Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Markéta Sedláková Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice a jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice a jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Markéta Sedláková

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce JUDr. Ing. Václavu Bláhovi za jeho cenné rady a také bych ráda poděkovala pracovníkům Městského úřadu Plánice za jejich ochotu a poskytnuté informace.

4 Anotace Tato práce má za úkol seznámit potencionální čtenáře s informačním systémem Městského úřadu Plánice, popsat mu jednotlivé informační toky a také posoudit, zdali Městský úřad Plánice postupuje při poskytování informací veřejnosti v souladu s příslušnými zákony. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány způsoby zveřejňování informací úřadem směrem k veřejnosti a práce s dokumenty. Dále využití internetu k informování veřejnosti a zájem veřejnosti o tyto informace. Především však práce posuzuje dodržování příslušných zákonů samotným Městským úřadem Plánice a poukazuje na zjevné nedostatky. V závěru práce jsou předloženy návrhy na zlepšení tohoto problému. The aim of this work is to familiarize potential readers with information system of Municipal authority Plánice, describe individual information flows and assess whether Municipal authority Plánice proceeds in case of providing information to the public according to applicable laws. Different ways of publishing information, document communication, using internet to inform the public and public interest of information are analysed in individual chapters. But the main aim of this work is to assess whether Municipal authority Plánice respects the applicable laws and to point to obvious failings. At the end of the work are presented suggestions for improvement of this problem.

5 Obsah ÚVOD METODIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MĚSTO PLÁNICE INFORMACE, DOKUMENTOVÁ KOMUNIKACE INFORMACE Základní rozdělení informací Vymezení pojmů Poskytování informací Zveřejňování informací DOKUMENTOVÁ KOMUNIKACE POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ ZPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE PRÁCE S DOKUMENTY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ PLÁNICE Spisová služba Elektronická spisová služba ATHENA ANALÝZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE Informační systém veřejné správy Práce s dokumenty PREZENTACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI ZVEŘEJŇOVANÍ INFORMACÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM DÁLKOVÝ PŘÍSTUP POROVNÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK MĚSTA PLÁNICE A MĚSTA NÝRSKO Z HLEDISKA JEJICH OBSAHU POSTUP ŽADATELE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE STÍŽNOSTI NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI POSTUP ŽADATELE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ PLÁNICE POSTUP POSKYTOVATELE PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE ZÁJEM VEŘEJNOSTI O INFORMACE SROVNÁNÍ POČTU PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A POČTU PODANÝCH STÍŽNOSTÍ NA POSTUP PŘI JEJICH VYŘIZOVÁNÍ DOTAZNÍK Struktura dotazníku Vyhodnocení dotazníku... 43

6 11 PORUŠENÍ ZÁKONA ZE STRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU PLÁNICE POCHYBENÍ PŘI ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NEAKTUALIZOVANÝ SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NÁVRHY NA ZMĚNY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MĚSTSKÝM ÚŘADEM PLÁNICE INTERNETOVÉ STRÁNKY SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NÁVRHY URČENÉ PRO ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVY INFORMACE O PLATECH ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM UVEDENÝCH OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 55

7 Úvod Dle mého mínění se každý člověk, ať už jednou či vícekrát, dostane do situace, kdy je nucen navštívit nějaký úřad, aby získal potřebnou informaci. Ale jen málokdo z nás se zajímá o to, jaké procesy při poskytování informací na úřadech probíhají. První kontakt s úřadem a jeho zaměstnanci bývá většinou při vyzvednutí občanského průkazu, a protože pro mě to byla právě návštěva Městského úřadu Plánice, vybrala jsem si tuto instituci pro zpracování mé bakalářské práce. Ze všech činností, kterými se úřad zabývá, jsem si zvolila jeho povinnost poskytovat informace veřejnosti, a to v souladu s příslušnými zákony. A jelikož žijeme v době počítačů, zaměřila jsem se především na prezentaci a poskytování informací elektronickou formou tedy na webových stránkách úřadu. Dále mě zajímalo, jaký informační systém na městském úřadě využívají pro práci s dokumenty a jací pracovníci jsou za jejich přijetí, zpracování a uložení zodpovědní. Nedílnou součástí mé práce bylo též zjistit, jak musí žadatel o poskytnutí informace postupovat. A na straně druhé jsem provedla analýzu, jak postupuje Městský úřad Plánice v roli poskytovatele při zpracování žádosti o informace. Doufám, že tato práce dá potencionálnímu čtenáři možnost nahlédnout do zákulisí městského úřadu při poskytování informací veřejnosti a zároveň jej seznámí s nejdůležitějšími zákony, které je při této činnosti úřad nucen dodržovat

