Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Markéta Sedláková Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice a jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice a jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Markéta Sedláková

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce JUDr. Ing. Václavu Bláhovi za jeho cenné rady a také bych ráda poděkovala pracovníkům Městského úřadu Plánice za jejich ochotu a poskytnuté informace.

4 Anotace Tato práce má za úkol seznámit potencionální čtenáře s informačním systémem Městského úřadu Plánice, popsat mu jednotlivé informační toky a také posoudit, zdali Městský úřad Plánice postupuje při poskytování informací veřejnosti v souladu s příslušnými zákony. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány způsoby zveřejňování informací úřadem směrem k veřejnosti a práce s dokumenty. Dále využití internetu k informování veřejnosti a zájem veřejnosti o tyto informace. Především však práce posuzuje dodržování příslušných zákonů samotným Městským úřadem Plánice a poukazuje na zjevné nedostatky. V závěru práce jsou předloženy návrhy na zlepšení tohoto problému. The aim of this work is to familiarize potential readers with information system of Municipal authority Plánice, describe individual information flows and assess whether Municipal authority Plánice proceeds in case of providing information to the public according to applicable laws. Different ways of publishing information, document communication, using internet to inform the public and public interest of information are analysed in individual chapters. But the main aim of this work is to assess whether Municipal authority Plánice respects the applicable laws and to point to obvious failings. At the end of the work are presented suggestions for improvement of this problem.

5 Obsah ÚVOD METODIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MĚSTO PLÁNICE INFORMACE, DOKUMENTOVÁ KOMUNIKACE INFORMACE Základní rozdělení informací Vymezení pojmů Poskytování informací Zveřejňování informací DOKUMENTOVÁ KOMUNIKACE POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ ZPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE PRÁCE S DOKUMENTY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ PLÁNICE Spisová služba Elektronická spisová služba ATHENA ANALÝZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE Informační systém veřejné správy Práce s dokumenty PREZENTACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI ZVEŘEJŇOVANÍ INFORMACÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM DÁLKOVÝ PŘÍSTUP POROVNÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK MĚSTA PLÁNICE A MĚSTA NÝRSKO Z HLEDISKA JEJICH OBSAHU POSTUP ŽADATELE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE STÍŽNOSTI NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI POSTUP ŽADATELE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ PLÁNICE POSTUP POSKYTOVATELE PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE ZÁJEM VEŘEJNOSTI O INFORMACE SROVNÁNÍ POČTU PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A POČTU PODANÝCH STÍŽNOSTÍ NA POSTUP PŘI JEJICH VYŘIZOVÁNÍ DOTAZNÍK Struktura dotazníku Vyhodnocení dotazníku... 43

6 11 PORUŠENÍ ZÁKONA ZE STRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE POCHYBENÍ PŘI ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NEAKTUALIZOVANÝ SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NÁVRHY NA ZMĚNY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MĚSTSKÝM ÚŘADEM PLÁNICE INTERNETOVÉ STRÁNKY SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NÁVRHY URČENÉ PRO ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVY INFORMACE O PLATECH ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM UVEDENÝCH OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 55

7 Úvod Dle mého mínění se každý člověk, ať už jednou či vícekrát, dostane do situace, kdy je nucen navštívit nějaký úřad, aby získal potřebnou informaci. Ale jen málokdo z nás se zajímá o to, jaké procesy při poskytování informací na úřadech probíhají. První kontakt s úřadem a jeho zaměstnanci bývá většinou při vyzvednutí občanského průkazu, a protože pro mě to byla právě návštěva Městského úřadu Plánice, vybrala jsem si tuto instituci pro zpracování mé bakalářské práce. Ze všech činností, kterými se úřad zabývá, jsem si zvolila jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti, a to v souladu s příslušnými zákony. A jelikož žijeme v době počítačů, zaměřila jsem se především na prezentaci a poskytování informací elektronickou formou tedy na webových stránkách úřadu. Dále mě zajímalo, jaký informační systém na městském úřadě využívají pro práci s dokumenty a jací pracovníci jsou za jejich přijetí, zpracování a uložení zodpovědní. Nedílnou součástí mé práce bylo též zjistit, jak musí žadatel o poskytnutí informace postupovat. A na straně druhé jsem provedla analýzu, jak postupuje Městský úřad Plánice v roli poskytovatele při zpracování žádosti o informace. Doufám, že tato práce dá potencionálnímu čtenáři možnost nahlédnout do zákulisí městského úřadu při poskytování informací veřejnosti a zároveň jej seznámí s nejdůležitějšími zákony, které je při této činnosti úřad nucen dodržovat

