Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63"

Transkript

1 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou Razítko organizace: Schváleno školskou radou dne

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy a) Základní údaje o škole b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti i) Česká školní inspekce j) Základní údaje o hospodaření školy k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 a) Základní údaje o škole Zřizovatel Obec Ruda nad Moravou je zřizovatelem Základní školy Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Obec Ruda nad Moravou 9. května Ruda nad Moravou Název organizace a kontakty Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, IČO: Telefon: zsruda.cz Internetová adresa: www. zsruda.cz Ředitel školy: Zdeněk Klimeš Zástupce ředitele školy: Milan Mazák Výchovný poradce: Marie Baslerová Koordinátor pro ŠVP: Drahomíra Hošková ICT koordinátor: Martin Havlíček Školská rada Předseda školské rady: Petr Basler seznam.cz Školská rada při ZŠ Ruda nad Moravou: Členové volení jako zástupci rodičů Členové jmenovaní zřizovatelem Členové volení jako zástupci pedagogických pracovníků - Jana Jílovcová - Iveta Pleyerová - Martin Ševčík - Petr Basler - Jana Léharová - Ing. Jan Rýznar - Mgr. Helena Blehová - Mgr. Martin Havlíček - Mgr. Drahomíra Hošková

4 Základní škola v Rudě nad Moravou je úplnou základní školou. Je spádovou školou pro děti, které se učí na 2. stupni ZŠ. Spádový region je historicky daný od počátků školství v Rudě nad Moravou. Cílem školy je pracovat tak, aby rodiče a žáci, kteří z různých důvodů nemají možnost volby školy, byli s prací školy spokojeni a získali oprávněné přesvědčení, že si školu "vybrali" správně. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole učili žáci a žákyně nejen z Rudy nad Moravou, ale i ze spádových obcí Bušín, Olšany, Klášterec, Bohutín, Bartoňov, Radomilov, Hrabenov, Lhota Štědrákova, Bohdíkov, Komňátka, Raškov, Jakubovice a Janoušov. Navíc do školy v Rudě nad Moravou chodili žáci s trvalým bydlištěm i ve vzdálenějších obcích, ale přechodně bydlící ve spádovém regionu školy v Rudě nad Moravou. Odrazem práce školy jsou počty žáků, kteří by mohli navštěvovat jiné základní školy. Před krátkých časem začali školu v Rudě nad Moravou navštěvovat žáci z Jakubovic a z Bohdíkova, kteří v obvykle chodívali do jiných základních škol. Cílem práce školy je udržovat tak kvalitní standard a nabízet tak kvalitní výuku, aby především dojíždějící žáci zůstali žáky školy v Rudě nad Moravou. Ve školním roce 2013/2014, který byl zahájen , bylo k 30. červnu 2012 zapsáno celkem 339 žáků. Počet žáků na 1. stupni byl 152 a na druhém stupni 175. Složení žáků školy dle místa bydliště: Ruda nad Moravou (Bartoňov, Radomilov, Lhota Štědrákova, Hrabenov, Hostice). 209 Olšany (Klášterec) Bušín Bohdíkov (Raškov, Komňátka, Alojzov). 55 Bohutín Jakubovice Janoušov Šumperk... 1 Hanušovice 1 Jindřichov.. 1

5 Bludov Brno 1 Krnov Libina Hvozd u Prostějova 1 Vyučovalo se v 15 třídách. Počet tříd zůstal stejný ve srovnání s předcházejícím školním rokem. Z hlediska ekonomického byla nejsložitější situace s počty žáků v ročnících třetím a osmém.

6 Naplněnost tříd - statistika počtu žáků k dle ročníků a tříd: Třída ročník žáků chlapců dívek Třídní učitel I..A/ Věra Kubíčková II.A/ Marie Tanertová II.B/ Soňa Likavcová III.A/ Vlastimil Kořínek III.B/ Petra Hönigová IV.A/ Ivana Talianová V.A/ Lenka Hulíková I.st VI.A/ Jitka Odstrčilová VI.B/ Helena Blehová VII.A/ Věra Rulíšková VII.B/ Eva Wolfová VIII.A/ Marie Baslerová VIII.B/ Pavel Polák IX.A / Barbora Řihošková IX.B / Iva Kleinová II.st Celkem

