Výroční zpráva Ústavu hudební vědy UK FF za rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Ústavu hudební vědy UK FF za rok 2003"

Transkript

1 Výroční zpráva Ústavu hudební vědy UK FF za rok 2003 Obsah: 1) Personální složení změny: 2) Výuka a) bakalářské studium b) magisterské studium c) doktorské studium d) celoživotní vzdělávání 3) Badatelská činnost a) výzkumné záměry b) granty GA UK c) granty GA ČR d) granty MK ČR e) další 4) Konference 5) Publikace 6) Vědeckopedagogické hodnosti a diplomové (bakalářské) práce 7) Umělecké aktivity ad 1) V Ústavu hudební vědy FF UK došlo v roce 2003 k těmto personálním změnám: K 1. lednu 2003 odešla do důchodu dlouholetá knihovnice ÚHV PhDr. Vlasta Reittererová a funkci správce knihovny převzal Mgr. Jan Baťa. K témuž datu byli přijati na částečný pracovní úvazek Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. jako odborný asistent Kabinetu systematické hudební vědy se specializací na etnomuzikologii a Mgr. Marc Niubo jako asistent Semináře dějin starší hudby. V letním semestru studijního roku 2002/2003 působil na ÚHV jako hostující lektor Dr. Felix Wörner z Berlína (Institut für Musikforschung Preussischer Kulturbesitz), který přednášel o tvorbě autorů 2. vídeňské školy. ad 2) a) Ve studiu bakalářského oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby byla v roce 2003 zapsána poslední studentka, která absolvovala v září t.r. (viz níže). Tomuto studijnímu oboru vypršela akreditace MŠMT a nadále již nebude vypisován. b) V magisterském studiu oboru Hudební věda, v němž spočívá těžiště výukové činnosti ústavu, bylo v uplynulém roce zapsáno téměř sto studentek a studentů. Téměř ve všech případech šlo o prezenční formu studia. V souvislosti s vypršením akreditace byli také všichni zbývající studenti kombinovaného (dříve: externího) studia hudební vědy převedeni do studia prezenčního. Na zahraniční studijní pobyty v rámci programu SOCRATES/ERASMUS ad. byly vyslány studentky Michaela Vejvarová (Erlangen, SRN), Eva Nachmilnerová (Freie Universität Berlin) a Jana Dostrašilová (Toulouse, Francie). c) Rovněž doktorské studium hudební vědy bylo zastoupeno velmi silně. V roce 2003 měl ÚHV celkem 21 doktorandů, z nichž šest studovalo v prezenční a patnáct v kombinované formě studia. Nově přijatými doktorandy, kteří nastoupili k 1. říjnu 2003, se stali v prezenčním studiu Mgr. Jan Baťa a Mgr. Markéta Štědronská a v kombinovaném studiu Mgr. Jiří Mikuláš. K témuž datu se po ročním přerušení znovu zapsala ke studiu Mgr. Tereza Havelková, která předtím pobývala jako stipendistka Fulbrightovy na Columbia University v New Yorku. Studium naopak přerušila Mgr. Tereza Kibicová, která odjela na dvousemestrální stipendijní pobyt do Mnichova. Státní rigorózní zkoušku složili v dubnu 2003 Mgr. Pavel Kordík a v listopadu 2003 odborný 1

