KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005. Jan Skácel Na slunci"

Transkript

1 KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2005 Jan Skácel Na slunci Povříslem hrubým svázalo nás slunce. Ó jak bodají osiny žhavé. Když jsi ruce zvedla, zakroužil smolný dým tak hoří dřín, tak modřín v ohni praská, uťatý smrček, jenom břízka ne. Tak mokrým dřevem prohořívá láska, dříve než plamen k slunci vyšlehne.

2 Zpráva o činnosti rady ve 2. čtvrtletí roku března 2005 se konalo 15. zasedání obecního zastupitelstva. Zasedání vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva. Dále schválilo prodej obecních pozemků 11 občanům, rozpočet obce na rok 2005 a rozpočtový výhled na roky Schválilo přijetí darovací smlouvy k pozemku p. Rouzka a rozpočet a stanovy Svazku obcí Mikroregion Hustopečsko. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce učinit opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce. 1. dubna 2005 se konala 52. schůze obecní rady. Rada schválila žádost p. Macíka o povolení skácení stromu u domu č.p Dále schválila žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek Kč na cestovné a dresy. Schválila žádost TJ Sokol o přidělení vyřazeného obecního počítače pro potřeby účetní a zamítla přihlášku do sdružení obcí a měst Jižní Morava.Rada vzala na vědomí zápis z jednání Mikroregionu Hustopečsko a výroční zprávu ZŠ Křepice. Rada nemá námitek k záměru p. Staňka zřídit provozovnu broušení nožů a nástrojů. Novým kronikářem obce se stala paní Jaroslava Dobrovolná. 14. dubna 2005 se konala 53. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádosti o přidělení dlažby na opravu chodníku před domem č.p. 35 a p. A. Vintrlíkovi na vjezd. Dále rada rozhodla o výměně plynových kotlů v kotelně ZŠ Křepice z důvodu havarijního stavu. Rada schválila žádost Gymnázia Hustopeče o finanční podporu P. Strouhala ve výši Kč při reprezentaci na MS v psaní na klávesnici ve Vídni. Dále byla projednána žádost R. Pokorného o pronájem pozemku před restaurací č.p. 90. Rada doporučila schválit smlouvu na 1 rok. Starosta informoval radu o zakoupení obecního automobilu Škoda Fabia. 28. dubna 2005 se konala 54. schůze obecní rady. Rada schválila rozpočtové opatření č. 1/2005 ve výši Kč. Dále vzala na vědomí inspekční zprávu a protokol o inspekci v MŠ Křepice. Schválila žádost I. Strouhalové o pronájem sálu na turnaj ve volejbale Rada dále schválila příspěvek Kč pro ZŠ Nikolčice na nákup sportovního nářadí. Starosta informoval radu o podání žádosti o dotaci na výstavbu 10 rodinných domů na objížďce u Nikolčic v celkové výši Kč a dále o započetí instalace dopravních a informativních značek v obci. 12. května 2005 se konala 55. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádosti p. Dröscherové a M. Vyhlídala, č.p. 285 o přidělení dlažby. Dále schválila příspěvek ve výši Kč na rybářské závody ve Vranovicích. Seznámila se protokoly firmy Labtech o rozboru vody v křepickém potoce a s analýzou současného stavu pojištění majetku obce Křepice. Rada schválila návrh prázdninového provozu MŠ a rozpočet MŠ Křepice. Rada vzala na vědomí závěrečný účet obce Křepice za rok května 2005 se konala 56. schůze obecní rady. Rada schválila žádost MŠ Křepice o povolení výjimky z počtu dětí na školní rok 2005/06. Dále schválila žádost firmy Synot o vydání povolení k provozování výherních automatů v obecním hostinci. Rada schválila žádost ZŠ Křepice o proplacení výdajů na Mezinárodní den dětí a zaplacení 1 autobusu na školní výlet. Rada schválila žádost M. Tesaře, č.p.5 o přidělení dlažby. Dále schválila rozpočtové opatření č. 2/2005 ve výši Kč. Rada rozhodla o započetí rekonstrukce obecních chodníků pracovníky obecního úřadu. 9. června 2005 se konala 57. schůze obecní rady rozšířené o členy komisí. Rada schválila žádost TJ Sokol o zapůjčení tanečního parketu na zábavu dne Zamítla žádost OÚ Šitbořice o 2/2005 strana 2

3 zapůjčení stolů a lavic na oslavy výročí obce kvůli pořádání Hubertské noci v Křepicích ve stejném termínu. Schválila žádost TJ Sokol o přidělení dlažby na vydláždění plochy vedle přístřešku u kabin. Rada se seznámila s Dodatkem č. 2 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Křepice a se závěrečným účtem sdružení obcí Dolní Svratka. RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta Rozpočet obce Křepice na rok 2005 Příjmy: 1012 Nájem pozemky , Daň z příjmu fyz. osob ze závis. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob ze samo výděl. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmu práv. osob , Daň z příjmu práv. osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunál. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování výher. hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitosti , Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva , Příjmy z poskytování služeb-knihovna 2 000, Příjmy z poskytování služeb-rozhlas 5 000, Kult. sál-nájem 6 000, Tenis. kurty , Nájem-byty , Pohřebnictví , Prodej pozemků , Výtěžek ze třídění odpadu , Úhrady dobývacího prostoru -průzkum nerostů , Neinvestiční dotace na žáka-zš , Pečovatelská služba-rozvoz obědů , Prodej, služby a pronájem (čítanka, traktor,hostinec) , Úrok z KB , Zůstatek z roku ,- Příjmy celkem: ,- Výdaje 1019 Vinaři-výskyt škůdců 3 000, Lesní hospodářství , Komunikace , Komunikace a chodníky , Čekárny-údržba , Pasport-značky , Pitná voda , Čistírna odpadních vod , Znečistění vod , Protierozní ochrana půdy , Mateřská škola-provoz , Základní škola -provoz Křepice , Niko1čice , Velké Němčice , Mateřská škola-provoz kuchyně , Knihovna-provoz , Kronika ,- 2/2005 strana 3

