Osnova. ekonomiky. 1.Cíl a obsah studijního předmětu. 2.Předmět studia světové ekonomiky. 3.Metody využívané při zkoumání světové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova. ekonomiky. 1.Cíl a obsah studijního předmětu. 2.Předmět studia světové ekonomiky. 3.Metody využívané při zkoumání světové"

Transkript

1 Úvod do studia světové ekonomiky Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Bankovní institut, vysoká škola, PRAHA

2 Osnova 1.Cíl a obsah studijního předmětu 2.Předmět studia světové ekonomiky 3.Metody využívané při zkoumání světové ekonomiky 4.Zdroje ke studiu světové ekonomiky

3 1.Obsah a cíle studijního předmětu

4 Obsah a cíl studijního předmětu Obsah kursu Světová ekonomika Cíle, které sleduje studium teorie světové ekonomiky a zkoumání světového hospodářství Rozhraní (interface) teorie světové ekonomiky s jinými vedními disciplinami)

5 Obsah kursu Světová ekonomika 1.Předmet studia světové ekonomiky, paradigma, kategoriální aparát a metodika zkoumání 2. Vznik a vývoj světové a globální ekonomiky - globální ekonomika jako historická kategorie 3. Struktura globální ekonomiky ( globální ekonomika jako logická a systémová kategorie) 4. Subjekty operující v globální ekonomice, struktura a uspořádání a řízení 5. Systém vztahů mezi subjekty světové ekonomiky a jejich nositelé a vývoj 6. Teoretické koncepce zkoumání mezinárodních ekonomických vztahů 7. Obsah a formy interdependence a globalizace v rámci globální ekonomiky 8. Strukturální rovnováha a nerovnováha v globální ekonomice 9. Dynamika strukturálního vývoje globální ekonomiky a jeho zákonitosti 10.Strukturální vývoj globální ekonomiky v reálném čase 11.Regulace a řízení globální ekonomiky 12.Instituce, institucionální struktura globální ekonomiky

6 Obsah a cíl studijního předmětu Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace probíhajících v rámci světové ekonomiky a jejich vazby na mezinárodní ekonomické vztahy a národní ekonomiky. Teorie světové ekonomiky objasní posluchačům základní souvislosti globálního ekonomického vývoje a identifikuje mechanismy, kterými se vyvíjí jeho komponenty a struktury, jakož i způsoby, kterými se do globálních ekonomických procesu zasahuje ze strany národních i nadnárodních institucí

7 Cí a obsah studijního předmětu Obsah a cíl studijního předmětu Zvláštní pozornost je věnována seznámení s metodickými přístupy k analýze světové ekonomiky jako základního faktoru vnějšího prostředí rozvoje národní ekonomiky a podnikových strategií, které získávají v rámci procesů globalizace stále významnější pozici i pro strategické myšlení, plánování a manažerské rozhodování na úrovni koeporací i státních a nadstátních entit

8 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Pojem vědeckého paradigmatu zavádí do teorie vědeckého poznání T.S. Kuhn Vědecké paradigma chápe ako souhrn základních hypotéz, předpokladů a představ určité skupiny vědců, ktorý je úzce spojen s metodickými pravidlami řešení, intuitívnich postojů a hodnocením zkoumaných problémů. Změnu paradigmatu vědy chápe jako problém změny přístupu, který je postaven na anomáliích, ktoré odporují existujucímu a ustálenému způsobu chápaní jevů a jejich vysvětlení.

9 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Nové otázky z teórie a praxe si v určitom momentě mezní kumulace vyžadují nové způsoby kladení otázek ze strany dané vědní discipliny a nové odpovědi na tyto otázky. Proměna vedeckého paradigmatu se koná formou tzv. vědeckých revolucí až tehdy, když se dosavadní paradigma vyčerpá a přestáva vyhovovat při hledání odpovědí na tyto anomálie a řešení některých otázek ve věde ale i v praxi. Pokuď se uvedených anomálií nashromáždí příliš mnoho, dochádzí k hladání nového paradigmatu a po dokončení tohoto procesu znova nastáva období tzv. normální vědy.

