NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV. A) Základní údaje B) Řešení územního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV. A) Základní údaje B) Řešení územního plánu"

Transkript

1 NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV A) Základní údaje B) Řešení územního plánu

2 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJKOV Zadavatel: Pořizovatel: OBEC SVOJKOV MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Zpracovatel: Ing. arch. Jarmila BERANOVÁ Havlíčkova 165/11, Liberec 7 IČO Spolupráce: Doprava Ing. Urban Ocilka Vodohospodářství Ing. Stanislav Rozkošný Zeleň Ing. Eva Burdová Digit. zpracování Ing. Marie Španihelová Datum: červenec 2005 OBSAH DOKUMENTACE Textová část: A) Základní údaje B) Řešení územního plánu C) Závazná část ve formě regulativů Grafická část: Výkres č. 1 Hlavní výkres s komplexním řešením celého území 1 : č. 2 Návrh dopravního řešení 1 : č. 3a Koncepce řešení technického vybavení Vodní hospodářství 1 : č. 3b Koncepce řešení technického vybavení Energetika a spoje 1 : č. 4 Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : č. 5 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na ZPF 1 : č. 6 Širší vztahy 1 :

3 O B S A H T E X T O V É Č Á S T I A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 3 A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD 3 A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4 A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA 4 A 5. VYHODNOENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 6 B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 7 2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. a) HISTORICKÝ VÝVOJ 7 2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE 7 2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ 8 2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY d b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NÁVRHOVÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 8. a) VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY b) ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ c) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 25

4 d) ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ENERGETIKA A SPOJE 9. a) ELEKTRICKÁ ENERGIE b) ZÁSOBENÍ PLYNEM c) ZÁSOBENÍ TEPLEM d) SPOJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 10. a) LIKVIDACE TUHÉHO ODPADU b) NEPOVOLENÉ SKLÁDKY PLOCHY LOŽISEK NEROSTŮ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 31 STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV 14. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15. a) KLIMATICKÉ POMĚRY b) GEOLOGICKÉ POMĚRY c) RADONOVÉ OHROŽENÍ d) KVALITA OVZDUŠÍ c) KVALITA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ e) OSTATNÍ VLIVY NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLUK OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 17. a) STRUKTURA PLOCH ÚZEMÍ b) ZASTOUPENÍ PŮD V ÚZEMÍ c) REALIZACE INVESTIC DO PŮDY d) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ e) VYHODNOCENÍ NÁROKOVANÝCH PLOCH POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 48

5 - 3 - A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Hlavním důvodem pořízení územního plánu je získání chybějící dokumentace nutné pro další řízení a rozvoj obce, která bude zpracovaná za účelem vývoje obce podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Cílem řešení územního plánu obce Svojkov je komplexní funkční využití území a zajištění podmínek pro tyto funkce, to znamená, zajištění inženýrské a dopravní infrastruktury, a to vše v souladu s přírodními, civilizačními a kulturními hodnotami. Hlavním cílem je řešení nových zastavitelných ploch pro zástavbu rodinných domů, nové funkční využití ploch v současně zastavěném území obce, zajištění podmínek pro návštěvnost atraktivního přírodního prostředí ( parkovací plochy, plochy pro volný čas, ubytování), dořešit infrastrukturu inženýrských sítí, navrhnout odstranění dopravních závad, urbanistickou koncepci řešit s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí včetně územního systému ekologické stability a ochrany zemědělské půdy. A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A ÚPN VÚC ÚPN VÚC Českolipsko, schválený v r je dosud platný, ale vzhledem k uplynutí návrhového období je směrný. Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje ÚP VÚC LK řeší celé správní území Libereckého kraje, stanovuje uspořádání a limity řešeného území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systém ekologické stability, dále vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů. Veřejné projednání konceptu ÚP VÚC LK bylo v červnu Během dopracování ÚPO Svojkov bude nadále sledován soulad s ÚP VÚC LK. Pro obec byla zpracovaná urbanistická studie v r zpracovatel ing. arch. Voděra, Praha Dále byly zpracovány: Místní program obnovy vesnice na období Strategie rozvoje Novoborska r. 2001/2002 Svazek obcí Novoborsko Tělovýchovná a sportovní zařízení Novoborska Urbanistická studie Novoborska Občanské vybavenost a cestovní ruch - Saul říjen 2001 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - Hydroprojekt CZ a. s. Praha r.2004 Program rozvoje Libereckého kraje ARR Nisa, Saul Liberec, TU Liberec, 11/2000

