NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV. A) Základní údaje B) Řešení územního plánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV. A) Základní údaje B) Řešení územního plánu"

Transkript

1 NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVOJKOV A) Základní údaje B) Řešení územního plánu

2 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJKOV Zadavatel: Pořizovatel: OBEC SVOJKOV MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Zpracovatel: Ing. arch. Jarmila BERANOVÁ Havlíčkova 165/11, Liberec 7 IČO Spolupráce: Doprava Ing. Urban Ocilka Vodohospodářství Ing. Stanislav Rozkošný Zeleň Ing. Eva Burdová Digit. zpracování Ing. Marie Španihelová Datum: červenec 2005 OBSAH DOKUMENTACE Textová část: A) Základní údaje B) Řešení územního plánu C) Závazná část ve formě regulativů Grafická část: Výkres č. 1 Hlavní výkres s komplexním řešením celého území 1 : č. 2 Návrh dopravního řešení 1 : č. 3a Koncepce řešení technického vybavení Vodní hospodářství 1 : č. 3b Koncepce řešení technického vybavení Energetika a spoje 1 : č. 4 Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : č. 5 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na ZPF 1 : č. 6 Širší vztahy 1 :

3 O B S A H T E X T O V É Č Á S T I A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 3 A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD 3 A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4 A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA 4 A 5. VYHODNOENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 6 B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 7 2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. a) HISTORICKÝ VÝVOJ 7 2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE 7 2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ 8 2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY d b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NÁVRHOVÉ PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 8. a) VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY b) ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ c) ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 25

4 d) ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ENERGETIKA A SPOJE 9. a) ELEKTRICKÁ ENERGIE b) ZÁSOBENÍ PLYNEM c) ZÁSOBENÍ TEPLEM d) SPOJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 10. a) LIKVIDACE TUHÉHO ODPADU b) NEPOVOLENÉ SKLÁDKY PLOCHY LOŽISEK NEROSTŮ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 31 STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV 14. POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15. a) KLIMATICKÉ POMĚRY b) GEOLOGICKÉ POMĚRY c) RADONOVÉ OHROŽENÍ d) KVALITA OVZDUŠÍ c) KVALITA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ e) OSTATNÍ VLIVY NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLUK OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 17. a) STRUKTURA PLOCH ÚZEMÍ b) ZASTOUPENÍ PŮD V ÚZEMÍ c) REALIZACE INVESTIC DO PŮDY d) ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ e) VYHODNOCENÍ NÁROKOVANÝCH PLOCH POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 48

5 - 3 - A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE A 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Hlavním důvodem pořízení územního plánu je získání chybějící dokumentace nutné pro další řízení a rozvoj obce, která bude zpracovaná za účelem vývoje obce podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Cílem řešení územního plánu obce Svojkov je komplexní funkční využití území a zajištění podmínek pro tyto funkce, to znamená, zajištění inženýrské a dopravní infrastruktury, a to vše v souladu s přírodními, civilizačními a kulturními hodnotami. Hlavním cílem je řešení nových zastavitelných ploch pro zástavbu rodinných domů, nové funkční využití ploch v současně zastavěném území obce, zajištění podmínek pro návštěvnost atraktivního přírodního prostředí ( parkovací plochy, plochy pro volný čas, ubytování), dořešit infrastrukturu inženýrských sítí, navrhnout odstranění dopravních závad, urbanistickou koncepci řešit s ohledem na limity území, ochranu životního a přírodního prostředí včetně územního systému ekologické stability a ochrany zemědělské půdy. A 2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A ÚPN VÚC ÚPN VÚC Českolipsko, schválený v r je dosud platný, ale vzhledem k uplynutí návrhového období je směrný. Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje ÚP VÚC LK řeší celé správní území Libereckého kraje, stanovuje uspořádání a limity řešeného území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systém ekologické stability, dále vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů. Veřejné projednání konceptu ÚP VÚC LK bylo v červnu Během dopracování ÚPO Svojkov bude nadále sledován soulad s ÚP VÚC LK. Pro obec byla zpracovaná urbanistická studie v r zpracovatel ing. arch. Voděra, Praha Dále byly zpracovány: Místní program obnovy vesnice na období Strategie rozvoje Novoborska r. 2001/2002 Svazek obcí Novoborsko Tělovýchovná a sportovní zařízení Novoborska Urbanistická studie Novoborska Občanské vybavenost a cestovní ruch - Saul říjen 2001 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - Hydroprojekt CZ a. s. Praha r.2004 Program rozvoje Libereckého kraje ARR Nisa, Saul Liberec, TU Liberec, 11/2000

