KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci"

Transkript

1 KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005 Jan Skácel Na slunci Povříslem hrubým svázalo nás slunce. Ó jak bodají osiny žhavé. Když jsi ruce zvedla, zakroužil smolný dým tak hoří dřín, tak modřín v ohni praská, uťatý smrček, jenom břízka ne. Tak mokrým dřevem prohořívá láska, dříve než plamen k slunci vyšlehne.

2 Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku března 2005 se konalo 15. zasedání obecního zastupitelstva. Zasedání vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Dále schválilo prodej obecních pozemků 11 občanům, rozpočet obce na rok 2005 a rozpočtový výhled na roky Schválilo přijetí darovací smlouvy k pozemku p. Rouzka a rozpočet a stanovy Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce učinit opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce. 1. dubna 2005 se konala 52. schůze obecní rady. Rada schválila žádost p. Macíka o povolení skácení stromu u domu č.p Dále schválila žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek Kč na cestovné a dresy. Schválila žádost TJ Sokol o přidělení vyřazeného obecního počítače pro potřeby účetní a zamítla přihlášku do sdružení obcí a měst Jižní Morava.Rada vzala na vědomí zápis z jednání Mikroregionu Hustopečsko a výroční zprávu ZŠ Křepice. Rada nemá námitek k záměru p. Staňka zřídit provozovnu broušení nožů a nástrojů. Novým kronikářem obce se stala paní Jaroslava Dobrovolná. 14. dubna 2005 se konala 53. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádosti o přidělení dlažby na opravu chodníku před domem č.p. 35 a p. A. Vintrlíkovi na vjezd. Dále rada rozhodla o výměně plynových kotlů v kotelně ZŠ Křepice z důvodu havarijního stavu. Rada schválila žádost Gymnázia Hustopeče o finanční podporu P. Strouhala ve výši Kč při reprezentaci na MS v psaní na klávesnici ve Vídni. Dále byla projednána žádost R. Pokorného o pronájem pozemku před restaurací č.p. 90. Rada doporučila schválit smlouvu na 1 rok. Starosta informoval radu o zakoupení obecního automobilu Škoda Fabia. 28. dubna 2005 se konala 54. schůze obecní rady. Rada schválila rozpočtové opatření č. 1/2005 ve výši Kč. Dále vzala na vědomí inspekční zprávu a protokol o inspekci v MŠ Křepice. Schválila žádost I. Strouhalové o pronájem sálu na turnaj ve volejbale Rada dále schválila příspěvek Kč pro ZŠ Nikolčice na nákup sportovního nářadí. Starosta informoval radu o podání žádosti o dotaci na výstavbu 10 rodinných domů na objížďce u Nikolčic v celkové výši Kč a dále o započetí instalace dopravních a informativních značek v obci. 12. května 2005 se konala 55. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádosti p. Dröscherové a M. Vyhlídala, č.p. 285 o přidělení dlažby. Dále schválila příspěvek ve výši Kč na rybářské závody ve Vranovicích. Seznámila se protokoly firmy Labtech o rozboru vody v křepickém potoce a s analýzou současného stavu pojištění majetku obce Křepice. Rada schválila návrh prázdninového provozu MŠ a rozpočet MŠ Křepice. Rada vzala na vědomí závěrečný účet obce Křepice za rok května 2005 se konala 56. schůze obecní rady. Rada schválila žádost MŠ Křepice o povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2005/06. Dále schválila žádost firmy Synot o vydání povolení k provozování výherních automatů v obecním hostinci. Rada schválila žádost ZŠ Křepice o proplacení výdajů na Mezinárodní den dětí a zaplacení 1 autobusu na školní výlet. Rada schválila žádost M. Tesaře, č.p.5 o přidělení dlažby. Dále schválila rozpočtové opatření č. 2/2005 ve výši Kč. Rada rozhodla o započetí rekonstrukce obecních chodníků pracovníky obecního úřadu. 9. června 2005 se konala 57. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádost TJ Sokol o zapůjčení tanečního parketu na zábavu dne Zamítla žádost OÚ Šitbořice o 2/2005 strana 2

3 zapůjčení stolů a lavic na oslavy výročí obce kvůli pořádání Hubertské noci v Křepicích ve stejném termínu. Schválila žádost TJ Sokol o přidělení dlažby na vydláždění plochy vedle přístřešku u kabin. Rada se seznámila s Dodatkem č. 2 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Křepice a se závěrečným účtem sdružení obcí Dolní Svratka. RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta Rozpočet obce Křepice na rok 2005 Příjmy: 1012 Nájem pozemky , Daň z příjmu fyz. osob ze závis. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob ze samo výděl. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z příjmu práv. osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunál. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování výher. hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitosti , Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva , Příjmy z poskytování služeb-knihovna 2 000, Příjmy z poskytování služeb-rozhlas 5 000, Kult. sál-nájem 6 000, Tenis. kurty , Nájem-byty , Pohřebnictví , Prodej pozemků , Výtěžek ze třídění odpadu , Úhrady dobývacího prostoru -průzkum nerostů , Neinvestiční dotace na žáka-zš , Pečovatelská služba-rozvoz obědů , Prodej, služby a pronájem (čítanka, traktor,hostinec) , Úrok z KB , Zůstatek z roku ,- Příjmy celkem: ,- Výdaje 1019 Vinaři-výskyt škůdců 3 000, Lesní hospodářství , Komunikace , Komunikace a chodníky , Čekárny-údržba , Pasport-značky , Pitná voda , Čistírna odpadních vod , Znečistění vod , Protierozní ochrana půdy , Mateřská škola-provoz , Základní škola -provoz Křepice , Niko1čice , Velké Němčice , Mateřská škola-provoz kuchyně , Knihovna-provoz , Kronika ,- 2/2005 strana 3

