Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy Účinné od: Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb izakázky a ipředpisy jsou vydávány v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku a vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele těchto Služeb a služeb souvisejících. 1.2 Tyto podmínky stanoví též práva a povinnosti Žadatele o Službu, pokud se na základě své registrace stane Uživatelem Služby. 2. Základní pojmy 2.1 Pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách s velkým začátečním písmenem mají následující význam: a) Adresou pro elektronický kontakt se rozumí ová adresa a/nebo ID datové schránky Uživatele, která musí být přístupná pro příjem poštovních datových zpráv (musí umožňovat dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, nebo právnické osoby v souladu s ustanovením 18a odst. 1 Zákona č. 300/2008 Sb.). V případě, že Uživatel poskytl jak ovou adresu, tak ID datové schránky, je Poskytovatel oprávněn pro komunikaci s Uživatelem zvolit kteroukoli z těchto cest. b) Dobou obnovy se rozumí doba, na kterou se Služby předplácí. Po uplynutí Doby obnovy zaniká nárok Uživatele na poskytování Služby a Služba je deaktivovaná, pokud před tím nedošlo k předplacení dalšího období poskytování Služby. c) Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. d) Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. e) Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky pro poskytování služby izakázky a ipředpisy. f) Pobočkou se rozumí pobočka Poskytovatele, která může být současně i kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT). g) Portálem se rozumí internetový portál Poskytovatele sloužící pro poskytování Služeb dostupný na pro izakázky a pro ipředpisy. h) Poskytovatelem se rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , který je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka i) Provozovatelem se rozumí provozovatel technického řešení pro poskytování Služeb. Provozovatelem je Corpus Solutions a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ , IČ: j) Službou se rozumí služba: izakázky, která spočívá v zasílání informací z veřejných zdrojů týkajících se zejména veřejných zakázek, jak je podrobně specifikován v aktuálním Profilovém formuláři ipředpisy, která spočívá v zasílání souhrnu právních informací. k) Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služeb, která je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena potvrzením registrace Uživatele (resp. l) Uživatelem se rozumí Zájemce, kterému byla v souladu s těmito Obchodními podmínkami aktivovaná Služba. m) Uživatelským kontem se rozumí elektronický účet na Portálu zřízený pro Uživatele, který sdělil svou Adresu pro elektronický kontakt. n) Zájemcem se rozumí jakákoliv osoba žádající o poskytování Služeb způsobem dle těchto Obchodních o) Zákonem č. 300/2008 Sb. se rozumí zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

2 konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. p) Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů. 3. Registrace ke Službě 3.1 Podmínkou pro poskytování Služby je řádná registrace Zájemce a její potvrzení ze strany Poskytovatele. Registrace může být učiněna: a) na tištěném Profilovém formuláři dostupném a osobně zájemcem odevzdaném na kterékoli pobočce; Přitom bude požadována identifikace podatele dle osobního dokladu; nebo b) prostřednictvím elektronického Profilového formuláře dostupného a podaného zájemcem elektronicky na Portále. 3.2 Zájemce je povinen vyplnit Profilový formulář dle instrukcí na něm uvedených. Zájemce odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací, které v Profilovém formuláři uvedl a současně stvrzuje, že se před jeho podáním řádně seznámil s Obchodními podmínkami a podmínkami poskytování Služeb a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí. Profilový formulář se vyplňuje a Služby jsou poskytovány v českém jazyce. 3.3 V rámci Profilového formuláře je Zájemce povinen zejména specifikovat formu výpisů poskytovaných v rámci Služby (tištěná nebo elektronická), způsob a frekvenci jejich zasílání a dobu obnovy Služby, případně další parametry Služby a Doplňkové služby dostupné podle aktuálního Profilového formuláře. Nesdělí-li Poskytovatel ve lhůtě 7 dnů od registrace jinak, má se za to, že k aktivaci Služeb došlo do 48 hodin po odeslání či odevzdání Profilového formuláře Poskytovateli. Stejným okamžikem je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva, jejímž obsahem jsou tyto Obchodní podmínky, Profilový i formulář Uživatele. 3.4 Zájemci, který v Profilovém formuláři uvedl svou funkční adresu pro elektronický kontakt, bude na tuto adresu zasláno: a) potvrzení o aktivaci Služby a objednaných služeb; b) instrukce pro úhradu částky za nejbližší období poskytování Služeb podle zvolené doby obnovy Služby; c) přihlašovací údaje k Uživatelskému profilu. 