Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice"

Transkript

1 Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol Na území České republiky působí právnické osoby se sídlem v České republice, které jsou zmocněny zahraniční vysokou školou k výuce jejich vlastních studijních programů (dále jen vzdělávací instituce ). Těmito vzdělávacími institucemi jsou nejen některé soukromé vysoké školy, kterým byl udělen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále ministerstvo ) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ale i instituce, které nejsou soukromými vysokými školami, ale jsou např. obchodními společnostmi zřízenými podle obchodního zákoníku nebo obecně prospěšnými společnostmi podle zákona o obecně prospěšných společnostech. Účastníci těchto studijních programů nejsou studenty podle zákona o vysokých školách, ale mají postavení studentů zahraniční vysoké školy, jejíž studijní program je na území České republiky uskutečňován a vztahují se na ně předpisy zahraniční vysoké školy. Přijímání ke studiu, průběh a ukončení studia se řídí předpisy státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo a vzdělávací instituce ji vykonává na základě zmocnění zahraniční vysoké školy a smlouvy o spolupráci. Zahraniční studijní programy jsou akreditované nebo jinak příslušným státem uznané v zahraničí a zahraniční vysoké školy jsou součástí vzdělávacího systému země, kde mají sídlo. Garanci za vzdělávací činnost vzdělávacích institucí má zahraniční vysoká škola. Jejich činnost nepodléhá zákonu o vysokých školách a nejsou součástí vysokoškolského vzdělávacího systému České republiky. Po absolvování obdrží absolventi vysokoškolský diplom zahraniční vysoké školy. Vzdělání poskytované zahraniční vysokou školou prostřednictvím zmíněných vzdělávacích institucí a doložené zahraničním diplomem neplatí na území České republiky automaticky, ale podléhá uznání podle 89 a 90 zákona o vysokých školách. To znamená, že o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhoduje veřejná vysoká škola v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program (viz příloha č. 1). Na řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Žádost o uznání lze zamítnout, prokáže-li se při porovnávání studijních programů, že zahraniční studijní program je podstatně rozdílný od studijního programu akreditovaného a uskutečňovaného veřejnou vysokou školou v ČR (dále uznávající vysoká škola nebo že zahraniční vysoká škola, není součástí vysokoškolského vzdělávacího systému země, v níž má sídlo (není v tomto státě uznávanou vysokou školou poskytující vysokoškolské vzdělání) nebo není-li zahraniční studijní program v dané zemi akreditován. Jestliže je zahraniční studijní program rozdílný a tyto rozdíly lze odstranit dalším studiem, může veřejná vysoká škola uznání podmínit dalším studiem nebo složením rozdílových zkoušek.

2 Další rozhodující skutečností pro uznání je, zda žadatel o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání žádá za účelem dalšího studia na vysoké škole nebo za účelem výkonu povolání. Žádá-li o uznání v souvislosti s výkonem povolání, může být jeho odborná kvalifikace posuzována podle zvláštního zákona upravujícího podmínky výkonu takového povolání a může se stát, že absolvování zahraničního studijního programu nebude pro danou profesi uznáno (např. výkon advokátní praxe, který je podmíněn vysokoškolským vzděláním v oblasti českého právního systému). Důležité upozornění Zákonem č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb. kromě jiného změnil s účinností od 1. ledna 2006 i jeho 2 odstavec 3, který nově zní: "(3) Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení "vysoká škola", popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení "univerzita", popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní.". Z citované novely zákona o vysokých školách vyplývá, že označení vysoká škola mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy (zřízené dle zákona o vysokých školách) a z vysokých škol (zřízených dle zákona o vysokých školách) mohou označení "univerzita", popřípadě z něho odvozené tvary slov, mít ve svém názvu pouze vysoké školy univerzitní. Ostatní právnické osoby, včetně institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol, jsou povinny uvést svůj název do souladu s tímto požadavkem nejpozději do II. Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a zařazování vzdělávacích institucí do vyhlášky Na základě zmocnění zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku č. 322/2005 Sb. Tato vyhláška v žádném případě nenahrazuje akreditaci studijních programů či státní souhlas udělovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách. Účelem vyhlášky je, aby studenti s českým občanstvím nebo s občanstvím v ostatních zemích EU, kteří studují programy zahraničních vysokých škol, které jsou uskutečňovány na území České republiky, byli v průběhu tohoto studia pojištěni zdravotně, důchodově (sirotčí důchod) a mohli žádat o dávky státní sociální podpory podobně, jako studenti s českým občanstvím nebo s občanstvím v ostatních zemích EU vysokých škol v zahraničí, kteří jsou pojištěni na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o uznání studia v zahraničí za postavení na roveň studiu na vysoké škole v České republice. Podmínky a postup pro zařazování vzdělávacích institucí do vyhlášky jsou stanoveny resortním předpisem ministerstva - příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy

