I. Příjmy a výdaje města Blansko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Příjmy a výdaje města Blansko"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ

2 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Rozpočtový výhled města Blansko byl zpracovaný na období let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace. První aktualizace na období let vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v letech Přihlédnuto je k upravenému rozpočtu na rok Příjmy Plnění příjmů a výdajů bylo od roku 2012 ovlivněno změnou kompetencí v sociální oblasti a převodem odpovídajících prostředků na úřady práce. To znamenalo výrazné snížení objemu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu obcím, což se projevilo i na straně výdajů. Hospodaření v letech bylo výrazně ovlivněno hospodářskou krizí, jejíž dopady přetrvávaly i v roce Hospodářská krize ovlivnila negativně vlastní příjmy (zejména daňové výnosy), ale došlo i ke snížení dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Od roku 2013 došlo ke změně v rozpočtovém určení daní, což kladně ovlivnilo příjmy z daní města. Příjmy města jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje, z rozpočtu regionální rady, ze státního rozpočtu, fondů EU a státních účelových fondů. 1

3 Příjmy města v letech , , , ,00 dotace kapitálové nedaňové daňové , ,00 0, I.1. Daňové příjmy Nejvýznamnějším příjmem územních rozpočtů jsou daňové příjmy. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech města má zvyšující tendenci a v období let činil v průměru 54%. Podíly města na sdílených daních se v průběhu období roku měnily. V roce 2012 došlo k nižšímu plnění inkasa DPH, což souviselo jednak se změnou sazeb DPH a jednak se snížením podílu na dani o 1,47% oproti roku Od došlo ke změnám v rozdělování daní na základě novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Přehled podílů obcí na sdílených daních je uveden v tabulce. Daň od roku 2016 DPFOZČ 21,4% 21,4% 22,87% 23,58% DPFOSVČ 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPFO srážková 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPPO 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPH 21,4% 19,93% 20,83% 21,93% Daňové příjmy tvoří: a) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů - sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DPFOZČ) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (DPFOSVČ) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (DPFO srážková) Daň z příjmů právnických osob (DPPO) Daň z přidané hodnoty (DPH) - daně, které jsou 100 % příjmem města Daň z příjmů právnických osob za obce Daň nemovitostní 2

4 Vývoj příjmů z daní v letech , , , , , , , , , ,00 0, DPH DPPO DPFO ZČ DPFO SVČ Daň z nemovitých věcí DPFO srážková Rozpočtový výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů v letech a z očekávané skutečnosti roku V roce 2016 je zohledněn zvýšený podíl na sdílených daní DPH a DPFOZČ. Daň z příjmu právnických osob hrazená obcí není v rozpočtovém výhledu zahrnuta, neboť je současně výdajem i příjmem města. b) Správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění jejich rozpočet je stanoven odborným odhadem v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období. Vzhledem ke zvýšení správních poplatků dochází ke zvyšování těchto příjmů pro město. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku c) Místní poplatky dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, vybírané v souladu s obecně závaznými vyhláškami města. Největší výkyvy v místních poplatcích jsou způsobeny výběrem poplatku za provozovaný výherní přístroj. Tento poplatek byl k zrušen. Nejvýznamnější místní poplatek je poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše se mění v závislosti na schválené obecně závazné vyhlášky, na základě které je poplatek vybírán. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku d) Ostatní poplatky Jedná se o poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, které tvoří jen velmi malou část příjmů města a dále poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Patří sem i poplatek z na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků, který je však příjmem SFŽP. Významnou část ostatních poplatků tvoří od roku 2012 odvod výtěžku z provozování loterií a odvod z VHP. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku 2014 se zohledněním obecně závazné vyhlášky města o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Proto příjem z ostatních poplatků v rozpočtovém výhledu snížen. 3