4 3341 Rozhlas , Zpravodaj , Kult. sál a parket-provoz , Výročí obce, beseda s důchodci, přísp. novorozenci , Hřiště, kurty-provoz , Tělovýchova-dotace obč. sdruž , Volný čas dětí , Zájmová činnost---občanská sdružení , Zdravotní středisko , Nemocnice-dotace na SPP , Údržba bytového fondu , Výkup pozemku- projekt. dokum.na RD , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví-hřbitov-údržba a opravy , Inženýr. Sítě , Mikroregion Hustopečsko , Nájemné-1easing , Nebezpečné odpady , Komunální odpad , Péče o vzh1ed a ze1eň v obci , Pečovatelské služby , Sociál. péče-pomoc star. občan. kromě ústavn , Péče o rodinu , Centra soc. pomoci-betlém , Požár. ochrana , Zastupitelstvo obce , Provoz OÚ, (leasing apod) , Nákup auta , Služby peněž. ústavů , Pojištění budov , Odvod daní , Vratky 8 300,- Výdaje celkem ,- Z naší mateřinky Pomalu končí 2. čtvrtletí roku Pro mateřskou školu končí školní rok 2004/2005. Během roku se škola naplnila na maximum - 41 dětí a bylo v ní veselo. Děti se účastnily mnoha divadel. Některá vystoupení proběhla v budově MŠ, za jinými jsme vyjeli do Brna nebo Hustopečí. Předškoláci se účastnili také pohádek společně se ZŠ - za pozvání jim děkujeme. Během roku proběhlo také několik akcí pro rodiče a děti - takzvané společné dílničky, které se staly pro děti velmi oblíbené a doufáme, že i rodičům jsou blízké. Děkujeme jim za účast a spolupráci a doufáme, že bude pokračovat v dalším školním roce. V letošním roce jsme se také účastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Hustopečích. Jezdilo 10 předškoláků a 4 mladší děti. Je nutné podotknout, že děti byly velmi šikovné, nebojácné a mnoho se naučily. Prozkoušení odvahy při plaveckém výcviku je pro ně dobrou zkušeností a rodiče, kteří poslední lekci navštívili, mohli jejich výuku také zhodnotit. V březnu a dubnu nám ve školní kuchyni onemocněly obě paní kuchařky, proto jsme požádali paní Nevrklovou z Nosislavi o pomoc. Vzpomínáme na její kuchařské umění a usměvavou tvář a děkujeme jí. 2/2005 strana 4

5 Stejně tak děkujeme paní učitelce Jitce Frankové z Velkých Němčic, která nám několikrát pomohla při zajištění plynulého provozu v MŠ. V květnu k nám do MŠ zavítala na praxi studentka Jana Smekalová. Účastnili jsme se vystoupení ke Dni matek a besedy pro důchodce. Mezi poslední naše akce, které proběhly, patřilo hledání pokladu a divadlo ke Dni dětí. Dále výlet do Brna do ZOO a na parník, který se uskutečnil až na druhý pokus. Počasí k nám nebylo velmi přívětivé, ale na konec vše dobře dopadlo. Do konce školního roku zbývá několik málo dnů a my se připravujeme na rozloučenou s předškoláky. Těšíme se na tradiční jízdu na kolech do Nového Dvora, táborák s opékáním párků a spaní v MŠ. Bude to jejich poslední akce, při které mohou otestovat co se v MŠ naučili, jak jsou odvážní, zdatní a mohou směle vykročit po prázdninách do základní školy. Přejeme jim mnoho úspěchů, samé jedničky a mnoho krásných chvil při učení. Děkujeme zastupitelstvu za podporu a vstřícnost při projednávání rozpočtu, zejména za podržení dvoutřídní MŠ částečnou úhradou na mzdy. Děkujeme sponzorům za přízeň a spolupráci, které není nikdy dost. Děkujeme všem pracovnicím MŠ za dobře vykonanou celoroční práci a plynulé zajištění provozu, Janě Kelblové za starosti s plaváním. Přejeme krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. Kolektiv pracovnic MŠ Zprávičky ze školní jídelny Velké poděkování patří manželům Křižákovým a jejich pekárně v Boleradicích za dlouhodobé sponzorování naší školní jídelny formou bezplatné dodávky pečiva. Jejich Aničce, která od nás odchází, přejeme hodně úspěchů ve škole a Boleradické pekárně mnoho zdaru. Poděkování patří také paní M.Čížkové a D. Sopouškové za ochotu a pomoc při dovozu potravin z Penny marketu. Děkujeme všem, kteří darovali nebo nabídli k odprodeji své výpěstky. Těšíme se na další spolupráci. Žádám strávníky, aby odevzdali přihlášky na stravování na příští školní rok do úterý v MŠ nebo ZŠ. Závěrem přeji všem krásnou dovolenou a pěkné prázdniny. Marie Novotná, vedoucí ŠJ Naše škola Druhá polovina školního roku uběhla pro nás dospělé stejně rychle jako ta první. Dětem ten čas plynul možná trošku pomaleji, proto všechny učitelky dělaly, co mohly, aby bylo vyučování pro děti zajímavé a zábavné. Škola však nepředává dětem jen vědomosti, ale podílí se i velkou měrou spolu s rodinou na výchově naší budoucí generace. Je to výchova k vzájemné pomoci, toleranci, respektu, ohleduplnosti a slušnému chování k sobě i k dospělým lidem. Právě proto nás příjemné překvapilo, jak se žáci se svými rodiči zapojili do dobrovolné sbírky pro nadační fond dětské onkologie KRTEK, částkou 600,- Kč a částkou 1280,-Kč, přispěli též do centra CPK - CHRPA, které zajišťuje výcvik koní pro tzv. hipoterapii do dětských zařízení. Ne vždy se daří děti vychovávat podle představ nás dospělých, ale věřím, že když v zásadních otázkách budou rodiče se školou zajedno (zdravení, neubližovat druhým, neničit cizí majetek...), určitě budeme všichni na naše děti pyšní. Ve snaze naučit děti aktivně a smysluplně relaxovat a trávit svůj volný čas, nabízela 2/2005 strana 5