2 asistent ÚHV PhDr. Petr Daněk. V průběhu roku 2003 zanechali studia Mgr. Róbert Bayer a PhDr. Kateřina Maýrová. d) V programu celoživotního vzdělávání zajišťoval ÚHV stejně jako v minulých letech jednak hojně navštěvovaný a žádaný kurz dějin hudby pro posluchače Univerzity 3. věku a jednak přípravný kurz Seznámení s hudební vědou, určený přednostně pro budoucí uchazeče o studium tohoto oboru. Počínaje studijním rokem 2003/2004 se garantem kurzu v rámci Univerzity 3. věku stal PhDr. David Eben, Ph.D. Za průběh a náplň přípravného kurzu zodpovídá Mgr. Eduard Douša, Ph.D. ad 3) Pokud jde o badatelskou činnost, zmiňujeme na tomto místě výslovně především grantové projekty. V získávání grantových prostředků, které významným způsobem vylepšují rozpočet ústavu a umožňují nákup nových knih, zvukových nosičů i přístrojového vybavení, byli pracovníci ÚHV nadále období velmi úspěšní. Jednalo se přitom jak o grantové úkoly, jejichž řešení plynule pokračovalo z předchozích let, tak také o nově podané a schválené projekty. a) Výzkumný záměr Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin je jedním ze šesti výzkumných záměrů, jejichž řešení probíhá až do roku 2004 na základě mezioborové spolupráce na FF UK. ÚHV je do tohoto záměru zapojen dílčím projektem Hudební kultura českých zemí, který je začleněn do 4. kapitoly s názvem Sociální, ekonomický, politický a kulturní vývoj české společnosti od středověku do 20. století. Řešitelem (koordinátorem) je doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., který se v druhé polovině roku 2003 také zúčastnil přípravných prací na formulování nového výzkumného záměru pro léta b) Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) podporovala v uplynulém roce dva projekty pracovníků ÚHV. Řešitelem úkolu Česká duchovní píseň: Zpracování Sedlčanského kancionálu byl PhDr. Petr Daněk. Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. byla hlavní řešitelkou grantového úkolu Nové kritické vydání děl Antonína Dvořáka (1. etapa), který spoluvytváří předpoklady pro zahájení nového souborného vydání děl tohoto skladatele, včetně odborné přípravy mladých pracovníků, kteří by se měli v budoucích letech na tomto vydání podílet. Oba tyto projekty byly k ukončeny. c) Grantová agentura České republiky (GAČR) podpořila v roce 2003 dva významné projekty, směřující ke kritické edici památek hudby období středověku a renesance. Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. byl řešitelem projektu Kritické edice kodexu Speciálník a PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. pokračovala v řešení postdoktorského grantu Repertoár mešních tropů v pražské diecézi. Oba tyto projekty byly v souladu s původním plánem ukončeny k byl zahájen doktorský grantový projekt GAČR Prameny k dějinám hudby v českých zemích: evidence, studium a kritické vydávání. Spolunositelem tohoto grantu je Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, řešitelkou prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Projekt je plánován celkem na čtyři roky do d) V roce 2003 dále intenzívně pokračovaly práce na grantovém projektu Příprava a zahájení Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka, podporovaném Ministerstvem kultury ČR v letech Na tomto projektu se spolu s ÚHV účastní zejména Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR a Národní muzeum Muzeum Antonína Dvořáka v Praze. Řešitelka projektu, prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., se zabývala zejména plánováním a koordinací úkolů všech tří pracovišť, jakož i vypracováním závazného rozvrhu edice a revidováním textu edičních zásad. 2

3 e) Z ostatních grantů a projektů jmenujme aspoň nové vydání velké hudební encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), které se nyní nachází v polovině osobní části. Počátkem roku 2003 byla prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. oficiálně jmenována odbornou poradkyní (Fachbeirat) pro oblast české hudby a další členové ÚHV doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., Mgr. Marc Niubo, PhDr. Marta Ottlová a prof. PhDr. MgA Milan Slavický se podíleli autorsky na svazcích 9, 10 a 11. ad 4) V roce 2003 byl Ústav hudební vědy FF UK spolupořadatelem dvou muzikologických konferencí s mezinárodní účastí: Philippe de Monte, rudolfínský dvůr a Čechy, Praha (k 400. výročí úmrtí skladatele) Arnold Schönberg a jeho současníci, Praha (k 75. narozeninám bývalého člena ÚHV prof. PhDr. Ivana Vojtěcha) Pracovníci a doktorandi ÚHV se dále účastnili těchto domácích i zahraničních konferencí: Dvořák Study Day, Leeds a (Jarmila Gabrielová) Kultura biedermeieru v českých zemích, Plzeň (Jarmila Gabrielová) Konference ke 100. výročí narození Karla Janečka, Praha, květen 2003 (Eduard Douša) Medieval and Renaissance Music Conference, Jena (Jan Baťa, Lenka Mráčková) New Music in the New Europe , Brno (Tereza Havelková) Hudba-umenie-myslenie, Bratislava (Jarmila Gabrielová) Organ and Liturgy Today, Santuario de Fatima (Portugalsko) (David Eben) Musica nova roč. 6, Brno (Vlastislav Matoušek) Výroční konference ČSHV, Praha 5. a ad 5) Z publikací vydaných v roce 2003 je třeba zmínit: Vlastislav MATOUŠEK, Rytmus a čas v etnické hudbě, Praha (TOGGA), ISBN , 158 stran + 2 CD s hudebními ukázkami Individuální bibliografii jednotlivých pracovníků a pracovnic ÚHV v této zprávě neuvádíme. Namísto toho odkazujeme na databázi Střediska vědeckých informací FF UK případně též na databázi UK ad 6) Obhájené doktorské práce na oboru hudební věda v roce 2003: David Eben: Die Offiziumsantiphonen der Adventszeit (školitel doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.) Jan Frei: Nové pohledy na hudební kulturu doby husitské (školitel doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.) 3

