Zákon tyto děti klasifikuje na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon tyto děti klasifikuje na:"

Transkript

1

2

3 Když mi bylo pět, matka mi vždy říkala, že v životě je nejdůležitější štěstí. Když jsem začal chodit do školy, měl jsem napsat, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem, že chci být šťastný. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání, a já jim odpověděl, že oni nepochopili život. John Lennon

4 Nemám ráda škatulkování. Vždy si u něj vzpomenu na dílo Erica Fromma Mít či být (2001), ve kterém autor hovoří o dvou skupinách lidí. Skupina být na sebe nahlíží optikou: Jsem, jaký jsem; jsem tím, o čem přemýšlím, co cítím, jak se realizuji ve vztazích. Důležité je pro mě být. Zatímco pohled skupiny mít je: Jsem to, co mám. Moji hodnotu určují věci, výkon, vzdělání, pracovní pozice, plat, auto, společenská prestiž nebo známky mých dětí. Pokud se na děti budeme dívat hodnotícím pohledem: Honzík je hyperaktivní; Vendulka je velice šikovná; Adámek začal mluvit mnohem dříve než ostatní děti; Katka je ve škole pomalá a Mája je jedničkářka, budeme děti posuzovat a přijímat podmínečně na základě jejich výkonu. Po čase tuto orientaci přijmou jako přirozenou i ony. A může jim trvat dlouhé roky, než si uvědomí, že jsou jedinečnou lidskou bytostí, která může prostě být a tvořit si svoji cestu podle sebe. Přestože je tedy brožurka pojmenovaná jako Metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž tuto skupinu dětí vymezuje, dovoluji si s trochou nadsázky tvrdit, že dnes je takovým dítětem skoro každé dítě. Vnímám totiž, že pod návalem výše zmíněných tlaků často nejenže zapomínáme uspokojovat své vlastní potřeby, ale mnohdy se nám vytrácí i zdravý selský rozum při uspokojování přirozených potřeb našich dětí. Vezměme si jako příklad základní potřebu bezpečí a odpovězme si: uspokojujeme ji dostatečně všem dětem doma nebo ve škole? Mohou se na nás bez obav obrátit a říci nám, co skutečně potřebují? Uvědomujeme si vůbec my sami, co potřebujeme například ve chvíli, když po dětech křičíme? Metodika si vzhledem ke svému rozsahu a výše uvedeným skutečnostem neklade ambice analyzovat a kategorizovat jednotlivé druhy znevýhodnění či zvýhodnění. A už vůbec ne komplexně nahlížet na tuto velmi rozsáhlou problematiku. Jde spíše o směs střípků a podnětů, které vás mohou inspirovat při práci s dětmi, ale i se sebou samými. Děti jsou totiž odrazem našich myšlenek a emocí. Proto mnohdy pouhá změna postoje či chování rodiče nebo pedagoga má obrovský vliv na změnu u dítěte. Sdílím názor představitele Nové biologie Bruce Liptona, který napsal: Lidský růst nepodporuje nejvíce ta nejexkluzivnější škola, největší hračka či nejlépe placené místo. Dávno před vznikem buněčné biologie a před studiem dětí v sirotčincích věděli uvědomělí rodiče a proroci jako Rúmí, že pro lidské děti i dospělé jedince je nejlepším aktivátorem růstu láska. (Lipton, 2011: 156). Metodika v textu obsahuje QR kódy, které vás po načtení chytrým telefonem nebo tabletem odkáží na doplňující video nebo další text. Máte-li například operační systém Android, pak si čtečku QR kódu do svého telefonu nebo tabletu nainstalujete stažením z aplikace Obchod Play. Videa si můžete přehrát také na počítači vložením jejich URL adresy do internetového vyhledávače (adresy naleznete v seznamu použité a doporučené literatury). 3

5 Podívejte se na video Venduly Chalánkové Umění je proces, jež autorka uvádí úryvkem z básně Pavla Zajíčka: Před tím, co dělat chceš, neuhýbej, a tomu, kam chceš jít, důvěřuj. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zákon tyto děti klasifikuje na: žáky se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru), žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání), žáky se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí např. děti migrantů), žáky mimořádně nadané (jedince, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech). Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Rozsah a závažnost zjištění je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. Mají také nárok na tzv. podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělávání. 4

