Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy Účinné od: Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy jsou vydávány v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku a vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele těchto Služeb a služeb souvisejících. 1.2 Tyto podmínky stanoví též práva a povinnosti Žadatele o Službu, pokud se na základě své registrace stane Uživatelem Služby. 2. Základní pojmy 2.1 Pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách s velkým začátečním písmenem mají následující význam: a) Adresou pro elektronický kontakt se rozumí ová adresa a/nebo ID datové schránky Uživatele, která musí být přístupná pro příjem poštovních datových zpráv (musí umožňovat dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, nebo právnické osoby v souladu s ustanovením 18a odst. 1 Zákona č. 300/2008 Sb.). V případě, že Uživatel poskytl jak ovou adresu, tak ID datové schránky, je Poskytovatel oprávněn pro komunikaci s Uživatelem zvolit kteroukoli z těchto cest. b) Dobou obnovy se rozumí doba, na kterou se Služby předplácí. Po uplynutí Doby obnovy zaniká nárok Uživatele na poskytování Služby a Služba je deaktivovaná, pokud před tím nedošlo k předplacení dalšího období poskytování Služby. c) Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. d) Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. e) Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky pro poskytování služby izakázky a ipředpisy. f) Pobočkou se rozumí pobočka Poskytovatele, která může být současně i kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT). g) Portálem se rozumí internetový portál Poskytovatele sloužící pro poskytování Služeb dostupný na pro izakázky a pro ipředpisy. h) Poskytovatelem se rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , který je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka i) Provozovatelem se rozumí provozovatel technického řešení pro poskytování Služeb. Provozovatelem je Corpus Solutions a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ , IČ: j) Službou se rozumí služba: izakázky, která spočívá v zasílání informací z veřejných zdrojů týkajících se zejména veřejných zakázek, jak je podrobně specifikován v aktuálním Profilovém formuláři ipředpisy, která spočívá v zasílání souhrnu právních informací. k) Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služeb, která je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena potvrzením registrace Uživatele (resp. l) Uživatelem se rozumí Zájemce, kterému byla v souladu s těmito Obchodními podmínkami aktivovaná Služba. m) Uživatelským kontem se rozumí elektronický účet na Portálu zřízený pro Uživatele, který sdělil svou Adresu pro elektronický kontakt. n) Zájemcem se rozumí jakákoliv osoba žádající o poskytování Služeb způsobem dle těchto Obchodních o) Zákonem č. 300/2008 Sb. se rozumí zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

2 konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. p) Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů. 3. Registrace ke Službě 3.1 Podmínkou pro poskytování Služby je řádná registrace Zájemce a její potvrzení ze strany Poskytovatele. Registrace může být učiněna: a) na tištěném Profilovém formuláři dostupném a osobně zájemcem odevzdaném na kterékoli pobočce; Přitom bude požadována identifikace podatele dle osobního dokladu; nebo b) prostřednictvím elektronického Profilového formuláře dostupného a podaného zájemcem elektronicky na Portále. 3.2 Zájemce je povinen vyplnit Profilový formulář dle instrukcí na něm uvedených. Zájemce odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací, které v Profilovém formuláři uvedl a současně stvrzuje, že se před jeho podáním řádně seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami poskytování Služeb a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí. Profilový formulář se vyplňuje a Služby jsou poskytovány v českém jazyce. 3.3 V rámci Profilového formuláře je Zájemce povinen zejména specifikovat formu výpisů poskytovaných v rámci Služby (tištěná nebo elektronická), způsob a frekvenci jejich zasílání a dobu obnovy Služby, případně další parametry Služby a Doplňkové služby dostupné podle aktuálního Profilového formuláře. Nesdělí-li Poskytovatel ve lhůtě 7 dnů od registrace jinak, má se za to, že k aktivaci Služeb došlo do 48 hodin po odeslání či odevzdání Profilového formuláře Poskytovateli. Stejným okamžikem je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva, jejímž obsahem jsou tyto Obchodní podmínky, Profilový i formulář Uživatele. 3.4 Zájemci, který v Profilovém formuláři uvedl svou funkční adresu pro elektronický kontakt, bude na tuto adresu zasláno: a) potvrzení o aktivaci Služby a objednaných služeb; b) instrukce pro úhradu částky za nejbližší období poskytování Služeb podle zvolené doby obnovy Služby; c) přihlašovací údaje k Uživatelskému profilu. 3.5 Pro platbu ceny Služeb použije Zájemce údaje vygenerované při elektronickém podání Profilového formuláře na Portále, nebo údaje zaslané mu Poskytovatelem v rámci potvrzení o aktivaci Služby nebo prodloužení či změny parametrů Služby. Pokud Zájemce tyto údaje neobdržel, provede platbu na číslo účtu Poskytovatele uvedené v odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek a jako variabilní symbol uvede údaj dle odst. 7.3 těchto Obchodních 4. Způsob a doba poskytování Služby 4.1 Služba je poskytována způsobem a v rozsahu specifikovaným v aktuálním Profilovém formuláři; Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Služby mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. V případě volitelných parametrů Služby je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře. 4.2 Služba je poskytována na základě předplacení si Služby Uživatelem vždy na dobu obnovy Služby, tj. na dobu určitou, která je definována volbou na Profilovém formuláři. 4.3 Byla-li před uplynutím aktuální doby obnovy uhrazena platba za další poskytování Služby nejméně na následující Dobu obnovy, trvání Služby se automaticky prodlužuje o následující Dobu obnovy. V opačném případě je poskytování služby ukončeno a Služba je Uživateli deaktivována. 5. Změna, deaktivace a reaktivace Služby 5.1 V případě, že úprava parametrů Služby nebude mít vliv na cenu Služby, je Uživatel oprávněn kdykoliv změnit parametry poskytování Služby, a to stejným způsobem, jakým Zájemce žádá o registraci ke Službě, tj. novým vyplněním Profilového formuláře za obdobného použití ustanovení článku 3 těchto Obchodních Uživatel, kterému bylo zřízeno Uživatelské konto, může změny parametrů Služeb provádět též pod tímto Uživatelským kontem na Portálu. Úprava parametrů mající za následek snížení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná až od uplynutí posledního dne předplacené Doby obnovy (zpravidla se jedná o aktuálně plynoucí Dobu obnovy). Úprava parametrů mající za následek

