V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek"

Transkript

1 1 Z á p i s č. 49 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Hanzalík R., Ing. Popela P., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. Přítomná veřejnost: dle prezenční listiny p. Košťál požádal o přesunutí žádosti o bezplatné užívání sportovní haly na začátek jednání Program: 1. Výběr dodavatele repasovaného zahradního traktoru s příslušenstvím 2. Projednání žádostí o koupi pozemků: - p.č. 14/1 a 14/2 v k.ú. Mosty - p.č. 3030/2 v k.ú. Kunžak 3. Projednání prodejů pozemků - PK parcely č. 246/1 a PK 246/2 v k.ú. Suchdol, - p.č. 1420/73 v k.ú. Valtínov - stavební p.č. 185 pod sklepem v k.ú. Suchdol u Kunžaku - pozemky p.č. 271/7, 271/28 a st pod kolnou v k.ú. Kunžak 4. Rozpočtová opatření vlastní 5. Různé a) žádost o bezplatné užívání sportovní haly b) žádost o sponzorský dar nízkoprahové zařízení pro mládež Strmilov c) doplnění usnesení č. 42 ze dne k bodu č. 1 d) žádost o finanční příspěvek kanalizace Mosty e) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene E.On 6. Diskuze 7. Závěr Zastupitelstvo schvaluje navržený program včetně přesunutí bodu Různé a) na začátek jednání. Ověřovateli zápisu byli určeni: Hanzalík Rudolf, Kálal Robert Zapisovatelka: Matoušková Marie V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek K bodu Různé : a) Oddíl TJ Kunžak A a B stolního tenisu rozšířily základnu o dva žáky Základní školy Kunžak a žádají o bezplatné užívání sportovní haly v Kunžaku za účelem tréninků a to vždy v pondělí a úterý od 18.oo do 20.oo hodin. Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby Oddíl TJ Kunžak A a B stolního tenisu bezplatně užíval sportovní halu v Kunžaku za účelem tréninků a to vždy v pondělí a úterý od 18.oo do 20.oo hodin.

2 2 K bodu 1: Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání výběrové komise na otevírání nabídek na veřejnou zakázku Dodávka repasovaného zahradního traktoru s příslušenstvím Komise: Zámečník Zdeněk předseda /losem/ Bc. Spurná Hana, Mgr. Krafková Eva Obeslány byly tyto firmy: Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov DAŇHEL AGRO, a.s., Havlíčkova 205, Týn nad Vltavou STROM Sever, Nové Strašecí strom, Praha a.s., Sportovní 1135, Nové Strašecí V termínu byly doručeny tyto nabídky: Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov DAŇHEL AGRO, a.s., Havlíčkova 205, Týn nad Vltavou Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté předseda komise v hodin otevřel první doručenou nabídku: Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov Nabídnutá cena ,-- Kč včetně DPH Podmínky zadání splněny DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, Týn nad Vlt. Nabídnutá cena ,-- Kč včetně DPH Podmínky zadání splněny /nový stroj/ Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a předkládá zastupitelstvu obce Kunžak výhodnost nabídek v tomto pořadí: 1. Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov Nabídnutá cena ,-- Kč včetně DPH 2. DAŇHEL AGRO a.s., Havlíčkova 205, Týn nad Vlt. Nabídnutá cena ,-- Kč včetně DPH Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje jako dodavatele na Dodávku repasovaného zahradního traktoru s příslušenstvím firmu Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov za nabídnutou cenu ,-- Kč včetně DPH. K bodu 2: a) Kontrolní výbor na místě samém provedl šetření, zda je možný prodej části pozemku 14/1 a části 14/2 v obci Kunžak,část Mosty, k.ú.mosty u domu čp. 7 v Mostech. Prodej požadovaných částí výše uvedených pozemků je možný. Je nutné zachovat cca 2 metry odstup od rybníka. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 14/2 v obci Kunžak,část Mosty,k.ú.Mosty podle geometrického oddělovacího plánu, který si na vlastní náklady opatří žadatel. Při oddělování části pozemku 14/2 nutno zachovat cca 2 metry odstup od rybníka.podmínkou je, že při zaměřování bude přítomen zástupce Obce Kunžak a že termín zaměření bude oznámen nejméně týden předem. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,-/m2. Vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.pokud podle zaměření pozemku bude kupní cena přesahovat Kč 5000,--, bude vyhotoven cenový odhad, který rovněž uhradí kupující.

