Zákon tyto děti klasifikuje na:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon tyto děti klasifikuje na:"

Transkript

1

2

3 Když mi bylo pět, matka mi vždy říkala, že v životě je nejdůležitější štěstí. Když jsem začal chodit do školy, měl jsem napsat, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem, že chci být šťastný. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání, a já jim odpověděl, že oni nepochopili život. John Lennon

4 Nemám ráda škatulkování. Vždy si u něj vzpomenu na dílo Erica Fromma Mít či být (2001), ve kterém autor hovoří o dvou skupinách lidí. Skupina být na sebe nahlíží optikou: Jsem, jaký jsem; jsem tím, o čem přemýšlím, co cítím, jak se realizuji ve vztazích. Důležité je pro mě být. Zatímco pohled skupiny mít je: Jsem to, co mám. Moji hodnotu určují věci, výkon, vzdělání, pracovní pozice, plat, auto, společenská prestiž nebo známky mých dětí. Pokud se na děti budeme dívat hodnotícím pohledem: Honzík je hyperaktivní; Vendulka je velice šikovná; Adámek začal mluvit mnohem dříve než ostatní děti; Katka je ve škole pomalá a Mája je jedničkářka, budeme děti posuzovat a přijímat podmínečně na základě jejich výkonu. Po čase tuto orientaci přijmou jako přirozenou i ony. A může jim trvat dlouhé roky, než si uvědomí, že jsou jedinečnou lidskou bytostí, která může prostě být a tvořit si svoji cestu podle sebe. Přestože je tedy brožurka pojmenovaná jako Metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž tuto skupinu dětí vymezuje, dovoluji si s trochou nadsázky tvrdit, že dnes je takovým dítětem skoro každé dítě. Vnímám totiž, že pod návalem výše zmíněných tlaků často nejenže zapomínáme uspokojovat své vlastní potřeby, ale mnohdy se nám vytrácí i zdravý selský rozum při uspokojování přirozených potřeb našich dětí. Vezměme si jako příklad základní potřebu bezpečí a odpovězme si: uspokojujeme ji dostatečně všem dětem doma nebo ve škole? Mohou se na nás bez obav obrátit a říci nám, co skutečně potřebují? Uvědomujeme si vůbec my sami, co potřebujeme například ve chvíli, když po dětech křičíme? Metodika si vzhledem ke svému rozsahu a výše uvedeným skutečnostem neklade ambice analyzovat a kategorizovat jednotlivé druhy znevýhodnění či zvýhodnění. A už vůbec ne komplexně nahlížet na tuto velmi rozsáhlou problematiku. Jde spíše o směs střípků a podnětů, které vás mohou inspirovat při práci s dětmi, ale i se sebou samými. Děti jsou totiž odrazem našich myšlenek a emocí. Proto mnohdy pouhá změna postoje či chování rodiče nebo pedagoga má obrovský vliv na změnu u dítěte. Sdílím názor představitele Nové biologie Bruce Liptona, který napsal: Lidský růst nepodporuje nejvíce ta nejexkluzivnější škola, největší hračka či nejlépe placené místo. Dávno před vznikem buněčné biologie a před studiem dětí v sirotčincích věděli uvědomělí rodiče a proroci jako Rúmí, že pro lidské děti i dospělé jedince je nejlepším aktivátorem růstu láska. (Lipton, 2011: 156). Metodika v textu obsahuje QR kódy, které vás po načtení chytrým telefonem nebo tabletem odkáží na doplňující video nebo další text. Máte-li například operační systém Android, pak si čtečku QR kódu do svého telefonu nebo tabletu nainstalujete stažením z aplikace Obchod Play. Videa si můžete přehrát také na počítači vložením jejich URL adresy do internetového vyhledávače (adresy naleznete v seznamu použité a doporučené literatury). 3

