Hodnocení práce školy za období Koncepce školy na r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení práce školy za období 2009 2014 Koncepce školy na r.2015-2018"

Transkript

1 Hodnocení práce školy za období Koncepce školy na r I.HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ Plnění hlavního účelu zřízení organizace výchovně vzdělávací činnost 1.1.Souhrnný přehled o výkonech v jednotlivých součástech školy Naplněnost součástí v jednotlivých školních rocích Název součásti kapacita 2008/ / / / / / /2015 Mateřská škola 5O / / Základní škola Střední škola Internát Školní družina Popis činnosti součástí školy poskytující výchovně vzdělávací aktivity za dané období a) mateřská škola Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z potřeb dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dále programu Začít spolu. Třída pro děti s autismem s Teacch programu. Poskytujeme pleopticko-ortoptickou a logopedickou péči. Mateřská škola je přihlášená do sítě škol s ekologickým zaměřením m.r.k.v.i.č.k.a. Více než 3/4 dětí naši mateřské školy nastupuje do první třídy běžné základní školy V průběhu období došlo k modernizaci prostředí tříd (zakoupeny nové koberce do tříd, nábytek), každoročně je inventář doplňován o nové učební pomůcky a hračky. Třídy mateřské školy mají k dispozici jednu interaktivní tabuli. V roce 2011 jsme realizovali Projekt Klubíčko (MŠMT) podporující předškolní vzdělávání rómské populace. Od r.2012 MŠ pořádá předvánoční výstavku výrobků dětí MŠ a ZŠ pro rodiče a přátele školy. b) základní škola Poskytuje vzdělání ve školních vzdělávacích programech, které jsme za dané období vypracovali -ŠVP ZV -ŠVP ZV LMP -ŠVP základní školy speciální. Základní škola se významně prezentuje v oblasti ekologie škola je přihlášená do sítě škol s ekologickým zaměřením m.r.k.e.v. Dlouhodobě je zapojena do projektu Les ve škole škola v lese Sdružení Tereza Sluňákov 2010 zisk titulu Škola udržitelného rozvoje 2.stupně udělil Klub ekologické výchovy 2013 zisk mezinárodního titulu Ekoškola, koordinátorem v ČR je Sdružení Tereza 2013,2014 zisk titulu Zelená škola Olomouckého kraje etické výchovy etická výchova je ve všech ročnících základní školy vyučovaná jako samostatný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Škola se ve školním roce 2012/2013 zapojila v 1.,4 a 6.ročníku do pilotáže materiálů k výuce Etv projekt Etického fóra a Efs.

