STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE"

Transkript

1 STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE STUDY OF SKELETAL RESIDUES DEGRADATION USING INFRARED SPEKTROSCOPY Anna Vitešníková 1, Lubomír Prokeš 1, Miriam Nývltová Fišáková 2, Eva Drozdová 1, Pavel Kouřil 2, Pavel Stabrava 2, Jana Gryc 2 1) Masarykova univerzita v Brně / Masaryk University in Brno 2) Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně / Istitute of Archaeology of the Academy of Sciences ČR in Brno Úvod Přestože je infračervená spektrometrie metoda užívaná převážně k identifikaci struktury chemických látek, lze ji úspěšně využít i v celé řadě vědních disciplín, mimo jiné také v oblasti antropologie a archeometrie. Z dosud publikovaných studií vyplývá, že pomocí infračervené spektrometrie lze s úspěchem charakterizovat projevy postdepozičních degradačních procesů na kosterních pozůstatcích. Transformace a destrukce kostní tkáně začíná okamžitě po smrti jedince, přičemž míra a charakter destrukce kosti jsou dány zejména působením vnějších faktorů (např. ph, vlhkost a chemické složení půdy, přítomnost mikroorganismů apod.) [HERRMANN NEWESELY 1982]. Interakce kostní tkáně s okolním prostředím se může projevit změnou jejího chemického složení (např. rekrystalizace a rozpuštění hlavní minerální složky kosti tj. hydroxyapatitu (Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH)) a následnou mechanickou destrukcí kostní matrice. Specifickým faktorem působícím na kosterní pozůstatky je vysoká teplota, jejímž účinkům je tělo vystaveno při uhoření či cíleném spalování (kremaci). V této práci byla experimentálně ověřena možnost použití infračervené spektrometrie pro studium spálených kosterních pozůstatků, zejména pro rozlišení spálených a nespálených kostí a také odhad teploty a podmínek spalování. Dále byla studována degradace kalcifikované tkáně novověkých kosterních pozůstatků z kovových rakví. Metoda Pro analýzu vzorků kosterních pozůstatků byla použita metoda FTIR (Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací), jejímž základním principem je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, kdy je pohlcená energie využita ke změnám rotačně-vibračních energetických stavů molekuly, v závislosti na změnách jejího dipólového momentu [KLOUDA 2003]. Různé druhy kovalentních vazeb absorbují záření různé vlnové délky. Analytickým výstupem je infračervené spektrum závislost množství absorbovaného infračerveného záření (vyjadřovaného např. jako absorbance) na jeho vlnové délce (vyjadřované zpravidla jako vlnočet, v cm -1 ). Přítomnost spektrálního pásu pro určitý vlnočet svědčí o přítomnosti určitého typu vazby, a tím pádem i o přítomnosti určitých funkčních skupin. Vzorek pro analýzu byl vždy odebrán z kompaktní části kosti. Vzorky byly sušeny při teplotě 85 C po dobu 150 minut. Po vysušení bylo vždy 10 mg smícháno s 100 mg vysušeného bromidu draselného (KBr) a po homogenizaci směsi (třením v achátové misce) z ní byla vylisována tableta. Takto upravený vzorek byl analyzován spektrometrem ATI Mattson (Genesis Series FTIR). Výsledky Degradace kalcifikované tkáně v kovových rakvích Analyzovány byly kosterní pozůstatky příslušníků rodu Dietrichsteinů, které byly vyzvednuty z rodinné hrobky Dietrichsteinů v Mikulově při průzkumu v letech [DROZDOVÁ 2006]. Jednalo se o fragment blíže neurčené dlouhé kosti knížete Leopolda Ignáce (Vzorek LI, Obr. 1), dále fragment dlouhé kosti knížete Ferdinanda Josefa (Vzorek FJ, Obr. 1) a fragment obratle knížete Waltera Xavera (Vzorek WX, Obr. 1, Obr. 2). Tyto ostatky dietrichsteinských knížat byly velmi špatně zachované, bylo na nich patrné narušení histologické struktury kostní matrice v důsledku transformace její minerální složky hydroxyapatitu. Na povrchu fragmentů kostí byly makroskopicky pozorovatelné výkvěty bílých krystalů. Analýzou metodou FTIR se podařilo prokázat, že se jedná o krystaly brushitu (CaHPO 4. 2 H 2 O), viz infračervené spektrum Obr. 2 (Tab. 1), který vzniká rekrystalizací hydroxyapatitu (v sekvenci hydroxyapatit oktakalciumfosfát brushit, Tab. 2) vlivem nízké hodnoty ph a vysoké vlhkosti prostředí. Kyselé prostředí vzniká při hnití měkkých tkání, proto lze brushit nalézt už v raném stádiu rozkladu kostí [HERRMANN NEWESELY 1982]. Výskyt brushitu byl v minulosti pozorován na kosterních pozůstatcích z chladných, nevětraných krypt s podlahou pod úrovní spodní vody [PROKEŠ 2007]. Brushit tvoří objemné krystaly, které zapříčiňují rozpraskávání kostní tkáně a rozpad osteonů. Tento minerál je také na rozdíl od hydroxyapatitu rozpustný ve vodě, což opět podstatně usnadňuje destrukci kostní tkáně. 24

