Daňové úniky institucionální aspekty. Michaela Tichá 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové úniky institucionální aspekty. Michaela Tichá 1"

Transkript

1 Daňové úniky institucionální aspekty Michaela Tichá 1 Abstrakt Esej se zabývá problematikou daňových úniků a stínové ekonomiky, jejichž analýza vychází z pohledu především školy veřejné volby a institucionální ekonomie. Oba směry ekonomického myšlení zasazují ekonomické děje ve společnosti do širšího společenského rámce, a proto se snaží do svých analýz zahrnout i politické či institucionální faktory. S pojmem daňový únik se hojně setkáváme jak v odborném, tak v laickém tisku, přesto bychom jeho jednoznačnou, všeobecně platnou definici hledali zatím marně. Kromě pokusu o vymezení tohoto pojmu se příspěvek zamýšlí nad příčinami a dopady daňových úniků, přičemž klade důraz na vliv institucionálního prostředí. Klíčová slova Daňové úniky, stínová ekonomika, institucionální ekonomie, veřejná volba. JEL klasifikace: H 26 Úvod Daňové úniky zahrnují mnoho rozličných aktivit, ke kterým zaujímá společnost různé postoje. Pohled jednotlivce (daňového poplatníka), příslušníků různých zájmových skupin nebo tvůrců hospodářské politiky se bude pravděpodobně v mnohém lišit. Jedním z teoretických východisek problematiky daňových úniků může být teorie veřejné volby a nová institucionální ekonomie, které studují ekonomické děje ve společnosti v širším společenském rámci, a proto se snaží do svých analýz zahrnout i politické či institucionální faktory, jelikož vycházejí z toho, že nelze oddělit ekonomické jevy od politických vlivů. Tato esej se v první části pokusí vymezit pojem daňový únik, v části druhé pak nastíní možné pohledy na tuto problematiku s využitím některých poznatků o vlivu zájmových skupin, byrokracie či celkového institucionálního prostředí, kde hrají významnou roli nastolená pravidla, která však nespočívají jen v právním nebo 1 Ing. Michaela Tichá, doktorandka, Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, mail: 1

2 ekonomickém systému, nýbrž jsou dlouhodobě utvářena prostřednictvím tradice, zvyklostí a neformálních vztahů. Co je daňový únik S pojmem daňový únik se hojně setkáváme jak v odborném, tak v laickém tisku, přesto bychom jeho jednoznačnou, všeobecně platnou definici hledali zatím marně. Trestní zákon 2 hovoří o trestných činech daňových, mezi něž podle 147 patří neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle 148 zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (cla, pojistné apod.). Pro oba paragrafy platí, že nezákonná činnost aby byla klasifikována jako trestný čin musí být prováděna ve větším (resp. velkém) rozsahu. Do této kategorie trestného (úmyslného) neodvedení nebo zkrácení daně se dostane jen minimum z široké škály činností, které jinak bývají intuitivně nazývány daňovým únikem. V anglicky psaných odborných textech se rozlišuje mezi tzv. tax avoidance a tax evasion. 3 Rozdíl mezi těmito dvěma termíny je v jejich legálnosti. Tax avoidance (vyhýbání se placení daní) představuje v podstatě legální aktivity, které vedou k minimalizaci odvedené daně (mohli bychom je nazvat tzv. efektivní daňovou optimalizací). Prostředkem této daňové optimalizace je využívání všech dostupných zákonných ustanovení včetně uplatnění veškerých výjimek a daňových úlev, mnohdy však také využití mezer v daňových zákonech a souvisejících předpisech. Tax avoidance může být na jedné straně výsledkem využití zákonných úprav, které vláda přímo zamýšlela a domyslela jejich dopady, na straně druhé však také výsledkem neúmyslných pochybení, které legislativci vetkali do nepřehledné směsice daňových paragrafů a souvisejících zákonů. Na rozdíl od první skupiny je tax evasion (daňový únik, podvod) považován za nelegální činnost, za kterou může být daňový poplatník postižen. Míra postihu závisí jednak na rozsahu neodvedení nebo zkrácení daně, jednak na tom, zda bylo prokázáno úmyslné překročení zákona. (Zkrácení daně je považováno za trestný čin od většího rozsahu, navíc musí jít o úmyslné zavinění.) Většina odhalených tax evasion tak bývá spíše odměněna vyměřeným penále nebo pokutou finančním úřadem. Nutno podotknout, že ne všechny úniky z této kategorie musejí být automaticky záměrnou, podvodnou činností, mnohé mohou vyplývat spíše z neznalosti, neúplné informovanosti, nedbalosti či neopatrnosti, kterým nahrává nadměrná nepřehlednost daňových 2 Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3 Například viz Cullis, J., Jones, P.: Public Finance and Public Choice, str. 191,