8 1 Metodika zpracování bakalářské práce Aby mohla tato bakalářská práce vzniknout, bylo nezbytné Městský úřad v Plánici navštívit. Měla jsem to štěstí, že pracovníci úřadu byli velice vstřícní a ve většině případů mi potřebné informace poskytli. Mohla jsem též nahlédnout do jejich informačního systému a veškeré nejasnosti s nimi prodiskutovat. Také jsem měla možnost nahlédnout do některých dokumentů a sledovat postup při jejich zpracování. Dalším, neméně důležitým zdrojem, pro mě byly zákony. A to především zákon o svobodném přístupu k informacím, o ochraně osobních údajů, o některých službách informační společnosti a zákon o obcích. Bylo nutné si jednotlivé zákony prostudovat a získat tak přehled o tom, jaké činnosti jednotlivé zákony městskému úřadu ukládají. Inspirací se mi staly též různé články v odborných časopisech. Jakmile jsem se blíže seznámila s problematikou poskytování informací městským úřadem veřejnosti, začala jsem psát svoji bakalářskou práci. Zaměřila jsem se především na poskytování, zveřejňování a prezentaci informací. A na všechny tyto činnosti, prováděné Městským úřadem v Plánici, jsem se snažila aplikovat příslušné zákony a zjistit, jestli jsou veškeré činnosti prováděné v souladu s nimi. Na danou problematiku jsem se též zaměřila očima žadatele o informaci, kdy jsem využila metody dotazování

9 2 Město Plánice Město Plánice vzniklo jako územní samosprávná jednotka, a to v souladu se zákonem o obcích 1. Město Plánice vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající 2. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Plánice se nachází v okrese Klatovy a náleží do Plzeňského kraje. Město Plánice má ve svém správním území 12 částí, a to konkrétně Bližanovy, Křížovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav a Zdebořice. Ve městě žije trvale přibližně 1680 obyvatel, přičemž jejich průměrný věk je 39 let. V Plánici se nachází mateřská školka i základní škola. K dispozici je občanům také lékař a zubař, městská knihovna, policejní stanice, poštovní a městský úřad. Město Plánice leží v průměrné výšce 579 metrů nad mořem a jeho celková katastrální plocha činí 8593 hektarů. [4] 1 2 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, 1 a 2 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, 4, odst. (1)

10 3 Informace, dokumentová komunikace 3.1 Informace Informaci lze předávat jako obsah zprávy či sdělení. Přesnou definici informace najdeme citovanou v zákoně o svobodném přístupu k informacím 3. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. [14] Základní rozdělení informací Informace zveřejněné Zveřejněná informace 4 je taková informace, kterou je možné znovu vyhledat a získat. Je vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat, který umožňuje zápis a uchování dané informace. Nebo takováto informace může být vystavena na úřední desce či umístěna v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Informace doprovodné Doprovodná informace 5 velmi úzce souvisí s požadovanou informací. Udává nám například informaci o původu, počtu nebo důvodu odepření požadované informace. [18] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (6)

11 3.1.2 Vymezení pojmů Služba informační společnosti Touto službou se rozumí jakákoliv služba, která je poskytována elektronickými prostředky na žádost uživatele. Tato žádost musí být též podána elektronickou formou. Informace bývá poskytována zpravidla za úplatu. 6 Poskytovatel služby Tím je každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti. 7 Uživatel služby Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která využije některou ze služeb informační společnosti, a to zejména za účelem vyhledání či zpřístupnění informace Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. a) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. d) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. e)

