Zákon tyto děti klasifikuje na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon tyto děti klasifikuje na:"

Transkript

1

2

3 Když mi bylo pět, matka mi vždy říkala, že v životě je nejdůležitější štěstí. Když jsem začal chodit do školy, měl jsem napsat, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem, že chci být šťastný. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání, a já jim odpověděl, že oni nepochopili život. John Lennon

4 Nemám ráda škatulkování. Vždy si u něj vzpomenu na dílo Erica Fromma Mít či být (2001), ve kterém autor hovoří o dvou skupinách lidí. Skupina být na sebe nahlíží optikou: Jsem, jaký jsem; jsem tím, o čem přemýšlím, co cítím, jak se realizuji ve vztazích. Důležité je pro mě být. Zatímco pohled skupiny mít je: Jsem to, co mám. Moji hodnotu určují věci, výkon, vzdělání, pracovní pozice, plat, auto, společenská prestiž nebo známky mých dětí. Pokud se na děti budeme dívat hodnotícím pohledem: Honzík je hyperaktivní; Vendulka je velice šikovná; Adámek začal mluvit mnohem dříve než ostatní děti; Katka je ve škole pomalá a Mája je jedničkářka, budeme děti posuzovat a přijímat podmínečně na základě jejich výkonu. Po čase tuto orientaci přijmou jako přirozenou i ony. A může jim trvat dlouhé roky, než si uvědomí, že jsou jedinečnou lidskou bytostí, která může prostě být a tvořit si svoji cestu podle sebe. Přestože je tedy brožurka pojmenovaná jako Metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž tuto skupinu dětí vymezuje, dovoluji si s trochou nadsázky tvrdit, že dnes je takovým dítětem skoro každé dítě. Vnímám totiž, že pod návalem výše zmíněných tlaků často nejenže zapomínáme uspokojovat své vlastní potřeby, ale mnohdy se nám vytrácí i zdravý selský rozum při uspokojování přirozených potřeb našich dětí. Vezměme si jako příklad základní potřebu bezpečí a odpovězme si: uspokojujeme ji dostatečně všem dětem doma nebo ve škole? Mohou se na nás bez obav obrátit a říci nám, co skutečně potřebují? Uvědomujeme si vůbec my sami, co potřebujeme například ve chvíli, když po dětech křičíme? Metodika si vzhledem ke svému rozsahu a výše uvedeným skutečnostem neklade ambice analyzovat a kategorizovat jednotlivé druhy znevýhodnění či zvýhodnění. A už vůbec ne komplexně nahlížet na tuto velmi rozsáhlou problematiku. Jde spíše o směs střípků a podnětů, které vás mohou inspirovat při práci s dětmi, ale i se sebou samými. Děti jsou totiž odrazem našich myšlenek a emocí. Proto mnohdy pouhá změna postoje či chování rodiče nebo pedagoga má obrovský vliv na změnu u dítěte. Sdílím názor představitele Nové biologie Bruce Liptona, který napsal: Lidský růst nepodporuje nejvíce ta nejexkluzivnější škola, největší hračka či nejlépe placené místo. Dávno před vznikem buněčné biologie a před studiem dětí v sirotčincích věděli uvědomělí rodiče a proroci jako Rúmí, že pro lidské děti i dospělé jedince je nejlepším aktivátorem růstu láska. (Lipton, 2011: 156). Metodika v textu obsahuje QR kódy, které vás po načtení chytrým telefonem nebo tabletem odkáží na doplňující video nebo další text. Máte-li například operační systém Android, pak si čtečku QR kódu do svého telefonu nebo tabletu nainstalujete stažením z aplikace Obchod Play. Videa si můžete přehrát také na počítači vložením jejich URL adresy do internetového vyhledávače (adresy naleznete v seznamu použité a doporučené literatury). 3

5 Podívejte se na video Venduly Chalánkové Umění je proces, jež autorka uvádí úryvkem z básně Pavla Zajíčka: Před tím, co dělat chceš, neuhýbej, a tomu, kam chceš jít, důvěřuj. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zákon tyto děti klasifikuje na: žáky se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru), žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání), žáky se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí např. děti migrantů), žáky mimořádně nadané (jedince, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech). Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Rozsah a závažnost zjištění je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. Mají také nárok na tzv. podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělávání. 4

