Janáčkova akademie múzických umění. Divadelní fakulta. MgA. Marek Hlavica PERFORMANČNÍ STUDIA. Disertační práce. Školitel: prof.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janáčkova akademie múzických umění. Divadelní fakulta. MgA. Marek Hlavica PERFORMANČNÍ STUDIA. Disertační práce. Školitel: prof."

Transkript

1 Janáčkova akademie múzických umění Divadelní fakulta MgA. Marek Hlavica PERFORMANČNÍ STUDIA Disertační práce Školitel: prof. Petr Oslzlý Brno 2007

2 Mé poděkování patří především školiteli prof. Petru Oslzlému za vstřícné a trpělivé odborné vedení a cennou podporu při zpracovávání disertační práce. Téţ děkuji za pomoc a podporu Evě, Šárce a Janě. Prohlańuji, ņe jsem svou disertační práci napsal samostatně a výhradně s pouņitím uvedených a citovaných pramenů. V Brně dne 29. listopadu 2007 MgA. Marek Hlavica Marek Hlavica: Performanční studia 2

3 Obsah 1. ÚVOD 5 2. MNOHOST PŘÍSTUPŮ A NEPŘÍTOMNOST STŘEDU: INSTITUCE PERFORMANČNÍCH STUDIÍ SVĚT JAKO PERFORMANCE: NEW YORK UNIVERSITY ALTERNATIVNÍ DIVADLO: NORTHWESTERN UNIVERSITY, CHICAGO SOCIOLOGIE PERFORMANCÍ: UNIVERSITY OF SYDNEY INTERKULTURNÍ DIVADLO: UNIVERSITY OF WALES, ABERYSTWYTH PLÁTĚNÁ STŘECHA OBORU: PERFORMANCE STUDIES INTERNATIONAL SHRNUTÍ OBHAJOBY NEOBHAJITELNÉHO A ZDÁNÍ NORMÁLNOSTI: TEXTY O PERFORMANČNÍCH STUDIÍCH NEJISTÝ ZÁKLAD: SCHECHNEROVA KNIHA PERFORMANCE STUDIES: AN INTRODUCTION HLEDÁNÍ VLASTNÍHO MÍSTA: DALŠÍ PUBLIKACE OBORU PERFORMANČNÍCH STUDIÍ OHLEDÁVÁNÍ PERFORMANCÍ A PERFORMATIVITY OHLEDÁVÁNÍ PERFORMANČNÍCH STUDIÍ OTEC A JEHO NEZDÁRNÉ DÍTĚ: REDAKČNÍ KOMENTÁŘE TDR COMMENT RICHARDA SCHECHNERA ODMÍTÁNÍ STARÉHO DIVADLA OBHAJOBY NOVÉHO OBORU ZKLAMÁNÍ Z VÝVOJE PODNĚTNÁ ROZMANITOST: ČASOPISY O PERFORMANCI A PERFORMANČNÍCH STUDIÍCH NEVYUŢITÁ PŘÍLEŢITOST: PERFORMANČNÍ STUDIA NA INTERNETU SHRNUTÍ UŢITEČNOST A UNIKAVOST: PERFORMANCE V TEORETICKÉM UVAŢOVÁNÍ A UMĚLECKÉ PRAXI Z PODSTATY SPORNÝ KONCEPT ETYMOLOGIE A PŘEKLADY UŢITEČNÝ KONCEPT: PERFORMANCE A VĚDA LINGVISTIKA SOCIOLOGIE A ANTROPOLOGIE FILOZOFIE TVOŘENÍ NA HRANICI: PERFORMANCE A UMĚNÍ PERFORMEŘI A OBOR PERFORMANČNÍCH STUDIÍ SHRNUTÍ HLEDÁNÍ TEORIE VŠEHO: RICHARD SCHECHNER UNIVERZITA A DIVADLO: SCHECHNERŮV ŢIVOT SVĚT A DIVADLO: SCHECHNEROVO TEORETICKÉ UVAŢOVÁNÍ PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC UNIVERZÁLNÍ TEORIE NÁVRAT KE KOŘENŮM ZNALOST SCHECHNERA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ 217 Marek Hlavica: Performanční studia 3

4 5.4. SHRNUTÍ ZÁVĚR OTÁZKY INSPIRACE OBAVY DOPORUČENÍ POUŢITÉ PRAMENY A LITERATURA SUMMARY PŘÍLOHY TEXTOVÉ PŘÍLOHY RICHARD SCHECHNER: PERFORMANCE STUDIES: THE BROAD SPECTRUM APPROACH VICTOR TURNER: ARE THERE UNIVERSALS OF PERFORMANCE IN MYTH, RITUAL, AND DRAMA? JUDITH BUTLER: PERFORMATIVE ACTS AND GENDER CONSTITUTION: AN ESSAY IN PHENOMENOLOGY AND FEMINIST THEORY CLIFFORD GEERTZ: BLURRED GENRES: THE REFIGURATION OF SOCIAL THOUGHT PHILIP AUSLANDER: PERFORMANCE: CRITICAL CONCEPTS (OBSAH) OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 261 Marek Hlavica: Performanční studia 4

5 1. Úvod Téma Tato práce zkoumá akademický obor performančních studií (performance studies) 1 a jejím cílem je kriticky analyzovat performanční studia v celé jejich ńíři a dosud neustálené podobě, podat pokud moņno zasvěcenou a kritickou studii o jejich historii, vývoji, současné podobě, významných osobnostech, institucích, událostech a o moņných dalńích směrech vývoje. Pokouńí se prozkoumat myńlenkové, společenské i umělecké zdroje, z nichņ obor čerpá, a pojmenovat směry, k nimņ se hlásí. Jelikoņ jsou performanční studia poměrně mladým oborem a vytvářejí si svou vlastní metodologii, analyzujeme i ji, poukazujeme na její přednosti i nedostatky a snaņíme se zhodnotit, nakolik můņe být vhodným doplňkem stávajících vědeckých postupů v humanitních oborech a nakolik můņe obohatit teoretické a případně i praktické studium divadla. Zkoumáme akademickou strukturu oboru, jeho pedagogické metody a postupnou institucionalizaci oboru. V závěru pojmenováváme nové, inspirativní a přínosné prvky a tendence tohoto oboru a současně upozorňujeme na nedostatky, které má v sobě obsaņeny. Pojmenovali jsme si dvě základní výzkumné otázky: 1. Co je podstatou a předmětem výzkumu performančních studií? 2. Nakolik a čím můņe být tento obor přínosný pro české vysoké ńkolství? Předmět Obor performančních studií se začal rodit v sedmdesátých letech dvacátého století a jeho první samostatná katedra (Department of Performance Studies) vznikla v roce Zájem o obor výrazně vzrostl v letech devadesátých. V současnosti jiņ existují katedry performančních studií mimo USA také v Austrálii, Anglii, Walesu, Francii či Brazílii. 2 Přednáńky o teorii performancí se na mnoha univerzitách celého světa staly součástí studijních programů nejen teatrologie, ale také antropologie, etnografie, sociologie, literatury, historie či kulturních studií. 3 Základem tohoto oboru je performance, jeņ vńak není chápána pouze úzce jako 1 Podrobněji se překladu tohoto slovního spojení věnujeme v závěru této kapitoly. 2 V současnosti neexistuje ņádná přehledná databáze pracovińť oboru performančních studií, a proto nelze náń výčet povaņřovat za definitivní. 3 Takto překládáme anglické slovní spojení cultural studies v souladu s Aleńem Urválkem a Zuzanou Adamovou, překladateli nedávno vydaného Lexikonu teorie literatury a kultury (Ansgar NŰNNING 2006). Jiní autoři se vńak spíńe kloní k překladu kulturální studia (např. Chris BARKER: Slovník kulturálních studií. Překl. Irena Reifová, Kateřina Gillárová a Michal Pospíńil. Praha: Portál, 2006). Marek Hlavica: Performanční studia 5

