STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE"

Transkript

1 STUDIUM DEGRADACE KOSTERNÍCH POZŮSTATKŮ POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE STUDY OF SKELETAL RESIDUES DEGRADATION USING INFRARED SPEKTROSCOPY Anna Vitešníková 1, Lubomír Prokeš 1, Miriam Nývltová Fišáková 2, Eva Drozdová 1, Pavel Kouřil 2, Pavel Stabrava 2, Jana Gryc 2 1) Masarykova univerzita v Brně / Masaryk University in Brno 2) Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně / Istitute of Archaeology of the Academy of Sciences ČR in Brno Úvod Přestože je infračervená spektrometrie metoda užívaná převážně k identifikaci struktury chemických látek, lze ji úspěšně využít i v celé řadě vědních disciplín, mimo jiné také v oblasti antropologie a archeometrie. Z dosud publikovaných studií vyplývá, že pomocí infračervené spektrometrie lze s úspěchem charakterizovat projevy postdepozičních degradačních procesů na kosterních pozůstatcích. Transformace a destrukce kostní tkáně začíná okamžitě po smrti jedince, přičemž míra a charakter destrukce kosti jsou dány zejména působením vnějších faktorů (např. ph, vlhkost a chemické složení půdy, přítomnost mikroorganismů apod.) [HERRMANN NEWESELY 1982]. Interakce kostní tkáně s okolním prostředím se může projevit změnou jejího chemického složení (např. rekrystalizace a rozpuštění hlavní minerální složky kosti tj. hydroxyapatitu (Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH)) a následnou mechanickou destrukcí kostní matrice. Specifickým faktorem působícím na kosterní pozůstatky je vysoká teplota, jejímž účinkům je tělo vystaveno při uhoření či cíleném spalování (kremaci). V této práci byla experimentálně ověřena možnost použití infračervené spektrometrie pro studium spálených kosterních pozůstatků, zejména pro rozlišení spálených a nespálených kostí a také odhad teploty a podmínek spalování. Dále byla studována degradace kalcifikované tkáně novověkých kosterních pozůstatků z kovových rakví. Metoda Pro analýzu vzorků kosterních pozůstatků byla použita metoda FTIR (Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací), jejímž základním principem je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, kdy je pohlcená energie využita ke změnám rotačně-vibračních energetických stavů molekuly, v závislosti na změnách jejího dipólového momentu [KLOUDA 2003]. Různé druhy kovalentních vazeb absorbují záření různé vlnové délky. Analytickým výstupem je infračervené spektrum závislost množství absorbovaného infračerveného záření (vyjadřovaného např. jako absorbance) na jeho vlnové délce (vyjadřované zpravidla jako vlnočet, v cm -1 ). Přítomnost spektrálního pásu pro určitý vlnočet svědčí o přítomnosti určitého typu vazby, a tím pádem i o přítomnosti určitých funkčních skupin. Vzorek pro analýzu byl vždy odebrán z kompaktní části kosti. Vzorky byly sušeny při teplotě 85 C po dobu 150 minut. Po vysušení bylo vždy 10 mg smícháno s 100 mg vysušeného bromidu draselného (KBr) a po homogenizaci směsi (třením v achátové misce) z ní byla vylisována tableta. Takto upravený vzorek byl analyzován spektrometrem ATI Mattson (Genesis Series FTIR). Výsledky Degradace kalcifikované tkáně v kovových rakvích Analyzovány byly kosterní pozůstatky příslušníků rodu Dietrichsteinů, které byly vyzvednuty z rodinné hrobky Dietrichsteinů v Mikulově při průzkumu v letech [DROZDOVÁ 2006]. Jednalo se o fragment blíže neurčené dlouhé kosti knížete Leopolda Ignáce (Vzorek LI, Obr. 1), dále fragment dlouhé kosti knížete Ferdinanda Josefa (Vzorek FJ, Obr. 1) a fragment obratle knížete Waltera Xavera (Vzorek WX, Obr. 1, Obr. 2). Tyto ostatky dietrichsteinských knížat byly velmi špatně zachované, bylo na nich patrné narušení histologické struktury kostní matrice v důsledku transformace její minerální složky hydroxyapatitu. Na povrchu fragmentů kostí byly makroskopicky pozorovatelné výkvěty bílých krystalů. Analýzou metodou FTIR se podařilo prokázat, že se jedná o krystaly brushitu (CaHPO 4. 2 H 2 O), viz infračervené spektrum Obr. 2 (Tab. 1), který vzniká rekrystalizací hydroxyapatitu (v sekvenci hydroxyapatit oktakalciumfosfát brushit, Tab. 2) vlivem nízké hodnoty ph a vysoké vlhkosti prostředí. Kyselé prostředí vzniká při hnití měkkých tkání, proto lze brushit nalézt už v raném stádiu rozkladu kostí [HERRMANN NEWESELY 1982]. Výskyt brushitu byl v minulosti pozorován na kosterních pozůstatcích z chladných, nevětraných krypt s podlahou pod úrovní spodní vody [PROKEŠ 2007]. Brushit tvoří objemné krystaly, které zapříčiňují rozpraskávání kostní tkáně a rozpad osteonů. Tento minerál je také na rozdíl od hydroxyapatitu rozpustný ve vodě, což opět podstatně usnadňuje destrukci kostní tkáně. 24