3 zvýšení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná ode dne úhrady příslušné částky Služby, kterou je uživatel povinen uhradit dle potvrzení o aktivaci Služby podle č. 3.5 těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečnost, zda Doba obnovy již uplynula, či nikoliv. 5.2 Poskytování Služby bude ukončeno uplynutím Doby obnovy, pokud nedojde k automatické obnově za podmínek uvedených v odst. 4.3 těchto Obchodních 5.3 Dojde-li po deaktivaci Služby a před vymazáním údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele k nové platbě Uživatele za Službu, bude Služba reaktivována na stanovenou Dobu obnovy. O tom bude Uživateli zasláno potvrzení obdobně, jako dle odst. 3.4 písm. a) nebo odst. c) těchto Obchodních 5.4 S ohledem na možnost reaktivace neznamená deaktivace Služby zánik Smlouvy ani výmaz údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů viz článek 10 těchto Obchodních 5.5 Smlouvu lze vždy ukončit výpovědí k nejbližšímu vypršení Doby obnovy Služby, a pokud již Služba není aktivní, s jednoměsíční výpovědní dobou. Za výpověď Smlouvy se považuje i žádost o výmaz údajů o Uživateli dle odst písm. c) těchto Obchodních 6. Doplňkové služby 6.1 Doplňkové služby jsou vzhledem ke své povaze spjaty s využíváním Uživatelského konta a nelze je poskytnout Uživatelům, kteří nesdělili svoji Adresu pro elektronický kontakt. Nezbytným předpokladem pro poskytování Doplňkových služeb je aktivní poskytování Služby pro Uživatele. 6.2 Doplňkové služby jsou co do způsobu a rozsahu poskytování specifikovány v aktuálním Profilovém formuláři. Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Doplňkových služeb mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. Ohledně volby konkrétních Doplňkových služeb a volitelných parametrů jednotlivých Doplňkových služeb je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře resp. indikována v rámci nastavení jeho Uživatelského konta na Portálu. 6.3 Doba poskytování Doplňkových služeb se řídí Dobou obnovy Služby, nicméně Doplňkové služby budou poskytovány nejdříve po úhradě jejich ceny Poskytovateli. 6.4 Obnova Doplňkových služeb, stejně jako jejich deaktivace a reaktivace se řídí ustanoveními o obnově, deaktivaci a reaktivaci Služby. 6.5 Odstoupení od Smlouvy je možné pouze v případech stanovených zákonem. 7. Cena za poskytované služby a platební podmínky 7.1 Ceny za Službu jsou uvedeny v ceníku. Ceny jsou bez ohledu na pozdější změny platné po celou dobu trvání Doby obnovy, během které došlo k případné aktualizaci ceníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení předchozí věty tohoto odstavce 7.1 se neaplikuje a Uživatel je tedy povinen uhradit cenu dle aktuálně platného ceníku v případě, kdy došlo po dobu trvání Doby obnovy k změně parametrů Služby, která má za následek zvýšení ceny Služby dle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek, poslední věta. 7.2 Úhradu za poskytování Služby a doplňkových služeb hradí Uživatel bankovním převodem na účet Poskytovatele, číslo účtu: / Poskytovatel sdělí Uživateli bezodkladně po registraci variabilní symbol, který je vždy unikátní pro jednotlivou platbu pro konkrétní Dobu obnovy. Variabilním symbolem se rozumí Podací číslo Profilového formuláře. V případě, že Uživatel variabilní symbol neobdržel, použije až do doby jeho sdělení ze strany Poskytovatele (v níže uvedeném pořadí priority) své: a) IČOmm, tj. identifikační číslo, bylo-li Uživateli přiděleno a Doba obnovy Služby v měsících, nebo b) datum narození ve formátu RRRRMMDDmm, tj. datum narození a Doba obnovy Služby v měsících, tak, aby Variabilní symbol obsahoval vždy maximálně10 čísel. 7.4 Jakákoliv platba hrazená Uživatelem dle těchto Obchodních podmínek se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Poskytovatele. 7.5 Poskytovatel zpřístupní Uživateli po přijetí platby příslušný daňový doklad. Uživateli, kterému nebylo zřízeno Uživatelské konto, zašle Poskytovatel daňový doklad

