Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 Huslenky Zpravodaj obce Huslenky Číslo 30 - srpen Zdarma. Slovo starosty Vážení spoluobčané! Letos tak nějak netradičně se do vašich domácností dostává huslenský Zpravodaj právě na konci prázdnin, nikoliv na počátku, tak jak jste byli po několik let zvyklí. Tento termín jsme zvolili vcelku záměrně, neboť investiční akce, které probíhaly, byly v plném proudu a chtěli jsme vás informovat až po jejich dokončení. Pročítal jsem si letní Zpravodaj roku 2012, kde jsem vás informoval, co vedení obce připravuje. Co se podařilo udělat, posuďte sami. Úkol č.1 Čistá řeka Bečva II. Zdánlivě se bude někomu zdát, že na tomto projektu se nic moc neudálo. Pravdou je, že uplynul rok a k realizaci stavby nedošlo. Po vyhodnocení výběrového řízení nastala situace, že jedna z firem se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tady nastala patová situace, neboť tento úřad nemá danou žádnou lhůtu, do jaké doby se musí vyjádřit. Nastala doba čekání, až do měsíce dubna, kdy firma, která podala námitky, své rozhodnutí odvolala a veškerá projektová dokumentace mohla být předložena Státnímu fondu životního prostředí ke schválení. K dnešnímu dni se zpracovává projektová dokumentace pro III. stupeň stavebního řízení tvz. skutečná realizace stavby. Dovolím si Vám říct, že pokud nenastane něco zcela mimořádného, nepředvídatelného, (to v naší zemi není nic neobvyklého), nic nebude bránit tomu, aby těžké stavební stroje započaly svoji práci v měsíci říjnu. Na našem katastrálním území obce bude působit firma Porr.a.s. Jedná se o mezinárodní firmu, která do roku 2012 byla známa pod názvem Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. Dle harmonogramu prací by výkopové práce započaly v obci Hovězí (napojení na ČOV) a postupně postupovaly na naše území obce. Nyní probíhají dokončovací práce na projektování domovních přípojek a v měsíci září požádáme stavební úřad ve Vsetíně o stavební povolení. Úkol č. 2 Sběrný dvůr a kompostárna. Část tohoto projektu a to Sběrný dvůr je již dnes ve zkušebním provozu a druhá část tvz. kompostárna by měla sloužit našim občanům během příštího roku. Sběrný dvůr má provozní dobu Po Pá do hod. a prodlouženou pracovní dobu, a to ve středu do hod a v sobotu od hod. Pevně věřím, že naši občané této možnosti využijí. Po zkušebním provozu (3 měsíce), pravděpodobně v měsíci říjnu, požádáme o závěrečnou kolaudaci a dle provozního řádu bude moci Sběrný dvůr plně sloužit našim občanům. Nutno konstatovat, že veškerý odpad, (kromě stavební sutě), který se na Sběrný dvůr doveze, je pro občany naší obce zdarma. Úkol č. 3 Zateplení budovy ZŠ a výměna oken. Právě když pročítáte tyto řádky, probíhají závěrečné stavební práce na zateplení a výměně oken v naší ZŠ. Tento projekt byl zpracován a podán do Operačního programu Životní prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Termín zahájení byl plánován na počátek školních prázdnin, ale opět nám legislativa nebyla příznivě nakloněna a došlo k prodloužení výběrového řízení. Podpis smlouvy s vítěznou firmou VASTO spol. s r. o. se uskutečnil 8. července Komplikace, které byly způsobeny zkrácením termínu realizace (výroba oken), se postupně vyřešily a nyní již můžete sledovat dokončovací práce. Jelikož připravuji tento článek v předstihu, troufám si říct, že školáci v pondělí nastoupí a školní výuka nebude ničím rušena, ač ještě dokončující práce

2 budou probíhat. Rád bych poděkoval všem těm, kteří se na této akci podíleli, a to nejen pracovníkům firmy, ale především těm, kteří se podíleli na úklidu a přípravě celé budovy. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu ve výši včetně DPH. Kromě těchto hlavních úkolů se nám podařilo v jarních měsících vybudovat nový chodník včetně přechodu u Obecního úřadu, který slouží k bezpečnému nástupu a výstupu jak občanů, tak především žákům dojíždějících do školy. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu Kč včetně DPH. Součastně jsme rekonstruovali chodník na Bařinách u ZŠ podél silnice II/487 a chodník na protější straně od autobusové zástavby do Zbeličného. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu Kč včetně DPH. Nyní probíhají opravy komunikací v lokalitě Uherská, Kychová a Černé. Tyto komunikace opravujeme z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního majetku.vysoutěžena cena díla představuje částku Kč včetně DPH. Prohlubuje se nám velmi úspěšně spolupráce s partnerskou obcí Oravská Lesná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika. Byla úspěšně akceptována žádost o dobudování cyklotrasy od obecního úřadu směrem k řece Bečvě. Budování tohoto úseku se předpokládá v letních měsících příštího roku. Nelze ani opomenout velmi přátelskou spolupráci s družební obcí Jasenica ze Slovenska. Závěrem si dovolím Vás všechny pozvat na připravované Huslenské slavnosti 2013, které se uskuteční v sobotu dne v areálu Rybníček. Oldřich Surala, starosta obce Upozorňujeme řidiče na konec platnosti řidičských průkazů vydaných od do Tyto platí pouze do Nový řidičský průkaz se vyřizuje na Městském úřadu ve Vsetíně a k žádosti se předkládá 1 fotografie, občanský průkaz a řidičský průkaz. Pokud se do nového řidičského průkazu nezapisují žádné změny, je nový doklad bez poplatku. Při zápisu jakýchkoliv změn je správní poplatek 50,- Kč. Žádost o nový řidičský průkaz je třeba podat nejpozději 1 měsíc před ukončením platnosti. Připravujeme Huslenské slavnosti Stává se tradicí, že první sobota v září patří v Huslenkách slavnostem. Letos tuto tradici částečně porušujeme a přesunujeme letošní ročník Huslenských slavností na sobotu, 31. srpna, jelikož ve Vsetíně bude probíhat následující víkend Valašské záření a nechceme tyto akce spojovat v jeden termín. Občané se mohou těšit na vystoupení našich dětí ze základní a mateřské školy, balónkového klauna, cimbálovou muziku Kotulu z Nového Hrozenkova, sestry Hrňova z Huslenek, které měly v loňském roce velký úspěch, skupinu ABBA Revival, kapely Dareband Informace pro občany a Stram a tradiční ohňostroj. Během odpoledne bude pro děti připraveno malování na tvář a jízda na ponících a přítomní občané si budou moci zasoutěžit. Program slavností je zveřejněn na webových stránkách obce Huslenky. Něco z fotogalerie obce Huslenky Obec Huslenky pořádá pravidelně vítání nově narozených občánků do svazku obce. Při této příležitosti bych chtěla opět rodiče nově narozených dětí požádat, aby své narozené dítě přihlásili na evidenci obyvatel Obecního úřadu v Huslenkách a předložili k nahlédnutí jeho rodný list. Letos proběhlo vítání občánků 28. června, kdy bylo pozváno 19 miminek, narozených v posledním půlroce, se svými rodiči. Vítání občánků bylo rozděleno na dvě skupiny a zúčastnilo se ho celkem 16 miminek. Rodičům předvedly své vystoupení děti z Mateřské školy Huslenky Bařiny pod vedením paní ředitelky Jany Václavíkové. Po slavnostním přivítání dětí, podpisu rodičů do pamětní knihy obce a převzetí dárků se všichni společně vyfotografovali. Tyto děti čtenářům Huslenského zpravodaje představujeme. Jarmila Relovská, OÚ Huslenky 2 Huslenky č. 30, srpen 2013