3.5 Pro platbu ceny Služeb použije Zájemce údaje vygenerované při elektronickém podání Profilového formuláře na Portále, nebo údaje zaslané mu Poskytovatelem v rámci potvrzení o aktivaci Služby nebo prodloužení či změny parametrů Služby. Pokud Zájemce tyto údaje neobdržel, provede platbu na číslo účtu Poskytovatele uvedené v odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek a jako variabilní symbol uvede údaj dle odst. 7.3 těchto Obchodních 4. Způsob a doba poskytování Služby 4.1 Služba je poskytována způsobem a v rozsahu specifikovaným v aktuálním Profilovém formuláři; Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Služby mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. V případě volitelných parametrů Služby je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře. 4.2 Služba je poskytována na základě předplacení si Služby Uživatelem vždy na dobu obnovy Služby, tj. na dobu určitou, která je definována volbou na Profilovém formuláři. 4.3 Byla-li před uplynutím aktuální doby obnovy uhrazena platba za další poskytování Služby nejméně na následující Dobu obnovy, trvání Služby se automaticky prodlužuje o následující Dobu obnovy. V opačném případě je poskytování služby ukončeno a Služba je Uživateli deaktivována. 5. Změna, deaktivace a reaktivace Služby 5.1 V případě, že úprava parametrů Služby nebude mít vliv na cenu Služby, je Uživatel oprávněn kdykoliv změnit parametry poskytování Služby, a to stejným způsobem, jakým Zájemce žádá o registraci ke Službě, tj. novým vyplněním Profilového formuláře za obdobného použití ustanovení článku 3 těchto Obchodních Uživatel, kterému bylo zřízeno Uživatelské konto, může změny parametrů Služeb provádět též pod tímto Uživatelským kontem na Portálu. Úprava parametrů mající za následek snížení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná až od uplynutí posledního dne předplacené Doby obnovy (zpravidla se jedná o aktuálně plynoucí Dobu obnovy). Úprava parametrů mající za následek

3 zvýšení ceny Služby je v případě změny příslušných parametrů účinná ode dne úhrady příslušné částky Služby, kterou je uživatel povinen uhradit dle potvrzení o aktivaci Služby podle č. 3.5 těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečnost, zda Doba obnovy již uplynula, či nikoliv. 5.2 Poskytování Služby bude ukončeno uplynutím Doby obnovy, pokud nedojde k automatické obnově za podmínek uvedených v odst. 4.3 těchto Obchodních 5.3 Dojde-li po deaktivaci Služby a před vymazáním údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele k nové platbě Uživatele za Službu, bude Služba reaktivována na stanovenou Dobu obnovy. O tom bude Uživateli zasláno potvrzení obdobně, jako dle odst. 3.4 písm. a) nebo odst. c) těchto Obchodních 5.4 S ohledem na možnost reaktivace neznamená deaktivace Služby zánik Smlouvy ani výmaz údajů o Uživateli z informačních systémů Poskytovatele. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů viz článek 10 těchto Obchodních 5.5 Smlouvu lze vždy ukončit výpovědí k nejbližšímu vypršení Doby obnovy Služby, a pokud již Služba není aktivní, s jednoměsíční výpovědní dobou. Za výpověď Smlouvy se považuje i žádost o výmaz údajů o Uživateli dle odst písm. c) těchto Obchodních 6. Doplňkové služby 6.1 Doplňkové služby jsou vzhledem ke své povaze spjaty s využíváním Uživatelského konta a nelze je poskytnout Uživatelům, kteří nesdělili svoji Adresu pro elektronický kontakt. Nezbytným předpokladem pro poskytování Doplňkových služeb je aktivní poskytování Služby pro Uživatele. 6.2 Doplňkové služby jsou co do způsobu a rozsahu poskytování specifikovány v aktuálním Profilovém formuláři. Uživatel bere na vědomí, že vlastnosti Doplňkových služeb mohou být na základě jednostranné aktualizace Profilového formuláře Poskytovatelem měněny. Ohledně volby konkrétních Doplňkových služeb a volitelných parametrů jednotlivých Doplňkových služeb je rozhodující volba provedená Uživatelem v rámci Profilového formuláře resp. indikována v rámci nastavení jeho Uživatelského konta na Portálu. 6.3 Doba poskytování Doplňkových služeb se řídí Dobou obnovy Služby, nicméně Doplňkové služby budou poskytovány nejdříve po úhradě jejich ceny Poskytovateli. 6.4 Obnova Doplňkových služeb, stejně jako jejich deaktivace a reaktivace se řídí ustanoveními o obnově, deaktivaci a reaktivaci Služby. 6.5 Odstoupení od Smlouvy je možné pouze v případech stanovených zákonem. 