4 3341 Rozhlas , Zpravodaj , Kult. sál a parket-provoz , Výročí obce, beseda s důchodci, přísp. novorozenci , Hřiště, kurty-provoz , Tělovýchova-dotace obč. sdruž , Volný čas dětí , Zájmová činnost---občanská sdružení , Zdravotní středisko , Nemocnice-dotace na SPP , Údržba bytového fondu , Výkup pozemku- projekt. dokum.na RD , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví-hřbitov-údržba a opravy , Inženýr. Sítě , Mikroregion Hustopečsko , Nájemné-1easing , Nebezpečné odpady , Komunální odpad , Péče o vzh1ed a ze1eň v obci , Pečovatelské služby , Sociál. péče-pomoc star. občan. kromě ústavn , Péče o rodinu , Centra soc. pomoci-betlém , Požár. ochrana , Zastupitelstvo obce , Provoz OÚ, (leasing apod) , Nákup auta , Služby peněž. ústavů , Pojištění budov , Odvod daní , Vratky 8 300,- Výdaje celkem ,- Z naší mateřinky Pomalu končí 2. čtvrtletí roku Pro mateřskou školu končí školní rok 2004/2005. Během roku se škola naplnila na maximum - 41 dětí a bylo v ní veselo. Děti se účastnily mnoha divadel. Některá vystoupení proběhla v budově MŠ, za jinými jsme vyjeli do Brna nebo Hustopečí. Předškoláci se účastnili také pohádek společně se ZŠ - za pozvání jim děkujeme. Během roku proběhlo také několik akcí pro rodiče a děti - takzvané společné dílničky, které se staly pro děti velmi oblíbené a doufáme, že i rodičům jsou blízké. Děkujeme jim za účast a spolupráci a doufáme, že bude pokračovat v dalším školním roce. V letošním roce jsme se také účastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Hustopečích. Jezdilo 10 předškoláků a 4 mladší děti. Je nutné podotknout, že děti byly velmi šikovné, nebojácné a mnoho se naučily. Prozkoušení odvahy při plaveckém výcviku je pro ně dobrou zkušeností a rodiče, kteří poslední lekci navštívili, mohli jejich výuku také zhodnotit. V březnu a dubnu nám ve školní kuchyni onemocněly obě paní kuchařky, proto jsme požádali paní Nevrklovou z Nosislavi o pomoc. Vzpomínáme na její kuchařské umění a usměvavou tvář a děkujeme jí. 2/2005 strana 4

5 Stejně tak děkujeme paní učitelce Jitce Frankové z Velkých Němčic, která nám několikrát pomohla při zajištění plynulého provozu v MŠ. V květnu k nám do MŠ zavítala na praxi studentka Jana Smekalová. Účastnili jsme se vystoupení ke Dni matek a besedy pro důchodce. Mezi poslední naše akce, které proběhly, patřilo hledání pokladu a divadlo ke Dni dětí. Dále výlet do Brna do ZOO a na parník, který se uskutečnil až na druhý pokus. Počasí k nám nebylo velmi přívětivé, ale na konec vše dobře dopadlo. Do konce školního roku zbývá několik málo dnů a my se připravujeme na rozloučenou s předškoláky. Těšíme se na tradiční jízdu na kolech do Nového Dvora, táborák s opékáním párků a spaní v MŠ. Bude to jejich poslední akce, při které mohou otestovat co se v MŠ naučili, jak jsou odvážní, zdatní a mohou směle vykročit po prázdninách do základní školy. Přejeme jim mnoho úspěchů, samé jedničky a mnoho krásných chvil při učení. Děkujeme zastupitelstvu za podporu a vstřícnost při projednávání rozpočtu, zejména za podržení dvoutřídní MŠ částečnou úhradou na mzdy. Děkujeme sponzorům za přízeň a spolupráci, které není nikdy dost. Děkujeme všem pracovnicím MŠ za dobře vykonanou celoroční práci a plynulé zajištění provozu, Janě Kelblové za starosti s plaváním. Přejeme krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. Kolektiv pracovnic MŠ Zprávičky ze školní jídelny Velké poděkování patří manželům Křižákovým a jejich pekárně v Boleradicích za dlouhodobé sponzorování naší školní jídelny formou bezplatné dodávky pečiva. Jejich Aničce, která od nás odchází, přejeme hodně úspěchů ve škole a Boleradické pekárně mnoho zdaru. Poděkování patří také paní M.Čížkové a D. Sopouškové za ochotu a pomoc při dovozu potravin z Penny marketu. Děkujeme všem, kteří darovali nebo nabídli k odprodeji své výpěstky. Těšíme se na další spolupráci. Žádám strávníky, aby odevzdali přihlášky na stravování na příští školní rok do úterý v MŠ nebo ZŠ. Závěrem přeji všem krásnou dovolenou a pěkné prázdniny. Marie Novotná, vedoucí ŠJ Naše škola Druhá polovina školního roku uběhla pro nás dospělé stejně rychle jako ta první. Dětem ten čas plynul možná trošku pomaleji, proto všechny učitelky dělaly, co mohly, aby bylo vyučování pro děti zajímavé a zábavné. Škola však nepředává dětem jen vědomosti, ale podílí se i velkou měrou spolu s rodinou na výchově naší budoucí generace. Je to výchova k vzájemné pomoci, toleranci, respektu, ohleduplnosti a slušnému chování k sobě i k dospělým lidem. Právě proto nás příjemné překvapilo, jak se žáci se svými rodiči zapojili do dobrovolné sbírky pro nadační fond dětské onkologie KRTEK, částkou 600,- Kč a částkou 1280,-Kč, přispěli též do centra CPK - CHRPA, které zajišťuje výcvik koní pro tzv. hipoterapii do dětských zařízení. Ne vždy se daří děti vychovávat podle představ nás dospělých, ale věřím, že když v zásadních otázkách budou rodiče se školou zajedno (zdravení, neubližovat druhým, neničit cizí majetek...), určitě budeme všichni na naše děti pyšní. Ve snaze naučit děti aktivně a smysluplně relaxovat a trávit svůj volný čas, nabízela 2/2005 strana 5