6 - 4 - Hlavním cílem Programu rozvoje Libereckého kraje bylo navržení promyšlené množiny opatření na podporu ekonomického sociálního rozvoje kraje, vycházející ze Strategie rozvoje kraje zpracované v r Program rozvoje Libereckého kraje je šířeji orientovaný dokument. Z jeho závěrů se dotýkají řešeného území zejména tato opatření: - podpora malého a středního podnikatelského stavu ( při bytové zástavbě ) - zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury - zkvalitnění stavu a rozvoj systému technické infrastruktury - péče o krajinu a její složky - optimální využití krajinného a přírodního potenciálu - vybudování kvalitní infrastruktury cestovního ruchu - napojení na základní síť cyklotras - revitalizace zemědělské výroby - podpora aktivního využití volného času dětí a mládeže A 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN Návrh ÚPO je zpracován na základě zadání územního plánu obce Svojkov. Některé požadované zastavitelné plochy neodpovídají plně ochraně zemědělské půdy a ochraně přírodních hodnot včetně životního prostředí. I když zde nedochází k záboru kvalitní zemědělské půdy z hlediska třídy ochrany ZPF, je zde značný zábor zemědělské půdy pro lokality zástavby, které zasahují hluboko do volné krajiny. A 4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu obce bylo zpracované stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor jako pořizovatelem a schváleno zastupitelstvem obce Svojkov dne Během zpracování návrhu územního plánu byly jednotlivé pokyny pro dokončení ÚPO konzultovány a upřesněny pořizovatelem a zástupcem obce. Návrh ÚPD byl následně dopracován na základě upřesnění jednotlivých pokynů: bylo opraveno označení stavebního zákona byl upřesněn výčet sousedních obcí ÚP VÚC Českolipsko upraven na ÚP VÚC okresu Česká Lípa byly stanoveny podmínky pro navrhovanou zástavbu na aktivním a potencionálním sesuvném území ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy je 15m výkresová část byla doplněna o ochranné pásmo letiště Česká Lípa jednotlivé kategorie funkčního využití území byly upřesněny v souladu podle stavebního zákona

7 - 5 - byl odstraněn přepis Nový Bor na Malý Bor bylo vypuštěno nedopatření CHKO Kokořínsko rodinné domky opraveny na rodinné domy text u kategorie pro bydlení byl upřesněn funkční plochy obytných zahrad, které v konceptu byly na plochách bezpečnostního pásma plynovodu, byly zařazeny do funkčních ploch bydlení venkovského typu umístění zástavby bude řešeno při stavebním řízení v závazné části jsou uvedeny pouze ty limity, které vyplývají z návrhu ÚPO veřejně prospěšné stavby jsou doplněny o asanaci dřevěných hospodářských staveb pro úpravu poloměru oblouku silnice III. třídy funkční plochy v textu závazné části jsou shodně upraveny s výkresovou částí ve funkčních plochách pro individuální rekreaci chaty byly ponechány pouze ty plochy (na základě dohodu zadavatele a pořizovatele), na kterých nelze z hlediska velikosti pozemku postavit rodinný dům. Ostatní byly převedeny do ploch bydlení venkovského typu. pro umisťování obytných domů na plochách navržených u silnice II/268 byly v závazné části stanoveny podmínky z hlediska hluku z dopravy a z hlediska výhledové šířky silnice včetně koridoru pro inženýrské sítě v závazné části byly stanoveny podmínky pro umisťování stavebních objektů na plochách podél silnice II. a III. třídy šířka regionálního biokoridoru byla upravena na 50m a vypuštěna z návrhu lokalita č.12 v regulativech byly stanoveny podmínky pro zástavbu na plochách pro agroturistiku bylo doplněno ochranné pásmo vodních zdrojů Dobranovského potoka bylo navrženo technické řešení pro napojení na vodovodní systém všech návrhových lokalit ve zprávě byl doplněn způsob likvidace odpadů od ostatních původců ( podnikatelských aktivit) plocha veřejné zeleně byla vypuštěna a nahrazena plochou pro bydlení v kapitole o ochraně přírody a v grafické části byly doplněny registrované významné krajinné prvky a doplněny lokality s výskytem chráněných rostlin včetně lokalit chráněných druhů rostlin určených průzkumem po vydání souborného stanoviska pro dopracování ÚPO cyklotrasa byla již součástí dopravního výkresu konceptu ÚPO, byla ještě doplněna do výkresu širších vztahů vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení v území obce na životní a krajinné prostředí je uvedeno v kap. 15. e) Kvalita přírodního prostředí a 16. Ochrana přírody plocha v zámeckém parku byla ponechána v plochách občanského vybavení a možnost využití byla upřesněna v regulativech pro zástavbu jsou ponechány pouze bývalé zastavěné plochy. z navržených ploch pro bydlení byly vypuštěny plochy č. 40, 46 a 25 p.p.č 577/5, která byla v konceptu návrhovou plochou veřejné zeleně, byla změněna na plochu pro bydlení.. Dodržení bezpečnostního pásma vysokotlakého plynovodu bude respektováno při stavebním řízení. Z těchto důvodů byly zrušeny veškeré návrhové plochy obytných zahrad, které byly v konceptu navrženy na plochách tohoto bezpečnostního pásma a byly převedeny do ploch bydlení. plocha zahrady p.p.259/2 byla zařazena do ploch určených pro bydlení p.p.č 646 byl rozdělen na plochu pro občanskou vybavenost a na parkoviště pozemky p.p.č. 217/17 a 217/18, 559/1 a část 559/3 jsou převedeny do ploch pro bydlení část parcel p.p.č a 63 a 10 je převedeno do ploch drobné zemědělské výroby a část p.p.č. 10 do ploch pro bydlení

