I. Příjmy a výdaje města Blansko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Příjmy a výdaje města Blansko"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ

2 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Rozpočtový výhled města Blansko byl zpracovaný na období let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace. První aktualizace na období let vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v letech Přihlédnuto je k upravenému rozpočtu na rok Příjmy Plnění příjmů a výdajů bylo od roku 2012 ovlivněno změnou kompetencí v sociální oblasti a převodem odpovídajících prostředků na úřady práce. To znamenalo výrazné snížení objemu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu obcím, což se projevilo i na straně výdajů. Hospodaření v letech bylo výrazně ovlivněno hospodářskou krizí, jejíž dopady přetrvávaly i v roce Hospodářská krize ovlivnila negativně vlastní příjmy (zejména daňové výnosy), ale došlo i ke snížení dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Od roku 2013 došlo ke změně v rozpočtovém určení daní, což kladně ovlivnilo příjmy z daní města. Příjmy města jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje, z rozpočtu regionální rady, ze státního rozpočtu, fondů EU a státních účelových fondů. 1

3 Příjmy města v letech , , , ,00 dotace kapitálové nedaňové daňové , ,00 0, I.1. Daňové příjmy Nejvýznamnějším příjmem územních rozpočtů jsou daňové příjmy. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech města má zvyšující tendenci a v období let činil v průměru 54%. Podíly města na sdílených daních se v průběhu období roku měnily. V roce 2012 došlo k nižšímu plnění inkasa DPH, což souviselo jednak se změnou sazeb DPH a jednak se snížením podílu na dani o 1,47% oproti roku Od došlo ke změnám v rozdělování daní na základě novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Přehled podílů obcí na sdílených daních je uveden v tabulce. Daň od roku 2016 DPFOZČ 21,4% 21,4% 22,87% 23,58% DPFOSVČ 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPFO srážková 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPPO 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPH 21,4% 19,93% 20,83% 21,93% Daňové příjmy tvoří: a) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů - sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DPFOZČ) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (DPFOSVČ) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (DPFO srážková) Daň z příjmů právnických osob (DPPO) Daň z přidané hodnoty (DPH) - daně, které jsou 100 % příjmem města Daň z příjmů právnických osob za obce Daň nemovitostní 2

4 Vývoj příjmů z daní v letech , , , , , , , , , ,00 0, DPH DPPO DPFO ZČ DPFO SVČ Daň z nemovitých věcí DPFO srážková Rozpočtový výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů v letech a z očekávané skutečnosti roku V roce 2016 je zohledněn zvýšený podíl na sdílených daní DPH a DPFOZČ. Daň z příjmu právnických osob hrazená obcí není v rozpočtovém výhledu zahrnuta, neboť je současně výdajem i příjmem města. b) Správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění jejich rozpočet je stanoven odborným odhadem v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období. Vzhledem ke zvýšení správních poplatků dochází ke zvyšování těchto příjmů pro město. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku c) Místní poplatky dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, vybírané v souladu s obecně závaznými vyhláškami města. Největší výkyvy v místních poplatcích jsou způsobeny výběrem poplatku za provozovaný výherní přístroj. Tento poplatek byl k zrušen. Nejvýznamnější místní poplatek je poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše se mění v závislosti na schválené obecně závazné vyhlášky, na základě které je poplatek vybírán. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku d) Ostatní poplatky Jedná se o poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, které tvoří jen velmi malou část příjmů města a dále poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Patří sem i poplatek z na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků, který je však příjmem SFŽP. Významnou část ostatních poplatků tvoří od roku 2012 odvod výtěžku z provozování loterií a odvod z VHP. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku 2014 se zohledněním obecně závazné vyhlášky města o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Proto příjem z ostatních poplatků v rozpočtovém výhledu snížen. 3

5 Vývoj poplatků v letech Místní poplatky Správní poplatky Ostatní poplatky I.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosahovaly v průměru 11% z celkových příjmů města a tento podíl má zvyšující tendenci. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku (např. příjmy z úroků), příjmy ze sankčních plateb, přijaté vratky dotací, příjmy z prodeje krátkodobého majetku, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, příjmy ze splátek půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku Velká část příjmů z nájemného je dále realizována prostřednictvím hospodářské činnosti města. Dosažený zisk z hospodářské činnosti je převáděn do rozpočtu města Kapitálové příjmy Kapitálové (investiční) příjmy dosahovaly v průměru 5% z celkových příjmů města. Podíl kapitálových příjmů se postupně snižuje. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Příjmy závisí na stanovení nepotřebného a nevyužitelného majetku města, který bude určen k prodeji. Postupně dochází k prodeji bytů. V rozpočtovém výhledu je proto uvažováno jen s prodejem cca 20 bytů ročně. Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálové příjmy, jsou tyto příjmy používány na kapitálové výdaje Přijaté transfery Druhou objemově nejvýznamnější oblastí jsou přijaté transfery, které tvořily 30% z celkových příjmů města. Zahrnují příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Příjmy získané z dotací jsou však stále nižší. Velkou část tvoří příspěvek na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dotace nebyla od roku 2012 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu. Dalšími příjmy v této oblasti jsou úhrady od obcí, se kterými Město 4