3 č. 43/2007 a vycházejí z některých podmínek stanovených vyhláškou č. 42/1991 Sb., o obsahu žádosti o udělení akreditace studijního programu, pro projednávání žádostí o udělení státního souhlasu a akreditace studijním programům dle zákona o vysokých školách s modifikací, že se jedná o studijní programy zahraničních vysokých škol (účastníkem je i zahraniční subjekt). Příkaz ministra je přístupný na webové stránce MŠMT v oddíle Dokumenty - Věstníky MŠMT a 2008/2. Upozornění Na zařazení vzdělávací instituce do vyhlášky není právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve kterém by ministerstvo rozhodovalo o právech a povinnostech fyzických a právnických osob působících v oblasti vzdělávání, ale o vydání právního předpisu, které je ve výlučné kompetenci ministerstva v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí. III. Přehled vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice a zařazených do přílohy č. 3 k vyhlášce s účinností od 1. září 2007 a platný v současné době (na základě vyhlášky č. 225/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb.): 1. U. S. Business School Praha, Praha 1, Truhlářská 13-15, IČ: uskutečňuje studijní program: College of Business Rochester Institute of Technology obor: ekonomie a řízení - magisterský studijní program 2. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA/ESMATUR Barcelona s. r. o., Praha 9, Svárovská 124/3, IČ: uskutečňuje studijní program: Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona obor: podniková ekonomika a řízení - bakalářský studijní program obor: program MBA (Master of Business Administration) - magisterský studijní program 3. University of New York in Prague, s. r. o., Praha 2, Legerova 619/72, IČ: *) uskutečňuje studijní program: Empire State College State University of New York obor: komunikace a mediální studia - bakalářský studijní program obor: mezinárodní a evropská ekonomická studia - bakalářský studijní program obor: podniková ekonomika a management - bakalářský studijní program obor: politologie - bakalářský studijní program obor: psychologie - bakalářský studijní program 4. Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze, spol. s r. o., Jesenice, Zdiměřice 76, IČ: uskutečňuje studijní program: Moskevský institut podnikatelství a práva; Zakarpatská státní univerzita obor: ekonomika - bakalářský studijní program obor: právo - bakalářský a magisterský studijní program 5. International Center of Modern Education s. r. o., Praha 1, Štěpánská 61, IČ: uskutečňuje studijní program: Ruská chemicko- technologická univerzita D. I. Mendělejeva obor: management - bakalářský i magisterský studijní program

4 obor: právo - magisterský studijní program 6. B. I. B. S., a. s., Brno-Černá Pole, Lidická 1879/48, IČ: *) uskutečňuje studijní program: The Nottingham Trent University obor: BA (Hons) in Business Management - bakalářský studijní program obor: BA (Hons) Law and Business Management - bakalářský studijní program 7. MPU o. p. s., Praha 5, Malátova 9/543, IČ: uskutečňuje studijní program: Nestátní vzdělávací zařízení vysokoškolského odborného vzdělávání Sankt-Petěrburská vysoká škola zahraničně hospodářských styků, ekonomie a práva obor: finance a úvěr - magisterský studijní program obor: styky s veřejností - magisterský studijní program 8. Anglo-americká vysoká škola, o. p. s., Praha 1, Lázeňská 4, č. p. 287, IČ: *) uskutečňuje studijní program: University of Wales obor: srovnávací právo - bakalářský studijní program 9. Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s. r. o., Praha 7, Kamenická 42/624, IČ: uskutečňuje studijní programy: Meziregionální akademie řízení personálu obor: management - bakalářský i magisterský studijní program 10. University of Northern Virginia - Prague, s. r. o., Praha 1, Na Poříčí 12/1041, IČ: , uskutečňuje studijní programy: University of Northern Virginia obor: obchodní studia - bakalářský studijní program obor: obchodní studia - finance, marketing, všeobecný management - MBA program 11. Bankovní institut vysoká škola, a. s., Praha 7, Ovenecká 9/380, IČ: ,*) uskutečňuje studijní program: der Europa Fachhochschule Fresenius gem. GmbH obor: média a management - bakalářský studijní program. Poznámka: *) Uvedené instituce jsou současně soukromými vysokými školami

5 Příloha č. 1 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání Jedná se o uznávání vysokoškolských diplomů, akademických kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí. Obvykle je takové uznání považováno za základ pro přijetí k dalšímu studium na jiné vysoké škole nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu. Akademické uznávání je charakterizováno porovnáváním studijních plánů, jehož výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice v daném typu studijního programu. O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy podle 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává osvědčení o uznání vzdělání pouze tehdy, bylo-li získáno ve státě, s nímž je uzavřena smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů (případně o uznávání dokladů o vzdělání) a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno, nebo případně tehdy, jestliže existují pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný studijní program a je tedy příslušná rozhodnout o uznání. Jedná-li se o oblast vojenství, o uznání rozhoduje dle 95 odst. 9 zákona o vysokých školách Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb pak rozhoduje o uznání Ministerstvo vnitra. Bilaterální mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů jsou uzavřeny s Bosnou a Hercegovinou (č. 89/1991 Sb.), Bulharskem (č. 43/1983 Sb.), Maďarskem (č. 92/2005 Sb.m.s.), Polskem (č. 104/2006 Sb.), Slovenskem (č. 33/2001 Sb.m.s.), Slovinskem (č. 89/1991 Sb.) a některými nástupnickými státy bývalého SSSR (č. 123/1973 Sb.) platí pro Gruzii, Tádžikistán a Turkmenistán (o uznání rozhoduje MŠMT). Vysokoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území ČR bez úředního ověření (rozhodnutí o rovnocennosti se nevydává). Uznávání nepodléhají odborné kurzy (např. masér, kosmetička apod.) získané v zahraničí, jelikož nedeklarují dosažení vysokoškolského vzdělání.

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH Část normativní Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské

Více

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),

8. V 7 odst. 1 písm. c) se za slova akademická rada vkládají slova veřejné vysoké školy. 9. V 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), N á v r h Z Á K O N ze dne.2014, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 12 Prosinec 1999 Cena : Kč O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více