8 - 6 - části pozemku 264/1 a část 217/16 byly převedeny do ploch pro bydlení - velikost je omezena regionální biokoridorem u pozemku p.p.č.154/1 byla změněna funkce z drobné zemědělské výroby na bydlení p.p.č. 609/2 byla zařazena do ploch drobné zemědělské výroby bylo přepracováno zásobování vodou a výkres č. 3 Komplexní řešení technického vybavení byl rozdělen na výkres č. 3a Vodní hospodářství a výkres č. 3b Energetika a spoje A 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Koncepce komplexního rozvoje území je odvozena ze znalostí přírodních podmínek, stavu životního prostředí a dosažení stupně urbanizace v sociální, ekonomické, dopravní a technické infrastruktuře. Stanovuje regulativy funkčního a prostorového uspořádání, vazby rozvoje základních strukturálních prvků a limity využitelnosti území podle pravidel trvale udržitelného rozvoje. V souladu s cíli územního plánování byly stanoveny: funkční a prostorové podmínky pro užívání a rozvoj území ochrana ploch a území se zvláštní ochranou vyplývající z právních norem územně technické podmínky nezbytné pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území při zachování a zlepšení přírodních hodnot a kulturního dědictví návrh rozvoje území a zajištění rozvoje infrastruktury technického vybavení koordinace rozvoje základních funkčních složek v území zastavitelné plochy s ohledem na ochranu přírody, životního prostředí a zemědělské půdy ( i když některé zastavitelné plochy podle souborného stanoviska s pokyny pro dopracování územního plánu tento cíl územního plánování v plném rozsahu nesplňuje velké množství záboru ZPF sice většinou III. a IV tř. ochrany, ale v některých případech zásah zastavitelnými plochami do volné krajiny ) odstranění dopravních závad ( narovnání směrových oblouků silnic II. a III. tř. )

9 - 7 - B) ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území se rozkládá na jednom katastrálním území Svojkov. Obec Svojkov sousedí severně s obcí Sloup v Čechách, severovýchodně s obcí Cvikov, jihovýchodně s obcí Zákupy, jižně navazuje na území obce Česká Lípa a západně na území obce Nový Bor. Na katastrálním území obce Svojkov jsou mimo sídlo Svojkov ještě sídla s místními názvy Nové Domky, Plesa a Malý Bor. 2. ZAKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. a) H ISTORICKÝ VÝVOJ OBCE Nejstarší historická zmínka o osadě Svojkov je z r. 1370, kdy je doložen skalní hrádek Svojkov. Této době odpovídá půdorysný tvar vsi, který v jádrové části reprezentuje starý typ slovanské okrouhlice. V 1. pol. 18. stol. byl v sousedství hradu založen zámek - jednopatrový, obdélnikový s rizalitem. Kolem zámku byla rozlehlá zámecká zahrada, do které byl pojat i pahorek se zříceninou skalního hradu. Po r v zámků domov důchodců, r při rekonstrukci vyhořel a byl zcela zbourán. Podrobnější historický vývoj obce je uveden v konceptu ÚPO Svojkov. 2. b) CHARAKTER STÁVAJÍCÍ OBCE Obec Svojkov leží severovýchodně od České Lípy. Přirozeným spádovým městem je Nový Bor. Svojkov se rozkládá v atraktivní terénní poloze nad českolipskou kotlinou s jižní a jihozápadní expozicí. Územím obce prochází silnice II. třídy č. 268 ( Mimoň Zákupy Svojkov Sloup v Č.) Převažující funkce sídla je individuální rekreace a trvalé bydlení.