8 1 Metodika zpracování bakalářské práce Aby mohla tato bakalářská práce vzniknout, bylo nezbytné Městský úřad v Plánici navštívit. Měla jsem to štěstí, že pracovníci úřadu byli velice vstřícní a ve většině případů mi potřebné informace poskytli. Mohla jsem též nahlédnout do jejich informačního systému a veškeré nejasnosti s nimi prodiskutovat. Také jsem měla možnost nahlédnout do některých dokumentů a sledovat postup při jejich zpracování. Dalším, neméně důležitým zdrojem, pro mě byly zákony. A to především zákon o svobodném přístupu k informacím, o ochraně osobních údajů, o některých službách informační společnosti a zákon o obcích. Bylo nutné si jednotlivé zákony prostudovat a získat tak přehled o tom, jaké činnosti jednotlivé zákony městskému úřadu ukládají. Inspirací se mi staly též různé články v odborných časopisech. Jakmile jsem se blíže seznámila s problematikou poskytování informací městským úřadem veřejnosti, začala jsem psát svoji bakalářskou práci. Zaměřila jsem se především na poskytování, zveřejňování a prezentaci informací. A na všechny tyto činnosti, prováděné Městským úřadem v Plánici, jsem se snažila aplikovat příslušné zákony a zjistit, jestli jsou veškeré činnosti prováděné v souladu s nimi. Na danou problematiku jsem se též zaměřila očima žadatele o informaci, kdy jsem využila metody dotazování

9 2 Město Plánice Město Plánice vzniklo jako územní samosprávná jednotka, a to v souladu se zákonem o obcích 1. Město Plánice vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající 2. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Plánice se nachází v okrese Klatovy a náleží do Plzeňského kraje. Město Plánice má ve svém správním území 12 částí, a to konkrétně Bližanovy, Křížovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav a Zdebořice. Ve městě žije trvale přibližně 1680 obyvatel, přičemž jejich průměrný věk je 39 let. V Plánici se nachází mateřská školka i základní škola. K dispozici je občanům také lékař a zubař, městská knihovna, policejní stanice, poštovní a městský úřad. Město Plánice leží v průměrné výšce 579 metrů nad mořem a jeho celková katastrální plocha činí 8593 hektarů. [4] 1 2 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, 1 a 2 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, 4, odst. (1)

10 3 Informace, dokumentová komunikace 3.1 Informace Informaci lze předávat jako obsah zprávy či sdělení. Přesnou definici informace najdeme citovanou v zákoně o svobodném přístupu k informacím 3. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. [14] Základní rozdělení informací Informace zveřejněné Zveřejněná informace 4 je taková informace, kterou je možné znovu vyhledat a získat. Je vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat, který umožňuje zápis a uchování dané informace. Nebo takováto informace může být vystavena na úřední desce či umístěna v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Informace doprovodné Doprovodná informace 5 velmi úzce souvisí s požadovanou informací. Udává nám například informaci o původu, počtu nebo důvodu odepření požadované informace. [18] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 3, odst. (6)

11 3.1.2 Vymezení pojmů Služba informační společnosti Touto službou se rozumí jakákoliv služba, která je poskytována elektronickými prostředky na žádost uživatele. Tato žádost musí být též podána elektronickou formou. Informace bývá poskytována zpravidla za úplatu. 6 Poskytovatel služby Tím je každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti. 7 Uživatel služby Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která využije některou ze služeb informační společnosti, a to zejména za účelem vyhledání či zpřístupnění informace Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. a) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. d) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v úplném znění, 2 písm. e)

