TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA"

Transkript

1 TEORETICKÉ STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH DIAGRAMŮ BINÁRNÍCH SYSTÉMŮ MĚDI, STŘÍBRA, ZLATA A PALADIA THEORETICAL STUDY OF EQUILIBRIUM PHASE DIAGRAMS OF COPPER, SILVER, GOLD AND PALLADIUM BINARY SYSTEMS Kozelvá Renata, Drápala Jaromír Vysoká šla báňská Technická Univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných vů, rafinace a recyklace, Ostrava - Poruba, ČR, Abstrakt Příspěvek se zabývá výpočty fázových rovnováh v binárních systémech na bázi vů Cu,, a. toři vycházeli z dat publivaných ve světové literatuře dosud známých binárních diagramů. Náš výpočetní program (MATLAB) umožňuje modelovat křivky solidu a likvidu v binárních systémech základní v - příměs. Výpočty jsou založeny na nejnovějších termodynamických datech elementárních vů a binárních diagramů. Stanovení rovnovážných rozdělovacích eficientů a regresních parametrů křivek likvidu a solidu bylo provedeno pro více než 200 binárních systémů výše uvedených vů. Rovnovážný rozdělovací eficient je důležitý parametr při krystalizaci slitin, neboť určuje schopnost segregace příměsí v základní matrici a stanovení intervalu krystalizace polymponentních slitin a využívá se zejména při rafinaci látek a přípravě vových slitin definovaného chemického složení. Abstract Our paper deals with calculations of phase equilibriums in binary systems on the base of Cu,, and metals. It is based on the data published in world literature about binary diagrams known up to now. Our computer program enables modelling of the solidus and liquidus curves in binary systems and the solidus and liquidus surfaces in ternary systems. The calculations are based on the latest thermodynamic data on elementary metals and binary diagrams. The determinations of equilibrium distribution coefficients and regression parameters of the liquidus and solidus curves were carried out for about 200 systems of the above metals. The equilibrium distribution coefficient is an important parameter at crystallization of alloys; it determines the ability of segregation of admixtures in basic matrix, the range of crystallization interval of poly-component alloys and it is particularly employed at refining of substances and at the preparation of defined metallic alloys.. ÚVOD Při vývoji nových typů bezolovnatých pájek na bázi cínu se počítá s ternárními a polymponentními slitinami, v nichž významnou roli budou hrát i vy ja stříbro, zlato, měď a paladium. Vzhledem k možným interakcím těchto prvků s dalšími mponentami ve slitinách je tato práce věnována teoretickému studiu fázových rovnováh v binárních systémech na bázi vů Cu,, a. Cílem je matematické modelování průběhů křivek solidu a likvidu na straně základního vu. V příspěvku jsou prezentovány itní hodnoty rovnovážných rozdělovacích eficientů k o příměsí v vech Cu,, a a periodické relační závislosti rozdělovacích eficientů na protonovém čísle příměsi. Tento článek vznikl na katedře neželezných vů, rafinace a recyklace v rámci řešení diplomové práce R. Kozelvé ja součást dílčí etapy projektu COST Action 53 s názvem Lead-Free Solder Materials.