6 - 4 - Hlavním cílem Programu rozvoje Libereckého kraje bylo navržení promyšlené množiny opatření na podporu ekonomického sociálního rozvoje kraje, vycházející ze Strategie rozvoje kraje zpracované v r Program rozvoje Libereckého kraje je šířeji orientovaný dokument. Z jeho závěrů se dotýkají řešeného území zejména tato opatření: - podpora malého a středního podnikatelského stavu ( při bytové zástavbě ) - zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury - zkvalitnění stavu a rozvoj systému technické infrastruktury - péče o krajinu a její složky - optimální využití krajinného a přírodního potenciálu - vybudování kvalitní infrastruktury cestovního ruchu - napojení na základní síť cyklotras - revitalizace zemědělské výroby - podpora aktivního využití volného času dětí a mládeže A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN Návrh ÚPO je zpracován na základě zadání územního plánu obce Svojkov. Některé požadované zastavitelné plochy neodpovídají plně ochraně zemědělské půdy a ochraně přírodních hodnot včetně životního prostředí. I když zde nedochází k záboru kvalitní zemědělské půdy z hlediska třídy ochrany ZPF, je zde značný zábor zemědělské půdy pro lokality zástavby, které zasahují hluboko do volné krajiny. A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu obce bylo zpracované stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor jako pořizovatelem a schváleno zastupitelstvem obce Svojkov dne Během zpracování návrhu územního plánu byly jednotlivé pokyny pro dokončení ÚPO konzultovány a upřesněny pořizovatelem a zástupcem obce. Návrh ÚPD byl následně dopracován na základě upřesnění jednotlivých pokynů: bylo opraveno označení stavebního zákona byl upřesněn výčet sousedních obcí ÚP VÚC Českolipsko upraven na ÚP VÚC okresu Česká Lípa byly stanoveny podmínky pro navrhovanou zástavbu na aktivním a potencionálním sesuvném území ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy je 15m výkresová část byla doplněna o ochranné pásmo letiště Česká Lípa jednotlivé kategorie funkčního využití území byly upřesněny v souladu podle stavebního zákona

7 - 5 - byl odstraněn přepis Nový Bor na Malý Bor bylo vypuštěno nedopatření CHKO Kokořínsko rodinné domky opraveny na rodinné domy text u kategorie pro bydlení byl upřesněn funkční plochy obytných zahrad, které v konceptu byly na plochách bezpečnostního pásma plynovodu, byly zařazeny do funkčních ploch bydlení venkovského typu umístění zástavby bude řešeno při stavebním řízení v závazné části jsou uvedeny pouze ty limity, které vyplývají z návrhu ÚPO veřejně prospěšné stavby jsou doplněny o asanaci dřevěných hospodářských staveb pro úpravu poloměru oblouku silnice III. třídy funkční plochy v textu závazné části jsou shodně upraveny s výkresovou částí ve funkčních plochách pro individuální rekreaci chaty byly ponechány pouze ty plochy (na základě dohodu zadavatele a pořizovatele), na kterých nelze z hlediska velikosti pozemku postavit rodinný dům. Ostatní byly převedeny do ploch bydlení venkovského typu. pro umisťování obytných domů na plochách navržených u silnice II/268 byly v závazné části stanoveny podmínky z hlediska hluku z dopravy a z hlediska výhledové šířky silnice včetně koridoru pro inženýrské sítě v závazné části byly stanoveny podmínky pro umisťování stavebních objektů na plochách podél silnice II. a III. třídy šířka regionálního biokoridoru byla upravena na 50m a vypuštěna z návrhu lokalita č.12 v regulativech byly stanoveny podmínky pro zástavbu na plochách pro agroturistiku bylo doplněno ochranné pásmo vodních zdrojů Dobranovského potoka bylo navrženo technické řešení pro napojení na vodovodní systém všech návrhových lokalit ve zprávě byl doplněn způsob likvidace odpadů od ostatních původců ( podnikatelských aktivit) plocha veřejné zeleně byla vypuštěna a nahrazena plochou pro bydlení v kapitole o ochraně přírody a v grafické části byly doplněny registrované významné krajinné prvky a doplněny lokality s výskytem chráněných rostlin včetně lokalit chráněných druhů rostlin určených průzkumem po vydání souborného stanoviska pro dopracování ÚPO cyklotrasa byla již součástí dopravního výkresu konceptu ÚPO, byla ještě doplněna do výkresu širších vztahů vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení v území obce na životní a krajinné prostředí je uvedeno v kap. 15. e) Kvalita přírodního prostředí a 16. Ochrana přírody plocha v zámeckém parku byla ponechána v plochách občanského vybavení a možnost využití byla upřesněna v regulativech pro zástavbu jsou ponechány pouze bývalé zastavěné plochy. z navržených ploch pro bydlení byly vypuštěny plochy č. 40, 46 a 25 p.p.č 577/5, která byla v konceptu návrhovou plochou veřejné zeleně, byla změněna na plochu pro bydlení.. Dodržení bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu bude respektováno při stavebním řízení. Z těchto důvodů byly zrušeny veškeré návrhové plochy obytných zahrad, které byly v konceptu navrženy na plochách tohoto bezpečnostního pásma a byly převedeny do ploch bydlení. plocha zahrady p.p.259/2 byla zařazena do ploch určených pro bydlení p.p.č 646 byl rozdělen na plochu pro občanskou vybavenost a na parkoviště pozemky p.p.č. 217/17 a 217/18, 559/1 a část 559/3 jsou převedeny do ploch pro bydlení část parcel p.p.č a 63 a 10 je převedeno do ploch drobné zemědělské výroby a část p.p.č. 10 do ploch pro bydlení

