Osnova. ekonomiky. 1.Cíl a obsah studijního předmětu. 2.Předmět studia světové ekonomiky. 3.Metody využívané při zkoumání světové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova. ekonomiky. 1.Cíl a obsah studijního předmětu. 2.Předmět studia světové ekonomiky. 3.Metody využívané při zkoumání světové"

Transkript

1 Úvod do studia světové ekonomiky Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Bankovní institut, vysoká škola, PRAHA

2 Osnova 1.Cíl a obsah studijního předmětu 2.Předmět studia světové ekonomiky 3.Metody využívané při zkoumání světové ekonomiky 4.Zdroje ke studiu světové ekonomiky

3 1.Obsah a cíle studijního předmětu

4 Obsah a cíl studijního předmětu Obsah kursu Světová ekonomika Cíle, které sleduje studium teorie světové ekonomiky a zkoumání světového hospodářství Rozhraní (interface) teorie světové ekonomiky s jinými vedními disciplinami)

5 Obsah kursu Světová ekonomika 1.Předmet studia světové ekonomiky, paradigma, kategoriální aparát a metodika zkoumání 2. Vznik a vývoj světové a globální ekonomiky - globální ekonomika jako historická kategorie 3. Struktura globální ekonomiky ( globální ekonomika jako logická a systémová kategorie) 4. Subjekty operující v globální ekonomice, struktura a uspořádání a řízení 5. Systém vztahů mezi subjekty světové ekonomiky a jejich nositelé a vývoj 6. Teoretické koncepce zkoumání mezinárodních ekonomických vztahů 7. Obsah a formy interdependence a globalizace v rámci globální ekonomiky 8. Strukturální rovnováha a nerovnováha v globální ekonomice 9. Dynamika strukturálního vývoje globální ekonomiky a jeho zákonitosti 10.Strukturální vývoj globální ekonomiky v reálném čase 11.Regulace a řízení globální ekonomiky 12.Instituce, institucionální struktura globální ekonomiky

6 Obsah a cíl studijního předmětu Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace probíhajících v rámci světové ekonomiky a jejich vazby na mezinárodní ekonomické vztahy a národní ekonomiky. Teorie světové ekonomiky objasní posluchačům základní souvislosti globálního ekonomického vývoje a identifikuje mechanismy, kterými se vyvíjí jeho komponenty a struktury, jakož i způsoby, kterými se do globálních ekonomických procesu zasahuje ze strany národních i nadnárodních institucí

7 Cí a obsah studijního předmětu Obsah a cíl studijního předmětu Zvláštní pozornost je věnována seznámení s metodickými přístupy k analýze světové ekonomiky jako základního faktoru vnějšího prostředí rozvoje národní ekonomiky a podnikových strategií, které získávají v rámci procesů globalizace stále významnější pozici i pro strategické myšlení, plánování a manažerské rozhodování na úrovni koeporací i státních a nadstátních entit

8 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Pojem vědeckého paradigmatu zavádí do teorie vědeckého poznání T.S. Kuhn Vědecké paradigma chápe ako souhrn základních hypotéz, předpokladů a představ určité skupiny vědců, ktorý je úzce spojen s metodickými pravidlami řešení, intuitívnich postojů a hodnocením zkoumaných problémů. Změnu paradigmatu vědy chápe jako problém změny přístupu, který je postaven na anomáliích, ktoré odporují existujucímu a ustálenému způsobu chápaní jevů a jejich vysvětlení.

9 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Nové otázky z teórie a praxe si v určitom momentě mezní kumulace vyžadují nové způsoby kladení otázek ze strany dané vědní discipliny a nové odpovědi na tyto otázky. Proměna vedeckého paradigmatu se koná formou tzv. vědeckých revolucí až tehdy, když se dosavadní paradigma vyčerpá a přestáva vyhovovat při hledání odpovědí na tyto anomálie a řešení některých otázek ve věde ale i v praxi. Pokuď se uvedených anomálií nashromáždí příliš mnoho, dochádzí k hladání nového paradigmatu a po dokončení tohoto procesu znova nastáva období tzv. normální vědy.