12 3.1.3 Poskytování informací Subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce), jež jsou povinné poskytovat informace žadateli, tak činí buď na základě podané žádosti, nebo zveřejněním dané informace 9. Informace poskytované zveřejněním jsou poskytovány ve formátech a jazycích, ve kterých byly vytvořeny. Pokud subjekt poskytuje informaci v elektronické podobě, musí být zveřejněna ve formátu, s nímž lze pracovat v programu, který je uživatelům volně dostupný a jeho použití není nijak omezováno 10. Je-li informace poskytována na základě žádosti, subjekt tuto informaci poskytne ve formátu, který je v žádosti vyžadován. Ovšem povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by takováto změna byla pro subjekt příliš velkou zátěží a v tom případě danou informaci poskytnou ve formátu a jazyce, ve kterém byla vytvořena 11. Pokud je to možné a není to přílišnou zátěží, poskytují povinné subjekty informace v elektronické podobě Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (5)

13 3.1.4 Zveřejňování informací Povinné subjekty musí zveřejňovat informace na místě, které je veřejnosti dobře přístupné. Také musí umožnit veřejnosti pořídit si kopie takovýchto informací. Mezi povinně zveřejňované informace patří například 13 : a) důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, ze kterých provozuje svoji činnost, b) popis organizační struktury, dále místo a způsob, jak je možné získat příslušné informace, kde lze podat stížnosti či žádosti, předložit návrhy a podněty anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, c) místo, lhůtu a způsob, kde je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to i včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, dále popis postupů a pravidel, která je třeba při těchto činnostech dodržovat, a také označení formuláře, způsob a místo, kde lze takovýto formulář získat, d) postup, který je povinný subjekt nucen dodržovat při vyřizování těchto žádostí, a to i včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, e) přehled předpisů, podle kterých povinný subjekt jedná a rozhoduje, a to včetně informace, kde a kdy je možno do těchto předpisů nahlédnout, f) sazebník za poskytování informací, g) výroční zprávu za předešlý kalendářní rok, h) adresu elektronické podatelny. [18] 3.2 Dokumentová komunikace Dokumentová komunikace je založena na přenosu informací pomocí nosičů. Jednou z největších výhod dokumentové komunikace je, že vytvářením nových dokumentů nezanikají dokumenty starší. Což znamená, že nově získané informace nezpůsobují zánik informací získaných v minulosti. [3] 13 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1)

14 4 Použití internetu ve vztahu k veřejné zprávě Využití internetu ke komunikaci s orgány veřejné zprávy spolu se stále větší oblibou moderních technologií neustále narůstá. Tabulka 1 - Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem ve vztahu k veřejné správě ČR; 2010 % Vyhledávání informací Stahování formulářů On-line vyplnění formulářů Celkem ,1 9,4 5,3 Celkem ,5 10,2 5,7 podle pohlaví muži ,0 10,6 6,6 ženy ,3 8,3 4,0 podle věku let 14,9 5,7 4, let 30,1 15,8 8, let 27,4 15,2 9, let 23,5 12,5 6, let 13,8 5,6 2, let 5,1 1,4. podle dokončeného vzdělání (25+) základní 2,5 0,9. střední bez maturity 9,6 3,6 1,7 střední s maturitou 27,6 14,9 7,4 vysokoškolské 44,2 24,2 15,7 podle specifické skupiny populace studenti ,6 4,7 3,3 starobní důchodci 4,8 1,3 0,6 Pozn.: podíl z celkové počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že internet ve vztahu k veřejné správě bývá soukromým sektorem využíván nejčastěji k vyhledávání informací. Největší skupinou uživatelů internetu ve vztahu k veřejné správě jsou občané ve věku od 25 do 34 let, s vysokoškolských vzděláním, zatímco u lidí s nižším dosaženým vzděláním je komunikace s veřejnou správou prostřednictvím internetu téměř mizivá