8 - 6 - části pozemku 264/1 a část 217/16 byly převedeny do ploch pro bydlení - velikost je omezena regionální biokoridorem u pozemku p.p.č.154/1 byla změněna funkce z drobné zemědělské výroby na bydlení p.p.č. 609/2 byla zařazena do ploch drobné zemědělské výroby bylo přepracováno zásobování vodou a výkres č. 3 Komplexní řešení technického vybavení byl rozdělen na výkres č. 3a Vodní hospodářství a výkres č. 3b Energetika a spoje A 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Koncepce komplexního rozvoje území je odvozena ze znalostí přírodních podmínek, stavu životního prostředí a dosažení stupně urbanizace v sociální, ekonomické, dopravní a technické infrastruktuře. Stanovuje regulativy funkčního a prostorového uspořádání, vazby rozvoje základních strukturálních prvků a limity využitelnosti území podle pravidel trvale udržitelného rozvoje. V souladu s cíli územního plánování byly stanoveny: funkční a prostorové podmínky pro užívání a rozvoj území ochrana ploch a území se zvláštní ochranou vyplývající z právních norem územně technické podmínky nezbytné pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území při zachování a zlepšení přírodních hodnot a kulturního dědictví návrh rozvoje území a zajištění rozvoje infrastruktury technického vybavení koordinace rozvoje základních funkčních složek v území zastavitelné plochy s ohledem na ochranu přírody, životního prostředí a zemědělské půdy ( i když některé zastavitelné plochy podle souborného stanoviska s pokyny pro dopracování územního plánu tento cíl územního plánování v plném rozsahu nesplňuje velké množství záboru ZPF sice většinou III. a IV tř. ochrany, ale v některých případech zásah zastavitelnými plochami do volné krajiny ) odstranění dopravních závad ( narovnání směrových oblouků silnic II. a III. tř. )

9 - 7 - B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se rozkládá na jednom katastrálním území Svojkov. Obec Svojkov sousedí severně s obcí Sloup v Čechách, severovýchodně s obcí Cvikov, jihovýchodně s obcí Zákupy, jižně navazuje na území obce Česká Lípa a západně na území obce Nový Bor. Na katastrálním území obce Svojkov jsou mimo sídlo Svojkov ještě sídla s místními názvy Nové Domky, Plesa a Malý Bor. 2. ZAKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. a) H ISTORICKÝ VÝVOJ OBCE Nejstarší historická zmínka o osadě Svojkov je z r. 1370, kdy je doložen skalní hrádek Svojkov. Této době odpovídá půdorysný tvar vsi, který v jádrové části reprezentuje starý typ slovanské okrouhlice. V 1. pol. 18. stol. byl v sousedství hradu založen zámek - jednopatrový, obdélnikový s rizalitem. Kolem zámku byla rozlehlá zámecká zahrada, do které byl pojat i pahorek se zříceninou skalního hradu. Po r v zámků domov důchodců, r při rekonstrukci vyhořel a byl zcela zbourán. Podrobnější historický vývoj obce je uveden v konceptu ÚPO Svojkov. 2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE Obec Svojkov leží severovýchodně od České Lípy. Přirozeným spádovým městem je Nový Bor. Svojkov se rozkládá v atraktivní terénní poloze nad českolipskou kotlinou s jižní a jihozápadní expozicí. Územím obce prochází silnice II. třídy č. 268 ( Mimoň Zákupy Svojkov Sloup v Č.) Převažující funkce sídla je individuální rekreace a trvalé bydlení.