10 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Klasická paradigmata ekonomické vědy byla postavena na: předpokladu, že lidské rozhodnutí jsou vedeny dokonalou racionalitou, a sledováním individuálních cílů,kterou udržuje chování trhů s dokonalou konkurencí ignorování fyzikálně biologických procesů, přírodního a životního prostředí soustředění pozornosti na preferenci ekonomického růstu před ostatními ukazateli rozvoje lidské společnosti předpokladu dominance finanční ekonomiky nad reálnou, která se podřizuje jejím parametrům výsledkům

11 Nové paradigma teorie světové ekonomiky Nové paradigma znamená v teorii světové ekonomiky zejména: změnu v přístupu k chápání cílů, smyslu, podmínek a smeřování ekonomických aktivit lidské společnosti v globálním meřítku změnu úrovně abstrakce využívané při analýze včetně nastavení vnějších a vnitřných hranic objektu zkoumání, jeho rozhraní s jinými objekty a vědnými disciplínami, které je zkoumají, integrace a interdisciplinarity jednotlivých vědních disciplín a ich metod zahrnutých do procesu zkoumání změnu kategoriálního aparátu a metodologického instrumentária využitého při analýze zkomaného objektu změnu v přístupu k interpretaci výsledků výzkumu a jejich aplikáci v hospodářskopoliticé praxi jak na makro, tak aj na mikroekonomické úrovni.

12 Nové paradigma teorie světové ekonomiky Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení. Eduardo Porter v knížce The Price of Everything, Solving the Mystery of Why We Pay What We Do, Penguin Group, New York, 2011,

13 Cí a obsah studijního předmětu Obsah a cíl studijního předmětu Teorie světové ekonomiky má interdisciplinární charakter a řadu vazeb na další ekonomické ale rovněž i neekonomické vědní disciplíny jako např.: Makroekonomika a částečně taky mikroekonomika Ekonomická a sociální geografie a prostorová ekonomika Vědy o Zemi (geosciences), ekologie Teorie mezinárodních vztahů a politologie Sociologie, mezinárodní právo atd.

14 Obsah a cíl studijního předmětu Teorie světové ekonomiky využívá při rozvoji své metodologie řady dalších vědních disciplin Teorii složitých adaptivních systémů Přírodní vědy (ekologie, fyzika, klimatologie, matematika, biologie) Společenské vědy (ekonomie, historie, politologie, právo, filozofie, sociologie)

15

16 2. Předmět studia světové ekonomiky

17 Předmět studia světové ekonomiky Vymezení základních pojmů spojených se studiem světové ekonomiky Obsah pojmů mezinárodní, světové, globální hospodářství, teorie světové ekonomiky Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky

18 Předmět studia teorie světové ekonomiky Teorie světové ekonomiky je relativně mladá disciplina, která ještě není pevně usazená ve struktuře ekonomických věd jako některé jiné tradiční vědy Ani samotný název není ještě sjednocený : existují různé názvy - světová ekonomika, světové hospodářství, mezinárodní ekonomika, globální ekonomika a pod. v našem pojetí - světové hospodářství jako objekt zkoumání teorie světové ekonomiky

19 Předmět studia světové ekonomiky Vymezení předmetu studia odráží různé metodické přístupy k pojetí tohoho pojmu: Utilitárně pragmatické (bez vymezení předmětu) Zúžené vztahové (pouze mez.ekonomické vztahy) Sumárně kumulativní (jako suma národních ekonomik světa) Celostně - komplexní (specifický vzájemně propojený a závislý organismus)

20 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Kategoriální aparát teorie světové ekonomiky závisí od zvoleného pojetí a používané metodologie pro zkoumání světového hospodářství Existují klasické makroekonomické přístupy se svým aparátem postaveným zejména na vztahovém pojetí Moderní přístupy využívají zejména kategoriální aparát teorie systémů aplikovaný na vzájemně podmíněné sociálně-ekonomické a evnironmentální procesy v globálním měřítku