6 představení, nýbrņ v mnohem ńirńím smyslu jako ústřední interpretační nástroj pro porozumění lidskému chování a společnosti. Jedna z nejvýznamnějńích osobností performančních studií Richard Schechner charakterizuje obor a okolnosti jeho vzniku takto: Obor performančních studií vznikl díky radikální proměně intelektuální a umělecké krajiny v průběhu poslední třetiny dvacátého století. Nespokojenost se současným stavem se spojila s explozí poznatků a novými způsoby jejich šíření pomocí internetu. Svět se jiţ nejevil jako kniha, z níţ máme číst, nýbrţ jako představení, jehoţ se máme zúčastnit. Akademický obor performančních studií [ ] vznikl proto, aby se vyrovnal s těmito prudce se měnícími okolnostmi. [ ] Neţ vznikla performanční studia, západní myslitelé věřili, ţe vědí přesně, co je a co není performance. Avšak ve skutečnosti neexistuje historicky ani kulturně stálá hranice toho, co je a co není performance. Nové ţánry se průběţně objevují a jiné zase mizí. Základní myšlenka je tato: jakékoli jednání, které je ohraničeno, předváděno, zvýrazněno či vystaveno, je performancí." 4 Současný stav poznání V současnosti je obor performančních studií v České republice takřka neznámý. Neexistuje přednáńka či seminář s tímto názvem a v ņádném z odborných časopisů dosud nebyla publikována studie, jeņ by o něm podrobně referovala. Přestoņe některé základní zahraniční kniņní publikace oboru jsou zastoupeny ve fondech českých knihoven, ņádné z těchto děl nebylo podstatněji zhodnoceno v některém z odborných periodik. Slovní spojení performanční studia či performance studies je téměř neznámé pro vńechny tuzemské slovníky, odborné databáze (Divadelní ústav, Ústav pro jazyk český) a internetové vyhledávače. Zmíněný Richard Schechner navńtívil v roce 1995 Českou republiku a na antropologickém sympoziu 5 v Brně přednesl referát, v němņ mimo jiné zmínil i svou akademickou práci v oboru performančních studií. 6 O dva roky později na dalńím sympoziu Peter Scherhaufer navázal na Schechnera a navrhoval rozńířit oblast zájmu divadelních fakult a 4 Performance studies came into existence because of a radically changed intellectual and artistic landscape emerging during last third of the twentieth century. Combined with dissatisfaction with the status quo was an explosion of knowledge and a new means of distributing this knowledge via the internet. The world no longer appeared as a book to be read but as a performance to participate in. The academic discipline of performance studies [...] arose to deal with these swiftly changing circumstances. [...] Before performance studies, Western thinkers believed they knew exactly what was and what was not performance. But in fact, there is no historically or culturally fixable limit to what is or is not performance. Along the continuum new genres are added, others are dropped. The underlying notion is that any action that is framed, presented, highlighted, or displayed is a performance. Richard SCHECHNER 2002, str. 21 a 2 5 Sympozium divadelní antropologie mezinárodní konference konaná bienálně od roku 1995 na půdě Divadelní fakulty JAMU. V roce 1995 byl hlavním řečníkem Richard Schechner a v roce 1997 Nicola Savarese. 6 Viz Richard SCHECHNER 1997 Marek Hlavica: Performanční studia 6

7 uvaņoval o vzniku fakulty performance. 7 Scherhauferův ņák Michal Hatina ukončil v roce 1998 studium na JAMU diplomovou prací zkoumající téma performance a performativity, tato práce je vńak pouze velmi povrchním nahlédnutím do problematiky. 8 Za přibliņování se k performančním studiím v oblasti výtvarného ńkolství můņeme povaņovat Ateliér performance na Fakultě výtvarných umění brněnského Vysokého učení technického (FaVU VUT) a to zejména díky tématům a obsahu jeho teoretických přednáńek. 9 Nebudeme-li vńak trvat pouze na doslovném názvu performanční studia, nalezneme různé instituce, které se svým zaměřením tomuto oboru blíņí, setkáme se s aktivitami, které s ním vykazují jistou podobnost, a také zjistíme, ņe mnohé myńlenky, jeņ obor performančních studií povaņuje za základní pro svou existenci, jsou poměrně ńiroce známy v českém odborném prostředí. Tuzemské diskuze o divadelní antropologii či pokusy vytvořit institut divadelní antropologie (sympozia, katedry v Praze či Brně) měly mnoho společného s některými cíli performančních studií. Z podobných myńlenkových kořenů jako tento obor vyrůstá také koncept scénologie. 10 Výńe uvedený Schechnerův citát naznačuje, ņe obor performančních studií je součástí jednoho z proudů v současném myńlení. Mnohé základní filozofické práce dvacátého století, které se nyní postupně dostávají do českého prostředí, jsou často díly, jeņ měly zásadní podíl také na utváření performančních studií. Myńlenkové proudy, které jsou známy například pod označením poststrukturalismus, postmodernismus či dekonstrukce, a díla filozofických autorů, jako jsou Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Michel Foucault či Jean-Francois Lyotard, jsou jiņ delńí čas středem diskuzí nejen na filozofických fakultách, ale i mezi vzdělanou veřejností, a stranou nezůstává ani divadelní obec. Jako jeden příklad za mnohé jmenujme esejistickou a překladatelskou činnost Miroslava Petříčka jr. 11 Zmíněné myńlenky také nacházejí odezvu v některých akademických institucích, kde vznikají pracovińtě kulturních studií a jim blízkých oborů a nespočet interdisciplinárních pracovińť a sympozií. Máme-li tento stav nějak shrnout, pak jako nejvhodnějńí se jeví formulace, ņe obor performančních studií je v tuzemsku nepříliń známý, je zde vńak pro něj dostatečně připravená půda, a to jak intelektuálně, tak i některými dřívějńími či podobnými pokusy. Dokonce lze říci, ņe po podobném oboru je zde poměrně ńiroká poptávka nebo alespoň zřetelný zájem o něj. 7 Viz Peter SCHERHAUFER Viz Michal HATINA Viz 10 Viz např. Július GAJDOŃ Např. řada esejů publikovaná v časopise Svět a divadlo anebo výběr a překlad textů uveřejněných ve sborníku Myšlení o divadle II. (Praha: Herrmann a synové, 1993) Marek Hlavica: Performanční studia 7