10 Paradigma teorie světové ekonomiky a jeho současné změny Klasická paradigmata ekonomické vědy byla postavena na: předpokladu, že lidské rozhodnutí jsou vedeny dokonalou racionalitou, a sledováním individuálních cílů,kterou udržuje chování trhů s dokonalou konkurencí ignorování fyzikálně biologických procesů, přírodního a životního prostředí soustředění pozornosti na preferenci ekonomického růstu před ostatními ukazateli rozvoje lidské společnosti předpokladu dominance finanční ekonomiky nad reálnou, která se podřizuje jejím parametrům výsledkům

11 Nové paradigma teorie světové ekonomiky Nové paradigma znamená v teorii světové ekonomiky zejména: změnu v přístupu k chápání cílů, smyslu, podmínek a smeřování ekonomických aktivit lidské společnosti v globálním meřítku změnu úrovně abstrakce využívané při analýze včetně nastavení vnějších a vnitřných hranic objektu zkoumání, jeho rozhraní s jinými objekty a vědnými disciplínami, které je zkoumají, integrace a interdisciplinarity jednotlivých vědních disciplín a ich metod zahrnutých do procesu zkoumání změnu kategoriálního aparátu a metodologického instrumentária využitého při analýze zkomaného objektu změnu v přístupu k interpretaci výsledků výzkumu a jejich aplikáci v hospodářskopoliticé praxi jak na makro, tak aj na mikroekonomické úrovni.

12 Nové paradigma teorie světové ekonomiky Homo economicus musí být zbaven bezmezného sobectví a přizpůsobit se ekonomickému modelu, v němž je relativní distribuce prosperity důležitější než individuální uspokojení. Eduardo Porter v knížce The Price of Everything, Solving the Mystery of Why We Pay What We Do, Penguin Group, New York, 2011,

13 Cí a obsah studijního předmětu Obsah a cíl studijního předmětu Teorie světové ekonomiky má interdisciplinární charakter a řadu vazeb na další ekonomické ale rovněž i neekonomické vědní disciplíny jako např.: Makroekonomika a částečně taky mikroekonomika Ekonomická a sociální geografie a prostorová ekonomika Vědy o Zemi (geosciences), ekologie Teorie mezinárodních vztahů a politologie Sociologie, mezinárodní právo atd.

14 Obsah a cíl studijního předmětu Teorie světové ekonomiky využívá při rozvoji své metodologie řady dalších vědních disciplin Teorii složitých adaptivních systémů Přírodní vědy (ekologie, fyzika, klimatologie, matematika, biologie) Společenské vědy (ekonomie, historie, politologie, právo, filozofie, sociologie)

15

16 2. Předmět studia světové ekonomiky

17 Předmět studia světové ekonomiky Vymezení základních pojmů spojených se studiem světové ekonomiky Obsah pojmů mezinárodní, světové, globální hospodářství, teorie světové ekonomiky Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky

18 Předmět studia teorie světové ekonomiky Teorie světové ekonomiky je relativně mladá disciplina, která ještě není pevně usazená ve struktuře ekonomických věd jako některé jiné tradiční vědy Ani samotný název není ještě sjednocený : existují různé názvy - světová ekonomika, světové hospodářství, mezinárodní ekonomika, globální ekonomika a pod. v našem pojetí - světové hospodářství jako objekt zkoumání teorie světové ekonomiky

19 Předmět studia světové ekonomiky Vymezení předmetu studia odráží různé metodické přístupy k pojetí tohoho pojmu: Utilitárně pragmatické (bez vymezení předmětu) Zúžené vztahové (pouze mez.ekonomické vztahy) Sumárně kumulativní (jako suma národních ekonomik světa) Celostně - komplexní (specifický vzájemně propojený a závislý organismus)