21 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Jednou z klíčových kategorií odrážejících změnu přístupu ke klasickému paradigmatu ekonomické vědy je ukazatel ekonomického růstu: Hrubý domácí produkt (HDP), který byl historicky spojován s ekonomickým rozvojem a životní úrovní dosaženou jednotlivými zeměmi

22 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Hrubý domácí produkt (HDP) Vyjadřuje ekonomickou hodnotu vytvořenou v národním hospodářství za uplynulé období (zpravidla rok). Je možné jej interpretovat jako hodnotu zboží a služeb domácího původu určených ke konečnému užití, proto bývá (především v přepočtu na jednoho obyvatele) považován za ukazatele materiální životní úrovně obyvatel.

23 HDP/obyv. ve světě 2008

24 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Už koncem šedesátých let však mnozí ekonomové začali zpochybňovat veliký důraz, ktorý se věnoval přístupu k měření ekonomického rozvoje a blahobytu na úzkém základě HDP. Byl to výsledek toho, že se poprvé objevily nepříznivé účinky nekontrolovaného hospodářskeho růstu na životní prostředí a začalo hledání širšího měřidla ekonomického rozvoje a životní úrovně, který by nebyl výhradně postaven na kvantitativních finančních údajích o HDP.

25 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Již tehdy W. Nordhaus a J. Tobin (1972) z Yalské univerzity navrhli a vypracovali širší ukazavatel pokroku než HDP, který nazvali "Míra ekonomického blahobytu" (M.E.W. - Measure of Economic Welfare). Ukazatel sice z koncepce HDP vychází, byl však doplněn o některé další aspekty (volný čas, neplacená práce ). MEW = HDP + hodnota volného času + hodnota neplacené práce - hodnota enviromentálních škod

26 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Postupně byl tento koncept doplněn o škody na životním prostředí způsobené průmyslovou výrobou a spotřebou, které redukovaly hodnotu blahobytu odvozenou z HDP. Vznikl tak index uržitelného ekonomického blahobytu ( Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW ), který je považován za předchůdce pozdějších pokusů vytvořit ukazatel udržitelného rozvoje. ISEW = osobní výdaje+ veřejné výdaje (mimo obrany)+ neplacená práce - soukromá ochrana - hodnota enviromentálních škod

27 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky V minulém desetiletí se proces hledání alternativních ukazatelů začíná zrychlovat, což konec konců nepřímo potvrzuje tezi o narůstání podmínek pro změnu paradigmatu ekonomické vědy v době globalizace. Problematika komplexního přístupu k otázkám růstu a trvalého rozvoje hodnocena na bázi mimoekonomických ukazatelů se intenzivně diskutovala již na Summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992, což mělo pozitivní vliv ma podporu konceptu udržitelného rozvoje a zavedení sledování jeho ukazatelů. Tento vývoj byl pak následován celou řadou iniciativy, jako na globální, tak na regionální i národní úrovni, což se projevilo růstem zaváděných systetických ukazatelů sociálního rozvoje, kterých bylo ještě v 90.tych letech používaných 2 a začátkem třetího tisíciletí už asi 30.

28 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky V poslední době se objevila celá řada nových návrhů ukazatelů komplexního sledování a srovnávání sociálně ekonomického rozvoje celého světového hospodářství, ale i hospodářství národních ekonomik postavených na finačních I nefinančních parametrech. Patří mezi ně např. Index lidského rozvoje ( HDI ), Ukazatel skutečného pokroku - Genuine Progress Indicator ( GPI ), Hrubé domácí štěstí ( GDH ), Happy Planet Index (HPI), Ekologická stopa (Ecological Foot), Světová databáze štěstí a pod.