8 Struktura Základem této práce jsou čtyři hlavní kapitoly. V kapitole první se zaměřujeme na podoby performančních studií v současných zahraničních akademických institucích. Svou pozornost soustřeďujeme na popis a charakteristiku čtyř různých světových pracovińť oboru v USA, Velké Británii a Austrálii, na kterých se snaņíme pojmenovat, jakou moņnou náplň můņe mít obor v současnosti. Postupně se seznamujeme s jejich vznikem, vývojem, současným stavem, strukturou, náplní a cílem výuky a pojmenováváme rozdíly mezi nimi anebo naopak společné tendence. Dalńí kapitola je zaměřena na analýzu a interpretaci textů. Nejprve se věnujeme rozboru knihy Performance Studies: An Introduction, 12 první odborné publikace, která se pokusila shrnout, zpřehlednit a zpřístupnit dosavadní vývoj a podobu oboru performančních studií. Na tomto díle se pokouńíme charakterizovat základní vlastnosti oboru, jeho přednosti a nedostatky. Poté analyzujeme dalńí kniņní publikace, o nichņ můņeme říci, ņe tvoří základní knihovnu oboru performančních studií. Zvláńtní pozornost věnujeme rozboru redakčních komentářů z časopisu The Drama Review, neboť jejich autor Richard Schechner se v nich pravděpodobně nejpřesněji a také nejbojovněji snaņí obor definovat a obhájit. Krátce se téņ zmiňujeme o specializovaných časopisech, které jsou blízké performančním studiím, a také o prezentaci oboru na internetu. V následující kapitole se zaměřujeme na ústřední pojem oboru performančních studií na koncept performance. Po nahlédnutí do jazykovědné historie termínu se nejprve seznamujeme s historickým vývojem a proměnami chápání performance ve vědeckém uvaņování a zkoumáme základní současné interpretace tohoto konceptu v oblasti lingvistiky, filozofie, sociologie i antropologie. Neméně významnou část této kapitoly věnujeme také performanci jako druhu umění. Nezaměřujeme se vńak pouze na umělecko-historický výklad, nýbrņ se také pokouńíme představit několik významných umělců či uměleckých sdruņení, kteří jsou různými způsoby spjati s oborem performančních studií. Samostatnou kapitolu věnujeme pravděpodobně nejvýznamnějńí osobnosti oboru Richardu Schechnerovi. U tohoto uznávaného teoretika alternativního divadla zkoumáme jeho proměnu v divadelního antropologa, jeho vývoj od divadla k oboru performančních studií, analyzujeme jeho teoretické úvahy a jejich proměny v čase a pokouńíme se zhodnotit Schechnerův podíl na vzniku a současné podobě performančních studií. 12 Viz Richard SCHECHNER 2002 Marek Hlavica: Performanční studia 8

9 Metodologie Obor performančních studií poznáváme zejména z tińtěných textů, tedy z odborných kniņních a časopiseckých studií, sborníků a článků, ale také z elektronických publikací a prezentací, jeņ v některých případech nejsou kritické a pokouńející se o objektivní pohled, nýbrņ nezřídka jsou předevńím sebepropagační. Nevycházíme tedy větńinou z vlastní bezprostřední zkuńenosti s tímto oborem, nýbrņ pouze z cizí zkuńenosti reflektované v psaných textech. Tyto texty jsou základním materiálem pro náń výzkum. V průběhu vzniku práce jsme postupně získali, tedy zakoupili či zapůjčili ze zahraničí, co nejńirńí spektrum literatury týkající se oboru. 13 Část kapitol je zaměřena na přiblíņení současné 14 podoby oboru. Pojmenováváme jeho strukturu, vymezujeme jeho podobu a umísťujeme ji do přísluńného kontextu. V tomto přístupu se metodologicky blíņíme deskriptivnímu antropologickému výzkumu. Popisujeme jak současnou tvář oboru, tak i jeho historický vývoj. Soustřeďujeme se také na konkrétní jednotky tedy na pracovińtě, osobnosti, publikace či periodika. Nechceme se vńak drņet pouze přísně pozitivistického popisu, ale zjińtěná fakta se pokouńíme analyzovat a interpretovat. Na obor pohlíņíme v ńirńím kontextu a komparativně posuzujeme tendence a priority různých přístupů či metodologií, neboť performanční studia jsou součástí ńirńího hnutí v současném vysokém ńkolství. Velký důraz klademe na prezentaci nových poznatků a faktů a hodnocení a interpretaci se věnujeme předevńím v souhrnných a závěrečných částech kapitol. Zvolená struktura a metoda práce způsobuje, ņe se k oboru performančních studií přibliņujeme z různých úhlů pohledu. Tímto postupem se snaņíme dosáhnout toho, abychom zkoumaný předmět poznali pokud moņno co nejlépe a nejpřesněji a současně v celé jeho ńíři a rozmanitosti. Nevýhodou tohoto přístupu je skutečnost, ņe na některých místech této práce se navracíme k jiņ dříve zmiňovaným faktům, vņdy se je vńak snaņíme uchopit v jiném kontextu. V době dokončování této práce byl jejímu autorovi díky grantu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŃ) umoņněn pobyt na zřejmě nejvýznamnějńím pracovińti oboru, které je součástí New York University. Během tohoto pobytu byly dosavadní poznatky a závěry ověřeny i konfrontovány v přímém kontaktu s pedagogy a studenty oboru. Tento pobyt autora významně obohatil o nové informace i osobní zkuńenosti a v mnoha směrech tak přispěl k lepńímu pochopení a celkovému hodnocení oboru performančních studií v jeho práci. 13 Tato literatura je nyní dostupná v knihovně JAMU. 14 Za současný budeme v této práci povaņovat stav na konci roku Větńinu informací a odkazů jsme se vńak jeńtě snaņili aktualizovat při dokončování této práce v září roku Marek Hlavica: Performanční studia 9