4 elektronicky anebo na jeho adresu sídla, místa podnikání či pobytu. 8. Informace o neexistenci odpovědnosti 8.1 Uživatel bere na vědomí, že řádné poskytování Služeb je závislé na informacích, které pocházejí z registrů nebo informačních systémů vytvářených a/nebo provozovaných třetími osobami odlišnými od Poskytovatele, přičemž Poskytovatel není původcem těchto informací, a ani je žádným způsobem neupravuje či nemodifikuje. S ohledem na povahu způsobu získávání informací pro poskytování Služeb Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za dostupnost, úplnost, správnost, pravdivost či aktuálnost jakýchkoli informací poskytovaných v rámci kterékoliv ze Služeb. 8.2 S ohledem na skutečnost, že informace poskytované v rámci kterékoliv ze Služeb jsou zpravidla, nikoliv však výlučně, dostupné u třetí osoby, která je jejich původcem, zpracovatelem či která je provozovatelem registru a/nebo informačního systému, v nichž jsou takovéto informace obsaženy, Uživatel bere na vědomí, že je povinen v rámci své obecné prevenční povinnosti jakákoli svoje rozhodnutí o krocích učiněných na podkladě informací přijatých v rámci Služeb ověřit u původce informací a nespoléhat se při tomto rozhodování výhradně na informace přijaté od Poskytovatele. V této souvislosti tak Uživatel bere na vědomí, že je z povahy věci vyloučeno, aby v případě nesprávného rozhodnutí Uživatele, ať již způsobeného, nebo nezpůsobeného nedostupností, neúplností, nesprávností, nepravdivostí či neaktuálností informací poskytovaných v rámci Služeb, vznikla Poskytovateli jakákoli odpovědnost za škodu, která eventuálně Uživateli vznikne. 8.3 Poskytovatel zejména neodpovídá za úplnost informací zaslaných v rámci Služby, pokud se nevejdou do stanoveného rozsahu poskytované Služby: a) pro Službu poskytovanou formou výpisů v tištené podobě je rozsah nejvíce 7 stran výpisu ve formátu A4; b) pro Službu poskytovanou formou výpisů v elektronické podobě ve formátu PDF je rozsah omezen maximální velikostí souboru 2 MB. 8.4 Poskytovatel též neodpovídá za situace, kdy si Uživatel zvolil takový věcný rozsah informací zasílaných v rámci Služby, který nevygeneruje žádná data v rámci jednotlivého výpisu. 9. Hlavní práva a povinnosti smluvního vztahu 9.1 Uživatel má právo na poskytování Služby a doplňkových služeb v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách. 9.2 Za řádné poskytování Služby a doplňkové služby je Uživatel povinen platit Poskytovateli stanovenou cenu, a to způsobem dle čl. 7 těchto Obchodních 9.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli Službu a Doplňkové služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 10. Ochrana osobních údajů 10.1 Uživatel uděluje podáním řádně vyplněného Profilového formuláře Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami Poskytovatel se zavazuje postupovat při uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatele v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele: a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo, adresa pobytu v České republice, ová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresy počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu; b) u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, IČ, adresa místa podnikání či jiná kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, ová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresu počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu; c) u právnické osoby jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, e- mailová adresa, telefonní číslo kontaktních osob Uživatele a IP adresy počítačů, z nichž pracovníci Uživatele přistupují k Portálu Poskytovatel dále zaznamenává a uchovává veškeré operace Uživatele na Portálu v rámci jeho Uživatelského konta Poskytovatel archivuje tištěné Profilové formuláře Zájemců.