5 Podívejte se na video Venduly Chalánkové Umění je proces, jež autorka uvádí úryvkem z básně Pavla Zajíčka: Před tím, co dělat chceš, neuhýbej, a tomu, kam chceš jít, důvěřuj. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zákon tyto děti klasifikuje na: žáky se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru), žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání), žáky se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí např. děti migrantů), žáky mimořádně nadané (jedince, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech). Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Rozsah a závažnost zjištění je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. Mají také nárok na tzv. podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělávání. 4

6 Podpůrná opatření znamenají využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření poskytuje škola žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vyrovnávacími opatřeními se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytovaní individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání pedagogických služeb školy a školských poradenských zařízení. Na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Dále existuje možnost zřízení místa asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, opět na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. Vyrovnávací opatření poskytuje škola na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb jednotlivého žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání ve spolupráci se školním psychologem. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována přednostně formou individuální integrace školy hlavního vzdělávacího proudu, dále potom zřízením samostatné třídy a školy speciální třídy, speciální školy a podpůrnými službami poradenského a jiného školského zařízení. Individuální integrace do tříd ve školách hlavního vzdělávacího proudu probíhá se současným zajištěním odpovídajících vzdělávacích podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče. Jedná se o upřednostněnou volbu, vyhodnocující reálné možnosti uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při výběru vzdělávací cesty žáka je vždy rozhodující vyjádření rodičů. Integrovaní žáci jsou zpravidla vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány zpravidla pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Při skupinové integraci se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. Speciální školy, školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, slouží žákům především s těžšími formami zdravotního postižení (žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením). Těmto žákům je s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb poskytována nejvyšší míra podpůrných služeb. 5

7 Žáci se zdravotním postižením se mohou vzdělávat ve variantní organizační formě, která nejlépe odpovídá jejich vzdělávacím potřebám, ale také požadavkům jejich rodičů. K zařazení do některé z výše uvedených organizačních forem speciálního vzdělávání se vyžaduje souhlas zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka. K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Ředitel školy může u všech žáků (tedy i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) rozhodnout se souhlasem školské rady o možnosti hodnotit klasifikačním stupněm, slovně i kombinací. Využívají-li pedagogové slovního hodnocení, zahrnují do něj popis vývoje a průběhu vzdělávání žáka, jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a doporučení k dalšímu rozvoji žáka včetně informace, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat ( 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze speciální vzdělávací potřeby. Pokud žák přechází na jinou školu nebo na střední školu, škola převede slovní hodnocení na klasifikační stupeň, pokud nastávající škola hodnotí jiným způsobem nebo o to požádá. Přečtěte si skripta Veroniky Blažkové Kapitoly ze speciální pedagogiky a Drahomíry Jucovičové Specifické poruchy učení a chování, které jsou dostupné online. Podívejte se na video, ve kterém Sir Ken Robinson uvádí Tři principy, které lidská mysl potřebuje k rozkvětu. Prvním předpokladem růstu je přirozená rozlišnost a různorodost lidských bytostí. Druhou zásadou pak, že se děti nenuceně učí díky své zvědavosti. A třetím principem je skutečnost, že je lidský život ve své podstatě tvůrčí. Robinson zdůrazňuje, že jednou z rolí vzdělávání je v dětech tyto tvůrčí síly probudit a rozvinout a vychovávat tak nejmladší generace v prostředí plném možností. 6