15 Níže uvedený graf zaznamenává procentuelní vyjádření počtu jednotlivců používajících internet ke komunikaci s veřejnou správou v letech 2005 až % 15% 18% 25% 22% 5% Obrázek 1 - Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Patrný je nárůst obliby užívání internetu ve vztahu k veřejné správě mezi roky 2005 a 2006, rozdíl je zde celých 12%. V letech 2007 a 2008 se procentuelní podíl téměř nemění, ovšem k raketovému nárůstu došlo opět v roce 2009, kdy využívala internetu ke komunikaci s veřejnou správou jedna čtvrtina ze zahrnutého vzorku obyvatel. Jak už bylo řečeno, nejčastěji lidé využívají internetu k vyhledávání informací a nejméně oblíbenou činností je vyplňování on-line formulářů. Zejména pro starší občany je použití internetu ke komunikaci s úřady velice obtížné, a to zejména z toho důvodu, že jen velmi malé procento z nich se dokáže ve světě internetu zorientovat. [2] % 3% 1% 9% 9% 2% 1% 5% vyhledávání informací komunikace s úřady em stáhování formulářů on-line vyplnění formulářů Obrázek 2 - Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem ve vztahu k veřejné správě Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

16 5 Informační systém Městského úřadu Plánice 5.1 Práce s dokumenty na Městském úřadě Plánice Do roku 2010 sloužil Městskému úřadu Plánice k přehledu o informacích, informačních tocích a k dokumentové komunikaci tzv. podací deník v klasické tištěné podobě. Ovšem pro lepší přehlednost a správu informací a dokumentů byla v roce 2010 zavedena aplikace - elektronická spisová služba Galatea od společnosti PilsCom s.r.o.. Ovšem tato aplikace nebyla zcela vyhovující, jelikož nepodporovala ukládání spisů do šanonů, tudíž nebylo možné seskupit dokumenty podobné povahy do jedné složky. Z tohoto důvodu, po roce užívání elektronické spisové služby Galatea, dala pracovnice podatelny podnět ke změně aplikace pro práci s dokumenty. Na její popud byla v roce 2011 zavedena aplikace elektronické spisové služby Athena od společnosti PilsCom s.r.o.. Nespornou výhodou využití aplikace od společnosti PilsCom s.r.o. je, že tato společnost provádí veškerou archivaci a zálohu dat, se kterými se v aplikaci Athena pracuje. [23] Spisová služba Povinnost a způsob vedení spisové služby jsou upraveny zákonem o archivnictví a spisové službě. 14 Spisová služba je souhrn pravidel a předpisů, které je daná organizace při vedení své administrativy povinna dodržovat.; Daná organizace je povinná značit jednotlivé doručené dokumenty jednoznačným identifikátorem, a to z důvodu, aby nebylo možné jednotlivé dokumenty mezi sebou zaměnit. 15 Veškeré dokumenty, které se týkají téže věci, musí být spojeny do jednoho spisu. Po vyřízení dané věci se spis uzavře a jednotlivé dokumenty z něj nesmí být samostatně vyjmuty Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, 64, odst. (1) a (2) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, 65, odst. (1) a (6)

17 Dokumenty, u kterých je vyžadován doklad o jejich doručení, se odesílají pouze do vlastních rukou adresáta. Doklad o doručení nebo předání zásilky se posléze založí do příslušného spisu. Převádět dokumenty z analogové do digitální podoby je možné, ovšem pouze, pokud je zachována čitelnost, neporušitelnost obsahu a věrohodnost původu daného dokumentu. Vyřízené spisy se ukládají do spisovny, nebo ve správním archivu. [23] Elektronická spisová služba Athena Elektronická spisová služba Athena pracuje ve shodě se zákonem o archivnictví a spisové službě, vyhláškou, kterou se provádí některá ustanovení o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 17, vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby 18 a s vyhláškou o elektronických podatelnách 19, i s novelami těchto zákonů a vyhlášek. Aplikace Athena slouží k elektronické podpoře spisové služby. Umožňuje evidovat práci s dokumenty, a to od jejich vytvoření, až po skartaci. Tato aplikace umožňuje pracovat s dokumenty a sjednocovat je do spisů, přičemž je pro lepší přehlednost možné jednotlivé spisy řadit do šanonů. Athena též podporuje příjem dokumentů z datové schránky. Pro práci s dokumenty a informacemi je na Městském úřadě Plánice využívána tzv. hostovaná spisová služba. Aplikace Athena, jež funkci hostované spisové služby podporuje, je provozována v elektronické podobě, nikoli však u uživatele, ale přímo u poskytovatele. Výhodou hostované spisové služby je především to, že je upravena přímo na míru každému subjektu. Poskytovatel též zaručuje, že aplikace Athena vždy pracuje ve shodě s veškerými novelami zákonů a vyhlášek. Tato aplikace je také napojena přímo na datovou schránku subjektu, čímž je zajištěn bezproblémový příjem a odesílání zpráv mezi datovými schránkami jednotlivých subjektů. [6] Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