6 Blansko uzavřelo veřejnoprávní smlouvy, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená v rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Městu byly hrazeny příspěvky na žáky z okolních obcí, které navštěvují ZŠ a MŠ v Blansku, kde nemají trvalý pobyt. Na základě novely školského zákona a zákona o rozpočtovém určení daní, který upravil rozdělení daní, je od roku 2013 příspěvek zrušen. V rozpočtovém výhledu nejsou další dotace zohledněny ani v příjmech ani ve výdajích, neboť nejsou garantovány. Do rozpočtu pak budou postupně zapojovány jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Součástí transferů je i převod z hospodářské činnosti, a to z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a převod např. příjmů z nájemného za hotel Dukla a za areál technických služeb. 2. Výdaje Výdaje jsou tvořeny výdaji běžnými a výdaji kapitálovými. Jedná se o výdaje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění - na uspokojování potřeb občanů, tj. výdaje v samostatné působnosti obce - rozvoj sociální péče, ochrany o rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Mezi nejvýznamnější patří výdaje v oblasti dopravy, vzdělávání, sociální péče, kultury, sportu a tělovýchovy, bezpečnosti a veřejného pořádku, požární ochrany a výdaje na výkon státní správy a samosprávy. Snížení běžných výdajů bylo způsobeno změnou kompetencí v sociální oblasti od roku 2012, kdy velkou část finančních prostředků vyplácí úřady práce. Podíl kapitálových výdajů činí v průměru 20% výdajů města Vývoj výdajů v letech kapitálové běžné

7 2.1. Běžné výdaje Běžné výdaje zahrnují výdaje na základě uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace na provoz ztrátových činností založeným společnostem a úhrada běžných výdajů na zajištění chodu města i úřadu. V běžných výdajích jsou zahrnuty i splátky úroků z úvěrů a dotace subjektům z oblasti sociální, kulturní, zájmové činnosti, tělovýchovy, sportu, apod Kapitálové výdaje dlouhodobé záměry města V jednotlivých letech byly stanoveny prioritní investiční akce, na které byly ve většině případů poskytovány dotace z programů EU nebo ze státního rozpočtu. Kapitálové výdaje se odvíjí od dlouhodobých záměrů města a pro roky jde především o: Zajištění průtahu městem včetně dvou kruhových objezdů a rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Zajištění průtahu v městské části Lažánky Vybudování parkoviště u vlakového nádraží Řešení nám. Republiky hotelu Dukla Zateplení ZŠ a MŠ Salmova Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a dalších objektů Řešení podzámčí Regenerace panelových sídlišť pokračování Vybudování hřiště s umělým povrchem pro kopanou Realizace parkoviště nad nemocnicí Řešení majetkoprávních vztahů pozemků a vypracování projektové dokumentace související s přemostěním Svitavy na Staré Blansko Přístavba haly na ulici Údolní (hlediště a sociální zázemí) 3. Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky Každoročně je výsledkem rozpočtového procesu vytvoření provozního přebytku, který je s kapitálovými příjmy a zůstatkem prostředků na účtech města využíván na kapitálové výdaje. Dalším zdrojem kapitálových výdajů jsou zhodnocované finanční prostředky, které spravuje odborná firma. Jejich konkrétní použití je odsouhlaseno v rozpočtu města na příslušný rok. Celkové zhodnocované zdroje dosahují výše 71,5 mil. Kč. V rozpočtovém výhledu jejich použití není zohledněno, stejně tak jako investice financované z dotací Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční dotace Příjmy celkem Výdaje běžné Provozní přebytek Kapitálové příjmy Zapojení prostředků z minulých let Výdaje kapitálové Splátky úvěrů