6 Podpůrná opatření znamenají využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření poskytuje škola žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vyrovnávacími opatřeními se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytovaní individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání pedagogických služeb školy a školských poradenských zařízení. Na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Dále existuje možnost zřízení místa asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, opět na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. Vyrovnávací opatření poskytuje škola na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb jednotlivého žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání ve spolupráci se školním psychologem. Výchova a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována přednostně formou individuální integrace školy hlavního vzdělávacího proudu, dále potom zřízením samostatné třídy a školy speciální třídy, speciální školy a podpůrnými službami poradenského a jiného školského zařízení. Individuální integrace do tříd ve školách hlavního vzdělávacího proudu probíhá se současným zajištěním odpovídajících vzdělávacích podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče. Jedná se o upřednostněnou volbu, vyhodnocující reálné možnosti uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při výběru vzdělávací cesty žáka je vždy rozhodující vyjádření rodičů. Integrovaní žáci jsou zpravidla vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány zpravidla pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Při skupinové integraci se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování. Speciální školy, školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, slouží žákům především s těžšími formami zdravotního postižení (žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením). Těmto žákům je s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb poskytována nejvyšší míra podpůrných služeb. 5

7 Žáci se zdravotním postižením se mohou vzdělávat ve variantní organizační formě, která nejlépe odpovídá jejich vzdělávacím potřebám, ale také požadavkům jejich rodičů. K zařazení do některé z výše uvedených organizačních forem speciálního vzdělávání se vyžaduje souhlas zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka. K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Ředitel školy může u všech žáků (tedy i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) rozhodnout se souhlasem školské rady o možnosti hodnotit klasifikačním stupněm, slovně i kombinací. Využívají-li pedagogové slovního hodnocení, zahrnují do něj popis vývoje a průběhu vzdělávání žáka, jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a doporučení k dalšímu rozvoji žáka včetně informace, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat ( 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze speciální vzdělávací potřeby. Pokud žák přechází na jinou školu nebo na střední školu, škola převede slovní hodnocení na klasifikační stupeň, pokud nastávající škola hodnotí jiným způsobem nebo o to požádá. Přečtěte si skripta Veroniky Blažkové Kapitoly ze speciální pedagogiky a Drahomíry Jucovičové Specifické poruchy učení a chování, které jsou dostupné online. Podívejte se na video, ve kterém Sir Ken Robinson uvádí Tři principy, které lidská mysl potřebuje k rozkvětu. Prvním předpokladem růstu je přirozená rozlišnost a různorodost lidských bytostí. Druhou zásadou pak, že se děti nenuceně učí díky své zvědavosti. A třetím principem je skutečnost, že je lidský život ve své podstatě tvůrčí. Robinson zdůrazňuje, že jednou z rolí vzdělávání je v dětech tyto tvůrčí síly probudit a rozvinout a vychovávat tak nejmladší generace v prostředí plném možností. 6