8 Vše, co během života zažijeme, si mozek ukládá a pamatuje včetně doprovodných vjemů a emocí (vůně zeleninové polévky nám připomíná mateřskou školu a to, jak rádi jsme tam chodili; s poslechem konkrétní písně si vzpomeneme na spolužačku ze základní školy, chuť špekáčku nás ve vzpomínkách zavede na letní tábor). V naší paměti zůstávají zaznamenány i emocionální problémy a duševní konflikty. Kromě vlastních vzpomínek to jsou i informace zděděné po našich předcích včetně kolektivních vzpomínek. Vědomá mysl (10 %) je tvořivá, zatímco nevědomá (90 %) je souhrnem stimulů a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl přehrává stejné reakce. Vzpomeňte si, kolikrát jste se rozčílili na své dítě, když jeho domácí úkol neodpovídal vaší představě. Pokud vás například od dětství učili, že jednotlivá písmenka musí být úhledná (a když tomu tak nebylo, následoval trest), pak pohled na odbytý úkol spouští podvědomé tlačítko podnět-reakce a vy se rozhněváte. Je-li vzpomínka příliš bolestná, vědomí ji v rámci zachování přežití a integrity vytěsní. A tak nás ani nenapadne, že pocity slabosti, rudnutí, nervozita a tzv. okno při pravidelné poradě s vedením by mohly souviset například s ranou situací, kdy jsme před třídou na známky zpívali českou hymnu. Přestože tedy k 90 % uložených záznamů nemáme vědomý přístup, díky 10 % své vědomé mysli můžeme (jak uvidíme v kapitole Léčebný kód) s energetickými vzorci, které určují naše další vnímání, pracovat. V minulých staletích převládalo ve vědě paradigma¹ tzv. genetického determinismu. Tedy náhled, že DNA kóduje náš život a my jsme v podstatě oběťmi svých genů. V posledních desetiletích však dochází k radikálnímu průlomu. Představitelé nového vědeckého oboru zvaného Epigenetika přicházejí se zjištěním, že jak jednotlivé buňky, tak i naše životy nejsou určovány geny, ale našimi reakcemi na signály z prostředí. Buňky jsou naplněny záměrem a účelem: aktivně vyhledávají taková prostředí, která podporují jejich schopnost přežít, a současně se vyhýbají prostředí toxickému či jinak nepřátelskému. Stejně jako lidé i jednotlivé buňky analyzují tisíce podnětů z mikroprostředí, které obývají. Analýzou těchto dat si pak ¹ Ve vědecké sféře znamená paradigma zásadní pojetí určité disciplíny, které je považováno za vzorové a je sdíleno většinou vědců a výzkumníků v určité historické etapě. Paradigma vymezuje to, co má být zkoumáno, s jakými přístupy, jakými metodami, podle jakých pravidel a konvencí. Paradigmata ve vědě jsou dočasná a jejich změna obvykle probíhá radikálním obratem, tzv. vědeckou revolucí. Pojem vědecká revoluce zavedl T. S. Kuhn. (Paradigma IN Wikipedia.cz, 2015) 7

9 buňky volí vhodné behaviorální reakce, které jim zajistí přežití. (Lipton, 2011: 28 29) Rozhodující tedy není naše genetická výbava, ale prostředí, ve kterém žijeme, a naše reakce na konkrétní podněty. Proto hovoříme-li o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné zdůraznit význam tzv. vazby dítěte na blízkou osobu (v anglické literatuře se setkáváme s pojmem attachment ), která znamená, že se dítě obrací obvykle na rodiče, když hledá ochranu a jistotu. Emocionální vazba ukotvená tělesným kontaktem zajišťuje přežití a rozvoj dítěte. Když je potřeba vazby uspokojena, může dítě zkoumat a objevovat svět. Vazba má přednost před hrou, učením a ostatními aktivitami. Děti se v žádném věku nemohou zvídavě a plně věnovat vzdělávání (zkoumání a objevování), mají-li strach, který aktivuje jejich potřebu vazby. V takové situaci jsou zcela zaměstnány hledáním blízké osoby, která by jejich potřebu vazby naplnila. Pro veškeré vzdělávání a učení (a to u všech dětí) je proto základním předpokladem pocit bezpečné vazby. Aby děti doma, ve školce i škole mohly přijímat nové podněty, zpracovávat je a učit se, musejí mít emocionální pocit bezpečí, tzn. vytvořenou bezpečnou vazbu např. k učiteli, vychovateli nebo třeba k tetě na hlídání. Tehdy mohou plně realizovat svoji přirozenou zvídavost. (Brisch, 2012) Podívejte se na pořad Duše K O vědomém početí, v němž Jaroslav Dušek a jeho hosté, Lenka Melicharová, Katarína Zatovičová a Natalie Sedlická, hovoří mimo jiné o vlastní zkušenosti s konceptem epigenetiky a důležitosti vědomé pozornosti při výchově dětí. Koncept Nové medicíny (Nagy, 2009) je vědecky ověřenou zdravovědou založenou na přírodovědných základech a kritériích, které pracují s biologickými zákonitostmi. Díky jejich pochopení pak toto pojetí odkrývá nejen mechanismus fungování onemocnění, ale zároveň dokazuje propojenost psychiky, mozku a orgánu člověka i jiných organismů. Autor nové medicíny Ryke Geerd Hamer mimo jiné objevil, že náš mozek nereaguje na jakýkoliv konflikt, ale jen na tzv. biologický konflikt, který ohrožuje přežití jedince. Základní typy těchto konfliktů jsou kompatibilní s Maslowovou pyramidou potřeb. 8