12 3.1.3 Poskytování informací Subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce), jež jsou povinné poskytovat informace žadateli, tak činí buď na základě podané žádosti, nebo zveřejněním dané informace 9. Informace poskytované zveřejněním jsou poskytovány ve formátech a jazycích, ve kterých byly vytvořeny. Pokud subjekt poskytuje informaci v elektronické podobě, musí být zveřejněna ve formátu, s nímž lze pracovat v programu, který je uživatelům volně dostupný a jeho použití není nijak omezováno 10. Je-li informace poskytována na základě žádosti, subjekt tuto informaci poskytne ve formátu, který je v žádosti vyžadován. Ovšem povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by takováto změna byla pro subjekt příliš velkou zátěží a v tom případě danou informaci poskytnou ve formátu a jazyce, ve kterém byla vytvořena 11. Pokud je to možné a není to přílišnou zátěží, poskytují povinné subjekty informace v elektronické podobě Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 4, odst. (5)

13 3.1.4 Zveřejňování informací Povinné subjekty musí zveřejňovat informace na místě, které je veřejnosti dobře přístupné. Také musí umožnit veřejnosti pořídit si kopie takovýchto informací. Mezi povinně zveřejňované informace patří například 13 : a) důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, ze kterých provozuje svoji činnost, b) popis organizační struktury, dále místo a způsob, jak je možné získat příslušné informace, kde lze podat stížnosti či žádosti, předložit návrhy a podněty anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, c) místo, lhůtu a způsob, kde je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to i včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, dále popis postupů a pravidel, která je třeba při těchto činnostech dodržovat, a také označení formuláře, způsob a místo, kde lze takovýto formulář získat, d) postup, který je povinný subjekt nucen dodržovat při vyřizování těchto žádostí, a to i včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, e) přehled předpisů, podle kterých povinný subjekt jedná a rozhoduje, a to včetně informace, kde a kdy je možno do těchto předpisů nahlédnout, f) sazebník za poskytování informací, g) výroční zprávu za předešlý kalendářní rok, h) adresu elektronické podatelny. [18] 3.2 Dokumentová komunikace Dokumentová komunikace je založena na přenosu informací pomocí nosičů. Jednou z největších výhod dokumentové komunikace je, že vytvářením nových dokumentů nezanikají dokumenty starší. Což znamená, že nově získané informace nezpůsobují zánik informací získaných v minulosti. [3] 13 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1)

14 4 Použití internetu ve vztahu k veřejné zprávě Využití internetu ke komunikaci s orgány veřejné zprávy spolu se stále větší oblibou moderních technologií neustále narůstá. Tabulka 1 - Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem ve vztahu k veřejné správě ČR; 2010 % Vyhledávání informací Stahování formulářů On-line vyplnění formulářů Celkem ,1 9,4 5,3 Celkem ,5 10,2 5,7 podle pohlaví muži ,0 10,6 6,6 ženy ,3 8,3 4,0 podle věku let 14,9 5,7 4, let 30,1 15,8 8, let 27,4 15,2 9, let 23,5 12,5 6, let 13,8 5,6 2, let 5,1 1,4. podle dokončeného vzdělání (25+) základní 2,5 0,9. střední bez maturity 9,6 3,6 1,7 střední s maturitou 27,6 14,9 7,4 vysokoškolské 44,2 24,2 15,7 podle specifické skupiny populace studenti ,6 4,7 3,3 starobní důchodci 4,8 1,3 0,6 Pozn.: podíl z celkové počtu jednotlivců v dané socio-demografické skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že internet ve vztahu k veřejné správě bývá soukromým sektorem využíván nejčastěji k vyhledávání informací. Největší skupinou uživatelů internetu ve vztahu k veřejné správě jsou občané ve věku od 25 do 34 let, s vysokoškolských vzděláním, zatímco u lidí s nižším dosaženým vzděláním je komunikace s veřejnou správou prostřednictvím internetu téměř mizivá

15 Níže uvedený graf zaznamenává procentuelní vyjádření počtu jednotlivců používajících internet ke komunikaci s veřejnou správou v letech 2005 až % 15% 18% 25% 22% 5% Obrázek 1 - Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Patrný je nárůst obliby užívání internetu ve vztahu k veřejné správě mezi roky 2005 a 2006, rozdíl je zde celých 12%. V letech 2007 a 2008 se procentuelní podíl téměř nemění, ovšem k raketovému nárůstu došlo opět v roce 2009, kdy využívala internetu ke komunikaci s veřejnou správou jedna čtvrtina ze zahrnutého vzorku obyvatel. Jak už bylo řečeno, nejčastěji lidé využívají internetu k vyhledávání informací a nejméně oblíbenou činností je vyplňování on-line formulářů. Zejména pro starší občany je použití internetu ke komunikaci s úřady velice obtížné, a to zejména z toho důvodu, že jen velmi malé procento z nich se dokáže ve světě internetu zorientovat. [2] % 3% 1% 9% 9% 2% 1% 5% vyhledávání informací komunikace s úřady em stáhování formulářů on-line vyplnění formulářů Obrázek 2 - Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem ve vztahu k veřejné správě Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