6 škola žákům mimo běžné výuky množství mimoškolních aktivit. Například velikonoční dílny, country taneční odpoledne, kuličkiáda, cyklistická vyjížďka, sobotní výlet přírodovědného kroužku do brněnské ZOO, zájezd do Střediska ekologické výchovy Chaloupky a řadu dalších akcí. Také v druhé polovině školního roku jsme nezapomněli na kulturu. Do školy jsme pozvali koncertní mistry a navštívili jsme divadelní i filmová představení. Letos poprvé naši prvňáci s paní učitelkou pozvali rodiče na Slavnost slabikáře, kde dokázali, že už znají všechna písmena a že už opravdu umí číst. Slavnost končila překvapením v podobě dortu, který měl samozřejmě podobu slabikáře. Za tuto dobrotu vděčíme paní Evě Kotačkové. Na Den dětí jsme se věnovali v dopoledních hodinách sportovním aktivitám a odpoledne si mohly děti i s rodiči projít naučnou přírodovědnou stezku, která byla zaměřena nejen na poznávání rostlin a živočichů, ale i na turistiku, střelbu ze vzduchovky a ručkování na laně. Stezka končila v Hájkách opékáním špekáčků. Za přípravu a pomoc s organizací děkujeme mysliveckému sdružení a za sladkosti a odměny pro děti na tento den děkujeme obecnímu úřadu, který je v průběhu celého školního roku vždy naší oporou. Při organizování různých akcí jsme vděční za pomoc také místním kynologům, sokolům, myslivcům, zahrádkářům, hasičům, rodičům i jednotlivým spoluobčanům, kteří v případě potřeby neodmítají svoji pomoc. Děkuji také paní Boženě Dvořákové za velmi pěkné a přínosné besedy pro žáky v místní knihovně. Se změnou zákona čeká všechny školy tvorba vlastního školního vzdělávacího programu, na jehož přípravě už začínáme pracovat. Tvorbě školního vzdělávacího programu předcházelo hodnocení školy (evaluace), kdy rodiče, učitelé i žáci vyplnili dotazník, který se týkal práce školy. Dotazníky byly anonymní a byly zaslány na zpracování do Prahy, kde podle celkových výsledků ze všech škol můžeme porovnat přibližnou úroveň naší školy. Těší nás, že jsme se umístili na žebříčku škol v první polovině. V letošním školním roce budeme žákům rozdávat vysvědčení o 2 dny dříve, protože ve škole se budou vyměňovat kotle a připravovat některé třídy na výměnu linolea. Paní učitelky budou v tyto dny pracovat na školním vzdělávacím programu. Školní rok pomalu končí, nastává doba výletů, úklidu, odpočinku a loučení. Kromě šestnácti páťáků se budeme loučit i s paní učitelkou Janou Kelblovou, která v letošním školním roce ve škole učila pracovní činnosti. Za její skvěle odvedenou práci jí za všechny děkuji. I když paní učitelka v příštím školním roce u nás nebude pracovat, těším se na další spolupráci, která byla s MŠ vždycky dobrá. Po 13 letech vzorně vykonávané práce se rozhodla pro změnu zaměstnání i naše školnice paní Jitka Kunovská. Díky ní bylo ve škole vždy příkladně čisto a útulno. Paní Kunovská kromě svých povinností vždy vedla děti k pořádku, čistotě a vzájemné pomoci. Za svoji obětavou práci si zaslouží velký obdiv a hlavně poděkování s přáním pevného zdraví do dalších let. Přeji dětem slunečné prázdniny, zaměstnancům školy a ostatním spoluobčanům příjemnou dovolenou. Mgr. Marcela Fialová, ředitelk 2/2005 strana 6

7 Základní škola v Nikolčicích Za necelý měsíc uzavřeme školní rok Bude slavnostně ukončen ve čtvrtek 30. června Všichni žáci obdrží vysvědčení, kterým bude zhodnocena jejich celoroční práce. Poslední měsíce školního roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět potvrdili vysokou kvalitu. I v letošním roce byly vrcholem mezinárodní soutěže. Naši žáci se zúčastnili jubilejního 35. ročníku Zelenických her mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané. Reprezentanti naší školy tuto významnou soutěž, která se konala v Zelenicích okres Hlohovec ve Slovenské republice, s velkým náskokem vyhráli a potvrdili tak své dominantní postavení v této soutěži. Zlaté medalie za první místa získali tito naši žáci: Strouhalová Šárka v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá ve skoku vysokém, Helena Šibíčková v dálce, Martin Štýbl na 500 m a štafeta dívek ve složení: Strouhalová Š., Hanáková J., Vídenská J., Šibíčková H. Druhá respektive třetí místa získali: Jana Vídenská v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá v dálce, Jana Hanáková v hodu kriketovým míčkem, Miloš Gloc a Anežka Majorová v kouli, Zdeněk Polach, Lukáš Stehlík a Renata Tošnarová ve výšce, Dominik Všianský v běhu na 60 m, Roman Fidler v běhu na 500 m a štafeta chlapců ve složení: Štýbl M., Nečas H., Všianský D., Tesař M. Chlapci vyhráli taktéž turnaj v házené, když nejlepším střelcem se stal Z. Polach. Děvčata skončila na druhém místě v házené, podobně jako chlapci v kopané. Šárka Strouhalová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní her. Celkově naše škola na prvním místě získala 75 bodů. Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v minikopané v turnaji základních škol McDonald-cup. Chlapci třídy bez ztráty bodu dokázali zvítězit v okrskovém kole a to samé zopakovali v okresním finále. Stali se tím přeborníky okresu pro školní rok a reprezentovali okres v krajském finále, kde z osmi účastníků získali výborné 4. místo. Hráli ve složení: T. Rabovský, J. Jelínek, A. Čapka, P. Vahala, D. Petlák, V. Tošnar, P. Nasadil, M. Sedlo, D. Ženatý, J. Střelec, J. Šťavík. Naši mladší chlapci pak obsadili v okresním finále v malé kopané 3. místo. Žáci školy se také zúčastnili okresních přeborů v atletice. Přeborníkem okresu se stal Tomáš Rabovský v běhu na 1000 m, druhé místo získal Jakub Jelínek ve skoku dalekém a třetí místa získali J. Jelínek na 60 m a Jana Karmasinová v běhu na 600 m. Dobře si vedli také další naši žáci na atletickém čtyřboji v Hustopečích. Soutěž, skládající se z běhu na 60 m a 800 m, dálky a hodu kriketovým míčkem, získaly druhá místa Jana Vídenská a Lucie Ženatá, na třetím místě pak skončila Renata Tošnarová. V naučných soutěžích si nejlépe vedl Libor Veverka, který skončil na 2. místě v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole skončil na místě. V té samé soutěži obsadil v okresním kole sedmé místo Roman Linhart. Výborně si vedl též Vojtěch Novotný, který v o- kresním kole matematické olympiády získal 4. místo. Naše škola pořádala v jarních měsících další soutěže, kterých se účastnili i žáci z okolních škol. Velmi dobrou úroveň měla např. Nikolčická lyra - tradiční soutěž ve zpěvu. Další akce jsou ještě před námi. V pátek 3. června odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu s rodiči a přáteli školy na ozdravný pobytový zájezd do Itálie. V těchto dnech se v prostorách za tělocvičnou pokládá umělý povrch na sektory ve skoku dalekém a vysokém. Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za odvedenou práci v průběhu celého roku. Těm nejúspěšnějším blahopřeji. Tímto chci také vyzvednout žáky 9. třídy, kteří za několik dnů ukončí základní školní do- 2/2005 strana 7