10 Fyziologické potřeby (hlad, žízeň, spánek) odpovídají tématu sousta: tak toto tedy nestrávím; nejsem dost rychlý, abych si zajistil sousto; sousto se mi zaseklo. Potřeba jistoty a bezpečí (důvěra, ochrana) je předmětem obrany: urazili mě, poškodili mě, zaútočili na mě, pošpinili mě, ponížili mě. Sociální potřeby (láska, sounáležitost, přátelství) korespondují s tématy soužití a odloučení: odloučení, odpojení, ztráta kontaktu, popř. úmysl kontakt navázat, tzv. revírně-genitální konflikty, pohyb a přesun. Potřeba uznání (sebeúcta, úspěch, postavení, úcta) odpovídá typu konfliktu sebeúcty: nejsem dost dobrý; nejsem manuálně zručný; cítím se být v okovech. V nejvyšších potřebách seberealizace (růst, znalosti, rozvoj) a transcendence (přesah) pak leží pomyslný klíč, který nás může vyvést ze spárů naší biologie a neustálých střetů s vlastními konflikty. V tomto kontextu koncept nové medicíny identifikuje také spouštěče změn chování. Vzhledem k rozsahu této metodiky však popisuji daná témata velmi zjednodušeně a zájemce o hlubší porozumění problematice odkazuji na odbornou literaturu. Při neschopnosti koncentrace syndromu ADHD nalezneme u dítěte dva stresové konflikty v senzorické části mozkové kůry, které souvisí s emočním prožitkem odpoutání, odloučení, oddělení se od něčeho (někoho). Dítě zpravidla zažije nepříjemné konflikty v souvislosti s odloučením od osoby, která je zdrojem jeho pocitu bezpečí. ADHD se tedy může objevit v důsledku rozvodu rodičů, odjezdu rodičů na pracovní cestu apod. Dva aktivní konflikty se váží buď k jedné události, anebo se jedná o samostatné konfliktní prožitky, které souvisí s odloučením. V průběhu konflikt-aktivní fáze není dítě schopné koncentrace, je zapomnětlivé a otupělé. Tyto projevy jsou přirozenou biologickou reakcí organismu na zmírnění žalu a přetrvávají tak dlouho, dokud se vazba neobnoví. V hojivé fázi se pak objevují defekty na pokožce, která je kontaktním orgánem při konfliktech soužití a odloučení. Řešením je návrat pocitu bezpečí, pozornosti a dotyku osoby, na kterou je dítě emocionálně navázané. Za hyperaktivitou stojí dva stresové konflikty v motorické části kortexu. Konfliktní prožitek se týká neschopnosti úniku z určitého prostředí, pocitu, že se jedinec někde zasekl a je přitlačený ke zdi. V praxi zde často nacházíme neschopnost úniku např. ze školy, kterou dítě vnímá jako ohrožující, ale přesto v tomto prostředí musí zůstat. Dalším ze spouštěčů může být např. císařský řez. V průběhu konflikt-aktivní fáze se objevuje částečná paralýza tzv. efekt mrtvého brouka, zatímco v hojivé fázi dochází k trhání, tikům a křečím v končetinách. Nejde tedy o nepřizpůsobivost a svévoli dítěte, ale o biologickou odpověď organismu v důsledku konfliktního prožitku. Uklidnění a nápravu lze očekávat jen tehdy, pokud správně určíme příčinu daného chování a zabezpečíme uspokojení potřeb dítěte. Důležitá je také vyvážená strava. Nadbytek sacharidů veškeré příznaky ještě zhoršuje, neboť cukr působí tzv. sympatikotónně (mobilizačně, akceleračně) a zvyšuje u dítěte pocit napětí. Autismus je vývojová, resp. psychická sociálně-úzkostlivá porucha, pro kterou jsou charakteristické deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Postižení 9