2 2. METODIKA STUDIA Pro výpočet rovnovážných křivek solidu a likvidu v binárních systémech a stanovení rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v základních vech byl ve spolupráci s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie vytvořen výpočetní program v programovacím produktu MATLAB umožňující simulaci průběhu křivek solidu a likvidu. Ja modelová křivka byl zvolen polynom 2. stupně. Byla provedena rozsáhlá literární rešerše binárních systémů měď příměs, stříbro příměs, zlato příměs a paladium příměs z dostupné literatury [-8]. Na základě nových informací byly dřívější výsledky výpočtů [9-] revidovány, upřesněny a aproximovány. 2. Typy binárních diagramů Doposud bylo v oblasti přilehlé ke straně stanoveno 66 systémů stříbro příměs. Pro 5 binárních systémů stříbra byl proveden vypočet rovnic křivek solidu a likvidu. V tabulce jsou seřazeny autory vypočtené itní hodnoty rovnovážných rozdělovacích eficientů k o příměsí ve stříbře. Z nich byla sestrojena závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí ve stříbře na protonovém čísle příslušného příměsového prvku. Údaje o křivkách solidu a likvidu binárních diagramů byly nalezeny pro 67 systémů zlato příměs. Podrobně bylo prostudováno 49 systémů, kde byly nalezeny křivky solidu a likvidu. Pro všechny tyto systémy byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu ve tvaru polynomu druhého stupně. Číselné hodnoty autory vypočtených rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsi ve zlatě jsou seřazeny v tab., grafická relační závislost k o je prezentována na obr. 2. Různými autory bylo publiváno 72 binárních systémů měď příměs, z nichž celkem 47 bylo sestaveno do úplných či částečných binárních diagramů. Pro všechny tyto systémy byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu a byly stanoveny hodnoty k o - viz tab.. Na obr. 3 jsou v závislosti na stoupajícím protonovém čísle příměsi zobrazeny hodnoty rovnovážných rozdělovacích eficientů k o příměsi v mědi včetně hodnot k o převzatých z další literatury [9, 0, 3, 6-20]. V literatuře [-8] bylo nalezlo 62 systémů paladium příměs. Podrobně jsme se zabývali 59 systémy, kde byly nalezeny křivky solidu a likvidu. Pro všechny tyto systémy byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu ve tvaru polynomu druhého stupně. V tab. jsou seřazeny číselné hodnoty autory vypočtených rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsi v paladiu. Z nich byl sestrojen graf závislosti rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí ve stříbře na protonovém čísle příměsi, obr Periodické relační závislosti rovnovážných rozdělovacích eficientů Na obr. až 4 jsou uvedeny grafické závislosti rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí ve stříbře, zlatě, mědi a paladiu na protonovém čísle příměsových prvků. Z těchto závislostí je patrná pravidelná periodicita mezi jednotlivými skupinami prvků oddělených inertními plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe a Rn, které tvoří minima hodnot k o v jednotlivých periodách. V případě stříbra se v každé periodě se vyskytuje jeden prvek s maximem k o větší než jedna. Jedná se o tyto prvky Li, Mg, Co, a Pt. Maxima hodnot rozdělovacích eficientů ve zlatě k o v jednotlivých periodách tvoří Li, Mg, Ti a V, Nb a a Pt. V případě mědi maxima hodnot k Cu o tvoří H, Li a Be, Al, V. Ve čtvrté periodě tvoří maximum dle [6] Mo, v páté periodě Ta a W. Maxima hodnot k o jsou u C, Mg, ve třetí periodě jsou dva prvky s přibližně stejnou hodnotou, a to Mn a Zn, ve čtvrté Mo, Tc a Rh, v páté periodě se jedná o Ta, Os a Ir. 2

3 Tab.. Rovnovážné rozdělovací eficienty příměsí ve stříbře, zlatě, mědi a paladiu. Table. Equilibrium segregation coefficients of admixture elements in silver, gold, copper and palladium. No. Element Cu H He < 0.00 < 0.00 < 0.00 < Li Be B C O Ne < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 Na Mg Al Si P S Ar < 0.00 < 0.00 < 0.00 < Ca Sc Ti V.7 2, Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Kr < 0.00 < 0.00 < 0.00 < Y Zr Nb Mo Tc.4 44 Ru Rh Cd In Sn Sb Te Xe < 0.00 < 0.00 < 0.00 <

4 Tab.. Rovnovážné rozdělovací eficienty příměsí ve stříbře, zlatě, mědi a paladiu. Table. Equilibrium segregation coefficients of admixture elements in silver, gold, copper and palladium - continue. No. Element Cu 57 La Ce Pr Nd Sm Eu (0.00) Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W.6 76 Os Ir Pt Hg Tl Pb Bi Rn < 0.00 < 0.00 < 0.00 < Th U Pu 0.5 Předložené hodnoty k o a relační vztahy umožňují: - stanovení neznámých hodnot k o a predikci chování příměsí při krystalizačních procesech. - volbu postupu zonálního tavení a směrové krystalizace různých základních látek, výběr vhodného materiálu k rafinaci a stanovení dosažitelného stupně čistoty. - predikci rozdělovací schopnosti a obohacování cizích příměsí s hodnotami k o > v osách primárně tuhnoucích dendritů a hromadění příměsí s k o < v mezidendritických prostorech, tedy v posledně tuhnoucí na příměs obohacené matečné tavenině. - v souladu s teoretickými předpoklady se hromadí příměsi a nečistoty s k o > na počátku ingotku a příměsi s hodnotami k o < v ncové části ingotku. - čím je hodnota k o vzdálenější od jedné (k o <<, k o >> ), tím účinnější bude rafinace základní látky od dané příměsi. Znalost hodnot rozdělovacích eficientů je tedy významná jak pro výběr materiálů určených pro rafinaci krystalizačními procesy, tak i pro stanovení dosažitelného stupně čistoty rafinovaného materiálu. Rozdělovací eficienty vyjadřují rovněž stupeň chemické nehomogenity při primární krystalizaci. 4