6 Podpůrná opatření znamenají využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření poskytuje škola žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vyrovnávacími opatřeními se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytovaní individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání pedagogických služeb školy a školských poradenských zařízení. Na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Dále existuje možnost zřízení místa asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, opět na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. Vyrovnávací opatření poskytuje škola na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb jednotlivého žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání ve spolupráci se školním psychologem. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována přednostně formou individuální integrace školy hlavního vzdělávacího proudu, dále potom zřízením samostatné třídy a školy speciální třídy, speciální školy a podpůrnými službami poradenského a jiného školského zařízení. Individuální integrace do tříd ve školách hlavního vzdělávacího proudu probíhá se současným zajištěním odpovídajících vzdělávacích podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče. Jedná se o upřednostněnou volbu, vyhodnocující reálné možnosti uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při výběru vzdělávací cesty žáka je vždy rozhodující vyjádření rodičů. Integrovaní žáci jsou zpravidla vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány zpravidla pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Při skupinové integraci se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. Speciální školy, školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, slouží žákům především s těžšími formami zdravotního postižení (žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením). Těmto žákům je s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb poskytována nejvyšší míra podpůrných služeb. 5

7 Žáci se zdravotním postižením se mohou vzdělávat ve variantní organizační formě, která nejlépe odpovídá jejich vzdělávacím potřebám, ale také požadavkům jejich rodičů. K zařazení do některé z výše uvedených organizačních forem speciálního vzdělávání se vyžaduje souhlas zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka. K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Ředitel školy může u všech žáků (tedy i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) rozhodnout se souhlasem školské rady o možnosti hodnotit klasifikačním stupněm, slovně i kombinací. Využívají-li pedagogové slovního hodnocení, zahrnují do něj popis vývoje a průběhu vzdělávání žáka, jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a doporučení k dalšímu rozvoji žáka včetně informace, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat ( 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze speciální vzdělávací potřeby. Pokud žák přechází na jinou školu nebo na střední školu, škola převede slovní hodnocení na klasifikační stupeň, pokud nastávající škola hodnotí jiným způsobem nebo o to požádá. Přečtěte si skripta Veroniky Blažkové Kapitoly ze speciální pedagogiky a Drahomíry Jucovičové Specifické poruchy učení a chování, které jsou dostupné online. Podívejte se na video, ve kterém Sir Ken Robinson uvádí Tři principy, které lidská mysl potřebuje k rozkvětu. Prvním předpokladem růstu je přirozená rozlišnost a různorodost lidských bytostí. Druhou zásadou pak, že se děti nenuceně učí díky své zvědavosti. A třetím principem je skutečnost, že je lidský život ve své podstatě tvůrčí. Robinson zdůrazňuje, že jednou z rolí vzdělávání je v dětech tyto tvůrčí síly probudit a rozvinout a vychovávat tak nejmladší generace v prostředí plném možností. 6