7 b) Učební plán, přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk je zapsána ve školském rejstříku se součástmi školní družina a školní klub. Školní vzdělávací program (ŠVP) Ve školním roce 2013/14 se celá škola vzdělávala dle školního vzdělávací programu s názvem Tvořivá škola. Od 1. září 2013 škola pracovala se vzdělávacím programem, ve kterém byly upraveny a doplněny kapitoly dle úprav v platném znění RVP. Realizována tak byla implementace změn RVP do školního vzdělávacího programu připravovaná již v závěru předcházejícího školního roku. Nejvýraznější změnou bylo zavedení povinného druhého cizího jazyka na druhém stupni ZŠ od sedmého ročníku. Pro přechodné období byly připraveny aktuální učební plány pro osmý a devátý ročník. Posílena byla i časová dotace matematiky a českého jazyka od šestého do devátého ročníku. Na druhém stupni bylo zařazeno do učebního plánu po pěti hodinách matematiky a českého jazyka v každém ročníku. V průběhu celého školního roku bylo se ŠVP pracováno tak, aby pro další školní léta mohly být zapracovány nové zkušenosti. Škola v Rudě nad Moravou nabízí nadstavbový výukový program pro ty, kteří nechtějí, anebo nemají možnost, navštěvovat specializované ZŠ nebo gymnázia. Ze systém volitelných a nepovinných předmětů byl druhý cizí jazyk přesunut mezi předměty povinné. Časová dotace pro umožnil žákům vybrat si obor, ve kterém se mohli hlouběji seznámit s danou problematikou. Ve školním roce 2013/2014 byla nabídka tvořena níže uvedenými předměty, které do jisté míry profilovaly učební plán školy. Nabídka byla připravena na základě odborných možností pedagogů školy, ale také byla limitována ekonomickými podmínkami. Širší nabídku rozpočet školy neumožnil. Nabídka aktivit pro žáky byla organizována tak, aby byla přístupná dojíždějícím žákům. Volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročnících: Nabídka byla tvořena tak, aby žáci mohli pracovat ve skupinách menších, než je běžná školní třída. Výuka je tak velmi efektivní díky velikosti skupin a možnosti žáků volit si předmět podle zájmu. Prioritou je zařazení žáků do výuky druhého cizího jazyka. Příchod

8 talentovaných žáků do tohoto předmětu je faktorem, který limituje možnost další nabídky těmto žákům. Pestřejší možnost volby nepovinného předmětu přinesou až školní vzdělávací programy, bude-li druhý cizí jazyk zařazen jako povinný. Informatika Německý jazyk Technické činnosti - práce s počítačem s cílem vychovat poučené uživatele - je určen žákům již od sedmého ročníku, - vedou žáky k praktické práci ve školní dílně se zaměřením na realizace v materiálu Nepovinné předměty na 2. stupni: Nepovinné předměty umožňují žákům doplnit si svou vzdělávací cestu. Profilace školy v nepovinných předmětech byla nabízena jen v programovací informatice. Důvodem takto připravené nabídky žákům byl mzdový rozpočet školy. Informatika - práce s počítačem se specializací pro talentované žáky z různých ročníků, cílem je vést žáky jejich individuálním tempem a vzdělávacím směrem Jako nepovinný předmět bylo zařazeno i náboženství. Ve školním roce byly 2012/2013 byly další aktivity pro volný čas mimo povinné vzdělávání směrovány do sportu, přírodovědy a techniky. Většina aktivit byla žákům nabízena jako činnost školního klubu.

9 Učební plán povinných a volitelných předmětů - 1. stupeň Učební plán pro školní rok 2013/2014 pro 1. až 5. ročník Ročník min disp 1. min disp 2. min disp 3. min disp 4. min disp 5. min dis Čj Aj M INFO Prvouka Přírodov Vlastivěda Hv Vv Tv Pč Celkem Minimální Disponibilní

10 Učební plán povinných a volitelných předmětů - 2. stupeň Ve školním roce 2013/2014 byl učební plán označený platný pro šestý a sedmý ročník. V dalších školních letech bude pro tyto ročníky platit rozpis pro osmý a devátý ročník. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Učební plán od platný pro 6. a 7. ročník RVP mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem MINI DISPO CELKEM MINI DISPO I Č AJ DCJ M D VkObč Ch F Př Z Hv Vv VkZ TV Pč v v-2. DISPO Třída MINI DISPO CELKEM