10 Překlad Obor performančních studií se zrodil v anglosaské jazykové oblasti a naprostá větńina knih a článků, které se jej dotýkají, vychází v jazyce anglickém. V této práci jsme se pravděpodobně poprvé v českém prostředí pokusili prozkoumat performanční studia a proto také před námi stojí úkol, abychom navrhli podobu překladu základních pojmů oboru do českého jazyka. Nejobtíņnějńí se jeví samotný název oboru. Jeho základem je anglické podstatné jméno studies (studia), které je dnes často součástí pojmenování některých nových akademických předmětů a které postupně začíná nahrazovat jiņ údajně nedostatečné a zastaralé -logie (např. angl. biology biologie) a -iky (např. angl. mathematics matematika). Na českých univerzitách stále převládají tradiční názvy oborů, jako je například kulturologie, divadelní věda, amerikanistika. Slovní spojení cultural studies, theatre studies či american studies badatelé pouņívají pouze v anglických verzích svých textů. 15 U nově vzniklých oborů, jeņ jsou inspirovány anglosaským akademickým prostředím, lze sledovat snahu o počeńtění anglického výrazu. Nejpopulárnějńími v řadě studies jsou v současnosti tzv. gender studies, které bychom mohli do čeńtiny přeloņit jako studia rodu, přičemņ první akademické pracovińtě zabývající se tímto oborem vzniklo v roce 1999 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a neslo název Centrum genderových studií. 16 Český název vznikl přidáním podstatného jména centrum a přidáním českých koncovek. Na brněnské Masarykově univerzitě se tentýņ obor jmenuje prostě Genderová studia, coņ ovńem můņe být dáno i uņńím zaměřením tohoto akademického pracovińtě. 17 Český překlad názvu oboru performance studies tedy můņe být performanční studia, studium či studia performancí, případně ńířeji obor studia performancí. Jediný jednoslovný název, který by mohl připadnout v úvahu, by byla performatika. Pro označení cyklu přednáńek by pak také mohl být vhodný název teorie performancí, případně teorie performativity, přičemņ slovo teorie v těchto názvech je, vzhledem k předpokládanému obsahu přednáńek, nutno chápat v prvním pádu plurálu. My se v této práci větńinou přikláníme k variantě první, tedy k pojmenování oboru jako performanční studia, neboť toto slovní spojení povaņujeme za nejlépe slučitelné s českou gramatikou, a pouze jako stylistické obohacení pouņíváme také název obor performančních studií. 15 Například na Univerzitě Karlově v Praze existuje Katedra teorie kultury kulturologie, která se anglicky prezentuje jako Department of Cultural Studies. Viz 16 Viz 17 Viz Marek Hlavica: Performanční studia 10

11 2. Mnohost přístupů a nepřítomnost středu: Instituce performančních studií Jelikoņ jsou performanční studia v České republice takřka neznámá a jen málokdo má konkrétnějńí představu o jejich skutečné podobě, v první části této práce se snaņíme prozkoumat institucionální formy existence tohoto oboru a pokouńíme se seznámit s jeho nejosobitějńími či nejzajímavějńími zahraničními akademickými pracovińti. Zvláńtní pozornost věnujeme katedře performančních studií na New York University. Její výjimečné postavení v celém oboru je dáno jednak tím, ņe se jedná o nejstarńí katedru svého druhu na světě, jednak tím, ņe na ní vyučuje Richard Schechner, tedy osobnost, jejíņ podíl na vzniku oboru je moņno označit jako otcovský. Na této katedře také pracuje několik dalńích významných zástupců oboru, vznikly na ní některé jedinečné oborové organizace a instituce a vychází na ní také jeden z nejpozoruhodnějńích současných odborných časopisů specializovaných na performance. Poté se pokouńíme představit dalńí moņné podoby performančních studií na vysokých ńkolách, podoby nezřídka dosti odlińné od té na New York University. Věnujeme se třem katedrám tohoto oboru na třech různých univerzitách, které shodou okolností zastupují tři odlińné kontinenty. Nejprve se zaměřujeme na americkou Northwestern University, poté na australskou University of Sydney a na závěr na evropskou/britskou/waleskou University of Wales v Aberystwyth. Tento přehled není vyčerpávající, neboť nelze s určitostí říci, kolik kateder performančních studií v současnosti existuje. Neexistuje instituce, na niņ by se bylo moņno pro tento údaj obrátit. Samotný koncept performance, jak se pokouńíme dokázat později, je natolik proteovský a neuchopitelný, ņe jeho pouņití v názvu instituce vypovídá o jejím obsahu jen nemnoho. Nelze s určitostí říci, jak vypadá typická katedra tohoto oboru a tedy ani nelze takové katedry vyčíslit. Existuje sice mezinárodní organizace Performance Studies international, 18 jejími členy vńak mohou být pouze jednotlivci a nikoli organizace. Taktéņ kaņdoroční konference Performance Studies international se účastní pouze jednotlivci z mnoha univerzit a akademických oborů, často nesoucích nějaký jiný název neņ performanční studia. Nějaký exaktní přehled o rozńíření performančních studií tedy pravděpodobně nelze získat. 18 Důvod přítomnosti malého i v názvu této instituce se pokusíme vysvětlit v jí věnované části této práce. Viz kapitolu 2.5. Marek Hlavica: Performanční studia 11

12 Za sedmadvacet let faktické existence oboru vznikly řádově desítky kateder performančních studií na celém světě. Neustále vzrůstá počet samostatných přednáńek o teorii performancí či o oboru samotném, které můņeme nalézt ve studijních programech nejen divadelních oborů, ale také na katedrách komunikace, antropologie, sociologie, folkloristiky, etnomusikologie, historie umění, literatury a také na půdě některých mladńích oborů, jako jsou kulturní či rodová studia. V tomto případě můņeme hovořit řádově o stovkách případů. Mnohdy jsou performanční studia jednou částí ńirńího zaměření katedry (např. Department of Theater, Dance, and Performance Studies Katedra divadla, tance a performančních studií na University of California v Berkeley), 19 jindy můņeme obor jim velmi blízký nalézt pod odlińným názvem (Department of World Arts and Cultures Katedra světových umění a kultur na University of California v Los Angeles), 20 coņ nepochybně vypovídá i o tom, jak rozporuplně je pojem performance vnímán a přijímán v akademickém prostředí. Námi zvolené instituce se pokouńíme popsat a snaņíme se pojmenovat jejich specifika a upozornit na základní odlińnosti mezi nimi. Vycházíme přitom pouze z nám dostupných informací, coņ jsou předevńím fakta uveřejňovaná pracovińti samotnými v jejich tińtěných propagačních materiálech a v internetových prezentacích. Tyto údaje jsme se pokusili zpřesnit a doplnit ovou korespondencí s některými jejich pracovníky, ovńem ne vņdy se nańe snaha setkala se vstřícnou odezvou. Pouze v případě New York University jsme mohli nańe poznatky doplnit o osobní zkuńenost s delńím pobytem na této ńkole. Nańe metoda je předevńím deskriptivní a nańím cílem je vytvořit ze získaných poznatků co nejvýstiņnějńí obraz současného stavu performančních studií ve světě. Předmět nańeho výzkumu je obtíņně uchopitelný, neboť se nejedná o ohraničený a neměnný jev, nýbrņ o ņivý, unikavý, proměnlivý (nejvhodnějńí by bylo pouņít adjektivum performativní, ale to se smaņíme, alespoň v počátku této práce, pouņívat pouze velmi ńetrně) fenomén společenských institucí existujících v rozmanitých kontextech a vedených rozmanitými lidmi. Jakýkoli pokus o zastavení této ņivosti a unikavosti oboru je moņno předem hodnotit jako marný, přesto vńak nemáme jinou moņnost, neņ jej učinit. Následující text je pokusem o vytvoření obrazu předmětu nańeho výzkumu na základě popisu některých pracovińť oboru performančních studií. 19 Viz 20 Viz Marek Hlavica: Performanční studia 12

