I. Příjmy a výdaje města Blansko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Příjmy a výdaje města Blansko"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ

2 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Rozpočtový výhled města Blansko byl zpracovaný na období let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace. První aktualizace na období let vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů v letech Přihlédnuto je k upravenému rozpočtu na rok Příjmy Plnění příjmů a výdajů bylo od roku 2012 ovlivněno změnou kompetencí v sociální oblasti a převodem odpovídajících prostředků na úřady práce. To znamenalo výrazné snížení objemu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu obcím, což se projevilo i na straně výdajů. Hospodaření v letech bylo výrazně ovlivněno hospodářskou krizí, jejíž dopady přetrvávaly i v roce Hospodářská krize ovlivnila negativně vlastní příjmy (zejména daňové výnosy), ale došlo i ke snížení dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Od roku 2013 došlo ke změně v rozpočtovém určení daní, což kladně ovlivnilo příjmy z daní města. Příjmy města jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi z rozpočtu Jihomoravského kraje, z rozpočtu regionální rady, ze státního rozpočtu, fondů EU a státních účelových fondů. 1

3 Příjmy města v letech , , , ,00 dotace kapitálové nedaňové daňové , ,00 0, I.1. Daňové příjmy Nejvýznamnějším příjmem územních rozpočtů jsou daňové příjmy. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech města má zvyšující tendenci a v období let činil v průměru 54%. Podíly města na sdílených daních se v průběhu období roku měnily. V roce 2012 došlo k nižšímu plnění inkasa DPH, což souviselo jednak se změnou sazeb DPH a jednak se snížením podílu na dani o 1,47% oproti roku Od došlo ke změnám v rozdělování daní na základě novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Přehled podílů obcí na sdílených daních je uveden v tabulce. Daň od roku 2016 DPFOZČ 21,4% 21,4% 22,87% 23,58% DPFOSVČ 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPFO srážková 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPPO 21,4% 21,4% 23,58% 23,58% DPH 21,4% 19,93% 20,83% 21,93% Daňové příjmy tvoří: a) Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů - sdílené daně Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DPFOZČ) Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (DPFOSVČ) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (DPFO srážková) Daň z příjmů právnických osob (DPPO) Daň z přidané hodnoty (DPH) - daně, které jsou 100 % příjmem města Daň z příjmů právnických osob za obce Daň nemovitostní 2

4 Vývoj příjmů z daní v letech , , , , , , , , , ,00 0, DPH DPPO DPFO ZČ DPFO SVČ Daň z nemovitých věcí DPFO srážková Rozpočtový výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů v letech a z očekávané skutečnosti roku V roce 2016 je zohledněn zvýšený podíl na sdílených daní DPH a DPFOZČ. Daň z příjmu právnických osob hrazená obcí není v rozpočtovém výhledu zahrnuta, neboť je současně výdajem i příjmem města. b) Správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění jejich rozpočet je stanoven odborným odhadem v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období. Vzhledem ke zvýšení správních poplatků dochází ke zvyšování těchto příjmů pro město. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku c) Místní poplatky dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, vybírané v souladu s obecně závaznými vyhláškami města. Největší výkyvy v místních poplatcích jsou způsobeny výběrem poplatku za provozovaný výherní přístroj. Tento poplatek byl k zrušen. Nejvýznamnější místní poplatek je poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše se mění v závislosti na schválené obecně závazné vyhlášky, na základě které je poplatek vybírán. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku d) Ostatní poplatky Jedná se o poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, které tvoří jen velmi malou část příjmů města a dále poplatky za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Patří sem i poplatek z na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků, který je však příjmem SFŽP. Významnou část ostatních poplatků tvoří od roku 2012 odvod výtěžku z provozování loterií a odvod z VHP. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku 2014 se zohledněním obecně závazné vyhlášky města o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Proto příjem z ostatních poplatků v rozpočtovém výhledu snížen. 3