11 Ve školním roce 2013/2014 byl učební plán označený 8. ročník platný pouze pro osmý ročník. V dalších školním roce bude pro tento ročník platit rozpis pro devátý ročník. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk 8. ročník Učební plán od platný pro 8. ročník (od pro 9. ročník) RVP mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem MINI DISPO CELKEM MINI DISPO I Č AJ DCJ M D VkObč Ch F Př Z Hv Vv VkZ TV Pč v v-2. DISPO Třída MINI DISPO CELKEM

12 Ve školním roce 2013/2014 byl učební plán označený 9. ročník platný pouze pro devátý ročník. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk 9. ročník Učební plán od platný pro 9. ročník RVP mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem mini dispo celkem MINI DISPO CELKEM MINI DISPO I Č AJ DCJ M D VkObč Ch F Př Z Hv Vv VkZ TV Pč v v DISPO Třída MINI DISPO CELKEM

13 Počty vyučovacích hodin v rozdělení na 1. a na 2. stupeň Tabulka uvádí počty vyučovacích hodin k : Povinné vyučovací předměty Nepovinné vyučovací předměty Celkem 1. stupeň Náboženství Povinné vyučovací předměty Nepovinné vyučovací předměty Celkem 2. stupeň Náboženství Povinné vyučovací předměty Nepovinné vyučovací předměty Celkem ZŠ Náboženství 2 440

14 Školní družina Žáci zařazení do školní družiny byli rozděleni do tří skupin. Začátek ranního provozu byl od 6:30 hodin. Ranní provoz končil v 7:30 hodin. Odpolední provoz byl organizován v době od 11:40 do 16:00 hodin. Prodlouženou dobu provozu rodiče využívali. V závěru provozní doby je ve školní družině tak malý počet žáků, že se nepředpokládá další prodloužení provozní doby. Zvláštní pozornost si zaslouží proměna družinového zpívání ve skutečný pěvecký sbor. Paní Ivana Kotrašová to dokázala ve spolupráci s externím odborníkem panem Stanislavem Vlkem. První vystoupení na veřejnosti pro důchodce a na Školní akademii dala předpoklad pro další pokračování. Sbor si zaslouží výraznou podporu vedení školy. Rozvrh zájmových útvarů ve školní družině: Zájmové kroužky ve školní družině ve školním roce 2013/2014 Pondělí Pěvecký sbor - od do (vedoucí Ivana Kotrašová) Úterý Florbal - od do 15 hodin (vedoucí Iva Danielová) Středa Malování - od do 14 hodin (vedoucí Iva Danielová) Čtvrtek Florbal - od do 15 hodin (vedoucí Simona Gronychová) Pátek Taneční kroužek - od do 15 hodin (vedoucí Ivana Kotrašová) Florbal - od do (vedoucí Iva Danielová)

15 Školní klub Nabídka aktivit školního klubu je směrována do různých zájmově zaměřených skupin. Aktivity sportovní byly realizovány ve skupinách volejbal, basketbal a florbal. V přírodovědném klubu se žáci starali o živé tvory v teraristické a akvaristické pracovně. Technický klub patří k prioritám školy. Jeho aktivity v oblasti modelářství a solární techniky jsou v souladu s profilací školy v oblasti techniky. Výtvarný klub se soustředil na podporu talentovaných žáků v oblasti kresby a malby. Rozvrh zájmových útvarů ve školním klubu: Školní klub ve škole v Rudě nad Moravou ve školním roce 2013/2014 Pondělí Výtvarný klub - od do (I. Danielová) Úterý Basketbal - od do (P. Polák) Středa Sportovní hry - od do (P. Polák) Basketbal - od do (P. Polák) Čtvrtek Modelářský klub Přírodovědný klub - od do (M. Havlíček) - od do (V. Rulíšková) Volejbal Basketbal do (P. Polák) - od do (M. Mazák) Pátek Florbal Basketbal - od 6.45 do 7.45 (P. Polák) - od do (I. Danielová)