20 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Kategoriální aparát teorie světové ekonomiky závisí od zvoleného pojetí a používané metodologie pro zkoumání světového hospodářství Existují klasické makroekonomické přístupy se svým aparátem postaveným zejména na vztahovém pojetí Moderní přístupy využívají zejména kategoriální aparát teorie systémů aplikovaný na vzájemně podmíněné sociálně-ekonomické a evnironmentální procesy v globálním měřítku

21 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Jednou z klíčových kategorií odrážejících změnu přístupu ke klasickému paradigmatu ekonomické vědy je ukazatel ekonomického růstu: Hrubý domácí produkt (HDP), který byl historicky spojován s ekonomickým rozvojem a životní úrovní dosaženou jednotlivými zeměmi

22 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Hrubý domácí produkt (HDP) Vyjadřuje ekonomickou hodnotu vytvořenou v národním hospodářství za uplynulé období (zpravidla rok). Je možné jej interpretovat jako hodnotu zboží a služeb domácího původu určených ke konečnému užití, proto bývá (především v přepočtu na jednoho obyvatele) považován za ukazatele materiální životní úrovně obyvatel.

23 HDP/obyv. ve světě 2008

24 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Už koncem šedesátých let však mnozí ekonomové začali zpochybňovat veliký důraz, ktorý se věnoval přístupu k měření ekonomického rozvoje a blahobytu na úzkém základě HDP. Byl to výsledek toho, že se poprvé objevily nepříznivé účinky nekontrolovaného hospodářskeho růstu na životní prostředí a začalo hledání širšího měřidla ekonomického rozvoje a životní úrovně, který by nebyl výhradně postaven na kvantitativních finančních údajích o HDP.

25 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Již tehdy W. Nordhaus a J. Tobin (1972) z Yalské univerzity navrhli a vypracovali širší ukazavatel pokroku než HDP, který nazvali "Míra ekonomického blahobytu" (M.E.W. - Measure of Economic Welfare). Ukazatel sice z koncepce HDP vychází, byl však doplněn o některé další aspekty (volný čas, neplacená práce ). MEW = HDP + hodnota volného času + hodnota neplacené práce - hodnota enviromentálních škod

26 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky Postupně byl tento koncept doplněn o škody na životním prostředí způsobené průmyslovou výrobou a spotřebou, které redukovaly hodnotu blahobytu odvozenou z HDP. Vznikl tak index uržitelného ekonomického blahobytu ( Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW ), který je považován za předchůdce pozdějších pokusů vytvořit ukazatel udržitelného rozvoje. ISEW = osobní výdaje+ veřejné výdaje (mimo obrany)+ neplacená práce - soukromá ochrana - hodnota enviromentálních škod

27 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky V minulém desetiletí se proces hledání alternativních ukazatelů začíná zrychlovat, což konec konců nepřímo potvrzuje tezi o narůstání podmínek pro změnu paradigmatu ekonomické vědy v době globalizace. Problematika komplexního přístupu k otázkám růstu a trvalého rozvoje hodnocena na bázi mimoekonomických ukazatelů se intenzivně diskutovala již na Summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992, což mělo pozitivní vliv ma podporu konceptu udržitelného rozvoje a zavedení sledování jeho ukazatelů. Tento vývoj byl pak následován celou řadou iniciativy, jako na globální, tak na regionální i národní úrovni, což se projevilo růstem zaváděných systetických ukazatelů sociálního rozvoje, kterých bylo ještě v 90.tych letech používaných 2 a začátkem třetího tisíciletí už asi 30.

28 Kategoriální aparát při studiu světové ekonomiky V poslední době se objevila celá řada nových návrhů ukazatelů komplexního sledování a srovnávání sociálně ekonomického rozvoje celého světového hospodářství, ale i hospodářství národních ekonomik postavených na finačních I nefinančních parametrech. Patří mezi ně např. Index lidského rozvoje ( HDI ), Ukazatel skutečného pokroku - Genuine Progress Indicator ( GPI ), Hrubé domácí štěstí ( GDH ), Happy Planet Index (HPI), Ekologická stopa (Ecological Foot), Světová databáze štěstí a pod.