29 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně (Top 10 zemí) Zdroj: Global Finance, 2012

30 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Zdroj: Global Finance, 2012

31 Světová databáze štěstí Roky šťastného života Zdroj: Global Finance, 2013

32 Světová databáze štěstí Průměrné štěstí Zdroj: Global Finance, 2013

33 Světová databáze štěstí Spokojenost se životem Zdroj: Global Finance, 2013

34 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Index lidského rozvoje (HDI Human Development Index) měří kvalitu lidského života. HDI je vypočten na základě tři kategorií faktorů: lidské zdraví, úroveň vzdělání a materiální životní standard. Vlastní vývoj prošel v posledních deseti letech změnami, vazba HDI na některé z jeho tří základních složek však zůstaly nezměněny. Každoročně je publikován ve zprávě o lidském rozvoji, která se publikuje od 1991 v rámci Programu OSN pro rozvoj (UNDP)

35 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Index šťastné planety ( Happy Planet Index-HPI). Zajímavý a nový ukazatel, který se pokusí měřit kvalitu života ve vztahu k prostředí je Index šťastné planety (Happy Planet Index-HPI). Je to první index, který kombinuje kvalitu lidského života a enviromentální efektivitu. Neodhaluje "najšťastnější zemi světa", ale státy umístněné na špičce jsou státy, které pro zajištění spokojeného života svých obyvatel, poškodzují přírodu nejméně. Index, který kombinuje rovněž 3 skupiny ukazatalů ukazuje, že vysoká spotřeba přírodních zdrojů automaticky nepřináší štěstí obyvatel a naopak.

36 Happy Planet Index

37 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Ukazatel hrubého národního štěstí (Gross Domestic Happeness) je založen na podpoře udržitelného rozvoje, zachování a podpoře kulturních hodnot, přírodního prostředí a na dobré vládě. Tyto čtyři pilíře jsou rozděleny do více kategorií a to celkem 72 ukazatelů. Všech 193 členských států Organizace spojených národů v červenci 2011 jednomyslně přijalo usnesení VS na téma, Štěstí: holistický přístup k jeho rozvoji", který se projednával v sídle OSN v New Yorku v dubnu 2012.

38 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně V roce 2005, například dokonce i Světová banka zveřejnila zprávu, "Kde je bohatství národů? Měření kapitálu 21. století", která shromáždila data pro tzv. skutečné úspory (Genuine Savings - GS) pro některé ze 140 zemí. Cílem zkoumání je měřit reálné úspory v ekonomice, poté, co budou zohledněny investice do lidského kapitálu, škody způsobené znečištěním a vyčerpávaním přírodních zdrojů. GS - je peněžní ukazatel, podle kterého 30 rozvojových zemí vykazuje negativní skutečné úspory, čímž se snižuje rozsah jejich zdrojů jako základu pro budoucnost.

39 Genuine Savings

40 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Významným indexom nového typu je ekologická stopa ( Ecological Footprint) navržený Wackernagelom a Reesom (1995). Tento index v patrí do této kategorie přístupů navzdory faktu, že jeho výsledky nejsou vyjádřeny v měnových jednotkách. Ekologická stopa definované populace (jednotlivec, město, stát, svět...) je celková plocha ekologicky produktívní země a vodní plochy, využívaná výhradně k zajištění zdrojů a asimiláci odpadů produkovaných danou populaci, pri používání běžných technologií. Je vyjádřována v jednotkách plochy v hektarech, či přesneji v globálnych hektarech na osobu.

41 obr.č. Globálna ekologická stopa a jej komponenty zastavaná plocha úrodná poda uhlík Ekologická stopa podle zemí (2008) Zdroj: The Living Planet Report 2012 Zdroj: The Living Planet Report 2012

42 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Výhodou ekologické stopy je, že jí můžeme porovnávat s tzv. dostupnou biologickou kapacitou, která vyjadřuje biologickou produktivitu biologicky produktivního prostoru v rámci určitého celku, např. státu či celé Země. Vzhledem k tomu, že ekologickou stopu i biologickou kapacitu měříme ve stejných jednotkách ( globálních hekterech), můžeme je vzájemně srovnávat. Populace státu, či jiného území jejichž stopa překračuje biologickou kapacitu vytváří ekologický deficit.