16 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí zaměstnanci Na začátku školního roku 2013/2014 k měla škola 24 pedagogické pracovníky ve funkci učitel. Celkový počtem zaměstnaneckých úvazků byl 20,82 a navíc jedna dohoda o pracovní činnost k zajištění výuky náboženství. Mgr. Lenka Hulíková se vrátila po mateřské dovolené. Na krátký pracovní úvazek ve funkci učitel pracovala i vychovatelka paní Ivana Danielová. Novým pedagogickým pracovníkem se stala Mgr. Marie Tanertová. Na mateřské dovolené byly Mgr. Petra Divišová a Mgr. Hana Hofschneiderová. Mgr. Lenka Vykonalová celý školní rok nevyučovala z důvodu péče o rodinného příslušníka. V závěru školního roku se Mgr. Hana Hofschneiderová stala ředitelkou ZŠ Hrabenov a rozvázala pracovní poměr v ZŠ Ruda nad Moravou. Po skončení školního roku ukončila pracovní poměr paní Věra Kubíčková, která v rámci své kvalifikace přešla na jiný typ školy. Funkci ICT koordinátora vykonával Mgr. Martin Havlíček. Funkci výchovného poradce vykonávala Mgr. Marie Baslerová. Pedagogická práce byla zajištěna učitelskými úvazky ve výši 21,383 (kromě náboženství), vychovatelskými úvazky ve školní družině ve výši 1.84 a vychovatelskými úvazky ve školním klubu ve výši Administrativa, správa a provoz 14 zaměstnanců bylo správních a v kuchyňském provoze pro školu. Celkový počet zaměstnaneckých úvazků byl 9,281. V oblasti hospodářské činnosti v oblasti stravování byl počet zaměstnaneckých úvazků 0,8. V průběhu školního roku ukončila pracovní poměr paní Věra Poprachová.

17 Pedagogičtí pracovníci a aprobační předpoklady: Baslerová Marie výchovný poradce, třídní učitel v VIII.A Č, OV Blehová Helena třídní učitel v VI.B M, BV Danielová Ivana Gvozdenovič Barbora třídní učitel v IX.A ČJ, OV Havlíček Martin ICT koordinátor Z, ZT, IN, F Hošková Drahomíra třídní učitel v 5.A 1. st. Hönigová Petra třídní učitel v III.B 1. st. Hulíková Lenka třídní učitel v V.A 1. st. Kleinová Iva třídní učitel v XI.B M, CH, Z Klimeš Zdeněk ředitel školy Č, VV Kořínek Vlastimil třídní učitel v III.A 1. st. Kubíčková Věra třídní učitel v I.A 1. st. Laštůvková Vladimíra Č, R, OV Likavcová Soňa třídní učitel v II.B 1. st. Mazák Milan zástupce ředitele školy F, ZT Odstrčilová Jitka třídní učitel v VI.A D Polák Pavel třídní učitel v VIII.B M, CH Rulíšková Věra třídní učitel v VII.A M, OV Talianová Iva třídní učitel v IV.A 1. st. Tanertová Marie třídní učitel v II.A 1. st. Vykydal Ondřej TV, ZT Wolfová Eva třídní učitel v VII.B BI Nezbedová Lenka náboženství Kotrašová Ivana vychovatelka školní družiny Gronychová Simona vychovatelka školní družiny Ivana Danielová vychovatelka školní družina a školního klubu Administrativní a provozní zaměstnanci: Kašparová Květoslava ekonomka Špačková Jaroslava administrativní pracovnice Kuchtík Jaroslav školník

18 Uklízečky: Bečvářová Milena Gronychová Michaela Poprachová Věra Kašparová Veronika Školní jídelna: Novotná Jarmila Gronychová Michaela Jedličková Zdeňka Novotná Eva Schmitdová Anna Špačková Jaroslava vedoucí školní jídelny kuchařka hlavní kuchařka kuchařka kuchařka administrativní pracovnice Č - český jazyk M - matematika R - ruský jazyk F - fyzika Z - zeměpis CH - chemie BI - biologie OV - občanská výchova PŘ - přírodopis PV - pracovní vyučování D - dějepis VV - výtvarná výchova HV - hudební výchova BV - branná výchova ZT - základy techniky IN - informatika Seznam zkratek

19 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do I. ročníku Dne do prvního ročníku nastoupilo 20 žáků. Při zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 46 dětí. Z toho: - poprvé u zápisu počet dětí u zápisu s odkladem školní docházky. 2