18 Pro znázornění chování aplikace Athena z hlediska uživatele jsem sestavila use case diagram, neboli diagram případů užití. Obrázek 3 - Use case diagram pro aplikaci Athena Z obrázku je patrné, že případy užití vložit dokument, prohlížet dokument a pracovat s dokumentem, mohou být realizovány uživatelem samostatně. Což znamená, že každý uživatel aplikace Athena může vkládat dokumenty, prohlížet dokumenty, které se v aplikaci již nachází, i s nimi pracovat. Na obrázku jsou zaznamenány i další operace, které se provádějí po vložení dokumentu, a které ovlivňuje sám uživatel

19 5.2 Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice Informační systém veřejné správy Informační systém obecně slouží ke sběru, ukládaní a zpracovávání dat. Informační systémy veřejné správy: výměna dat mezi různými informačními systémy veřejné správy je chápána jako forma výměny datových zpráv mezi aplikacemi, tzn. jednoznačně strukturovanými dotazy na obsah dat, která jsou v působnosti jiného orgánu veřejné správy. Vychází se z předpokladu, že jednotlivé subjekty veřejné správy provozují vlastní informační systémy na podporu vlastních agend. [1] Práce s dokumenty Téměř veškerou práci s dokumenty na Městském úřadě Plánice vykonává pracovnice podatelny. Dokumenty můžeme pro účely Městského úřadu Plánice rozdělit na externí, tedy ty, které jsou doručeny od jiného subjektu. A dále na interní, které vytvoří sami pracovníci městského úřadu. Přijetí dokumentů Dokumenty mohou být přijaty fyzicky, kdy je daná osoba přinese přímo na městský úřad, nebo mohou být přijaty poštou. Další možností je, že jsou dokumenty přijaty elektronickou poštou, či prostřednictvím datové schránky. Zpracování dokumentů Po přijetí dokumentů fyzickou cestou (osobně, poštou) je pracovnice podatelny povinna daný dokument opatřit razítkem a převést ho do digitální podoby naskenovat jej. Na vyžádání je také povinna vydat a potvrdit kopii o převzetí dokumentu. Po naskenování dokumentu jej pracovnice podatelny uloží do aplikace elektronické spisové služby Athena. Dokumenty nejsou uchovávány pouze v listinné podobě, a to z toho důvodu, že by se tak velmi ztížilo jejich pozdější vyhledávání. Zatímco po uložení dokumentu do aplikace Athena je pro všechny pracovníky Městského úřadu tento dokument kdykoliv přístupný

20 Pokud dojde k přijetí dokumentu elektronicky, tedy elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, je dokument automaticky přeposlán do aplikace Athena. Posílat dokumenty prostřednictvím datové schránky jsou povinny všechny subjekty, kterým tuto povinnost ukládá zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 20. Ovšem datová schránka není pro práci s dokumenty městským úřadem využívána především z toho důvodu, že se veškerá pošta po uplynutí třech měsíců od jejího přijetí automaticky maže. Pokud se dokument již nachází v aplikaci Athena, je mu ihned po přijetí přiřazeno evidenční číslo. Dále je třeba vyplnit některé údaje, jako například způsob přijetí, autora dokumentu a počet příloh. Po zanesení těchto údajů je dokument pracovnicí podatelny odeslán na příslušnou pozici pracovníkovi některého z úseků, který s dokumentem bude nadále pracovat. V momentě, kdy daný dokument příslušný pracovník přijme a otevře, je mu automaticky přiřazeno jednací číslo. S jedním dokumentem může v danou chvíli pracovat pouze jeden pověřený pracovník, s výjimkou starosty obce, který může nahlížet do všech dokumentů uložených v elektronické spisové službě. Toto právo je upraveno vnitřní směrnicí Městského úřadu Plánice. Dokumenty, které je nutné vyvěsit na úřední desku, pracovnice podatelny vyvěsí na fyzickou úřední desku, zapíše je do evidence úřední desky a založí je do šanonu. Poté jsou elektronicky odeslány pracovníkovi, který spravuje internetové stránky městského úřadu. Ten je posléze vyvěsí na elektronickou úřední desku Městského úřadu Plánice. 20 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