5 Vývoj poplatků v letech Místní poplatky Správní poplatky Ostatní poplatky I.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosahovaly v průměru 11% z celkových příjmů města a tento podíl má zvyšující tendenci. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku (např. příjmy z úroků), příjmy ze sankčních plateb, přijaté vratky dotací, příjmy z prodeje krátkodobého majetku, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, příjmy ze splátek půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku Velká část příjmů z nájemného je dále realizována prostřednictvím hospodářské činnosti města. Dosažený zisk z hospodářské činnosti je převáděn do rozpočtu města Kapitálové příjmy Kapitálové (investiční) příjmy dosahovaly v průměru 5% z celkových příjmů města. Podíl kapitálových příjmů se postupně snižuje. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Příjmy závisí na stanovení nepotřebného a nevyužitelného majetku města, který bude určen k prodeji. Postupně dochází k prodeji bytů. V rozpočtovém výhledu je proto uvažováno jen s prodejem cca 20 bytů ročně. Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálové příjmy, jsou tyto příjmy používány na kapitálové výdaje Přijaté transfery Druhou objemově nejvýznamnější oblastí jsou přijaté transfery, které tvořily 30% z celkových příjmů města. Zahrnují příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Příjmy získané z dotací jsou však stále nižší. Velkou část tvoří příspěvek na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dotace nebyla od roku 2012 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu. Dalšími příjmy v této oblasti jsou úhrady od obcí, se kterými Město 4

6 Blansko uzavřelo veřejnoprávní smlouvy, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená v rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Městu byly hrazeny příspěvky na žáky z okolních obcí, které navštěvují ZŠ a MŠ v Blansku, kde nemají trvalý pobyt. Na základě novely školského zákona a zákona o rozpočtovém určení daní, který upravil rozdělení daní, je od roku 2013 příspěvek zrušen. V rozpočtovém výhledu nejsou další dotace zohledněny ani v příjmech ani ve výdajích, neboť nejsou garantovány. Do rozpočtu pak budou postupně zapojovány jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Součástí transferů je i převod z hospodářské činnosti, a to z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a převod např. příjmů z nájemného za hotel Dukla a za areál technických služeb. 2. Výdaje Výdaje jsou tvořeny výdaji běžnými a výdaji kapitálovými. Jedná se o výdaje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění - na uspokojování potřeb občanů, tj. výdaje v samostatné působnosti obce - rozvoj sociální péče, ochrany o rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Mezi nejvýznamnější patří výdaje v oblasti dopravy, vzdělávání, sociální péče, kultury, sportu a tělovýchovy, bezpečnosti a veřejného pořádku, požární ochrany a výdaje na výkon státní správy a samosprávy. Snížení běžných výdajů bylo způsobeno změnou kompetencí v sociální oblasti od roku 2012, kdy velkou část finančních prostředků vyplácí úřady práce. Podíl kapitálových výdajů činí v průměru 20% výdajů města Vývoj výdajů v letech kapitálové běžné

7 2.1. Běžné výdaje Běžné výdaje zahrnují výdaje na základě uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace na provoz ztrátových činností založeným společnostem a úhrada běžných výdajů na zajištění chodu města i úřadu. V běžných výdajích jsou zahrnuty i splátky úroků z úvěrů a dotace subjektům z oblasti sociální, kulturní, zájmové činnosti, tělovýchovy, sportu, apod Kapitálové výdaje dlouhodobé záměry města V jednotlivých letech byly stanoveny prioritní investiční akce, na které byly ve většině případů poskytovány dotace z programů EU nebo ze státního rozpočtu. Kapitálové výdaje se odvíjí od dlouhodobých záměrů města a pro roky jde především o: Zajištění průtahu městem včetně dvou kruhových objezdů a rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Zajištění průtahu v městské části Lažánky Vybudování parkoviště u vlakového nádraží Řešení nám. Republiky hotelu Dukla Zateplení ZŠ a MŠ Salmova Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a dalších objektů Řešení podzámčí Regenerace panelových sídlišť pokračování Vybudování hřiště s umělým povrchem pro kopanou Realizace parkoviště nad nemocnicí Řešení majetkoprávních vztahů pozemků a vypracování projektové dokumentace související s přemostěním Svitavy na Staré Blansko Přístavba haly na ulici Údolní (hlediště a sociální zázemí) 3. Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky Každoročně je výsledkem rozpočtového procesu vytvoření provozního přebytku, který je s kapitálovými příjmy a zůstatkem prostředků na účtech města využíván na kapitálové výdaje. Dalším zdrojem kapitálových výdajů jsou zhodnocované finanční prostředky, které spravuje odborná firma. Jejich konkrétní použití je odsouhlaseno v rozpočtu města na příslušný rok. Celkové zhodnocované zdroje dosahují výše 71,5 mil. Kč. V rozpočtovém výhledu jejich použití není zohledněno, stejně tak jako investice financované z dotací Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční dotace Příjmy celkem Výdaje běžné Provozní přebytek Kapitálové příjmy Zapojení prostředků z minulých let Výdaje kapitálové Splátky úvěrů