5 Vývoj poplatků v letech Místní poplatky Správní poplatky Ostatní poplatky I.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosahovaly v průměru 11% z celkových příjmů města a tento podíl má zvyšující tendenci. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku (např. příjmy z úroků), příjmy ze sankčních plateb, přijaté vratky dotací, příjmy z prodeje krátkodobého majetku, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, příjmy ze splátek půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočtový výhled proto vychází z očekávané skutečnosti roku Velká část příjmů z nájemného je dále realizována prostřednictvím hospodářské činnosti města. Dosažený zisk z hospodářské činnosti je převáděn do rozpočtu města Kapitálové příjmy Kapitálové (investiční) příjmy dosahovaly v průměru 5% z celkových příjmů města. Podíl kapitálových příjmů se postupně snižuje. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Příjmy závisí na stanovení nepotřebného a nevyužitelného majetku města, který bude určen k prodeji. Postupně dochází k prodeji bytů. V rozpočtovém výhledu je proto uvažováno jen s prodejem cca 20 bytů ročně. Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitálové příjmy, jsou tyto příjmy používány na kapitálové výdaje Přijaté transfery Druhou objemově nejvýznamnější oblastí jsou přijaté transfery, které tvořily 30% z celkových příjmů města. Zahrnují příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Příjmy získané z dotací jsou však stále nižší. Velkou část tvoří příspěvek na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dotace nebyla od roku 2012 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu. Dalšími příjmy v této oblasti jsou úhrady od obcí, se kterými Město 4

6 Blansko uzavřelo veřejnoprávní smlouvy, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená v rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Městu byly hrazeny příspěvky na žáky z okolních obcí, které navštěvují ZŠ a MŠ v Blansku, kde nemají trvalý pobyt. Na základě novely školského zákona a zákona o rozpočtovém určení daní, který upravil rozdělení daní, je od roku 2013 příspěvek zrušen. V rozpočtovém výhledu nejsou další dotace zohledněny ani v příjmech ani ve výdajích, neboť nejsou garantovány. Do rozpočtu pak budou postupně zapojovány jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. Součástí transferů je i převod z hospodářské činnosti, a to z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a převod např. příjmů z nájemného za hotel Dukla a za areál technických služeb. 2. Výdaje Výdaje jsou tvořeny výdaji běžnými a výdaji kapitálovými. Jedná se o výdaje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění - na uspokojování potřeb občanů, tj. výdaje v samostatné působnosti obce - rozvoj sociální péče, ochrany o rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Mezi nejvýznamnější patří výdaje v oblasti dopravy, vzdělávání, sociální péče, kultury, sportu a tělovýchovy, bezpečnosti a veřejného pořádku, požární ochrany a výdaje na výkon státní správy a samosprávy. Snížení běžných výdajů bylo způsobeno změnou kompetencí v sociální oblasti od roku 2012, kdy velkou část finančních prostředků vyplácí úřady práce. Podíl kapitálových výdajů činí v průměru 20% výdajů města Vývoj výdajů v letech kapitálové běžné