8 Celkem II. Dlouhodobé závazky města Blansko Největším závazkem města Blansko bylo přijetí úvěru ve výši 90 mil. Kč od České spořitelny a.s. na rekonstrukci koupaliště na Sportovním ostrově v roce 2004 a úvěru ve výši 31,4 mil. Kč od Komerční banky a.s. na nákup hotelu Dukla v roce Město Blansko v následujících 3 letech nepředpokládá přijetí žádného většího úvěru na financování nových investic nebo rekonstrukci majetku. V případě získání dotací z grantů z fondů EU a nutnosti jejich předfinancování a spolufinancování je možné, že dlouhodobé závazky města mírně v některých letech vzrostou. Další dlouhodobé závazky vyplývají z uzavřených dlouhodobých dodavatelských smluv, na základě kterých jsou financovány běžné výdaje města. Významné smlouvy, ze kterých vyplývají dlouhodobé závazky města: - likvidace TDO na území města na základě smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., - údržba zeleně na území města na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - úklid komunikací na území města - na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - dotace na provoz letního koupaliště krytých lázní a zimního stadionu na základě smlouvy s firmou Služby Blansko. s.r.o. - dotace na provoz IDS JMK na základě smlouvy s Jihomoravským krajem, - provoz veřejného osvětlení na území města na základě smlouvy s firmou Služby Blansko s.r.o.. Přehled dlouhodobých smluv, na základě kterých vzniká roční závazek vyšší jak 50 tis. Kč, je uveden v následující tabulce. 1. VRBA, s.r.o. Závazky Města Blansko v letech () Organizace Účel Číslo smlouvy pozastávka za stavební 2011/000311/DSpráce DPS pod Javory 0,0 64,3 0,0 INV/Maz BRINGSTAV, s.r.o. 5. VRBA, s.r.o. pozastávka za stavební práce DPS pod Javory 32 pozastávka za stavební práce Lázně vzduchotechnika II. Etapa 2012/000129/DS -INV/Maz 2011/000259/DS- INV/Mr 0,0 84,7 0,0 0,0 667,2 0,0 9. AVE CZ odpadové 2004-KOModpadové hospodářství hospodářství s.r.o. S071/Pl , , ,0 10..A.S.A., spol. s r.o. SSO Na Brankách 2007-KOM- S034/Pl 1 000, , ,0 11. SITA CZ a.s. SSO u Horní Lhoty 2006-KOM- S062/Pl 1 800, , ,0 12. ŠROT 2011/000205/KO výkup kovů přehledy GEBESHUBER s.r.o. 75,0 75,0 75,0 13. Ing. Tomáš Badal odborný lesní hospodář 2011/000309/KO 60,0 60,0 65,0 14. DŘEVO MÁLEK 2011/000389/KO práce v lesích města s.r.o. 450,0 450,0 450,0 15. Technické služby údržba zeleně 2006/000009/KO 9 800, , ,0 7

9 Blansko, s.r.o. 16. Služby Blansko, s.r.o. údržba VO 17. ČAD Blansko a.s. MHD Blansko 18. Jihomoravský kraj IDS JMK 19. Služby Blansko, s.r.o. provozování ZS a LK 20. Služby Blansko, s.r.o. provoz veř. WC 21. Služby Blansko, s.r.o. provoz útulku 22. Služby Blansko, s.r.o. provoz MVE 23. Technické služby Blansko, s.r.o. úklid komunikací 24. Jaromír Šebela datové služby - internet 25. Jiří Šebela provozní servis PDS 26. RUDOLF VOLF 27. B.O.I.S. FILTRY, spol. s r.o. smlouva o zajištění dodávky obědů nájem nebytových prostor 28. Služby Blansko, s.r.o. dotace na provoz ROP 35. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojištění kompostárny 2010/000022/KO 2012/000039/KO 2004-KOM- S42/Ví 2008/000070/KO M/O-Pe 2004-KOM- S018/Pe ze dne ze dne /000009/KO 2009/000249/OH S/DS/1 2009/000284/OH S/DS 2009/000280/SO C/DS 2011/000293/ŠK OL/DS/Mu 2002-KOM- D74/Št 2011/000278/FIN /DS 5 500, , , , , , , , , , , ,0 315,7 315,7 315,7 385,4 385,4 460,0 278,5 278,5 278, , , ,0 99,0 0,0 0,0 149,8 149,8 149, , , ,0 145,0 145,0 145,0 350,0 350,0 450,0 94,6 94,6 94,6 36. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pojištění automobilů města 2013/000084/FIN /DS 130,0 140,0 150,0 37. pojištění hasičských 2013/000083/FIN automobilů města /DS 50,2 50,2 50,2 38. MAS Moravský kras členství v MAS stanovy 100,0 100,0 100,0 39. Ing. Jan Brázda příspěvek za vodovod Usnesení 14 a kanalizaci, Těchov I z 15. ZM 160,0 0,0 0,0 40. Ing. Jan Brázda výkup komunikace Usnesení 15 Těchov I, pod MŠ z 15. ZM 340,0 0,0 0,0 41. Ing. Jan Brázda výkup srážkové Usnesení 16 kanalizace, Těchov I z 15. ZM 100,0 0,0 0,0 42. Ing. Jan Brázda výkup VO, Těchov I Usnesení 17 z 15. ZM 60,0 0,0 0,0 43. TP DOMY, s.r.o. výkup části dešťové Usnesení 73 kanalizace z 45. RM 50,0 0,0 0,0 47. RTS,a.s. Build Power 2013/000145/INV /DS 32,1 32,1 32,1 48. OTIDEA a.s. profil zadavatele 2012/000031/INV /DS 18,2 18,2 18,2 CELKEM , , ,1 Převážná část smluv uvedených v tabulce má dopad do hospodaření města i v následujících letech (po roce 2017), vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé smlouvy. V případě 8