6 škola žákům mimo běžné výuky množství mimoškolních aktivit. Například velikonoční dílny, country taneční odpoledne, kuličkiáda, cyklistická vyjížďka, sobotní výlet přírodovědného kroužku do brněnské ZOO, zájezd do Střediska ekologické výchovy Chaloupky a řadu dalších akcí. Také v druhé polovině školního roku jsme nezapomněli na kulturu. Do školy jsme pozvali koncertní mistry a navštívili jsme divadelní i filmová představení. Letos poprvé naši prvňáci s paní učitelkou pozvali rodiče na Slavnost slabikáře, kde dokázali, že už znají všechna písmena a že už opravdu umí číst. Slavnost končila překvapením v podobě dortu, který měl samozřejmě podobu slabikáře. Za tuto dobrotu vděčíme paní Evě Kotačkové. Na Den dětí jsme se věnovali v dopoledních hodinách sportovním aktivitám a odpoledne si mohly děti i s rodiči projít naučnou přírodovědnou stezku, která byla zaměřena nejen na poznávání rostlin a živočichů, ale i na turistiku, střelbu ze vzduchovky a ručkování na laně. Stezka končila v Hájkách opékáním špekáčků. Za přípravu a pomoc s organizací děkujeme mysliveckému sdružení a za sladkosti a odměny pro děti na tento den děkujeme obecnímu úřadu, který je v průběhu celého školního roku vždy naší oporou. Při organizování různých akcí jsme vděční za pomoc také místním kynologům, sokolům, myslivcům, zahrádkářům, hasičům, rodičům i jednotlivým spoluobčanům, kteří v případě potřeby neodmítají svoji pomoc. Děkuji také paní Boženě Dvořákové za velmi pěkné a přínosné besedy pro žáky v místní knihovně. Se změnou zákona čeká všechny školy tvorba vlastního školního vzdělávacího programu, na jehož přípravě už začínáme pracovat. Tvorbě školního vzdělávacího programu předcházelo hodnocení školy (evaluace), kdy rodiče, učitelé i žáci vyplnili dotazník, který se týkal práce školy. Dotazníky byly anonymní a byly zaslány na zpracování do Prahy, kde podle celkových výsledků ze všech škol můžeme porovnat přibližnou úroveň naší školy. Těší nás, že jsme se umístili na žebříčku škol v první polovině. V letošním školním roce budeme žákům rozdávat vysvědčení o 2 dny dříve, protože ve škole se budou vyměňovat kotle a připravovat některé třídy na výměnu linolea. Paní učitelky budou v tyto dny pracovat na školním vzdělávacím programu. Školní rok pomalu končí, nastává doba výletů, úklidu, odpočinku a loučení. Kromě šestnácti páťáků se budeme loučit i s paní učitelkou Janou Kelblovou, která v letošním školním roce ve škole učila pracovní činnosti. Za její skvěle odvedenou práci jí za všechny děkuji. I když paní učitelka v příštím školním roce u nás nebude pracovat, těším se na další spolupráci, která byla s MŠ vždycky dobrá. Po 13 letech vzorně vykonávané práce se rozhodla pro změnu zaměstnání i naše školnice paní Jitka Kunovská. Díky ní bylo ve škole vždy příkladně čisto a útulno. Paní Kunovská kromě svých povinností vždy vedla děti k pořádku, čistotě a vzájemné pomoci. Za svoji obětavou práci si zaslouží velký obdiv a hlavně poděkování s přáním pevného zdraví do dalších let. Přeji dětem slunečné prázdniny, zaměstnancům školy a ostatním spoluobčanům příjemnou dovolenou. Mgr. Marcela Fialová, ředitelk 2/2005 strana 6

7 Základní škola v Nikolčicích Za necelý měsíc uzavřeme školní rok Bude slavnostně ukončen ve čtvrtek 30. června Všichni žáci obdrží vysvědčení, kterým bude zhodnocena jejich celoroční práce. Poslední měsíce školního roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět potvrdili vysokou kvalitu. I v letošním roce byly vrcholem mezinárodní soutěže. Naši žáci se zúčastnili jubilejního 35. ročníku Zelenických her mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané. Reprezentanti naší školy tuto významnou soutěž, která se konala v Zelenicích okres Hlohovec ve Slovenské republice, s velkým náskokem vyhráli a potvrdili tak své dominantní postavení v této soutěži. Zlaté medalie za první místa získali tito naši žáci: Strouhalová Šárka v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá ve skoku vysokém, Helena Šibíčková v dálce, Martin Štýbl na 500 m a štafeta dívek ve složení: Strouhalová Š., Hanáková J., Vídenská J., Šibíčková H. Druhá respektive třetí místa získali: Jana Vídenská v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá v dálce, Jana Hanáková v hodu kriketovým míčkem, Miloš Gloc a Anežka Majorová v kouli, Zdeněk Polach, Lukáš Stehlík a Renata Tošnarová ve výšce, Dominik Všianský v běhu na 60 m, Roman Fidler v běhu na 500 m a štafeta chlapců ve složení: Štýbl M., Nečas H., Všianský D., Tesař M. Chlapci vyhráli taktéž turnaj v házené, když nejlepším střelcem se stal Z. Polach. Děvčata skončila na druhém místě v házené, podobně jako chlapci v kopané. Šárka Strouhalová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní her. Celkově naše škola na prvním místě získala 75 bodů. Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v minikopané v turnaji základních škol McDonald-cup. Chlapci třídy bez ztráty bodu dokázali zvítězit v okrskovém kole a to samé zopakovali v okresním finále. Stali se tím přeborníky okresu pro školní rok a reprezentovali okres v krajském finále, kde z osmi účastníků získali výborné 4. místo. Hráli ve složení: T. Rabovský, J. Jelínek, A. Čapka, P. Vahala, D. Petlák, V. Tošnar, P. Nasadil, M. Sedlo, D. Ženatý, J. Střelec, J. Šťavík. Naši mladší chlapci pak obsadili v okresním finále v malé kopané 3. místo. Žáci školy se také zúčastnili okresních přeborů v atletice. Přeborníkem okresu se stal Tomáš Rabovský v běhu na 1000 m, druhé místo získal Jakub Jelínek ve skoku dalekém a třetí místa získali J. Jelínek na 60 m a Jana Karmasinová v běhu na 600 m. Dobře si vedli také další naši žáci na atletickém čtyřboji v Hustopečích. Soutěž, skládající se z běhu na 60 m a 800 m, dálky a hodu kriketovým míčkem, získaly druhá místa Jana Vídenská a Lucie Ženatá, na třetím místě pak skončila Renata Tošnarová. V naučných soutěžích si nejlépe vedl Libor Veverka, který skončil na 2. místě v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole skončil na místě. V té samé soutěži obsadil v okresním kole sedmé místo Roman Linhart. Výborně si vedl též Vojtěch Novotný, který v o- kresním kole matematické olympiády získal 4. místo. Naše škola pořádala v jarních měsících další soutěže, kterých se účastnili i žáci z okolních škol. Velmi dobrou úroveň měla např. Nikolčická lyra - tradiční soutěž ve zpěvu. Další akce jsou ještě před námi. V pátek 3. června odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu s rodiči a přáteli školy na ozdravný pobytový zájezd do Itálie. V těchto dnech se v prostorách za tělocvičnou pokládá umělý povrch na sektory ve skoku dalekém a vysokém. Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za odvedenou práci v průběhu celého roku. Těm nejúspěšnějším blahopřeji. Tímto chci také vyzvednout žáky 9. třídy, kteří za několik dnů ukončí základní školní do- 2/2005 strana 7