8 cházku a po celou dobu nás vzorně reprezentovali: Strouhalová Šárka, Hanáková Jana, Gloc Miloš, Novotná Veronika, Novotná Ivana, Štýbl Martin, Otřísalová Eliška, Majorová Anežka, Nasadil Vlastimil, Strouhal Vlastimil, Nečas Hynek, Knesl Tomáš, Tesař Michal. Děkuji také učitelům a dalším zaměstnancům školy za odvedenou práci. Přeji všem našim dětem, učitelům, provozním zaměstnancům a příznivcům naší školy krásné prázdniny a příjemné zážitky z dovolených. PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel TJ Sokol Křepice Vážení spoluobčané, přátelé sportu z pověření výboru TJ Sokol Vás chci seznámit s činností našich sportovců ve druhém čtvrtletí roku Pro špatné počasí byla jarní část 14. kolo a 26. kolo dorostu odloženo. Jarní sezóna byla zahájena dubna. Dorost zahájil sezónu velmi dobře, zajížděl k mistrovskému utkání do Hustopeče. Po dobrém výkonu zvítězil 2 : 1. Žáci zahájili sezónu dubna a zajížděli do Boleradic základna vyhrála 2:0 a žáci vyhráli 3:1. B mužstvo zajíždělo do Boleradic, kde hrálo 2:2. A mužstvo zajíždělo do Pasohlávek, kde vyhrálo 4:2. TJ Sokol uspořádala pomlázkovou zábavu, která se uskutečnila na Velikonoce. Výbor TJ děkuje všem členům a hráčům, kteří se na přípravě podíleli. TJ Sokol uspořádala dne 18. června taneční večer se skupinou PANORAMA. Žáci, základna a dorost ukončili sezóny 2004/2005 s výsledky základna : bodů žáci : bodů dorost : bodů A a B mužstva ukončili sezónu 2004/2005 s následujícími výsledky A mužstvo : bodů B mužstvo : bodů Výbor TJ Sokol Křepice a celá fotbalová veřejnost přeje našim trenérům mnoho úspěchů z dobré vykonané práce a pevné nervy.!!!gratulujeme A mužstvu k zaslouženému postupu do Okresního přeboru!!! Výbor TJ Sokol Křepice Zpráva o činnosti ZO chovatelů poštovních holubů Křepice Začala nám nová závodní sezóna. Dokončili jsme rozšíření klubovny a zhotovili novou nástavbu na přepravu holubů. Zatím jsme odletěli 5 závodů se střídavými úspěchy. Nejlépe začal nový člen naší organizace Adolf Dohnálek z Moutnic, který se pohyboval kolem čtrnáctého místa. Postupně se začali zlepšovat Jasinek Jindřich a Urbánek Václav. 2/2005 strana 8

9 Po pěti závodech je na předních místech ze 64 závodících chovatelů průběžné pořadí následující: ZO Vojkovice 1 8. ZO Křepice Urbánek Václav 9. ZO Křepice Jasinek Jindřich V první třicítce jsou z naší organizace zatím na 18. místě Dohnálek Adolf a na 30. místě Klimeš František z Moutnic. Čeká nás ještě 12 závodů, které budou velmi náročné. Jedná se hlavně o závody nad 700 km (4) a 3 závody nad 500 km. Na dlouhých tratích může chovatel při dobrém umístění získat více bodů než na kratších a to může pořadím pěkně zamíchat. Jsme teprve na začátku, proto věřím, že se budeme zlepšovat a v příštím vydání zpravodaje vás seznámím s lepšími výsledky našich chovatelů. Urbánek Václav Náš skauting slaví desítku Zní to možná až neuvěřitelně, ale 17. června 2005 uplyne přesně 10 let od založení skautingu v Křepicích. Už celých deset let se u nás každý týden schází děti na své družinové schůzky, deset let jezdíme celkem pravidelně v létě na tábory a během roku na různé výpravy. Máme za sebou krásných deset let prožitých ve skautském kroji a pokud mi dovolíte, rád bych na ně trochu zavzpomínal. Jak to všechno vlastně začalo? V roce 1994 u nás působil jako kněz otec Vladimír Záleský, sám horlivý a zapálený skaut, přezdívaný Šagi. Pro ministranty, kteří mu pomáhali v kostele při mši, dělal týden co týden ministrantské schůzky. Na pomoc si k sobě přivedl dalšího skauta ze Střelic Vojtu Dlapku, kterému ale nikdo neříkal jinak než Andy. Společně klukům připravovali schůzky, na kterých se ministranti učili, hráli různé hry a chodili do přírody. O rok později, když ministrantů přibylo, rozhodli se Vladimír s Andym, že založí v Křepicích skautský oddíl. Nebyli v tom sami, přidali se k nim dva místní Honza Procházka a Zdeněk Přibyl. Tato čtveřice se tedy pomalu začala chystat na úžasné dobrodružství, které na ně čekalo. Slovo dalo slovo, změnilo se v činy a dne 17. června 1995 se u myslivecké chaty v Hájkách konal zahajovací táborový oheň skautského oddílu. Křepičtí skauti se přiřadili společně se skauty z Hustopečí a Vranovic do skautského střediska Vranovice. Po zahájení činnosti se u nás začaly pravidelně scházet dvě chlapecké družiny starší byli skauti a mladším se říkalo vlčata. V počátku se jednalo o čistě chlapecký oddíl, holky neměly v té době nikoho, kdo by se jim věnoval. Po necelém roce činnosti se však našly dvě odvážné místní dívčiny Soňa Guricová a Maruška Novotná a Křepice měly tak i svoje skautky a světlušky. Vůdcem oddílu se stal Andy a nic nebránilo tomu, aby skauti spustili otáčky na plný výkon. Hned v létě roku 1995 se konal náš první tábor ve Skaličce u Tišnova, protože jsme však ještě neměli dostatek zkušeností, byl to tábor celého střediska. Následující rok znamenal pro náš oddíl změnu ve vedení. První vůdce Andy se totiž oženil a začal se věnovat svojí rodině. Vůdcem se tak stal Honza Procházka. V tomto roce se tábor konal opět ve Skaličce u Tišnova a opět byl celostřediskový. Rok 1997 se stal pro náš oddíl rokem velkého osamostatnění. Poprvé jsme se totiž vydali na letní tábor úplně sami. No, vlastně skoro úplně sami. Tábor se konal v Újezdě u Rosic a kromě křepických dětí se tam s námi podívaly i holky z Vranovic a Hustopečí. Bohužel jsme pobývali v přírodě jen necelých 6 dní, podepsalo se 2/2005 strana 9