3 Informace Služeb obce Huslenky s. r. o. Sběrný dvůr a jeho rekonstrukce V měsíci květnu byly započaty práce na rekonstrukci sběrného dvora. Tato renovace místa k odkládání odpadů v obci Huslenky bude probíhat cca 2 měsíce. Dobu dokončení díla budou ovlivňovat také povětrnostní podmínky. Po dobu rekonstrukce je pro veřejnost uzavřen. V areálu sběrného dvora probíhají v současné době úpravy přilehlých zpevněných a nezpevněných ploch. Jsou vytrhány stávající panelové plochy, provádí se odkanalizování a zabudování nového LAPOLU, připravují se nové elektrorozvody pro osvětlení. Bylo zakoupeno 13 nových kontejnerů na nebezpečný, velkoobjemový a tříděný odpad. Dále byl pořízen vysokozdvižný vozík. Svoz odpadů Stále probíhají pravidelné pondělní svozy plastu ze sběrných košů umístěných v obci. U těchto košů je také možné odkládat žluté pytle naplněné plasty a oranžové pytle s tetrapacky (obaly od mléka, džusů). Dále mohou občané využívat zvony k třídění skla a papíru. Jejich svoz není nijak ovlivněn rekonstrukcí sběrného dvora. DÁLE UPOZORŇUJEME!! Je zakázáno tyto odpady vhazovat do kontejnerů na směsný odpad, které jsou umístěny v lokalitách, do kterých nezajíždí svozový vůz Technických služeb Vsetín, s. r. o. Produkce odpadů v roce 2012 Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále češi zlepšují? V roce 2012: - vytřídil každý Čech průměrně 39,1 kg odpadů (papíru, plastu, skla a nápojových kartonů) - 70 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady - 71% obalů bylo využito k recyklování Z naší obce v roce 2012 bylo vytříděno a předáno k recyklaci : Směsný odpad 296,81 t Papír Objemný odpad Pet láhve Sklo bílé Sklo barevné Nápojový karton Nebezpečný odpad 12,14 t 53,31 t 7,5 t 12,11 t 18,41 t 0,69 t 8,739 t Oznamujeme občanům obce Huslenky, že od úterý byl zahájen zkušební provoz sběrného dvora v prostorách firmy Služby obce Huslenky s.r.o., místní část Hrachoveček. Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Voda - základ života Voda je základem života. Asi 70% hmotnosti člověka tvoří voda. Voda dopravuje látky k buňkám a látky z buněk. Pročišťuje tělo od škodlivých látek a pomáhá je udržovat zdravé. Aby tělo bylo zdravé, musí mít dostatek vody a voda musí být nezávadná. Člověk musí denně vypít cca 2-3 litry tekutin Aby voda byla pitná - musí být bakteriologicky nezávadná - měla by obsahovat určité množství minerálních látek - měla by obsahovat co nejméně dusičnanů, žádné jedovaté látky - neměla by obsahovat chemické látky 6.00 hod hod hod hod hod hod. (prodloužený provoz) 6.00 hod hod hod hod hod hod. Do sběrného dvora je tedy možno ukládat: - nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory - velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny - ostatní odpad - oděvy a textil, pneumatiky, železo, jedlý olej a tuk - stavební materiály na bázi sádry apod. Nelze ukládat stavební suť!!! Voda ve volné přírodě může obsahovat různé škodliviny, proto musí projít procesem úpravy, aby se těchto škodlivin zbavila. Voda je nenahraditelným přírodním zdrojem, který ovlivňuje prakticky všechny oblasti života a činnosti lidské společnosti. Představuje jednu ze základních složek životního prostředí a většinu hmoty Země. SLUŽBY OBCE HUSLENKY, s.r.o. tel.: Vodovodní přípojky Doprava, stavební práce, sečení Ubytovací zařízení Kychová Huslenky č. 30, srpen

4 Svoz odpadu v Huslenkách - 2. pololetí 2013 Dolní část obce Darebňa/ 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 Horní část obce /Černé,Kychová 27/6 25/7 22/8 19/9 17/10 14/11 12/12 Dolní část obce /Darebňa/ 4/7 1/8 29/8 26/9 24/10 21/11 19/12 Horní část obce /Černé,Kychová 11/7 8/8 5/9 3/10 31/10 28/11 26/12 Dolní části obce : Darebňa, Uherská, u Suřanů, Losové, Škrádné, Zbeličné,Bařiny, Obecnica Horní část obce: Kychová, Černé Každé pondělí se vyvážejí koše na PET a plast. Velkoobjemový svoz: - termín jarního a podzimního svozu bude dopředu oznámen. Realizace úseku cyklostezky k Lávce Vážení spoluobčané, na jaře 2014 bude za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR zahájena realizace strategického úseku cyklostezky k Lávce v délce 252,65 m, který přímo navazuje na páteřní cyklostezku Bečvu. Realizace tohoto záměru je výchozí pro návazné aktivity v průběhu realizace projektu Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku, který bude realizován ve spolupráci s Oravskou Lesnou (SR). Hlavním cílem projektu je rozvoj přeshraničního turismu v podmínkách regionů partnerských obcí prostřednictvím vybudování nové mezinárodní cyklotrasy Oravsko valašské cyklomagistrály. Po vybudování úseku cyklotrasy také na slovenské straně bude podél magistrály na obou stranách hranice umístěno také svislé dopravní značení a budou se realizovat přímé marketingové aktivity zaměřené na popularizaci nové cyklomagistrály a regionů partnerských obcí. Sheet1 Z celkového rozpočtu projektu ,42 EUR (rozpočet Obce Huslenky) bude proplacena dotace ve výši ,97 EUR. 10% z celkového rozpočtu činí spolufinancování příjemce dotace. V současné době probíhá příprava dokumentů vyžádaných před přípravou a podpisem Smlouvy o poskytnutí Page 1 finančního příspěvku. Na webových stránkách Obce Huslenky budou v nejbližší době zveřejněny informace o probíhajícím projektu, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Přeji všem pohodové letní dny. Kristýna Jakešová, koordinátor projektu 4 Huslenky č. 30, srpen 2013