3 zákonů spojená s rozdílnými výklady zákona nejenom různými daňovými poradci a právníky, ale dokonce i odlišný výklad mezi finančními úřady či kontrolujícími úředníky. Pro daňového poplatníka je tak mnohdy charakteristická tzv. racionální neznalost. Místo aby si osvojil všechny související předpisy se svým podnikáním (ať už vlastními silami, neb pomocí služeb daňového poradce), racionálně usoudí, že je pro něj získávání potřebných podrobných informací natolik nákladné ve srovnání s možnými riziky, že dává přednost neznalosti. Pro potřeby české terminologie by bylo účelné tyto dvě skupiny minimalizace daně (tax avoidance a tax evasion) od sebe odlišit. V tabulce č. 1 předkládám jednu z možností klasifikace: Tabulka č. 1: Klasifikace minimalizace odvodu daně minimalizace daně legální tzv. efektivní daňová optimalizace, tj. využití všech dostupných zákonných ustanovení k minimalizaci odvedené daně přímý úmysl zákonodárce využití nedostatků v zákonech neúmyslný nelegální (= daňový únik) úmyslný menšího rozsahu prokazatelný hůře prokazatelný úmyslný většího rozsahu škoda nad Kč (trestný čin) V první skupině aktivit vedoucích k minimalizaci daňové zátěže jsou legální metody, nazývané efektivní daňovou optimalizací různá osvobození, slevy, volba mezi formou odpisů, společné zdanění manželů aj., které byly vtěleny do daňových zákonů s přímým úmyslem legislativců daňově zvýhodnit některou skupinu poplatníků nebo podpořit vybrané činnosti (vědu a výzkum apod.). Do určité míry se mohou v této skupině legální minimalizace daně vyskytovat i případy, kdy daňový subjekt využije nedostatků v zákonech tak, jak to původně legislativci nezamýšleli. Problém však podle mne spočívá v tenké hranici a posouzení, co měl zákonodárce v úmyslu a co již lze považovat za využití nedostatků v právních předpisech. Navíc mohou být některá opatření v podobě snížení daňové povinnosti předmětem diskuse, zda nejde o pochybný nástroj fiskální politiky, který má i přes dobrý úmysl ve všech konsekvencích sporný dopad. Domnívám se, že pokud deklarovaná aktivita vedoucí ke snížení daně odpovídá skutečnosti (není fiktivní) i platným právním předpisům, nelze ji považovat za daňový únik plynoucí z nelegálního jednání. Ve druhé skupině minimalizace daně jsou zahrnuty nelegální aktivity daňové úniky, které mohou být ve větší, či menší míře prokazatelné a tudíž i postižitelné. Příkladem takřka 3

4 nepostižitelného daňového úniku je snížení daně využívající možnost rozdělení příjmu na spolupracující osoby, kdy poplatník fyzická osoba - volí v rámci zákona nejvýhodnější variantu rozdělení spolupráce tak, aby optimálně snížil odvod daně. Proč lze v tomto případě mnohdy hovořit o daňovém úniku? Základním kritériem totiž nebývá skutečný procentuální podíl spolupracující osoby na podnikatelově ekonomické činnosti (který může být ve skutečnosti nulový), přesto s velkou pravděpodobností nebude toto krácení daně postihnuto kontrolou finančního úřadu. Bohužel ani hranice vedená mezi legální minimalizací daně a daňovým únikem, za který již hrozí některá forma postihu, nemusí být jednoznačná. Jak již bylo naznačeno výše, problém je v nejednoznačném výkladů některých právních předpisů, kdy ani jednotlivé finanční úřady nemusejí postupovat jednotně. Snadno pak může vzniknout situace, že je jedna a tatáž aktivita považována jedním finančním úředníkem za legální počin, zatímco druhá finanční kontrola vyměří za stejný případ postih. Mnohé prostředky daňové minimalizace navíc mohou být využity jen těmi, kteří jsou nejen dostatečně informováni, ale navíc mají své daňové náležitosti v rukou právních expertů a daňových poradců. Editační povinnost V Česku existuje osm oblastních finančních ředitelství, pod která spadají jednotlivé finanční úřady, které by měly postupovat při výkladu zákona jednotně. Daňové subjekty se však setkávají s opačnou praxí. Co platí na finančním úřadě v Ostravě, nemusí platit v Brně. Což by bylo pochopitelné třeba u vyhlášek místní samosprávy, ne však u zákonů s celostátní působností. Ministerstvo financí sice vydává metodické pokyny, podle nichž mají finanční úřady postupovat. Řeší však pouze nejvýznamnější problémy v zákonech, které se po jejich schválení vyskytnou v praxi. Většinou je nelze přímo použít pro řešení konkrétních případů, protože pokyny jsou spíše obecného rázu. Navíc je otázkou, nakolik jsou informace a odpovědi na dotazy zveřejněné pouze na internetových stránkách Ministerstva financí právně závazné. Ve sporných případech pak jediným subjektem, který může podat obecně závazný výklad zákona, je jen soud. Na jeho rozhodnutí však může daňový poplatník čekat i léta. Vzhledem k tomu, že v případě sankce nemá odvolání odkladný účinek, může podnikatel kvůli spornému rozhodnutí finančního úřadu záhy zkrachovat. Za slovy editační povinnost se skrývá možnost, aby podnikatel finanční úřad požádal o závaznou radu, jak si vyložit a aplikovat konkrétní ustanovení daňové zákona. Od roku 2004 je v 4