8 Celkem II. Dlouhodobé závazky města Blansko Největším závazkem města Blansko bylo přijetí úvěru ve výši 90 mil. Kč od České spořitelny a.s. na rekonstrukci koupaliště na Sportovním ostrově v roce 2004 a úvěru ve výši 31,4 mil. Kč od Komerční banky a.s. na nákup hotelu Dukla v roce Město Blansko v následujících 3 letech nepředpokládá přijetí žádného většího úvěru na financování nových investic nebo rekonstrukci majetku. V případě získání dotací z grantů z fondů EU a nutnosti jejich předfinancování a spolufinancování je možné, že dlouhodobé závazky města mírně v některých letech vzrostou. Další dlouhodobé závazky vyplývají z uzavřených dlouhodobých dodavatelských smluv, na základě kterých jsou financovány běžné výdaje města. Významné smlouvy, ze kterých vyplývají dlouhodobé závazky města: - likvidace TDO na území města na základě smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., - údržba zeleně na území města na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - úklid komunikací na území města - na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - dotace na provoz letního koupaliště krytých lázní a zimního stadionu na základě smlouvy s firmou Služby Blansko. s.r.o. - dotace na provoz IDS JMK na základě smlouvy s Jihomoravským krajem, - provoz veřejného osvětlení na území města na základě smlouvy s firmou Služby Blansko s.r.o.. Přehled dlouhodobých smluv, na základě kterých vzniká roční závazek vyšší jak 50 tis. Kč, je uveden v následující tabulce. 1. VRBA, s.r.o. Závazky Města Blansko v letech () Organizace Účel Číslo smlouvy pozastávka za stavební 2011/000311/DSpráce DPS pod Javory 0,0 64,3 0,0 INV/Maz BRINGSTAV, s.r.o. 5. VRBA, s.r.o. pozastávka za stavební práce DPS pod Javory 32 pozastávka za stavební práce Lázně vzduchotechnika II. Etapa 2012/000129/DS -INV/Maz 2011/000259/DS- INV/Mr 0,0 84,7 0,0 0,0 667,2 0,0 9. AVE CZ odpadové 2004-KOModpadové hospodářství hospodářství s.r.o. S071/Pl , , ,0 10..A.S.A., spol. s r.o. SSO Na Brankách 2007-KOM- S034/Pl 1 000, , ,0 11. SITA CZ a.s. SSO u Horní Lhoty 2006-KOM- S062/Pl 1 800, , ,0 12. ŠROT 2011/000205/KO výkup kovů přehledy GEBESHUBER s.r.o. 75,0 75,0 75,0 13. Ing. Tomáš Badal odborný lesní hospodář 2011/000309/KO 60,0 60,0 65,0 14. DŘEVO MÁLEK 2011/000389/KO práce v lesích města s.r.o. 450,0 450,0 450,0 15. Technické služby údržba zeleně 2006/000009/KO 9 800, , ,0 7