11 jedinci jsou pod vlivem dvou konfliktních událostí, z nichž jedna souvisí s náhlým úlekem a vystrašením, druhá pak se silným potlačovaným hněvem vyvolaným narušením hranic vlastního území. Tyto konflikty mohly být v prenatálním období přenesené i z matky na dítě. Pro okolí zvláštním, avšak pro autistu dokonalým uspořádáním se jedinec snaží o vytvoření svých opěrných bodů. Proto na narušení vlastních hranic tito lidé často reagují manicky až agresivně. Při práci s autisty je tedy velmi důležité zajistit jim bezpečný prostor bez narušitelů. Při neschopnosti spolupráce může pomoci aplikace vysoce potencovaných homeopatik. Poslechněte si audioblog Integrální zdravovědy Františka Nagyho O autismu, ve kterém autor uvádí, že kromě výše uvedených můžeme příčiny autismu hledat také v rovině kontaminace těla těžkými kovy, umělými a rafinovanými látkami v potravě nebo v souvislosti s alergií na laktózu a pšeničný lepek. Nevědomá mysl tedy pracuje s asociacemi, které se sice propojily jako naše funkční ochrana pro přežití, ale následně je jako funkční vnímat nemusíme. Důležité je v první řadě podniknout konkrétní kroky k odstranění spouštěče našeho nepříjemného prožitku (když se například dítě něčeho bojí, je nutné danou záležitost nebagatelizovat a společně s dítětem přijít na způsob, jak obavy vyřešit). Následně si můžeme pomoci například technikou Léčebného kódu, která s využitím poznatků kvantové fyziky dokáže mazat destruktivní emoční náboj vzpomínek. Situace pak sice zůstává ve vědomé paměti, ale bez připojených emocí. Léčebný kód (Loyd, 2012: ) se nezaměřuje na fyzické problémy, ale na snížení hladiny stresu. Postup 1. Přemýšlejte o určitém problému. Jeho závažnost ohodnoťte na stupnici 1 10 (1 banální, 10 zásadní problém). 2. Odhalte své emoce a myšlenky (Co cítíte? Jaké myšlenky vás k tomuto problému napadají?). 3. Pokuste se v mysli vyhledat co nejstarší situaci, kdy jste cítili podobné emoce a kdy vás napadaly stejné myšlenky. Tuto vzpomínku opět ohodnoťte