29 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně (Top 10 zemí) Zdroj: Global Finance, 2012

30 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Zdroj: Global Finance, 2012

31 Světová databáze štěstí Roky šťastného života Zdroj: Global Finance, 2013

32 Světová databáze štěstí Průměrné štěstí Zdroj: Global Finance, 2013

33 Světová databáze štěstí Spokojenost se životem Zdroj: Global Finance, 2013

34 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Index lidského rozvoje (HDI Human Development Index) měří kvalitu lidského života. HDI je vypočten na základě tři kategorií faktorů: lidské zdraví, úroveň vzdělání a materiální životní standard. Vlastní vývoj prošel v posledních deseti letech změnami, vazba HDI na některé z jeho tří základních složek však zůstaly nezměněny. Každoročně je publikován ve zprávě o lidském rozvoji, která se publikuje od 1991 v rámci Programu OSN pro rozvoj (UNDP)

35 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Index šťastné planety ( Happy Planet Index-HPI). Zajímavý a nový ukazatel, který se pokusí měřit kvalitu života ve vztahu k prostředí je Index šťastné planety (Happy Planet Index-HPI). Je to první index, který kombinuje kvalitu lidského života a enviromentální efektivitu. Neodhaluje "najšťastnější zemi světa", ale státy umístněné na špičce jsou státy, které pro zajištění spokojeného života svých obyvatel, poškodzují přírodu nejméně. Index, který kombinuje rovněž 3 skupiny ukazatalů ukazuje, že vysoká spotřeba přírodních zdrojů automaticky nepřináší štěstí obyvatel a naopak.

36 Happy Planet Index

37 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Ukazatel hrubého národního štěstí (Gross Domestic Happeness) je založen na podpoře udržitelného rozvoje, zachování a podpoře kulturních hodnot, přírodního prostředí a na dobré vládě. Tyto čtyři pilíře jsou rozděleny do více kategorií a to celkem 72 ukazatelů. Všech 193 členských států Organizace spojených národů v červenci 2011 jednomyslně přijalo usnesení VS na téma, Štěstí: holistický přístup k jeho rozvoji", který se projednával v sídle OSN v New Yorku v dubnu 2012.

38 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně V roce 2005, například dokonce i Světová banka zveřejnila zprávu, "Kde je bohatství národů? Měření kapitálu 21. století", která shromáždila data pro tzv. skutečné úspory (Genuine Savings - GS) pro některé ze 140 zemí. Cílem zkoumání je měřit reálné úspory v ekonomice, poté, co budou zohledněny investice do lidského kapitálu, škody způsobené znečištěním a vyčerpávaním přírodních zdrojů. GS - je peněžní ukazatel, podle kterého 30 rozvojových zemí vykazuje negativní skutečné úspory, čímž se snižuje rozsah jejich zdrojů jako základu pro budoucnost.

39 Genuine Savings

40 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Významným indexom nového typu je ekologická stopa ( Ecological Footprint) navržený Wackernagelom a Reesom (1995). Tento index v patrí do této kategorie přístupů navzdory faktu, že jeho výsledky nejsou vyjádřeny v měnových jednotkách. Ekologická stopa definované populace (jednotlivec, město, stát, svět...) je celková plocha ekologicky produktívní země a vodní plochy, využívaná výhradně k zajištění zdrojů a asimiláci odpadů produkovaných danou populaci, pri používání běžných technologií. Je vyjádřována v jednotkách plochy v hektarech, či přesneji v globálnych hektarech na osobu.

41 obr.č. Globálna ekologická stopa a jej komponenty zastavaná plocha úrodná poda uhlík Ekologická stopa podle zemí (2008) Zdroj: The Living Planet Report 2012 Zdroj: The Living Planet Report 2012

42 Vybrané alternativní ukazatele ekonomické a sociální úrovně Výhodou ekologické stopy je, že jí můžeme porovnávat s tzv. dostupnou biologickou kapacitou, která vyjadřuje biologickou produktivitu biologicky produktivního prostoru v rámci určitého celku, např. státu či celé Země. Vzhledem k tomu, že ekologickou stopu i biologickou kapacitu měříme ve stejných jednotkách ( globálních hekterech), můžeme je vzájemně srovnávat. Populace státu, či jiného území jejichž stopa překračuje biologickou kapacitu vytváří ekologický deficit.