2 Muzea, památky a konzervace 2008 Obr. 1: Fragmenty kostí dietrichsteinských knížat s výskytem brushitu Obr. 2: Výskyt brushitu na fragmentu obratle knížete Waltera Xavera Dietrichsteina (Foto: L. Prokeš, Masarykova univerzita) Obr. 3: FTIR spektrum vzorek LI (kn. Leopold Ignác) 25

3 Vlnočet (cm -1 ) Stanovení 3545 cm cm cm cm cm -1 valenční vibrace O H skupin vody (hydrát), případně HPO cm cm -1 valenční vibrace PO H 1651 cm -1 deformační vibrace O H vody 1217 cm -1 valenční vibrace P O 1137 cm cm -1 asymetrická valenční vibrace P O 987 cm -1 symetrické valenční vibrace P O 874 cm cm -1 asymetrické valenční vibrace P O P 665 cm cm cm -1 deformační vibrace O P O Tab. 1: FTIR pásy brushitu (JOSHI JOSHI 2003, KUMAR KALAINATHAN 2008) ph 7,0 7,5 (fyziologické) 6,0 7,0 4,5 6,0 Minerál hydroxyapatit oktakalciumfosfát brushit Chemický vzorec Ca 5 (PO 4 ) 3 OH Ca 4 H(PO 4 ). 2 H 2 O CaHPO 4. 2 H 2 O Součin rozpustnosti Tab. 2: Transformace hydroxyapatitu v kyselém prostředí (PROKEŠ 2007) Na kosterních pozůstatcích může být pozorován také výskyt jiného minerálu, vzniklého rekrystalizací hydroxyapatitu, vivianitu (Fe 3 (PO 4 ) 2. 8 H 2 O). Vivianit vzniká v anaerobním a kyselém prostředí (hlavně v podmáčených půdách), v přítomnosti zdroje železa, což mohou být železné předměty nebo půda samotná [PROKEŠ 2007]. Je to bezbarvý průsvitný minerál tvořící tabulovité krystaly, který se na vzduchu (oxidací Fe 2+ na Fe 3+ ) zbarvuje světle modře, případně do temných odstínů modré. Tento minerál byl identifikován na fragmentu subrecentního kravského zubu (Obr. 4, spektrum Obr. 5, Tab. 1), který byl získán při archeologickém výzkumu v Třebíči. Studium termicky podmíněných změn v kostní tkáni Nálezy spálených nebo ohořelých kosterních pozůstatků jsou v archeologických výzkumech poměrně časté. Z antropologického hlediska je u takových kosterních pozůstatků žádoucí sledovat termicky podmíněné morfologické změny (změny velikosti, tvaru, histologické struktury a chemického složení kosti a s tím spojenou změnu zbarvení a mechanických vlastností) [THOMPSON 2004]. Při hodnocení kosterních pozůstatků ze žárových hrobů lze na základě charakteru morfologických změn určit míru poškození ohněm neboli stupeň spálení kosti [viz. např. DOKLÁDAL 1999; HOLCK 1997] a přibližně odhadnout teplotu kremace. Pro přesnější charakterizaci stupně spálení byla v minulosti použita řada fyzikálně-chemických metod, např. termická analýza [LOZANO et al. 2003], FTIR analýza (LEBON et al. 2008, MUNRO et al. 2007] nebo rentgenostrukturní analýza [THOMPSON et al. 2008]. Obr. 4: Výskyt vivianitu na úlomku kravského zubu Obr. 5: FTIR spektrum kravský zub - vivianit První skupinou vzorků, u nichž byly studovány změny v chemickém složení metodou FTIR, byl soubor kosterních pozůstatků pocházejících z archeologického výzkumu hradiště Chotěbuz-Podobora, které je ve starší fázi své slovanské existence datováno do 2. pol. 8. až po přelom století [KOUŘIL 2007]. Z tohoto závěrečného stádia pochází i spálený objekt, v němž byly nalezeny pozůstatky uhořelých hospodářských zvířat: prasete, tří ovcí/koz, březí krávy a psa (Obr. 6) [M. NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ ústní sdělení]. V případě krávy byly k analýze vybrány vzorky z hnědě (kráva H), černě (kráva Č) a bíle (kráva B) zbarvené kostní tkáně. Všechny kosterní pozůstatky ostatních zvířat byly zbarveny bíle. Stupeň spálení kosti byl nejprve určen makroskopicky (podle morfologických vlastností a zbarvení kostní tkáně) s využitím stupnic spálení kosti [DOKLÁDAL 1999; HOLCK 1997; MUNRO et al. 2007; WALKER et al. 2007], viz. Tab. 3 a Tab