8 cházku a po celou dobu nás vzorně reprezentovali: Strouhalová Šárka, Hanáková Jana, Gloc Miloš, Novotná Veronika, Novotná Ivana, Štýbl Martin, Otřísalová Eliška, Majorová Anežka, Nasadil Vlastimil, Strouhal Vlastimil, Nečas Hynek, Knesl Tomáš, Tesař Michal. Děkuji také učitelům a dalším zaměstnancům školy za odvedenou práci. Přeji všem našim dětem, učitelům, provozním zaměstnancům a příznivcům naší školy krásné prázdniny a příjemné zážitky z dovolených. PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel TJ Sokol Křepice Vážení spoluobčané, přátelé sportu z pověření výboru TJ Sokol Vás chci seznámit s činností našich sportovců ve druhém čtvrtletí roku Pro špatné počasí byla jarní část 14. kolo a 26. kolo dorostu odloženo. Jarní sezóna byla zahájena dubna. Dorost zahájil sezónu velmi dobře, zajížděl k mistrovskému utkání do Hustopeče. Po dobrém výkonu zvítězil 2 : 1. Žáci zahájili sezónu dubna a zajížděli do Boleradic základna vyhrála 2:0 a žáci vyhráli 3:1. B mužstvo zajíždělo do Boleradic, kde hrálo 2:2. A mužstvo zajíždělo do Pasohlávek, kde vyhrálo 4:2. TJ Sokol uspořádala pomlázkovou zábavu, která se uskutečnila na Velikonoce. Výbor TJ děkuje všem členům a hráčům, kteří se na přípravě podíleli. TJ Sokol uspořádala dne 18. června taneční večer se skupinou PANORAMA. Žáci, základna a dorost ukončili sezóny 2004/2005 s výsledky základna : bodů žáci : bodů dorost : bodů A a B mužstva ukončili sezónu 2004/2005 s následujícími výsledky A mužstvo : bodů B mužstvo : bodů Výbor TJ Sokol Křepice a celá fotbalová veřejnost přeje našim trenérům mnoho úspěchů z dobré vykonané práce a pevné nervy.!!!gratulujeme A mužstvu k zaslouženému postupu do Okresního přeboru!!! Výbor TJ Sokol Křepice Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice Začala nám nová závodní sezóna. Dokončili jsme rozšíření klubovny a zhotovili novou nástavbu na přepravu holubů. Zatím jsme odletěli 5 závodů se střídavými úspěchy. Nejlépe začal nový člen naší organizace Adolf Dohnálek z Moutnic, který se pohyboval kolem čtrnáctého místa. Postupně se začali zlepšovat Jasinek Jindřich a Urbánek Václav. 2/2005 strana 8

9 Po pěti závodech je na předních místech ze 64 závodících chovatelů průběžné pořadí následující: ZO Vojkovice 1 8. ZO Křepice Urbánek Václav 9. ZO Křepice Jasinek Jindřich V první třicítce jsou z naší organizace zatím na 18. místě Dohnálek Adolf a na 30. místě Klimeš František z Moutnic. Čeká nás ještě 12 závodů, které budou velmi náročné. Jedná se hlavně o závody nad 700 km (4) a 3 závody nad 500 km. Na dlouhých tratích může chovatel při dobrém umístění získat více bodů než na kratších a to může pořadím pěkně zamíchat. Jsme teprve na začátku, proto věřím, že se budeme zlepšovat a v příštím vydání zpravodaje vás seznámím s lepšími výsledky našich chovatelů. Urbánek Václav Náš skauting slaví desítku Zní to možná až neuvěřitelně, ale 17. června 2005 uplyne přesně 10 let od založení skautingu v Křepicích. Už celých deset let se u nás každý týden schází děti na své družinové schůzky, deset let jezdíme celkem pravidelně v létě na tábory a během roku na různé výpravy. Máme za sebou krásných deset let prožitých ve skautském kroji a pokud mi dovolíte, rád bych na ně trochu zavzpomínal. Jak to všechno vlastně začalo? V roce 1994 u nás působil jako kněz otec Vladimír Záleský, sám horlivý a zapálený skaut, přezdívaný Šagi. Pro ministranty, kteří mu pomáhali v kostele při mši, dělal týden co týden ministrantské schůzky. Na pomoc si k sobě přivedl dalšího skauta ze Střelic Vojtu Dlapku, kterému ale nikdo neříkal jinak než Andy. Společně klukům připravovali schůzky, na kterých se ministranti učili, hráli různé hry a chodili do přírody. O rok později, když ministrantů přibylo, rozhodli se Vladimír s Andym, že založí v Křepicích skautský oddíl. Nebyli v tom sami, přidali se k nim dva místní Honza Procházka a Zdeněk Přibyl. Tato čtveřice se tedy pomalu začala chystat na úžasné dobrodružství, které na ně čekalo. Slovo dalo slovo, změnilo se v činy a dne 17. června 1995 se u myslivecké chaty v Hájkách konal zahajovací táborový oheň skautského oddílu. Křepičtí skauti se přiřadili společně se skauty z Hustopečí a Vranovic do skautského střediska Vranovice. Po zahájení činnosti se u nás začaly pravidelně scházet dvě chlapecké družiny starší byli skauti a mladším se říkalo vlčata. V počátku se jednalo o čistě chlapecký oddíl, holky neměly v té době nikoho, kdo by se jim věnoval. Po necelém roce činnosti se však našly dvě odvážné místní dívčiny Soňa Guricová a Maruška Novotná a Křepice měly tak i svoje skautky a světlušky. Vůdcem oddílu se stal Andy a nic nebránilo tomu, aby skauti spustili otáčky na plný výkon. Hned v létě roku 1995 se konal náš první tábor ve Skaličce u Tišnova, protože jsme však ještě neměli dostatek zkušeností, byl to tábor celého střediska. Následující rok znamenal pro náš oddíl změnu ve vedení. První vůdce Andy se totiž oženil a začal se věnovat svojí rodině. Vůdcem se tak stal Honza Procházka. V tomto roce se tábor konal opět ve Skaličce u Tišnova a opět byl celostřediskový. Rok 1997 se stal pro náš oddíl rokem velkého osamostatnění. Poprvé jsme se totiž vydali na letní tábor úplně sami. No, vlastně skoro úplně sami. Tábor se konal v Újezdě u Rosic a kromě křepických dětí se tam s námi podívaly i holky z Vranovic a Hustopečí. Bohužel jsme pobývali v přírodě jen necelých 6 dní, podepsalo se 2/2005 strana 9