2 Úspěšnost žáků při vzdělávání také podporujeme zapojením do dalších projektů, které podporují výchovně vzdělávací činnost učitele. Např. od r Projekt - Česko čte dětem celoroční projekt Celé Česko čte dětem, program na podporu čtenářské gramotnosti 2012/2013 projekt Esf+ Nová škola Brno Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1-3 třídách ZŠ (pilotáž materiálů). Dále materiálně technickým vybavením tříd ve všech třídách ZŠ jsou interaktivní tabule díky projektu Peníze školám- ZŠ, pravidelně jsou dokupovány nové učební pomůcky, žáci se sami podílejí na zpracovávání a realizaci jednoduchých projektů např Zahrádka na střeše Ikea, (15 tis. Kč), díky němuž jsme vybudovali bylinkovou zahrádku na ploché střeše školy. Pro podporu vytváření bezpečného klimatu ve škole byl školním poradenským pracovištěm (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, ředitelka) podán každoročně projekt zaměřený na prevenci rizikového chování žáků. Realizované byly tyto projekty: 2009 Another way zaměřený na primární a sekundární prevenci kriminality 2010 In prevence rizikového chování 2011 That way bezpečné klima ve třídě 2012 Zdravě ve škole i po škole zaměřený na zdravý životní styl žáků 2013 BEZ (bezpečí) - prevence závislosti na PC a bezpečné užívání internetu práce s nadanými žáky pěvecké soutěže 2012 Moravský zvoneček okrskové kolo 2 žákyně 3.místo, okresní kolo jedno 3.místo 2013 Moravský zvoneček okrskové kolo 2 žáci, bez umístění výtvarné soutěže 2009/2010 Ulice s uličky města vyhlásila Porta viva Šumperk - 2 a 5 místo Sportovní odvětví charakteristické pro moje město KÚ OK 1žák ocenění Brhlík na krmítku ČSOP Praha, dvě 3 místa 2010/2011 Brkoslav ČSOP jedno 3.místo 2012/2013 Jak to vidí ruce SVČ a ZpDVPP Šumperk oceněno 5 prací O nejkrásnější květinku fi. Rozmanitosti Šumperk - 1 ocenění 2013/2014 Můj sen- spol. S Freuda 1.místo jedna žákyně, jedno 2.místo recitační soutěže 2009/ žák postoupil do okresního kola recitační skupina třídy 9.A postoupila až na krajskou přehlídku dětských divadelních a recitačních sborů Poděs 2010 Olomouc 2010/2011 do okresního kola postoupilo 6 žáků, krajské přehlídky Poděs 2011 se zúčastnila 1 žákyně a recitační kolektiv třídy 7.A 2011/2012 okrskové kolo účast 3 žákyň, bez umístění 2012/2013 okrskové kolo účast 3 žáků, bez umístění sportovní soutěže Sportovní hry mládeže praktických škol (SHM) 2010 postup : okresní kolo družstvo mladší a starších žáků a žákyň, krajské kolo 1 žák SHM 2011 okresní kolo 1 žák 5.místo, 1 žákyně 11 místo 2011 Pětiboj Martiny Sáblíkové (zapojení do celostátního projektu, účast všech žáků školy) SHM 2012 okresní kolo ml.žákyně 2., 3., 7.místo, st.žákyně místo, st.žáci 4-7.místo SHM 2013 okresní kolo st.žákyně 1 a 2 místo, krajské kolo st.žákyně 1 a 2 místo, st.žák 3 místo, celostátní kolo družstvo Olomouckého kraje st.žákyně 3.místo SHM 2014 krajské kolo účast 3 starších žáků, zisk 2.místa v družstvech CO soutěž

3 2012 družstvo školy získalo1.místo mezi šumperskými školami a nižším gymnáziem 2013 družstvo školy získalo 2.místo 2014 družstvo školy na 4.místě Příprava na povolání je jedním ze stěžejních úkolů školy. Formy, které nabízíme žákům : besedy na úřadu práce, profesní diagnostiku Combi pro individuální poradenství, exkurze, náborové akce přímo ve škole, účast na prezentační výstavě škol, besedy ve škole, individuální poradenství rodičům (kariérový poradce školy a školní psycholog). Podpoře profesní orientace škola zrealizovala 2 projekty (EU OPVK) Pro, a Jsme tu s vámi. V r se ZŠ zapojila do projektu ZŠ a DDF Zábřeh s názvem Nové formy výuky pro podporu žáka na trhu práce opouštějícího ZŠ praktickou a ZŠ speciální, od r.2014 je škola zapojena do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, realizátorem je SOŠ železniční a stavební Šumperk, Bulharská 8. Přehled o následném uplatnění žáků po absolvování povinné školní docházky: Šk.rok 2009/ / / / /2014 Počet vycházejících žáků Počet přihlášených ke studiu Počet přijatých ke studiu Počet nepřihlášených ke studiu Prezentace školy škola organizovala,spoluorganizovala nebo se zapojila do akcí Módní přehlídka pódiové vystoupení žáků jednotlivých tříd školy pro širokou veřejnost 2011 Vypouštění 200 balónků s vánočním přáním akce rádia Implus- proběhlo ve Vikýřovicích pro veřejnost 2012 výstava Svět očima dětí s autismem Vlastivědné muzeum pro veřejnost, prezentace činnosti školy, vernisáže se zúčastnil starosta města p.z.brož 2012 Strom roku buk červenolistý, 2.místo v celostátní soutěži,propagace v tisku, rádio Český rozhlas Olomouc, OK 2012 velkoformátové výtvarné práce vyzdobily PPP Šumperk 2012 Vypouštění 200 balónků s vánočním přáním akce rádia Implus u radnice Šumperk zpívání u vánoč.stromečku s p.starostou poslední školní den kalendářního roku 2013/14 mezinárodní akce Záložka spojuje školy pořadatel Ped.knihovna J.A.Komenského Praha, spolupráce ze ZŠ Spišská nová Ves c) střední škola dvouletá praktická škola od a jednoletá PŠ od Počet absolventů : 5 jeden z žáků našel uplatnění v rodinné firmě, 3 pokračovali v následném studiu na SOŠ, 1 bez zaměstnání, ale soběstačný v rámci sebeobsluhy a života. SŠ se zapojila do projektu EU OPVK Peníze SŠ a v r byl naší SŠ podpořen projekt na podporu osvojování Aj One Word,many voice Americké obchodní komory v Praze. DVPP 2010 Minimalizace šikany (nadace O2, koordinátor projektu Aisis ) celoroční zapojení, proškolení 10 učitelů školy témata : šikana, práce se třídou