7 2.1. Běžné výdaje Běžné výdaje zahrnují výdaje na základě uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace na provoz ztrátových činností založeným společnostem a úhrada běžných výdajů na zajištění chodu města i úřadu. V běžných výdajích jsou zahrnuty i splátky úroků z úvěrů a dotace subjektům z oblasti sociální, kulturní, zájmové činnosti, tělovýchovy, sportu, apod Kapitálové výdaje dlouhodobé záměry města V jednotlivých letech byly stanoveny prioritní investiční akce, na které byly ve většině případů poskytovány dotace z programů EU nebo ze státního rozpočtu. Kapitálové výdaje se odvíjí od dlouhodobých záměrů města a pro roky jde především o: Zajištění průtahu městem včetně dvou kruhových objezdů a rekonstrukce mostu na Sportovní ostrov Zajištění průtahu v městské části Lažánky Vybudování parkoviště u vlakového nádraží Řešení nám. Republiky hotelu Dukla Zateplení ZŠ a MŠ Salmova Výměna zdroje vytápění ZŠ Salmova Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a dalších objektů Řešení podzámčí Regenerace panelových sídlišť pokračování Vybudování hřiště s umělým povrchem pro kopanou Realizace parkoviště nad nemocnicí Řešení majetkoprávních vztahů pozemků a vypracování projektové dokumentace související s přemostěním Svitavy na Staré Blansko Přístavba haly na ulici Údolní (hlediště a sociální zázemí) 3. Rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky Každoročně je výsledkem rozpočtového procesu vytvoření provozního přebytku, který je s kapitálovými příjmy a zůstatkem prostředků na účtech města využíván na kapitálové výdaje. Dalším zdrojem kapitálových výdajů jsou zhodnocované finanční prostředky, které spravuje odborná firma. Jejich konkrétní použití je odsouhlaseno v rozpočtu města na příslušný rok. Celkové zhodnocované zdroje dosahují výše 71,5 mil. Kč. V rozpočtovém výhledu jejich použití není zohledněno, stejně tak jako investice financované z dotací Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční dotace Příjmy celkem Výdaje běžné Provozní přebytek Kapitálové příjmy Zapojení prostředků z minulých let Výdaje kapitálové Splátky úvěrů

8 Celkem II. Dlouhodobé závazky města Blansko Největším závazkem města Blansko bylo přijetí úvěru ve výši 90 mil. Kč od České spořitelny a.s. na rekonstrukci koupaliště na Sportovním ostrově v roce 2004 a úvěru ve výši 31,4 mil. Kč od Komerční banky a.s. na nákup hotelu Dukla v roce Město Blansko v následujících 3 letech nepředpokládá přijetí žádného většího úvěru na financování nových investic nebo rekonstrukci majetku. V případě získání dotací z grantů z fondů EU a nutnosti jejich předfinancování a spolufinancování je možné, že dlouhodobé závazky města mírně v některých letech vzrostou. Další dlouhodobé závazky vyplývají z uzavřených dlouhodobých dodavatelských smluv, na základě kterých jsou financovány běžné výdaje města. Významné smlouvy, ze kterých vyplývají dlouhodobé závazky města: - likvidace TDO na území města na základě smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., - údržba zeleně na území města na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - úklid komunikací na území města - na základě smlouvy s firmou Technické služby Blansko s.r.o., - dotace na provoz letního koupaliště krytých lázní a zimního stadionu na základě smlouvy s firmou Služby Blansko. s.r.o. - dotace na provoz IDS JMK na základě smlouvy s Jihomoravským krajem, - provoz veřejného osvětlení na území města na základě smlouvy s firmou Služby Blansko s.r.o.. Přehled dlouhodobých smluv, na základě kterých vzniká roční závazek vyšší jak 50 tis. Kč, je uveden v následující tabulce. 1. VRBA, s.r.o. Závazky Města Blansko v letech () Organizace Účel Číslo smlouvy pozastávka za stavební 2011/000311/DSpráce DPS pod Javory 0,0 64,3 0,0 INV/Maz BRINGSTAV, s.r.o. 5. VRBA, s.r.o. pozastávka za stavební práce DPS pod Javory 32 pozastávka za stavební práce Lázně vzduchotechnika II. Etapa 2012/000129/DS -INV/Maz 2011/000259/DS- INV/Mr 0,0 84,7 0,0 0,0 667,2 0,0 9. AVE CZ odpadové 2004-KOModpadové hospodářství hospodářství s.r.o. S071/Pl , , ,0 10..A.S.A., spol. s r.o. SSO Na Brankách 2007-KOM- S034/Pl 1 000, , ,0 11. SITA CZ a.s. SSO u Horní Lhoty 2006-KOM- S062/Pl 1 800, , ,0 12. ŠROT 2011/000205/KO výkup kovů přehledy GEBESHUBER s.r.o. 75,0 75,0 75,0 13. Ing. Tomáš Badal odborný lesní hospodář 2011/000309/KO 60,0 60,0 65,0 14. DŘEVO MÁLEK 2011/000389/KO práce v lesích města s.r.o. 450,0 450,0 450,0 15. Technické služby údržba zeleně 2006/000009/KO 9 800, , ,0 7