10 na nás totiž počasí a rok neuvěřitelných záplav po celé Moravě. Jelikož je ale skaut od přírody tvor odvážný a jen tak se nevzdává, nepoložily nás záplavy na lopatky a my se v roce 1998 opět vypravili na oddílový tábor a tentokrát na celých 14 dní. A úplně sami... Místem konání byla skautská chata Randulka v okolí obce Němčice u Blanska. Ve stejném jsme začali také jednu z tradic, která nám pak vydržela až do roku Každoročně jsme pořádali u nás country bál, na který se sjížděli skauti a skautky ze širokého i blízkého okolí. Ale pojďme rychle zpátky k našemu cestování historií. Na dveře už nám totiž zaklepal rok 1999 a ten byl na události velmi bohatý. Všechno začalo druhým country bálem, bylo zde několik výprav ( třeba ta cyklistická na Pálavu ) a samozřejmě tábor. Ten se konal v Bukovince nedaleko Křtin a Jedovnice, v nádherném prostředí obklopeném úžasnými skalami. V roce 2000 nastala v oddíle krize, která vyvrcholila tím, že jsme na konec ani nejeli na tábor. Nepodařilo se nám totiž dostatečně zajistit vedení. Proto raději tento rok přeskočme a věnujme se tomu následujícímu, tedy roku První rok nového tisíciletí s sebou přinesl jednu velikou zkušenost pro naše vedoucí. Na táboře v Újezdě u Rosic jsme totiž hráli hru Robinson Crusoe, která byla první celotáborovou hrou, která pochází úplně celá z naší vlastní dílny. A nutno dodat, že se uvedla celkem úspěšně. Rok 2002 s sebou přinesl také jednu novinku. Protože se nám povedlo ve středisku vychovat několik jedinců, kteří dospěli do věku roverského (rozuměj věk kolem 15-ti let) a nechtěli jsme tuto věkovou kategorii ztratit, pořádalo naše středisko poprvé ve své historii tzv. rádcovský kurz. Z něj vzešlo několik nových rádců, kteří se ihned zapojili do oddílového života a ujali se vedení svých družinek. Tím byla odstartovaná také nová etapa vedení našeho oddílu. Do čela se totiž dostala generace, která byla v roce 1995 u zrodu křepického skautingu, ale tehdy v úloze těch malých dětí, pro které byl oddíl Šagim a Andym založen. Po roce bez tábora jsme se v létě 2003 opět dostali na 14 dní do Újezdu u Rosic. Tady jsme hráli druhou hru, která byla vymyšlena našimi vedoucími. Měla název Napříč Austrálií a stejně jako Robinson se dětem líbila. Tábořiště v Újezdu bylo i cílem zatím posledního táboření v loňském roce. V roce letošním, tedy v roce 2005 jsme pořádali druhý běh rádcovského kurzu. Je tedy vidět, že po třech letech nám opět vyrůstá další generace potencionálních vůdců a vůdkyň, kteří snad jednou vystřídají současné vedení a zajistí tak pokračování oddílového života v Křepicích. Také letos se chystáme na tábor, jen se po několika letech v Újezdu změní táborové prostředí. Tentokrát totiž budeme na začátku prázdnin tábořit v okolí obce Rouchovany u Dukovan. Podle předběžných přihlášek se tábora zúčastní 25 dětí, což je číslo poměrně vysoké. Tábor se bude konat za necelý měsíc a už teď se na něj moc těšíme. A jsme na konci našeho malého putování nazpět časem.v předcházejících řádcích jsem se pokusil o shrnutí historie křepického skautingu. Nemohl jsem uvést samozřejmě všechny akce, na kterých křepičtí skauti byli, na to by nestačila ani pořádně silná kniha. Snažil jsem se vypíchnout jen to nejdůležitější z našeho oddílového života. Všechny ostatní zážitky ze skautské činnosti zůstávají uchovány v myslích dětí, které se jich zúčastňovaly a zúčastňují a každý kdo s námi prožil alespoň malou část svého života, dá mi jistě za pravdu, že vzpomínky na skautské mládí budou patřit k těm nejkrásnějším. V roce 1995 jsem byl u toho, když byl oddíl založen a mám radost, že i po deseti letech se děti pravidelně schází na schůzkách a výpravách a věnují se naší činnosti. 2/2005 strana 10