8 Vše, co během života zažijeme, si mozek ukládá a pamatuje včetně doprovodných vjemů a emocí (vůně zeleninové polévky nám připomíná mateřskou školu a to, jak rádi jsme tam chodili; s poslechem konkrétní písně si vzpomeneme na spolužačku ze základní školy, chuť špekáčku nás ve vzpomínkách zavede na letní tábor). V naší paměti zůstávají zaznamenány i emocionální problémy a duševní konflikty. Kromě vlastních vzpomínek to jsou i informace zděděné po našich předcích včetně kolektivních vzpomínek. Vědomá mysl (10 %) je tvořivá, zatímco nevědomá (90 %) je souhrnem stimulů a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl přehrává stejné reakce. Vzpomeňte si, kolikrát jste se rozčílili na své dítě, když jeho domácí úkol neodpovídal vaší představě. Pokud vás například od dětství učili, že jednotlivá písmenka musí být úhledná (a když tomu tak nebylo, následoval trest), pak pohled na odbytý úkol spouští podvědomé tlačítko podnět-reakce a vy se rozhněváte. Je-li vzpomínka příliš bolestná, vědomí ji v rámci zachování přežití a integrity vytěsní. A tak nás ani nenapadne, že pocity slabosti, rudnutí, nervozita a tzv. okno při pravidelné poradě s vedením by mohly souviset například s ranou situací, kdy jsme před třídou na známky zpívali českou hymnu. Přestože tedy k 90 % uložených záznamů nemáme vědomý přístup, díky 10 % své vědomé mysli můžeme (jak uvidíme v kapitole Léčebný kód) s energetickými vzorci, které určují naše další vnímání, pracovat. V minulých staletích převládalo ve vědě paradigma¹ tzv. genetického determinismu. Tedy náhled, že DNA kóduje náš život a my jsme v podstatě oběťmi svých genů. V posledních desetiletích však dochází k radikálnímu průlomu. Představitelé nového vědeckého oboru zvaného Epigenetika přicházejí se zjištěním, že jak jednotlivé buňky, tak i naše životy nejsou určovány geny, ale našimi reakcemi na signály z prostředí. Buňky jsou naplněny záměrem a účelem: aktivně vyhledávají taková prostředí, která podporují jejich schopnost přežít, a současně se vyhýbají prostředí toxickému či jinak nepřátelskému. Stejně jako lidé i jednotlivé buňky analyzují tisíce podnětů z mikroprostředí, které obývají. Analýzou těchto dat si pak ¹ Ve vědecké sféře znamená paradigma zásadní pojetí určité disciplíny, které je považováno za vzorové a je sdíleno většinou vědců a výzkumníků v určité historické etapě. Paradigma vymezuje to, co má být zkoumáno, s jakými přístupy, jakými metodami, podle jakých pravidel a konvencí. Paradigmata ve vědě jsou dočasná a jejich změna obvykle probíhá radikálním obratem, tzv. vědeckou revolucí. Pojem vědecká revoluce zavedl T. S. Kuhn. (Paradigma IN Wikipedia.cz, 2015) 7

9 buňky volí vhodné behaviorální reakce, které jim zajistí přežití. (Lipton, 2011: 28 29) Rozhodující tedy není naše genetická výbava, ale prostředí, ve kterém žijeme, a naše reakce na konkrétní podněty. Proto hovoříme-li o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné zdůraznit význam tzv. vazby dítěte na blízkou osobu (v anglické literatuře se setkáváme s pojmem attachment ), která znamená, že se dítě obrací obvykle na rodiče, když hledá ochranu a jistotu. Emocionální vazba ukotvená tělesným kontaktem zajišťuje přežití a rozvoj dítěte. Když je potřeba vazby uspokojena, může dítě zkoumat a objevovat svět. Vazba má přednost před hrou, učením a ostatními aktivitami. Děti se v žádném věku nemohou zvídavě a plně věnovat vzdělávání (zkoumání a objevování), mají-li strach, který aktivuje jejich potřebu vazby. V takové situaci jsou zcela zaměstnány hledáním blízké osoby, která by jejich potřebu vazby naplnila. Pro veškeré vzdělávání a učení (a to u všech dětí) je proto základním předpokladem pocit bezpečné vazby. Aby děti doma, ve školce i škole mohly přijímat nové podněty, zpracovávat je a učit se, musejí mít emocionální pocit bezpečí, tzn. vytvořenou bezpečnou vazbu např. k učiteli, vychovateli nebo třeba k tetě na hlídání. Tehdy mohou plně realizovat svoji přirozenou zvídavost. (Brisch, 2012) Podívejte se na pořad Duše K O vědomém početí, v němž Jaroslav Dušek a jeho hosté, Lenka Melicharová, Katarína Zatovičová a Natalie Sedlická, hovoří mimo jiné o vlastní zkušenosti s konceptem epigenetiky a důležitosti vědomé pozornosti při výchově dětí. Koncept Nové medicíny (Nagy, 2009) je vědecky ověřenou zdravovědou založenou na přírodovědných základech a kritériích, které pracují s biologickými zákonitostmi. Díky jejich pochopení pak toto pojetí odkrývá nejen mechanismus fungování onemocnění, ale zároveň dokazuje propojenost psychiky, mozku a orgánu člověka i jiných organismů. Autor nové medicíny Ryke Geerd Hamer mimo jiné objevil, že náš mozek nereaguje na jakýkoliv konflikt, ale jen na tzv. biologický konflikt, který ohrožuje přežití jedince. Základní typy těchto konfliktů jsou kompatibilní s Maslowovou pyramidou potřeb. 8