43 2 Ekologická stopa planety Země (2008) 1 Zastavěná plocha Rybolov Lesnictví Spásání Zemědělská půda Uhlík

44 3. Metody využívané při zkoumání světového hospodářství

45 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky I. Abstrakce a její význam při zkoumání globálních ekonomických jevů Konvenční a nekonvenční nástroje analýzy Holistický (celostní) a parciální přístup ke zkoumání jevů ve světovém hospodářství Strukturální analýza složitých adaptivních systémů a její prvky

46 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky II. Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství Časoprostorový rámec analýzy světového hospodářství Vztah finanční a reálné ekonomiky v pojetí světové ekonomiky

47 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Proces abstrakce spočíva v tom, že řada analytických aktů myšlení, ktoré zpracovávají konkrétní smyslový materiál nebere v úvahu některé znaky, vlastnosti a vztahy daného předmětu a tyto jsou chápany v kontextu daného zkoumání jako nepodstatné, čili se považují při daném zkoumání za neměnné. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak identifikované ako podstatné, a tyto mají při analýze proměnlivý charakter. Abstrakce je logická metoda, která spočíva v podstatě v tom že se odhlíží od určitých znaků daného předmětu a chápou se jako statické tj. nevyžadující zohledňovat jejich interakci s objektem zkoumání.

48

49 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Konvenční a nekonvenční nástroje analýzy Konvenční metody analýzy jsou postaveny na klasickém paragimatu ekonomických věd a podávají zúžený tzv. ekonomistický přístup ke zkoumání světového hospodářství Nekonvenční metody zahrnují všechny nové postupy snažící se postihnout komplexnost a celostnost zkoumané kategorie a její vazby na blízké i vzdálenější okolí a jejich vzájemnou interdependenci

50 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Ke konvenčním nástrojům měření a srovnávání výkonnosti ekonomik světa patří sady ukazatelů, kterými lze vyhodnocovat uplynulý vývoj a využívat ji pro fundamentální analýzy makroekonomického vývoje zemí a celých regionů. Bývají pravidelně publikovány v odborných časopisech.

51 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Klasickou sadu konvenčních ekonomických a finančních indikátorů ukazatelů vývoje umožňujících mezinárodní srovnání tvoří: Makroekonomické ukazatele země: HDP Index průmyslové výroby Index spotřebitelských cen Podíl nezaměstnanosti

52 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Druhou klasickou skupinu indikátorů představují výsledky vnějších ekonomických vztahů země: Saldo zahraničního obchodu a jeho změny, Slado běžného účetu platební bilance a jeho změny Směnný kurz národní měny k hlavním světovým měnám a jeho vývoj

53 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Třetí skupinu představují klasické finanční ukazatele (jako např.): Deficit státního rozpočtu v poměru k HDP Celková zadluženost veřejných rozpočtů Vývoj úrokové míry (bankovní a státních dluhopisů) Burzovní indexy

54 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Metody zkoumání mezinárodních ekonomických vztahů: Mezinárodní obchod objem, tempo růstu, komoditní a teritoriální struktura, cenový vývoj, ToT, atd. Mezinárodní pohyb kapitálu objem, obsahová a teritoriální struktura, zdroje a cílové země, dynamika, kapitálové výnosy atd. Mezinárodní pohyb pracovní síly objem, struktura, dynamika, směřování (zdrojové a cílové země), remitence atd. Mezinárodní finanční vztahy vývoj obchodních a platebních bilancí, rovnováha, vývoj měnových kurzů a kurzové změny, burzovní indexy atd.