11 I za to můžeme a dokonce musíme poděkovat všem, kteří na tom mají zásluhy. Ať už to jsou všichni, které jsem jmenoval výše nebo ti, na které jsem během svojí cesty historií (a věřte mi, že nerad) pozapomněl. Dík tedy patří všem bývalým, ale i současným vedoucím oddílu, všem maminkám, které s námi jezdily a jezdí na tábor vařit, všem tátům, kteří nám pomáhají jakýmkoliv způsobem, prostě všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na činnosti skautského oddílu Gaudete. Nesmíme samozřejmě zapomenout na naši obec, na obecní radu, pana starostu a pana farářeotce Petra. Bez nich by to prostě nešlo, děkujeme! Za uplynulých 10 let prošlo křepickým oddílem něco kolem stovky členů. Vystřídaly se u nás celkem tři generace dětí a prožívaly s námi krásné chvíle. Nezbývá něž tiše si přát a doufat, že za dalších deset let snad bude někdo ze současných vlčat a světlušek na mém místě shrnovat co se povedlo a nepovedlo a bude u nás zájem o skauting alespoň takový jako je dnes. Radek Klein, skautský oddíl Gaudete Křepice Kynologie v Křepicích S příchodem jara opět ožil život v našem kynologickém klubu. Dokončovaly se práce na novém cvičišti. Zapojovali se nejen členové, ale i rodinní příslušníci a sympatizanti. Všem moc děkujeme. Samozřejmě se nezapomínalo ani na výcvik se v Hustopečích zúčastnili a úspěšně zakončili zkoušky: Bílek David, Konečná Eva, Vintrlíková Petra a Strouhal Tomáš. Slavnostní otevření nového cvičiště proběhlo v sobotu 7. května za účasti široké veřejnosti Tomáš Strouhal na Mistrovství Moravy sportovních psů stopařů ve Staré Vsi (u Rýmařova) vybojoval 3. místo a hned v dalším týdnu (21.5.) na Mistrovství republiky záchranných psů stopařů obsadil 2. místo ve Skotnici (u města Příbor). V jeho stopách jde Vojtěch Konečný, který si přivezl pohár za druhé místo z vylučovacího závodu mládeže. Tento závod se konal 4.6. ve Vyškově. Cvičíme, trénujeme a pracujeme dál. Zorganizovali jsme zkoušky dle národního zkušebního řádu, které se konaly v neděli 5. června za účasti maximálního počtu účastníků (tj. 10). Od 7 14 hodin naši i hostující psovodi se svými psy plnili pokyny rozhodčího. Pracovali v terénu, na cvičišti, za hustého deště i v blátě. Z našich členů tuto zkoušku složili: Relichová Dana, Bílek David a Strouhal Tomáš. Byli jsme pochváleni za nové kvalitní cvičiště, dobrou organizaci i za přesnou práci figuranta. A teď co nás trápí. V budoucnu bychom se rádi pustili i do organizování vyšších nebo i mezinárodních zkoušek. Podmínky, dle vyjádření rozhodčího, splňujeme. Potřebovali bychom ale za tímto účelem získat ještě jednu starší stavební buňku. Závody se totiž neobejdou bez přesné dokumentace a 2/2005 strana 11

12 zápisů a to dost dobře nejde dělat v jedné místnosti, která slouží současně všem účastníkům zkoušek (závodníkům, organizátorům a rozhodčím). Zkušenosti s touto akcí nás přiměly k tomu, abychom se obrátili na místní, ale i ostatní stavební firmy s prosbou, jestli by nám sponzorsky nedarovaly starší mobilní buňku. Přispěly by tak dobré věci a možná v budoucnu prostřednictvím tohoto sportu i ke zviditelnění naší obce. Předem děkujeme za jakoukoliv snahu a těšíme se na možnou spolupráci. jednatelka KK Křepičtí kynologové se ukázali Za příznivého počasí a dobré účasti diváků byl přestřižením pásky u brány nového kynologického cvičiště zahájen jeho provoz. Po 29-leté činnosti se tedy kynologové stěhovali. Před rokem jim byl obcí poskytnut větší pozemek, ze kterého si do roka všech 19 členů klubu vybudovalo za přibližně brigádnických hodin areál s překážkami, kotci, pěstěným trávníkem a stavební buňkou,ve které je klubovna. Finančně byla tato akce zabezpečena obcí. Po neformálním zahájení předsedou klubu p. Pokorným se slova ujal výcvikář Tomáš Strouhal (dvojnásobný mistr světa ve výcviku psů stopařů), který mistrně vtáhl všechny přítomné do činnosti kynologů s jejich psy. A tak se dost dlouho ozývalo: aport, volno, lehni, k noze, vstaň, ke mně, přines, stopa, hodný, pašák O občerstvení a dobrý průběh akce se postarali ještě členové výboru Ivana Strouhalová a David Bílek. S novým areálem byl spokojen i pozvaný místostarosta RNDr. B. Fiala. Můj postřeh byl příznivý. Jednak je nadmíru dobře, že polovina členů je z řad mládeže a pak pohled na každou tu správnou dvojku člověk a pes to se musí vidět. Psi tajili dech, aby mohli svému pánu v mžiku splnit, co jim na očích viděli, my laici nad souhrou, vzájemnou úctou a láskou mezi těmi dvěma. Přijďte se na ně podívat, až v červnu v areálu proběhne větší akce zkoušky psů. Jaroslava Dobrovolná Já mám mámu nejkrásnější V mnoha kulturních sálech našich obcí se ozývala v neděli 8. května tato a podobná slova, opěvující maminky. Z úst těch nejmenších zní nejkrásněji. I křepická drobotina z mateřské a základní školy pod vedením svých učitelek připravila pod záštitou obecního úřadu hezký kulturní program pro své maminky,babičky a pro všechny, kdo se na ně přišli podívat. Sál byl opravdu přeplněný. Hned na začátku předal starosta František Hlaváček rodičům dvou novorozenců částku Kč, kterou obec věnuje již od roku všem novým občánkům, narozeným křepickým občanům. Po dvou hodinách podívané na své ratolesti a vnoučata se všichni rozešli. Oslava Dne matek skončila. Jaroslava Dobrovolná Přijelo jaro k nám na sluníčku, sebou si přivezlo vlaštovičku Tak se zpívá v jedné písničce. Dvacátého sedmého dubna tohoto roku, hned po ránu, se na našem dvoře objevila první vlaštovička. Proletěla dvorem a přistála pod krovem zápraží. Mají zde svá hnízda. Pak zase někam zmizela a během dne se zvýšil jejich počet. Jejich hnízda přečkala zimu, tak se vlastně vrací do svého domova. 2/2005 strana 12