16 5 Informační systém Městského úřadu Plánice 5.1 Práce s dokumenty na Městském úřadě Plánice Do roku 2010 sloužil Městskému úřadu Plánice k přehledu o informacích, informačních tocích a k dokumentové komunikaci tzv. podací deník v klasické tištěné podobě. Ovšem pro lepší přehlednost a správu informací a dokumentů byla v roce 2010 zavedena aplikace - elektronická spisová služba Galatea od společnosti PilsCom s.r.o.. Ovšem tato aplikace nebyla zcela vyhovující, jelikož nepodporovala ukládání spisů do šanonů, tudíž nebylo možné seskupit dokumenty podobné povahy do jedné složky. Z tohoto důvodu, po roce užívání elektronické spisové služby Galatea, dala pracovnice podatelny podnět ke změně aplikace pro práci s dokumenty. Na její popud byla v roce 2011 zavedena aplikace elektronické spisové služby Athena od společnosti PilsCom s.r.o.. Nespornou výhodou využití aplikace od společnosti PilsCom s.r.o. je, že tato společnost provádí veškerou archivaci a zálohu dat, se kterými se v aplikaci Athena pracuje. [23] Spisová služba Povinnost a způsob vedení spisové služby jsou upraveny zákonem o archivnictví a spisové službě. 14 Spisová služba je souhrn pravidel a předpisů, které je daná organizace při vedení své administrativy povinna dodržovat.; Daná organizace je povinná značit jednotlivé doručené dokumenty jednoznačným identifikátorem, a to z důvodu, aby nebylo možné jednotlivé dokumenty mezi sebou zaměnit. 15 Veškeré dokumenty, které se týkají téže věci, musí být spojeny do jednoho spisu. Po vyřízení dané věci se spis uzavře a jednotlivé dokumenty z něj nesmí být samostatně vyjmuty Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, 64, odst. (1) a (2) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v úplném znění, 65, odst. (1) a (6)

17 Dokumenty, u kterých je vyžadován doklad o jejich doručení, se odesílají pouze do vlastních rukou adresáta. Doklad o doručení nebo předání zásilky se posléze založí do příslušného spisu. Převádět dokumenty z analogové do digitální podoby je možné, ovšem pouze, pokud je zachována čitelnost, neporušitelnost obsahu a věrohodnost původu daného dokumentu. Vyřízené spisy se ukládají do spisovny, nebo ve správním archivu. [23] Elektronická spisová služba Athena Elektronická spisová služba Athena pracuje ve shodě se zákonem o archivnictví a spisové službě, vyhláškou, kterou se provádí některá ustanovení o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 17, vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby 18 a s vyhláškou o elektronických podatelnách 19, i s novelami těchto zákonů a vyhlášek. Aplikace Athena slouží k elektronické podpoře spisové služby. Umožňuje evidovat práci s dokumenty, a to od jejich vytvoření, až po skartaci. Tato aplikace umožňuje pracovat s dokumenty a sjednocovat je do spisů, přičemž je pro lepší přehlednost možné jednotlivé spisy řadit do šanonů. Athena též podporuje příjem dokumentů z datové schránky. Pro práci s dokumenty a informacemi je na Městském úřadě Plánice využívána tzv. hostovaná spisová služba. Aplikace Athena, jež funkci hostované spisové služby podporuje, je provozována v elektronické podobě, nikoli však u uživatele, ale přímo u poskytovatele. Výhodou hostované spisové služby je především to, že je upravena přímo na míru každému subjektu. Poskytovatel též zaručuje, že aplikace Athena vždy pracuje ve shodě s veškerými novelami zákonů a vyhlášek. Tato aplikace je také napojena přímo na datovou schránku subjektu, čímž je zajištěn bezproblémový příjem a odesílání zpráv mezi datovými schránkami jednotlivých subjektů. [6] Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