55 3. klasickoumetody využívané využívané při zkoumání při zkoumání a výuce a výuce světové světové ekonomiky Holistický (celostní) a parciální přístup (I) Holismus (z řeckého to holon, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak, celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. Tuto zásadu vyslovil poprvé Aristoteles v Metafysice: "Celek je víc než souhrn jeho částí.

56 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Holistický (celostní) a parciální přístup (II) Holismus se objevuje jako nový princip v sociálních vědách od druhé poloviny 20. století a stále více se prosazuje jeho nutnost, jako klíčového metodického principu právě při zkoumání globálních jevů ve světovém hospodářství. Holismus vychází z toho, že celkový vývoj objektu závisí od vývoje jeho jednotlivých komponentů, jejich vzájemných vztahů a zpětné vazby směřující od celku k jeho komponentům.

57 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vzájemná propojenost ekonomických jevů na celém světě je zřejmá hlavně v obdobích kataklyzmatického vývoje s globálními dopady na ekonomický a sociální vývoj po celé planetě. Holismus a abstrakce přitom nejsou v případě zkoumání světového hospodářství v protikladu ( jak by se mohlo na první pohled zdát). Jde spíše o nalezení takové úrovně abstrakce, při které budeme ještě schopni dodržet princip celostnostního pohledu na globální jevy na celosvětové úrovni.

58 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Holismus vedl k rozvoji systémového přístupu a jeho odvozených odnoží, jako je teorie chaosu a složitosti, protože složité systémy se chovají tak, že toto chování nemůže být odvozeno od vlastností jejich prvků samotných a jeví se jako úplné nově " vznikající ". Holistický princip zkoumání odpovídá realitě současného globalizovaného a interdependentního světového hospodářství velmi přesně a to jak z pohledu propojenosti jednotlivých jevů v rámci celé planety, tak z hlediska hledání způsobů a cest řešení.

59 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Parciální přístupy patří do konvenčních metodických postupů analýzy světového hospodářství a mezinárodních ekonomických vztahů. V jejich rámci se zkoumají izolované ekonomické jevy na takové úrovni abstrakce, kdy za proměnné hodnoty se bere velice omezený počet proměnných bez hledání interakce do svého bližšího anebo vzdálenějšího okolí. Tento přístup neumožňuje zkoumat světové hospodářství jako celostní kategorii a zůstává na úrovni hypotéz, které sice identifikují určité kauzální souvislosti, ale nemají dostatečně univerzální vypovídající schopnost.

60 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Strukturní analýza složitých adaptivních systémů a její prvky Zakladatelem strukturní analýzy je Vassily Leontieff. Základní myšlenkou teorie je, že každý ekonomický systém je tvořen prvky mezi nimiž existují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Každá změna v jednom prvku se může projevit v prvku jiném a úkolem strukturní analýzy je zachytit vazby a vztahy v daném systému právě z tohoto pohledu. Nástrojem analýzy je pak strukturní model. Jde tedy o metody a modely, zkoumající podmínky rovnováhy mezi zdroji a potřebami a rovnováhy mezi systémem a jeho okolím

61 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systémová dynamika je vědní disciplína, patřící mezi systémové vědy; zkoumá systémy a jejich vývoj a chování v čase; snaží se vydedukovat tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému, z nichž se analyticky snaží nacházet mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat nebo řídit. Systémovou dynamiku lze aplikovat na jakkoli velký, dostatečně složitý systém až po dynamiku v rámci celé planety.

62 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systémová dynamika - se snaží upřesňovat a vědeckými metodami analýzy a syntézy popisovat a nahlížet na systémy objektivnějším úhlem pohledu, - poskytuje nástroje pro konstrukci s realitou lépe sladěných modelů, jejich simulaci a ladění a prostředky pro jednodušší (a vědečtější) prognózy na základě těchto modelů.

63 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systém je vyčlenění určité části světa, která je vnitřně propojená prvky a vazbami. Dynamika přidává do systému navíc čas. Úkolem systémové dynamiky je vytvářet modely. Systémová dynamika kombinuje teorii, metody a filosofii, které potřebujeme, abychom mohli analyzovat chování systému. Postup systémové dynamiky začíná od určení problému, který máme vyřešit - zejména situací, kdy je nutné lépe porozumět zkoumanému problému, anebo se vyhnout nežádoucímu chování systému, nebo jej vylepšit.