5 10.6 Zdrojem osobních údajů jsou informace sdělené Poskytovateli Uživatelem zejména prostřednictvím Profilového formuláře Osobní údaje Uživatele jsou Poskytovatelem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje budou Poskytovatelem dále sdělované a zpracovávané v rámci jeho vnitřní struktury Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytování Služeb a případné nabízení dalších souvisejících služeb Uživateli Uživatel uděluje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele. Uživatel je oprávněn vzít svůj souhlas zpět Správcem osobních údajů je Poskytovatel, který je jako správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem Uživatel bere na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel Pro změnu, opravu, nebo vymazání osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel Poskytovatele kontaktovat následujícím způsobem: a) em na: b) telefonicky na: Poskytovatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje po celou dobu existence smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem, přičemž zpracovávání těchto údajů po tuto dobu je nezbytné pro plnění Smlouvy. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví Uživatel má právo: a) mít přístup ke svým osobním údajům a mít možnost je opravovat; b) požadovat, aby jeho osobní údaje byly kompletní, aktualizované, opravené, dočasně nebo trvale vyloučené ze zpracování, v případě, že nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo byly posbírány způsobem, který odporuje zákonu na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že nejsou už více potřebné pro účel, pro který byly sebrány; c) učinit oprávněný písemný požadavek na zamezení zpracování svých osobních údajů; přitom však Uživatel bere na vědomí, že takováto žádost je ve smyslu odst. 5.5 těchto Obchodních podmínek výpovědí Smlouvy a je účinnou k uplynutí Doby obnovy Služby; d) učinit oprávněný písemný požadavek na zamezení zpracovávání svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb; e) žádat Poskytovatele, jako správce osobních údajů o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) domnívá-li se, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života; f) uplatnit jiná práva ve smyslu Zákona na ochranu osobních údajů, zejména vyplývajících z 11, 12 a V případě, že chce Uživatel využít svých výše zmíněných práv, obrátí se na výše uvedené kontaktní místa Poskytovatele. V případě porušení zákonných povinností Poskytovatele je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 11. Ochrana spotřebitele 11.1 Je-li Uživatelem spotřebitelem ve smyslu 53 odst. 3 Občanského zákoníku, vztahují se na spotřebitele příslušná ustanovení právních předpisů o ochraně spotřebitele. V rozsahu, v jakém by Smlouva odporovala těmto ustanovením, se její ustanovení nepoužijí. 12. Závěrečná ustanovení 12.1 Poskytovatel a Uživatel se v souladu s ustanovením 262 Obchodního zákoníku výslovně dohodli, že se smluvní vztah založený Smlouvou řídí Obchodním zákoníkem. Zákonná ustanovení týkající se ochrany spotřebitele a ochrany strany, která není podnikatelem, tímto ujednáním nejsou dotčena Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž se zavazuje tyto změny v dostatečném předstihu nejméně 30 dnů oznamovat na Portálu či umístěním oznámení o změně v Pobočkách. Případné změny Obchodních podmínek nabývají ve vztahu k Uživateli účinnost od nejbližší obnovy Služby, za předpokladu, že byly včas oznámeny. V Praze dne Česká pošta, s. p.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatelské smlouvy a serveru irealitka.cz (dále jen VOP

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér

Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér Všeobecné podmínky pro předplatné magazínu Reportér Část A Úvodní část 1 Tyto všeobecné podmínky pro dodávku magazínu Reportér formou předplatného (dále jen všeobecné podmínky ) upravují smluvní vztahy

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více