9 Blansko, s.r.o. 16. Služby Blansko, s.r.o. údržba VO 17. ČAD Blansko a.s. MHD Blansko 18. Jihomoravský kraj IDS JMK 19. Služby Blansko, s.r.o. provozování ZS a LK 20. Služby Blansko, s.r.o. provoz veř. WC 21. Služby Blansko, s.r.o. provoz útulku 22. Služby Blansko, s.r.o. provoz MVE 23. Technické služby Blansko, s.r.o. úklid komunikací 24. Jaromír Šebela datové služby - internet 25. Jiří Šebela provozní servis PDS 26. RUDOLF VOLF 27. B.O.I.S. FILTRY, spol. s r.o. smlouva o zajištění dodávky obědů nájem nebytových prostor 28. Služby Blansko, s.r.o. dotace na provoz ROP 35. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pojištění kompostárny 2010/000022/KO 2012/000039/KO 2004-KOM- S42/Ví 2008/000070/KO M/O-Pe 2004-KOM- S018/Pe ze dne ze dne /000009/KO 2009/000249/OH S/DS/1 2009/000284/OH S/DS 2009/000280/SO C/DS 2011/000293/ŠK OL/DS/Mu 2002-KOM- D74/Št 2011/000278/FIN /DS 5 500, , , , , , , , , , , ,0 315,7 315,7 315,7 385,4 385,4 460,0 278,5 278,5 278, , , ,0 99,0 0,0 0,0 149,8 149,8 149, , , ,0 145,0 145,0 145,0 350,0 350,0 450,0 94,6 94,6 94,6 36. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pojištění automobilů města 2013/000084/FIN /DS 130,0 140,0 150,0 37. pojištění hasičských 2013/000083/FIN automobilů města /DS 50,2 50,2 50,2 38. MAS Moravský kras členství v MAS stanovy 100,0 100,0 100,0 39. Ing. Jan Brázda příspěvek za vodovod Usnesení 14 a kanalizaci, Těchov I z 15. ZM 160,0 0,0 0,0 40. Ing. Jan Brázda výkup komunikace Usnesení 15 Těchov I, pod MŠ z 15. ZM 340,0 0,0 0,0 41. Ing. Jan Brázda výkup srážkové Usnesení 16 kanalizace, Těchov I z 15. ZM 100,0 0,0 0,0 42. Ing. Jan Brázda výkup VO, Těchov I Usnesení 17 z 15. ZM 60,0 0,0 0,0 43. TP DOMY, s.r.o. výkup části dešťové Usnesení 73 kanalizace z 45. RM 50,0 0,0 0,0 47. RTS,a.s. Build Power 2013/000145/INV /DS 32,1 32,1 32,1 48. OTIDEA a.s. profil zadavatele 2012/000031/INV /DS 18,2 18,2 18,2 CELKEM , , ,1 Převážná část smluv uvedených v tabulce má dopad do hospodaření města i v následujících letech (po roce 2017), vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé smlouvy. V případě 8