5 Zákoně o správě daní a poplatků 4 možnost individuálního závazného posouzení, které se používá jen na případy přenosu daňových ztrát v rámci transformačních procesů. Od je v rámci novely Zákona o dani z příjmů 5 rozšířena editační povinnost na tzv. převodní ceny mezi spřízněnými subjekty (například při prodeji zboží mezi mateřskou a dceřinou společností). Ostatní okruhy daňové problematiky zatím zůstávají nepostiženy. Podle vyjádření Ministerstva financí (duben 2006) by se měla editační povinnost rozšířit o dalších 5 okruhů. Finanční úřad by měl na sepsání rady, na kterou se bude podnikatel moci odvolat při daňové kontrole, maximálně půl roku. U zvlášť složitého případu si ji bude moci prodloužit. Za rozhodné slovo by měly firmy platit od 10 do 50 tisíc korun podle složitosti. Když uvážíme poměrně dlouhou lhůtu i cenu závazného posouzení, je otázkou, nakolik budou podnikatelé této služby využívat. Rovněž se také diskutuje o tom, zda budou moci dotazy vznášet jednotlivé daňové subjekty přímo, či pouze prostřednictvím daňového poradce (opět za úplatu). Zde evidentně hraje roli snaha silné zájmové skupiny (Komory daňových poradců) nepřijít o svůj vliv a honorář. Přestože po rozšíření a praktickém zavedení závazného posouzení volají zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů již několik let, není prozatím tato možnost dostupná. Mikroekonomický pohled Podle mikroekonomické teorie vede vysoké zdanění k nárůstu neformálního sektoru (stínové ekonomiky), kam lidé přesouvají své činnosti, aby se vyhnuli odvádění daní. Příkladem by mohlo být vysoké daňové zatížení práce, které vede jednak k tzv. práci načerno, jednak k podhodnocování oficiálně vyplácených mezd, kdy je část skutečné mzdy proplacena zaměstnanci mimo evidovanou mzdu. Zaměstnavatel i zaměstnanec tak ušetří na povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění, plus na dani ze závislé činnosti. Nevýhodou takto vyplácených mezd tzv. na ruku je skutečnost, že se zaměstnavateli neprojeví ve výdajích (resp. nákladech), čímž je motivován k tomu, aby neoficiální mzdy vyplácel z nepřiznaného příjmu. Pro zaměstnance je systém nevýhodný v případě čerpání nemocenských dávek, mateřské dovolené apod. Vlivem zdanění je nutné obětovat více volného času, chceme-li dosáhnout ve formálním sektoru stejného výstupu. Podle této teorie by v případě vysoké míry zdanění a přerozdělování důchodu ve společnosti mohlo dojít kvůli současnému silnému omezení volného času z 4 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších dodatků. 5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších dodatků, 38nc. 5