5 EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístup k životnímu prostředí a Odpovědný přístup k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu NIKAM NECHOĎTE. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJDE ZA VÁMI! Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli. Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme představit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické podobě, které si účastník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky (těmi mohou být např. různá videa, zvukové soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste právě doma, v práci či na dovolené. Výuku můžete také přerušit a neomezeně se k ní vracet. Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, někdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém počítači do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lektorem a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy přijde se svým školením až za vámi. Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občanské vzdělávání, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístup k životnímu prostředí Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové metody v praxi a přiučit se občanským dovednostem, navštivte projektové stránky kde najdete termíny i detailní informace. Celý název projektu: Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Projekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Obci Huslenky byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu nákladů za provádění údržby na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopraví obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obce Dovoluji si vyslovit poděkování Zlínskému kraji, jako poskytovateli dotace, za poskytnutí finančních prostředků Oldřich Surala, starosta obce Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Obci Huslenky byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje, Dotace je poskytnuta na pořádání Huslenských slavností 2013, konaných dne 31. srpna 2013 Dovoluji si vyslovit poděkování Zlínskému kraji, jako poskytovateli dotace, za poskytnutí finančních prostředků V Huslenkách dne 13. srpna 2013 Oldřich Surala, starosta obce Huslenky č. 30, srpen

6 Jsme alternativní školou, kterou navštěvuje 92 žáků od 1. do 5. třídy. Počty žáků ve třídě se pohybují od 11 do 26. Všichni se známe, nikdo není anonymní. Napříč všemi třídami a předměty se prolíná radost z objevování, poznávání a tvoření. Prostředí školy dýchá rodinnou atmosférou a nadstandartní úrovní estetiky. Dbáme na to, aby se každý žák cítil bezpečně. Integrujeme žáky se zdravotním postižením. V současné době jsou to žáci s SPU, praktickou slepotou, autismem a těžkou zrakovou vadou. Vnitřní vybavení a metody výuky odpovídají nejnovějším trendům moderního vyučování a jsou srovnatelné se špičkovými soukromými školami v ČR. ZŠ Huslenky nabízí svým žákům pestrou paletu volnočasových aktivit. Vybavení školního areálu I když jsme malá vesnická škola, máme nadstandartní vybavení: - ve všech třídách používají učitelé interaktivní tabule s i-učebnicemi do českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a anglického jazyka - dvě oddělení školní družiny - počítačovou učebnu - školní knihovnu - tělocvičnu - školní jídelnu - školní zahradu s dětskými herními prvky - 2 školní hřiště - atletický koutek Vzdělávací proces Výuka probíhá v blocích. Používáme metody skupinové práce, činnostního a problémového učení, projektové výuky, metod kritického myšlení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti. Výuka matematiky Naše škola již 5 let vyučuje matematiku metodou prof. Milana Hejného. Patříme mezi první školy v ČR. V nastávajícím školním roce se staneme metodickým centrem pro výuku matematiky profesora Milana Hejného pro naši oblast. Budeme pořádat otevřené hodiny matematiky pro kolegy z jiných škol a další zájemce. O novém způsobu výuky matematiky se v poslední době hodně mluví i v médiích. Základ takové výuky tkví především v myšlence, že vše děti musí objevit samy. Děti mezi O naší škole sebou musí komunikovat, diskutovat a obohacovat se navzájem, což je nutí k přemýšlení. Metoda je založena na názorných ukázkách, praktických dovednostech, manipulaci s předměty apod., což respektuje přirozený proces poznávání. Cílem není vychovávat matematiky, ale myslící lidi. Nejde pouze o matematické vzdělávání, ale také o rozvoj všeobecného rozhledu a schopnosti získat intelektuální sebevědomí. Na to, abychom mohli vyučovat touto metodou se musíme velmi důkladně připravovat. Zúčastňujeme se pravidelně mnoha vzdělávacích kurzů. Před několika dny se náš pedagogický sbor vrátil z Letní školy matematiky z Koutů u Ledče nad Sázavou, kterou pořádalo nakladatelství FRAUS. Pod vedením autorů učebnic matematiky a přímo pana profesora Hejného jsme se snažily rozšířit svoje pedagogické dovednosti i znalosti z oboru matematiky. Učily se novým metodám a přístupům k výuce. Za metodou pana profesora Hejného stojíme, i když je to metoda revoluční a tím i kontroverzní. Letošní páťáci byli první, kdo prošli touto výukou ve všech třídách. Řadíme se tak mezi první školy v ČR. Bohužel nemůžeme pokračovat, protože jsme pouze školou pro 1. stupeň. Máme však už první velmi dobré výsledky. Kryštof Orság byl přijat a dostal stipendium na prestižní škole OPEN GATE- Kellnerovo gymnázium v Babicích u Prahy a Julie Halašová se při přijímacím řízení na vsetínské gymnázium umístila na přední příčce, což jsou zatím nejlepší výsledky, kterých dosáhli naši žáci při přijímacím řízení za posledních patnáct let. Také celoplošné testování páťáků v ČR zařadilo naši školu do pásma nadprůměru. Klasifikace a hodnocení V 1. a 2. třídě máme slovní hodnocení dle škál pro jednotlivé předměty. Našim cílem je motivovat děti, aby rády chodily do školy a těšily se na nové objevy, a nezvykaly si učit se pro známku. Často se stává, že ti nadaní se stanou sběrateli jedniček, ke kterým přijdou velmi lehce. Ti, kteří nejsou obdařeni takovým nadáním, žijí pak ve stresu už od útlého dětství a učení nenávidí. Ve 3., 4. a 5.třídě už klasifikujeme známkou. Respektujeme fakt, že naši žáci odcházejí na jiné školy, kde se klasifikuje. Výchovný proces Zabezpečují dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků. Její základní funkce jsou výchovné, relaxační a sociální. Činnost ŠD vytváří podmínky pro relaxaci, hru 6 Huslenky č. 30, srpen 2013