2 Muzea, památky a konzervace 2008 Obr. 1: Fragmenty kostí dietrichsteinských knížat s výskytem brushitu Obr. 2: Výskyt brushitu na fragmentu obratle knížete Waltera Xavera Dietrichsteina (Foto: L. Prokeš, Masarykova univerzita) Obr. 3: FTIR spektrum vzorek LI (kn. Leopold Ignác) 25

3 Vlnočet (cm -1 ) Stanovení 3545 cm cm cm cm cm -1 valenční vibrace O H skupin vody (hydrát), případně HPO cm cm -1 valenční vibrace PO H 1651 cm -1 deformační vibrace O H vody 1217 cm -1 valenční vibrace P O 1137 cm cm -1 asymetrická valenční vibrace P O 987 cm -1 symetrické valenční vibrace P O 874 cm cm -1 asymetrické valenční vibrace P O P 665 cm cm cm -1 deformační vibrace O P O Tab. 1: FTIR pásy brushitu (JOSHI JOSHI 2003, KUMAR KALAINATHAN 2008) ph 7,0 7,5 (fyziologické) 6,0 7,0 4,5 6,0 Minerál hydroxyapatit oktakalciumfosfát brushit Chemický vzorec Ca 5 (PO 4 ) 3 OH Ca 4 H(PO 4 ). 2 H 2 O CaHPO 4. 2 H 2 O Součin rozpustnosti Tab. 2: Transformace hydroxyapatitu v kyselém prostředí (PROKEŠ 2007) Na kosterních pozůstatcích může být pozorován také výskyt jiného minerálu, vzniklého rekrystalizací hydroxyapatitu, vivianitu (Fe 3 (PO 4 ) 2. 8 H 2 O). Vivianit vzniká v anaerobním a kyselém prostředí (hlavně v podmáčených půdách), v přítomnosti zdroje železa, což mohou být železné předměty nebo půda samotná [PROKEŠ 2007]. Je to bezbarvý průsvitný minerál tvořící tabulovité krystaly, který se na vzduchu (oxidací Fe 2+ na Fe 3+ ) zbarvuje světle modře, případně do temných odstínů modré. Tento minerál byl identifikován na fragmentu subrecentního kravského zubu (Obr. 4, spektrum Obr. 5, Tab. 1), který byl získán při archeologickém výzkumu v Třebíči. Studium termicky podmíněných změn v kostní tkáni Nálezy spálených nebo ohořelých kosterních pozůstatků jsou v archeologických výzkumech poměrně časté. Z antropologického hlediska je u takových kosterních pozůstatků žádoucí sledovat termicky podmíněné morfologické změny (změny velikosti, tvaru, histologické struktury a chemického složení kosti a s tím spojenou změnu zbarvení a mechanických vlastností) [THOMPSON 2004]. Při hodnocení kosterních pozůstatků ze žárových hrobů lze na základě charakteru morfologických změn určit míru poškození ohněm neboli stupeň spálení kosti [viz. např. DOKLÁDAL 1999; HOLCK 1997] a přibližně odhadnout teplotu kremace. Pro přesnější charakterizaci stupně spálení byla v minulosti použita řada fyzikálně-chemických metod, např. termická analýza [LOZANO et al. 2003], FTIR analýza (LEBON et al. 2008, MUNRO et al. 2007] nebo rentgenostrukturní analýza [THOMPSON et al. 2008]. Obr. 4: Výskyt vivianitu na úlomku kravského zubu Obr. 5: FTIR spektrum kravský zub - vivianit První skupinou vzorků, u nichž byly studovány změny v chemickém složení metodou FTIR, byl soubor kosterních pozůstatků pocházejících z archeologického výzkumu hradiště Chotěbuz-Podobora, které je ve starší fázi své slovanské existence datováno do 2. pol. 8. až po přelom století [KOUŘIL 2007]. Z tohoto závěrečného stádia pochází i spálený objekt, v němž byly nalezeny pozůstatky uhořelých hospodářských zvířat: prasete, tří ovcí/koz, březí krávy a psa (Obr. 6) [M. NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ ústní sdělení]. V případě krávy byly k analýze vybrány vzorky z hnědě (kráva H), černě (kráva Č) a bíle (kráva B) zbarvené kostní tkáně. Všechny kosterní pozůstatky ostatních zvířat byly zbarveny bíle. Stupeň spálení kosti byl nejprve určen makroskopicky (podle morfologických vlastností a zbarvení kostní tkáně) s využitím stupnic spálení kosti [DOKLÁDAL 1999; HOLCK 1997; MUNRO et al. 2007; WALKER et al. 2007], viz. Tab. 3 a Tab