6 makroekonomického hlediska k poklesu spotřeby volnočasových aktivit, a tím také k poklesu HDP. To je samozřejmě jen jedna úroveň pohledu na velikost zdanění a míru stínové ekonomiky. Stínová ekonomika S problematikou daňových úniků úzce souvisí tzv. stínová ekonomika, která bývá v literatuře často označována různými přívlastky jako neformální, šedá, skrytá, neoficiální apod. Nejčastěji se v souvislosti se stínovou ekonomikou hovoří o praní špinavých peněz, práci nelegálních přistěhovalců, o zneužívání sociálního systému některými nezaměstnanými, kteří mají nedeklarovaný příjem. Běžnou praxí bývá také v případě zaměstnavatelů vyplácení části mezd mimo oficiálně vykázané mzdové prostředky. Podle standardů doporučených OSN SNA 1993 a Evropským společenstvím ESA 1995 rozlišuje ČSÚ tři hlavní typy stínové (nezjištěné) ekonomiky: 6 a) skrytá ekonomika má klíčové postavení ve struktuře stínové ekonomiky, představuje zkreslování vykazovaných údajů (falšování účetních knih nadhodnocování výdajů, podhodnocování příjmů, podhodnocení mezd) a podnikání bez oficiální registrace; b) neformální ekonomika zahrnuje aktivity sektoru domácností, a to jak samoobslužné (zemědělské samozásobení, individuální bytová výstavba, imputované nájemné), tak tržní (příležitostné produktivní činnosti např. v zemědělství). c) nelegální ekonomika je zatím nejmenší součást stínové ekonomiky v rámci šetření ČSÚ. Obsahuje nelegální produkční činnosti (prodej pašovaného zboží, nelegální kopírování originálů, prostituce, korupce aj.), dále nelegální přerozdělovací činnosti (krádeže a vloupání...) a legální produkční činnosti prováděné nelegálně (nelegální výroba a obchod, nelegální poskytování služeb). Odhady stínové ekonomiky v ČR V roce 2000 zahrnul ČSÚ do oficiálního odhadu HDP rozsah stínové ekonomiky ve výši 5,1 % (podíl na HDP). Postupoval v rámci pilotního projektu Úplnost zachycení ekonomiky, který představoval speciální šetření mezi účetními, daňovými a finančními poradci a auditory, jejichž odhady se vztahovaly k nepřiznaným tržbám/příjmům, nadhodnoceným nákladům na materiál a na služby a k nepřiznaným mzdovým nákladům. Podle šetření ČSÚ vyplývá, že aktivity 6 Viz Fassmann, M.: Makroekonomické odhady stínové ekonomiky v ČR. In Ekonomická revue 4/2006, str

7 stínového sektoru se soustřeďují do oblasti obchodu a oprav, stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, pohostinství a ubytování. V zahraničí se na odhady stínové ekonomiky používají různé metody, mezi nimi například poměrně složitá Kaufmannova metoda (vychází ze spotřeby elektrické energie), kterou použil M. Fassmann pro odhad stínové ekonomiky v ČR v roce 2000 s výsledkem okolo 7,7 % HDP, tj. 153 mld Kč. Podle jiné metody (Gutmannova monetární metoda) byl v tomtéž období rozsah stínové ekonomiky kolem 19,7 24,1 % HDP. Z velikosti intervalu, ve kterém se odhady pohybují, je patrné, že odhady stínové ekonomiky jsou velmi obtížné, závislé na použité metodě. Daňové úniky a velikost daňové zátěže Obecně se soudí, že s růstem daňové zátěže roste tendence daňových poplatníků k daňovým únikům. Podle mikroekonomické teorie zde hrají roli dva efekty: důchodový a substituční. Ekonomové obvykle předpokládají, že jedinci mají averzi k riziku, která s klesajícím důchodem roste. S rostoucí daňovou zátěží klesá jedincův čistý důchod a důchodový efekt způsobuje, že je méně ochotný riskovat případný postih za daňový únik. Substituční efekt působí opačným směrem: zvyšuje jedincovu ochotu riskovat daňový únik, protože cena za poctivost se s růstem daňové sazby zvyšuje. Výsledný efekt, neboli zda daňový poplatník bude riskovat daňový únik (a v jaké míře), závisí podle této teorie na střetu důchodového i substitučního efektu. (O dalších faktorech ovlivňujících tendenci jedince k daňovým únikům se zmíním v další části.) Průzkum týkající se daňových úniků a velikosti daňové zátěže se zaměřením na demografické a sociologické aspekty provedli v roce 2000 Jan Hanousek a Filip Palda z instituce CERGE-EI. 7 Snažili se dokázat, zda má rozdílná výše zdanění vliv na velikost daňových úniků, které zjišťovali průzkumem vedeným společností MEDIA na vzorku 1062 Čechů a 524 Slováků. Použitou metodu byl dotazník, který respondenti vyplňovali v rozhovoru s tazatelem. Přestože z průzkumu vyplývají některá zajímavá zjištění (viz tabulky v příloze), autorům se nepodařilo prokázat původní předpoklad. Otázkou je, zda je správný výchozí bod jejich práce, že míra zdanění je na Slovensku vysoká (rok 2000), zatímco v Česku je nízká. Autoři spíše vycházejí z porovnání daně z příjmu fyzických osob (v roce 2000 byla na Slovensku nejvyšší sazba o 2 procentní body vyšší než v ČR) a z daně z přidané hodnoty (snížená sazba 10 % na Slovensku oproti 5 % v ČR, zvýšená sazba 23 % versus 22 % v ČR). Naproti tomu daň z příjmu právnických osob byla v uvedeném období vyšší v ČR (32 % versus 29 % na Slovensku). Navíc 7 Hanousek, J., Palda, F.: Why People Evade Taxes in the Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins. 7