13 2.1. Svět jako performance: New York University Department of Performance Studies (Katedra performančních studií) na New York University vznikla v roce New York University patří mezi významnějńí mezi téměř čtyřmi desítkami univerzit, které sídlí na území města New Yorku. Tato soukromá instituce je jednou z nejstarńích (zaloņena 1831) a největńích (v současnosti téměř studentů) univerzit nejen ve městě samotném, ale i v celých USA. Její prestiņ vńak nedosahuje úrovně starńí (zaloņené 1754) Columbia University, která je zejména v tvrdých vědách světově mnohem významnějńím pracovińtěm a tradiční líhní laureátů Nobelových cen (dosud 70 nositelů). 21 Zatímco hlavní část Columbia University sídlí v horní části Manhattanu, v okolí 116. západní ulice, New York University má své hlavní sídlo v dolní části ostrova, ve známé umělecké a bohémské čtvrti Greenwich Village, s hlavními budovami stojícími přímo v jejím centru na náměstí Washington Square. Právě v humanitních oborech, měkkých vědách a umění dosáhla New York University vynikající pověsti. 22 V současnosti má univerzita čtrnáct samostatných ńkol (fakult), které se zaměřují na větńinu tradičních akademických odvětví, od matematiky, ekonomie a práva, aņ po sociální práci, medicínu a vzdělávání. Jedna z těchto ńkol se jmenuje Tisch School of Arts (Tischova ńkola umění) a je určena zejména zájemcům o získání vzdělání a dovedností v různých uměleckých oborech. Department of Performance Studies je součástí právě této ńkoly. Tisch School of Arts vznikla v roce 1965, 23 tedy v polovině ńedesátých let dvacátého století, která byla mimo jiné významná i tím, ņe právě v té době se jedním ze znaků prestiņnosti amerických univerzit stala také přítomnost významné umělecké ńkoly či fakulty. Do té doby se výchově umělců věnovaly zejména samostatné, konzervatořím podobné ńkoly, zatímco velké tradiční univerzity odmítaly do svého kurikula zařadit neexaktní umění. V případě New York University vzniku takovéto instituce také nahrávala jiņ zmíněná jedinečná poloha uprostřed Greenwich Village, která se v té době opět stávala místem tvorby mnoha významných umělců 21 Ve čtyřicátých letech minulého století se proslavila také jako centrum výzkumu ńtěpení jádra atomu, jeņ přispělo k vývoji atomové bomby (Enrico Fermi). 22 Pozoruhodnou a pro nańi práci nikoli nevýznamnou zmínku o New York University můņeme nalézt i v české literatuře: Nevím, kde se bere ta náchylnost racionální společnosti k vypínání rozumu. Newyorská universita, její humanitní směry, je jedním z hlavních center pěstitelů marihuany a LSD. Studentstvo, tato tak reálná generace, drţí sezení v Greenwich Village a kouří a kouří. Při jednom policejním zásahu se ukázalo, ţe společnost je u vytrţení, ačkoli jí podvodný překupník prodal obyčejné cigarety za cenu marihuany. Miroslav HOLUB 1969, str Tehdy se vńak jmenovala pouze School of the Arts. Současný název ńkoly Tisch School of the Arts se datuje od roku 1982, kdy bratři, miliardáři selfmademani, Laurence A. Tisch (absolvent New York University) a Preston Robert Tisch darovali ńkole peníze nutné na koupi a rekonstrukci jejího nynějńího sídla na Broadway 721. Na jejich počest byla ńkola pojmenována. Původně ńkola sídlila na Second Avenue Marek Hlavica: Performanční studia 13

14 a zrodu jedinečných uměleckých děl. Pro srovnání můņeme uvést, ņe podobná ńkola na Columbia University vznikla v témņe roce. Na elitní hudební ńkole Juilliard School 24 byl dramatický obor zaloņen v roce Tisch School of Arts se v současnosti skládá ze čtrnácti kateder a studijních programů. Department of Drama (Divadelní katedra) patří mezi nejstarńí (zaloņena 1974) a právě z ní se na počátku osmdesátých let vydělila katedra performančních studií. Dalńími katedrami na ńkole jsou mj. také katedry psaní dramatu, psaní muzikálu, fotografie, tance či filmu. 25 Nejnovějńími obory jsou Department of Art and Public Policy (Katedra umění a veřejné politiky, zaloņena 1999) a Department of Recorded Music (Katedra zaznamenané hudby, zaloņena 2003). 26 V současnosti studuje na Tisch School of Arts okolo 2700 studentů prvního stupně vysokońkolského studia a přes 500 studentů dalńích stupňů. 27 * * * Department of Performance Studies patří v kontextu celé univerzity mezi menńí katedry. Kaņdoročně přijímá okolo stovky studentů na magisterské studium a osm aņ deset studentů doktorského studia. Magisterské studium je zhuńtěno do jednoho akademického roku, jenņ je rozdělen do trimestrů podzimního, jarního a letního. Délka doktorského studia je obvykle tři roky, povolené maximum je sedm let. Katedra poskytuje vzdělání pouze v těchto vyńńích stupních akademického vzdělávání. Specifikem oboru na této ńkole je mnohonárodnostní sloņení studentů, které nevynechává ani neupřednostňuje ņádnou část světa. Mezi studenty jsou téměř rovnoměrně zastoupeni obyvatelé Evropy, Asie, Afriky i obou amerických kontinentů. Katedra se tedy můņe chlubit tím, ņe je internacionálním a interkulturním nejen svými teoretickými zásadami, ale i svou skutečnou podobou. Za jiné specifikum lze povaņovat také to, ņe okolo osmdesáti procent studentů oboru jsou ņeny. Nad tímto faktem se zamýńlel v jednom ze svých nedávných redakčních komentářů v The Drama Review Richard Schechner a zejména uvaņoval o tom, nakolik to vypovídá o oboru samotném: Hledají ţeny obor performančních studií protoţe je okrajový? Činí jej okrajovým právě přítomnost tolika ţen? Jsou performanční studia intelektuální domácí prací? 24 Juilliard School zaloņena v roce 1905 jako obdoba a konkurence evropských hudebních konzervatoří. V současnosti sídlí v budovách Lincoln Center. Od roku 1951 má taneční obor, od roku 2001 také obor jazzové hudby. Dramatický obor na této ńkole je povaņován za jeden z nejkvalitnějńích v USA. 25 Právě katedra filmová se můņe chlubit nejvíce absolventy, kteří jsou světově proslulí například reņiséři Oliver Stone, Spike Lee, Ang Lee. Studium na New York University vńak mají v ņivotopise mj. také herec Alec Baldwin či autor Andělů v Americe (Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes ) Tony Kushner. 26 První uvedená je určena studentům vńech oborů na ńkole a zaměřuje se na zkoumání postavení umění a umělce ve společnosti. Druhá, podobně jako performanční studia, je první svého druhu na světě a zaměřuje se na proces nahrávání zvuků a hudby. 27 Faktické informace čerpáme z internetových stránek ńkoly Marek Hlavica: Performanční studia 14