4 Muzea, památky a konzervace 2008 Dokládal 1999 Holck 1997 Kráva H stupeň II (± 300 C) Grade 1 (cca 300 C) Kráva Č stupeň II (± 400 C) Grade 2 (cca 400 C) Kráva B, prase, ovce/koza stupeň V (nad 750 C) Grade 3, resp. 4 (nad 800 C) Tab. 3: Stupeň spálení a odhad kremační teploty kosterních pozůstatků na základě teploty a morfologických změn Munro et al Walker et al Kráva H C cca 250 C Kráva Č cca 350 C C Kráva B, prase, ovce/koza cca 700 C cca 900 C Tab. 4: Odhad teploty spálení kosterních pozůstatků na základě zbarvení Následně byla interpretována infračervená spektra, v nichž byla, za účelem studia termicky podmíněných změn v chemickém složení kostí, sledována přítomnost charakteristických absorbčních pásů anorganické i organické složky kosti (Tab. 5, Tab. 6). FTIR indikuje přítomnost vody (postupná redukce OH pásů vody, kolem 400 C zcela vymizí), redukci a posun pásu karbonátu (pás cm -1, významná redukce kolem C), redukci organické složky kosti (zejm. kolagenu) (kolem C) [MUNRO et al. 2007]. U dokonale spálených kostí (neobsahujících organickou složku a vodu) dochází při teplotě cca 900 C k rekrystalizačním změnám fosfátu na whitlockit (β-trikalciumfosfát; pás kolem 655 cm -1 ) [LOZANO 2003; THOMPSON 2004]. Z výsledků analýz vyplývá, že teploty spalování zhruba odpovídají teplotám zjištěným odhadem ze zbarvení a stupně přepálení. U kostí, které nebyly dokonale spáleny, tedy hnědé a černé (Obr. 7, Obr. 8) kosti krávy, se vyskytují pásy typické pro organickou složku a vodu. Z charakteru anorganické složky spekter těchto kostí lze usoudit, že černá kost byla vystavena působení vyšší teploty (cca 400 C) než kost hnědá ( C). V černé kosti byl však zjištěn oproti hnědé kosti větší podíl organické složky (organická složka v hnědé kosti byla pravděpodobně redukována postdepozičními procesy, v černé kosti byla naopak stabilizována karbonizací). Na základě rozdílného zbarvení i odlišností v infračervených spektrech jednotlivých vzorků pocházejících z různých částí skeletu krávy bylo možné usoudit, že jednotlivé části těla nehořely rovnoměrně. Nedokonalé spálení kosterních pozůstatků a zachování karbonizovaných zbytků měkkých tkání je obecně důsledkem omezeného přístupu kyslíku ke kosti během kremace díky specifickému uložení pozůstatků [FAIRGRIEVE 2008]. Důvodem, proč byly některé části skeletu uhořelé krávy spáleny méně než ostatní, je zřejmě velký podíl měkkých tkání bránících přístupu kyslíku a přítomnost velkého množství plodové vody (jednalo se o březí krávu). Intenzita pásu uhličitanu a index krystalinity neboli splitting factor (vypočítaný jako podíl sumy výšek fosfátových píků (603 a 563 cm -1 ) a výšky mezi nimi; rostoucí úměrně s teplotou) ukazuje, že teplota působící na bílé pozůstatky krávy (Obr. 9) byla o něco nižší ve srovnání s pozůstatky ostatních zvířat. Teplota tedy dosahovala cca C v případě krávy, u ostatních spíše C (všechny odhady jsou učiněny pouze na základě údajů z literatury, detailnější odhad by vyžadoval provedení experimentů). Analýza tedy potvrdila nerovnoměrné hoření těl v objektu vlivem rozdílného fyzického stavu zvířat a ukázala, že teplota v objektu během požáru dosahovala až na 1000 C. Obr. 6: Pohled na spáleniště chléva (hradisko Chotěbuz Podobora). Jsou zde vyznačeny pozůstatky březí krávy, prasete, tří ovcí a psa. Kráva je v červeném oválu, ovce jsou v oranžových oválech, prase ve žlutém a pes v modrém oválu (Foto: M. Nývltová Fišáková Archeologický ústav AV Brno) Obr. 7: FTIR spektrum vzorku z hnědé kosti krávy 27