8 podíváme-li se na vývoj složené daňové kvóty (SR 2000 = 34,2; ČR 2000 = 36,8), kterou udávají sami autoři výzkumu, jeví se počáteční předpoklad srovnání českých a slovenských poplatníků a jejich vztahu k placení daní dost sporně. Uvedený výzkum je spíše zajímavý z pohledu chování a morálky zkoumaného vzorku s důrazem na vnímání existence daňových úniků ve společnosti. Zdá se, že podle informací získaných od respondentů, byla míra zapojení do stínové ekonomiky ve všech dotazovaných obdobích vyšší v České republice. V tabulkové příloze č. 2 a č. 3 vidíme, že s rostoucí angažovaností ve stínové ekonomice se respondenti méně obávají odhalení daňových úniků, jelikož je podle nich pravděpodobnost odhalení jen 20 %, zatímco se ti poplatníci, pro něž jsou daňové úniky nepřijatelné, domnívají, že riziko odhalení je kolem 50 %. Některé zajímavé informace lze také získat ze sociologického výzkumu agentury UNIVERSITAS, který vedla v letech v rámci grantu Ministerstva vnitra ČR 8. Tento výzkum se zabýval postoji veřejnosti ke kriminalitě, některé otázky z rozsáhlého průzkumu byly zaměřeny také na vnímání daňových úniků a postoj ke stínové ekonomice (viz vybrané otázky v tabulkové příloze č. 4). Možná je poněkud překvapující, že respondenti projevili vysoký souhlas s postihy za daňové úniky a nepřiznání všech příjmů. Přesto nepřiznání či krácení daní je hodnoceno na stupnici přijatelnosti ve srovnání s jinými nelegálními činy spíše benevolentněji (nejpřísněji je hodnocen prodej drog, nejmírněji zneužívání podnikového telefonu). Rovněž více než polovina respondentů souhlasí (zcela nebo spíše), aby se vycházelo vstříc mimo jiné finančním úřadům i za cenu dílčího omezení ochrany práv občanů. Sami by však ohlásili zaměstnávání lidí načerno jen sporadicky. Daňové úniky a postoj společnosti Daňové úniky zahrnují mnoho různých aktivit, ke kterým zaujímají jednotlivci i společnost různé postoje. Samozřejmě, že se bude lišit pohled daňového poplatníka a státního úředníka. Zatímco si poplatník stěžuje na komplikovanou změť daňových zákonů a souvisejících předpisů doprovázenou nepřiměřeným zdaněním, byrokracie odvozuje svou moc právě podle velikosti státního sektoru a míry regulace. Teorie veřejné volby tvrdí, že ve společnosti lze jen stěží nalézt nějaké kolektivní cíle a preference, za vším vidí jednotlivce a jeho individuální zájmy, na jejichž základě se jednotlivec rozhoduje. William Niskanen se zabýval teorií byrokracie, v níž se objevují podobné principy 8 Beránek, J.: Signální informace z výzkumu viktimizace a pocitu bezpečí občanů (2002). Vlastní výběr 8

9 individuálních preferencí jako v případě politiků. Zatímco politikovým zájmem je uspět ve volbách, prioritou úředníka je posílení vlastní moci, vytvoření dojmu o jeho nepostradatelnosti pro stát a v neposlední řadě zvýšení příjmů (tedy nikoli společenské blaho a co nejefektivnější fungování úřadu). Byrokratovým zájmem je především posílení jeho vlivu, získání co nejvýhodnějšího a nejvýnosnějšího postavení, které mu zaručí stálý plat včetně případných vedlejších příjmů a jistotu zaměstnání. Ve svém úřadě neusiluje o co nejvyšší efektivitu, ale spíše o maximální pohodlí. Úředník si cení svého společenského postavení. Aby byla zaručena jeho nepostradatelnost, kterou má tendenci prokazovat množstvím vyplněných formulářů, usiluje místo hospodárnosti o maximalizaci rozpočtu svého úřadu. K tomu využívá svou informační výhodu (úředník je o své práci lépe informován než politik) a monopolu nabídky. Ve snaze zvětšit svůj úřad vymýšlí nepotřebné aktivity, a tak zaměstnává další oddělení státní správy. Tím dochází ke spontánnímu růstu veřejného sektoru. I když slovo byrokrat získalo v současnosti takřka hanlivý nádech, bez výkonného státního aparátu by efektivní fungování ekonomiky nebylo možné. Celkové nastavení byrokratického systému i odbornost a kompetentnost jednotlivých úředníků hraje důležitou roli také při utváření podnikatelského prostředí, dodržování daňových i jiných zákonů apod. Podle školy veřejné volby však úředníci nezastávají svůj úřad s myšlenkou na blaho společnosti, ale jako racionálně uvažující subjekty se snaží získat co nevyšší finanční prospěch při vynaložení co nejnižšího úsilí a jejich motivem je posílit svůj vliv a rozpočet úřadu. Nadměrným bujením byrokracie vznikají v ekonomice nadbytečné náklady. Prostředky plynou jak ze státní pokladny, tak z kapes jednotlivých občanů ať už ve formě daní, z nichž je byrokratický aparát hrazen, nebo prostřednictvím mnohdy zbytečně vynaložených poplatků, které musí občan zaplatit, aby vyhověl různým povolovacím procedurám, jež nejsou často mezi jednotlivými složkami úřednického aparátu koordinované. Tím rostou transakční náklady celé společnosti. Z pohledu teorie školy veřejné volby pak vlastně byrokracie nemá vlastní zájem na jednoduchém a transparentním daňovém systému, který by tak motivoval daňové poplatníky, aby se nevyhýbali placení daní. Podívejme se na problematiku daňového systému ještě z hlediska dalšího představitele školy veřejné volby Mancura Olsona, který se zabývá mimo jiné teorií zájmových skupin. Zájmová skupina hájí preference určité skupiny občanů, ale náklady opatření připadají na všechny voliče. Své zájmy prosazuje tím, že vyvíjí nátlak na zastupitele, kteří rozhodují o zákonech, i na 9