15 Nebo je vzrůstající přítomnost ţen předvojem vedoucím k rovné či dokonce dominující přítomnosti ţen v mnoha dalších disciplínách? 28 Schechner doufá, ņe tento stav je pouze dočasný a ņe po způsobu moderního tance, v němņ se muņské a ņenské zastoupení postupně vyrovnává, bude i obor performančních studií jednou rodově vyváņený. 29 Department of Performance Studies na New York University vznikl v roce 1980 jako první svého druhu na světě. Jeho utváření tedy nemohlo vycházet z nějaké předchozí zkuńenosti s obdobným projektem. Třemi nejdůleņitějńími zakladateli oboru byli Richard Schechner, Michael Kirby a Brooks McNamara. Kromě přibliņně stejného stáří a faktu, ņe vstoupili do aktivního ņivota v letech ńedesátých, můņeme nalézt i dalńí společné prvky v jejich ņivotě: vńichni tři nějakým způsobem spolupracovali s časopisem The Drama Review a vńichni se nějakým způsobem podíleli na tehdejńím bouřlivém rozvoji alternativního divadla v USA. Pro pochopení příčin a okolností vzniku newyorské katedry performančních studií a tím i celého oboru je nutné se podrobněji věnovat událostem, které mu předcházely. The Drama Review 30 byla nejvýznamnějńím časopisem experimentálního divadla ńedesátých let dvacátého století. Vznikla v roce 1955 jako Carleton Drama Review, jeņ byla akademickým zpravodajem divadelní katedry Carleton College v Minnesotě. Zakladatelem a prvním ńéfredaktorem časopisu byl Robert W. Corrigan. Ten dostal o dva roky později nabídku vést divadelní katedru na univerzitě v Tulane na předměstí New Orleans. Časopis se stěhoval společně s ním a přejmenoval se na Tulane Drama Review. Postupně získával na významu v celoamerickém kontextu, neboť se jako jeden z mála soustředěně věnoval soudobému evropskému dramatu. Od roku 1960 byl studentem doktorského studia na téņe univerzitě Richard Schechner. Zprvu přispíval do časopisu zejména analýzami dramatických textů, postupně se vńak jeho zájem přesouval k experimentálnímu divadlu. V roce 1962 dostal Corrigan nabídku vést uměleckou fakultu na Carnegie-Mellon University. 31 Nabídku přijal, odeńel a vedení Tulane Drama Review předal svým dvěma kolegům, mladému a ambicióznímu Schechnerovi a starńímu a zkuńenějńímu Theodoru Hoffmanovi, který vńak redakci záhy opustil. Corrigan na novém působińti nebyl spokojen a záhy odjel do New Yorku, kde 28 Do women seek performance studies because it is marginal? Does the presence of so many women make it marginal? Is performance studies intellectual domestic labor? Or is the increasing presence of women a vanguard leading to the equal or even a dominating presence of women across many disciplines? Richard SCHECHNER: Women s Work? The Drama Review T180, zima 2003, str The most hopeful scenario for what is happening today in performance studies, the arts, and the humanities is a version of the history of modern dance: a period of dominance by women to be followed by a more genderbalanced population. Tamtéņ, str Pro podrobnějńí studii o vývoji časopisu viz Marek HLAVICA: The Drama Review, DISK 9/září 2004, str a také viz kapitolu 3.3. této práce. 31 Carnegie-Mellon University zaloņena 1900 nedaleko Pittsburghu. Na této ńkole byla v roce 1914 zaloņena nejstarńí divadelní katedra v USA. Marek Hlavica: Performanční studia 15

16 přesvědčil tehdejńího rektora New York University o potřebnosti vzniku umělecké ńkoly, School of the Arts, tedy té, na které o ńestnáct let později vznikla katedra performančních studií. Tulane Drama Review se pod Schechnerovým vedením rychle stávala jedinečným zpravodajem experimentálního a radikálního divadla. Jedno z čísel, které po Schechnerově nástupu vzbudilo největńí ohlas, bylo připraveno hostujícím editorem, tehdy předevńím mladým sochařem, Michaelem Kirbym. Toto číslo časopisu 32 bylo věnováno myńlenkám a aktivitám experimentujících umělců, dnes bychom řekli performerů, jako byl John Cage, Claes Oldenburg, Robert Whitman či Yvonne Rainerová. To bylo poprvé, kdy se tento časopis, původně zaměřený zejména na zprostředkování nejnovějńího dění v dramatické tvorbě, zcela věnoval něčemu tak vzdálenému od tehdejńího převládajícího chápání divadla jako uměleckého druhu, jenņ má základ v literárním textu. Toto číslo lze povaņovat za počátek radikalizace časopisu. Kritické výhrady akademiků Schechnera neodradily, nýbrņ naopak jej povzbudily. 33 V té době také začal do časopisu přispívat jiný student doktorského studia (od podzimu roku 1963) na Tulane University, scénograf Brooks McNamara, zkoumající různé formy lidové zábavy a to zejména ze scénografického pohledu. Větńina příspěvků v časopise se pokouńela dokumentovat a reflektovat nejnovějńí dění v divadelní tvorbě. Ńéfredaktor Richard Schechner chtěl v takové rozmanitosti nalézt nějaký řád a pokouńel se vytvořit teoretické a metodologické principy, jeņ by odpovídaly experimentování a bouřlivému hledání v tehdejńím umění. Tyto pokusy lze povaņovat za mapování terénu, který později obsadí performanční studia. V jednom ze svých tehdejńích nejvýznamnějńích textů, eseji Approaches to Theory/Criticism (Přístupy k teorii a kritice) z roku 1966, Schechner poprvé vymezil pole svého výzkumu. Předmětem jeho zájmu je sice divadlo, avńak o něm lze podle Schechnera uvaņovat pouze v kontextu dalńích lidských aktivit. 34 Bránil se přistupovat k divadlu pouze jako k uměleckému fenoménu a naopak obhajoval přístup antropologický a sociologický. Také se pokouńel o výhled do budoucna, kdyņ tvrdil, ņe: Existuje moţnost, ţe bude vytvořena sjednocená řada přístupů, která umoţní uchopit všechny performativní jevy, klasické i moderní, literární i neliterární, dramatické, divadelní, herní i rituální. Mohl by tak skončit historický 32 Tulane Drama Review T30, zima Původní název čísla zněl New Theatre Issue, později se uvádí název Happening Issue. 33 Michael Kirby: The reaction to the issue was interesting. A lot of traditional theatre people were very offended and very upset. They thought we were attacking traditional theatre. We weren t, although an attack of a sort may be implicit in certain kinds of avant-garde performance. But we certainly weren t saying that they couldn t do their kind of theatre only that we were presenting something different. in Brooks McNAMARA 1983, str Ritual is one of several activities related to theater. The others are play, games, sports, dance, and music. Richard SCHECHNER: Approaches to Theory/Criticism. Tulane Drama Review T32, léto 1966; citace z Richard SCHECHNER 1988, str. 6 Marek Hlavica: Performanční studia 16