10 na nás totiž počasí a rok neuvěřitelných záplav po celé Moravě. Jelikož je ale skaut od přírody tvor odvážný a jen tak se nevzdává, nepoložily nás záplavy na lopatky a my se v roce 1998 opět vypravili na oddílový tábor a tentokrát na celých 14 dní. A úplně sami... Místem konání byla skautská chata Randulka v okolí obce Němčice u Blanska. Ve stejném jsme začali také jednu z tradic, která nám pak vydržela až do roku Každoročně jsme pořádali u nás country bál, na který se sjížděli skauti a skautky ze širokého i blízkého okolí. Ale pojďme rychle zpátky k našemu cestování historií. Na dveře už nám totiž zaklepal rok 1999 a ten byl na události velmi bohatý. Všechno začalo druhým country bálem, bylo zde několik výprav ( třeba ta cyklistická na Pálavu ) a samozřejmě tábor. Ten se konal v Bukovince nedaleko Křtin a Jedovnice, v nádherném prostředí obklopeném úžasnými skalami. V roce 2000 nastala v oddíle krize, která vyvrcholila tím, že jsme na konec ani nejeli na tábor. Nepodařilo se nám totiž dostatečně zajistit vedení. Proto raději tento rok přeskočme a věnujme se tomu následujícímu, tedy roku První rok nového tisíciletí s sebou přinesl jednu velikou zkušenost pro naše vedoucí. Na táboře v Újezdě u Rosic jsme totiž hráli hru Robinson Crusoe, která byla první celotáborovou hrou, která pochází úplně celá z naší vlastní dílny. A nutno dodat, že se uvedla celkem úspěšně. Rok 2002 s sebou přinesl také jednu novinku. Protože se nám povedlo ve středisku vychovat několik jedinců, kteří dospěli do věku roverského (rozuměj věk kolem 15-ti let) a nechtěli jsme tuto věkovou kategorii ztratit, pořádalo naše středisko poprvé ve své historii tzv. rádcovský kurz. Z něj vzešlo několik nových rádců, kteří se ihned zapojili do oddílového života a ujali se vedení svých družinek. Tím byla odstartovaná také nová etapa vedení našeho oddílu. Do čela se totiž dostala generace, která byla v roce 1995 u zrodu křepického skautingu, ale tehdy v úloze těch malých dětí, pro které byl oddíl Šagim a Andym založen. Po roce bez tábora jsme se v létě 2003 opět dostali na 14 dní do Újezdu u Rosic. Tady jsme hráli druhou hru, která byla vymyšlena našimi vedoucími. Měla název Napříč Austrálií a stejně jako Robinson se dětem líbila. Tábořiště v Újezdu bylo i cílem zatím posledního táboření v loňském roce. V roce letošním, tedy v roce 2005 jsme pořádali druhý běh rádcovského kurzu. Je tedy vidět, že po třech letech nám opět vyrůstá další generace potencionálních vůdců a vůdkyň, kteří snad jednou vystřídají současné vedení a zajistí tak pokračování oddílového života v Křepicích. Také letos se chystáme na tábor, jen se po několika letech v Újezdu změní táborové prostředí. Tentokrát totiž budeme na začátku prázdnin tábořit v okolí obce Rouchovany u Dukovan. Podle předběžných přihlášek se tábora zúčastní 25 dětí, což je číslo poměrně vysoké. Tábor se bude konat za necelý měsíc a už teď se na něj moc těšíme. A jsme na konci našeho malého putování nazpět časem.v předcházejících řádcích jsem se pokusil o shrnutí historie křepického skautingu. Nemohl jsem uvést samozřejmě všechny akce, na kterých křepičtí skauti byli, na to by nestačila ani pořádně silná kniha. Snažil jsem se vypíchnout jen to nejdůležitější z našeho oddílového života. Všechny ostatní zážitky ze skautské činnosti zůstávají uchovány v myslích dětí, které se jich zúčastňovaly a zúčastňují a každý kdo s námi prožil alespoň malou část svého života, dá mi jistě za pravdu, že vzpomínky na skautské mládí budou patřit k těm nejkrásnějším. V roce 1995 jsem byl u toho, když byl oddíl založen a mám radost, že i po deseti letech se děti pravidelně schází na schůzkách a výpravách a věnují se naší činnosti. 2/2005 strana 10