3 3 Zastupitelstvo Obce Kunžak nesouhlasí s prodejem části p.č. 14/l v obci Kunžak, část Mosty, k.ú. Mosty b) Obec Kunžak obdržela žádost manželů Vormových,Kunžak 319 o odkoupení části pozemku 3030/2 v obci a k.ú.kunžak za domem čp Zastupitelstvo nesouhlasí s projednáním žádosti manželů Vormových o odkoupení části pozemku 3030/2 v obci a k.ú.kunžak za domem čp. 319 na dnešním jednání žádost bude projednána novým zastupitelstvem, které vzejde z říjnových voleb. K bodu 3: a) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemků zjednodušené evidence, PK 246/1 o výměře 2280 m 2 a PK 246/2 o výměře 58 m 2 v obci Kunžak, k.ú. Suchdol u Kunžaku včetně porostů ke sloučení pozemků za Kč 10,68/m 2. Během zveřejnění záměru prodeje neobdržela Obec Kunžak žádné další nabídky ani připomínky k tomuto záměru. Jedinou žadatelkou je tedy Květoslava Zdeňková, Hadravova Rosička 13. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s Květoslavou Zdeňkovou, Hadravova Rosička 13 na pozemky vedené ve zjednodušené evidenci jako PK 246/1 o výměře 2280 m 2 a PK 246/2 o výměře 58 m 2 v obci Kunžak, k.ú. Suchdol u Kunžaku včetně porostů ke sloučení pozemků za Kč 10,68/m 2. v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad za ocenění pozemků uhradí kupující. b) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku číslo 1420/73 zahrada o výměře 187 m 2 v obci Kunžak, k.ú.valtínov k prodloužení stávající zahrady u domu čp. 85 ve Valtínově. Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádné další připomínky a nabídky k tomuto záměru. Jedinými žadateli jsou Robert a Marie Kálalovi, Valtínov 85. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Robertem a Marií Kálalovými, Valtínov 85 na parcelu 1420/73 zahrada o výměře 187 m 2 v obci Kunžak, k.ú.valtínov k prodloužení stávající zahrady u domu čp. 85 ve Valtínově. cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Kupní cena je stanovena na Kč 30,--/m 2. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad pozemku uhradí kupující. Hlasování: 10 hlasů pro Kálal Robert zdržel se hlasování