12 4. Zadejte si očisťující prohlášení: Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy spojené s (uveďte svůj problém) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že je prostoupí světlo, život a láska. 5. Přikládejte nyní postupně své ruce do nakreslených pozic (kořen nosu, ohryzek, čelisti, spánky). Každou polohu aktivizujte ( prosvětlujte ) po dobu 30 sekund. 6. Následně opět ohodnoťte daný problém na stupnici Tento postup můžete zopakovat několikrát a prověřit tak různé minulé zážitky. 8. Denně postačí cvičit minut. Doba, kdy se dostaví výsledky, je individuální. Každý potřebuje svůj vlastní čas ke změně úhlu pohledu na konkrétní záležitosti. Ne každý rád pracuje s konkrétními obrazy, někdo preferuje barvy jiný emoce. Následujte proto svoji vlastní moudrost, která vás k vašemu nejlepšímu možnému postupu dovede. Alexander Loyd definuje také 12 oblastí, které mohou souviset s naším problémem. Jejich uvědoměním můžeme celý léčebný proces zefektivnit. Zábrany: 1. neschopnost odpouštět, 2. škodlivé činnosti (návykové látky, přejídání, závislosti, destruktivní chování), 3. mylné názory (o sobě a o světě, strachy a obavy). 11

13 Léčebný systém (tělesné orgány): 4. láska versus sobectví (endokrinní systém, žlázy, hormony), 5. radost versus smutek a deprese (kůže), 6. klid versus úzkost a strach (gastrointestinální trakt), 7. trpělivost versus zlost, frustrace, netrpělivost (imunitní systém), 8. vstřícnost versus odmítavost, hrubost (CNS, mozek, páteř), 9. sebevědomí versus pocit méněcennosti, vina, hanba (respirační systém), 10. důvěra versus ovládání (reprodukční systém), 11. pokora versus povrchnost (oběhový systém), 12. sebeovládání versus ztráta kontroly (muskuloskeletární systém). Přečtěte si knihu Alexandra Loyda Léčebný kód, ve které naleznete také výpovědi lidí, kteří s tímto systémem pracovali na odstranění svého stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami. Chceme-li porozumět problematice učení, můžeme se opřít o 12 vědecky zdůvodněných a prakticky použitelných principů, jež v sobě shrnuje publikace Jak se děti učí (Vosniadou IN Štefl, 2014). To, co platí pro školní výuku dětí, při výchově a vzdělávaní doma, v zájmovém kroužku, platí s přihlédnutím k jejich individuálním nárokům rovněž při výchově, vzdělávání a rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak se tedy děti učí? 1. Aktivně. Naučit se cokoliv nového není možné bez aktivní účasti a zapojení žáka. Pedagogové by proto místo pasivního předávání informací měli využít přirozenou zvídavost dětí, jejich touhu věcem porozumět a dovolit jim převzít zodpovědnost za své vlastní učení. 12

14 2. Sdílením s ostatními. Děti se učí nápodobou. Zvnitřňují si činnosti, zvyky, slovní zásobu, chování, způsob myšlení a náhled na svět podle osob, se kterými vyrůstají. Sdílení s ostatními je hlavní činností, jejímž prostřednictvím dochází k učení. Sdílení zároveň zvyšuje úspěšnost žáků a pomáhá je udržet zapojené do práce. 3. Smysluplnou činností. Děti i dospělí se učí nejlépe tehdy, když danou činnost vnímají jako smysluplnou, tedy takovou, kterou lze uplatnit v praktickém životě. Zájem a motivace studentů vzroste, budou-li chápat, proč vzdělávací aktivitu mají dělat, co je jejím účelem a k čemu ji využijí. 4. V souvislostech nové informace s předchozími znalostmi. Nové poznatky vždy zapadají do toho, co již žák pochopil a co zná. Ani zde však nestačí pasivní znalost. K plnému porozumění a dalšímu učení je třeba své předchozí znalosti aktivovat, zvláště pak věnovat pozornost souvislostem. 5. Prostřednictvím poznávacích strategií. Učení probíhá tak, že jedinci uplatňují různé efektivní poznávací strategie, díky kterým mohou porozumět problémům, uvažovat o nich, řešit a pamatovat si je. Na některé přicházíme intuitivně (např. jak si zapamatovat nákupní seznam), další nás mohou naučit ostatní lidé (např. strategie pro řešení matematických problémů, pro porozumění textu, učení se od ostatních). Systematickým předáváním učebních strategií se žáci učí lépe a rychleji. 6. Seberegulací a sebereflexí. Seberegulace znamená schopnost člověka na základě poznání sebe sama řídit a kontrolovat své chování a prožívání. Žáci se musí naučit, jak plánovat své učení, jak stanovit své vlastní učební cíle a jak opravovat chyby. Sebereflexe zahrnuje vytvoření takových postupů, které pomáhají žákům posoudit jejich učení, kontrolovat porozumění a v případě potřeby opravovat chyby. 7. Změnou a přizpůsobením předchozích znalostí. Předchozí znalosti mohou být překážkou v učení se něčemu novému. Žáci se proto musí naučit, jak řešit vnitřní rozpory, dívat se na věci z různých úhlů pohledu a upravovat staré koncepty. Pedagogové by měli vycházet ze stávajících pojetí žáků a pomalu je vést k novému pochopení. 8. Porozuměním než memorováním. Lepších výsledků učení se dosáhne tehdy, je-li látka uspořádána do obecných zásad vycházejících z konkrétních objasnění, než když je založena na učení se zpaměti izolovaným faktům a postupům. Pokud jsou informace jen memorovány, jsou snadno zapomínány. Jestliže však žák něco pochopí, snadno si problematiku pamatuje a může ji využít i v dalších situacích. Nástrojem lepšího porozumění je příležitost mluvit o probíraném tématu s ostatními lidmi. 13