43 2 Ekologická stopa planety Země (2008) 1 Zastavěná plocha Rybolov Lesnictví Spásání Zemědělská půda Uhlík

44 3. Metody využívané při zkoumání světového hospodářství

45 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky I. Abstrakce a její význam při zkoumání globálních ekonomických jevů Konvenční a nekonvenční nástroje analýzy Holistický (celostní) a parciální přístup ke zkoumání jevů ve světovém hospodářství Strukturální analýza složitých adaptivních systémů a její prvky

46 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky II. Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství Časoprostorový rámec analýzy světového hospodářství Vztah finanční a reálné ekonomiky v pojetí světové ekonomiky

47 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Proces abstrakce spočíva v tom, že řada analytických aktů myšlení, ktoré zpracovávají konkrétní smyslový materiál nebere v úvahu některé znaky, vlastnosti a vztahy daného předmětu a tyto jsou chápany v kontextu daného zkoumání jako nepodstatné, čili se považují při daném zkoumání za neměnné. Jiné znaky, vlastnosti a vztahy jsou naopak identifikované ako podstatné, a tyto mají při analýze proměnlivý charakter. Abstrakce je logická metoda, která spočíva v podstatě v tom že se odhlíží od určitých znaků daného předmětu a chápou se jako statické tj. nevyžadující zohledňovat jejich interakci s objektem zkoumání.

48

49 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Konvenční a nekonvenční nástroje analýzy Konvenční metody analýzy jsou postaveny na klasickém paragimatu ekonomických věd a podávají zúžený tzv. ekonomistický přístup ke zkoumání světového hospodářství Nekonvenční metody zahrnují všechny nové postupy snažící se postihnout komplexnost a celostnost zkoumané kategorie a její vazby na blízké i vzdálenější okolí a jejich vzájemnou interdependenci

50 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Ke konvenčním nástrojům měření a srovnávání výkonnosti ekonomik světa patří sady ukazatelů, kterými lze vyhodnocovat uplynulý vývoj a využívat ji pro fundamentální analýzy makroekonomického vývoje zemí a celých regionů. Bývají pravidelně publikovány v odborných časopisech.

51 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Klasickou sadu konvenčních ekonomických a finančních indikátorů ukazatelů vývoje umožňujících mezinárodní srovnání tvoří: Makroekonomické ukazatele země: HDP Index průmyslové výroby Index spotřebitelských cen Podíl nezaměstnanosti

52 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Druhou klasickou skupinu indikátorů představují výsledky vnějších ekonomických vztahů země: Saldo zahraničního obchodu a jeho změny, Slado běžného účetu platební bilance a jeho změny Směnný kurz národní měny k hlavním světovým měnám a jeho vývoj

53 3. Metody využívané při při zkoumání a a výuce světové ekonomiky Třetí skupinu představují klasické finanční ukazatele (jako např.): Deficit státního rozpočtu v poměru k HDP Celková zadluženost veřejných rozpočtů Vývoj úrokové míry (bankovní a státních dluhopisů) Burzovní indexy

54 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Metody zkoumání mezinárodních ekonomických vztahů: Mezinárodní obchod objem, tempo růstu, komoditní a teritoriální struktura, cenový vývoj, ToT, atd. Mezinárodní pohyb kapitálu objem, obsahová a teritoriální struktura, zdroje a cílové země, dynamika, kapitálové výnosy atd. Mezinárodní pohyb pracovní síly objem, struktura, dynamika, směřování (zdrojové a cílové země), remitence atd. Mezinárodní finanční vztahy vývoj obchodních a platebních bilancí, rovnováha, vývoj měnových kurzů a kurzové změny, burzovní indexy atd.