10 - 8 - Obec Svojkov spolu s obcemi Sloup v Čechách a Radvanec jsou vklíněny mezi území CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří. Zástavba obce není časově jednotná, rozpadá se do několika vzájemně oddělených částí. Jádrovou část obce tvoří radiální shluk usedlostí a i plužiny okolo z 19. století pocházejícího kostelíka sv.václava. Jde nejspíše o původní ranně středověkou okrouhlici, která zde existovala ještě před 1. zmínkou z r. 1370, která je vztažena k existenci skalního hrádku. Kolem hrádku a později spíše kolem zámku se rozvinula nepravidelná zástavba podzámčí. Tato zástavba byla bez přímé vazby na plužinu, tedy zástavba řemeslníků a deputátníků, jako hájovna, myslivna, dům zahradníka a drobná zástavba pod srázem Svojkovských stěn, kde byla v pěti chalupách soustředěna nejspíše skupina rodin chalupníků a služebnictva zámku. K této jádrové části Svojkova patří i dvojice ulicové zástavby, rozměřené principem lámových vsí položených podél dvou paralelních cest severojižního směru, z nichž jedna jde po terénní spádnici pod vrstevnicovou hlavní silnicí ze Svojkova na Zákupy a druhá odbočuje z centrální návsi a směřuje do Bukovan. Nová zástavba rodinnými domky je převážně při hlavní průjezdné komunikaci. PLESA Při rozcestí dnešních silnic ze Svojkova na Zákupy a východně na Lindavu je stále skupina chalup lokalita nazvaná Plesa. Tato osada je samostatně uváděna pod svým názvem až do r. 1980, poprvé v pramenech uváděna r Dnes jsou zde dvě stavení a několik chat. Osada je položena na patě jihovýchodního svahu kopce Vinný vrch s krásným výhledem na České středohoří. MALÝ BOR Na úpatí masivu krajinných dominant kopců Tisový a Slavíček v údolí Doubravského potoka a navazující na obec Bukovany leží osada Malý Bor. Je připomínaná obdobně jako Plesa r Jde o malou skupinu chalup a mlýna, položené mezi rybníky. NOVÉ DOMKY Nejmladší osada tvořena nepravidelnou osnovou chalup ve východním koutu katastru při cestě na Lindavu Nové Domky. Osada je založena r na východní strání vrchu Slavíčku. 2. c) DEMOGRAFICKÝ ROZVOJ Osídlení a obyvatelstvo Je to právě v době pobělohorské, kdy vzniká mohutná stavební aktivita, ale velmi rychlá germanizace a s ní německé osídlování. Ze soupisu panství - počet usedlostí, domků, chalup z r (Berní rula), Tereziánského katastru z r a další výpisy z r světčí o stále rostoucí stavební aktivitě v celém panství Svojkov, která patrně vrcholí na přelomu 18. a 19. st, kdy byla budovaná silnice mezi Novým Borem a Zákupy.

11 - 9 - Sčítání obyvatel a domů Rok Obec celkem Malý Bor Nové Domky Plesa Svojkov Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Pramen: Urbanistická studie z r Podle SLDB r bylo ve Svojkově 27 domů, 18 chalup 12 chat Věková skladba obyvatel r Rok celkem Muži Ženy Předprod. Produktivní Poprod Pramen: Místní program obnovy vesnice na období Počet obyvatel po r Rok Počet obyvatel Pramen: Údaje obec Svojkov Základní statistická data ČSÚ Počet obyvatel Podíl žen Podíl dětí (0 14) ,54% 15,85% Pramen: statnisprava.cz Obec Svojkov a i celý bývalý okres Nový Bor prodělal výrazné změny hlavně po r V období před roce 1945 zde žilo mnohem více obyvatel. Ovšem jen velmi málo zde byli obyvatelé české národnosti, převážnou část obyvatel tvořili Němci. Významným znakem obce je velký počet obyvatel individuální rekreace, což velkou měrou zvyšuje celkový počet uživatelů území. Na jednoho trvale bydlícího obyvatele v obci připadá 2, 61 obyvatele Absolutní a zejména relativní velikost vlivu druhého bydlení je do značné mír také ukazatelem rekreačního významu území.