10 Fyziologické potřeby (hlad, žízeň, spánek) odpovídají tématu sousta: tak toto tedy nestrávím; nejsem dost rychlý, abych si zajistil sousto; sousto se mi zaseklo. Potřeba jistoty a bezpečí (důvěra, ochrana) je předmětem obrany: urazili mě, poškodili mě, zaútočili na mě, pošpinili mě, ponížili mě. Sociální potřeby (láska, sounáležitost, přátelství) korespondují s tématy soužití a odloučení: odloučení, odpojení, ztráta kontaktu, popř. úmysl kontakt navázat, tzv. revírně-genitální konflikty, pohyb a přesun. Potřeba uznání (sebeúcta, úspěch, postavení, úcta) odpovídá typu konfliktu sebeúcty: nejsem dost dobrý; nejsem manuálně zručný; cítím se být v okovech. V nejvyšších potřebách seberealizace (růst, znalosti, rozvoj) a transcendence (přesah) pak leží pomyslný klíč, který nás může vyvést ze spárů naší biologie a neustálých střetů s vlastními konflikty. V tomto kontextu koncept nové medicíny identifikuje také spouštěče změn chování. Vzhledem k rozsahu této metodiky však popisuji daná témata velmi zjednodušeně a zájemce o hlubší porozumění problematice odkazuji na odbornou literaturu. Při neschopnosti koncentrace syndromu ADHD nalezneme u dítěte dva stresové konflikty v senzorické části mozkové kůry, které souvisí s emočním prožitkem odpoutání, odloučení, oddělení se od něčeho (někoho). Dítě zpravidla zažije nepříjemné konflikty v souvislosti s odloučením od osoby, která je zdrojem jeho pocitu bezpečí. ADHD se tedy může objevit v důsledku rozvodu rodičů, odjezdu rodičů na pracovní cestu apod. Dva aktivní konflikty se váží buď k jedné události, anebo se jedná o samostatné konfliktní prožitky, které souvisí s odloučením. V průběhu konflikt-aktivní fáze není dítě schopné koncentrace, je zapomnětlivé a otupělé. Tyto projevy jsou přirozenou biologickou reakcí organismu na zmírnění žalu a přetrvávají tak dlouho, dokud se vazba neobnoví. V hojivé fázi se pak objevují defekty na pokožce, která je kontaktním orgánem při konfliktech soužití a odloučení. Řešením je návrat pocitu bezpečí, pozornosti a dotyku osoby, na kterou je dítě emocionálně navázané. Za hyperaktivitou stojí dva stresové konflikty v motorické části kortexu. Konfliktní prožitek se týká neschopnosti úniku z určitého prostředí, pocitu, že se jedinec někde zasekl a je přitlačený ke zdi. V praxi zde často nacházíme neschopnost úniku např. ze školy, kterou dítě vnímá jako ohrožující, ale přesto v tomto prostředí musí zůstat. Dalším ze spouštěčů může být např. císařský řez. V průběhu konflikt-aktivní fáze se objevuje částečná paralýza tzv. efekt mrtvého brouka, zatímco v hojivé fázi dochází k trhání, tikům a křečím v končetinách. Nejde tedy o nepřizpůsobivost a svévoli dítěte, ale o biologickou odpověď organismu v důsledku konfliktního prožitku. Uklidnění a nápravu lze očekávat jen tehdy, pokud správně určíme příčinu daného chování a zabezpečíme uspokojení potřeb dítěte. Důležitá je také vyvážená strava. Nadbytek sacharidů veškeré příznaky ještě zhoršuje, neboť cukr působí tzv. sympatikotónně (mobilizačně, akceleračně) a zvyšuje u dítěte pocit napětí. Autismus je vývojová, resp. psychická sociálně-úzkostlivá porucha, pro kterou jsou charakteristické deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Postižení 9