20 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Evaluace školního vzdělávacího programu Ve školním roce 2013 /2014 byli všichni žáci naší školy vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola 1. upravená verze. Tento ŠVP byl vypracován v souladu s novým RVP, evaluačními standardy (ČJ, AJ, NJ, RJ, M) a s platnými legislativními předpisy a vstoupil v platnost k Našim cílem bylo vytvořit dokument, který bude odpovídat realitě a umožní vytvoření funkčního systému vzdělávání žáků tak, aby vyhovoval změněným podmínkám a aktuální situaci školy a potřebám žáků a jejich rodičů. V souladu s upraveným RVP ZV a s platnými legislativními předpisy byly k do ŠVP Tvořivá škola 1. upravená verze dle 5 odst. (1) školského zákona zapracovány tyto úpravy a změny: 1) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk, předmět Anglický jazyk byl přepracován v souladu s upraveným RVP a se Standardy vyučovacího předmětu Anglický jazyk. 2) Vzdělávací obor Další cizí jazyk byl začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento vzdělávací obor je od tohoto školního roku pro všechny žáky povinný a je naplňován předměty Ruský jazyk a Německý jazyk. Je zařazen do výuky v 7., 8. a 9. ročníku. 3) Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, předmět Matematika byl ve 4. a 5. ročníku doplněn o výstupy a učivo k problematice desetinných čísel a zlomků. Ve všech ročnících 1. i 2. stupně byla zapracována témata z oblasti finanční gramotnosti. 4) Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byly zpřesněny a doplněny výstupy a učivo k problematice zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných situací, dopravní výchově a finanční gramotnosti.

21 5) Téma dopravní výchovy bylo rozpracováno ve vyučovacích předmětech: - Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 1. stupeň - Výchova ke zdraví, Přírodopis a Výchova k občanství 2. stupeň Konkrétní výstupy, učivo, začlenění do jednotlivých ročníků a doplňkové aktivity jsou obsahem projektu Dopravní výchova. Cílem tohoto projektu je vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním a železničním provozu. Žáci se učí vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování, uvědomovat si ostatní účastníky provozu, odhalit včas hrozící nebezpečí, potlačit svoji agresivitu a zvládnout agresivitu ostatních, poznat zásady první předlékařské pomoci a seznámí se s legislativou v oboru silničního provozu. Prostřednictvím her a modelových situací se seznamují s různými situacemi v silničním provozu z pohledu chodce, cyklisty, cestujícího hromadné i osobní dopravy. 6) Téma ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí bylo rozpracováno ve vyučovacích předmětech: - Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 1. stupeň - Výchova ke zdraví, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Výchova k občanství 2. stupeň Konkrétní výstupy, učivo, začlenění do jednotlivých ročníků a doplňkové aktivity jsou obsahem projektu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných.událostí. Základem osvojování si dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek, které jsou součástí výuky v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou využívány metody prožitkové pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink, simulační hry, soutěže, diskuze, praktická cvičení i v terénu, ukázky práce složek IZS apod.). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností je volen vždy přiměřeně vzhledem k věku a schopnostem žáků. Cílem výuky je rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i schopnost obstát samostatně v obtížné situaci. Žáci se učí vhodnému chování v situacích: - sebeochrany (bezpečný pohyb ve známém i neznámém prostředí, setkání s neznámými osobami, zvířaty, prevence rizik zimních a letních sportů, prevence úrazů, nebezpečné předměty, přivolání pomoci, evakuace)

22 - podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví (drogy, alkohol, léky, cigarety, jedovaté houby, chemické látky, zbraně, fyzické a duševní násilí, vztahy mezi lidmi, obtěžování, šikana, kyberšikana, ochrana bezpečí na internetu, agresivita ) - mimořádné situace vyvolané přírodními jevy (bouřka, vichřice, povodeň, lavina, silné mrazy, vysoké teploty, sněhové kalamity) - mimořádné situace vyvolané činností člověka (požáry, havárie chemických látek, havárie radiačních zařízení) - nutnosti poskytnutí první pomoci 7) Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, do vyučovacího předmětu Výchova k občanství byly vloženy výstupy a učivo k problematice finanční gramotnosti (7.,8., 9. ročník), ochrany člověka za mimořádných situací (8., 9. ročník), korupce (9.ročník) a obrany státu (6., 8. a 9. ročník). 8) Problematika finanční gramotnosti byla rozpracována i ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, předmět Praktické činnosti, tematický okruh Provoz a údržba domácnosti (7.ročník). 9) Problematika zdraví a sexuální výchovy byla upravena ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Výchova ke zdraví (6.,7.ročník). Vzhledem k rozsahu provedených úprav byla pro tento školní rok stanovena řada cílů pro autoevaluaci ŠVP: - vyhodnotit přiměřenost provedených úprav ŠVP vzhledem k možnostem školy - posoudit přiměřenost a vhodnost nových výstupů a doplněného učiva ŠVP vzhledem k schopnostem a dovednostem žáků i k očekávaným klíčovým kompetencím žáků - vyhodnotit propojenost jednotlivých částí ŠVP - sladit ŠVP a tematické plány pro jednotlivé předměty a ročníky - posoudit vhodnost učebnic používaných v jednotlivých předmětech a ročnících Na základě vyhodnocení shromážděných podkladů a po provedení rozboru získaných zkušeností lze konstatovat, že změny provedené ve ŠVP jsou vhodné, přiměřené a smysluplné. Toto konstatování umožňuje stanovit cíle pro příští školní rok: - dle finančních možností školy pokračovat ve výměně učebnic, které neodpovídají ŠVP