4 Obhájené diplomové práce na oboru hudební věda v roce 2003: Milan Arner: George Enescu Sonáta pro klavír a housle č. 3 op. 25 (vedoucí práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.) Jan Baťa: Kutnohorský sborník mší (vedoucí práce PhDr. Petr Daněk) Václav Flegl: Zhudebnění Heydukových sbírek Cigánských melodií (vedoucí práce PhDr. Marta Ottlová) Kateřina Kohoutová: Česká vokálně-instrumentální tvorba na přelomu 50. a 60. let 20. století (vedoucí práce prof. PhDr. MgA. Milan Slavický) Veronika Kopecká: Smyčcové kvartety Václava Kaprála (vedoucí práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.) Kateřina Krasnická: K otázkám vývoje stylu české dudácké hry ve světle písemných a zvukových pramenů 19. a 20. stol. (vedoucí práce PhDr. Marta Ottlová, konzultant doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.) Petra Kvasničková: Klavírní koncert v 60. letech v Československu (vedoucí práce prof. PhDr. MgA. Milan Slavický) Ourania Menelaou: Aplikace dodekafonické techniky ve skladbách Nikose Skalkotase (vedoucí práce prof. PhDr. MgA. Milan Slavický) Tereza Pavelková: Chlumecký kancionál (vedoucí práce PhDr. Petr Daněk) Ludmila Šmídová: A. Dvořák Klavírní koncert g moll op. 33 (vedoucí práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.) Markéta Štědronská: Klavírní trio g moll op. 15 Bedřicha Smetany a Klavírní trio fis moll op. 1 č. 1 Césara Francka: poznámky ke kompoziční problematice (vedoucí práce PhDr. Marta Ottlová) Kateřina Záhorová: Alban Berg Lulu. Problematika zhudebnění původního dramatického textu (vedoucí práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.) Práce Milana Arnera byla oceněna Bolzanovou cenou. Diplomová práce Veroniky Kopecké získala ocenění Nadace Leoše Janáčka. Státní závěrečná zkouška na oboru hudební věda (studovaném na UK FF jako 3. obor): Vít Aschenbrenner Obhájená bakalářská práce na oboru teorie a provozovací praxe staré hudby: Marta Neumannová: Polyfonní zpracování antifony Regina coeli v kodexu Speciálník (vedoucí práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.) ad 7) Z bohaté skladatelské a koncertní aktivity pracovníků ÚHV prof. PhDr. MgA. Milana Slavického, Mgr. Eduarda Douši, Ph.D., PhDr. Davida Ebena, Ph.D., Mgr. Vlastislava Matouška, Ph.D. a doktoranda Mgr. MgA. Miroslava Srnky vybíráme: Eduard Douša dokončené skladby: Síla myšlenky (komorní kantáta pro baryton, recitátora, sbor a orchestr na slova mistra Jana Husa); Koncert pro housle a komorní orchestr; Písničky pro kmotřičku (čtyři pohledy na smrt) pro baryton a klavír nahrané skladby: Sonata drammatica pro klavír; Návraty fantasie pro klavír; Koncertní hudba pro violoncello sólo; Sonatina pro flétnu a klavír; Písničky pro kmotřičku 4