11 jedinci jsou pod vlivem dvou konfliktních událostí, z nichž jedna souvisí s náhlým úlekem a vystrašením, druhá pak se silným potlačovaným hněvem vyvolaným narušením hranic vlastního území. Tyto konflikty mohly být v prenatálním období přenesené i z matky na dítě. Pro okolí zvláštním, avšak pro autistu dokonalým uspořádáním se jedinec snaží o vytvoření svých opěrných bodů. Proto na narušení vlastních hranic tito lidé často reagují manicky až agresivně. Při práci s autisty je tedy velmi důležité zajistit jim bezpečný prostor bez narušitelů. Při neschopnosti spolupráce může pomoci aplikace vysoce potencovaných homeopatik. Poslechněte si audioblog Integrální zdravovědy Františka Nagyho O autismu, ve kterém autor uvádí, že kromě výše uvedených můžeme příčiny autismu hledat také v rovině kontaminace těla těžkými kovy, umělými a rafinovanými látkami v potravě nebo v souvislosti s alergií na laktózu a pšeničný lepek. Nevědomá mysl tedy pracuje s asociacemi, které se sice propojily jako naše funkční ochrana pro přežití, ale následně je jako funkční vnímat nemusíme. Důležité je v první řadě podniknout konkrétní kroky k odstranění spouštěče našeho nepříjemného prožitku (když se například dítě něčeho bojí, je nutné danou záležitost nebagatelizovat a společně s dítětem přijít na způsob, jak obavy vyřešit). Následně si můžeme pomoci například technikou Léčebného kódu, která s využitím poznatků kvantové fyziky dokáže mazat destruktivní emoční náboj vzpomínek. Situace pak sice zůstává ve vědomé paměti, ale bez připojených emocí. Léčebný kód (Loyd, 2012: ) se nezaměřuje na fyzické problémy, ale na snížení hladiny stresu. Postup 1. Přemýšlejte o určitém problému. Jeho závažnost ohodnoťte na stupnici 1 10 (1 banální, 10 zásadní problém). 2. Odhalte své emoce a myšlenky (Co cítíte? Jaké myšlenky vás k tomuto problému napadají?). 3. Pokuste se v mysli vyhledat co nejstarší situaci, kdy jste cítili podobné emoce a kdy vás napadaly stejné myšlenky. Tuto vzpomínku opět ohodnoťte

12 4. Zadejte si očisťující prohlášení: Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy spojené s (uveďte svůj problém) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že je prostoupí světlo, život a láska. 5. Přikládejte nyní postupně své ruce do nakreslených pozic (kořen nosu, ohryzek, čelisti, spánky). Každou polohu aktivizujte ( prosvětlujte ) po dobu 30 sekund. 6. Následně opět ohodnoťte daný problém na stupnici Tento postup můžete zopakovat několikrát a prověřit tak různé minulé zážitky. 8. Denně postačí cvičit minut. Doba, kdy se dostaví výsledky, je individuální. Každý potřebuje svůj vlastní čas ke změně úhlu pohledu na konkrétní záležitosti. Ne každý rád pracuje s konkrétními obrazy, někdo preferuje barvy jiný emoce. Následujte proto svoji vlastní moudrost, která vás k vašemu nejlepšímu možnému postupu dovede. Alexander Loyd definuje také 12 oblastí, které mohou souviset s naším problémem. Jejich uvědoměním můžeme celý léčebný proces zefektivnit. Zábrany: 1. neschopnost odpouštět, 2. škodlivé činnosti (návykové látky, přejídání, závislosti, destruktivní chování), 3. mylné názory (o sobě a o světě, strachy a obavy). 11

13 Léčebný systém (tělesné orgány): 4. láska versus sobectví (endokrinní systém, žlázy, hormony), 5. radost versus smutek a deprese (kůže), 6. klid versus úzkost a strach (gastrointestinální trakt), 7. trpělivost versus zlost, frustrace, netrpělivost (imunitní systém), 8. vstřícnost versus odmítavost, hrubost (CNS, mozek, páteř), 9. sebevědomí versus pocit méněcennosti, vina, hanba (respirační systém), 10. důvěra versus ovládání (reprodukční systém), 11. pokora versus povrchnost (oběhový systém), 12. sebeovládání versus ztráta kontroly (muskuloskeletární systém). Přečtěte si knihu Alexandra Loyda Léčebný kód, ve které naleznete také výpovědi lidí, kteří s tímto systémem pracovali na odstranění svého stresu vyvolaného destruktivními buněčnými vzpomínkami. Chceme-li porozumět problematice učení, můžeme se opřít o 12 vědecky zdůvodněných a prakticky použitelných principů, jež v sobě shrnuje publikace Jak se děti učí (Vosniadou IN Štefl, 2014). To, co platí pro školní výuku dětí, při výchově a vzdělávaní doma, v zájmovém kroužku, platí s přihlédnutím k jejich individuálním nárokům rovněž při výchově, vzdělávání a rozvoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak se tedy děti učí? 1. Aktivně. Naučit se cokoliv nového není možné bez aktivní účasti a zapojení žáka. Pedagogové by proto místo pasivního předávání informací měli využít přirozenou zvídavost dětí, jejich touhu věcem porozumět a dovolit jim převzít zodpovědnost za své vlastní učení. 12