4 2011 projekt na učiteli záleží, OK prevence sociálně patologických jevů, proškolení celé sborovny 80.tis.Kč Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Esf, projekt KÚ Moravskoslezského kraje, DVPP pro 2 učitele v oblasti prevence soc.patol.jevů- metodik 2014 Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy oblast podpory 1.3.celá sborovna 2014 práce s tabletem 16 pedagogů zdarma pořadatel nadace Vigo Fugion Přehled o účasti pedagogů na jednorázových vzdělávacích akcí v jednotlivých šk. rocích : Školní rok 2009/ / / / /2014 Počet účastníků Ekonomická a provozní oblast 2.1.Přidělené finanční prostředky na provoz školy zřizovatelem a hospodářský výsledek v Kč Rok Přidělené fin.prostředky Meziroční rozdíl Hospodářský výsledek , , , Projekty EU OPVK : Zahrada přátelství a porozumění - realizace aktivit v multikulturní oblasti podpora ,60 Kč ( OK+ESf) Cesta ke kvalitě peníze školám ZŠ Kč (MŠMT+Esf) Pro program podpory profesní orientace žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora ,60 Kč (OK+Esf) Jsme tu s vámi projekt zaměřený na předprofesní přípravu a rozvoj senzomotorických dovedností žáků s autismem ,84 Kč (OK+ Esf) Cesta do dospělosti peníze školám Kč (MŠMT+Esf) 2.3.Projekty podporující prevenci sociálně patologických jevů : 2009 Another way Olomoucký kraj 36.tis. Kč In OK 45 tis.kč 2011 projekt That way MŠMT 50.tis. Kč 2012 Zdravě ve škole i po škole MŠMT Kč BEZ MŠMT- 66 tis. Kč. 2.4.Významná finanční nebo materiální podpora vzdělávání žáků autismem: fi. Evrstar Šumperk 150.tis.Kč 2013 Nadace ViGO FUGION vybudování dětského hřiště pro autisty ve výši 438 tis. Kč 2014 Nadace ViGO FUGION zakoupení 5 tabletů pro žáky s autismem v ceně Kč o.p.s. Dětský klíč Šumperk škole zapůjčen majetek a UP v hodnotě Kč 2.5. Významné finanční prostředky získané z jiných zdrojů: 2011 Tři dny pro přírodu Olomoucký kraj - - EVVO 20.tis. Kč 2011 projekt Klubíčko MŠMT - integrace rómské komunity 56.tis.Kč Přirodní učebna jako školní třída MŽP 9.výzva revolvingového fondu, 70.tis. Kč na podporu zřízení přírodní učebny