5 0 k o Li Be O Co Mn Ti V Mg Sc Cu Al Cr Ni Ge As Zn Ga Mo Se Y Cd In Sn Fe Sm Dy Na S Gd Zr Nd Ce authors La [9] P [2] He Ne Ar [3] Pr [4] Kr Xe [others] Rn proton number of admixtures Sb Te Tm E Lu Hor Tb Yb Pt Hg Tl Pb Bi Th U Obr.. Periodická relační závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v stříbře na protonovém čísle příměsi. Fig.. Periodical coorelation dependence of equilibrium segregation coefficients of admixtures in silver on proton number of admixture elements. k o Li Be Ti V Nb Rh Cr Fe Ni Zr Mg Sc Al MnCo Cu Zn Ru Cd In Si Ca Ga Ge Sn Sb As Na Sr T Er Tm a Ho Lu Dy Yb Gd Tb Nd La Sm Pt Hg Tl Pb Bi authors [9] [3] [5] [others] U Ce 0.00 He Ne Ar Kr Se Rn proton number of admixtures Th Obr. 2. Periodická relační závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí ve zlatě na protonovém čísle příměsi. Fig. 2. Periodical coorelation dependence of equilibrium segregation coefficients of admixtures in gold on proton number of admixture elements. 5

6 k o H Li He Be Mg C B O Ne Al S Si P Ti Ca Ar V Zn Cr Mn Sc Co Ni Fe Cu As Se Br Ga Ge Nb Sr Kr Mo Rh Y Zr Cd Te In Pu authors [9] [3] [6] [0] [7] [8] [9] [20] [aprox.] proton number of admixtures Sn Sb Pr Nd Sm La Pm Xe Ce Ho Ta Hf W Re Ir Yb Tl Pt Bi Hg Th Ac U Pb Pu Rn Obr. 3. Periodická relační závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v mědi na protonovém čísle příměsi. Fig. 3. Periodical coorelation dependence of equilibrium segregation coefficients of admixtures in cooper on proton number of admixture elements. k o Os Rh Nb Mo Ta Tc Ir C Mn Pt Fe Zn Zr Hf Mg Sc Re Cr In Li Ru W Al Cu Sn Pr Gd Pb U Co Dy B Ti V Ni Ga Cd Sb Eu Yb Pu Bi Y Ce Er TbHo Te La Sm Sr S Ge Nd Tl Si Ca Be Se Th authors [9] P [aprox.] He Ne Ar Kr Xe Rn proton number of admixtures Obr. 4. Periodická relační závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v paladiu na protonovém čísle příměsi. Fig. 4. Periodical coorelation dependence of equilibrium segregation coefficients of admixtures in palladium on proton number of admixture elements. 6

7 4 ZÁVĚR V práci byly přehledně prezentovány výsledky systematického studia binárních systémů -, -, Cu - a - příměs v oblasti solidu a likvidu přilehlé teplotě tání základních vů,, Cu a. Základním cílem bylo stanovit nebo upřesnit hodnoty rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí ve,, Cu a a potvrdit již dříve zjištěnou periodicu závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů na atomovém čísle prvků. Byly vypočteny rovnice křivek solidu a likvidu a stanoveny hodnoty rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v,, Cu a. Celkem bylo zpracováno 206 binárních systémů výše uvedených vů. Byla sestrojena grafická relační periodická závislost rovnovážných rozdělovacích eficientů příměsí v,, Cu a na protonovém čísle příměsového prvku. Tato periodická závislost dává možnost předpovědět u některých prvků jejich chování při krystalizačních procesech z hlediska segregace, příp. možnosti legování či mikrolegování. Také je možno předpovědět základní typ dosud neznámých binárních diagramů v oblasti vysoké ncentrace základní složky. Periodické relační závislosti objektivně vypovídají o účinnosti rafinace při zonálním tavení a směrové krystalizaci ja výběrových rafinačních krystalizačních metod výroby vysoce čistých ušlechtilých vů. Tyto závislosti umožňují prognózu stupně rafinace jednotlivých vů a jsou původním příspěvkem k teorii i praxi rafinace ušlechtilých vů krystalizačními metodami. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR, reg. č. 06/06/90 Studium procesů krystalizace vícemponentních slitin s cílem stanovení zánitostí interakce prvků a tvorby struktury a v rámci projektu EU COST Action 53 Lead-Free Solder Materials. LITERATURA [] MASSALSKI, T. D., Binary Alloys Phase Diagrams. Ohio:ASM Metals Park, 987. [2] HANSEN, M., Constitution of Binary Alloys. New York: McGraw-Hill Company, 958. [3] ELLIOTT, R. P., Constitution of Binary Alloys. New York: McGraw-Hill Company, 965. [4] SHUNK, F. P., Constitution of Binary Alloys. New York: McGraw-Hill Company, 969. [5] OKAMOTO, H., Phase Diagrams for Binary Alloys. Desk Handbook. ASM International. Ohio: Materials Park, [6] MASSALSKI, T. D., Binary Alloys Phase Diagrams. Second Edition Plus Updates on CD ROM. ASM International, Ohio: Metals Park, 996. [7] BAKER, H., ASM Handbook. Alloy Phase Diagrams. Vol. 3. ASM International, Ohio: Metals Park, 999 [8] AGEJEV, V. N., PETROVA, L. A. Diagrammy sostojanija metalličeskych sistem. Viniti Moskva, [9] DRÁPALA, J., KUCHAŘ, L., Metalurgie čistých vů metody rafinace čistých látek. Nadácia R.Kammela Košice, s. [0] BARTHEL, J., BUHRIG, E., HEIN, K., KUCHAŘ, L. Kristallisation aus Schmelzen. Leipzig: VEB, s. [] DRÁPALA, J., KUCHAŘ, L. Rafinace ušlechtilých vů krystalizačními metodami. Kovové materiály, 997, vol. 35, no. 3, p [2] KUCHAŘ, L., DRÁPALA, J., WOZNIAKOVÁ, B. Die Gleichgewichtsverteilungseffizienten der Beimengungen in Silber. Sborník věd. prací Vysoké šly báňské Ostrava, 982, XXVIII, No., s