5 Obr. 8: FTIR spektrum vzorku z černé kosti krávy Obr. 9: FTIR spektrum vzorku z bílé kosti Krávy 564, 578, , 982, 1120 Vlnočet (cm -1 ) Stanovení pásy valenční vibrace O P O fosfátové skupiny trikalciumfosfátu pásy valenční vibrace P O fosfátové skupiny trikalciumfosfátu 710, 874 pásy vibrace O C O karbonátu , , pásy asymetrické vibrace O C O karbonátu , pásy asymetrické vibrace O C O karbonátu 1650 pás deformační vibrace H O H vody 3570, 3498 pásy deformační vibrace O H vody 3570 pás valenční vibrace O H hydroxyapatitu Tab. 5: Infračervené pásy stanovované v kosterních pozůstatcích [SHI et al. 2005; LOZANO 2003] Vlnočet (cm -1 ) Stanovení pásy deformační vibrace C H v aromátech 1450 pás deformační vibrace C H amidů III 1450 pásy skeletální vibrace C=C v aromátech 1550 kombinace valenční vibrace C N a deformační vibrace N H amidů II (proteiny, peptidy) 1580 pás Ar H šestičlenného aromatického kruhu 1650 pás valenční vibrace C=O amidů I (proteiny, peptidy) pásy valenční vibrace C H 2928, 2857 pásy valenční vibrace C H methylenu pásy valenční vibrace O H a/nebo N H Tab. 6: Infračervené pásy organických skupin [OUDEMANS et al. 2007; STUART 2004] Analyzován byl také soubor vzorků spálených kostí pocházejících z žárového pohřebiště kultury lužických popelnicových polí (KLPP) nacházejícího se na katastru města Příbor. Během archeologického výzkumu bylo prozkoumáno 89 samostatných hrobů [STABRAVA, rkp. nálezové zprávy]. Pro účely zkoumání spálených kosterních pozůstatků pomocí FTIR byly vybrány následující hrobové celky: H37, H40, H44, H53, H57, H58 a H67. Popelnice byly ve většině případů velmi špatně zachované, kremační pozůstatky byly v ideálním případě zachyceny na dně popelnice, kde často tvořily s uhlíky a hlínou kompaktní krustu (Obr. 10) [STABRAVA, rkp. nálezové zprávy]. Vlastní kosterní pozůstatky byly nalezeny ve fragmentárním stavu, byly zbarveny bíle a jejich povrch byl rozpraskaný (Obr. 11). Infračervená spektra analyzovaných kosterních pozůstatků, pocházejících ze sedmi popelnicových hrobů, vykazují řadu shodných rysů: u všech je pozorovatelná významná redukce pásu vody, zůstal pouze pás OH skupin (3570 cm -1 ) hydroxyapatitu, a významná redukce pásů uhličitanů (Obr. 12). Určující pro odhad kremační teploty je přítomnost pásu β-trikalciumfosfátu (cca 638 cm -1 ), který se objevuje při teplotách nad 800 C [MUNRO et al.]. Teplota zjištěná pro kremace lidí lužické kultury odpovídá C, což souhlasí s odhadem J. Wahla (1981), který uvádí pro pravěké 28