7. Cena za poskytované služby a platební podmínky 7.1 Ceny za Službu jsou uvedeny v ceníku. Ceny jsou bez ohledu na pozdější změny platné po celou dobu trvání Doby obnovy, během které došlo k případné aktualizaci ceníku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení předchozí věty tohoto odstavce 7.1 se neaplikuje a Uživatel je tedy povinen uhradit cenu dle aktuálně platného ceníku v případě, kdy došlo po dobu trvání Doby obnovy k změně parametrů Služby, která má za následek zvýšení ceny Služby dle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek, poslední věta. 7.2 Úhradu za poskytování Služby a doplňkových služeb hradí Uživatel bankovním převodem na účet Poskytovatele, číslo účtu: / Poskytovatel sdělí Uživateli bezodkladně po registraci variabilní symbol, který je vždy unikátní pro jednotlivou platbu pro konkrétní Dobu obnovy. Variabilním symbolem se rozumí Podací číslo Profilového formuláře. V případě, že Uživatel variabilní symbol neobdržel, použije až do doby jeho sdělení ze strany Poskytovatele (v níže uvedeném pořadí priority) své: a) IČOmm, tj. identifikační číslo, bylo-li Uživateli přiděleno a Doba obnovy Služby v měsících, nebo b) datum narození ve formátu RRRRMMDDmm, tj. datum narození a Doba obnovy Služby v měsících, tak, aby Variabilní symbol obsahoval vždy maximálně10 čísel. 7.4 Jakákoliv platba hrazená Uživatelem dle těchto Obchodních podmínek se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet Poskytovatele. 7.5 Poskytovatel zpřístupní Uživateli po přijetí platby příslušný daňový doklad. Uživateli, kterému nebylo zřízeno Uživatelské konto, zašle Poskytovatel daňový doklad

4 elektronicky anebo na jeho adresu sídla, místa podnikání či pobytu. 8. Informace o neexistenci odpovědnosti 8.1 Uživatel bere na vědomí, že řádné poskytování Služeb je závislé na informacích, které pocházejí z registrů nebo informačních systémů vytvářených a/nebo provozovaných třetími osobami odlišnými od Poskytovatele, přičemž Poskytovatel není původcem těchto informací, a ani je žádným způsobem neupravuje či nemodifikuje. S ohledem na povahu způsobu získávání informací pro poskytování Služeb Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za dostupnost, úplnost, správnost, pravdivost či aktuálnost jakýchkoli informací poskytovaných v rámci kterékoliv ze Služeb. 8.2 S ohledem na skutečnost, že informace poskytované v rámci kterékoliv ze Služeb jsou zpravidla, nikoliv však výlučně, dostupné u třetí osoby, která je jejich původcem, zpracovatelem či která je provozovatelem registru a/nebo informačního systému, v nichž jsou takovéto informace obsaženy, Uživatel bere na vědomí, že je povinen v rámci své obecné prevenční povinnosti jakákoli svoje rozhodnutí o krocích učiněných na podkladě informací přijatých v rámci Služeb ověřit u původce informací a nespoléhat se při tomto rozhodování výhradně na informace přijaté od Poskytovatele. V této souvislosti tak Uživatel bere na vědomí, že je z povahy věci vyloučeno, aby v případě nesprávného rozhodnutí Uživatele, ať již způsobeného, nebo nezpůsobeného nedostupností, neúplností, nesprávností, nepravdivostí či neaktuálností informací poskytovaných v rámci Služeb, vznikla Poskytovateli jakákoli odpovědnost za škodu, která eventuálně Uživateli vznikne. 8.3 Poskytovatel zejména neodpovídá za úplnost informací zaslaných v rámci Služby, pokud se nevejdou do stanoveného rozsahu poskytované Služby: a) pro Službu poskytovanou formou výpisů v tištené podobě je rozsah nejvíce 7 stran výpisu ve formátu A4; b) pro Službu poskytovanou formou výpisů v elektronické podobě ve formátu PDF je rozsah omezen maximální velikostí souboru 2 MB. 8.4 Poskytovatel též neodpovídá za situace, kdy si Uživatel zvolil takový věcný rozsah informací zasílaných v rámci Služby, který nevygeneruje žádná data v rámci jednotlivého výpisu. 9. Hlavní práva a povinnosti smluvního vztahu 9.1 Uživatel má právo na poskytování Služby a doplňkových služeb v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách. 9.2 Za řádné poskytování Služby a doplňkové služby je Uživatel povinen platit Poskytovateli stanovenou cenu, a to způsobem dle čl. 7 těchto Obchodních 9.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli Službu a Doplňkové služby v souladu s těmito Obchodními podmínkami. 10. Ochrana osobních údajů 10.1 Uživatel uděluje podáním řádně vyplněného Profilového formuláře Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami Poskytovatel se zavazuje postupovat při uchovávání a zpracování osobních údajů Uživatele v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele: a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo, adresa pobytu v České republice, ová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresy počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu; b) u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, IČ, adresa místa podnikání či jiná kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, ová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení, telefonní číslo a IP adresu počítačů, z nichž Uživatel přistupuje k Portálu; c) u právnické osoby jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa pro poštovní styk v České republice, e- mailová adresa, telefonní číslo kontaktních osob Uživatele a IP adresy počítačů, z nichž pracovníci Uživatele přistupují k Portálu Poskytovatel dále zaznamenává a uchovává veškeré operace Uživatele na Portálu v rámci jeho Uživatelského konta Poskytovatel archivuje tištěné Profilové formuláře Zájemců.