21 6 Prezentace a poskytování informací veřejnosti Jak ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím, je Městský úřad Plánice povinen zprostředkovat volný přístup k informacím neomezenému okruhu žadatelů, a to pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací 21. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. [13] 6.1 Zveřejňovaní informací na úřední desce Městského úřadu Plánice Úřední deska musí být umístěna na veřejném a dobře přístupném místě, což Městský úřad Plánice splňuje, jelikož je jeho úřední deska umístěna přímo na náměstí. Jednotlivé dokumenty jsou na úřední desce vyvěšovány nejčastěji po dobu 15 dnů, ovšem najdeme i výjimky, jako například oznámení o zahájení exekučního řízení či oznámení o výpadku elektřiny tyto zprávy bývají vyvěšeny až po dobu jednoho měsíce. Pokud si projdeme seznam vyvěšených dokumentů na úřední desce města Plánice za rok 2011, přesněji za období od až do , zjistíme, že bylo na úřední desce vyvěšeno celkem 135 dokumentů. 21 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (5)

22 Názvy a počty vyvěšených dokumentů jsou uvedeny v grafu na obrázku níže. Dokumenty vyvěšené na úřední desce za rok Záměr obce pronajmout nemovitost Veřejná vyhláška Záměr obce prodat pozemek či nemovistost Dražební vyhláška Přerušení dodávky elektřiny Výstavby, opravy objektů Pozvánky na sjezdy, zasedání Výběrové řízení Nařízení města Obecně závazná vyhláška Návrh výroku územního rozhodnutí Ostatní dokumenty Obrázek 4 - Graf - Počet dokumentů vyvěšených na úřední desce Během roku 2011 bylo vyvěšeno nejvíce dražebních vyhlášek. Patnáct procent dokumentů vyvěšených na úřední desce představovaly informace o záměrech obce prodat pozemek či nemovitost. Třetím, nejvíce zveřejňovaným dokumentem byly informace o připravovaných výběrových řízeních v obci Plánice

23 Další graf slouží pro srovnání poskytování informací Městským úřadem Plánice za rok 2010, a to buď na základě žádosti, nebo zveřejněním. 2% Pos kytnutí i nforma ce zvěřejněním 98% Poskytnutí informace na základě žádosti Obrázek 5 - Porovnání způsobů zveřejňování informací MěÚ Plánice za rok 2010 Během roku 2010 bylo poskytnuto celkem 156 informací zveřejním a pouze 3 informace na základě podání žádosti. Z toho vyplývá, že úřední deska (jak fyzická, tak elektronická) je pro veřejnost zřejmě dostatečným zdrojem informací, neboť během celého roku 2010 byli pouze tři lidé ochotni přijít přímo na městský úřad a vyžádat si informaci, která speciálně je zajímala

24 6.2 Zveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup V zákoně o svobodném přístupu k informacím nalezneme výčet povinně zveřejňovaných informací 22, většina z nich je uvedena v Kapitole 2 této práce. Městský úřad Plánice využívá k informování občanů své internetové stránky které jsou na první pohled velice přehledné. Obrázek 6 - Náhled www stránek Městského úřad Plánice Můžeme na nich najít informace nejen o Městském úřadu Plánice, veřejných zakázkách, ale i o místní škole a ostatních institucích. Nás zajímají především informace zveřejněné samotným Městským úřadem. Po rozkliknutí nabídky Základní informace se dozvíme adresu Městského úřadu Plánice, úřední hodiny a jména starosty, členů rady a zastupitelstva obce. Další záložkou jsou Povinné informace. Zde by se podle zákona o svobodném přístupu k informacím měly nacházet veškeré povinně zveřejňované informace. 22 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1) a (2)