18 Pro znázornění chování aplikace Athena z hlediska uživatele jsem sestavila use case diagram, neboli diagram případů užití. Obrázek 3 - Use case diagram pro aplikaci Athena Z obrázku je patrné, že případy užití vložit dokument, prohlížet dokument a pracovat s dokumentem, mohou být realizovány uživatelem samostatně. Což znamená, že každý uživatel aplikace Athena může vkládat dokumenty, prohlížet dokumenty, které se v aplikaci již nachází, i s nimi pracovat. Na obrázku jsou zaznamenány i další operace, které se provádějí po vložení dokumentu, a které ovlivňuje sám uživatel

19 5.2 Analýza informačního systému Městského úřadu Plánice Informační systém veřejné správy Informační systém obecně slouží ke sběru, ukládaní a zpracovávání dat. Informační systémy veřejné správy: výměna dat mezi různými informačními systémy veřejné správy je chápána jako forma výměny datových zpráv mezi aplikacemi, tzn. jednoznačně strukturovanými dotazy na obsah dat, která jsou v působnosti jiného orgánu veřejné správy. Vychází se z předpokladu, že jednotlivé subjekty veřejné správy provozují vlastní informační systémy na podporu vlastních agend. [1] Práce s dokumenty Téměř veškerou práci s dokumenty na Městském úřadě Plánice vykonává pracovnice podatelny. Dokumenty můžeme pro účely Městského úřadu Plánice rozdělit na externí, tedy ty, které jsou doručeny od jiného subjektu. A dále na interní, které vytvoří sami pracovníci městského úřadu. Přijetí dokumentů Dokumenty mohou být přijaty fyzicky, kdy je daná osoba přinese přímo na městský úřad, nebo mohou být přijaty poštou. Další možností je, že jsou dokumenty přijaty elektronickou poštou, či prostřednictvím datové schránky. Zpracování dokumentů Po přijetí dokumentů fyzickou cestou (osobně, poštou) je pracovnice podatelny povinna daný dokument opatřit razítkem a převést ho do digitální podoby naskenovat jej. Na vyžádání je také povinna vydat a potvrdit kopii o převzetí dokumentu. Po naskenování dokumentu jej pracovnice podatelny uloží do aplikace elektronické spisové služby Athena. Dokumenty nejsou uchovávány pouze v listinné podobě, a to z toho důvodu, že by se tak velmi ztížilo jejich pozdější vyhledávání. Zatímco po uložení dokumentu do aplikace Athena je pro všechny pracovníky Městského úřadu tento dokument kdykoliv přístupný

20 Pokud dojde k přijetí dokumentu elektronicky, tedy elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, je dokument automaticky přeposlán do aplikace Athena. Posílat dokumenty prostřednictvím datové schránky jsou povinny všechny subjekty, kterým tuto povinnost ukládá zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 20. Ovšem datová schránka není pro práci s dokumenty městským úřadem využívána především z toho důvodu, že se veškerá pošta po uplynutí třech měsíců od jejího přijetí automaticky maže. Pokud se dokument již nachází v aplikaci Athena, je mu ihned po přijetí přiřazeno evidenční číslo. Dále je třeba vyplnit některé údaje, jako například způsob přijetí, autora dokumentu a počet příloh. Po zanesení těchto údajů je dokument pracovnicí podatelny odeslán na příslušnou pozici pracovníkovi některého z úseků, který s dokumentem bude nadále pracovat. V momentě, kdy daný dokument příslušný pracovník přijme a otevře, je mu automaticky přiřazeno jednací číslo. S jedním dokumentem může v danou chvíli pracovat pouze jeden pověřený pracovník, s výjimkou starosty obce, který může nahlížet do všech dokumentů uložených v elektronické spisové službě. Toto právo je upraveno vnitřní směrnicí Městského úřadu Plánice. Dokumenty, které je nutné vyvěsit na úřední desku, pracovnice podatelny vyvěsí na fyzickou úřední desku, zapíše je do evidence úřední desky a založí je do šanonu. Poté jsou elektronicky odeslány pracovníkovi, který spravuje internetové stránky městského úřadu. Ten je posléze vyvěsí na elektronickou úřední desku Městského úřadu Plánice. 20 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