8 Vše, co během života zažijeme, si mozek ukládá a pamatuje včetně doprovodných vjemů a emocí (vůně zeleninové polévky nám připomíná mateřskou školu a to, jak rádi jsme tam chodili; s poslechem konkrétní písně si vzpomeneme na spolužačku ze základní školy, chuť špekáčku nás ve vzpomínkách zavede na letní tábor). V naší paměti zůstávají zaznamenány i emocionální problémy a duševní konflikty. Kromě vlastních vzpomínek to jsou i informace zděděné po našich předcích včetně kolektivních vzpomínek. Vědomá mysl (10 %) je tvořivá, zatímco nevědomá (90 %) je souhrnem stimulů a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl přehrává stejné reakce. Vzpomeňte si, kolikrát jste se rozčílili na své dítě, když jeho domácí úkol neodpovídal vaší představě. Pokud vás například od dětství učili, že jednotlivá písmenka musí být úhledná (a když tomu tak nebylo, následoval trest), pak pohled na odbytý úkol spouští podvědomé tlačítko podnět-reakce a vy se rozhněváte. Je-li vzpomínka příliš bolestná, vědomí ji v rámci zachování přežití a integrity vytěsní. A tak nás ani nenapadne, že pocity slabosti, rudnutí, nervozita a tzv. okno při pravidelné poradě s vedením by mohly souviset například s ranou situací, kdy jsme před třídou na známky zpívali českou hymnu. Přestože tedy k 90 % uložených záznamů nemáme vědomý přístup, díky 10 % své vědomé mysli můžeme (jak uvidíme v kapitole Léčebný kód) s energetickými vzorci, které určují naše další vnímání, pracovat. V minulých staletích převládalo ve vědě paradigma¹ tzv. genetického determinismu. Tedy náhled, že DNA kóduje náš život a my jsme v podstatě oběťmi svých genů. V posledních desetiletích však dochází k radikálnímu průlomu. Představitelé nového vědeckého oboru zvaného Epigenetika přicházejí se zjištěním, že jak jednotlivé buňky, tak i naše životy nejsou určovány geny, ale našimi reakcemi na signály z prostředí. Buňky jsou naplněny záměrem a účelem: aktivně vyhledávají taková prostředí, která podporují jejich schopnost přežít, a současně se vyhýbají prostředí toxickému či jinak nepřátelskému. Stejně jako lidé i jednotlivé buňky analyzují tisíce podnětů z mikroprostředí, které obývají. Analýzou těchto dat si pak ¹ Ve vědecké sféře znamená paradigma zásadní pojetí určité disciplíny, které je považováno za vzorové a je sdíleno většinou vědců a výzkumníků v určité historické etapě. Paradigma vymezuje to, co má být zkoumáno, s jakými přístupy, jakými metodami, podle jakých pravidel a konvencí. Paradigmata ve vědě jsou dočasná a jejich změna obvykle probíhá radikálním obratem, tzv. vědeckou revolucí. Pojem vědecká revoluce zavedl T. S. Kuhn. (Paradigma IN Wikipedia.cz, 2015) 7

9 buňky volí vhodné behaviorální reakce, které jim zajistí přežití. (Lipton, 2011: 28 29) Rozhodující tedy není naše genetická výbava, ale prostředí, ve kterém žijeme, a naše reakce na konkrétní podněty. Proto hovoříme-li o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné zdůraznit význam tzv. vazby dítěte na blízkou osobu (v anglické literatuře se setkáváme s pojmem attachment ), která znamená, že se dítě obrací obvykle na rodiče, když hledá ochranu a jistotu. Emocionální vazba ukotvená tělesným kontaktem zajišťuje přežití a rozvoj dítěte. Když je potřeba vazby uspokojena, může dítě zkoumat a objevovat svět. Vazba má přednost před hrou, učením a ostatními aktivitami. Děti se v žádném věku nemohou zvídavě a plně věnovat vzdělávání (zkoumání a objevování), mají-li strach, který aktivuje jejich potřebu vazby. V takové situaci jsou zcela zaměstnány hledáním blízké osoby, která by jejich potřebu vazby naplnila. Pro veškeré vzdělávání a učení (a to u všech dětí) je proto základním předpokladem pocit bezpečné vazby. Aby děti doma, ve školce i škole mohly přijímat nové podněty, zpracovávat je a učit se, musejí mít emocionální pocit bezpečí, tzn. vytvořenou bezpečnou vazbu např. k učiteli, vychovateli nebo třeba k tetě na hlídání. Tehdy mohou plně realizovat svoji přirozenou zvídavost. (Brisch, 2012) Podívejte se na pořad Duše K O vědomém početí, v němž Jaroslav Dušek a jeho hosté, Lenka Melicharová, Katarína Zatovičová a Natalie Sedlická, hovoří mimo jiné o vlastní zkušenosti s konceptem epigenetiky a důležitosti vědomé pozornosti při výchově dětí. Koncept Nové medicíny (Nagy, 2009) je vědecky ověřenou zdravovědou založenou na přírodovědných základech a kritériích, které pracují s biologickými zákonitostmi. Díky jejich pochopení pak toto pojetí odkrývá nejen mechanismus fungování onemocnění, ale zároveň dokazuje propojenost psychiky, mozku a orgánu člověka i jiných organismů. Autor nové medicíny Ryke Geerd Hamer mimo jiné objevil, že náš mozek nereaguje na jakýkoliv konflikt, ale jen na tzv. biologický konflikt, který ohrožuje přežití jedince. Základní typy těchto konfliktů jsou kompatibilní s Maslowovou pyramidou potřeb. 8