8 [3] VIGDOROVIČ, V. N., MARYČEV, V. V., ŠIROBOKOVA, T. G. Metally, IAN SSSR, 970, No. 2, s [4] KUCHAŘOVÁ, K., ČOCHNÁŘ, Z., NETOČNÁ, Z. Příspěvek k pásmovému přetavování stříbra. In. Sborník V. věd. nference VŠB Ostrava, 97. [5] KUCHAŘ, L., DRÁPALA, J., WOZNIAKOVÁ, B. Die Gleichgewichtsverteilungseffizienten der Fremdelemente im System Gold-Beimengung. Sborník věd. prací Vysoké šly báňské Ostrava, 984, XXX, č., s [6] ALEXANDROV, B. N., RYBALČENKO, L. F., DUKIN, V. V. Metally, IAN SSSR, 970, No. 4, s [7] TOLMIE, E. D., ROBINS, D. A. Journal of the Institut of Metals. 956/57, 85, p. 7. [8] GERLACH, J., POWLEK, F., ROGALA, D. Zonengeschmolzenes Kupfer. Metall., 964, No., s. 58. [9] NISELSON, L. A., JAROŠEVSKIJ, A. G. Koeficienty razdělenija (raspredělenija) kristallizacionnych metodov očistki. Černogolovka, s. [20] CHALMERS, B. J. Metals, 6, 954. No. 5, p

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

Výroba a vlastnosti neželezných kovů

Výroba a vlastnosti neželezných kovů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Výroba a vlastnosti neželezných kovů Studijní opory pro předmět Výroba neželezných kovů Monika Losertová

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK

POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK POZNATKY Z PYROMETALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ KONEKTORŮ A PLOŠNÝCH DESEK FINDINGS FROM PYROMETALURGICAL TREATMENT OF WASET GENERATED FROM CONNECTORS AND PRINTED CIRCUIT BOARDS Burkovič, R a., Malcharcziková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Názvosloví anorganické chemie ve výuce na základních a středních školách v ČR. Autor: Lenka Jedličková

Více

28. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Sborník přednášek

28. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Sborník přednášek 28. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli Sborník přednášek Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika 4. - 5. duben 2012 TANGER spol. s r.o. OSTRAVA VŠB - TU OSTRAVA, FMMI

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 9 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Inzerat_JMO_0909:Festo FINE MECHANICS AND OPTICS 28.8.2009 11:56 Stránka 1 Bezpečnost strojů ISSN 0447-6441 Index 46 723 Všechny výrobní stroje a zařízení musejí od nového

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Ing. Radim Číž MODELOVÁNÍ A ANALÝZA PROVOZU SYSTÉMŮ DIGITÁLNÍCH ÚČASTNICKÝCH VEDENÍ MODELLING AND

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně ISSN 0447-6441 Index 46 723 Optická mikroskopie v blízkém

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Český svaz vědeckotechnických společností Česká vodíková technologická platforma

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ

PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ PŘEHLED HYDROMETALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ZÍSKÁVÁNÍ Zn A Mn Z ODPADNÍCH ALKALICKÝCH A ZINKO-CHLORIDOVÝCH Zn/MnO 2 BATERIÍ JIŘÍ FORMÁNEK a, JITKA JANDOVÁ a a JIŘÍ SÍS b a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Nano 02. National Conference

Nano 02. National Conference Nano 02 National Conference organised by Czech Society for New Materials, Nanoscience and Nanotechnology Section and Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Scientific Committee

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze Součást vysoké školy Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Název studijního programu

Více

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014 Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav skla a keramiky

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více