5 vydané skladby: Smyčcový kvartet; Rapsodická věta pro klarinet a klavír; Sonatina pro flétnu a klavír; Trochu jinak (čtyřruční skladby pro mládež); Malí sportovci (Písničky pro děti); Koncertní hudba pro violoncello sólo David Eben (a Schola gregoriana) spoluúčinkování na projektu Dekonstrukce, památník na Vítkově 20. a koncertní turné v Norsku, září 2003 série adventních a vánočních koncertů v Praze, prosinec 2003 Vlastislav Matoušek dokončené a premiérované kompozice: Kyomu Emptiness pro hlas, tibetský zvonce a shakuhachi na starojaponský text; E.T. Opernicus, písňový cyklus z opery 8. cesta pro hlas a kytaru; Vox clamantis pro hlas(y) a perkuse na biblické texty CD nahrávka: Taki Ochi (ARTA F1 0119) koncertní činnost: 63 koncertů na bambusovou flétnu shakuhachi; nastudování a světová premiéra cyklu Kniha principů op. 50 Zbyňka Vostřáka v rámci koncertu Opus imperfectum v pražském Klementinu Milan Slavický koncertní provedení skladeb: Vzývání IV, Musica danubiana (Bratislava, festival MELOS-ÉTOS, říjen 2003), Ich dien (Karlovy Vary, festival Mladé pódium, srpen 2003), Zůstaň s námi, lásko (Praha, HAMU) aj. rozhlasová provedení: ČRO 3 (Vltava), celkem 10 provedení, mj. orchestrální skladby Pocta Saint Exupérymu, Synergie, Ich dien, La voce soave, Země lidí hudební režie nahrávek pro firmy JVC Victor, Harmonia mundi, Orfeo, SEL Luxembourg aj. Miroslav Srnka dokončené a premiérované skladby: Waiting with myself pro violoncello a orchestr (Praha duben 2003); Podvrhy pro mužský vokální soubor (v rámci projektu Dekonstrukce, památník na Vítkově v Praze, 20 a ) Praha, únor 2004 Zpracovala a předkládá: Jarmila Gabrielová 5

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce

HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Diplomová práce KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY HISTORIE PEDAGOGICKO UMĚLECKÉHO OBORU ZPĚV NA KATEDŘE HUDEBNÍ KULTURY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Diplomová práce Mgr. et Bc. Monika Vašíčková Učitelství sólového zpěvu pro střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Bohuslav Martinů, Paříž, 1932 Obsah BOHUSLAV MARTINŮ (1890-1959)... 3 ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY V ROCE 2013... 4 ZAMĚSTNANCI INSTITUTU BOHUSLAVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012

Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012 1 Úvod Pokud bychom hledali vhodné označení pro rok 2012, bylo by jistě nejvýstižnější nazvat ho rokem změn. Tou nejviditelnější je změna dislokace

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2014 Pedagogická fakulta 2014 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 15. dubna 2015. 1. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkratka pracoviště: EÚ AV ČR, v.v.i. IČ: 6878076

Více

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin Název zpracovatele: Památník národního písemnictví Adresa sídla: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 IČ: 00023311 Telefon: 220516695 E-mail: post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz Internetové stránky:

Více

Tisková zpráva České filharmonie

Tisková zpráva České filharmonie Tisková zpráva České filharmonie Pražské premiéry 2004 stará a nová jména přehlídka vybrané soudobé české hudby Česká filharmonie pořádá ve dnech 14.-19.3.2004 sérii 6 koncertů, během kterých budou v pražské

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Stavíme dům od základů. J. A. Komenský Na titulní straně Koncerty, vystoupeními žáků, výstavou

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014, únor 2015 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 PRAHA ÚNOR 2015 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více