7 a zábavu. Celkové pojetí práce vychází ze základní pedagogické koncepce školy a je navíc částečně rozděleno do zájmových kroužků. ŠD je v provozu ráno i odpoledne. Součástí vzdělávací a výchovné práce v naší škole jsou i kroužky. Každý rok nabízíme pestrou paletu volnočasových aktivit. Děti si mohou vybrat kroužek výtvarný, pěvecký, keramiku, sportovní hry, florbal, šachy, angličtinu, počítače, šikovné ruce, matematiku, taneční, kytarový, flétnu apod. Kroužky umožní dětem poznat různé obory činnosti a objevit svůj talent. Letos bychom rádi podpořili rozvoj řemesel. Pokud bude zájem, otevřeme kroužek řemesel a dovedných rukou. Kurzy ZŠ Huslenky pořádá každoročně kurz plavání a lyžování. V příštím školním roce chceme zařadit do ŠVP také kurz cyklistiky a in-linového bruslení. Již čtvrtým rokem budeme hrát ligu miniházené žáků. Všichni žáci školy jezdí na turnaje, kde se utkávají se stejně starými dětmi ze vsetínských škol a z Hovězí. Další aktivity školy Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. Drakiáda, Živý Betlém, Školní Ples, Adventní Koncert, Vynášení Morény,Velikonoční dílny, Školní jarmarky, Školní zahradní slavnosti, Slavnosti čtení, Letní škola, apod. Letní školu jsme v Huslenkách pořádali již podruhé pod názvem Putování za duhou. Jedná se o srpnový týdenní tábor v čase od 7.00 do hodin. Tábor, určený dětem od 6 do 12 let, má bohatý program pod vedením našeho zkušeného a kvalifikovaného pedagogického sboru. Těší nás, že Letní škola ZŠ Huslenky má velmi kladný ohlas a mnoho zájemců. Projekty V současné době končí projekt EU peníze školám ZŠ Huslenky v globálním světě. Díky němu získala škola moderní technické vybavení, učitelé absolvovali mnoho velmi cenných vzdělávacích kurzů v oblasti angličtiny, ICT, matematiky i výuky českého jazyka. Získali tak mnoho cenných odborných dovedností a vědomostí. Zároveň probíhá projekt Babhus- dialog umění a pohybu. Je to příhraniční projekt. ZŠ Huslenky spolupracuje se ZŠ Babín ze Slovenska. Naše škola tak mohla rekonstruovat školní hřiště a vybudovat atletický koutek. V rámci projektu se společně scházíme. My učíme slovenské děti mini sportům- házené a florbalu. Slováci přináší do naší výuky dramatickou výchovu. Velmi cenné je to, že děti získávají nové kamarády, snaží se porozumět si, i když nemluví stejným jazykem. Co se u nás děje? V naší škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Zabezpečuje se statika budovy, vyměňují se okna, zatepluje se budova, vzniká nová fasáda. Téměř všechny vnitřní prostory jsou nově vymalované. 2. září děti zasednou do lavic v téměř nových třídách. Všechny vnitřní prostory budou připravené k výuce. Část venkovních prací však bude potřeba dodělat ještě v průběhu prvních dvou zářijových týdnů. Na a plánujeme další společné setkání se ZŠ Babín v rámci projektu BABHUS. Součástí společného setkání budou sportovní aktivity na nových hřištích a kulturní vystoupení žáků obou škol, vernisáž výstavy o Valašsku. Všechny akce budou přístupné veřejnosti. Poděkování Prostřednictvím Zpravodaje bych velmi ráda poděkovala všem pracovníkům školy pedagogům i nepedagogům, za to, že odvádějí maximální pracovní výkony, spolupracují, jsou vstřícní, ochotní, mají porozumění vůči dětem i k sobě navzájem. Velmi často obětují škole i svůj volný čas. Snaží se, hledají cesty, jak život ve škole vylepšit a zpříjemnit. Velmi děkuji vedení Obecního úřadu v Huslenkách za vstřícnost a velkou podporu. Bez pomoci Obecního úřadu, bez pochopení pana starosty by naše škola nemohla mít tak rozsáhlé aktivity. Předfinancování projektů Obecním úřadem je klíčové pro jejich realizaci. Bez pochopení projektového záměru, bez podstoupení všech rizik by v našem případě nebyla vybavená zahrada, hřiště ani atletický koutek u školy. Děkuji také rodičům našich žáků za důvěru, díky které můžeme krok za krokem rozšiřovat hranice možností českého školství a přibližovat se tak více školským systémům ve vyspělé části Evropy. Pozvánka Ve dnech a budeme pořádat v rámci projektu Babhus školní slavnost v areálu naší školy s bohatým sportovním a kulturním programem. Budou probíhat sportovní soutěže, kulturní vystoupení dětí českých i slovenských, ve školní galerii bude vernisáž výstavy o Valašsku. Srdečně zveme širokou veřejnost. Mgr. Vladislava Bednářová Řádková inzerce * Prodám hrobku na místním hřbitově, o rozměrech 2,65 x 2,65 m2, tel * Koupím les či louky, pastviny nebo ornou půdu, nad 1ha. Platba v hotovosti. Solidní jednání. Tel: * Provádíme nátěry a opravy plochých střech,včetně umytí wap, hydroiz. Nátěry, zateplení. Osvědčené technologie.tel: Huslenky č. 30, srpen