10 - 8 - Obec Svojkov spolu s obcemi Sloup v Čechách a Radvanec jsou vklíněny mezi území CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Zástavba obce není časově jednotná, rozpadá se do několika vzájemně oddělených částí. Jádrovou část obce tvoří radiální shluk usedlostí a i plužiny okolo z 19. století pocházejícího kostelíka sv.václava. Jde nejspíše o původní ranně středověkou okrouhlici, která zde existovala ještě před 1. zmínkou z r. 1370, která je vztažena k existenci skalního hrádku. Kolem hrádku a později spíše kolem zámku se rozvinula nepravidelná zástavba podzámčí. Tato zástavba byla bez přímé vazby na plužinu, tedy zástavba řemeslníků a deputátníků, jako hájovna, myslivna, dům zahradníka a drobná zástavba pod srázem Svojkovských stěn, kde byla v pěti chalupách soustředěna nejspíše skupina rodin chalupníků a služebnictva zámku. K této jádrové části Svojkova patří i dvojice ulicové zástavby, rozměřené principem lámových vsí položených podél dvou paralelních cest severojižního směru, z nichž jedna jde po terénní spádnici pod vrstevnicovou hlavní silnicí ze Svojkova na Zákupy a druhá odbočuje z centrální návsi a směřuje do Bukovan. Nová zástavba rodinnými domky je převážně při hlavní průjezdné komunikaci. PLESA Při rozcestí dnešních silnic ze Svojkova na Zákupy a východně na Lindavu je stále skupina chalup lokalita nazvaná Plesa. Tato osada je samostatně uváděna pod svým názvem až do r. 1980, poprvé v pramenech uváděna r Dnes jsou zde dvě stavení a několik chat. Osada je položena na patě jihovýchodního svahu kopce Vinný vrch s krásným výhledem na České středohoří. MALÝ BOR Na úpatí masivu krajinných dominant kopců Tisový a Slavíček v údolí Doubravského potoka a navazující na obec Bukovany leží osada Malý Bor. Je připomínaná obdobně jako Plesa r Jde o malou skupinu chalup a mlýna, položené mezi rybníky. NOVÉ DOMKY Nejmladší osada tvořena nepravidelnou osnovou chalup ve východním koutu katastru při cestě na Lindavu Nové Domky. Osada je založena r na východní strání vrchu Slavíčku. 2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ Osídlení a obyvatelstvo Je to právě v době pobělohorské, kdy vzniká mohutná stavební aktivita, ale velmi rychlá germanizace a s ní německé osídlování. Ze soupisu panství - počet usedlostí, domků, chalup z r (Berní rula), Tereziánského katastru z r a další výpisy z r světčí o stále rostoucí stavební aktivitě v celém panství Svojkov, která patrně vrcholí na přelomu 18. a 19. st, kdy byla budovaná silnice mezi Novým Borem a Zákupy.

11 - 9 - Sčítání obyvatel a domů Rok Obec celkem Malý Bor Nové Domky Plesa Svojkov Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Pramen: Urbanistická studie z r Podle SLDB r bylo ve Svojkově 27 domů, 18 chalup 12 chat Věková skladba obyvatel r Rok celkem Muži Ženy Předprod. Produktivní Poprod Pramen: Místní program obnovy vesnice na období Počet obyvatel po r Rok Počet obyvatel Pramen: Údaje obec Svojkov Základní statistická data ČSÚ Počet obyvatel Podíl žen Podíl dětí (0 14) ,54% 15,85% Pramen: statnisprava.cz Obec Svojkov a i celý bývalý okres Nový Bor prodělal výrazné změny hlavně po r V období před roce 1945 zde žilo mnohem více obyvatel. Ovšem jen velmi málo zde byli obyvatelé české národnosti, převážnou část obyvatel tvořili Němci. Významným znakem obce je velký počet obyvatel individuální rekreace, což velkou měrou zvyšuje celkový počet uživatelů území. Na jednoho trvale bydlícího obyvatele v obci připadá 2, 61 obyvatele Absolutní a zejména relativní velikost vlivu druhého bydlení je do značné mír také ukazatelem rekreačního významu území.