21 6 Prezentace a poskytování informací veřejnosti Jak ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím, je Městský úřad Plánice povinen zprostředkovat volný přístup k informacím neomezenému okruhu žadatelů, a to pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací 21. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. [13] 6.1 Zveřejňovaní informací na úřední desce Městského úřadu Plánice Úřední deska musí být umístěna na veřejném a dobře přístupném místě, což Městský úřad Plánice splňuje, jelikož je jeho úřední deska umístěna přímo na náměstí. Jednotlivé dokumenty jsou na úřední desce vyvěšovány nejčastěji po dobu 15 dnů, ovšem najdeme i výjimky, jako například oznámení o zahájení exekučního řízení či oznámení o výpadku elektřiny tyto zprávy bývají vyvěšeny až po dobu jednoho měsíce. Pokud si projdeme seznam vyvěšených dokumentů na úřední desce města Plánice za rok 2011, přesněji za období od až do , zjistíme, že bylo na úřední desce vyvěšeno celkem 135 dokumentů. 21 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (5)

22 Názvy a počty vyvěšených dokumentů jsou uvedeny v grafu na obrázku níže. Dokumenty vyvěšené na úřední desce za rok Záměr obce pronajmout nemovitost Veřejná vyhláška Záměr obce prodat pozemek či nemovistost Dražební vyhláška Přerušení dodávky elektřiny Výstavby, opravy objektů Pozvánky na sjezdy, zasedání Výběrové řízení Nařízení města Obecně závazná vyhláška Návrh výroku územního rozhodnutí Ostatní dokumenty Obrázek 4 - Graf - Počet dokumentů vyvěšených na úřední desce Během roku 2011 bylo vyvěšeno nejvíce dražebních vyhlášek. Patnáct procent dokumentů vyvěšených na úřední desce představovaly informace o záměrech obce prodat pozemek či nemovitost. Třetím, nejvíce zveřejňovaným dokumentem byly informace o připravovaných výběrových řízeních v obci Plánice

23 Další graf slouží pro srovnání poskytování informací Městským úřadem Plánice za rok 2010, a to buď na základě žádosti, nebo zveřejněním. 2% Pos kytnutí i nforma ce zvěřejněním 98% Poskytnutí informace na základě žádosti Obrázek 5 - Porovnání způsobů zveřejňování informací MěÚ Plánice za rok 2010 Během roku 2010 bylo poskytnuto celkem 156 informací zveřejním a pouze 3 informace na základě podání žádosti. Z toho vyplývá, že úřední deska (jak fyzická, tak elektronická) je pro veřejnost zřejmě dostatečným zdrojem informací, neboť během celého roku 2010 byli pouze tři lidé ochotni přijít přímo na městský úřad a vyžádat si informaci, která speciálně je zajímala

24 6.2 Zveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup V zákoně o svobodném přístupu k informacím nalezneme výčet povinně zveřejňovaných informací 22, většina z nich je uvedena v Kapitole 2 této práce. Městský úřad Plánice využívá k informování občanů své internetové stránky které jsou na první pohled velice přehledné. Obrázek 6 - Náhled www stránek Městského úřad Plánice Můžeme na nich najít informace nejen o Městském úřadu Plánice, veřejných zakázkách, ale i o místní škole a ostatních institucích. Nás zajímají především informace zveřejněné samotným Městským úřadem. Po rozkliknutí nabídky Základní informace se dozvíme adresu Městského úřadu Plánice, úřední hodiny a jména starosty, členů rady a zastupitelstva obce. Další záložkou jsou Povinné informace. Zde by se podle zákona o svobodném přístupu k informacím měly nacházet veškeré povinně zveřejňované informace. 22 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 5, odst. (1) a (2)

25 Jedná se o: 1) Důvod a způsob založení povinného subjektu Bohužel na webových stránkách je sice uveden odkaz Důvod a způsob založení, ovšem není možně jej nijak rozkliknout, tudíž se tuto informaci na stránkách nedozvíme, a to i přesto, že tuto povinnost Městskému úřadu Plánice ukládá zákon. Obrázek 7 - Náhled www stránek MěÚ Plánice - Povinné informace 2) Popis organizační struktury Zde narážíme na další v podstatě zbytečný odkaz, jelikož se za ním žádné informace o organizační struktuře neskrývají. 3) Místo a způsob, jak získat příslušné informace Tyto informace můžeme získat v záložkách Kontaktní poštovní adresa, Adresa úřadovny pro osobní návštěvu, Úřední hodiny, Telefonní čísla, Čísla faxu a Adresa elektronické podatelny. Bohužel by se tyto záložky daly označit jako naprosto zbytečné, jelikož ať už se prokliknete kteroukoliv z nich, jste odkázáni zpět na Základní informace. 4) Přehled nejdůležitějších předpisů Na tuto informaci nás odkazuje záložka Dokumenty seznamy hlavních dokumentů. Bohužel tato záložka opět funguje jen jako nadpis a žádné další informace neobsahuje