55 3. klasickoumetody využívané využívané při zkoumání při zkoumání a výuce a výuce světové světové ekonomiky Holistický (celostní) a parciální přístup (I) Holismus (z řeckého to holon, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak, celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. Tuto zásadu vyslovil poprvé Aristoteles v Metafysice: "Celek je víc než souhrn jeho částí.

56 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Holistický (celostní) a parciální přístup (II) Holismus se objevuje jako nový princip v sociálních vědách od druhé poloviny 20. století a stále více se prosazuje jeho nutnost, jako klíčového metodického principu právě při zkoumání globálních jevů ve světovém hospodářství. Holismus vychází z toho, že celkový vývoj objektu závisí od vývoje jeho jednotlivých komponentů, jejich vzájemných vztahů a zpětné vazby směřující od celku k jeho komponentům.

57 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vzájemná propojenost ekonomických jevů na celém světě je zřejmá hlavně v obdobích kataklyzmatického vývoje s globálními dopady na ekonomický a sociální vývoj po celé planetě. Holismus a abstrakce přitom nejsou v případě zkoumání světového hospodářství v protikladu ( jak by se mohlo na první pohled zdát). Jde spíše o nalezení takové úrovně abstrakce, při které budeme ještě schopni dodržet princip celostnostního pohledu na globální jevy na celosvětové úrovni.

58 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Holismus vedl k rozvoji systémového přístupu a jeho odvozených odnoží, jako je teorie chaosu a složitosti, protože složité systémy se chovají tak, že toto chování nemůže být odvozeno od vlastností jejich prvků samotných a jeví se jako úplné nově " vznikající ". Holistický princip zkoumání odpovídá realitě současného globalizovaného a interdependentního světového hospodářství velmi přesně a to jak z pohledu propojenosti jednotlivých jevů v rámci celé planety, tak z hlediska hledání způsobů a cest řešení.

59 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Parciální přístupy patří do konvenčních metodických postupů analýzy světového hospodářství a mezinárodních ekonomických vztahů. V jejich rámci se zkoumají izolované ekonomické jevy na takové úrovni abstrakce, kdy za proměnné hodnoty se bere velice omezený počet proměnných bez hledání interakce do svého bližšího anebo vzdálenějšího okolí. Tento přístup neumožňuje zkoumat světové hospodářství jako celostní kategorii a zůstává na úrovni hypotéz, které sice identifikují určité kauzální souvislosti, ale nemají dostatečně univerzální vypovídající schopnost.

60 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Strukturní analýza složitých adaptivních systémů a její prvky Zakladatelem strukturní analýzy je Vassily Leontieff. Základní myšlenkou teorie je, že každý ekonomický systém je tvořen prvky mezi nimiž existují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Každá změna v jednom prvku se může projevit v prvku jiném a úkolem strukturní analýzy je zachytit vazby a vztahy v daném systému právě z tohoto pohledu. Nástrojem analýzy je pak strukturní model. Jde tedy o metody a modely, zkoumající podmínky rovnováhy mezi zdroji a potřebami a rovnováhy mezi systémem a jeho okolím

61 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systémová dynamika je vědní disciplína, patřící mezi systémové vědy; zkoumá systémy a jejich vývoj a chování v čase; snaží se vydedukovat tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému, z nichž se analyticky snaží nacházet mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat nebo řídit. Systémovou dynamiku lze aplikovat na jakkoli velký, dostatečně složitý systém až po dynamiku v rámci celé planety.

62 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systémová dynamika - se snaží upřesňovat a vědeckými metodami analýzy a syntézy popisovat a nahlížet na systémy objektivnějším úhlem pohledu, - poskytuje nástroje pro konstrukci s realitou lépe sladěných modelů, jejich simulaci a ladění a prostředky pro jednodušší (a vědečtější) prognózy na základě těchto modelů.