14 2. Sdílením s ostatními. Děti se učí nápodobou. Zvnitřňují si činnosti, zvyky, slovní zásobu, chování, způsob myšlení a náhled na svět podle osob, se kterými vyrůstají. Sdílení s ostatními je hlavní činností, jejímž prostřednictvím dochází k učení. Sdílení zároveň zvyšuje úspěšnost žáků a pomáhá je udržet zapojené do práce. 3. Smysluplnou činností. Děti i dospělí se učí nejlépe tehdy, když danou činnost vnímají jako smysluplnou, tedy takovou, kterou lze uplatnit v praktickém životě. Zájem a motivace studentů vzroste, budou-li chápat, proč vzdělávací aktivitu mají dělat, co je jejím účelem a k čemu ji využijí. 4. V souvislostech nové informace s předchozími znalostmi. Nové poznatky vždy zapadají do toho, co již žák pochopil a co zná. Ani zde však nestačí pasivní znalost. K plnému porozumění a dalšímu učení je třeba své předchozí znalosti aktivovat, zvláště pak věnovat pozornost souvislostem. 5. Prostřednictvím poznávacích strategií. Učení probíhá tak, že jedinci uplatňují různé efektivní poznávací strategie, díky kterým mohou porozumět problémům, uvažovat o nich, řešit a pamatovat si je. Na některé přicházíme intuitivně (např. jak si zapamatovat nákupní seznam), další nás mohou naučit ostatní lidé (např. strategie pro řešení matematických problémů, pro porozumění textu, učení se od ostatních). Systematickým předáváním učebních strategií se žáci učí lépe a rychleji. 6. Seberegulací a sebereflexí. Seberegulace znamená schopnost člověka na základě poznání sebe sama řídit a kontrolovat své chování a prožívání. Žáci se musí naučit, jak plánovat své učení, jak stanovit své vlastní učební cíle a jak opravovat chyby. Sebereflexe zahrnuje vytvoření takových postupů, které pomáhají žákům posoudit jejich učení, kontrolovat porozumění a v případě potřeby opravovat chyby. 7. Změnou a přizpůsobením předchozích znalostí. Předchozí znalosti mohou být překážkou v učení se něčemu novému. Žáci se proto musí naučit, jak řešit vnitřní rozpory, dívat se na věci z různých úhlů pohledu a upravovat staré koncepty. Pedagogové by měli vycházet ze stávajících pojetí žáků a pomalu je vést k novému pochopení. 8. Porozuměním než memorováním. Lepších výsledků učení se dosáhne tehdy, je-li látka uspořádána do obecných zásad vycházejících z konkrétních objasnění, než když je založena na učení se zpaměti izolovaným faktům a postupům. Pokud jsou informace jen memorovány, jsou snadno zapomínány. Jestliže však žák něco pochopí, snadno si problematiku pamatuje a může ji využít i v dalších situacích. Nástrojem lepšího porozumění je příležitost mluvit o probíraném tématu s ostatními lidmi. 13