10 státní úředníky, kteří mohou tato opatření ovlivnit. Preference různých zájmových skupin mohu být rozdílné. Svou roli také sehrává míra organizovanosti skupiny. Daňoví poplatníci jsou sice nejpočetnější skupinou ve společnosti, avšak nejsou organizováni do skupiny, která by měla nějakou hierarchii a důsledně prosazovala své zájmy. Organizované zájmové skupiny se vyznačují racionální informovaností (vzhledem k možným výnosům je získávání informací efektivní), zatímco běžnému občanu se krátkodobě vyplácí racionálně volit nevědomost. Zájmové skupiny se tak stávají vlivnou politickou silou, která ovlivňuje legislativní rámec ekonomiky ve svůj prospěch. V boji zájmových skupin vyhrávají většinou ty méně početné, které však umějí dát důrazněji najevo svou sílu, a obvykle jsou spojeny s určitým výrobním odvětvím nebo profesí. Typickým příkladem zájmové skupiny v daňové oblasti je Komora daňových poradců, která podle této teorie by neměla mít žádný zájem na zprůhlednění a zjednodušení daňových zákonů a souvisejících předpisů (viz například snaha, aby v rámci editační povinnosti mohly daňové subjekty vznášet své dotazy jen prostřednictvím daňového poradce). Pohled laické veřejnosti Postoj laické společnosti k daňovým únikům je většinou dost benevolentní. Souvisí to z tzv. neformálním institucionálním prostředím, které se formuje v průběhu dlouhého časového období a zahrnuje ustálené zvyky, tradice, morálku apod. V rámci ekonomického systému tedy mají vliv na problematiku daní nejen formálně daná pravidla jako zákony a vyhlášky, nýbrž také celkové klima ve společnosti a její tendence tolerovat a napomáhat daňovým únikům. Postoj laické společnosti je mírně diferencovaný v případě menších a středních daňových subjektů je považována snaha o co nejnižší placení daní (i za cenu volby řešení na hraně zákona) za takřka národní sport. V případě velkých firem a jejich případného zapojení do nelegálních daňových úniků se již podle mne pohled veřejnosti liší a tyto aktivity jsou posuzovány spíše negativně. Rozporuplný postoj je také k osobám, které v maximální možné míře využívají systém sociálních dávek, často za hranici zákona, kdy pracují ve stínové ekonomice, aniž by přiznávaly své příjmy. Řekla bych, že ve společnosti lidí, kteří jsou na trhu práce v pozici nezaměstnaných nebo zaměstnanců s nízkými příjmy, je pohled na nelegální využívání sociálního systému velmi benevolentní. Jinak se na tento problém samozřejmě dívají ty subjekty, z jejichž kapes jsou prostřednictvím daní placeny sociální dávky. Postoj jednotlivce Daňový poplatník klade na misku vah mimo jiné míru rizika, která je spojena s daňovým únikem, dále pravděpodobnost, že bude jeho nelegální činnost odhalena, a v neposlední řadě také 10