4 Muzea, památky a konzervace 2008 Dokládal 1999 Holck 1997 Kráva H stupeň II (± 300 C) Grade 1 (cca 300 C) Kráva Č stupeň II (± 400 C) Grade 2 (cca 400 C) Kráva B, prase, ovce/koza stupeň V (nad 750 C) Grade 3, resp. 4 (nad 800 C) Tab. 3: Stupeň spálení a odhad kremační teploty kosterních pozůstatků na základě teploty a morfologických změn Munro et al Walker et al Kráva H C cca 250 C Kráva Č cca 350 C C Kráva B, prase, ovce/koza cca 700 C cca 900 C Tab. 4: Odhad teploty spálení kosterních pozůstatků na základě zbarvení Následně byla interpretována infračervená spektra, v nichž byla, za účelem studia termicky podmíněných změn v chemickém složení kostí, sledována přítomnost charakteristických absorbčních pásů anorganické i organické složky kosti (Tab. 5, Tab. 6). FTIR indikuje přítomnost vody (postupná redukce OH pásů vody, kolem 400 C zcela vymizí), redukci a posun pásu karbonátu (pás cm -1, významná redukce kolem C), redukci organické složky kosti (zejm. kolagenu) (kolem C) [MUNRO et al. 2007]. U dokonale spálených kostí (neobsahujících organickou složku a vodu) dochází při teplotě cca 900 C k rekrystalizačním změnám fosfátu na whitlockit (β-trikalciumfosfát; pás kolem 655 cm -1 ) [LOZANO 2003; THOMPSON 2004]. Z výsledků analýz vyplývá, že teploty spalování zhruba odpovídají teplotám zjištěným odhadem ze zbarvení a stupně přepálení. U kostí, které nebyly dokonale spáleny, tedy hnědé a černé (Obr. 7, Obr. 8) kosti krávy, se vyskytují pásy typické pro organickou složku a vodu. Z charakteru anorganické složky spekter těchto kostí lze usoudit, že černá kost byla vystavena působení vyšší teploty (cca 400 C) než kost hnědá ( C). V černé kosti byl však zjištěn oproti hnědé kosti větší podíl organické složky (organická složka v hnědé kosti byla pravděpodobně redukována postdepozičními procesy, v černé kosti byla naopak stabilizována karbonizací). Na základě rozdílného zbarvení i odlišností v infračervených spektrech jednotlivých vzorků pocházejících z různých částí skeletu krávy bylo možné usoudit, že jednotlivé části těla nehořely rovnoměrně. Nedokonalé spálení kosterních pozůstatků a zachování karbonizovaných zbytků měkkých tkání je obecně důsledkem omezeného přístupu kyslíku ke kosti během kremace díky specifickému uložení pozůstatků [FAIRGRIEVE 2008]. Důvodem, proč byly některé části skeletu uhořelé krávy spáleny méně než ostatní, je zřejmě velký podíl měkkých tkání bránících přístupu kyslíku a přítomnost velkého množství plodové vody (jednalo se o březí krávu). Intenzita pásu uhličitanu a index krystalinity neboli splitting factor (vypočítaný jako podíl sumy výšek fosfátových píků (603 a 563 cm -1 ) a výšky mezi nimi; rostoucí úměrně s teplotou) ukazuje, že teplota působící na bílé pozůstatky krávy (Obr. 9) byla o něco nižší ve srovnání s pozůstatky ostatních zvířat. Teplota tedy dosahovala cca C v případě krávy, u ostatních spíše C (všechny odhady jsou učiněny pouze na základě údajů z literatury, detailnější odhad by vyžadoval provedení experimentů). Analýza tedy potvrdila nerovnoměrné hoření těl v objektu vlivem rozdílného fyzického stavu zvířat a ukázala, že teplota v objektu během požáru dosahovala až na 1000 C. Obr. 6: Pohled na spáleniště chléva (hradisko Chotěbuz Podobora). Jsou zde vyznačeny pozůstatky březí krávy, prasete, tří ovcí a psa. Kráva je v červeném oválu, ovce jsou v oranžových oválech, prase ve žlutém a pes v modrém oválu (Foto: M. Nývltová Fišáková Archeologický ústav AV Brno) Obr. 7: FTIR spektrum vzorku z hnědé kosti krávy 27