12 Možnosti a předpoklady dalšího vývoje obyvatel Předpokládá se určitý nárůst v ekonomicky a polohově atraktivnějších mikroregionech, mezi které patří mikroregion Nový Bor ( Nový Bor, Kamenický Šenov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice, Sloup, Slunečná a Svojkov). Požadavek obyvatel v obci Svojkov na novou zástavbu pro bydlení je však nad únosnou možnost při zachování hodnot krajiny a životního prostředí odpovídajícímu bydlení venkovského typu. Na základě návrhu územního plánu se předpokládá cca 45 nových rodinných domů. Předpokládá se stoprocentní nárůst obyvatel. Příslušnost obce k úřadům Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností - Nový Bor Obecní úřad Svojkov Finanční úřad v Novém Boru Městský úřad Nový Bor: Katastrální úřad v České Lípě Okresní soud v České Lípě OSSZ Česká Lípa Úřad práce v České Lípě Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor dopravně správních agent Odbor školství Obec Svojkov je a bude závislá po stránce občanského vybavení a zaměstnání na okolních obcích a městech. 2. d) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 2. d a) PŘÍRODNÍ HODNOTY Svojkov leží ve Svojkovské pahorkatině v nadmořské výšce cca 365 m n. m. ve svažité poloze k JZ. Na severní až východní straně je obklopen lesním porostem převážně borovice lesní (Pinus silvestris). V ostatních částech převládají travnaté porosty. Krajinotvornou rozptýlenou zelení jsou břehové porosty jednak podél potůčků, jednak při rybnících v jihovýchodní části území. (Výroční rybník, Kachní rybník, Ptáčník.) Velmi významnou složkou zeleně v krajině jsou remízky a kaňonovitá údolí zarostlá dřevinami převážně listnatými (dub letní Quercus robur, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, Lípa velkolistá-tilia platyphylla, brslen evropský Euonymus europaea, kalina obecná Viburnum lantana). Příkladem takového údolí je Dlouhý důl v jižní části území. Zámecký park se vzrostlými starými dřevinami (borovice černá Pinus nigra, dub letní Quercus robur), který přechází do lesních porostů. V obci nejsou plochy zeleně veřejné ( malá plocha před OÚ ) pouze soukromé zahrady. Hodnotné solitérní dřeviny uvnitř obce jsou podél hlavní komunikace. Jsou vyznačeny ve výkresové částí průzkumů a rozborů ÚPO Svojkov:

13 Aesculus hippocastanum (Jírovec obecný) 3 velké stromy uprostřed obce, seřezávané 2. Tilia cordata (Lípa srdčitá) 2 velké stromy u kapličky 3. Tilia cordata (Lípa srdčitá) velký starý strom s velkou dutinou ve kmeni, vyžaduje odborné ošetření. 4. Tilia cordata (Lípa srdčitá) 5. Salix viminalis (Vrba bílá) 6. Salix viminalis (Vrba bílá) 7. Tilia cordata (Lípa srdčitá) Závěr řešení zeleně. Rozptýlené zeleně je vzhledem k množství soukromých zahrad dostatek. Hodnotné solitérní dřeviny v obci je vhodné ochránit, případně ošetřit. Nové plochy veřejné zeleně nejsou v obci navrženy. 2. c b) PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY Památkové objekty Objekty v soupisu kulturních památek chráněných státem: 1. skalní kaple Pustý kostel v Modlivém dole - p.p kaplička sv. Václava ( u čp. 70) st. p zřícenina skalního hradu s parkem p.p.627 zřícenina park 4. hostinec čp.77 st. p chalupa čp. 67 st. p chalupa čp. 92 st. p. 15 ( Nové Domky místní název ) Popis jednotlivých památek je uveden v konceptu ÚPO Svojkov - Podklad pro popis památek: Umělecké památky Čech Academia r a Atlas památek České republiky Baset 2002) Objekty památkového zájmu Vedle památkově chráněných objektů státem je zde několik objektů lidové architektury a drobné architektury, - kaplička, pomníky, křížky ( vyznačeno ve výkresové části ). Lidová architektura - roubené chalupy: čp. 10, 23, 14, 54, 100, 93 a ev. č. 18.