4 4 c) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemku ozn. v GP č /2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela st. 185 o výměře 27 m 2 zast.pl. v obci Kunžak, k.ú.suchdol u Kunžaku,k majetkoprávnímu vypořádání pozemku,na kterém stojí sklep patřící k domu čp. 14 v Suchdole u Kunžaku. Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádné další připomínky a nabídky k tomuto záměru. Jedinými žadateli jsou František a Věra Dvořákovi, Kunžak, část Suchdol čp. 14. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Františkem a Věrou Dvořákovými, Kunžak, část Suchdol čp. 14 na parcelu ozn. v GP č /2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela st. 185 o výměře 27 m 2 zast.pl. v obci Kunžak, k.ú.suchdol u Kunžaku,k majetkoprávnímu vypořádání pozemku,na kterém stojí sklep patřící k domu čp. 14 v Suchdole u Kunžaku. cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Kupní cena je stanovena na Kč 50,--/m 2. Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. d) Obec Kunžak zveřejnila na úřední desce záměr prodeje pozemků 271/7 zahrada o výměře 24 m 2, 271/28 zahrada o výměře 285 m 2, st zast.pl. o výměře 34 m 2 pod stavbou kolny, v obci a k.ú.kunžak, k majetkoprávnímu vypořádání pozemku předzahrádky u domu čp. 294 v Kunžaku a pozemku zastavěného kolnou patřící k domu čp.294 v Kunžaku. Během zveřejnění záměru prodeje Obec Kunžak neobdržela žádné další připomínky a nabídky k tomuto záměru. Jedinými žadateli jsou Lubomír a Jana Hanzalíkovi, Kunžak čp.294. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí, aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Lubomírem a Janou Hanzalíkovými, Kunžak čp. 294 na parcely 271/7 zahrada o výměře 24 m 2 za Kč 40,-- /m 2, 271/28 zahrada o výměře 285 m 2 za Kč 40,--/m 2,st zast.pl. o výměře 34 m 2 pod stavbou kolny za Kč 70,--/m 2, v obci a k.ú.kunžak, k majetkoprávnímu vypořádání pozemku předzahrádky u domu čp. 294 v Kunžaku a pozemku zastavěného kolnou patřící k domu čp.294 v Kunžaku. cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad za ocenění pozemků uhradí kupující. K bodu 4: Zastupitelstvu byla předložena Rozpočtová opatření vlastní č /2010. Zastupitelstvo tato rozpočtová opatření podrobně projednalo a schvaluje Rozpočtová opatření vlastní č /2010, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. K bodu 5: Různé b) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POGO Strmilov žádá o poskytnutí materiálního či finančního sponzorského daru. Je zřízeno Diecézní charitou Českou Budějovice a bude sloužit dětem a mládeži do 26 let, kterým bude poskytovat možnost různých volnočasových aktivit.

5 5 Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000,-- Kč. c) Doplnění usnesení č. 42 zastupitelstva obce Kunžak ze dne k bodu č. 1: Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, které provedli pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Během tohoto obsáhlého přezkoumání byly zjištěny tři nedostatky. Jeden nedostatek týkající se oceňování pozemků, pořízených na základě smluv o bezúplatném převodu od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude napraven pracovnicemi Obecního úřadu. Ostatní dva nedostatky se týkají zápisu o schvalování rozpočtu na rok 2010 na zasedání zastupitelstva obce dne Tyto dva nedostatky je nutné na základě doporučení kontrolorů napravit doplněním usnesení č. 42 zastupitelstva obce Kunžak ze dne k bodu č. 1. Navrhuje se: Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje doplnění usnesení č. 42 zastupitelstva obce Kunžak ze dne k bodu č. 1 o tuto formulaci: Rozpočet na rok 2010 v třídění podle rozpočtové skladby je nedílnou součástí tohoto zápisu. Schodek rozpočtu bude kryt úvěrem a použitím vlastních zdrojů z minulých let. Smlouva o úvěru je nedílnou součástí tohoto zápisu. d) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí pánů Petra Drobila, Adolfa Bezděka, Ing. Petra Moučky, Jiřího Rozporky a Františka Kopečka o finanční příspěvek na náklady, spojené se shromažďováním a získáváním věcných podkladů k řešení odkanalizování místní části Mosty alternativě tlakové kanalizace. Žádost je doložena těmito doklady: - rozbory vody odběrní místo voda z místa nad obcí 1 154,-- Kč - 2 x cestovní příkaz znějící na Karel Malinský, Pohled 15, Světlá nad Sázavou trasa Pohled Řásná, Mosty ,-- Kč - konzultační a poradenská činnost při řešení čištění OV z části Kunžak Mosty trasa Pohled Mosty ,50 Kč - veřejná schůze městyse Kunžak, části obce Mosty ve věci zřízení tlakové kanalizace a ČOV- odb.stanovisko - podací lístky : 1 x MF, Praha 1, Letenská 15, ,-- Kč 1 x KÚ Jihočeského kraje, České Budějovice, ,-- Kč - objednávka roznášky propagačních materiálů Pošta Kunžak Roznáška anonymního textu do domácností dne Objednatel: Petr Drobil 214,-- Kč Celkem se jedná o částku 3 794,50 Kč Signatáři této žádosti žádají obecní zastupitelstvo obce Kunžak o finanční příspěvek ve výši 7 500,-- Kč s tím, že tato částka dle jejich vyjádření odpovídá 50 % celkových jimi vynaložených nákladů.