5 Obr. 8: FTIR spektrum vzorku z černé kosti krávy Obr. 9: FTIR spektrum vzorku z bílé kosti Krávy 564, 578, , 982, 1120 Vlnočet (cm -1 ) Stanovení pásy valenční vibrace O P O fosfátové skupiny trikalciumfosfátu pásy valenční vibrace P O fosfátové skupiny trikalciumfosfátu 710, 874 pásy vibrace O C O karbonátu , , pásy asymetrické vibrace O C O karbonátu , pásy asymetrické vibrace O C O karbonátu 1650 pás deformační vibrace H O H vody 3570, 3498 pásy deformační vibrace O H vody 3570 pás valenční vibrace O H hydroxyapatitu Tab. 5: Infračervené pásy stanovované v kosterních pozůstatcích [SHI et al. 2005; LOZANO 2003] Vlnočet (cm -1 ) Stanovení pásy deformační vibrace C H v aromátech 1450 pás deformační vibrace C H amidů III 1450 pásy skeletální vibrace C=C v aromátech 1550 kombinace valenční vibrace C N a deformační vibrace N H amidů II (proteiny, peptidy) 1580 pás Ar H šestičlenného aromatického kruhu 1650 pás valenční vibrace C=O amidů I (proteiny, peptidy) pásy valenční vibrace C H 2928, 2857 pásy valenční vibrace C H methylenu pásy valenční vibrace O H a/nebo N H Tab. 6: Infračervené pásy organických skupin [OUDEMANS et al. 2007; STUART 2004] Analyzován byl také soubor vzorků spálených kostí pocházejících z žárového pohřebiště kultury lužických popelnicových polí (KLPP) nacházejícího se na katastru města Příbor. Během archeologického výzkumu bylo prozkoumáno 89 samostatných hrobů [STABRAVA, rkp. nálezové zprávy]. Pro účely zkoumání spálených kosterních pozůstatků pomocí FTIR byly vybrány následující hrobové celky: H37, H40, H44, H53, H57, H58 a H67. Popelnice byly ve většině případů velmi špatně zachované, kremační pozůstatky byly v ideálním případě zachyceny na dně popelnice, kde často tvořily s uhlíky a hlínou kompaktní krustu (Obr. 10) [STABRAVA, rkp. nálezové zprávy]. Vlastní kosterní pozůstatky byly nalezeny ve fragmentárním stavu, byly zbarveny bíle a jejich povrch byl rozpraskaný (Obr. 11). Infračervená spektra analyzovaných kosterních pozůstatků, pocházejících ze sedmi popelnicových hrobů, vykazují řadu shodných rysů: u všech je pozorovatelná významná redukce pásu vody, zůstal pouze pás OH skupin (3570 cm -1 ) hydroxyapatitu, a významná redukce pásů uhličitanů (Obr. 12). Určující pro odhad kremační teploty je přítomnost pásu β-trikalciumfosfátu (cca 638 cm -1 ), který se objevuje při teplotách nad 800 C [MUNRO et al.]. Teplota zjištěná pro kremace lidí lužické kultury odpovídá C, což souhlasí s odhadem J. Wahla (1981), který uvádí pro pravěké 28