14 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Pro další vývoj obce je nutno regulovat funkční využití ploch na založené urbanistické koncepci. Výrazně nejsilnějším dominujícím prvkem řešeného území je kvalita přírodního prostředí. Jakýmkoliv jeho nerespektováním a porušením by byla ohrožena atraktivnost bydlení, rekreace a turistického ruchu. Urbanistická koncepce by měla být navrhována v souladu se stávajícím životním prostředím a přírodními podmínkami. Vzhledem k požadavkům občanů, kteří chtějí stavět rodinné domy na vlastních pozemcích bez ohledů na vhodné urbanistické řešení, zábor zemědělské půdy a znehodnocení přírodních podmínek, byly tyto lokality včleněny do schváleného zadání ÚPO. Zhotovitel, i když s některými lokalitami pro bydlení zásadně nesouhlasí, tyto funkční změny do návrhu ÚPO, na základě souborného stanoviska k dokončení návrhu ÚPO a usnesení zastupitelstva obce Svojkov, zapracoval. Bydlení Stávající zástavba je rodinnými domy venkovského typu, které jsou uspořádány kolem hlavní komunikační osy průjezdné komunikaci II. tř. a na lokalitách s místními názvy Malý Bor a Nové Domky. Mimo to jsou stávající domy rozptýlené na jihozápadně svažitým terénu pod stávající hlavní komunikací. V obci vzniká nová zástavba rodinnými domy, několik domů je rozestavěných a na některé je již vydané územní rozhodnutí. Vzhledem k přírodním podmínkám a životnímu prostředí ( čisté ovzduší, technická a dopravní infrastruktura ) je neustálý zájem o bydlení na lokalitách tohoto katastrálního území. Novými lokalitami pro funkce bydlení, které jsou v ÚPO podél stávajících místních komunikací zasahujících do volné krajiny, ztrácí obec kompaktnost urbanistického řešení a zároveň budou omezeny překrásné výhledy do okolí a tím i znehodnoceno přírodní prostředí. Občanské vybavení Školství a zdravotnictví Školní a zdravotní zařízení využívají občané ve Sloupu a Novém Boru. Obchod, ubytování a veřejné stravování V budově OÚ je prodejna potravin. Pohostinství s ubytováním je v rekonstruovaném stávajícím objektu v severní části obce. V návrhu ÚPO je řešeno rozšíření této plochy. Kulturní zařízení, kulturní a historické památky Společenská místnost je v budově obecního úřadu. Zde je i místní knihovna a podací pošta. Poutní místo Modlivý Důl je využívané pro mariánskou pouť církevního charakteru. Zřícenina hradu ani zámecký park zatím nejsou přístupny veřejnosti. Část zámecké zahrady (plocha bývalého zámku včetně stávající zachovalé budovy) bude převedena do ploch občanského vybavení vyšší vybavení. Bude zde na př. sociálně zdravotní zařízení dům s pečovatelskou službou, školící zařízení pro horolezecký klub nebo jiný druh občanského vybavení.

15 Ostatní zařízení V obci je požární zbrojnice, která je při drobné výrobě službách a proto je zařazená v plochách výrobních. Pod lesem v severovýchodní části obce je hřbitov. ( Ve výkr. č. 1 je vyznačen barvou zeleně s křížkem) Sportovně rekreační vybavení Individuální rekreace Chaty pro individuální rekreaci jsou na lokalitách rekreačního charakteru s místní názvem Malý Bor, Plesa a Nové Domky. Jsou však také ve středu obce a znehodnocují tak charakter stávající výstavby této části obce. Aby se tomuto zabránilo, nesmí se dále povolovat výstavba individuálních chat, ale pouze rekreačních domů, které budou na plochách pro bydlení. Plochy individuální rekreaci - chaty jsou pouze na vyčleněných plochách, které svou velikostí nedávají předpoklad pro zástavbu rodinných domů. Ostatní plochy jsou převedeny do ploch bydlení. Sportovní plochy Obec má hřiště, které vzhledem k rekreačnímu charakteru obce a předpokládanou novou zástavbou a tím i přísunem mladých lidí, nebude vyhovovat. Musí se rozšířit nebo doplnit na nových plochách o různá hřiště pro míčové hry a hry pro děti. Sportovně rekreační plochy - agroturistika V návrhových plochách je lokalita se sportovně rekreačním vyžitím. Na této lokalitě je ranč, bydlení, nekryté i kryté sportovní zařízení - hřiště, golf apod. Zemědělská výroba Ve Svojkově není soustředěná zemědělská výroba Je zde pouze drobná zemědělská výroba a sadovnictví. V návrhových plochách je zahradnictví pod skalním hradem. Na těchto plochách v minulosti zahradnictví již bylo. Výroba, sklady, služby Výrobní plochy v obci chybí. Na drobných plochách jsou jednotlivé služby opravna aut, truhlárna a podobně. Některé služby podnikatelské aktivity jsou při bydlení.