10 Fyziologické potřeby (hlad, žízeň, spánek) odpovídají tématu sousta: tak toto tedy nestrávím; nejsem dost rychlý, abych si zajistil sousto; sousto se mi zaseklo. Potřeba jistoty a bezpečí (důvěra, ochrana) je předmětem obrany: urazili mě, poškodili mě, zaútočili na mě, pošpinili mě, ponížili mě. Sociální potřeby (láska, sounáležitost, přátelství) korespondují s tématy soužití a odloučení: odloučení, odpojení, ztráta kontaktu, popř. úmysl kontakt navázat, tzv. revírně-genitální konflikty, pohyb a přesun. Potřeba uznání (sebeúcta, úspěch, postavení, úcta) odpovídá typu konfliktu sebeúcty: nejsem dost dobrý; nejsem manuálně zručný; cítím se být v okovech. V nejvyšších potřebách seberealizace (růst, znalosti, rozvoj) a transcendence (přesah) pak leží pomyslný klíč, který nás může vyvést ze spárů naší biologie a neustálých střetů s vlastními konflikty. V tomto kontextu koncept nové medicíny identifikuje také spouštěče změn chování. Vzhledem k rozsahu této metodiky však popisuji daná témata velmi zjednodušeně a zájemce o hlubší porozumění problematice odkazuji na odbornou literaturu. Při neschopnosti koncentrace syndromu ADHD nalezneme u dítěte dva stresové konflikty v senzorické části mozkové kůry, které souvisí s emočním prožitkem odpoutání, odloučení, oddělení se od něčeho (někoho). Dítě zpravidla zažije nepříjemné konflikty v souvislosti s odloučením od osoby, která je zdrojem jeho pocitu bezpečí. ADHD se tedy může objevit v důsledku rozvodu rodičů, odjezdu rodičů na pracovní cestu apod. Dva aktivní konflikty se váží buď k jedné události, anebo se jedná o samostatné konfliktní prožitky, které souvisí s odloučením. V průběhu konflikt-aktivní fáze není dítě schopné koncentrace, je zapomnětlivé a otupělé. Tyto projevy jsou přirozenou biologickou reakcí organismu na zmírnění žalu a přetrvávají tak dlouho, dokud se vazba neobnoví. V hojivé fázi se pak objevují defekty na pokožce, která je kontaktním orgánem při konfliktech soužití a odloučení. Řešením je návrat pocitu bezpečí, pozornosti a dotyku osoby, na kterou je dítě emocionálně navázané. Za hyperaktivitou stojí dva stresové konflikty v motorické části kortexu. Konfliktní prožitek se týká neschopnosti úniku z určitého prostředí, pocitu, že se jedinec někde zasekl a je přitlačený ke zdi. V praxi zde často nacházíme neschopnost úniku např. ze školy, kterou dítě vnímá jako ohrožující, ale přesto v tomto prostředí musí zůstat. Dalším ze spouštěčů může být např. císařský řez. V průběhu konflikt-aktivní fáze se objevuje částečná paralýza tzv. efekt mrtvého brouka, zatímco v hojivé fázi dochází k trhání, tikům a křečím v končetinách. Nejde tedy o nepřizpůsobivost a svévoli dítěte, ale o biologickou odpověď organismu v důsledku konfliktního prožitku. Uklidnění a nápravu lze očekávat jen tehdy, pokud správně určíme příčinu daného chování a zabezpečíme uspokojení potřeb dítěte. Důležitá je také vyvážená strava. Nadbytek sacharidů veškeré příznaky ještě zhoršuje, neboť cukr působí tzv. sympatikotónně (mobilizačně, akceleračně) a zvyšuje u dítěte pocit napětí. Autismus je vývojová, resp. psychická sociálně-úzkostlivá porucha, pro kterou jsou charakteristické deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Postižení 9