15 9. Přenosem. Učení se stává smysluplným, když se ve výuce uplatňují situace z reálného života (praktické uplatnění fyzikálních zákonů, výpočet čisté mzdy, orientace v jízdním řádu, komunikace v anglickém jazyce, napsání položek nákupu, pochopení psaného textu). Přenos je velmi důležitý. 10. Mají-li dostatek času. Učení je komplexní činnost, na kterou každý žák potřebuje své vlastní tempo. Například dobré zvládnutí čtení a psaní vyžaduje mnoho času stráveného procvičováním. Zvláště u žáků ze znevýhodněného prostředí, kteří mají méně příležitostí k učení nebo kteří zameškají školu kvůli nemoci, nelze očekávat, že budou mít stejné výsledky jako děti, které měly na nácvik více času. 11. Na základě individuálních a vývojových rozdílů. Děti se učí nejlépe, když jsou brány do úvahy rozdíly mezi nimi a jejich individuální potřeby. Vývojový psycholog Howard Gardner popisuje 7 dimenzí lidské inteligence: verbálně-lingvistická (čtení, psaní, práce se slovy a daty), logicko-matematická (matematika, číselné úlohy, logika, abstrakce), tělesně pohybová (sport, tanec, divadlo, manuální zručnost), prostorová (umění, vizualizace, design, barvy, hlavolamy), hudební (hudba, rytmus, melodie, tempo, takt), mezilidských vztahů (komunikace, emoce, empatie, organizování), osobnostní (schopnost vhledu do sebe sama svých silných a slabých stránek, schopnost zvládat vlastní emoce a nálady). Ve většině běžných škol je oceňována především inteligence verbálně-lingvistická a logickomatematická. Školy by proto měly vytvořit vhodné prostředí i pro rozvoj dětí s jiným převažujícím typem inteligence. 12. Díky dostatečné motivaci. Učení je zásadním způsobem ovlivňováno motivací žáka. Motivovaní žáci využívají svého nadšení k dosažení svých cílů. Jejich úsilí, odhodlání a vytrvalost má vliv na množství a kvalitu toho, co se naučí. Motivaci můžeme rozlišit na vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní motivace znamená, že se žáci aktivně podílejí na činnostech, aniž by za to museli být odměněni nebo jim hrozil trest, vnější motivace naopak odměny využívá ke zvýšení frekvence cílového chování. Učitel by měl posilovat vnitřní motivaci žáků tím, že jim bude pomáhat stanovovat si reálné cíle, bude je inspirovat novými a zajímavými úkoly a ve třídě nastolí atmosféru spolupráce spíše než konkurence. 14