16 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 4. a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY Funkční plochy současně zastavěného a zastavitelného území Plochy bydlení venkovského typu Plochy občanského vybavení Plochy sportovní Plochy sportovně rekreační agroturistika Plochy individuální rekreace chaty Plochy výrobní - služby Plochy drobné zemědělské výroby Plochy zahradnictví Plochy technického vybavení Funkční plochy nezastavitelné Plochy urbanizované zeleně Park zámecký park Veřejná zeleň Zahrady Hřbitov Plochy krajinné zeleně Pozemky plnící funkci lesa Plochy ostatní zeleně Plochy produkční zemědělské půdy Orná půda Trvalý travní porost Sady Zahrady mimo současně zastavěné území obce Plochy vodních ploch a toků Vodní plochy a toky Neplodná půda mokřady 4. b) PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Funkční využití ploch současně zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území je vyznačeno ve výkrese č. 1 grafické části ÚPO. Představuje základní funkční regulaci, která je určující pro zpracování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. Funkční využití ploch stanovené ÚPO musí odpovídat způsobu jeho užívání - umísťování činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a omezení změn v jejich užívání. To vše musí být v souladu s místními podmínkami urbanistickými, ekologickými, přírodními a krajinářskými, hygienickými a technickými. Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.

17 Přípustné jsou stavby, činnosti a využití území odpovídající charakteru daných funkčních ploch. Jejich povolení se váže na splnění podmínek obecně platných závazných právních předpisů - stavebního zákona, vyhlášce o obecných požadavcích na výstavbu, předpisech v oblasti životního prostředí. Podmíněně přípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit za předpokladu, že nevyvolávají jednotlivě nebo v souhrnu rizika ohrožení ( havárie, znečištění), nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území. Jejich povolení se váže na splnění podmínek jako přípustné. Mimo to musí být splněny další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska : - dosahu významu stavby v území urbanistické důsledky v širších vztazích - zátěže, kterou vyvolává stavba na okolí svým provozem a obsluhou či hlukem a vibracemi - urbanistických parametrů, charakteru zástavby, hmotového uspořádání ve vztahu k okolní zástavbě - kapacitního napojení na infrastrukturu technickou a dopravní Nepřípustné - jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky funkčního využití ploch přípustných a podmíněně přípustných a nesmí tedy být na dané funkční ploše umístěny a povoleny. SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ FUNKČNÍ PLOCHY PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU Zástavba rodinnými domy rozvojových. rodinné domy na stávajících plochách a na plochách Bydlení v rodinných domech, ubytování v chalupách a rekreační ubytovaní ve vyčleněných domech pro individuální rekreaci. Obytná část zástavby na plochách bydlení v těsné blízkosti silnice II/ 268, která zasahuje do hlukové isofony, musí být umístěna 20m od silnice. Pokut bude obytná část zástavby navržena v menší vzdálenosti, musí být provedeno proti hlukové opatření. Při umisťování novostaveb a přístaveb na plochách při průjezdních silnicích II. a III. třídy musí být respektovaná plocha výhledové šířky komunikace a koridor inženýrských sítí. V případě, kdy je rozšiřováno zastavěné území podél silnic, podléhá umisťování staveb v silničním ochranném pásmu povolení silničního správního úřadu ( podle 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Pro novou zástavbu na plochách, které jsou na sesuvném území, musí být proveden geologický posudek, který stanový podmínky pro tuto zástavbu. Pro umístění objektu pro bydlení na plochách v ochranném pásmu lesa, musí být znovu zažádáno o posouzení příslušného dotčeného orgánu státní správy. Přípustné Bydlení v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci (rekreační domy, rekreační chalupy). Při rodinných domcích jsou přípustné podnikatelské aktivity - služby.

18 Podmíněně přípustné Místní správa, kulturní, církevní, sociální a zdravotní zařízení, přechodné ubytování v malém rozsahu, výrobní služby místního významu Činnost povolovaná na těchto plochách musí být posuzována individuelně s přihlédnutím k okolní zástavbě a k životnímu prostředí. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Veškeré druhy občanského vybavení a nevýrobní služby prodejny, pohostinství, opravny, kadeřnictví, krejčovství apod., správa, pošta, kulturní zařízení, školící, ubytovací a sociální zařízení. Pro občanské vybavení ubytování v ochranném pásmu lesa musí být znovu zažádáno o posouzení příslušného orgánu státní správy Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu. Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze na plochách ostatních zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškerá činnost a plošnému zařízení na ostatní části parku nutné pro toto občanské vybavení (komunikace, parkoviště, event. hřiště) musí být vydán souhlas příslušného orgánu státní správy. Přípustné využití Při občanském vybavení může být bydlení a plochy veřejné zeleně. Podmíněné využití Doplňková drobná výroba služby. Jednotlivé nové činnosti nesmí zhoršovat životní prostředí bydlení a dopravní obsluha nesmí překročit limit hygienických předpisů pro stávající bytovou zástavbu. Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umístění obslužných činností místního a mikroregionálního významu. Využití těchto ploch pro novou obslužnou činnost musí být předem odborně posouzeno z hlediska celé urbanistické koncepce obce a mikroregionu. Plochy v zámeckém areálu parku ( památkový areál a VKP) jsou určeny pro zástavbu pouze na plochách ostatních zastavěné plochy a plochy bývalé zástavby. K veškeré činnosti a plošnému zařízení na dalších plochách parku, které jsou nezbytné pro dané občanské zařízení, musí být vydán souhlas příslušným orgánem státní správy. PLOCHY SPORTOVNÍ Hřiště pro všechny druhy sportovní činnosti a zařízení s ním související. Přípustné využití Doprovodné služby pro sportovní činnost šatny, občerstvení, sauna, sportovní servis.