6 6 Zastupitelstvo obce Kunžak nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na náklady, spojené se shromažďováním a získáváním věcných podkladů k řešení odkanalizování místní části Mosty alternativě tlakové kanalizace občanům Petru Drobilovi, Adolfu Bezděkovi, Ing. Petru Moučkovi, Jiřímu Rozporkovi a Františku Kopečkovi v požadované výši pro všechny celkem 7 500,-- Kč. e) E.ON Distribuce a.s. IČO ,České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6 žádá o podpis dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 4750/1 a 4750/2 v k.ú.kunžak, Malé Podolí na umístění zařízení distribuční soustavy s názvem Kunžak,Malé Podolí NN (obec), kde se mění grafická příloha č.l předmětné smlouvy - situační snímek plánovaného umístění EZ. Zastupitelstvo Obce Kunžak souhlasí s dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E-ON Distribuce a.s. IČO ,České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6 na p.č.4750/1 a 4750/2 v k.ú.kunžak Malé Podolí na umístění zařízení distribuční soustavy s názvem Kunžak,Malé Podolí NN (obec), kde se mění grafická příloha č.l předmětné smlouvy- situační snímek plánovaného umístění EZ a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E-ON Distribuce a.s. IČO ,České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6 na p.č.4750/1 a 4750/2 v k.ú.kunžak Malé Podolí. Dále nebylo žádných dotazů a připomínek. Starosta ukončil pracovní část jednání a požádal zastupitelstvo, aby se přemístilo do obřadní síně, kde bude zhodnoceno uplynulé volební období. V obřadní síni starosta v krátkém projevu zhodnotil uplynulé volební období od října 2006 Toto zastupitelstvo vzešlo z komunálních voleb v roce 2006 a ze čtyř kandidujících stran získala KDU ČSL tři mandáty p.robert Kálal, p. Zdeněk Pudil a Ing. Vladimír Šamal; ČSSD tři mandáty p. Josef Kudrna, paní Drahoslava Vobrová a p. Zdeněk Zámečník; SNK SDH Valtínov jeden mandát paní Alena Brunnerová a SNK Tělovýchova a sport čtyři mandáty Mgr. Eva Krafková, p. Rudolf Hanzalík, Ing. Petr Popela a Jaroslav Čapek. Složení zastupitelstva se po celou dobu volebního období nezměnilo. V letošních komunálních volbách kandiduje osm volebních stran.máme tedy možnost si vybrat z 88 kandidátů. Nové vedení obce čekají mimo jiné tyto úkoly: - přestavba domu čp. 170 na malometrážní byty - příprava stavebních parcel na výstavbu rodinných domů - dostavba chodníků na sídlišti Zájezek - opravy místních komunikací - výstavba ČOV a kanalizace v místních částech - prodloužení vodovodu Malé Podolí - další etapy rekonstrukcí mateřské a základní školy Kunžak - opravy a rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací - trvalá péče o sbory dobrovolných hasičů a vytváření podmínek pro spolkovou činnost V uplynulém volebním období bylo na akcích proinvestováno ,-- Kč.Z toho dotace činily ,-- Kč a bezúročná půjčka ,-- Kč. Z vlastních zdrojů obce bylo použito ,--Kč. Pokud bude obci potvrzena již jednou přiznaná dotace na opravu místních komunikací ,-- Kč, bude celková hodnota dotací, získaných za uplynulé čtyřleté období ,-- Kč.