6 Muzea, památky a konzervace 2008 kremace teplotu cca C, maximálně 900 C. Takto vysoké hodnoty svědčí o použití značného množství paliva a dokonalém přístupu vzdušného kyslíku, případně o dobře organizované technické stránce kremace. V případě pohřebiště KLPP v Příboře byl prokázán jednotný pohřební ritus a bylo zjištěno, že lidská těla byla spalována při C na otevřeném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. Závěr Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že infračervená spektrometrie je metodou vhodnou pro charakterizaci postmortálních degradačních procesů u kosterních pozůstatků, odrážející charakter prostředí, v němž byly pozůstatky uloženy. Zejména jde o rekrystalizační změny kostní matrice transformaci kostního minerálu na brushit a vivianit. Odraz termicky podmíněných změn kosterních pozůstatků v infračerveném spektru a také přesnější odhad teploty spalování (ve srovnání s dosud užívanými morfologickými postupy) umožňuje nejen detailněji charakterizovat pozůstatky dávných požárů, ale také lépe porozumět technologii kremace pravěkých populací. Literatura Obr. 10: Hrob č. 40 (H40) (Foto: P. Stabrava Společné pracoviště AÚ AV ČR v Brně a SZM v Opavě) Obr. 11: Fragmenty spálených kosterních pozůstatků z hrobu č. 67 Obr. 12: FTIR spektrum spálených kosterních pozůstatků z hrobu č. 37 DOKLÁDAL, M.: Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Sborník prací lékařské fakulty 113. Brno DROZDOVÁ, E.: Dietrichsteinové z Mikulova. Brno FAIRGRIEVE, S. I.: Forensic cremation, Recovery and Analysis. London New York JOSHI, V. S. JOSHI, M. J.: FTIR spectroscopic, thermal and growth morphological studies of calcium hydrogen phosphate dihydrate crystals. Crystal Research and Technology 3, 2003, p KLOUDA, P.: Moderní analytické metody. Ostrava KOUŘIL, P.: Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře. Těšínsko 50, 2007, č. 1, 5 8. KUMAR, R. A. KALAINATHAN, S.: Growth and characterization of nano-crystalline hydroxyapatite at physiological conditions. Crystal Research and Technology 43, 2008, p HERRMANN, B. NEWESELY, H.: Dekompositionsvorgange Knochens unter langer Liegezeit.1. Die mineralische Phase. Antropologischer Anzeiger 40, 1982, p HOLCK, P.: Cremated Bones. A Medical-Anthropological Study of An Archaeological Material on Cremation Burials. Oslo LEBON, M. REICHE, I. FRÖHLICH, F. BAHAIN, J. J. FALGUÈRES, C.: Characterization of archaeological burnt bones: contribution of a new analytical protocol based on derivative FTIR spectroscopy and curve fitting of the ν1ν3 PO4 domain. Analytical and Bioanalytical Chemistry 392, 2008, p LOZANO, L. F. PEÑA-RICO, M. A. HEREDIA, A. OCOTLÁN-FLORES, J. GÓMEZ-CORTÉS, A. VELÁZQUEZ, R. BELÍO, I. A. BUCIO, L.: Thermal analysis study of human bone. Journal of Materials Science 38, 2003, p MUNRO, L. E. et al.: Burning and boiling of modern deer bone: Effects on crystallinity and oxygen isotope composition of bioapatite phosphate Palaeogeography, Palaeoclimatology. Palaeoecology 249, 2007, p PROKEŠ, L.: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu. Brno SHI, J. KLOCKE, A. ZHANG, M. BISMAYER, U.: Thermally-induced structural modification of dental enamel apatite: decomposition and transformation of carbonate groups. 29