15 9. Přenosem. Učení se stává smysluplným, když se ve výuce uplatňují situace z reálného života (praktické uplatnění fyzikálních zákonů, výpočet čisté mzdy, orientace v jízdním řádu, komunikace v anglickém jazyce, napsání položek nákupu, pochopení psaného textu). Přenos je velmi důležitý. 10. Mají-li dostatek času. Učení je komplexní činnost, na kterou každý žák potřebuje své vlastní tempo. Například dobré zvládnutí čtení a psaní vyžaduje mnoho času stráveného procvičováním. Zvláště u žáků ze znevýhodněného prostředí, kteří mají méně příležitostí k učení nebo kteří zameškají školu kvůli nemoci, nelze očekávat, že budou mít stejné výsledky jako děti, které měly na nácvik více času. 11. Na základě individuálních a vývojových rozdílů. Děti se učí nejlépe, když jsou brány do úvahy rozdíly mezi nimi a jejich individuální potřeby. Vývojový psycholog Howard Gardner popisuje 7 dimenzí lidské inteligence: verbálně-lingvistická (čtení, psaní, práce se slovy a daty), logicko-matematická (matematika, číselné úlohy, logika, abstrakce), tělesně pohybová (sport, tanec, divadlo, manuální zručnost), prostorová (umění, vizualizace, design, barvy, hlavolamy), hudební (hudba, rytmus, melodie, tempo, takt), mezilidských vztahů (komunikace, emoce, empatie, organizování), osobnostní (schopnost vhledu do sebe sama svých silných a slabých stránek, schopnost zvládat vlastní emoce a nálady). Ve většině běžných škol je oceňována především inteligence verbálně-lingvistická a logickomatematická. Školy by proto měly vytvořit vhodné prostředí i pro rozvoj dětí s jiným převažujícím typem inteligence. 12. Díky dostatečné motivaci. Učení je zásadním způsobem ovlivňováno motivací žáka. Motivovaní žáci využívají svého nadšení k dosažení svých cílů. Jejich úsilí, odhodlání a vytrvalost má vliv na množství a kvalitu toho, co se naučí. Motivaci můžeme rozlišit na vnitřní a vnější. Zatímco vnitřní motivace znamená, že se žáci aktivně podílejí na činnostech, aniž by za to museli být odměněni nebo jim hrozil trest, vnější motivace naopak odměny využívá ke zvýšení frekvence cílového chování. Učitel by měl posilovat vnitřní motivaci žáků tím, že jim bude pomáhat stanovovat si reálné cíle, bude je inspirovat novými a zajímavými úkoly a ve třídě nastolí atmosféru spolupráce spíše než konkurence. 14

16 Podívejte se na video Jany Nováčkové z konference TEDxPrague Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek. Klíčové oblasti, kterými se v prezentaci autorka zabývá, jsou: učení, stres, ohrožení vlastní hodnoty a vztahů, strach, veřejné srovnávání, odměny, tresty, korupce, vnitřní a vnější motivace. Pro jakékoliv vzdělávání je důležitá komunikace, tedy proces, jímž si lidé předávají informace, své myšlenky, postoje a emoce. V komunikaci však nejde jen o sdělování, ale také o společné sdílení. Komunikaci mezi učitelem, žákem a rodiči si můžeme jednoduše představit na teorii Erica Berneho Transakční analýze (Berne, 1992; Lister-Ford, 2006). Tento komunikační model umožňuje i laikovi pochopit uspořádání lidské psychiky a toho, jaké tzv. komunikační hry mezi sebou lidé hrají. Podle transakční analýzy se člověk projevuje ve třech svých podstatách, které autor pro zjednodušení pojmenoval rodič, dítě a dospělý. Bez ohledu na to, jestli jsme reálně rodičem, dospělým nebo dítětem, můžeme v sobě tyto vnitřní roviny, které určují naše chování, objevit. Rodič: vedení a moc, hodnocení, tradice, pravidla ( rodič má dvě části: kritickou a pečující) Dospělý: racionalita, logika, pragmatičnost, zaměřenost na řešení Dítě: spontánnost, tvořivost, emoce, fantazie, vášně ( dítě můžeme rozdělit na část spontánní a adaptovanou) Rodič v nás představuje souhrn pravidel, podle kterých žijeme a která nám říkají: Tak se to má dělat! Takto je to správné! Musíš! Nesmíš! Chci, abys! Své kořeny má v dětství, kdy jsme kolem sebe slyšeli všechny omezující a přesvědčující požadavky. Rodič je tedy nositelem hodnot, ví, co je dobré a co ne. Jedna část rodiče v nás je část pečující, která se projevuje ochranou a péčí o druhé, v extrémním případě však i starostlivostí přemrštěnou: neodbytnou potřebou pomáhat, zachraňovat, pečovat tak, že lidi kolem sebe nenecháme svobodně se nadechnout. Pokud jsou rodiče (nebo učitelé) spíše pečující, může se u dětí objevit míra drobné nesamostatnosti a očekávání stálé pomoci od druhých. Druhou polohou je rodič kritický, který má za úkol dohlížet, kontrolovat a stanovovat hranice. Tato složka nám například pomůže dodržovat stanovený harmonogram. Máme-li 15

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně

Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Metodická příručka ke Komunikátoru 1. stupně Komu komunikátor slouží? Komunikátor vznikl především z potřeby ulehčit a zpřehlednit komunikaci mezi školou a rodinou u integrovaných žáků s poruchou autistického

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více