13 Nejsou zde jen pěkné chvíle pro toto obyvatelstvo našeho dvora. Kočky také zajímá, kdo se k nám přistěhoval. Mladý kocourek a kočička zvědavě zdvíhají hlavy. Odvážný kocour ihned šplhá po sloupu, aby zjistil, co tam nahoře je. Ale ouvej, něco jej v polovině cesty nemilosrdně píchlo. Byl to věnec z dřišťálových větviček, upletený hned minulý rok. Hned byl dole a kočička se již neodvážila následovat svého kamaráda. Nejen vlaštovičky poctily naši obec svou návštěvou. Do naší ulice zvané Řidkov se nastěhovaly divoké hrdličky. Vysoké stříbrné smrky jim poskytly nový domov. Ještě loni bylo jejich stanoviště ve stěně smrků kolem hřbitova. Pro znečišťování okolí a ohrožování blízkých hrobů svými kořeny, byly tyto stromy odstraněny. Zdá se, že hrdličkám se v naší ulici zalíbilo. Jsou zde vítány. Přelétají ze smrku na smrk. Šumění jejich křídel lahodí lidskému sluchu. Jejich vizáž zapadá do stříbřitých větví stromů. Je to pěkný obraz přírody a ke všemu živý. Když pak slunce zachází, je slyšet něžné houkání. To hrdličky hledají si místo ve větvích a zvou své partnery ke spaní. Nebo k lásce? V podvečer černý kos vzlétne až na vrcholek stromů, aby nám ještě zazpíval na dobrou noc. Možná, že chce poděkovat za vařenou mrkev a brambor. Úkradkem chodil na tyto dobroty celou zimu ke dveřím blízkého domu. I tento zpěvák zde našel útulek. Blažena Kosinová Před 60 lety Mnoho se teď mluví ve sdělovacích prostředcích o 60. výročí ukončení 2. světové války. A tak vzpomínám, jak jsme čekali na sovětské vojáky jako na své osvoboditele. Moje touha po svobodě byla vystupňována vysokým stupněm těhotenství mé manželky. Měl jsem tehdy obchod ve svém rodinném domku na místě nynější samoobsluhy. V obchodě jsem prodával, v bytě jsme ale nebydleli, protože jsme od Němců ze židlochovického úřadu dostali rozkaz byt vyklidit, protože se tam měli nastěhovat přistěhovalí Němci z Besarábie. 2x jsem psal žádosti do Prahy, abych směl v bytě zůstat, nedostal jsem však žádnou odpověď, do bytu nám ale nikoho nenastěhovali. My jsme se však vystěhovat museli. Bydleli jsme na čísle 87 (nyní Ing. Václav Novotný) na výměnku. Některé domy ale byly Němci obývané č. 65, 74, 77, 79. Toho dne , kdy byly osvobozené Křepice, jsem byl se svým švagrem v obchodě, manželka byla u své babičky v Dědině. Už během dne jsme slyšeli z dálky střelbu blížící se fronty. Hlavní fronta nás minula. Šla po silnici Hustopeče-Brno a 2. část po hodonínské silnici okolo Šitbořic. Až v l6 hodin se u nás objevila l. část sovětských vojáků, kteří se přemísťovali po polích. Nestřílelo se, protože u nás už Němci nebyli. Sověti byli celkem slušní chlapci. Navečer se někteří zastavili v obchodě. Měli hlad, chtěli vajíčka. Najedli se a v klidu odešli. Horší to bylo večer. Kolem 22. hodiny se přihnala další vlna sovětské armády. Podle podoby to byly asijské typy. V mém domě jedny vrata otevřeli, druhé vyvrátili. Byli hluční, bylo jich všude plno. Měli zájem o hodinky, zlato, děvčata se před nimi musela schovávat, aby nebyla znásilněná. I v naší obci jednu dívku znásilnili a její matku zastřelili. U nás na dvoře bylo plno vojenských koní. Několik vojáků vtrhlo do obchodu. Ptali se, zda máme hodinky. Švagr i já jsme jim hodinky ukázali a zase je schovali. Začali nám rabovat v bytě. V kredenci si vzali naše snubní prstýnky, přeházeli co se dalo. Tehdy se malířské barvy prodávaly v prášku, já jsem je měl ve skladu v sudech. Abych zachránil švagrův a svůj fotoaparát, dal jsem je do bedničky, bedničku zatloukl hřebíky a zahrabal do barvy do jednoho sudu. I tu krabici jeden voják našel. Nemohl ji otevřít a tak s ní bouchal o zem. Okolo šel důstojník, poručil vojákovi, aby odešel a já si krabici mohl vzít. Můj fotoaparát byl v pořádku, švagrův byl rozbitý. Jeden voják se dostal do sklepa, kde jsme měli schované mimo jiné i oblečení. On se začal prohrabovat v kojenecké výbavičce. Naštěstí šel okolo zase důstojník a odvolal ho. Pobyt těchto vojáků netrval dlouho. Už po hodině dostali rozkaz odejít. Jeden voják se vrátil do obchodu a 2/2005 strana 13