7 7 K dnešnímu dni má obec na účtu ,89 Kč, v pokladně v hotovosti ,--Kč. Dlouhodobé závazky obce k dnešnímu dni činí ,-- Kč, z toho úvěr na výstavbu domu s pečovatelskou službou ,-- Kč, bezúročná půjčka na rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV ,-- Kč, bezúročná půjčka AVE na zajištění likvidace odpadu ,-- Kč a leasing malotraktor ,-- Kč. V lednu 2007 byla hodnota majetku obce vyčíslena částkou ,69 Kč. Během uplynulého volebního období narostl majetek obce o částku ,64 Kč na celkovou hodnotu ,33 Kč. Zastupitelstvo tedy předává Obec v dobrém stavu. V závěru starosta poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci a podporu, životním partnerům za pochopení a ochotu sdílet komunální problémy. Dále poděkoval pracovnicím Obecního úřadu za pracovní nasazení a spolupráci a popřál všem zde přítomným i jejich rodinám vše dobré a pevné zdraví. Vše dobré popřál i obci Kunžak. Členům zastupitelstva pak byl starostou předán dárek a květina a byla pořízena společná fotografie pro kroniku obce. Poté starosta zasedání ukončil a pozval všechny zastupitele, jejich partnery a partnerky a pracovnice Obecního úřadu na společnou večeři. U s n e s e n í č. 49 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne Zastupitelstvo obce : S o u h l a s í : - s tím, aby Oddíl TJ Kunžak A a B stolního tenisu bezplatně užíval sportovní halu v Kunžaku za účelem tréninků a to vždy v pondělí a úterý od 18.oo do 20.oo hodin. - se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků 14/2 v obci Kunžak,část Mosty,k.ú.Mosty podle geometrického oddělovacího plánu, který si na vlastní náklady opatří žadatel. Při oddělování části pozemku 14/2 nutno zachovat cca 2 metry odstup od rybníka.podmínkou je, že při zaměřování bude přítomen zástupce Obce Kunžak a že termín zaměření bude oznámen nejméně týden předem. Kupní cena se stanovuje na Kč 30,-/m2. Vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.pokud podle zaměření pozemku bude kupní cena přesahovat Kč 5000,--, bude vyhotoven cenový odhad, který rovněž uhradí kupující. - aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s Květoslavou Zdeňkovou,Hadravova Rosička 13 na pozemky vedené ve zjednodušené evidenci jako PK 246/1 o výměře 2280 m 2 a PK 246/2 o výměře 58 m 2 v obci Kunžak, k.ú. Suchdol u Kunžaku včetně porostů ke sloučení pozemků za Kč 10,68/m 2. smlouvy. Pokud nebude kupní smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad za ocenění pozemků uhradí kupující. - aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Robertem a Marií Kálalovými, Valtínov 85 na parcelu 1420/73 zahrada o výměře 187 m 2 v obci Kunžak, k.ú.valtínov k prodloužení stávající zahrady u domu čp. 85 ve Valtínově. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od projednání prodeje v zastupitelstvu Obce Kunžak. Kupní cena bude uhrazena nejpozději