11 I za to můžeme a dokonce musíme poděkovat všem, kteří na tom mají zásluhy. Ať už to jsou všichni, které jsem jmenoval výše nebo ti, na které jsem během svojí cesty historií (a věřte mi, že nerad) pozapomněl. Dík tedy patří všem bývalým, ale i současným vedoucím oddílu, všem maminkám, které s námi jezdily a jezdí na tábor vařit, všem tátům, kteří nám pomáhají jakýmkoliv způsobem, prostě všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na činnosti skautského oddílu Gaudete. Nesmíme samozřejmě zapomenout na naši obec, na obecní radu, pana starostu a pana farářeotce Petra. Bez nich by to prostě nešlo, děkujeme! Za uplynulých 10 let prošlo křepickým oddílem něco kolem stovky členů. Vystřídaly se u nás celkem tři generace dětí a prožívaly s námi krásné chvíle. Nezbývá něž tiše si přát a doufat, že za dalších deset let snad bude někdo ze současných vlčat a světlušek na mém místě shrnovat co se povedlo a nepovedlo a bude u nás zájem o skauting alespoň takový jako je dnes. Radek Klein, skautský oddíl Gaudete Křepice Kynologie v Křepicích S příchodem jara opět ožil život v našem kynologickém klubu. Dokončovaly se práce na novém cvičišti. Zapojovali se nejen členové, ale i rodinní příslušníci a sympatizanti. Všem moc děkujeme. Samozřejmě se nezapomínalo ani na výcvik se v Hustopečích zúčastnili a úspěšně zakončili zkoušky: Bílek David, Konečná Eva, Vintrlíková Petra a Strouhal Tomáš. Slavnostní otevření nového cvičiště proběhlo v sobotu 7. května za účasti široké veřejnosti Tomáš Strouhal na Mistrovství Moravy sportovních psů stopařů ve Staré Vsi (u Rýmařova) vybojoval 3. místo a hned v dalším týdnu (21.5.) na Mistrovství republiky záchranných psů stopařů obsadil 2. místo ve Skotnici (u města Příbor). V jeho stopách jde Vojtěch Konečný, který si přivezl pohár za druhé místo z vylučovacího závodu mládeže. Tento závod se konal 4.6. ve Vyškově. Cvičíme, trénujeme a pracujeme dál. Zorganizovali jsme zkoušky dle národního zkušebního řádu, které se konaly v neděli 5. června za účasti maximálního počtu účastníků (tj. 10). Od 7 14 hodin naši i hostující psovodi se svými psy plnili pokyny rozhodčího. Pracovali v terénu, na cvičišti, za hustého deště i v blátě. Z našich členů tuto zkoušku složili: Relichová Dana, Bílek David a Strouhal Tomáš. Byli jsme pochváleni za nové kvalitní cvičiště, dobrou organizaci i za přesnou práci figuranta. A teď co nás trápí. V budoucnu bychom se rádi pustili i do organizování vyšších nebo i mezinárodních zkoušek. Podmínky, dle vyjádření rozhodčího, splňujeme. Potřebovali bychom ale za tímto účelem získat ještě jednu starší stavební buňku. Závody se totiž neobejdou bez přesné dokumentace a 2/2005 strana 11

12 zápisů a to dost dobře nejde dělat v jedné místnosti, která slouží současně všem účastníkům zkoušek (závodníkům, organizátorům a rozhodčím). Zkušenosti s touto akcí nás přiměly k tomu, abychom se obrátili na místní, ale i ostatní stavební firmy s prosbou, jestli by nám sponzorsky nedarovaly starší mobilní buňku. Přispěly by tak dobré věci a možná v budoucnu prostřednictvím tohoto sportu i ke zviditelnění naší obce. Předem děkujeme za jakoukoliv snahu a těšíme se na možnou spolupráci. jednatelka KK Křepičtí kynologové se ukázali Za příznivého počasí a dobré účasti diváků byl přestřižením pásky u brány nového kynologického cvičiště zahájen jeho provoz. Po 29-leté činnosti se tedy kynologové stěhovali. Před rokem jim byl obcí poskytnut větší pozemek, ze kterého si do roka všech 19 členů klubu vybudovalo za přibližně brigádnických hodin areál s překážkami, kotci, pěstěným trávníkem a stavební buňkou,ve které je klubovna. Finančně byla tato akce zabezpečena obcí. Po neformálním zahájení předsedou klubu p. Pokorným se slova ujal výcvikář Tomáš Strouhal (dvojnásobný mistr světa ve výcviku psů stopařů), který mistrně vtáhl všechny přítomné do činnosti kynologů s jejich psy. A tak se dost dlouho ozývalo: aport, volno, lehni, k noze, vstaň, ke mně, přines, stopa, hodný, pašák O občerstvení a dobrý průběh akce se postarali ještě členové výboru Ivana Strouhalová a David Bílek. S novým areálem byl spokojen i pozvaný místostarosta RNDr. B. Fiala. Můj postřeh byl příznivý. Jednak je nadmíru dobře, že polovina členů je z řad mládeže a pak pohled na každou tu správnou dvojku člověk a pes to se musí vidět. Psi tajili dech, aby mohli svému pánu v mžiku splnit, co jim na očích viděli, my laici nad souhrou, vzájemnou úctou a láskou mezi těmi dvěma. Přijďte se na ně podívat, až v červnu v areálu proběhne větší akce zkoušky psů. Jaroslava Dobrovolná Já mám mámu nejkrásnější V mnoha kulturních sálech našich obcí se ozývala v neděli 8. května tato a podobná slova, opěvující maminky. Z úst těch nejmenších zní nejkrásněji. I křepická drobotina z mateřské a základní školy pod vedením svých učitelek připravila pod záštitou obecního úřadu hezký kulturní program pro své maminky,babičky a pro všechny, kdo se na ně přišli podívat. Sál byl opravdu přeplněný. Hned na začátku předal starosta František Hlaváček rodičům dvou novorozenců částku Kč, kterou obec věnuje již od roku všem novým občánkům, narozeným křepickým občanům. Po dvou hodinách podívané na své ratolesti a vnoučata se všichni rozešli. Oslava Dne matek skončila. Jaroslava Dobrovolná Přijelo jaro k nám na sluníčku, sebou si přivezlo vlaštovičku Tak se zpívá v jedné písničce. Dvacátého sedmého dubna tohoto roku, hned po ránu, se na našem dvoře objevila první vlaštovička. Proletěla dvorem a přistála pod krovem zápraží. Mají zde svá hnízda. Pak zase někam zmizela a během dne se zvýšil jejich počet. Jejich hnízda přečkala zimu, tak se vlastně vrací do svého domova. 2/2005 strana 12