8 Ve druhém pololetí školního roku jsme se snažili zařadit do našich aktivit něco nového. Jednou z nich bylo Odpoledne s tatínky. Některým mužským členům rodin bylo líto, že většinu básniček, písniček či tanečků vidí pouze maminky na besídce ke Dni matek. A tak děti 18. dubna ukázaly tatínkům, že i pro ně můžou recitovat, zpívat, tančit a společnými silami si vytvořit něco pěkného pro radost. Ze života mateřské školy parku v Huslenkách - údolí (rodiče dopláceli jen drobnou částku). Všechny děti byly nadšené z množství a možností aktivit uvnitř budovy i venku na zahradě. Navíc nás nečekaná dobrodružství doprovázela i při zpáteční cestě do MŠ. Také nám dospělým - se prostředí parku moc líbilo, a proto doporučujeme jeho návštěvu všem rodinám s dětmi. Dagmar Adamcová, učitelka MŠ Poděkování Školní rok 2012/2013 máme úspěšně za sebou, přesto touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem ochotným rodičům a sponzorům za spolupráci a pomoc: - p. Belžíkovi, Mikulenčákovi a hudební skupině STRAM za peněžní dary na činnost školky - p. Kalivodovi za dar - dřevěného medvěda na zahradu MŠ a za výrobu dalších zahradních prvků pro děti vláček, lavička, hříbky - p. Schildbergerovi, p. Hodulákové a mysliveckému sdružení Kátlina za hračky pro děti - p. Zajíčkovi, Čapákovi, Mrlinovi, Pončíkovi za opravy elektroniky, zvonků, hraček - p. Kašparovi, Kneblovi, Vozákovi a p. Stradějové, Macháčové, Sívkové za drobné předměty a dárky pro činnost školy - p. Stradějovi za působivou přednášku o včelách ve 2. třídě U Krtečka - p. Tlaškové za každoroční svezení dětí na koních - p. Pončíkové za pomoc při úklidu po malování - všem maminkám, které zajistily pohoštění na Adventní slavnost a p. Novákové za pohoštění na Karnevale - našemu zřizovateli, OÚ v Huslenkách za dobrou spolupráci - všem zaměstnancům Služeb obce Huslenky Poprvé jsme navštívili Památník A. Strnadla v Novém Hrozenkově. S pěkným valašským nářečím nás provedla paní průvodkyně expozicí o malíři i o valašském salašnictví. Velkým zážitkem pro děti bylo, když si mohly vyzkoušet šlapání na kolovrátku a úplně nejvíc se jim líbilo krmení oveček. Ve čtvrtek jsme i přes uplakané počasí slavili svátek dětí. Těšili jsme se na psa fotbalistu. Ten nám ukázal parádní kousky - nejdříve uvnitř budovy a potom i na zahradě MŠ. Takové obratné triky s míčem by nedokázali ani někteří fotbalisté. Na závěr veselého dopoledne děti dokonce našly poklad. I když to byla drobnost se sladkostí, měly z nálezu radost. Nadvakrát jsme plánovali výlet do Zoo Zlín - Lešná, jenže deštivé počasí naše plány změnilo. Narychlo jsme hledali řešení a rozhodli jsme se pro návštěvu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Děti shlédly výukový program o planetě Zemi a nedočkavě čekaly na pohled opravdovým hvězdářským dalekohledem - dočkaly se, i když počasí umožnilo pohled jen na nedaleké okolí přírody. Také jsme využili blízkosti Střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí, kde sídlí Muzeum valašských strašidel. Při návštěvě sice několik slziček ukáplo, ale většina dětí prohlídku zvládla s nadšením. Při zpáteční cestě se na nás už usmívalo sluníčko. Díky sponzorskému daru jsme naplánovali výlet do Family 8 Huslenky č. 30, srpen 2013

9 Místní skupina ČČK se zapojila již druhým rokem do charitativní sbírky víček od PET lahví. Od měsíce února až do dubna 2013 se podařilo nasbírat celkem 170 kg víček, které jsme dovezli rodičům Michalky Laníkové do Holešova. Nejvíce víček nasbíraly děti z Mateřské školky Nový Hrozenkov a Základní školy Hovězí. Spolu s naší Místní skupinou ČČK se do sbírky víček zapojili Služby obce Huslenky, členové Sboru církve evangelické a naši spoluobčané.velmi si vážíme vaší pomoci. Od měsíce května 2013 jsme začali sbírat víčka od PET lahví pro nemocnou Nikolku. Budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Každé víčko se počítá. Sběrná místa jsou v ZŠ Huslenky a ZŠ Hovězí. Činnost Místní skupiny ČČK Huslenky Jako každý rok členky ČK paní Babovcová a Slováčková připravovaly děti ze ZŠ na soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Výuka první pomoci dětí a dospělých je součástí činnosti ČK. Cílem je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Zdravotnický kroužek probíhá od ledna až do května, kdy je soutěž ve Vsetíně v Panské zahradě. V letošním roce se žákyně z 5. třídy umístily na krásném 3. místě. Srdečně blahopřejeme a děkujeme dětem i našim členkám. V měsíci červenci nám začínají zdravotní dozory. Byli jsme požádáni o zdravotní dozor při soutěži mladých hasičů v běhu na 60 m překážek. V srpnu budeme zajišťovat zdravotní asistenci při Huslenských slavnostech. Naši členové se pravidelně účastní školení první pomoci, ale sami jsme ochotni bezplatně provést školení i přednášky, jak poskytnout první pomoc při různých úrazech u dětí, v domácnosti i na pracovišti. Tato školení vede zdravotní sestra Marie Slováčková. Jako každoročně pořádáme náš oblíbený zájezd. Letos jedeme 8. září 2013 do Jeseníků. Navštívíme přečerpávající nádrž Dlouhé stráně, Ruční papírnu a zámek Velké Losiny. V případě zájmu s námi jezdí i další spoluobčané, které mezi sebou rádi vítáme. V prosinci bychom rádi shlédli pohyblivý betlém v Horním Lidči nebo vánoční koncert. Na závěr mi dovolte popřát krásné zbylé letní dny bez úrazů a nemocí. Vždyť lidský život je to největší bohatství, které člověk má. Jana Sklářová, MS ČČK Huslenky Z činnosti šachového kroužku ZŠ Huslenky Do šachového kroužku v Huslenkách chodilo v loňském školním roce 14 dětí, které přijížděly z Nového Hrozenkova, Vranče i z Halenkova. Je tedy evidentí, že naše škola má pro žáky co nabídnout. Tyto děti, jenž navštěvují kroužek šachistů, se zúčastnily Vasto Tour škol ve Francově Lhotě, dále ve Valašském Meziřící, Jablůnce, a na závěr ve vsetínské ZŠ Integra. První květnový den tohoto roku se ze 47 hráčů naše děti umístily: na 13. místě Rožnovják Jakub, na 14. místě Shön Jakub, na 19. místě Václavík Štěpán, na 21. místě Zděněk Sulák a - naše nejmladší z první třídy - na 42. místě Rožnovjáková Lucka. V další skupině ze 37 hráčů naše žačka Václavíková Hana umístila na 22. místě. Některé děti, co chodily do šachového kroužku, měly na pololetí trojku,ale na konec roku to dotáhly na vysvědčení na pěknou dvojku - jistě k tomu pomohlo i logické myšlení, které je při hře v šachy nezbytnou součástí hry. Přeji všem dětem, které nastoupí v září do škol v Halenkově, v Hovězí nebo ve Vsetíně, aby je i nadále provázelo dobré, logickě myš1ení po celou školní docházku. Z našeho kroužku již prezentují za Huslenky skupinu B v regionální soutěži okresu Vsetín Hrbáček Petr a Pavel, kteří se umístili na vynikajícím 2. místě z účastníků našeho okresu. Za šachový kroužek Miroslav Bělíček Huslenky č. 30, srpen