5 2013 Projekt One Word,many voice Americké obchodní komory v Praze podpora Aj při společné činnosti vybudování stanoviště hornin na školní zahradě 39 tis. Kč 2013 Zahrádka na střeše Ikea vybudování bylinkové zahrádky 15.tis.Kč 2.6. Zapojení do projektů jako partneři : VIP-kariéra (Esf + MŠMT ČR) rozvoj poradenských služeb ve škole, financován školní psycholog v úvazku 0, Unplugged (EU-DAP) preventivní program pro prevenci legálních a nelegálních návykových látek zaměřený na žáky 6.ročníků Esf, MŠMT, KÚ Stř.kraje a ZK Nové formy výuky pro podporu žáka na trhu práce opouštějícího ZŠ praktickou a ZŠ speciální financováno z Esf, projekt ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova Znáš mě a znám já tebe? financováno z Esf, projekt o.p.s. Pontis Šumperk 2009 dosud Ovoce do škol Esf + MŠMT bezplatné poskytování ovoce žákům 1.st.ZŠ 2010 Geologie v kostce Česká národní agentura mládež, MŠMT + SOŠ Šumperk dosud II. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ 1.1.Ekonomická a provozní oblast - Vyrovnané hospodaření organizace (vč. bez závazků a pohledávek) - Úspěšnost v projektové činnosti EU OPVK - Úspěšnost v získávání mimorozpočtových zdrojů pro činnosti organizace - Aktivní spolupráce při investičních akcích zřizovatele (3 akce za období) - Kontrolní činnost pro organizaci bez nápravných opatření nebo sankcí (VZP, OSSZ, Krajská hygienická stanice,2012 Inspektorát BOZP, 2013 MŠMT-projekt Peníze do ZŠ vč. výběrového řízení, 2014 OŠMT KÚ OK ) - Soustavná péče o majetek -inventarizace majetku bez manka, podpora vybavení školy od o.p.s. Dětský klíč a v r (nábytek, interaktivní tabule, výpočetní technika atd) ze zrušeného soukromého gymnázia z Olomouce za odhadní ceny vč.zajištění stěhování a dopravy, pravidelné opravy nemovitosti Hanácká 3 (výměna linolea na chodbách,oprava odborných učeben v suterénu- pro Vv, Hv, dílny, vaření a domácí práce, výměna dřevěných podlah a podloží ve 2 třídách v přízemí, oprava kotelny a rozvodů topení) - Maximální vstřícnost vůči zřizovateli (plnění úkolů v termínu, v případě nedodržení termínu zdůvodnění s domluvou nového termínu nebo při chybném splnění okamžitá náprava, zpracování rozborů hospodaření dle pokynů zřizovatele) Výchovně vzdělávací oblast - koordinace zpracování ŠVP ZV i ŠVP SŠ (kontrola ČŠI bez závažných nedostatků) - výsledek kontrolní činnosti ČŠI 1x stížnost zák. zástupce - za období vypreferování školy (úspěchy v EVVO) - prezentace školy i zřizovatele (strom roku 2012, módní show, účast v soutěžích - výrazné úspěchy žáků Poděs 2011, SHM celostátní kolo) - díky projektové činnosti i darům vybavení všech učeben školy interaktivní technikou, tablety, vše aktivně ve vzdělávání žáků používáno - výrazně podpořena profesní orientace žáků (4 projekty EU OPVK) - školní poradenské pracoviště jako vysoce funkční podpora žákům, pedagogům i rodičům 1.3.Péče o lidské zdroje

6 - zajišťování systematického vzdělávání pedagogického sboru (viz DVPP ) - maximální snaha o týmovou spolupráci pedagogického sboru, podpora práce učitele ze strany školního poradenského pracoviště - odborná péče o klima ve škole prostřednictvím školního psychologa, vedení dospělých při řešení problémů (pedagogických, osobních) - vzájemná podpora a spolupráce zaměstnanců školy při řešení krizových situací ve škole (afekty u žáků, EPI záchvaty, problémové chování žáků, jednání s problémovým rodičem atd). - úzká spolupráce s Policií ČR a MěÚ pracovníky odboru péče o dítě příp. kurátory III. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY pro období Zajistit udržitelnost realizovaných projektů EU OPVK 2. Zvýšit výnosy z pronájmů, nadále podporovat činnost školy získáváním finančních prostředků z dalších zdrojů 3. Realizovat investiční opravy ve spolupráci se zřizovatelem (viz plán oprav předložený zřizovateli) a zateplení budovy Třebízského ve spolupráci s městem Šumperk 4. Obhájit tituly : Škola udržitelného rozvoje, Ekoškola, Zelená škola OK 5. Získat titul Etická škola 6. Pokračovat v podpoře plnění vých.vzděl. funkce školy zapojováním do projektů MŠMT prevence sociálně patolog.jevů, nadace Partnerství, nadace Vigo Fugion, spoluprácí s o.p.s. Dětský klíč Šumperk 7. Cílená předprofesní příprava rómských žáků, spolupráce se SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, G.Krátkého 30, hledání možností eliminace přechodu rómských žáků do ukončení povinné školní docházky do evidence úřadu práce (příprava výstupu pro výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost OK) 8. Prezentace školy na veřejnosti zapojení do prezentační přehlídky škol 9. Zajistit DVPP sborovny v oblasti etické výchovy ve spolupráci s Etickým fórem ČR

7

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-596/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace Sídlo: Sobotecká

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více