12 Možnosti a předpoklady dalšího vývoje obyvatel Předpokládá se určitý nárůst v ekonomicky a polohově atraktivnějších mikroregionech, mezi které patří mikroregion Nový Bor ( Nový Bor, Kamenický Šenov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice, Sloup, Slunečná a Svojkov). Požadavek obyvatel v obci Svojkov na novou zástavbu pro bydlení je však nad únosnou možnost při zachování hodnot krajiny a životního prostředí odpovídajícímu bydlení venkovského typu. Na základě návrhu územního plánu se předpokládá cca 45 nových rodinných domů. Předpokládá se stoprocentní nárůst obyvatel. Příslušnost obce k úřadům Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností - Nový Bor Obecní úřad Svojkov Finanční úřad v Novém Boru Městský úřad Nový Bor: Katastrální úřad v České Lípě Okresní soud v České Lípě OSSZ Česká Lípa Úřad práce v České Lípě Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor dopravně správních agent Odbor školství Obec Svojkov je a bude závislá po stránce občanského vybavení a zaměstnání na okolních obcích a městech. 2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY Svojkov leží ve Svojkovské pahorkatině v nadmořské výšce cca 365 m n. m. ve svažité poloze k JZ. Na severní až východní straně je obklopen lesním porostem převážně borovice lesní (Pinus silvestris). V ostatních částech převládají travnaté porosty. Krajinotvornou rozptýlenou zelení jsou břehové porosty jednak podél potůčků, jednak při rybnících v jihovýchodní části území. (Výroční rybník, Kachní rybník, Ptáčník.) Velmi významnou složkou zeleně v krajině jsou remízky a kaňonovitá údolí zarostlá dřevinami převážně listnatými (dub letní Quercus robur, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, Lípa velkolistá-tilia platyphylla, brslen evropský Euonymus europaea, kalina obecná Viburnum lantana). Příkladem takového údolí je Dlouhý důl v jižní části území. Zámecký park se vzrostlými starými dřevinami (borovice černá Pinus nigra, dub letní Quercus robur), který přechází do lesních porostů. V obci nejsou plochy zeleně veřejné ( malá plocha před OÚ ) pouze soukromé zahrady. Hodnotné solitérní dřeviny uvnitř obce jsou podél hlavní komunikace. Jsou vyznačeny ve výkresové částí průzkumů a rozborů ÚPO Svojkov:

13 Aesculus hippocastanum (Jírovec obecný) 3 velké stromy uprostřed obce, seřezávané 2. Tilia cordata (Lípa srdčitá) 2 velké stromy u kapličky 3. Tilia cordata (Lípa srdčitá) velký starý strom s velkou dutinou ve kmeni, vyžaduje odborné ošetření. 4. Tilia cordata (Lípa srdčitá) 5. Salix viminalis (Vrba bílá) 6. Salix viminalis (Vrba bílá) 7. Tilia cordata (Lípa srdčitá) Závěr řešení zeleně. Rozptýlené zeleně je vzhledem k množství soukromých zahrad dostatek. Hodnotné solitérní dřeviny v obci je vhodné ochránit, případně ošetřit. Nové plochy veřejné zeleně nejsou v obci navrženy. 2. c b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY Památkové objekty Objekty v soupisu kulturních památek chráněných státem: 1. skalní kaple Pustý kostel v Modlivém dole - p.p kaplička sv. Václava ( u čp. 70) st. p zřícenina skalního hradu s parkem p.p.627 zřícenina park 4. hostinec čp.77 st. p chalupa čp. 67 st. p chalupa čp. 92 st. p. 15 ( Nové Domky místní název ) Popis jednotlivých památek je uveden v konceptu ÚPO Svojkov - Podklad pro popis památek: Umělecké památky Čech Academia r a Atlas památek České republiky Baset 2002) Objekty památkového zájmu Vedle památkově chráněných objektů státem je zde několik objektů lidové architektury a drobné architektury, - kaplička, pomníky, křížky ( vyznačeno ve výkresové části ). Lidová architektura - roubené chalupy: čp. 10, 23, 14, 54, 100, 93 a ev. č. 18.