23 - pokračovat v práci s tematickými plány jednotlivých ročníků a předmětů (zapracovat nové náměty, opravit nevyhovující části, sladit tematické plány s novými učebnicemi) - zaměřit se na zpřesnění kritérií pro práci žáků a jejich hodnocení v jednotlivých předmětech. S těmito kritérii seznámit zákonné zástupce žáků (webové stránky školy). Výsledky vzdělávání jsou shrnuty do statistiky prospěchu žáků všech ročníků. Evidence žáků a statistika vzdělávacích výsledků žáků je vedena v programu Bakaláři. Statistická vyhodnocení jsou součástí veřejně přístupné dokumentace školy, která je uložena v kanceláři školy. Český jazyk (2. stupeň) Český jazyk a literatura patří k nejdůležitějším předmětům, její výuce musí být věnována velká pozornost. Rozděluje se na tři základní složky. V komunikativní a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, uplatní zde svoji tvořivost a fantazii. V jazykové výchově získávají žáci dovednosti potřebné k užívání spisovné podoby českého jazyka. Cílem je naučit žáky komunikovat s okolím písemně i ústně. V literární výchově je kladen důraz na schopnosti porozumět textu, formulovat vlastní (čtenářský) názor na předložené ukázky. Teprve za tímto zkoumáním obsahu následuje rozbor formy a osvojení si poetické terminologie. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozpoznali literární hodnoty a dokázali je odlišit od podprůměrné produkce. Hodiny literární výchovy by jim měly být inspirací pro vlastní celoživotní čtenářské zážitky. Škola dle výsledků testování žáků ví o nedostatku žáků při práci s textem. Cílem je náprava těchto poměrů přípravou kvalitních a metodicky odborných materiálů ve stávající výuce JČ při použití IT techniky. Daří se využívat odpovědnosti i sebehodnocení žáků. Můžeme říci, že jednak došlo k naplnění potřeb žáků, což je hlavní moment v přípravě a realizaci vzdělávání, ale zlepšilo se i sociální klima ve třídách. Pozorovali jsme větší otevřenost, toleranci, spolupráci i vzájemnou úctu v třídních kolektivech.