7 European Journal of Mineralogy 17, 2005, p THOMPSON, T. J. U.: Recent advances in the study of burned bone and their implications for forensic anthropology. Forensic Science International 146, 2004, p WAHL, J.: Beobachtungen zur Verbrennung menslicher Leichname. Über die Vergleichbarkeit moderner Kremationen mit prähistorischen Leichenbränden. Archäologisches Korrespondenzblatt 11, p WALKER, P. L. MILLER, K. W. P. RIHMAN, R.: Time, temperature, and oxygen availibility: an experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. The Analysis of Burned Human Remains. Burned Bone 2007, p Summary Infrared spectroscopy is one of the most frequent method used for identification of various materials. This method was used in this study for characterisation of postmortal degradation of skeletal residues. An essential importance for preservation or degradation of bone tissue have the qualities of surrounding soil mainly ph level and humidity. In acidic surroundings the mineral composition of bone hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH is gradually melt, which can finally eventuate in decalcification of bone tissue. Another result of the acidic environment is recrystalization of hydroxyapatite into the other mineral called brushit (CaHPO4. 2 H2O). Brushit occurence was approved in bones of Dietrichstein family members, who were buried in a family crypt in Mikulov. A specific factor influencing degradation of bones is high temperature. FTIR spectroscopy can be used to differentiate between burnt or unburnt bones and thanks to this method the temperature of cremation and the burning conditions can be successfully estimated. Bone residues coming from the necropolis in Příbor (the Bronz Age, the Iron Age) and also animal residues from Chotěbuz-Podobora were analysed. 30

Fotodegradace rašelinných huminových látek

Fotodegradace rašelinných huminových látek Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen

Více

VYUŽITÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE A JINÝCH SPEKTROSKOPICKÝCH METOD PŘI HODNOCENÍ JASOVÉ REVERZIBILITY BUNIČINY

VYUŽITÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE A JINÝCH SPEKTROSKOPICKÝCH METOD PŘI HODNOCENÍ JASOVÉ REVERZIBILITY BUNIČINY ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 56(2): 63 72, 2014 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene VYUŽITÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE A JINÝCH SPEKTROSKOPICKÝCH METOD PŘI HODNOCENÍ JASOVÉ REVERZIBILITY BUNIČINY

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček

Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček Characterization and restoration of glazed historical pelvises Šárka Jonášová 1, Alexandra Kloužková 2, Ljuba Svobodová 3 1 Laboratoř anorganických