14 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Pro další vývoj obce je nutno regulovat funkční využití ploch na založené urbanistické koncepci. Výrazně nejsilnějším dominujícím prvkem řešeného území je kvalita přírodního prostředí. Jakýmkoliv jeho nerespektováním a porušením by byla ohrožena atraktivnost bydlení, rekreace a turistického ruchu. Urbanistická koncepce by měla být navrhována v souladu se stávajícím životním prostředím a přírodními podmínkami. Vzhledem k požadavkům občanů, kteří chtějí stavět rodinné domy na vlastních pozemcích bez ohledů na vhodné urbanistické řešení, zábor zemědělské půdy a znehodnocení přírodních podmínek, byly tyto lokality včleněny do schváleného zadání ÚPO. Zhotovitel, i když s některými lokalitami pro bydlení zásadně nesouhlasí, tyto funkční změny do návrhu ÚPO, na základě souborného stanoviska k dokončení návrhu ÚPO a usnesení zastupitelstva obce Svojkov, zapracoval. Bydlení Stávající zástavba je rodinnými domy venkovského typu, které jsou uspořádány kolem hlavní komunikační osy průjezdné komunikaci II. tř. a na lokalitách s místními názvy Malý Bor a Nové Domky. Mimo to jsou stávající domy rozptýlené na jihozápadně svažitým terénu pod stávající hlavní komunikací. V obci vzniká nová zástavba rodinnými domy, několik domů je rozestavěných a na některé je již vydané územní rozhodnutí. Vzhledem k přírodním podmínkám a životnímu prostředí ( čisté ovzduší, technická a dopravní infrastruktura ) je neustálý zájem o bydlení na lokalitách tohoto katastrálního území. Novými lokalitami pro funkce bydlení, které jsou v ÚPO podél stávajících místních komunikací zasahujících do volné krajiny, ztrácí obec kompaktnost urbanistického řešení a zároveň budou omezeny překrásné výhledy do okolí a tím i znehodnoceno přírodní prostředí. Občanské vybavení Školství a zdravotnictví Školní a zdravotní zařízení využívají občané ve Sloupu a Novém Boru. Obchod, ubytování a veřejné stravování V budově OÚ je prodejna potravin. Pohostinství s ubytováním je v rekonstruovaném stávajícím objektu v severní části obce. V návrhu ÚPO je řešeno rozšíření této plochy. Kulturní zařízení, kulturní a historické památky Společenská místnost je v budově obecního úřadu. Zde je i místní knihovna a podací pošta. Poutní místo Modlivý Důl je využívané pro mariánskou pouť církevního charakteru. Zřícenina hradu ani zámecký park zatím nejsou přístupny veřejnosti. Část zámecké zahrady (plocha bývalého zámku včetně stávající zachovalé budovy) bude převedena do ploch občanského vybavení vyšší vybavení. Bude zde na př. sociálně zdravotní zařízení dům s pečovatelskou službou, školící zařízení pro horolezecký klub nebo jiný druh občanského vybavení.

15 Ostatní zařízení V obci je požární zbrojnice, která je při drobné výrobě službách a proto je zařazená v plochách výrobních. Pod lesem v severovýchodní části obce je hřbitov. ( Ve výkr. č. 1 je vyznačen barvou zeleně s křížkem) Sportovně rekreační vybavení Individuální rekreace Chaty pro individuální rekreaci jsou na lokalitách rekreačního charakteru s místní názvem Malý Bor, Plesa a Nové Domky. Jsou však také ve středu obce a znehodnocují tak charakter stávající výstavby této části obce. Aby se tomuto zabránilo, nesmí se dále povolovat výstavba individuálních chat, ale pouze rekreačních domů, které budou na plochách pro bydlení. Plochy individuální rekreaci - chaty jsou pouze na vyčleněných plochách, které svou velikostí nedávají předpoklad pro zástavbu rodinných domů. Ostatní plochy jsou převedeny do ploch bydlení. Sportovní plochy Obec má hřiště, které vzhledem k rekreačnímu charakteru obce a předpokládanou novou zástavbou a tím i přísunem mladých lidí, nebude vyhovovat. Musí se rozšířit nebo doplnit na nových plochách o různá hřiště pro míčové hry a hry pro děti. Sportovně rekreační plochy - agroturistika V návrhových plochách je lokalita se sportovně rekreačním vyžitím. Na této lokalitě je ranč, bydlení, nekryté i kryté sportovní zařízení - hřiště, golf apod. Zemědělská výroba Ve Svojkově není soustředěná zemědělská výroba Je zde pouze drobná zemědělská výroba a sadovnictví. V návrhových plochách je zahradnictví pod skalním hradem. Na těchto plochách v minulosti zahradnictví již bylo. Výroba, sklady, služby Výrobní plochy v obci chybí. Na drobných plochách jsou jednotlivé služby opravna aut, truhlárna a podobně. Některé služby podnikatelské aktivity jsou při bydlení.