64 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Metodologie systémové dynamiky: Definování problémů k řešení Definování systémových prvků Vytvoření mentálního modelu. Formalizace modelu Vytvoření simulačního modelu

65 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Fáze modelování: 1. Formulace problému 2. Základní návrh modelu 3. Tvorba a budování modelu 4. Verifikace a validace dat 5. Simulace a analýza modelu 6. Sumarizace výsledků

66 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství. Praktické využití metodologie zaměřené na dynamickou systémovou a strukturní analýzu se objevilo v 70. tych letech při tvorbě modelů budoucnosti světového hospodářství. V roce 1972 tým pod vedením Forrestera a Meadowsové vyvinul první počítačový model systémové dynamiky hlavních demografickoekonomických ukazatelů. Tuto simulaci vývoje nazvali World3 (Svět3) ; financovala ji skupina Římského klubu (The Club of Rome). World3 byla modelace vývoje hlavních globálních ukazatelů jako stav populace, množství zdrojů, míra znečištění, objem průmyslové výroby atd v čase na základě počátečních parametrů (jako například investice do technologií snižující znečištění) a desítek daných, vzájemně se ovlivňujících vztahů mezi nimi.

67 Výsledky modelu Svět 3 (populace)

68 Výsledky modelu Svět 3 ( lidský blahobyt )

69 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství. Jednotlivé modely a prediktívní projekce budoucnosti světového hospodářství netvoří jednotný názorový a myšlenkový celek. Je možné konstatovat, že modely byly a jsou značně determinovány ideovou orientací svých autorů. Lze vyčlenit zhruba tři základní směry modelování a tvorby scénářů budoucnosti světového hospodářství : - Antitechnokratický -pesimistický Zprávy Římského klubu - (World 3) - Technokratický optimistický Modely Hudsonského institutu The Year Realisticko reformistický kompromisní - studie OSN: W.Leontieff : The Future of the World Economy - input-output mezisektorový globální model

70 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Časoprostorový rámec analýzy světového hospodářství Pojem časoprostorové komprese (time-space compression) popisuje zvyšující se pohyb a komunikaci v prostoru, rozšiřování sociálních kontaktů v prostoru a jejich vnímání (percepci). Rostoucí prostorová mobilita a překonávání prostorových bariér jsou umožněny technologickým pokrokem ve výrobě, dopravě, komunikaci a informatice. V důsledku toho se role prostoru a času v sociálním a ekonomickým rozvoji zásadně mění.

71 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Časoprostorová komprese je významnou vlastností globální ekonomiky, díky které dochází k zrychlování a geografické expanzi systému výměny zboží a informací. Závěry: a) Čas a prostor přestávají být překážkou ekonomického rozvoje, stejně jako řízení ekonomických systémů na globální úrovni. b) Svět se ve vnímání lidí zmenšuje, ekonomické procesy se zrychlují

72 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vztah finanční a reálné ekonomiky v pojetí světové ekonomiky. Důležitým metodickým aspektem, který se projevuje při zkoumání světového hospodářství je rozdělění na tzv. reálnou a finanční ekonomiku. Pod reálnou ekonomikou se rozumí ekonomický systém zaměřený na tvorbu materiálních statků a služeb, které poskytují přidanou hodnotu a slouží k uspokojování hmotných i nehmotných potřeb obyvatelstva jak přímo, tak i nepřímo Finanční (virtuální ) ekonomiku představuje ten sektor ekonomiky, který byl původně určen k obsluze reálného sektoru, v posledním období však získal autonomii a dokonce zpětný vliv, ovlivňující a často i deformující základní ekonomické proporce.