17 rozpor oddělující teoretiky, kritiky a praktiky? 35 Pokusem uskutečnit tuto moņnost je vznik oboru performančních studií. Význam časopisu postupně přerostl moņnosti univerzity v Tulane. Ambice a poņadavky redaktorů také rostly, a kdyņ v roce 1967 odmítlo vedení univerzity podpořit stavbu nového divadla, přińla vńem redaktorům velmi vhod Corriganova nabídka přemístění se do New Yorku. Město New York bylo nejvýznamnějńím centrem umělecké tvorby v USA, takņe přesun redakce tímto směrem byl i nezbytností, nechtěla-li být vzdálena aktuálnímu dění. Od podzimu roku 1967 začal Schechner přednáńet na New York University. Současně také začal vést herecké dílny, z nichņ postupně vznikla divadelní skupina The Performance Group a jeho nejvýznamnějńí inscenace Dionysus in 69 (Dionýsos 69, premiéra 1968). Její ohlas byl obrovský a podnítil Schechnera k tomu, aby se začal plně věnovat pouze divadelní reņii a výuce na univerzitě. Od roku 1971 převzal vedení časopisu, jiņ dříve přejmenovaného na The Drama Review, Michael Kirby. Zárodek nového akademického oboru klíčil v Schechnerově myńlení i nadále. V roce 1973 připravil jako hostující editor speciální číslo The Drama Review nazvané Theatre and the Social Science (Divadlo a společenské vědy). Podle Schechnera to byl pravděpodobně první sborník performančních studií. 36 Zde jiņ také Schechner nabídl první pokus o definici performance: Performance je druh komunikativního chování, které je součástí či doplňkem formálních rituálních obřadů, veřejných shromáţdění a rozmanitých způsobů výměny informací, zboţí a zvyků. 37 Zde také poprvé v tińtěném materiálu navrhl nový vědecký obor, jenņ nazýval teorie performancí (performance theory) a o němņ tvrdil, ņe tento obor by mohl spojit hlediska vědeckých metod s některými z tradičně intuitivních metod umění. 38 Schechnerův zájem o sbliņování divadla se sociologií a antropologií neustával. V roce 1976 vydal ve spolupráci s Mady Schumanovou sborník Ritual, Play, and Performance (Rituál, hra a performance), který obsahoval pozoruhodné texty, jejichņ autory byli mimo jiné také Johan Huizinga, Claude Lévi-Strauss, Erving Goffman, Gregory Bateson, Jerzy Grotowski či Victor Turner. Právě spojení Schechnera s posledním z jmenovaných bylo pro vznik oboru velmi významné. Aņ do setkání s Turnerem se Schechnerovo úsilí o propojení vědy s uměním 35 The possibility exists that a unified set of approaches will be developed that can handle all performance phenomena, classical and modern, textual and non-textual, dramatic, theatrical, playful, ritual. Could it be that the historical rifts separating theorists, critics, and practitioners may be ending? Tamtéņ, str probably the first performance studies collection. Richard SCHECHNER 2000, str Performance is a kind of communicative behavior that is part of, or continuous with, more formal ritual ceremonies, publicgatherings, and various means of exchanging information, goods, and customs. Richard SCHECHNER: Performance & the Social Sciences. The Drama Review T59, září 1973, str This field could combine aspects of the scientific method with some of the traditionally intuitive methods of the arts." Tamtéņ, str. 4 Marek Hlavica: Performanční studia 17

18 vyvolávalo u odborníků v sociálních vědách spíńe nezájem. Schechner se jevil být pouze nadńeným ochotníkem a diletujícím amatérem v antropologii a sociologii. Teprve pozornost Victora Turnera, na konci sedmdesátých let jednoho z nejrespektovanějńích světových antropologů, znamenala uznání a posvěcení Schechnerova úsilí. Pro Schechnera to bylo potvrzení správnosti cesty, na niņ vykročil. V roce 1977 vydal Essays on Performance Theory (Eseje o teorii performancí), 39 sborník esejů, přednáńek a příspěvků z konferencí, v němņ se pokouńel navrhnout základní charakteristiky nového oboru. Na jaře roku 1979 se ve studijním programu New York University poprvé objevil seminář pojmenovaný Performance Theory (Teorie performancí). V roce 1980 byl Graduate Department of Drama (Katedra magisterského studia dramatu) na New York University přejmenován na Department of Performance Studies, čímņ obor performančních studií vstoupil ve svou reálnou existenci. 40 V letech 1981 a 1982 uspořádal Schechner ve spolupráci s Victorem Turnerem tři pokračování World Conference on Ritual and Performance (Světové konference o rituálu a performanci). 41 Základem semináře Performance Theory byly přednáńky hostujících umělců a vědců. Za první tři roky ( ) jeho existence v něm hostovali mj. Eugenio Barba, Augusto Boal, Clifford Geertz, Richard Foreman, Erving Goffman, Jerzy Grotowski, Allan Kaprow, Meredith Monková i Victor Turner. Schechner zajińťoval výběr hostů. Jeho samostatné přednáńky se věnovaly zejména rituálu a neevropským divadelním formám. Brooks McNamara přednáńel o lidových formách zábavy a Michael Kirby vyučoval strukturalistické metody analýzy divadelních představení. V době vzniku katedry vńak ani jeden z jejích zakladatelů neměl jasnou představu o budoucím oboru a vńichni se shodovali pouze na obecných zásadách. I tento fakt vypovídá mnohé o otevřenosti New York University novým a netradičním oborům a lze také říci, ņe tato ńkola se snaņí na veřejnosti prezentovat jako velmi progresivní. Příleņitost, kterou dostal Schechner a jeho přátelé, mohla být začátkem naplnění jejich (Schechnerova určitě) snu. Velkou překáņkou vńak bylo, ņe tito tři muņi byli více spojeni společnými názory a záņitky a méně nějakou společnou vědou či vědním oborem. Navíc ani jeden z nich se nechtěl oboru věnovat na plný úvazek a převzít za něj programovou a také 39 Richard SCHECHNER: Essays on Performance Theory New York: Drama Book Specialists, Rozńířené vydání vyńlo v roce 1988 jako Performance Theory; viz Richard SCHECHNER S tímto vydáním pracujeme také my. 40 Na půdě School of the Arts vńak vznik této katedry byl součástí soustavného rozńiřování a rozkvětu ńkoly. Ve stejné době jako katedra performančních studií vznikly také Interactive Telecommunications Program (1979), Department of Dramatic Writing (1980), Graduate Musical Theatre Writing Program (1981) a Department of Photography and Imaging (1982) 41 První se konala listopadu 1981 v Arizoně a soustředila se na indiánské rituály. Druhá se uskutečnila v New Yorku května 1982 a byla věnována japonskému divadlu, zejména Tadashi Suzukimu. Třetí konference proběhla 23. srpna 1. září 1982 v New Yorku. Výběr příspěvků z těchto konferencí vyńel kniņně v roce 1990 viz Richard SCHECHNER, Willa APPEL (eds.) 1990 Marek Hlavica: Performanční studia 18