11 výši trestu, která mu v případě odhalení hrozí. To vše někdy racionálně, jindy podvědomě poměřuje s možným prospěchem, získaným nelegálním zkrácením daně. Jedinec tak stojí před volbou: kolik ze svého příjmu zdanit a o kolik svou daňovou povinnost případně zkrátit. Předpokládejme, že jedinec má příjem Y, který by měl být zdaněn proporcionální důchodovou daňovou sazbou t. Pravděpodobnost odhalení daňových úniků je p. Za předpokladu, že bude daňový únik odhalen, musí jedinec zaplatit z nepřiznaného příjmu pokutu F. D je část důchodu, který jedinec přizná. Pokud by daňový únik byl úspěšný a jedinec nebyl přistižen, čistý důchod je N = Y td. Pokud by byl neúspěšný (a přistižen finančním úřadem), pak je nepřiznaný důchod (Y D) zatížen pokutou, takže čistý důchod je C = Y td F(Y D). Když je pokuta F vyšší než daňová sazba, je poplatník v případě odhalení na tom hůře. Problém, kterému jedinec čelí, je volba hodnoty přiznaného důchodu D tak, aby maximalizoval svůj očekávaný užitek EU, když EU = (1 p) U(N) + p U(C), kde U = funkce užitku. V různých zemích se postih za daňový únik, který ještě není trestným činem, liší: někde se pokuta nebo penále vypočítává z nepřiznaného důchodu (Y D), jinde se odvíjí od velikosti neodvedené daně t(y D). Ve druhém případě jsou pokuta a daňová sazba navzájem v proporcionálním vztahu (s vyšším daňovým pásmem roste také velikost postihu za daňový únik), takže u jedince s averzí k riziku by zvýšení daňové sazby vedlo k menší ochotě riskovat případný postih za daňový únik. Toto tvrzení je v rozporu s názorem, že právě vysoké zdanění vede poplatníky ke krácení daně a k přesunu aktivit do šedé ekonomiky. Je zřejmé, že na konečnou volbu jedince má vliv celá škála faktorů. Postoj jednotlivce k daňovým únikům je dle mého ovlivněn třemi zásadní faktory: osobní postoje a vnitřní morální zásady jedince, jeho vztah k dodržování práva; vztah k riziku a vnímání pravděpodobnosti, s jakou lze očekávat možný postih; míra informovanosti jedince; důvěra ve stát aj.; formální institucionální prostředí: daňový systém, výše daňového zatížení, vymahatelnost zákonů, složitost a četnost změn právních předpisů souvisejících z podnikáním, možnosti kontrolní činnosti finančních úřadů, transakční náklady (roli hraje porovnání nákladů na snížení daňových úniků s výnosy v případě jejich odhalení a postižení); neformální institucionální prostředí: tradice, zvyky, morálka společnosti, etika podnikání. Přístup společnosti ke zneužívání sociálního systému, vžité postoje typu: normální je neplatit daně; kdo neokrádá stát, okrádá rodinu apod. 11

12 Závěr Obecně se soudí, že existuje přímý vztah mezi mírou daňové zátěže a velikostí daňových úniků. Přesto se podle empirických i analytických výzkumů zdá, že tato závislost není tak jednoznačná. Ve velké míře zde hraje roli vliv formálního prostředí (daňový systém, kvalita souvisejících zákonů apod.), ale nezanedbatelnou roli má také neformální institucionální prostředí. Důležitý je vztah mezi daňovým subjektem a státem, prezentovaným jednak legislativci coby zákonodárnou mocí, jednak úředníky finančních úřadů prezentující moc výkonnou. Mezi těmito dvěma stranami by měla panovat důvěra. Bohužel tomu tak zdaleka není. Nedůvěra mezi daňovými subjekty a státem je umocněna složitými a neprovázanými zákony, které upravují oblast daní, živností, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Kvůli nesouladu mezi jednotlivými zákony také dochází mimo jiné ke zneužívání sociálních dávek, což na jedné straně povzbuzuje ty, kteří chtějí systém využívat ke svému prospěchu, na straně druhé demotivuje daňové subjekty k placení daní. Navíc zákony, které byly během patnácti let novelizovány až šedesátkrát (jako například Zákon o dani z příjmu), zavádějí do podnikatelského prostředí silný prvek nejistoty, kdy ekonomické subjekty při sebelepší vůli nemohou ani s pomocí specializovaných poradců vědět, zda jejich výklad zákona v případném sporu se státní správou uspěje. Podnikatelé tak musejí vycházet ze silně asymetrických informací, a proto často volí cestu menšího odporu a uchylují se k nestandardním praktikám přesouvají část své produkce do šedé ekonomiky, volí některé korupční praktiky a obecně je jejich ochota platit daně a dodržovat právní předpisy malá. 12