16 Podívejte se na video Jany Nováčkové z konference TEDxPrague Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek. Klíčové oblasti, kterými se v prezentaci autorka zabývá, jsou: učení, stres, ohrožení vlastní hodnoty a vztahů, strach, veřejné srovnávání, odměny, tresty, korupce, vnitřní a vnější motivace. Pro jakékoliv vzdělávání je důležitá komunikace, tedy proces, jímž si lidé předávají informace, své myšlenky, postoje a emoce. V komunikaci však nejde jen o sdělování, ale také o společné sdílení. Komunikaci mezi učitelem, žákem a rodiči si můžeme jednoduše představit na teorii Erica Berneho Transakční analýze (Berne, 1992; Lister-Ford, 2006). Tento komunikační model umožňuje i laikovi pochopit uspořádání lidské psychiky a toho, jaké tzv. komunikační hry mezi sebou lidé hrají. Podle transakční analýzy se člověk projevuje ve třech svých podstatách, které autor pro zjednodušení pojmenoval rodič, dítě a dospělý. Bez ohledu na to, jestli jsme reálně rodičem, dospělým nebo dítětem, můžeme v sobě tyto vnitřní roviny, které určují naše chování, objevit. Rodič: vedení a moc, hodnocení, tradice, pravidla ( rodič má dvě části: kritickou a pečující) Dospělý: racionalita, logika, pragmatičnost, zaměřenost na řešení Dítě: spontánnost, tvořivost, emoce, fantazie, vášně ( dítě můžeme rozdělit na část spontánní a adaptovanou) Rodič v nás představuje souhrn pravidel, podle kterých žijeme a která nám říkají: Tak se to má dělat! Takto je to správné! Musíš! Nesmíš! Chci, abys! Své kořeny má v dětství, kdy jsme kolem sebe slyšeli všechny omezující a přesvědčující požadavky. Rodič je tedy nositelem hodnot, ví, co je dobré a co ne. Jedna část rodiče v nás je část pečující, která se projevuje ochranou a péčí o druhé, v extrémním případě však i starostlivostí přemrštěnou: neodbytnou potřebou pomáhat, zachraňovat, pečovat tak, že lidi kolem sebe nenecháme svobodně se nadechnout. Pokud jsou rodiče (nebo učitelé) spíše pečující, může se u dětí objevit míra drobné nesamostatnosti a očekávání stálé pomoci od druhých. Druhou polohou je rodič kritický, který má za úkol dohlížet, kontrolovat a stanovovat hranice. Tato složka nám například pomůže dodržovat stanovený harmonogram. Máme-li 15

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Kompetence asistentů pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v regionu Cheb DIPLOMOVÁ

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Příručka pro práci s nadanými žáky

Příručka pro práci s nadanými žáky Příručka pro práci s nadanými žáky Jan Šťáva Magdalena Novotná Miroslav Janda Gabriela Věchtová Jiří Dan Jana Škrabánková Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg. č. CZ.1.07./1.2.00/08.0126

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra PEDAGOGIKY Realizace programu Škola podporující zdraví na českých školách s ohledem na žáky a jejich okolí (se zaměřením na 1. stupeň základních

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán Krok za krokem s nadaným žákem Krok 1. Individuální vzdělávací plán 1 Na tvorbě příručky se podílel kolektiv autorů ve složení: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Mgr. Ivana Jeřábková PaedDr. Jarmila Ješetická

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diagnostika talentovaného žáka DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta Šantorová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Léta studia (2006 2014) Vedoucí práce PhDr.

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Vendula Skopalová II. navazující ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň Bakalářská práce Václava Babková Učitelství praktického vyučování a odborného

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách spoluautorské kolektivní dílo pro projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Vzdělávání a rozvoj talentované

Více