24 Vyučující se maximálně snaží vytvořit v žácích pocit zodpovědnosti za své výsledky. Domácí příprava je pravidelně kontrolována. Hlavní roli zde hraje rodinné prostředí, v němž žáci vyrůstají. ZŠ se proto snaží o pravidelnou spolupráci s rodiči. V rámci dosažení cílů výuky se využívá jednak individuální, jednak skupinové práce žáků. Osvědčuje se zejména projektová spolupráce založená na samostatné přípravě jednotlivých žáků tvořících tým. V rámci možností se využívají klasické učebnice, publikace, ale i počítačové programy a internet. Výsledky ČJ za poslední roky jsou podle jednotlivých testů stabilizované a srovnatelné. Slušné úrovně dosahují žáci v osvojení mluvnických a pravopisných dovedností. Problémy přetrvávají v četbě. Jen malé procento žáků přečetlo větší množství knih, což se promítá do jejich nízké slovní zásoby, omezených vyjadřovacích schopností a nedostatečné dovednosti porozumět složitějšímu textu a vytáhnout z něj základní myšlenky a fakt Učitelé zodpovídají za plnění osnov a ŠVP, přípravu na soutěže, olympiády, rozbory písemných prací a prověrek v uvedených předmětech. Předseda PK organizuje schůzky vyučujících na začátku školního roku, dále na konci každého pololetí a jinak dle potřeby (koordinace výuky, sjednocení klasifikace a hodnocení žáků, sjednocení srovnávacích testů a prací, zkušenosti s osnovami, metodické porady, výměna zkušeností). Dochází ke sjednocování a objektivizace klasifikace, provádění rozborů nedostatků zjištěných při kontrolních pracích a prověrkách, na jejich základě stanovit opatření k nápravě, realizovat je a následně kontrolovat. Důležitá je příprava školních akcí souvisejících s daným vyučovacím předmětem. Zajištění účasti žáků na soutěžích a olympiádách, organizace vhodného výběru vyučovacích forem, metod a didaktické techniky, sledování odborných časopisů, návrhy na zakoupení pomůcek, zajištění nákupu pomůcek pro daný předmět. V mluvnici žáci pracovali samostatně i ve dvojicích. Je patrné zlepšení v oblasti větných členů, ale je nezbytně nutné s žáky i nadále procvičovat komplexní jazykové rozbory. Problémy s rozbory vznikají na základě větší rozsáhlosti učiva, někteří žáci se zaměřují jen na aktuální učivo. Při rozboru naráží na neznalost teoretických pojmů. Při grafickém znázornění umí žáci pouze jednodušší souvětí, a proto je potřeba častějšího procvičování složitějšího souvětí. Problémy u určování slovních druhů pramení z nárazové přípravy žáků a z pocitu, že pokud se nejedná o novou látku, není potřeba opakovat. Neznalost

25 teoretických pojmů plyne z nedostatečné přípravy žáků na výuku, v důsledku vzniká neznalost praxe. Chyby při interpunkci způsobuje neznalost a malá zafixovanost spojek podřadicích a souřadicích. Domácí příprava žáků je nepravidelná a nahodilá. Při oznámení plánované písemné práce se domácí příprava nepatrně zvýší, ale nově nabyté znalosti se rychle zapomínají. Domácí úkoly určené k domácímu procvičování se v ojedinělých případech píší ve spěchu ve škole a nedochází k efektu procvičení dané látky v českém jazyce. V literární výchově mnohdy žáci znají pár základních literárních pojmů, které neumí využít v praxi. Je zapotřebí neustále využívat šablony, které napomáhají orientaci v textu a rozvíjení čtenářské gramotnosti. V literární výchově je potřeba vyčlenit čas na čtení, soustředěného začtení do knihy a na emocionální prožitek, který je podmínkou pro to, aby se z nečtenáře stal čtenář. Někteří žáci čtou s nechutí, stahují referáty z internetu a vyhýbají se četbě. Nejlépe se osvědčily hodiny čtenářská burza, kde žáci prezentují svou oblíbenou knihu a seznamují v kruhu své spolužáky s obsahem přečteného včetně úryvku. Toto ostatní spolužáky motivuje k četbě nových autorů. Záznamy z pročtených knih se zakládají do portfolia. Je nutné zařadit do výuky předčítání. Čtení je spojeno s psaním. Žáci písemně reagují na přečtené. Žáci se učí textům rozumět i tím, že je sami vytváří produktivní psaní. Důležité je vysuzování umět vyvozovat z přečteného závěry a texty posuzovat kriticky z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů. K porovnání znalostí paralelních tříd slouží kontrolní čtvrtletní práce, v nichž je pozornost věnována jak gramatice, tak literatuře a čtenářské gramotnosti. V 6. až 9. ročníku probíhala výuka podle ŠVP, plány učiva byly splněny. Pro žáky s integrací vypracovaly vyučující IVP. K těmto žákům se přistupovalo individuálně a žáci navštěvovali reedukaci. Při výuce jsou respektovány především prvky návaznosti, předkládají se žákům problémové otázky, které vedou k objevování nových poznatků a vztahů. Při hodnocení výkonu je uplatňována okamžitá zpětná vazba, chyby jsou vysvětlovány a odstraňovány. V přístupu k žákům převládá kladná motivace, která vede žáky k sebevědomí, zodpovědnosti a sociálnímu rozvoji osobnosti. Hodnocení žáků Podstatným základem hodnocení jsou čtyři čtvrtletní práce, jejich zadání i hodnocení je jednotné. V paralelních třídách jsou po dohodě vyučujících psány ve stejném termínu.

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA 2 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR Základní škola Praha-Kolovraty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOPR Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován dle RVP

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Železného

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Železného ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Železného 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost a velikost

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více