9 Blansko, s.r.o. 16. Služby Blansko, s.r.o. údržba VO 17. ČAD Blansko a.s. MHD Blansko 18. Jihomoravský kraj IDS JMK 19. Služby Blansko, s.r.o. provozování ZS a LK 20. Služby Blansko, s.r.o. provoz veř. WC 21. Služby Blansko, s.r.o. provoz útulku 22. Služby Blansko, s.r.o. provoz MVE 23. Technické služby Blansko, s.r.o. úklid komunikací 24. Jaromír Šebela datové služby - internet 25. Jiří Šebela provozní servis PDS 26. RUDOLF VOLF 27. B.O.I.S. FILTRY, spol. s r.o. smlouva o zajištění dodávky obědů nájem nebytových prostor 28. Služby Blansko, s.r.o. dotace na provoz ROP 35. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojištění kompostárny 2010/000022/KO 2012/000039/KO 2004-KOM- S42/Ví 2008/000070/KO M/O-Pe 2004-KOM- S018/Pe ze dne ze dne /000009/KO 2009/000249/OH S/DS/1 2009/000284/OH S/DS 2009/000280/SO C/DS 2011/000293/ŠK OL/DS/Mu 2002-KOM- D74/Št 2011/000278/FIN /DS 5 500, , , , , , , , , , , ,0 315,7 315,7 315,7 385,4 385,4 460,0 278,5 278,5 278, , , ,0 99,0 0,0 0,0 149,8 149,8 149, , , ,0 145,0 145,0 145,0 350,0 350,0 450,0 94,6 94,6 94,6 36. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pojištění automobilů města 2013/000084/FIN /DS 130,0 140,0 150,0 37. pojištění hasičských 2013/000083/FIN automobilů města /DS 50,2 50,2 50,2 38. MAS Moravský kras členství v MAS stanovy 100,0 100,0 100,0 39. Ing. Jan Brázda příspěvek za vodovod Usnesení 14 a kanalizaci, Těchov I z 15. ZM 160,0 0,0 0,0 40. Ing. Jan Brázda výkup komunikace Usnesení 15 Těchov I, pod MŠ z 15. ZM 340,0 0,0 0,0 41. Ing. Jan Brázda výkup srážkové Usnesení 16 kanalizace, Těchov I z 15. ZM 100,0 0,0 0,0 42. Ing. Jan Brázda výkup VO, Těchov I Usnesení 17 z 15. ZM 60,0 0,0 0,0 43. TP DOMY, s.r.o. výkup části dešťové Usnesení 73 kanalizace z 45. RM 50,0 0,0 0,0 47. RTS,a.s. Build Power 2013/000145/INV /DS 32,1 32,1 32,1 48. OTIDEA a.s. profil zadavatele 2012/000031/INV /DS 18,2 18,2 18,2 CELKEM , , ,1 Převážná část smluv uvedených v tabulce má dopad do hospodaření města i v následujících letech (po roce 2017), vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé smlouvy. V případě 8

10 ukončení uvedených smluv budou tyto služby dále zajišťovány přibližně ve stejném finančním objemu, ale u jiných dodavatelů. Vzhledem k tomu, že největší smlouvy jsou uzavřeny s vlastní společností, nepředpokládá se jejich změna. Další dlouhodobé závazky, které však neovlivní hospodaření města v letech jsou půjčky od bytových družstev na výstavbu bytových domů v Blansku. Tyto půjčky se budou splácet jednorázově v letech 2024 a 2025, a to převodem majetku (postavených bytových domů) do majetku jednotlivých družstev (viz tabulka úvěrů a půjček). Město Blansko má přijato několik úvěrů od bankovních institucí a půjček od nebankovních společností, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Úvěry a půjčky města Blansko a jejich splátky po celou dobu trvání závazku () Účel poskytnutí úvěru Banka Splatnost Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka a 42 b.j. Písečná 2 Úvěr na rekonstrukci koupaliště 3 Úvěr na nákup hotelu Dukla KB a.s ČS a.s Volksbank Úvěr na nákup areálu KB a.s Technických služeb 5 SFRB 2006 byty občané SFRB SFRB 2007 byty občané SFRB Výstavba 66 b.j. Zborovce družstvo Výstavba 90 b.j Písečná I družstvo Výstavba 90 b.j Písečná II družstvo CELKEM splátky Město Blansko má několik ručitelských závazků, které vznikly z důvodu optimalizace financování investičních akcí na území města. Ručitelské závazky města Blansko v (tis. Kč) Organizace Účel Splatnost Výše záruky Předmět ručení Směnkou, 1 Svazek vodovodů a projekt Ochrana. kanalizací měst a obcí vod povodí řeky ,6 depozitní účet, ručitelským okresu Blansko Dyje prohlášením 2 Svazek vodovodů a projekt Ochrana ,0 ručitelským 9