13 Nejsou zde jen pěkné chvíle pro toto obyvatelstvo našeho dvora. Kočky také zajímá, kdo se k nám přistěhoval. Mladý kocourek a kočička zvědavě zdvíhají hlavy. Odvážný kocour ihned šplhá po sloupu, aby zjistil, co tam nahoře je. Ale ouvej, něco jej v polovině cesty nemilosrdně píchlo. Byl to věnec z dřišťálových větviček, upletený hned minulý rok. Hned byl dole a kočička se již neodvážila následovat svého kamaráda. Nejen vlaštovičky poctily naši obec svou návštěvou. Do naší ulice zvané Řidkov se nastěhovaly divoké hrdličky. Vysoké stříbrné smrky jim poskytly nový domov. Ještě loni bylo jejich stanoviště ve stěně smrků kolem hřbitova. Pro znečišťování okolí a ohrožování blízkých hrobů svými kořeny, byly tyto stromy odstraněny. Zdá se, že hrdličkám se v naší ulici zalíbilo. Jsou zde vítány. Přelétají ze smrku na smrk. Šumění jejich křídel lahodí lidskému sluchu. Jejich vizáž zapadá do stříbřitých větví stromů. Je to pěkný obraz přírody a ke všemu živý. Když pak slunce zachází, je slyšet něžné houkání. To hrdličky hledají si místo ve větvích a zvou své partnery ke spaní. Nebo k lásce? V podvečer černý kos vzlétne až na vrcholek stromů, aby nám ještě zazpíval na dobrou noc. Možná, že chce poděkovat za vařenou mrkev a brambor. Úkradkem chodil na tyto dobroty celou zimu ke dveřím blízkého domu. I tento zpěvák zde našel útulek. Blažena Kosinová Před 60 lety Mnoho se teď mluví ve sdělovacích prostředcích o 60. výročí ukončení 2. světové války. A tak vzpomínám, jak jsme čekali na sovětské vojáky jako na své osvoboditele. Moje touha po svobodě byla vystupňována vysokým stupněm těhotenství mé manželky. Měl jsem tehdy obchod ve svém rodinném domku na místě nynější samoobsluhy. V obchodě jsem prodával, v bytě jsme ale nebydleli, protože jsme od Němců ze židlochovického úřadu dostali rozkaz byt vyklidit, protože se tam měli nastěhovat přistěhovalí Němci z Besarábie. 2x jsem psal žádosti do Prahy, abych směl v bytě zůstat, nedostal jsem však žádnou odpověď, do bytu nám ale nikoho nenastěhovali. My jsme se však vystěhovat museli. Bydleli jsme na čísle 87 (nyní Ing. Václav Novotný) na výměnku. Některé domy ale byly Němci obývané č. 65, 74, 77, 79. Toho dne , kdy byly osvobozené Křepice, jsem byl se svým švagrem v obchodě, manželka byla u své babičky v Dědině. Už během dne jsme slyšeli z dálky střelbu blížící se fronty. Hlavní fronta nás minula. Šla po silnici Hustopeče-Brno a 2. část po hodonínské silnici okolo Šitbořic. Až v l6 hodin se u nás objevila l. část sovětských vojáků, kteří se přemísťovali po polích. Nestřílelo se, protože u nás už Němci nebyli. Sověti byli celkem slušní chlapci. Navečer se někteří zastavili v obchodě. Měli hlad, chtěli vajíčka. Najedli se a v klidu odešli. Horší to bylo večer. Kolem 22. hodiny se přihnala další vlna sovětské armády. Podle podoby to byly asijské typy. V mém domě jedny vrata otevřeli, druhé vyvrátili. Byli hluční, bylo jich všude plno. Měli zájem o hodinky, zlato, děvčata se před nimi musela schovávat, aby nebyla znásilněná. I v naší obci jednu dívku znásilnili a její matku zastřelili. U nás na dvoře bylo plno vojenských koní. Několik vojáků vtrhlo do obchodu. Ptali se, zda máme hodinky. Švagr i já jsme jim hodinky ukázali a zase je schovali. Začali nám rabovat v bytě. V kredenci si vzali naše snubní prstýnky, přeházeli co se dalo. Tehdy se malířské barvy prodávaly v prášku, já jsem je měl ve skladu v sudech. Abych zachránil švagrův a svůj fotoaparát, dal jsem je do bedničky, bedničku zatloukl hřebíky a zahrabal do barvy do jednoho sudu. I tu krabici jeden voják našel. Nemohl ji otevřít a tak s ní bouchal o zem. Okolo šel důstojník, poručil vojákovi, aby odešel a já si krabici mohl vzít. Můj fotoaparát byl v pořádku, švagrův byl rozbitý. Jeden voják se dostal do sklepa, kde jsme měli schované mimo jiné i oblečení. On se začal prohrabovat v kojenecké výbavičce. Naštěstí šel okolo zase důstojník a odvolal ho. Pobyt těchto vojáků netrval dlouho. Už po hodině dostali rozkaz odejít. Jeden voják se vrátil do obchodu a 2/2005 strana 13