11 jedinci jsou pod vlivem dvou konfliktních událostí, z nichž jedna souvisí s náhlým úlekem a vystrašením, druhá pak se silným potlačovaným hněvem vyvolaným narušením hranic vlastního území. Tyto konflikty mohly být v prenatálním období přenesené i z matky na dítě. Pro okolí zvláštním, avšak pro autistu dokonalým uspořádáním se jedinec snaží o vytvoření svých opěrných bodů. Proto na narušení vlastních hranic tito lidé často reagují manicky až agresivně. Při práci s autisty je tedy velmi důležité zajistit jim bezpečný prostor bez narušitelů. Při neschopnosti spolupráce může pomoci aplikace vysoce potencovaných homeopatik. Poslechněte si audioblog Integrální zdravovědy Františka Nagyho O autismu, ve kterém autor uvádí, že kromě výše uvedených můžeme příčiny autismu hledat také v rovině kontaminace těla těžkými kovy, umělými a rafinovanými látkami v potravě nebo v souvislosti s alergií na laktózu a pšeničný lepek. Nevědomá mysl tedy pracuje s asociacemi, které se sice propojily jako naše funkční ochrana pro přežití, ale následně je jako funkční vnímat nemusíme. Důležité je v první řadě podniknout konkrétní kroky k odstranění spouštěče našeho nepříjemného prožitku (když se například dítě něčeho bojí, je nutné danou záležitost nebagatelizovat a společně s dítětem přijít na způsob, jak obavy vyřešit). Následně si můžeme pomoci například technikou Léčebného kódu, která s využitím poznatků kvantové fyziky dokáže mazat destruktivní emoční náboj vzpomínek. Situace pak sice zůstává ve vědomé paměti, ale bez připojených emocí. Léčebný kód (Loyd, 2012: ) se nezaměřuje na fyzické problémy, ale na snížení hladiny stresu. Postup 1. Přemýšlejte o určitém problému. Jeho závažnost ohodnoťte na stupnici 1 10 (1 banální, 10 zásadní problém). 2. Odhalte své emoce a myšlenky (Co cítíte? Jaké myšlenky vás k tomuto problému napadají?). 3. Pokuste se v mysli vyhledat co nejstarší situaci, kdy jste cítili podobné emoce a kdy vás napadaly stejné myšlenky. Tuto vzpomínku opět ohodnoťte

12 4. Zadejte si očisťující prohlášení: Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy spojené s (uveďte svůj problém) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že je prostoupí světlo, život a láska. 5. Přikládejte nyní postupně své ruce do nakreslených pozic (kořen nosu, ohryzek, čelisti, spánky). Každou polohu aktivizujte ( prosvětlujte ) po dobu 30 sekund. 6. Následně opět ohodnoťte daný problém na stupnici Tento postup můžete zopakovat několikrát a prověřit tak různé minulé zážitky. 8. Denně postačí cvičit minut. Doba, kdy se dostaví výsledky, je individuální. Každý potřebuje svůj vlastní čas ke změně úhlu pohledu na konkrétní záležitosti. Ne každý rád pracuje s konkrétními obrazy, někdo preferuje barvy jiný emoce. Následujte proto svoji vlastní moudrost, která vás k vašemu nejlepšímu možnému postupu dovede. Alexander Loyd definuje také 12 oblastí, které mohou souviset s naším problémem. Jejich uvědoměním můžeme celý léčebný proces zefektivnit. Zábrany: 1. neschopnost odpouštět, 2. škodlivé činnosti (návykové látky, přejídání, závislosti, destruktivní chování), 3. mylné názory (o sobě a o světě, strachy a obavy). 11

13 Léčebný systém (tělesné orgány): 4. láska versus sobectví (endokrinní systém, žlázy, hormony), 5. radost versus smutek a deprese (kůže), 6. klid versus úzkost a strach (gastrointestinální trakt), 7. trpělivost versus zlost, frustrace, netrpělivost (imunitní systém), 8. vstřícnost versus odmítavost, hrubost (CNS, mozek, páteř), 9. sebevědomí versus pocit méněcennosti, vina, hanba (respirační systém), 10. důvěra versus ovládání (reprodukční systém), 11. pokora versus povrchnost (oběhový systém), 12. sebeovládání versus ztráta kontroly (muskuloskeletární systém). Přečtěte si knihu Alexandra Loyda Léčebný kód, ve které naleznete také výpovědi lidí, kteří s tímto systémem pracovali na odstranění svého stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami. Chceme-li porozumět problematice učení, můžeme se opřít o 12 vědecky zdůvodněných a prakticky použitelných principů, jež v sobě shrnuje publikace Jak se děti učí (Vosniadou IN Štefl, 2014). To, co platí pro školní výuku dětí, při výchově a vzdělávaní doma, v zájmovém kroužku, platí s přihlédnutím k jejich individuálním nárokům rovněž při výchově, vzdělávání a rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak se tedy děti učí? 1. Aktivně. Naučit se cokoliv nového není možné bez aktivní účasti a zapojení žáka. Pedagogové by proto místo pasivního předávání informací měli využít přirozenou zvídavost dětí, jejich touhu věcem porozumět a dovolit jim převzít zodpovědnost za své vlastní učení. 12