10 Milí přátelé a spoluobčané, naši letošní činnost jsme zahájili tradiční členskou výroční schůzí, a to v neděli, 17. února 2013 v restauraci Pod Černým na Bařinách. Hlavními body schůze bylo přednesení výroční zprávy za loňský rok, zprávy kontrolní a revizní komise, zpráva o výsledcích našeho reprezentačního družstva, kontrola členské základny, přijímání nových členů a vybírání členských příspěvků. V současné době má naše ZO 39 členů. Střelecká sezóna byla zahájena 8. dubna. Střelby probíhají jako v loňském roce, tedy střílí se v pondělí, v lichých týdnech se střílí pouze dlouhé malorážky, v sudých týdnech pak pistole ráží 7,65 Browning a 9 mm Luger. Čtvrtek je vyhrazen tréninkovým střelbám našeho reprezentačního družstva. Střílí se (pokud se zájemci dostaví) od 16:30 do 18:30, v podzimních měsících začínáme už od 16:00. Dne 27. dubna jsme si udělali na střelnici drobnou brigádu, celkem se nás sešlo devět členů. Byly zabetonovány a natřeny ocelové sloupky od levého okraje střelnice po ochranný val, na tyto sloupky se upevňují červenobílé pásky v době, kdy se na střelnici střílí. Dále jsme opravili ukotvení sloupů, které drží Informace z AVZO TSČ Huslenky zábrany proti vysokým střelám a provedli různé drobné údržbářské opravy přímo v budově střelnice a celkově uklidili jak budovu střelnice, tak i celý areál. V dubnu nás navštívili policisté ze Zlína a provedli komplexní revizi skladu zbraní. Náš zbrojní sklad v budově Obecního úřadu se jim velice líbil, zajištění ocelových dveří rozvorovým zámkem shledali vysoce kvalitním, rovněž tak trezory na našich šest malorážek shledali v naprostém pořádku. Kvitovali s potěšením, že celá budova je zapojena na PCO a jištěna kamerovým systémem. Takže cení zajištění zbraní bylo na jedničku. V červnu (8.) si na naší střelnici zastříleli a zasoutěžili myslivci z místního sdružení Kátlina a 22. června si přišli zastřílet a zasoutěžit myslivci z Nového Hrozenkova. V půli července se pak na střelnici uskutečnila naše tradiční soutěž o putovní pohár AVZO Huslenky. Ani se nechce věřit, že to byl již šestnáctý ročník. Celkem se na střelnici sešlo 26 střelby chtivých občanů z Huslenek i okolních obcí. Souběžně pak probíhala střelba ze vzduchovek pro žáky základní školy. Náš člen a strážce zbrojního skladu pan Karel Křupala si vzpomněl na svá mladá léta Ze života TJ Sokol Huslenky Jsme v polovině dalšího roku a jako v každé organizaci v průběhu dní, tak i v TJ Sokol Huslenky, se něco mění, začíná, končí. Něco se podařilo, něco ne. Podařil se sportovní ples, Halový turnaj starých pánů, zimní liga mladších žáků, nepodařila se Valná hromada TJ, nepodařilo se udržet v činnosti samostatný fotbalový výbor. Někomu sportovní kariéra začíná, někdo je na sportovním vrcholu. Sport však má jednu krásnou vlastnost:může nás provázet po celý náš život. Už od útlého mladí se snažíme běžet rychleji, dál dohodit, výš vyskočit, udělat rychlejší kličku, sjet prudší kopec, vydrápat se na těžší horskou stěnu. Že to jednou v určitém věku, nebo v nedobrém zdravotním stavu, musí skončit? Vůbec ne! Před časem jsem v TV viděl jednoho indického mladíka běžet maraton - to je čtyřicet dva kilometrů. Říkal, že už je to jeho poslední maraton, že už mu docházejí síly. Že je moc starý. Právě dovršil 102. rok svého života. Maraton začal běhat v sedmdesáti pěti letech. Ode dneška budu už běhat jen půlmaraton a kratší tratě, tvrdil tento jinoch. Na nejvyšší horu světa vylezl beznohý horolezec, slepý horolezec, ale i osmdesátiletý muž. Letošní Pražský půlmaratón běžel muž s transplantovaným srdcem. Nic není nemožné. Ale nechoďme tak daleko. V loňském roce mě požádalo několik občanů Vsetína, zdali bych je nemohl provést krásami Huslenek. Domluvili jsme se, že se sejdeme na točně autobusů v Uherské a přejdeme přes Galovské lůky k vlakové zastávce Huslenky. Když tito Vsetíňáci vystupovali z autobusu, polil mě pot. Stáří 70 a více, někteří jednu, někteří dvě francouzské hole. Ale všichni šviháci, odhodlaní dojít do cíle. Letos tenko kolektiv sportovních nadšenců zdolal cestu Darebňa - Vysílač - Bratřejůvka - Hospoda pod Černým bez mrknutí oka. A to jsme bloudili po mezích, vraceli se Nikdo nenadával, že je špatně vedu, že už nikdy více nepůjdou. Byli nadšení, že obtížnou cestu zdolali. A věřte nevěřte, i v Huslenkách jsou pětasedmdesátiletá děvčata, která pravidelně chodila na nejvyšší a nejvzdálenější místa Huslenek. Jo, pohyb je zdravý. A odborníci i praktikující sportsmeni tvrdí, že pivko po hodinovém cvičení chutná daleko líp. Letošní výsledky fotbalových soutěží jsou vynikající, dobré i méně dobré. A mužstvo je momentálně na prvním a celkovým nástřelem 87 bodů získal první místo, o bod za ním (86) zůstal pan Josef Tydlačka a na třetím místě skončil pan Miroslav Václavík celkovým nástřelem 81 bodů. Pozadu nezůstaly ani ženy, první místo obsadila paní Jana Žárská (68 bodů), jako druhá skončila paní Romana Kašparová (48 bodů) a o pár bodíků za ní pak paní Miroslava Haničáková. Z oceněných dětí je pak zapotřebí vyjmenovat kluky Matyáš Zbranka, Štěpána Pírka a Michala Žárského, z těch ještě mladších (do deseti let) pak Adama Larmera, Jendu Chrásteckého a Bořka Kašpara. Z děvčat pak Kamilu Haničákovou, Míšu Krhovjákovou a Ivetu Haničákovou, v kategorii do deseti let pak Esterku Krhovjákovou a Natálku Václavíkovou. Celá soutěž měla velice pěkný průběh, všichni účastníci se dobře bavili, o občerstvení bylo také dobře postaráno, počasí nám přálo, takže co více si přát. V konečné fázi nás navíc ještě potěšil pan Ivo Michna, místopředseda KV AVZO Ostrava, který se na nás přijel podívat a napsal nám velice pěkné hodnocení do knihy střeleb. Fotografie z této soutěže pan Michna vyvěsil na adrese rajce.net. S přáním krásného léta Tomáš Talanda, AVZO Huslenky. místě, žáci uprostřed, ale dorostence nemáme. Chybí hráči. Zato staří páni válí. Pravidelně dvakrát týdně trénují za jakéhokoliv počasí a výsledek se dostavil. Nejen radost z pohybu, lepší zdravotní a fyzická kondice, ale poprvé vítězství na turnaji starých pánů v Hovězí, kde startovalo devět mužstev okresu Vsetín. A naše ženy? Máte vidět tu spokojenost v jejich tvářích po hodinovém trápení svého těla v tělocvičně. A za vše si tito nadšenci musí ještě zaplatit. Ale na rozdíl od jiných míst republiky jen desetinu obvyklé ceny. Vážení přátelé, nalezněte i vy radost z pohybu, z cvičení, z hraní si, třeba i jen s vaším vnukem. Nikdy není pozdě začít. Pohyb čistí hlavu, zlepšuje zdraví, spokojenost, získáváte nové přátele. Ztrácíte blbou náladu, zapomínáte na problémy a svět je krásnější. Neváhejte. Podmínky pro váš začátek už nikdy nebudou lepší. Členové TJ Sokol Huslenky děkují všem příznivcům, věrným fandům a sponzorům za jejich přízeň, dlouhodobým členům TJ za jejich nezištnou, kdysi dávno vykonanou práci na poli sportu v naší obci. Josef Pokorný 10 Huslenky č. 30, srpen 2013