10 ukončení uvedených smluv budou tyto služby dále zajišťovány přibližně ve stejném finančním objemu, ale u jiných dodavatelů. Vzhledem k tomu, že největší smlouvy jsou uzavřeny s vlastní společností, nepředpokládá se jejich změna. Další dlouhodobé závazky, které však neovlivní hospodaření města v letech jsou půjčky od bytových družstev na výstavbu bytových domů v Blansku. Tyto půjčky se budou splácet jednorázově v letech 2024 a 2025, a to převodem majetku (postavených bytových domů) do majetku jednotlivých družstev (viz tabulka úvěrů a půjček). Město Blansko má přijato několik úvěrů od bankovních institucí a půjček od nebankovních společností, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Úvěry a půjčky města Blansko a jejich splátky po celou dobu trvání závazku () Účel poskytnutí úvěru Banka Splatnost Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka a 42 b.j. Písečná 2 Úvěr na rekonstrukci koupaliště 3 Úvěr na nákup hotelu Dukla KB a.s ČS a.s Volksbank Úvěr na nákup areálu KB a.s Technických služeb 5 SFRB 2006 byty občané SFRB SFRB 2007 byty občané SFRB Výstavba 66 b.j. Zborovce družstvo Výstavba 90 b.j Písečná I družstvo Výstavba 90 b.j Písečná II družstvo CELKEM splátky Město Blansko má několik ručitelských závazků, které vznikly z důvodu optimalizace financování investičních akcí na území města. Ručitelské závazky města Blansko v (tis. Kč) Organizace Účel Splatnost Výše záruky Předmět ručení Směnkou, 1 Svazek vodovodů a projekt Ochrana. kanalizací měst a obcí vod povodí řeky ,6 depozitní účet, ručitelským okresu Blansko Dyje prohlášením 2 Svazek vodovodů a projekt Ochrana ,0 ručitelským 9

11 . kanalizací měst a obcí okresu Blansko 3. Služby Blansko s.r.o. vod povodí řeky Dyje přistoupení k závazku za poskytnutý úvěr ,0 prohlášením dohodou o přistoupení k závazku CELKEM ,6 Ad 1. a 2. tento ručitelský závazek vznikl při přijetí dotace z EU v rámci rekonstrukce páteřní kanalizační sítě ve Městě Blansko. Tímto ručitelským prohlášením je ručeno za úvěr, který odpovídá poměrnému procentu nákladů z celkové stavby, která probíhala na celém okrese Blansko. Ad 3. tento ručitelský závazek (přistoupení k dluhu) byl přijat za námi založenou společností Služby Blansko s.r.o. z důvodu zajištění nižších úroků z úvěru, který byl této společnosti poskytnut. III. Pohledávky města Blansko (předpokládaná inkasa) Město Blansko má dlouhodobé pohledávky z nájemních smluv a smluv o úvěru občanům: na pozemky - dlouhodobé a střednědobé pronájmy pozemků na území města na nebytové prostory - dlouhodobé pronájmy pro podnikající i nepodnikající právnické a fyzické osoby v budovách v majetku města. U nebytových prostor je 53 smluv na garáže v majetku města. Dále je v oblasti nebytů předpokládán prodej hotelu Dukla. Velká část pronájmů nebytových prostor se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. na byty - pronájmy městských bytů. Vzhledem k rozhodnutí města o postupném prodeji bytů je předpoklad snižování těchto pohledávek v hospodářské činnosti. Velká část pronájmů bytů se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. splátky Jasanová 30, 32, 34 - Město Blansko vybudovalo bytový dům, který byl financován z dotace a z úvěru. Jednotliví nájemníci hradí zálohy na převod domu. Po vypršení lhůty, po kterou musí být nemovitost v majetku města, bude převedena nájemníkům. úvěry občanům ze SFRB Město Blansko uzavřelo s fyzickými a právnickými osobami na základě jejich žádostí půjčky na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu ze SFRB a FRB Název pohledávky Počet smluv Pozemky Byty v hosp. činnosti Nebyty v hosp. činnosti Nebyty v hlavní činnosti Jasanová 30,32, Úvěry občanům

12 Zpracoval odbor finanční 14. srpna 2014 Rozpočtový výhled byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města Blansko dne usnesením č

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2008

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2008 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy převáděné ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2007 Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více