19 administrativní odpovědnost. Kirby dělal ńéfredaktora The Drama Review a čím dál více se věnoval hraní v divadle i ve filmu. 42 Brooks McNamara se plně věnoval práci kurátora výstav výtvarného umění. Schechner sice po dlouhých vnitřních sporech ukončil v roce 1980 činnost své The Performance Group, avńak, a moņná právě proto, odmítal se uvázat do jakékoli jiné řídící pozice. Ani jeden z nich nechtěl být silným a rozhodným vůdcem, jenņ bude nově vzniklou katedru řídit. Musel přijít někdo jiný. Jiņ v průběhu sedmdesátých let se Schechner několikrát setkal s Barbarou Kirshenblatt- Gimblettovou, profesorkou Department of Folklore and Folklife (katedra folkloristiky) na University of Pennsylvania, a seznamoval ji s rodícím se novým akademickým oborem. Kirshenblatt-Gimblettová byla jeho plány nadńena, ihned po vzniku oboru začala spolupracovat s New York University a na jaře roku 1981 souhlasila se svým jmenováním do funkce vedoucí katedry, v níņ zůstala po následujících dvanáct let. Dvojím způsobem významně ovlivnila vznik a utváření performančních studií na New York University. Jednak právě ona vytvořila z rozmanitých zájmů, názorů a představ různých lidí funkční a pevně vedené pracovińtě. Kladla předevńím důraz na jeho formální uspořádání ujasnila programové směřování, druhy přednáńek a osobnosti přednáńejících, poņadavky na studenty, způsoby hodnocení či poņadované výstupy. Charakteristika oboru, uváděná v propagačních materiálech ńkoly (1980), která byla vytvořena trojicí muņů zakladatelů, jen nejasně naznačovala moņný vývoj oboru a předmět jeho zájmu: Performance v kulturních a společenských podobách. [...] Studijní plán je uspořádán do šesti rozvíjejících se oblastí zájmu: současné performance, teorie performancí, tanec, lidové performance, performativní psaní a dokumentace scénických umění. 43 Barbara Kirshenblatt-Gimblettová v roce 1982 tento text upravila a vnesla do něj poněkud více jistoty, jasnosti a konkrétnosti: Katedra performančních studií nabízí studijní plán pokrývající celé rozpětí podob performancí, od divadla a tance aţ k rituálům a lidovým formám zábavy. [...] Široké spektrum performativních tradic například postmoderního tance, cirkusu, kathakali, Broadwaye, baletu, šamanismu je dokumentováno pomocí terénního výzkumu, rozhovorů a výzkumu v archivech a je analyzováno z různých perspektiv. Jako celek je program interkulturní i interdisciplinární, čerpající z umění, humanitních oborů i společenských věd Hrál i reņíroval ve svém souboru Structuralist Workshop; spolupracoval také s Wooster Group; hrál v několika nízkorozpočtových filmech a mj. také ve dvou filmech Woody Allena Radio Days (1987, česky Zlaté časy rádia), Shadows and Fog (1992, česky Stíny a mlha) 43 performance in cultural and social forms. [...] The curriculum is organized into six evolving areas of concentration: contemporary performance, performance theory, dance, popular performance, performance writing, and performing arts archives. Richard SCHECHNER 2000, str The Department of Performance Studies offers a curriculum covering the full range of performance forms, from theatre and dance to ritual and popular entertainment. [...] A wide spectrum of performance traditions for example, postmodern dance, circus, Kathakali, Broadway, ballet, shamanism are documented using fieldwork, Marek Hlavica: Performanční studia 19

20 I ona vńak, přes veńkerou snahu o jasnost, označuje obor velmi obecnými charakteristikami jako interdisciplinární a interkulturní. Druhým nejvýznamnějńím příspěvkem Barbary Kirshenblatt-Gimblettové, vedle formálního uspořádání katedry performančních studií, bylo její rozńíření o nové disciplíny. Přestoņe se Schechner, Kirby i McNamara hlásili k interdisciplinaritě, sami byli svými kořeny spjati s divadlem. Jejich cílem bylo vytvořit akademický obor, jenņ by zkoumal divadlo ńířeji, neņ tehdy bylo na amerických ńkolách zvykem. Přestoņe omezené chápání divadla jako pouhého zprostředkovatele literárního textu různými způsoby vyvraceli, popírali a rozńiřovali, nemohli popřít, ņe středem jejich zájmu je právě divadlo. Jejich přednáńky se jmenovaly Alternative Theatre, Paratheatre či Ritual Theatre (Alternativní divadlo, Paradivadlo, Rituální divadlo). Naopak Barbara Kirshenblatt-Gimblettová byla divadlem nedotčena. Vzděláním byla antropoloņka a folkloristka a na performančních studiích ji zajímal předevńím koncept performance. Schechnerem vedená vývojová linie oboru, tedy od divadla k performanci, neplatí pro Barbaru Kirshenblatt-Gimblettovou. Ona, podobně jako Victor Turner či Erving Goffman, dospěla k performanci od společenských věd. Pro ni byla nejdříve performance a teprve pak následovalo divadlo. Právě ona má největńí podíl na tom, ņe se běņnou součástí studijního plánu oboru staly přednáńky o feministických performancích, performativitě rodových rolí, poststrukturalismu či psychoanalýze. Moņná právě zde je moņno hledat zárodek krize, do níņ obor dospěl po sedmadvaceti letech své existence: opuńtění divadla jako středu uvaņování a jeho nahrazení abstraktním konceptem performance znamenalo opuńtění posledního sjednocujícího prvku. Od tohoto okamņiku se obor stával čím dál více decentralizovaným, ale tím i poněkud rozbředlým a neurčitým. Neochotu Schechnera, Kirbyho či McNamary převzít zodpovědnost za nově vznikající a jimi obhajovaný obor tak můņeme chápat nejen jako nechuť či dokonce zbabělost opustit známé prostředí divadlo, ale také jako intuitivní tuńení hrozícího nebezpečí. Postupné rozńiřování oboru se projevilo například vznikem časopisu Women & Performance: A Journal of Feminist Theory (Ņeny a performance: časopis feministické teorie) v roce 1983, který se měl stát jakýmsi ņenským protějńkem muņské The Drama Review. Také pedagogové, kteří postupně přicházeli na katedru performančních studií, měli své zázemí v oborech poměrně vzdálených divadlu. V osmdesátých letech to byli zejména Marcia Siegelová, Peggy Phelanová, Michael Taussig. Marcia Siegelová nastoupila na katedru v roce 1983 a předmětem jejího bádání byl zejména moderní a postmoderní tanec. Peggy Phelanová interviews, and archival research and are analyzed from variety of perspectives. As a whole, the program is both intercultural and interdisciplinary, drawing on the arts, humanities, and social sciences. Tamtéņ, str. 8 Marek Hlavica: Performanční studia 20

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO OF PAINTING 2 TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH:

Více

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu?

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? Věda jako kriminalistika Věda Možná pojetí vědy: Individualistické, úzké individuální aktivita, cílem pozorovat, popsat a vysvětlit (sociální) realitu, porozumět

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Badatelsky orientované vyučování matematiky

Badatelsky orientované vyučování matematiky Libuše Samková Badatelsky orientované vyučování matematiky 29. října 2013 IBME = Inquiry based mathematics education = Výuka matematiky založená na inquiry Co to je inquiry? Anglicko-český slovník nám

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra Bakalářské prezenční/kombinované studium nebo Navazující magisterské studium prezenční/kombinované Jméno a příjmení studenta Název bakalářské/diplomové práce

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) Jak vypadají články - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století Living Theatre Bread and Puppet Theatre New York - Broadway Broadway (Manhattan) ulice v New Yorku, na Manhattanu délka více než 25 km probíhá Manhattanem

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O knize Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961).

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat stejný pokus se

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky

Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky www.caat.cz Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky Mgr. Tomáš Hirt Aplikovaná antropologie (ASA)

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více