5 10.6 Zdrojem osobních údajů jsou informace sdělené Poskytovateli Uživatelem zejména prostřednictvím Profilového formuláře Osobní údaje Uživatele jsou Poskytovatelem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje budou Poskytovatelem dále sdělované a zpracovávané v rámci jeho vnitřní struktury Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytování Služeb a případné nabízení dalších souvisejících služeb Uživateli Uživatel uděluje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele. Uživatel je oprávněn vzít svůj souhlas zpět Správcem osobních údajů je Poskytovatel, který je jako správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem Uživatel bere na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je Provozovatel Pro změnu, opravu, nebo vymazání osobních údajů, nebo odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel Poskytovatele kontaktovat následujícím způsobem: a) em na: b) telefonicky na: Poskytovatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje po celou dobu existence smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem, přičemž zpracovávání těchto údajů po tuto dobu je nezbytné pro plnění Smlouvy. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví Uživatel má právo: a) mít přístup ke svým osobním údajům a mít možnost je opravovat; b) požadovat, aby jeho osobní údaje byly kompletní, aktualizované, opravené, dočasně nebo trvale vyloučené ze zpracování, v případě, že nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo byly posbírány způsobem, který odporuje zákonu na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že nejsou už více potřebné pro účel, pro který byly sebrány; c) učinit oprávněný písemný požadavek na zamezení zpracování svých osobních údajů; přitom však Uživatel bere na vědomí, že takováto žádost je ve smyslu odst. 5.5 těchto Obchodních podmínek výpovědí Smlouvy a je účinnou k uplynutí Doby obnovy Služby; d) učinit oprávněný písemný požadavek na zamezení zpracovávání svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb; e) žádat Poskytovatele, jako správce osobních údajů o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) domnívá-li se, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života; f) uplatnit jiná práva ve smyslu Zákona na ochranu osobních údajů, zejména vyplývajících z 11, 12 a V případě, že chce Uživatel využít svých výše zmíněných práv, obrátí se na výše uvedené kontaktní místa Poskytovatele. V případě porušení zákonných povinností Poskytovatele je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 11. Ochrana spotřebitele 11.1 Je-li Uživatelem spotřebitelem ve smyslu 53 odst. 3 Občanského zákoníku, vztahují se na spotřebitele příslušná ustanovení právních předpisů o ochraně spotřebitele. V rozsahu, v jakém by Smlouva odporovala těmto ustanovením, se její ustanovení nepoužijí. 12. Závěrečná ustanovení 12.1 Poskytovatel a Uživatel se v souladu s ustanovením 262 Obchodního zákoníku výslovně dohodli, že se smluvní vztah založený Smlouvou řídí Obchodním zákoníkem. Zákonná ustanovení týkající se ochrany spotřebitele a ochrany strany, která není podnikatelem, tímto ujednáním nejsou dotčena Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž se zavazuje tyto změny v dostatečném předstihu nejméně 30 dnů oznamovat na Portálu či umístěním oznámení o změně v Pobočkách. Případné změny Obchodních podmínek nabývají ve vztahu k Uživateli účinnost od nejbližší obnovy Služby, za předpokladu, že byly včas oznámeny. V Praze dne Česká pošta, s. p.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti poskytovatele služby, jímž je Lukáš Linhart, nar. 12.1.1988, IČ: 87683041, místem podnikání

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1.2 1 Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam: 1.1 Vydlužitel znamená fyzickou osobu,

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více