63 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Systém je vyčlenění určité části světa, která je vnitřně propojená prvky a vazbami. Dynamika přidává do systému navíc čas. Úkolem systémové dynamiky je vytvářet modely. Systémová dynamika kombinuje teorii, metody a filosofii, které potřebujeme, abychom mohli analyzovat chování systému. Postup systémové dynamiky začíná od určení problému, který máme vyřešit - zejména situací, kdy je nutné lépe porozumět zkoumanému problému, anebo se vyhnout nežádoucímu chování systému, nebo jej vylepšit.

64 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Metodologie systémové dynamiky: Definování problémů k řešení Definování systémových prvků Vytvoření mentálního modelu. Formalizace modelu Vytvoření simulačního modelu

65 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Fáze modelování: 1. Formulace problému 2. Základní návrh modelu 3. Tvorba a budování modelu 4. Verifikace a validace dat 5. Simulace a analýza modelu 6. Sumarizace výsledků

66 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství. Praktické využití metodologie zaměřené na dynamickou systémovou a strukturní analýzu se objevilo v 70. tych letech při tvorbě modelů budoucnosti světového hospodářství. V roce 1972 tým pod vedením Forrestera a Meadowsové vyvinul první počítačový model systémové dynamiky hlavních demografickoekonomických ukazatelů. Tuto simulaci vývoje nazvali World3 (Svět3) ; financovala ji skupina Římského klubu (The Club of Rome). World3 byla modelace vývoje hlavních globálních ukazatelů jako stav populace, množství zdrojů, míra znečištění, objem průmyslové výroby atd v čase na základě počátečních parametrů (jako například investice do technologií snižující znečištění) a desítek daných, vzájemně se ovlivňujících vztahů mezi nimi.

67 Výsledky modelu Svět 3 (populace)

68 Výsledky modelu Svět 3 ( lidský blahobyt )

69 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Modelování a predikce budoucího vývoje světového hospodářství. Jednotlivé modely a prediktívní projekce budoucnosti světového hospodářství netvoří jednotný názorový a myšlenkový celek. Je možné konstatovat, že modely byly a jsou značně determinovány ideovou orientací svých autorů. Lze vyčlenit zhruba tři základní směry modelování a tvorby scénářů budoucnosti světového hospodářství : - Antitechnokratický -pesimistický Zprávy Římského klubu - (World 3) - Technokratický optimistický Modely Hudsonského institutu The Year Realisticko reformistický kompromisní - studie OSN: W.Leontieff : The Future of the World Economy - input-output mezisektorový globální model

70 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Časoprostorový rámec analýzy světového hospodářství Pojem časoprostorové komprese (time-space compression) popisuje zvyšující se pohyb a komunikaci v prostoru, rozšiřování sociálních kontaktů v prostoru a jejich vnímání (percepci). Rostoucí prostorová mobilita a překonávání prostorových bariér jsou umožněny technologickým pokrokem ve výrobě, dopravě, komunikaci a informatice. V důsledku toho se role prostoru a času v sociálním a ekonomickým rozvoji zásadně mění.

71 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Časoprostorová komprese je významnou vlastností globální ekonomiky, díky které dochází k zrychlování a geografické expanzi systému výměny zboží a informací. Závěry: a) Čas a prostor přestávají být překážkou ekonomického rozvoje, stejně jako řízení ekonomických systémů na globální úrovni. b) Svět se ve vnímání lidí zmenšuje, ekonomické procesy se zrychlují

72 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vztah finanční a reálné ekonomiky v pojetí světové ekonomiky. Důležitým metodickým aspektem, který se projevuje při zkoumání světového hospodářství je rozdělění na tzv. reálnou a finanční ekonomiku. Pod reálnou ekonomikou se rozumí ekonomický systém zaměřený na tvorbu materiálních statků a služeb, které poskytují přidanou hodnotu a slouží k uspokojování hmotných i nehmotných potřeb obyvatelstva jak přímo, tak i nepřímo Finanční (virtuální ) ekonomiku představuje ten sektor ekonomiky, který byl původně určen k obsluze reálného sektoru, v posledním období však získal autonomii a dokonce zpětný vliv, ovlivňující a často i deformující základní ekonomické proporce.