73 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vývoj kapitalismu po II. světové válce je charakterizován dvěma formami: reálným kapitalismem (padesátá, šedesátá a částečně sedmdesátá léta) finančním kapitalismem poslední dekády 20. století a začátek 21.století). Investování přebytků finančních prostředků v období fungování reálného kapitalismu, bylo přímo spojeno s výrobním procesem probíhajícím v reálné ekonomice. Peníze byly investovány tak, že byly použity buď k nákupu akcií, nebo byly využity k úvěrování podniku prostřednictvím banky. To znamená, že fungovala vazba mezi penězi a výrobou statků. Peníze plnily funkci směnného prostředku podle vzorce P-Z-P -Z-P Finanční sektor ještě "obsluhoval hospodářství" (P-peníze, Z-zboží).

74 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Finanční kapitalismus vznikl zejména : - uvolněním vazby dolaru na zlato, - zrušením většiny regulací v bankovním sektoru - zejména zrušením Glass-Steagallova zákona, který od sebe přísně odděloval obchodní a investiční bankovnictví. Pak se banky vrhly na vymýšlení sofistikovaných finančních nástrojů, které měly umožňovat rozmnožování peněz mimo výrobní sektor. Sem patří většina futures, swapů, komoditních derivátů, které destabilizují ceny surovin, CDO atd...)

75 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Výše uvedený řetězec lze vyjádřit jako P-P-P Do procesu zhodnocování peněz není zapojena lidská práce, není vytvářena žádná přidaná hodnota, celkový objem peněz vázaných na výrobu již nenarůstá. Peníze už vlastní produktivní ekonomiku neobsluhují. Jedná se o veliké kasíno, kde se přelévají peníze z jedné strany na druhou, kdy někdo na špici pyramidy vyhrává, ale značná část subjektů zapojených do tvorby hodnoty ve fázi výroby ztrácí a chudne.

76 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vztah objektivního a subjektivního faktoru při zkoumání světového hospodářství Důležitou částí metodologického přístupu je možnost aplikace výsledků poznání, které by mělo tvořit základ pro formulaci opatření ekonomické politiky (systému subjektivních zásahů do objektivního vývoje světového hospodářství), která budou v souladu se změnou paradigmatu současně implementovatelné v reálném ekonomickém životě.

77 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Nástroje, které jsou pro implementaci politických záměrů k dispozici nejsou vždy v souladu s možnostmi a potřebami všech zemí světa (bez čehož ale nelze globální rovnováhy ekonomického a ekologického vývoje dosáhnout). Zásadním opatřením k eliminaci toho, aby ekonomický růst definitívně a nezvratně nepoškodil životní prostředí a přírodní kapitál plánety Země a nevyvolal katastrofické škody, bude muset být vývoj a zavedení nového modelu globálního politického řízení a regulace světového hospodářství.

78 4.Zdroje ke studiu světové ekonomiky

79 Zdroje ke studiu světové ekonomiky Studijní literatura základní doporučená rozšiřující a doplňková časopisecká

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU Obsah Úvod 1. Definice ekonomického růstu 1.1. Měření růstu- HDP a jeho alternativy 2. Zdroje ekonomického růstu 2.1. Lidské zdroje 2.2. Přírodní zdroje 2.3. Kapitálové zdroje 3. Obavy z mezí ekonomického

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje

4.8. Indikátory udržitelného rozvoje 4.8. Indikátory udržitelného rozvoje Aby udržitelný rozvoj nebyl jen vágním konceptem, potřebujeme nástroj, který nám umožní měřit, zda k udržitelnému rozvoji směřujeme či nikoliv, jestli se situace zlepšuje

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Podniková ekonomika a management Ing. Irena Szarowská Daňová konkurence v Evropské unii a její vliv na vybrané ekonomické veličiny

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA CZ.1.07/3.2.07/03.0020 Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tato

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Prof. Vojtěch Spěváček, katedra hospodářské politiky VŠE, spevacek@vse.cz Struktura 1. Obecné otázky národního

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více