16 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY Funkční plochy současně zastavěného a zastavitelného území Plochy bydlení venkovského typu Plochy občanského vybavení Plochy sportovní Plochy sportovně rekreační agroturistika Plochy individuální rekreace chaty Plochy výrobní - služby Plochy drobné zemědělské výroby Plochy zahradnictví Plochy technického vybavení Funkční plochy nezastavitelné Plochy urbanizované zeleně Park zámecký park Veřejná zeleň Zahrady Hřbitov Plochy krajinné zeleně Pozemky plnící funkci lesa Plochy ostatní zeleně Plochy produkční zemědělské půdy Orná půda Trvalý travní porost Sady Zahrady mimo současně zastavěné území obce Plochy vodních ploch a toků Vodní plochy a toky Neplodná půda mokřady 4. b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Funkční využití ploch současně zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území je vyznačeno ve výkrese č. 1 grafické části ÚPO. Představuje základní funkční regulaci, která je určující pro zpracování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. Funkční využití ploch stanovené ÚPO musí odpovídat způsobu jeho užívání - umísťování činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a omezení změn v jejich užívání. To vše musí být v souladu s místními podmínkami urbanistickými, ekologickými, přírodními a krajinářskými, hygienickými a technickými. Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

17 Přípustné jsou stavby, činnosti a využití území odpovídající charakteru daných funkčních ploch. Jejich povolení se váže na splnění podmínek obecně platných závazných právních předpisů - stavebního zákona, vyhlášce o obecných požadavcích na výstavbu, předpisech v oblasti životního prostředí. Podmíněně přípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit za předpokladu, že nevyvolávají jednotlivě nebo v souhrnu rizika ohrožení ( havárie, znečištění), nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území. Jejich povolení se váže na splnění podmínek jako přípustné. Mimo to musí být splněny další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska : - dosahu významu stavby v území urbanistické důsledky v širších vztazích - zátěže, kterou vyvolává stavba na okolí svým provozem a obsluhou či hlukem a vibracemi - urbanistických parametrů, charakteru zástavby, hmotového uspořádání ve vztahu k okolní zástavbě - kapacitního napojení na infrastrukturu technickou a dopravní Nepřípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky funkčního využití ploch přípustných a podmíněně přípustných a nesmí tedy být na dané funkční ploše umístěny a povoleny. SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ FUNKČNÍ PLOCHY PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU Zástavba rodinnými domy rozvojových. rodinné domy na stávajících plochách a na plochách Bydlení v rodinných domech, ubytování v chalupách a rekreační ubytovaní ve vyčleněných domech pro individuální rekreaci. Obytná část zástavby na plochách bydlení v těsné blízkosti silnice II/ 268, která zasahuje do hlukové isofony, musí být umístěna 20m od silnice. Pokut bude obytná část zástavby navržena v menší vzdálenosti, musí být provedeno proti hlukové opatření. Při umisťování novostaveb a přístaveb na plochách při průjezdních silnicích II. a III. třídy musí být respektovaná plocha výhledové šířky komunikace a koridor inženýrských sítí. V případě, kdy je rozšiřováno zastavěné území podél silnic, podléhá umisťování staveb v silničním ochranném pásmu povolení silničního správního úřadu ( podle 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Pro novou zástavbu na plochách, které jsou na sesuvném území, musí být proveden geologický posudek, který stanový podmínky pro tuto zástavbu. Pro umístění objektu pro bydlení na plochách v ochranném pásmu lesa, musí být znovu zažádáno o posouzení příslušného dotčeného orgánu státní správy. Přípustné Bydlení v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci (rekreační domy, rekreační chalupy). Při rodinných domcích jsou přípustné podnikatelské aktivity - služby.

18 Podmíněně přípustné Místní správa, kulturní, církevní, sociální a zdravotní zařízení, přechodné ubytování v malém rozsahu, výrobní služby místního významu Činnost povolovaná na těchto plochách musí být posuzována individuelně s přihlédnutím k okolní zástavbě a k životnímu prostředí. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Veškeré druhy občanského vybavení a nevýrobní služby prodejny, pohostinství, opravny, kadeřnictví, krejčovství apod., správa, pošta, kulturní zařízení, školící, ubytovací a sociální zařízení. Pro občanské vybavení ubytování v ochranném pásmu lesa musí být znovu zažádáno o posouzení příslušného orgánu státní správy Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu. Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze na plochách ostatních zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškerá činnost a plošnému zařízení na ostatní části parku nutné pro toto občanské vybavení (komunikace, parkoviště, event. hřiště) musí být vydán souhlas příslušného orgánu státní správy. Přípustné využití Při občanském vybavení může být bydlení a plochy veřejné zeleně. Podmíněné využití Doplňková drobná výroba služby. Jednotlivé nové činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí bydlení a dopravní obsluha nesmí překročit limit hygienických předpisů pro stávající bytovou zástavbu. Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu. Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze na plochách ostatních zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškeré činnosti a plošnému zařízení na dalších plochách parku, které jsou nezbytné pro dané občanské zařízení, musí být vydán souhlas příslušným orgánem státní správy. PLOCHY SPORTOVNÍ Hřiště pro všechny druhy sportovní činnosti a zařízení s ním související. Přípustné využití Doprovodné služby pro sportovní činnost šatny, občerstvení, sauna, sportovní servis.