11 . kanalizací měst a obcí okresu Blansko 3. Služby Blansko s.r.o. vod povodí řeky Dyje přistoupení k závazku za poskytnutý úvěr ,0 prohlášením dohodou o přistoupení k závazku CELKEM ,6 Ad 1. a 2. tento ručitelský závazek vznikl při přijetí dotace z EU v rámci rekonstrukce páteřní kanalizační sítě ve Městě Blansko. Tímto ručitelským prohlášením je ručeno za úvěr, který odpovídá poměrnému procentu nákladů z celkové stavby, která probíhala na celém okrese Blansko. Ad 3. tento ručitelský závazek (přistoupení k dluhu) byl přijat za námi založenou společností Služby Blansko s.r.o. z důvodu zajištění nižších úroků z úvěru, který byl této společnosti poskytnut. III. Pohledávky města Blansko (předpokládaná inkasa) Město Blansko má dlouhodobé pohledávky z nájemních smluv a smluv o úvěru občanům: na pozemky - dlouhodobé a střednědobé pronájmy pozemků na území města na nebytové prostory - dlouhodobé pronájmy pro podnikající i nepodnikající právnické a fyzické osoby v budovách v majetku města. U nebytových prostor je 53 smluv na garáže v majetku města. Dále je v oblasti nebytů předpokládán prodej hotelu Dukla. Velká část pronájmů nebytových prostor se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. na byty - pronájmy městských bytů. Vzhledem k rozhodnutí města o postupném prodeji bytů je předpoklad snižování těchto pohledávek v hospodářské činnosti. Velká část pronájmů bytů se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. splátky Jasanová 30, 32, 34 - Město Blansko vybudovalo bytový dům, který byl financován z dotace a z úvěru. Jednotliví nájemníci hradí zálohy na převod domu. Po vypršení lhůty, po kterou musí být nemovitost v majetku města, bude převedena nájemníkům. úvěry občanům ze SFRB Město Blansko uzavřelo s fyzickými a právnickými osobami na základě jejich žádostí půjčky na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu ze SFRB a FRB Název pohledávky Počet smluv Pozemky Byty v hosp. činnosti Nebyty v hosp. činnosti Nebyty v hlavní činnosti Jasanová 30,32, Úvěry občanům

12 Zpracoval odbor finanční 14. srpna 2014 Rozpočtový výhled byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města Blansko dne usnesením č

I. Příjmy a výdaje Města Blansko

I. Příjmy a výdaje Města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2016 2018 0 I. Příjmy a výdaje Města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Příjmy města v letech v tis. Kč

Příjmy města v letech v tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2017 2019 0 I. Příjmy a výdaje Města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2016-2019 Rozpočet Upravený Skutečnost Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 8 790 000 8 790 000 8 790 000 12 100 000 9 751 000 8 002 000 15 642 000 1 Daňové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu:

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2021 květen 2016 Obsah 1 Efektivnost rozpočtového výhledu... 3 2 Základní informace o obci... 4 3 Odhad příjmů ze sdílených daní... 5 4 Rozpočtový výhled

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více