11 Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov nabízí v regionu od Hovězí po Velké Karlovice řadu sociálních služeb nejen pro seniory. Dvě z nich vám chceme dnes představit. DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE Denní stacionář je zařízení pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být doma sami. Stacionář jim dává možnost být ve společenství, mohou získat nové přátele, dozvědět se spoustu zajímavých informací a rad. Mohou se účastnit duchovního programu, výletů, s dopomocí něco vyrobit, v přátelské atmosféře oslavit narozeniny, upéct si oblíbené pochoutky, procvičovat paměť apod. Stacionář tak umožňuje i ve stáří žít plnohodnotný život. Pečující rodině pak přináší úlevu a pomoc v době, kdy jsou její členové v zaměstnání. Senioři tak nemusí období, kdy ztrácí soběstačnost, řešit podáním žádosti o stálý pobyt v domovech pro seniory. SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence se sídlem v Karolince na Nábřežní 175 jako jediná z našich charitních zařízení poskytuje služby Milí přátelé, srdečně Vás zdravím na sklonku letošního vydatného léta. Co se od posledního vydání obecního zpravodaje událo v huslenském sboru Českobratrské církve evangelické? Čím žijeme a co chystáme? Začnu nejprve letmým ohlédnutím. Poslední květnový pátek letošního roku se konala Noc kostelů. Náš sbor se k této celoevropské ekumenické akci připojil letos podruhé. Na návštěvníky kostela čekal opět bohatý kulturní i vzdělávací program. Dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu večera podíleli, zejména pak panu starostovi Oldřichu Suralovi a Chrobákům - dětem ze základní školy v Huslenkách, které pod vedením svých učitelů Jiřiny Chromčákové a Martina Filáka potěšily přítomné svým pěveckým vystoupením. Na svátek Mistra Jana Husa se v rožnovském Valašském muzeu v přírodě konaly bohoslužby v dřevěném tolerančním kostele. Dřevěný kostelík je věrnou replikou původního huslenského kostela, který stál na místě současného evangelického hřbitova. Byl zbořen po dostavbě kamenného chrámu na konci 19. století, avšak díky přesným kresbám známého architekta Dušana Jurkoviče se jej ve Valašském muzeu podařilo věrně rekonstruovat. Jsme rádi, že huslenský CharitA Svaté rodiny Nový Hrozenkov lidem již od 7 let věku. Je to služba pro ty, kteří kvůli svému omezení - zdravotnímu, tělesnému, mentálnímu nebo i kombinovanému (ať už od narození nebo nenadálou situací získané) nezvládnou úplně vše, ale s pomocí asistentů mohou mít naplněny nejen základní potřeby jako je příjem stravy, všechny tělesné potřeby a bezpečí, ale mohou dále udržovat vztahy, setkávat se s přáteli, dostat se opět ven, za kulturou, do práce, cestovat. Prostě aby mohli dělat to, co je těší a dělá spokojenými, kde se mohou seberealizovat, nebo kde mohou dojít neméně důležitého vlastního uznání. A zde nejsou výjimkou ani lidé v seniorském věku, které omezují obtíže stáří i oni mají svou důstojnost, kterou nejen respektujeme, ale snažíme se ji u každého vyzdvihnout. Může jít také o situace, kdy si člen rodiny, který se o někoho takového stará, může Osobní asistencí pokrýt dobu, kdy si sám potřebuje odpočinout nebo jen mít čas pro sebe a načerpat síly. Každá taková péče rodinou se může pro mnohé zdát samozřejmostí, ale my si ji velmi vážíme a ceníme. Více se o Charitě Nový Hrozenkov dočtete na charita.cz. Těšíme se na Vás. Letní pozdrav ze sboru ČCE v Huslenkách kostelík slouží nadále svému původnímu a vlastnímu účelu a že se v něm alespoň jednou do roka konají služby Boží. Neméně nás těší, že díky obětavosti mnohých se podařilo zachovat tento významný kus historie naší obce živý. V letošním roce vstupuje sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách do nové situace. Díky zákonu o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi musí církve a náboženské společnosti během několikaletého přechodného období přejít k samofinancování. Pro evangelické sbory to konkrétně znamená najít ve svém hospodaření prostředky na placení farářských platů (až doposud platil kazatele stát). Pokud chceme zachovat evangelický sbor v Huslenkách jako samostatný, bude muset každý z jeho členů přispívat na církev daleko víc než doposud. Bude to jistě velice obtížné, ale máme dobrou naději, že se nám to podaří. Přesto, anebo právě proto, že výhled do budoucna je poněkud dobrodružný, nevzdáváme se snahy náš sbor nadále po všech stránkách rozvíjet a budovat. Dlouhodobě si žádá řešení prostor před kostelem. Chtěli bychom jej upravit tak, aby auta pohřební služby mohly vyjíždět až před hlavní vchod kostela, a tím by bylo umožněno poslední rozloučení se Nadační příspěvek z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové V červnu letošního roku se naší organizaci podařil získat nadační příspěvek z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ve výši ,- Kč. Tímto se lépe vybavila půjčovna kompenzačních pomůcek a pokoje našich klientů na Domečku v Novém Hrozenkově a v Halenkově. A co všechno jsme pořídili? Obyvatelům Domečku jsme pořídili paravány pro jejich větší soukromí na dvoulůžkových pokojích a vyměnili jsme jedno polohovací elektrické lůžko. Tolik klienty žádané kompenzační pomůcky byly rozšířeny o jedno polohovací elektrické lůžko včetně antidekubitní matrace, dále 2 invalidní vozíky, 2 chodítka a další 2 antidekubitní matrace s kompresorem. Kompenzační pomůcky pomáhají překlenout těžké období klientům po úrazech, v rekonvalescenci nebo při dlouhodobé nemoci. A na závěr patří velké poděkování Výboru dobré vůle za poskytnutí příspěvku, díky němuž se nám podařilo zkvalitnit naše služby. zesnulými důstojněji než dnes, kdy se při něm tísníme na frekventované silnici. Nově upravený prostor s lavičkami by byl navíc trvale zpřístupněn veřejnosti. Realizace projektu samozřejmě závisí i na naší schopnosti sehnat na něj potřebné finance. Ačkoliv mluvit o penězích není nic neslušného, sborový život v celém svém bohatství nezávisí díky Bohu jenom na nich. Se začátkem nového školního roku se opět rozbíhají všechna pravidelná sborová shromáždění. Děti zveme k vyučování náboženství ve školách i na faře, mládež do pátečního sdružení a dospělé k středečním biblickým hodinám. Přehled všech shromáždění v týdnu i o nedělích najdete také na internetových stránkách sboru Z množství sborových aktivit bych se chtěl ještě zmínit o setkávání maminek s dětmi - to probíhá každé druhé pondělí na faře. Farní kancelář sice není žádné vybavené mateřské centrum, ale přesto nabízí maminkám (nejen ze sboru) možnost se sejít, popovídat si a strávit spolu příjemný čas. Bližší informace Vám podá kurátorka sboru Olga Václavíková na telefonním čísle Přeji Vám všem nejen hezký zbytek léta, ale krásný každý čas! Jiří Palán, farář sboru Huslenky č. 30, srpen