6 Muzea, památky a konzervace 2008 kremace teplotu cca C, maximálně 900 C. Takto vysoké hodnoty svědčí o použití značného množství paliva a dokonalém přístupu vzdušného kyslíku, případně o dobře organizované technické stránce kremace. V případě pohřebiště KLPP v Příboře byl prokázán jednotný pohřební ritus a bylo zjištěno, že lidská těla byla spalována při C na otevřeném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. Závěr Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že infračervená spektrometrie je metodou vhodnou pro charakterizaci postmortálních degradačních procesů u kosterních pozůstatků, odrážející charakter prostředí, v němž byly pozůstatky uloženy. Zejména jde o rekrystalizační změny kostní matrice transformaci kostního minerálu na brushit a vivianit. Odraz termicky podmíněných změn kosterních pozůstatků v infračerveném spektru a také přesnější odhad teploty spalování (ve srovnání s dosud užívanými morfologickými postupy) umožňuje nejen detailněji charakterizovat pozůstatky dávných požárů, ale také lépe porozumět technologii kremace pravěkých populací. Literatura Obr. 10: Hrob č. 40 (H40) (Foto: P. Stabrava Společné pracoviště AÚ AV ČR v Brně a SZM v Opavě) Obr. 11: Fragmenty spálených kosterních pozůstatků z hrobu č. 67 Obr. 12: FTIR spektrum spálených kosterních pozůstatků z hrobu č. 37 DOKLÁDAL, M.: Morfologie spálených kostí. Význam pro identifikaci osob. Sborník prací lékařské fakulty 113. Brno DROZDOVÁ, E.: Dietrichsteinové z Mikulova. Brno FAIRGRIEVE, S. I.: Forensic cremation, Recovery and Analysis. London New York JOSHI, V. S. JOSHI, M. J.: FTIR spectroscopic, thermal and growth morphological studies of calcium hydrogen phosphate dihydrate crystals. Crystal Research and Technology 3, 2003, p KLOUDA, P.: Moderní analytické metody. Ostrava KOUŘIL, P.: Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře. Těšínsko 50, 2007, č. 1, 5 8. KUMAR, R. A. KALAINATHAN, S.: Growth and characterization of nano-crystalline hydroxyapatite at physiological conditions. Crystal Research and Technology 43, 2008, p HERRMANN, B. NEWESELY, H.: Dekompositionsvorgange Knochens unter langer Liegezeit.1. Die mineralische Phase. Antropologischer Anzeiger 40, 1982, p HOLCK, P.: Cremated Bones. A Medical-Anthropological Study of An Archaeological Material on Cremation Burials. Oslo LEBON, M. REICHE, I. FRÖHLICH, F. BAHAIN, J. J. FALGUÈRES, C.: Characterization of archaeological burnt bones: contribution of a new analytical protocol based on derivative FTIR spectroscopy and curve fitting of the ν1ν3 PO4 domain. Analytical and Bioanalytical Chemistry 392, 2008, p LOZANO, L. F. PEÑA-RICO, M. A. HEREDIA, A. OCOTLÁN-FLORES, J. GÓMEZ-CORTÉS, A. VELÁZQUEZ, R. BELÍO, I. A. BUCIO, L.: Thermal analysis study of human bone. Journal of Materials Science 38, 2003, p MUNRO, L. E. et al.: Burning and boiling of modern deer bone: Effects on crystallinity and oxygen isotope composition of bioapatite phosphate Palaeogeography, Palaeoclimatology. Palaeoecology 249, 2007, p PROKEŠ, L.: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu. Brno SHI, J. KLOCKE, A. ZHANG, M. BISMAYER, U.: Thermally-induced structural modification of dental enamel apatite: decomposition and transformation of carbonate groups. 29