14 chtěl, abych mu znovu ukázal hodinky. Věděl jsem o co jde a tak jsem mu ukázal hodiny na zdi. Samozřejmě, že ty nechtěl. Už po mně natahoval ruce. Strčil jsem do něj, až upadl a já vyběhl do tmy na ulici. Slyšel jsem jeho kroky na dvoře. Zastavil se tam u mého švagra, který tam bohužel v té chvíli byl a samozřejmě o své hodinky přišel. Když jsem se vrátil do obchodu a už v klidu si prohlížel tu spoušť, vzpomněl jsem si na 2 Němce, kteří se u mne stavili při ústupu a chtěli si koupit margarin. Já jsem jim ho nechtěl dát, protože neměli přídělové lístky. Jeden z nich mi řekl: Za pár dnů k nám přijdou Rusové a lístky nelístky, poberou všechno, co se jim bude líbit. Kdo ví, kolik z těch sovětských vojáků se dožilo dalších 24 hodin, protože bitva o Nový Dvůr, která se strhla hned další den, si vyžádala mnoho jejich životů. Ti byli pohřbeni před naším kostelem a později byla jejich těla převezena na hřbitov v Ořechově. Pro nás křepické válečné strasti ještě neskončily. Kolem se občané ze spodní části obce a Dědiny museli vystěhovat, protože měl do obce přijet maršál Malinovský. Byl ubytovaný u Rouzků vedle obchodu č.p Moje rodina se přestěhovala do Nikolčic ke své služebné. Během té doby sovětští vojáci vydrancovali úplně obchod. Co nevzali, to roztrhali nebo rozsypali. Z bytu zmizely všechny hluboké talíře a příbory. Ze dvora zmizelo prase a slepice. Ne všude si sovětští vojáci dělali špatnou pověst. Žádná ze 3 mých sester (z Brna, Třebíče a Kroměříže) neměla špatné zkušenosti se sovětskými vojáky. Říká se: Konec dobrý, všechno dobré ještě v Nikolčicích se nám narodil syn Zdeněk a všechny strasti šly bokem. Byl MÍR a já jsem měl třetího syna. Vzpomínky p. Novotného zaznamenala Jaroslava Dobrovolná Oznámení a informace Vážení občané, V naší obci byly umístěny dopravní značky omezující vjezd automobilů s hmotností nad 3,5 t do horní části obce. O tomto omezení rozhodlo zastupitelstvo obce. Vozovky v Potočí a v Podhajčí jsou úzké a jejich povrch, zejména v Řadové ulici, je poškozen. Pokud občané z dotčených částí obce budou potřebovat služby těžké techniky, obecní úřad jim na požádání vydá povolení ke vjezdu. František Hlaváček, starosta Připomínáme prázdninový provoz v mateřské škole V měsíci červenci provoz 6:15 16:00 hod. V měsíci srpnu - zavřeno. Nový školní rok zahajujeme a těšíme se na Vás. Informace z knihovny K odpočinku a na dovolenou patří i kniha. Věříme, že si u nás vyberete zajímavý titul z našeho nebo výměnného fondu z Břeclavi. Během prázdnin dojde k omezení provozu (dokončení vkládání fondu do PC, dovolená) Doporučuji poznačit si půjčovní dobu. Informace budou viset na vstupních dveřích a ve vývěsce u Jednoty. Výpůjční doba v knihovně: červenec: 1.7. v pátek, 7.7. ve čtvrtek, v pondělí a ve čtvrtek vždy od hodin srpen: v pondělí 8.8., ve čtvrtek a v pondělí vždy od hodin. V době půjčování internet. 2/2005 strana 14

15 V měsíci září opět budeme stahovat výměnný fond, pokud máte doma knihy z Břeclavi, snažte se je počátkem září vrátit. OBČANSKÁ PORADNA BŘECLAV Vznikla v Břeclavi a její provoz byl zahájen 3. května 2005 na ulici Lidická 44 v Břeclavi (zast. Skopalíkova), tel Nabízí osobám v regionu okresu Břeclav služby a rady důvěrné, nestranné, nezávislé a bezplatné tak, aby byly přístupny klientům všech sociálních skupin. Poskytuje klientům orientaci při řešení jejich problémů, pomoc právní informovanosti tak, aby klient netrpěl neznalostí svých práv a měl možnost získat další nutné informace k prosazení svých oprávněných zájmů a potřeb. Nabízí osobám znevýhodněných sociálních skupin poradenské služby v jejich obtížných životních situacích. Zpracovává na základě řešených problémů podklady pro orgány státní správy, samosprávy a další instituce, které mohou přijmout opatření k odstranění jejich příčin. Poradenské služby jsou v oblastech - bydlení - problematiky drog - sociálních služeb - majetkoprávních vztahů - dávek sociál. podpory a sociální péče - bezpečnosti a hygieny práce - rodinného práva a mezilidských vztahů - občanského soudního řízení - pracovně právních vztahů - trestního řízení - správního řízení - přestupkového řízení Česká pošta, s.p. OZ Jižní Morava postupně realizuje projekt Optimalizace dodávací služby. Start projektu v působnosti Obvodu Břeclav je stanoven na V rámci projektu se k poštám s komplexní dodávací službou listovní a balíkovou soustřeďuje dodávací služba listovních zásilek i z naší obce a pošta v Křepicích se mění od na poštu podací tzn., že zde nebude pracoviště poštovních doručovatelů. Motorizací dodávací služby od bude do naší obce zabezpečovat dodání listovních i balíkových zásilek pošta s komplexní dodávací službou v Divákách. Označte si proto domy platným číslem popisným. Zveme Vás pořádají místní hasiči XI. ročník Memoriálu Pavla Wittmana a Pavla Eliáše a to od 13:00 hodin na hřišti zvou myslivci na Hubertskou veselici spojenou se zvěřinovými hody. Od 20:00 hodin hraje skupina SONET pořádá skupina HM Lentilky za hasičskou zbrojnicí rockový festival DOUPĚ. Pouť v areálu u Svaté - neděli Hody se v naší obci budou konat , hrát bude ZLAŤANKA, BLUČIŇÁCI a v pondělí skupina RAFFAEL. 2/2005 strana 15

16 Společenská kronika V dubnu až červnu 2005 se dožili životního jubilea tito naši občané: Strouhalová Marie 85 let Maška František 75 let Hrouzková Květa 84 let Strouhalová Marie 75 let Mašková Květuše 84 let Procházková Žofie 75 let Svoboda Václav 83 let Hlaváček František 75 let Vavřinová Hedvika 81 let Nečas Jiří 70 let Ovísková Žofie 81 let Broskva Alois 70 let Hlaváčková Božena 81 let Papež Jan 60 let Hajdová Vojtěška 75 let Chalupa Jiří 60 let Rouzková Růžena 75 let Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let. Rozloučili jsme se s těmito našimi občany. V březnu zemřel Vala František (1932), v dubnu zemřel Lazorčák Mikuláš (1931), v květnu zemřela Studýnková Jiřina (1922) a Strouhal Jan ( 1932). V březnu se Fraňkové Regině narodil syn Kryštof, v dubnu se manželům Kotačkovým narodila dcera Jana, v květnu se manželům Polachovým narodili synové Patrik a Vojtěch. K narození děťátka srdečně blahopřejeme. Vydává Obecní úřad Křepice, PSČ Evidenční číslo MK ČR E Vychází čtvrtletně nákladem 400 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. V Křepicích 25. června 2005, číslo 2/2005. Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 10. září /2005 strana 16

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více