19 Podmíněné využití Byt správce nebo ubytovací zařízení v malém rozsahu. PLOCHY SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AGROTURISTIKA Ranč chov koní, bydlení a rekreační ubytování. Stáje pro chov koní musí být v takové vzdáleností od okolních ploch, aby nebylo narušováno životní prostředí bydlení. Přípustné využití Sportovní plochy volné i zakryté, sauna, golf, minigolf, bazén. Podmíněné využití Chov ostatního domácího zvířectva pouze v malém množství, aby nebylo narušeno životní prostředí okolních obytných ploch. PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - CHATY Plochy rekreačních individuálních chat Přípustné využití Sportoviště místního významu hřiště pro míčové hry, zahrádkářská a sadovnická činnost pro vlastní spotřebu. Podmíněné využití Sezónní prodejna potravin a občerstvení, služby. PLOCHY VÝROBNÍ - SLUŽBY Funkční využití těchto ploch je ekologická výroba, služby nebo sklady různých druhů výrobků. Přípustné využití Jakákoliv výrobní činnost, která nenarušuje ekologicky okolní životní prostředí a hluk nezasahuje mimo výrobní areál. Podmíněné využití Při ekologických podnikatelských aktivitách a bezhlučných provozovnách může být bydlení uživatele správce. PLOCHY DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Plochy zemědělské výroby v menším rozsahu Přípustné využití Chov domácího zvířectva pouze pro vlastní potřebu, sklady zemědělských produktů, oprava a sklad zemědělských strojů.

20 Podmíněné využití Zemědělská výroba může být nahrazena nezemědělskou výrobou, sklady a službami Výroba musí být ekologická bez negativných vlivů na okolní zástavbu bydlení. PLOCHY ZAHRADNICTVÍ Plocha pěstování zeleniny a ostatních zahradnických produktů pro distribuci. Obnova bývalého zahradnictví v areálu zámku. Při zahradnickém podnikání musí být minimální plocha zastavění a zpevněných ploch. Plocha je součástí VKP a památkově chráněného areálu. K veškerá činnost musí být vydán souhlas příslušného dotčeného orgánu státní správy. Přípustné využití Na plochách mohou být pouze objekty nezbytné pro pěstitelskou činnost. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ Na těchto plochách jsou plocha vodojemu. funkce technického vybavení redukční stanice, trafostanice, Přípustné Stavby technického vybavení a činnosti s ním související. Podmíněně přípustné Doplňkové výrobní zařízení sloužící zároveň pro údržbu provozu. Nepřípustné Jakékoliv stavby, které s technickou infrastrukturou nesouvisí. FUNKČNÍ PLOCHY NEZASTAVITELNÉ PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ Park - zámecký park Památkově chráněný areál a VKP Přípustné využití Využití parku pro veřejnost zachování a údržba stávající vzrostlé zeleně. Podmínečné využití Výstavba a rekonstrukce objektů v areálu parku pouze na současně zastavěných plochách nebo na plochách bývalého zámku. ( Uvedeno v plochách občanského vybavení ). Pro ostatní činnost musí být dán souhlas dotčeného orgánu státní správy. Veřejná zeleň Plocha zeleně sloužící veřejnosti Přípustné využití Na plochách veřejné zeleně může být drobná architektura ( plastika), lavičky.

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů

A3. Návrh závazné části ve formě regulativů KONCEPT ŘEŠENÍ 65 A3. Návrh závazné části ve formě regulativů Závazná část územního plánu ve formě regulativů obsahuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vymezuje veřejně prospěšné

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek l Účel vyhlášky 1.) Vyhláška vymezuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STŘÍTEŽ I. TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK Úvod Textovou část územního plánu obce Střítež zahrnující právní stav po změně č. 1 zpracoval pořizovatel a je zařazena jako příloha k textové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ZMĚNY Č. 12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍIDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 73, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU BC. LUCIE

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více