19 Podmíněné využití Byt správce nebo ubytovací zařízení v malém rozsahu. PLOCHY SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AGROTURISTIKA Ranč chov koní, bydlení a rekreační ubytování. Stáje pro chov koní musí být v takové vzdáleností od okolních ploch, aby nebylo narušováno životní prostředí bydlení. Přípustné využití Sportovní plochy volné i zakryté, sauna, golf, minigolf, bazén. Podmíněné využití Chov ostatního domácího zvířectva pouze v malém množství, aby nebylo narušeno životní prostředí okolních obytných ploch. PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - CHATY Plochy rekreačních individuálních chat Přípustné využití Sportoviště místního významu hřiště pro míčové hry, zahrádkářská a sadovnická činnost pro vlastní spotřebu. Podmíněné využití Sezónní prodejna potravin a občerstvení, služby. PLOCHY VÝROBNÍ - SLUŽBY Funkční využití těchto ploch je ekologická výroba, služby nebo sklady různých druhů výrobků. Přípustné využití Jakákoliv výrobní činnost, která nenarušuje ekologicky okolní životní prostředí a hluk nezasahuje mimo výrobní areál. Podmíněné využití Při ekologických podnikatelských aktivitách a bezhlučných provozovnách může být bydlení uživatele správce. PLOCHY DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Plochy zemědělské výroby v menším rozsahu Přípustné využití Chov domácího zvířectva pouze pro vlastní potřebu, sklady zemědělských produktů, oprava a sklad zemědělských strojů.

20 Podmíněné využití Zemědělská výroba může být nahrazena nezemědělskou výrobou, sklady a službami Výroba musí být ekologická bez negativných vlivů na okolní zástavbu bydlení. PLOCHY ZAHRADNICTVÍ Plocha pěstování zeleniny a ostatních zahradnických produktů pro distribuci. Obnova bývalého zahradnictví v areálu zámku. Při zahradnickém podnikání musí být minimální plocha zastavění a zpevněných ploch. Plocha je součástí VKP a památkově chráněného areálu. K veškerá činnost musí být vydán souhlas příslušného dotčeného orgánu státní správy. Přípustné využití Na plochách mohou být pouze objekty nezbytné pro pěstitelskou činnost. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ Na těchto plochách jsou plocha vodojemu. funkce technického vybavení redukční stanice, trafostanice, Přípustné Stavby technického vybavení a činnosti s ním související. Podmíněně přípustné Doplňkové výrobní zařízení sloužící zároveň pro údržbu provozu. Nepřípustné Jakékoliv stavby, které s technickou infrastrukturou nesouvisí. FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVITELNÉ PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ Park - zámecký park Památkově chráněný areál a VKP Přípustné využití Využití parku pro veřejnost zachování a údržba stávající vzrostlé zeleně. Podmínečné využití Výstavba a rekonstrukce objektů v areálu parku pouze na současně zastavěných plochách nebo na plochách bývalého zámku. ( Uvedeno v plochách občanského vybavení ). Pro ostatní činnost musí být dán souhlas dotčeného orgánu státní správy. Veřejná zeleň Plocha zeleně sloužící veřejnosti Přípustné využití Na plochách veřejné zeleně může být drobná architektura ( plastika), lavičky.

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SLUP. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem

ÚZEMNÍ PLÁN SLUP. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem ÚZEMNÍ PLÁN SLUP Textová část ÚP Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: OBEC SLUP Slup 42, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Turnov Datum zpracování: únor 2008 PARÉ 4 Návrh ÚP Kacanovy, textová část....1

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á. II. Odůvodnění územního plánu. (zpracované projektantem)

ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á. II. Odůvodnění územního plánu. (zpracované projektantem) ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á II. Odůvodnění územního plánu (zpracované projektantem) V Praze, únor 2008 ÚZEM Í PLÁ OLEŠ Á II. Odůvodnění územního plánu (zpracované projektantem) ZPRACOVATELÉ: Urbanismus: Vodní hospodářství:

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křižany. Odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AUTORSKÝ KOLEKTIV. Janovice v Podještědí 90, 463 53 Křižany. Odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Územní plán obce Janovice v IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Janovice v Fáze: Návrh Objednatel Obec Janovice Janovice v 90, 463 53 Křižany Pořizovatel: Magistrát města Liberec, Odbor stavební

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více