8 8 v den podpisu kupní smlouvy. Pokud nebude smlouva uzavřena v tomto termínu, nebo nebude uhrazena kupní cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Kupní cena je stanovena na Kč 30,--/m 2. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad pozemku uhradí kupující. - aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Františkem a Věrou Dvořákovými, Kunžak, část Suchdol čp. 14 na parcelu ozn. v GP č /2010 Hany Pudilové,Geodetická kancelář Střížovice 82 jako parcela st. 185 o výměře 27 m 2 zast.pl. v obci Kunžak, k.ú.suchdol u Kunžaku,k majetkoprávnímu vypořádání pozemku,na kterém stojí sklep patřící k domu čp. 14 v Suchdole u Kunžaku. cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Kupní cena je stanovena na Kč 50,--/m 2. Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. - aby Obec Kunžak uzavřela nejpozději do 3 měsíců od projednání v zastupitelstvu Obce Kunžak kupní smlouvu s manžely Lubomírem a Janou Hanzalíkovými, Kunžak čp. 294 na parcely 271/7 zahrada o výměře 24 m 2 za Kč 40,--/m 2, 271/28 zahrada o výměře 285 m 2 za Kč 40,--/m 2,st zast.pl. o výměře 34 m 2 pod stavbou kolny za Kč 70,--/m 2, v obci a k.ú.kunžak, k majetkoprávnímu vypořádání pozemku předzahrádky u domu čp. 294 v Kunžaku a pozemku zastavěného kolnou patřící k domu čp.294 v Kunžaku. cena, bude tato záležitost vrácena do zastupitelstva Obce Kunžak. Vklad do katastru nemovitostí a cenový odhad za ocenění pozemků uhradí kupující. - s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000,-- Kč Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež POGO Strmilov - s dodatkem ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E-ON Distribuce a.s. IČO ,České Budějovice,F.A.Gerstnera 2151/6 na p.č.4750/1 a 4750/2 v k.ú.kunžak Malé Podolí na umístění zařízení distribuční soustavy s názvem Kunžak,Malé Podolí NN (obec), kde se mění grafická příloha č.l předmětné smlouvy- situační snímek plánovaného umístění EZ S c h v a l u j e : - jako dodavatele na Dodávku repasovaného zahradního traktoru s příslušenstvím firmu Servis a prodej Petr Povolný, Lomy 78, Strmilov za nabídnutou cenu ,-- Kč včetně DPH. - Rozpočtová opatření vlastní č /2010, která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. - doplnění usnesení č. 42 zastupitelstva obce Kunžak ze dne k bodu č. 1 o tuto formulaci: Rozpočet na rok 2010 v třídění podle rozpočtové skladby je nedílnou součástí tohoto zápisu. Schodek rozpočtu bude kryt úvěrem a použitím vlastních zdrojů z minulých let. Smlouva o úvěru je nedílnou součástí tohoto zápisu. N e s o u h l a s í : - s prodejem části p.č. 14/l v obci Kunžak, část Mosty, k.ú.mosty

9 9 - s projednáním žádosti manželů Vormových o odkoupení části pozemku 3030/2 v obci a k.ú.kunžak za domem čp. 319 na dnešním jednání žádost bude projednána novým zastupitelstvem, které vzejde z říjnových voleb. - s poskytnutím finančního příspěvku na náklady, spojené se shromažďováním a získáváním věcných podkladů k řešení odkanalizování místní části Mosty alternativě tlakové kanalizace občanům Petru Drobilovi, Adolfu Bezděkovi, Ing. Petru Moučkovi, Jiřímu Rozporkovi a Františku Kopečkovi v požadované výši pro všechny celkem 7 500,-- Kč. P o v ě ř u j e: - starostu podpisem dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E-ON Distribuce a.s. IČO ,České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6 na p.č.4750/1 a 4750/2 v k.ú.kunžak Malé Podolí. Ověřovatelé: Hanzalík Rudolf Kálal Robert Jaroslav Čapek starosta obce Schůze skončila v hodin Zapsala: Matoušková

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku

Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku 1 Z á p i s č. 20 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 26.04.2012 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová Dr., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec Rozporka L., Ing. Popela

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 29 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 19.února 2009 od 17.oo hodin Přítomni:Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vlad., Hanzalík R., Pudil

Více

Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin

Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin 1 Zápis č. 41 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 23. 01. 2014 v 17.00 hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka, Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 50 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 10.08.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Brunnerová A., Kálal Rob., Holoubek Jar., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Ing. Kovář E., Ing.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více