73 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vývoj kapitalismu po II. světové válce je charakterizován dvěma formami: reálným kapitalismem (padesátá, šedesátá a částečně sedmdesátá léta) finančním kapitalismem poslední dekády 20. století a začátek 21.století). Investování přebytků finančních prostředků v období fungování reálného kapitalismu, bylo přímo spojeno s výrobním procesem probíhajícím v reálné ekonomice. Peníze byly investovány tak, že byly použity buď k nákupu akcií, nebo byly využity k úvěrování podniku prostřednictvím banky. To znamená, že fungovala vazba mezi penězi a výrobou statků. Peníze plnily funkci směnného prostředku podle vzorce P-Z-P -Z-P Finanční sektor ještě "obsluhoval hospodářství" (P-peníze, Z-zboží).

74 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Finanční kapitalismus vznikl zejména : - uvolněním vazby dolaru na zlato, - zrušením většiny regulací v bankovním sektoru - zejména zrušením Glass-Steagallova zákona, který od sebe přísně odděloval obchodní a investiční bankovnictví. Pak se banky vrhly na vymýšlení sofistikovaných finančních nástrojů, které měly umožňovat rozmnožování peněz mimo výrobní sektor. Sem patří většina futures, swapů, komoditních derivátů, které destabilizují ceny surovin, CDO atd...)

75 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Výše uvedený řetězec lze vyjádřit jako P-P-P Do procesu zhodnocování peněz není zapojena lidská práce, není vytvářena žádná přidaná hodnota, celkový objem peněz vázaných na výrobu již nenarůstá. Peníze už vlastní produktivní ekonomiku neobsluhují. Jedná se o veliké kasíno, kde se přelévají peníze z jedné strany na druhou, kdy někdo na špici pyramidy vyhrává, ale značná část subjektů zapojených do tvorby hodnoty ve fázi výroby ztrácí a chudne.

76 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Vztah objektivního a subjektivního faktoru při zkoumání světového hospodářství Důležitou částí metodologického přístupu je možnost aplikace výsledků poznání, které by mělo tvořit základ pro formulaci opatření ekonomické politiky (systému subjektivních zásahů do objektivního vývoje světového hospodářství), která budou v souladu se změnou paradigmatu současně implementovatelné v reálném ekonomickém životě.

77 Metody využívané při zkoumání a výuce světové ekonomiky Nástroje, které jsou pro implementaci politických záměrů k dispozici nejsou vždy v souladu s možnostmi a potřebami všech zemí světa (bez čehož ale nelze globální rovnováhy ekonomického a ekologického vývoje dosáhnout). Zásadním opatřením k eliminaci toho, aby ekonomický růst definitívně a nezvratně nepoškodil životní prostředí a přírodní kapitál plánety Země a nevyvolal katastrofické škody, bude muset být vývoj a zavedení nového modelu globálního politického řízení a regulace světového hospodářství.

78 4.Zdroje ke studiu světové ekonomiky

79 Zdroje ke studiu světové ekonomiky Studijní literatura základní doporučená rozšiřující a doplňková časopisecká

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995

Téma 4 - metodika. Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 4 - metodika Ekonomický vývoj ČR od roku 1995 Charakteristika metody Výchozí studijní materiál: Analýza

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostika ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognózování Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostika je činnost vztahující se k tvorbě prognóz. Spočívá v analýze minulého vývoje a v promítání takto získané

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Doc. Ing.Lubomír Civín, CSc. MBA Bankovní ins:tut vysoká škola, Praha Osnova Úvod do studia mezinárodních

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

SVĚT FINANCÍ NA KONCI

SVĚT FINANCÍ NA KONCI SVĚT FINANCÍ NA KNCI ÉRY PAPÍRVÝCH PENĚZ Finanční trhy základem informační společnosti Autoři: Igor Mandík Jakub Šteinfeld Řízení moderního státu 1 1) Kam směřují měny, platby a jejich vypořádání? Jeden

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více