14 2. Sdílením s ostatními. Děti se učí nápodobou. Zvnitřňují si činnosti, zvyky, slovní zásobu, chování, způsob myšlení a náhled na svět podle osob, se kterými vyrůstají. Sdílení s ostatními je hlavní činností, jejímž prostřednictvím dochází k učení. Sdílení zároveň zvyšuje úspěšnost žáků a pomáhá je udržet zapojené do práce. 3. Smysluplnou činností. Děti i dospělí se učí nejlépe tehdy, když danou činnost vnímají jako smysluplnou, tedy takovou, kterou lze uplatnit v praktickém životě. Zájem a motivace studentů vzroste, budou-li chápat, proč vzdělávací aktivitu mají dělat, co je jejím účelem a k čemu ji využijí. 4. V souvislostech nové informace s předchozími znalostmi. Nové poznatky vždy zapadají do toho, co již žák pochopil a co zná. Ani zde však nestačí pasivní znalost. K plnému porozumění a dalšímu učení je třeba své předchozí znalosti aktivovat, zvláště pak věnovat pozornost souvislostem. 5. Prostřednictvím poznávacích strategií. Učení probíhá tak, že jedinci uplatňují různé efektivní poznávací strategie, díky kterým mohou porozumět problémům, uvažovat o nich, řešit a pamatovat si je. Na některé přicházíme intuitivně (např. jak si zapamatovat nákupní seznam), další nás mohou naučit ostatní lidé (např. strategie pro řešení matematických problémů, pro porozumění textu, učení se od ostatních). Systematickým předáváním učebních strategií se žáci učí lépe a rychleji. 6. Seberegulací a sebereflexí. Seberegulace znamená schopnost člověka na základě poznání sebe sama řídit a kontrolovat své chování a prožívání. Žáci se musí naučit, jak plánovat své učení, jak stanovit své vlastní učební cíle a jak opravovat chyby. Sebereflexe zahrnuje vytvoření takových postupů, které pomáhají žákům posoudit jejich učení, kontrolovat porozumění a v případě potřeby opravovat chyby. 7. Změnou a přizpůsobením předchozích znalostí. Předchozí znalosti mohou být překážkou v učení se něčemu novému. Žáci se proto musí naučit, jak řešit vnitřní rozpory, dívat se na věci z různých úhlů pohledu a upravovat staré koncepty. Pedagogové by měli vycházet ze stávajících pojetí žáků a pomalu je vést k novému pochopení. 8. Porozuměním než memorováním. Lepších výsledků učení se dosáhne tehdy, je-li látka uspořádána do obecných zásad vycházejících z konkrétních objasnění, než když je založena na učení se zpaměti izolovaným faktům a postupům. Pokud jsou informace jen memorovány, jsou snadno zapomínány. Jestliže však žák něco pochopí, snadno si problematiku pamatuje a může ji využít i v dalších situacích. Nástrojem lepšího porozumění je příležitost mluvit o probíraném tématu s ostatními lidmi. 13