25 Jedná se o: 1) Důvod a způsob založení povinného subjektu Bohužel na webových stránkách je sice uveden odkaz Důvod a způsob založení, ovšem není možně jej nijak rozkliknout, tudíž se tuto informaci na stránkách nedozvíme, a to i přesto, že tuto povinnost Městskému úřadu Plánice ukládá zákon. Obrázek 7 - Náhled www stránek MěÚ Plánice - Povinné informace 2) Popis organizační struktury Zde narážíme na další v podstatě zbytečný odkaz, jelikož se za ním žádné informace o organizační struktuře neskrývají. 3) Místo a způsob, jak získat příslušné informace Tyto informace můžeme získat v záložkách Kontaktní poštovní adresa, Adresa úřadovny pro osobní návštěvu, Úřední hodiny, Telefonní čísla, Čísla faxu a Adresa elektronické podatelny. Bohužel by se tyto záložky daly označit jako naprosto zbytečné, jelikož ať už se prokliknete kteroukoliv z nich, jste odkázáni zpět na Základní informace. 4) Přehled nejdůležitějších předpisů Na tuto informaci nás odkazuje záložka Dokumenty seznamy hlavních dokumentů. Bohužel tato záložka opět funguje jen jako nadpis a žádné další informace neobsahuje

26 5) Sazebník úhrad za poskytování informací Zde jsme jednoznačně odkázání na záložku Úhrady za poskytování informací, ovšem opět zde není možno získat jakékoliv informace, jelikož záložka není hypertextovým odkazem, ale jen pouhým nadpisem. 6) Adresa elektronické podatelny Adresa el. podatelny se naštěstí na stejnojmenném odkazu nachází. 7) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok Na tuto zprávu bychom se měli dostat po kliknutí na odkaz Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999. Ale opět zde narážíme jen na jakýsi nadpis, který je pro veřejnost naprosto bezcenný. Na první pohled velice hezky udělané a přehledné internetové stránky Městského úřadu bohužel nenabízejí v podstatě žádné informace. Jedinými užitečnými informacemi z těchto webových stránek jsou úřední hodiny, seznam telefonních čísel, kontaktní adresa a informace o rozpočtu obce za rok 2008 až Tyto informace jsou pro veřejnost bezesporu užitečné, je však velice překvapivé, že si městský úřad dovolí nezveřejnit veškeré informace, jejichž zveřejnění mu ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 2, odst. (1)

27 6.3 Porovnání internetových stránek města Plánice a města Nýrsko z hlediska jejich obsahu Jelikož jsem byla zaskočená téměř tragickým stavem internetových stránek Městského úřadu Plánice, rozhodla jsem se zjistit, jestli je tato situace dána tím, že menší obecní úřady mají s vedením a spravováním internetových stránek potíže, nebo zdali je příčinou jen laxní přístup samotného Městského úřadu Plánice. Pro srovnání jsem zvolila internetové stránky Městského úřadu Nýrsko, a to z důvodu, že se toto město též nachází v okrese Klatovy a je od Plánice vzdáleno necelých 33 kilometrů. Cílem je posoudit, jak moc obsahově se liší webové stránky obou městských úřadů. Tabulka 2 - Porovnání www stránek z hlediska jejich obsahu Informace MěÚ Nýrsko MěÚ Plánice Název Důvod a způsob založení Organizační struktura Kontaktní spojení Seznamy hlavních dokumentů Sazebník úhrad za poskyt. informací Adresa el. podatelny Výroční zpráva Výše uvedená tabulka nám jasně naznačuje, že co se týče povinně zveřejňovaných informací, jsou na tom stránky Městského úřadu Nýrsko mnohem lépe. Kromě Seznamu hlavních dokumentů obsahují veškeré povinně zveřejňované informace. Zatímco internetové stránky Městského úřadu Plánice jsou téměř v žalostném stavu, co se obsahu týče. Až na Název instituce, Kontaktní spojení a Adresu el. podatelny, na nich žádné jiné povinně zveřejňované informace nezískáme. Provedený výzkum ukazuje, že stav internetových stránek není dán velikostí instituce, nýbrž samotnou iniciativou instituce a její snahou poskytnout veřejnosti informace co nejlepším a nejpřehlednějším způsobem