10 ukončení uvedených smluv budou tyto služby dále zajišťovány přibližně ve stejném finančním objemu, ale u jiných dodavatelů. Vzhledem k tomu, že největší smlouvy jsou uzavřeny s vlastní společností, nepředpokládá se jejich změna. Další dlouhodobé závazky, které však neovlivní hospodaření města v letech jsou půjčky od bytových družstev na výstavbu bytových domů v Blansku. Tyto půjčky se budou splácet jednorázově v letech 2024 a 2025, a to převodem majetku (postavených bytových domů) do majetku jednotlivých družstev (viz tabulka úvěrů a půjček). Město Blansko má přijato několik úvěrů od bankovních institucí a půjček od nebankovních společností, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Úvěry a půjčky města Blansko a jejich splátky po celou dobu trvání závazku () Účel poskytnutí úvěru Banka Splatnost Úvěr 48 b.j. Ant. Dvořáka a 42 b.j. Písečná 2 Úvěr na rekonstrukci koupaliště 3 Úvěr na nákup hotelu Dukla KB a.s ČS a.s Volksbank Úvěr na nákup areálu KB a.s Technických služeb 5 SFRB 2006 byty občané SFRB SFRB 2007 byty občané SFRB Výstavba 66 b.j. Zborovce družstvo Výstavba 90 b.j Písečná I družstvo Výstavba 90 b.j Písečná II družstvo CELKEM splátky Město Blansko má několik ručitelských závazků, které vznikly z důvodu optimalizace financování investičních akcí na území města. Ručitelské závazky města Blansko v (tis. Kč) Organizace Účel Splatnost Výše záruky Předmět ručení Směnkou, 1 Svazek vodovodů a projekt Ochrana. kanalizací měst a obcí vod povodí řeky ,6 depozitní účet, ručitelským okresu Blansko Dyje prohlášením 2 Svazek vodovodů a projekt Ochrana ,0 ručitelským 9

11 . kanalizací měst a obcí okresu Blansko 3. Služby Blansko s.r.o. vod povodí řeky Dyje přistoupení k závazku za poskytnutý úvěr ,0 prohlášením dohodou o přistoupení k závazku CELKEM ,6 Ad 1. a 2. tento ručitelský závazek vznikl při přijetí dotace z EU v rámci rekonstrukce páteřní kanalizační sítě ve Městě Blansko. Tímto ručitelským prohlášením je ručeno za úvěr, který odpovídá poměrnému procentu nákladů z celkové stavby, která probíhala na celém okrese Blansko. Ad 3. tento ručitelský závazek (přistoupení k dluhu) byl přijat za námi založenou společností Služby Blansko s.r.o. z důvodu zajištění nižších úroků z úvěru, který byl této společnosti poskytnut. III. Pohledávky města Blansko (předpokládaná inkasa) Město Blansko má dlouhodobé pohledávky z nájemních smluv a smluv o úvěru občanům: na pozemky - dlouhodobé a střednědobé pronájmy pozemků na území města na nebytové prostory - dlouhodobé pronájmy pro podnikající i nepodnikající právnické a fyzické osoby v budovách v majetku města. U nebytových prostor je 53 smluv na garáže v majetku města. Dále je v oblasti nebytů předpokládán prodej hotelu Dukla. Velká část pronájmů nebytových prostor se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. na byty - pronájmy městských bytů. Vzhledem k rozhodnutí města o postupném prodeji bytů je předpoklad snižování těchto pohledávek v hospodářské činnosti. Velká část pronájmů bytů se uskutečňuje v rámci hospodářské činnosti. splátky Jasanová 30, 32, 34 - Město Blansko vybudovalo bytový dům, který byl financován z dotace a z úvěru. Jednotliví nájemníci hradí zálohy na převod domu. Po vypršení lhůty, po kterou musí být nemovitost v majetku města, bude převedena nájemníkům. úvěry občanům ze SFRB Město Blansko uzavřelo s fyzickými a právnickými osobami na základě jejich žádostí půjčky na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu ze SFRB a FRB Název pohledávky Počet smluv Pozemky Byty v hosp. činnosti Nebyty v hosp. činnosti Nebyty v hlavní činnosti Jasanová 30,32, Úvěry občanům

12 Zpracoval odbor finanční 14. srpna 2014 Rozpočtový výhled byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města Blansko dne usnesením č

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více