13 Tabulková příloha Tabulka č. 2: Procento respondentů, kteří odpověděli, že byli někdy zapojeni do stínové ekonomiky. Intenzita participace ČR 2000 SR 2000 ČR 1999 SR 1999 ČR 1995 SR 1995 Často 3,5 1,3 3,3 1,3 2,7 1,1 Občas 21,7 13,5 17,3 10,4 12,7 8,0 Nikdy 74,8 85,2 79,4 88,3 85,4 90,9 Zdroj: Hanousek, J., Palda, F.: Why People Evade Taxes in the Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins, str. 7. Tabulka č. 3: Individuální odhad velikosti stínové ekonomiky kombinovaný s odhadem výskytu daňových úniků. Česká a Slovenská republika, rok Proměnná Celkem daňové úniky jsou pro mne běžné občas nikdy Reakce rodiny a přátel, pokud by zjistili, že máte nedeklarovaný příjem 2,98 (1,13) 1,79 (0,9) 2,4 (0,9) 3,2 (1,1) (1 = jistý souhlas, 2 = pravděpod. by souhlasili, 3 = nevím, 4 = pravděpodobně by nesouhlasili, 5 = silný nesouhlas) Jakou se domníváte, že byste platili roční pokutu v případě zatajení příjmu ve výši Kč? Kč Kč Kč Kč Jaká je podle vás pravděpodobnost odhalení daňového úniku? 44,10 % 20,00 % 31,00 % 48,30 % Kolik hodin denně jste zapojeni do stínové ekonomiky 3,85 (6,6) 4,69 (4,12) 3,7 (7,0) 0 Zdroj: Hanousek, J., Palda, F.: Why People Evade Taxes in the Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins, st. 14, vlastní úprava (v závorkách je normální rozdělení). Tabulka č. 4: Sociologický výzkum některé otázky Myslíte, že by policie měla sledovat, vyšetřovat a předávat k potrestání i takové činy jako jsou: I. Drobné daňové úniky, nepřiznávání všech příjmů apod. Preventivním a kontrolním aktivitám státních orgánů (např. v oblasti bank, finančních úřadů, kontroly majetku) je třeba vyjít vstříc i za cenu dílčího omezení ochrany práv občanů. (srovnání 2000/2002) Považujete vy sám za samozřejmé nebo alespoň přijatelné, abyste: B. Ohlásil/a zaměstnávání lidí načerno Jak hodnotíte následující způsoby chování? Stupnice: 1 velmi špatně, 10 vůbec ne špatně (příklady některých hodnocených způsobů chování) Vždy Pokud to Spíše ne Rozhodně ne vadí oběti Souhlasím Nesouhlasím zcela spíše zcela spíše Samozřejmě, kdykoli Prodej drog na ulici 16/14 41/44 34/34 10/9 Asi ano Možná, podle okolností Ne Nesplácení dluhů, půjček Nepřiznání či krácení daní občany Zneužívání pod. telefonu 1,8 2,6 3,7 5,5 Zdroj: Beránek, J.: Signální informace z výzkumu viktimizace a pocitu bezpečí občanů (2002). Vlastní úprava a výběr. 13

14 Literatura BOHATÁ, M. Teorie zájmových skupin možnosti a limity. In Politická ekonomie, 5/1998. ISSN BUCHANAN, J. M. Politika očima ekonoma, Liberální institut 2002, ISBN BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Computer Press, ISBN BURIÁNEK, J. Signální informace z výzkumu viktimizace a pocitu bezpečí občanů (2002). Dostupné na BRENNAN, G., BUCHANAN, J. M. The Power to Tax. Cambridge, CULLIS, J., JONES, P. Public Finance and Public Choice. New York, ISBN DUNLEAVY, P. Democracy, bureaucracy and public choice. Harvester Wheatsheaf, ISBN X. DVORSKÁ-KRUPKOVÁ, L. Teorie veřejné volby. VŠE, Praha ISBN EGGERTSSON, T. Economic Behavior and Institutions. Cambridge, ISBN FASSMANN, M. Stínová ekonomika-i (příčiny, důsledky, měření). ČMKOS Sondy, Praha FASSMANN, M. Makroekonomické odhady stínové ekonomiky v České republice. In Ekonomická revue, 4/2006. ISSN GRAIF, A. Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge, ISBN HAMPL, M. Teorie byrokracie v pojetí Williama A. Niskanena. In Politická ekonomie, 1/2001. ISSN HANOUSEK, J., PALDA, F. Why People Evade Taxes in the Chech and Slovak Republics: A Tale of Twins. working paper CERGE-EI, Praha HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. C. H. Beck, Praha ISBN McNUTT, P.A.: The Economics of Public Choice. Edward Elgar, Cheltenham ISBN MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Univerzita Karlova, Praha ISBN OCHRANA, F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, Praha ISBN POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. SLON, ISBN SCHWARZ, J.: Teorie veřejné volby. In Politická ekonomie 1994/6, VŠE Praha. ISSN SOJKA, M.: Institucionalismus a nová institucionální ekonomie. In Politická ekonomie, 4/1999. ISSN STIGLITZ, J. E. The General Theory of Tax Avoidance. Working Paper, NBER Cambridge, ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. C. H. Beck, Praha ISBN

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více