14 chtěl, abych mu znovu ukázal hodinky. Věděl jsem o co jde a tak jsem mu ukázal hodiny na zdi. Samozřejmě, že ty nechtěl. Už po mně natahoval ruce. Strčil jsem do něj, až upadl a já vyběhl do tmy na ulici. Slyšel jsem jeho kroky na dvoře. Zastavil se tam u mého švagra, který tam bohužel v té chvíli byl a samozřejmě o své hodinky přišel. Když jsem se vrátil do obchodu a už v klidu si prohlížel tu spoušť, vzpomněl jsem si na 2 Němce, kteří se u mne stavili při ústupu a chtěli si koupit margarin. Já jsem jim ho nechtěl dát, protože neměli přídělové lístky. Jeden z nich mi řekl: Za pár dnů k nám přijdou Rusové a lístky nelístky, poberou všechno, co se jim bude líbit. Kdo ví, kolik z těch sovětských vojáků se dožilo dalších 24 hodin, protože bitva o Nový Dvůr, která se strhla hned další den, si vyžádala mnoho jejich životů. Ti byli pohřbeni před naším kostelem a později byla jejich těla převezena na hřbitov v Ořechově. Pro nás křepické válečné strasti ještě neskončily. Kolem se občané ze spodní části obce a Dědiny museli vystěhovat, protože měl do obce přijet maršál Malinovský. Byl ubytovaný u Rouzků vedle obchodu č.p Moje rodina se přestěhovala do Nikolčic ke své služebné. Během té doby sovětští vojáci vydrancovali úplně obchod. Co nevzali, to roztrhali nebo rozsypali. Z bytu zmizely všechny hluboké talíře a příbory. Ze dvora zmizelo prase a slepice. Ne všude si sovětští vojáci dělali špatnou pověst. Žádná ze 3 mých sester (z Brna, Třebíče a Kroměříže) neměla špatné zkušenosti se sovětskými vojáky. Říká se: Konec dobrý, všechno dobré ještě v Nikolčicích se nám narodil syn Zdeněk a všechny strasti šly bokem. Byl MÍR a já jsem měl třetího syna. Vzpomínky p. Novotného zaznamenala Jaroslava Dobrovolná Oznámení a informace Vážení občané, V naší obci byly umístěny dopravní značky omezující vjezd automobilů s hmotností nad 3,5 t do horní části obce. O tomto omezení rozhodlo zastupitelstvo obce. Vozovky v Potočí a v Podhajčí jsou úzké a jejich povrch, zejména v Řadové ulici, je poškozen. Pokud občané z dotčených částí obce budou potřebovat služby těžké techniky, obecní úřad jim na požádání vydá povolení ke vjezdu. František Hlaváček, starosta Připomínáme prázdninový provoz v mateřské škole V měsíci červenci provoz 6:15 16:00 hod. V měsíci srpnu - zavřeno. Nový školní rok zahajujeme a těšíme se na Vás. Informace z knihovny K odpočinku a na dovolenou patří i kniha. Věříme, že si u nás vyberete zajímavý titul z našeho nebo výměnného fondu z Břeclavi. Během prázdnin dojde k omezení provozu (dokončení vkládání fondu do PC, dovolená) Doporučuji poznačit si půjčovní dobu. Informace budou viset na vstupních dveřích a ve vývěsce u Jednoty. Výpůjční doba v knihovně: červenec: 1.7. v pátek, 7.7. ve čtvrtek, v pondělí a ve čtvrtek vždy od hodin srpen: v pondělí 8.8., ve čtvrtek a v pondělí vždy od hodin. V době půjčování internet. 2/2005 strana 14

15 V měsíci září opět budeme stahovat výměnný fond, pokud máte doma knihy z Břeclavi, snažte se je počátkem září vrátit. OBČANSKÁ PORADNA BŘECLAV Vznikla v Břeclavi a její provoz byl zahájen 3. května 2005 na ulici Lidická 44 v Břeclavi (zast. Skopalíkova), tel Nabízí osobám v regionu okresu Břeclav služby a rady důvěrné, nestranné, nezávislé a bezplatné tak, aby byly přístupny klientům všech sociálních skupin. Poskytuje klientům orientaci při řešení jejich problémů, pomoc právní informovanosti tak, aby klient netrpěl neznalostí svých práv a měl možnost získat další nutné informace k prosazení svých oprávněných zájmů a potřeb. Nabízí osobám znevýhodněných sociálních skupin poradenské služby v jejich obtížných životních situacích. Zpracovává na základě řešených problémů podklady pro orgány státní správy, samosprávy a další instituce, které mohou přijmout opatření k odstranění jejich příčin. Poradenské služby jsou v oblastech - bydlení - problematiky drog - sociálních služeb - majetkoprávních vztahů - dávek sociál. podpory a sociální péče - bezpečnosti a hygieny práce - rodinného práva a mezilidských vztahů - občanského soudního řízení - pracovně právních vztahů - trestního řízení - správního řízení - přestupkového řízení Česká pošta, s.p. OZ Jižní Morava postupně realizuje projekt Optimalizace dodávací služby. Start projektu v působnosti Obvodu Břeclav je stanoven na V rámci projektu se k poštám s komplexní dodávací službou listovní a balíkovou soustřeďuje dodávací služba listovních zásilek i z naší obce a pošta v Křepicích se mění od na poštu podací tzn., že zde nebude pracoviště poštovních doručovatelů. Motorizací dodávací služby od bude do naší obce zabezpečovat dodání listovních i balíkových zásilek pošta s komplexní dodávací službou v Divákách. Označte si proto domy platným číslem popisným. Zveme Vás pořádají místní hasiči XI. ročník Memoriálu Pavla Wittmana a Pavla Eliáše a to od 13:00 hodin na hřišti zvou myslivci na Hubertskou veselici spojenou se zvěřinovými hody. Od 20:00 hodin hraje skupina SONET pořádá skupina HM Lentilky za hasičskou zbrojnicí rockový festival DOUPĚ. Pouť v areálu u Svaté - neděli Hody se v naší obci budou konat , hrát bude ZLAŤANKA, BLUČIŇÁCI a v pondělí skupina RAFFAEL. 2/2005 strana 15

16 Společenská kronika V dubnu až červnu 2005 se dožili životního jubilea tito naši občané: Strouhalová Marie 85 let Maška František 75 let Hrouzková Květa 84 let Strouhalová Marie 75 let Mašková Květuše 84 let Procházková Žofie 75 let Svoboda Václav 83 let Hlaváček František 75 let Vavřinová Hedvika 81 let Nečas Jiří 70 let Ovísková Žofie 81 let Broskva Alois 70 let Hlaváčková Božena 81 let Papež Jan 60 let Hajdová Vojtěška 75 let Chalupa Jiří 60 let Rouzková Růžena 75 let Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let. Rozloučili jsme se s těmito našimi občany. V březnu zemřel Vala František (1932), v dubnu zemřel Lazorčák Mikuláš (1931), v květnu zemřela Studýnková Jiřina (1922) a Strouhal Jan ( 1932). V březnu se Fraňkové Regině narodil syn Kryštof, v dubnu se manželům Kotačkovým narodila dcera Jana, v květnu se manželům Polachovým narodili synové Patrik a Vojtěch. K narození děťátka srdečně blahopřejeme. Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ Evidenční číslo MK ČR E Vychází čtvrtletně nákladem 400 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 25. června 2005, číslo 2/2005. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 10. září /2005 strana 16

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více