15 9. Přenosem. Učení se stává smysluplným, když se ve výuce uplatňují situace z reálného života (praktické uplatnění fyzikálních zákonů, výpočet čisté mzdy, orientace v jízdním řádu, komunikace v anglickém jazyce, napsání položek nákupu, pochopení psaného textu). Přenos je velmi důležitý. 10. Mají-li dostatek času. Učení je komplexní činnost, na kterou každý žák potřebuje své vlastní tempo. Například dobré zvládnutí čtení a psaní vyžaduje mnoho času stráveného procvičováním. Zvláště u žáků ze znevýhodněného prostředí, kteří mají méně příležitostí k učení nebo kteří zameškají školu kvůli nemoci, nelze očekávat, že budou mít stejné výsledky jako děti, které měly na nácvik více času. 11. Na základě individuálních a vývojových rozdílů. Děti se učí nejlépe, když jsou brány do úvahy rozdíly mezi nimi a jejich individuální potřeby. Vývojový psycholog Howard Gardner popisuje 7 dimenzí lidské inteligence: verbálně-lingvistická (čtení, psaní, práce se slovy a daty), logicko-matematická (matematika, číselné úlohy, logika, abstrakce), tělesně pohybová (sport, tanec, divadlo, manuální zručnost), prostorová (umění, vizualizace, design, barvy, hlavolamy), hudební (hudba, rytmus, melodie, tempo, takt), mezilidských vztahů (komunikace, emoce, empatie, organizování), osobnostní (schopnost vhledu do sebe sama svých silných a slabých stránek, schopnost zvládat vlastní emoce a nálady). Ve většině běžných škol je oceňována především inteligence verbálně-lingvistická a logickomatematická. Školy by proto měly vytvořit vhodné prostředí i pro rozvoj dětí s jiným převažujícím typem inteligence. 12. Díky dostatečné motivaci. Učení je zásadním způsobem ovlivňováno motivací žáka. Motivovaní žáci využívají svého nadšení k dosažení svých cílů. Jejich úsilí, odhodlání a vytrvalost má vliv na množství a kvalitu toho, co se naučí. Motivaci můžeme rozlišit na vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní motivace znamená, že se žáci aktivně podílejí na činnostech, aniž by za to museli být odměněni nebo jim hrozil trest, vnější motivace naopak odměny využívá ke zvýšení frekvence cílového chování. Učitel by měl posilovat vnitřní motivaci žáků tím, že jim bude pomáhat stanovovat si reálné cíle, bude je inspirovat novými a zajímavými úkoly a ve třídě nastolí atmosféru spolupráce spíše než konkurence. 14

16 Podívejte se na video Jany Nováčkové z konference TEDxPrague Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek. Klíčové oblasti, kterými se v prezentaci autorka zabývá, jsou: učení, stres, ohrožení vlastní hodnoty a vztahů, strach, veřejné srovnávání, odměny, tresty, korupce, vnitřní a vnější motivace. Pro jakékoliv vzdělávání je důležitá komunikace, tedy proces, jímž si lidé předávají informace, své myšlenky, postoje a emoce. V komunikaci však nejde jen o sdělování, ale také o společné sdílení. Komunikaci mezi učitelem, žákem a rodiči si můžeme jednoduše představit na teorii Erica Berneho Transakční analýze (Berne, 1992; Lister-Ford, 2006). Tento komunikační model umožňuje i laikovi pochopit uspořádání lidské psychiky a toho, jaké tzv. komunikační hry mezi sebou lidé hrají. Podle transakční analýzy se člověk projevuje ve třech svých podstatách, které autor pro zjednodušení pojmenoval rodič, dítě a dospělý. Bez ohledu na to, jestli jsme reálně rodičem, dospělým nebo dítětem, můžeme v sobě tyto vnitřní roviny, které určují naše chování, objevit. Rodič: vedení a moc, hodnocení, tradice, pravidla ( rodič má dvě části: kritickou a pečující) Dospělý: racionalita, logika, pragmatičnost, zaměřenost na řešení Dítě: spontánnost, tvořivost, emoce, fantazie, vášně ( dítě můžeme rozdělit na část spontánní a adaptovanou) Rodič v nás představuje souhrn pravidel, podle kterých žijeme a která nám říkají: Tak se to má dělat! Takto je to správné! Musíš! Nesmíš! Chci, abys! Své kořeny má v dětství, kdy jsme kolem sebe slyšeli všechny omezující a přesvědčující požadavky. Rodič je tedy nositelem hodnot, ví, co je dobré a co ne. Jedna část rodiče v nás je část pečující, která se projevuje ochranou a péčí o druhé, v extrémním případě však i starostlivostí přemrštěnou: neodbytnou potřebou pomáhat, zachraňovat, pečovat tak, že lidi kolem sebe nenecháme svobodně se nadechnout. Pokud jsou rodiče (nebo učitelé) spíše pečující, může se u dětí objevit míra drobné nesamostatnosti a očekávání stálé pomoci od druhých. Druhou polohou je rodič kritický, který má za úkol dohlížet, kontrolovat a stanovovat hranice. Tato složka nám například pomůže dodržovat stanovený harmonogram. Máme-li 15

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem.

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem. Kurzy pro žáky 2.stupně V tomto školním roce se pokoušíme zavést kurzy pro žáky 2.stupně / a jejich rodiče/ k posílení jejich učebních schopností a dovedností při učení. Kurzy probíhají vždy v pátek odpoledne

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více