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 06 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 06 VY 32 INOVACE 0114 0306 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vnitřní směrnice Městyse Ostrovačice k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 příspěvková organizace IČO : 702 259 23 Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Obsah : ČL.1 - Úvodní ustanovení ČL.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů Směrnice č. 139 Domov pro seniory Jesenec, p.o. Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Základní ustanovení 1) Podle příslušných ustanovení

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011

PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 kterým se vydávají PŘÍKAZ STAROSTY Č. 1/2011 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Úvod Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona

Více

Zajištění svobodného přístupu k informacím

Zajištění svobodného přístupu k informacím Zajištění svobodného přístupu k informacím Vnitřní předpis 11/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1743/2014 Originál: Sekretariát Platnost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice č. 23/2016 o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účel a rozsah úpravy 1. Směrnice stanoví postup

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/ G. Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Příloha č. 25 k č. j. SVS/2016/025833-G Způsob poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato příloha spisového řádu upravuje způsob poskytování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace

Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Základní informace o škole a postup při vyřizování žádostí o informace Na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících z tohoto zákona zveřejňujeme

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (i telefonicky) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (i telefonicky) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a další povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Novely: 101/2000 Sb. mění... 1. 6.2000 159/2000 Sb. mění, doplňuje... 1. 8.2000 39/2001 Sb. mění... 25. 1.2001 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl

Více

Čl. 1 Předmět směrnice

Čl. 1 Předmět směrnice 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2/2009/VP O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Rada města Hrušovany nad Jevišovkou schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým usnesením tento

Více

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany tel mobil.

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany  tel mobil. Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace Směrnice pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Č.j.: MŠS DKŠ 9/12 Účinnost od: 6. 6. 2012 Spisový znak: 1.5 Skartační znak: A 10 Směrnice

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací V Uherském Hradišti dne 19.03.2013 Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 214, 252 25 Jinočany SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 46/2015 Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Směrnice č. 23 Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím IČO 47443936 ZŠ CYR. 649/2013-1- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Směrnice rektora č. 22R/2012 POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Tato směrnice stanoví postup pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen

Více

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny:

Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012. Změny: Základní škola, Prachovice, okres Chrudim Poskytování informací Č.j.: /2012 Účinnost od: 1.5.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Poskytování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. B3-12/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora

Více

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část první úvodní ustanovení 1) Účel směrnice 2) Definice pojmů, použité zkratky 3) Zveřejňované

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/2008

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 8 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/2008 Zásady pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 06/999 Sb.,

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Obec Břežany II, Břežany II 32, 282 01 Český Brod Směrnice č. 1/2016 Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní pojmy

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Číslo pravidel: SAM 3211 Vydání č.: 10 Výtisk č.: 01 Platnost od: 23.01.2015 Účinnost od : 01.02.2015 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová Dne: 19.01.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 16/2012 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice,, příspěvková organizace Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, se sídlem 73949 Metylovice

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy. vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Miloš Dvořák

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy. vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Miloš Dvořák MINISTERSTVO VNITRA náměstí Hrdinů 3 140 21 PRAHA 4 Výtisk č. 2 Paceřice Dne 30. června 2008 Č. j.: MV-38678-7/ODK-2008 Počet listů: 7 PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od Statutární město Ostrava magistrát Směrnice č. 2/2014 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schváleno

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. 2. Důvod a způsob založení

Více

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací

Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací Věc Č.j. : Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna.

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. I. OBECNÉ INFORMACE Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny na webových stránkách NDB. Podávání

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Směrnice č. 15/2008 ředitele školy Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní

Více

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: Směrnice č.: GCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř,ores se sídlem v Pustiměři 207, 68321 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Pravidla pro zajištění přístupu k informacím vnitřní předpis č. 10/2011 Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více