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)

Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) 628 Archeologické rozhledy LXIV 2012 628 694 Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel

Více

55 Památník Jakuba z Zinnenburku průzkum a restaurování* Radka Pavlovská, Radomír Slovik

55 Památník Jakuba z Zinnenburku průzkum a restaurování* Radka Pavlovská, Radomír Slovik Obsah Contents 2 Editorial 3 tematické studie 3 Studium nestabilního žlutého barviva svatebních šatů z roku 1890 a jejich restaurování* Martina Ohlídalová, Květa Pavlíčková, Jana Sanyová, Markéta Škrdlantová

Více

Identifikace inkoustů s využitím Ramanovy spektroskopie

Identifikace inkoustů s využitím Ramanovy spektroskopie Identifikace inkoustů s využitím Ramanovy spektroskopie Using Raman spectroscopy for inks identification Pavel Valášek Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT

Více

Jak vibrují atomy v molekulách

Jak vibrují atomy v molekulách Jak vibrují atomy v molekulách Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR trchova@imc.cas.cz Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů jader v molekulách, tj.

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

Akademie věd České republiky. Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd chemických

Akademie věd České republiky. Teze disertace k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině věd chemických Akademie věd České republiky Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd chemických Syntézy materiálů pro stechiometrickou a fotokatalytickou degradaci bojových chemických látek

Více

PRůzkum A konzervace nálezů z LAngObARDskéhO POhřEbIšTě v kyjově, OkREs hodonín

PRůzkum A konzervace nálezů z LAngObARDskéhO POhřEbIšTě v kyjově, OkREs hodonín FKR 2013 3 PRůzkum A konzervace nálezů z LAngObARDskéhO POhřEbIšTě v kyjově, OkREs hodonín martin hložek 1 Renata Pelíšková 1 jaromír šmerda 2 (hlozek@technicalmuseum.cz) 1 Metodické centrum konzervace,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Dílčí zpráva II. etapa 27.3. 20.6. 2007 Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY. 1. Úvod

KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY. 1. Úvod Folia venatoria, 36 37, 2007 KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY Colorimetric analysis of the colour characters of the pheasant eggshell in dependence

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech 3 28 Archeologické rozhledy LIX 2007 3 Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech The analysis of non-ceramic refuse from the Neolithic site at Bylany Petr Květina Cílem práce je interpretace

Více

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek

Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS. Martin Cvek Měření velikosti polymerních klubek hyaluronanu metodou DLS Martin Cvek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá rozptylem světla a využitím tohoto jevu k charakterizaci částic

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Diplomová práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu Use of Thermography in Breast Cancer Screening Diplomová

Více

Vědecká činnost a anotované výsledky badatelského a cíleného výzkumu 2

Vědecká činnost a anotované výsledky badatelského a cíleného výzkumu 2 2 Výroční zpráva o činnosti Akademie věd České republiky 2007 Vědecká činnost a anotované výsledky badatelského a cíleného výzkumu 2 Výsledky vědecké činnosti získané v AV ČR jsou uvedeny podle sekcí.

Více

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Termická analýza Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se zaměřením na anorganické nekovové

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013

STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013 STAVEBNÍ OBZOR ROČNÍK 21 ČÍSLO 07/2013 Navigace v dokumentu PAVLÍK, Z. FOŘT, J. ŽUMÁR, J. PAVLÍKOVÁ, M. MEDVEĎ, I. ČERNÝ, R. Sekundární vlivy na materiálové parametry charakterizující transport vodní páry

Více

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání Bc. Libor NOVÁK Diplomová práce 2013 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze

SBORNÍK KONFERENCE. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 2 SBORNÍK KONFERENCE Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 3. ročník Praha 2014 Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Pořadatel konference: Katedra konstrukcí pozemních staveb a Centrum pro nanotechnologie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii Jakub Stuna 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce

Více