26 5) Sazebník úhrad za poskytování informací Zde jsme jednoznačně odkázání na záložku Úhrady za poskytování informací, ovšem opět zde není možno získat jakékoliv informace, jelikož záložka není hypertextovým odkazem, ale jen pouhým nadpisem. 6) Adresa elektronické podatelny Adresa el. podatelny se naštěstí na stejnojmenném odkazu nachází. 7) Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok Na tuto zprávu bychom se měli dostat po kliknutí na odkaz Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999. Ale opět zde narážíme jen na jakýsi nadpis, který je pro veřejnost naprosto bezcenný. Na první pohled velice hezky udělané a přehledné internetové stránky Městského úřadu bohužel nenabízejí v podstatě žádné informace. Jedinými užitečnými informacemi z těchto webových stránek jsou úřední hodiny, seznam telefonních čísel, kontaktní adresa a informace o rozpočtu obce za rok 2008 až Tyto informace jsou pro veřejnost bezesporu užitečné, je však velice překvapivé, že si městský úřad dovolí nezveřejnit veškeré informace, jejichž zveřejnění mu ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v úplném znění, 2, odst. (1)

27 6.3 Porovnání internetových stránek města Plánice a města Nýrsko z hlediska jejich obsahu Jelikož jsem byla zaskočená téměř tragickým stavem internetových stránek Městského úřadu Plánice, rozhodla jsem se zjistit, jestli je tato situace dána tím, že menší obecní úřady mají s vedením a spravováním internetových stránek potíže, nebo zdali je příčinou jen laxní přístup samotného Městského úřadu Plánice. Pro srovnání jsem zvolila internetové stránky Městského úřadu Nýrsko, a to z důvodu, že se toto město též nachází v okrese Klatovy a je od Plánice vzdáleno necelých 33 kilometrů. Cílem je posoudit, jak moc obsahově se liší webové stránky obou městských úřadů. Tabulka 2 - Porovnání www stránek z hlediska jejich obsahu Informace MěÚ Nýrsko MěÚ Plánice Název Důvod a způsob založení Organizační struktura Kontaktní spojení Seznamy hlavních dokumentů Sazebník úhrad za poskyt. informací Adresa el. podatelny Výroční zpráva Výše uvedená tabulka nám jasně naznačuje, že co se týče povinně zveřejňovaných informací, jsou na tom stránky Městského úřadu Nýrsko mnohem lépe. Kromě Seznamu hlavních dokumentů obsahují veškeré povinně zveřejňované informace. Zatímco internetové stránky Městského úřadu Plánice jsou téměř v žalostném stavu, co se obsahu týče. Až na Název instituce, Kontaktní spojení a Adresu el. podatelny, na nich žádné jiné povinně zveřejňované informace nezískáme. Provedený výzkum ukazuje, že stav internetových stránek není dán velikostí instituce, nýbrž samotnou iniciativou instituce a její snahou poskytnout veřejnosti informace co nejlepším a nejpřehlednějším způsobem

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 101/2000 Sb.

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 7.2.2012 do částky 15/2012 Sb. a 8/2012 Sb.m.s. Obsah a text 106/1999 Sb. - stav k 31. 3.2012 Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Poslední změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2012 K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

právem proti korupci

právem proti korupci právem proti korupci Jiří Nezhyba a kol. Ekologický právní servis Vydal Ekologický právní servis v roce 2012 2. aktualizované a doplněné vydání 2005, Ekologický právní servis / www.eps.cz Publikace byla

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁSTPRVNÍ I nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství!)

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4

OBSAH 1. Úvod, cíl práce... 4 OBSAH 1. Úvod, cíl práce.... 4 2. Základní pojmy.... 6 2.1 Veřejná správa.... 6 2.2 Vnitřní správa.... 6 2.3 Evidence, registr.... 7 2.4 Informační systém.... 8 2.5 Osobní údaj... 10 2.6 Identifikátor

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Administration Publique (Veřejná správa) MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI International Humanitarian

Více