7 European Journal of Mineralogy 17, 2005, p THOMPSON, T. J. U.: Recent advances in the study of burned bone and their implications for forensic anthropology. Forensic Science International 146, 2004, p WAHL, J.: Beobachtungen zur Verbrennung menslicher Leichname. Über die Vergleichbarkeit moderner Kremationen mit prähistorischen Leichenbränden. Archäologisches Korrespondenzblatt 11, p WALKER, P. L. MILLER, K. W. P. RIHMAN, R.: Time, temperature, and oxygen availibility: an experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. The Analysis of Burned Human Remains. Burned Bone 2007, p Summary Infrared spectroscopy is one of the most frequent method used for identification of various materials. This method was used in this study for characterisation of postmortal degradation of skeletal residues. An essential importance for preservation or degradation of bone tissue have the qualities of surrounding soil mainly ph level and humidity. In acidic surroundings the mineral composition of bone hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH is gradually melt, which can finally eventuate in decalcification of bone tissue. Another result of the acidic environment is recrystalization of hydroxyapatite into the other mineral called brushit (CaHPO4. 2 H2O). Brushit occurence was approved in bones of Dietrichstein family members, who were buried in a family crypt in Mikulov. A specific factor influencing degradation of bones is high temperature. FTIR spectroscopy can be used to differentiate between burnt or unburnt bones and thanks to this method the temperature of cremation and the burning conditions can be successfully estimated. Bone residues coming from the necropolis in Příbor (the Bronz Age, the Iron Age) and also animal residues from Chotěbuz-Podobora were analysed. 30

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Modelování a aproximace v biomechanice

Modelování a aproximace v biomechanice Modelování a aproximace v biomechanice Během většiny lidské aktivity působí v jednom okamžiku víc než jedna skupina svalů. Je-li úkolem analyzovat síly působící v kloubech a svalech během určité lidské

Více

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody Teorie: Infračervená spektroskopie je nedestruktivní analytická technika určená především pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických

Více

Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.

Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA POLYGRAFIE A FOTOFYZIKY Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

Souhrn. Summary. Úvod

Souhrn. Summary. Úvod Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty Application of molecular spectroscopy on efficiency monitoring of thermal desorption

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice

Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Praha prosinec

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Paleodemografie PDEM

Paleodemografie PDEM Paleodemografie PDEM Mgr., Ph.D. LS 2012 galeta@ksa.zcu.cz Př.: bloková výuka www.oba.zcu.cz/personalia/pg.php Cv.: bloková výuka sylabus je platný ke dni: 27.04.2012 http://portal.zcu.cz/wps/portal/predmety/ksa/pdem

Více

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala E-mail: libor.machala@upol.cz 21.10.2011 Workshop v rámci projektu Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích

Více

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 11.Metody molekulové spektrometrie

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne: 29. 5. 2009 002-10 SHaZ Bečov, západní parkán u Horního hradu podklad pro projektovou dokumentaci PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ Zadavatel: GIRSA AT s.r.o. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

IČ spektroskopie. IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále

IČ spektroskopie. IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále IR spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k identifikaci

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály Bioaktivní materiály in vivo, in vitro Aleš Helebrant Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha OBSAH Úvod definice biomateriálu, biomateriály v lidském těle bioaktivní x bioinertní

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,

Více

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D.

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Počítačová podpora v archeologii 205 642683.040 1068617.732 256.634 106a 206 642682.416 1068617.018 256.609 106b

Více

Modifikace povrchu spálených kostí v závislosti na pre-kremační manipulaci s ostatky: experimentální studie. Štěpán Kunášek

Modifikace povrchu spálených kostí v závislosti na pre-kremační manipulaci s ostatky: experimentální studie. Štěpán Kunášek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Modifikace povrchu spálených kostí v závislosti na pre-kremační manipulaci s ostatky: experimentální studie Štěpán Kunášek Plzeň 2014

Více

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Vápník a kostní úlomky

Vápník a kostní úlomky Vápník a kostní úlomky Matej Pospiech Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav vegetabilních potravin mpospiech@vfu.cz Školení pracovníků masného průmyslu, Brno 13.10.2015 Současná hodnotící

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci E-mail: pavel.starha@upol.cz http://agch.upol.cz E-mail: zdenek.marusak@upol.cz http://fch.upol.cz Termická analýza Pavel Štarha Zdeněk Marušák Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ GMP PEPTIDY PRO KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY NOVÁ SYNTETICKÁ SLOŽKA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘEHLED Výzkum základních biochemických mechanismů působení proti vráskám vedl k

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový

Více

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy UMĚLÉ HMOTY Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy Polosyntetické (polymerizovány z přírodních surovin) a syntetické (zcela uměle) Historie Vznik plastických hmot-polovina 19.století, rychlé rozšíření.

Více

Repetitorium chemie VIII. (2014)

Repetitorium chemie VIII. (2014) Repetitorium chemie VIII. (2014) Moderní metody analýzy organických látek se zastávkou u Lambert-Beerova zákona a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové Odhalení tajemství: Protein Concentration Determination

Více

Metody analýzy povrchu

Metody analýzy povrchu Metody analýzy povrchu Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Povrch pevné látky: Poslední monoatomární vrstva + absorbovaná monovrstva Ovlivňuje fyzikální vlastnosti (ukončení

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová)

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) 433 Protokol o analýze Zadavatel: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková FF MU, Ústav archeologie a muzeologie Počet artefaktů

Více

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně po válce, jednalo se například o případy, kdy byla ohrožena

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ] Faktory ovlivňující intenzitu záření Elektromagnetické záření je při průchodu atmosférou i po svém dopadu na zemský povrch významně modifikováno. Intenzita odraženého krátkovlnného záření, ale i intenzita

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. 1. Úvod Analyzovány byly betony konstrukčních prvků železobetonového skeletu

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY I. Oxidické sol-gel vrstvy na sklech a jejich vlastnosti II. Vrstvy pro dentální a chirurgické implantáty na Tisubstrátech

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie? Krásný skleník K čemu je dobrá spektroskopie? V časopise Zahrádkář se v dopisech čtenářů objevil tento problém: Pan Sklenička se rozhodl postavit na zahradě nový skleník. Bylo to na popud jeho manželky,

Více