12 HUSLENSKÉ SLAVNOSTI v areálu Rybníček PROGRAM: Zahájení Vystoupení žáků MŠ a ZŠ Balónkový klaun Cimbálová muzika Kotula Soutěž Sestry Hrňovy ABBA Revival Kapela Dareband Ohňostroj STRAM Změna programu vyhrazena Pro děti bude v průběhu slavností připraveno malování na tvář. Od 14-ti do 16-ti hodin - jízda na ponících. Vstup volný, bohaté občerstvení zajištěno Akce se koná pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. MEDIÁLNÍM PARTNEREM SLAVNOSTÍ JE TÝDENÍK JALOVEC. SEZNAM SPONZORŮ: ValGlass CZ s.r.o. - Ivo Tydlačka, Hovězí * Zamet, spol. s.r.o., Nový Hrozenkov * Ing. Ivo Jakeš, Velké Karlovice * NVB LINE s.r.o., Otrokovice * VODING HRANICE, spol. s r.o. * Repont s.r.o., Lipník nad Bečvou * Internext 2000, s.r.o., Vsetín * Radim Varaja, Zděchov * BS Vsetín, s.r.o. * MSS-projekt s.r.o., projekce Vsetín * Ing. Lenka Trlicová, projektová činnost, Janová * DAF INNOVA s.r.o., Huslenky * SOH s.r.o. Huslenky * Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí * Stanislav Olšák, velkoobchod, Vsetín * ZEMAN-les s.r.o., Zubří * RENO Valašské Meziříčí * Zdeňka Pončíková, Velkoobchod-maloobchod, Huslenky * Ing. Jaroslav Eršil, Geodetické práce, Vsetín * Marek Orság, Rybníček Huslenky * Jarmila Uhříková, Restaurace u Pokorných * Demant, Krajíčková Marie, Huslenky * Jan Strnadel, montáž a oprava elektro zařízení Huslenky * Huslenky - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, H. Jurčíková, J. Relovská, M. Trlicová, P. Sívková, A. Kelárková, K. Jakešová, L. Kašparová, V. Bednářová, J. Pokorný, T. Talanda, D. Martinková, M. Koňaříková, J. Sklářová, M. Bělíček a J. Palán. Foto: J. Pechal a archiv ZŠ a MŠ Huslenky. Vyšlo v srpnu 2013 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo Internetová adresa:

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah:

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah: Obsah: - Starostka získala mandát - Ve školní jídelně se vaří zdravěji - Pochlubte se svým betlémem - Halloweenská škola - Družina navštívila kynology - Pohádkový víkend v Moravském krasu - Setkání s Dubinou

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012 www.raskovice.cz 12 / 2012 Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dárečků, obav, že nám

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více