Ú n o r / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tpa-horwath.cz Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Ú n o r / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V tomto čísle se můžete seznámit se změnami v povinnosti podat insolvenční návrh předluženým podnikatelem, další článek rozebírá judikát Evropského soudního dvora k problematice přenosu daňové ztráty při fúzi. Přečíst si můžete i o změnách v českých účetních předpisech, o revolučním judikátu Nejvyššího soudu a zveřejňujeme také krátkou informaci o analýze společností Surveilligence a TPA Horwath, která se zabývala podvodným jednáním v českých a slovenských společnostech. V rubrice Z dění v TPA si Vás dovolujeme upozornit na nové publikační aktivity nově vydanou knihu v nakladatelství GRADA a odborné články týkající se přeměn obchodních společností. Tradičně připojujeme Daňový a mzdový kalendář s důležitými termíny na měsíce únor a březen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. TPA Horwath Mánesova Praha 2 Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání S úctou Ing. Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath Obsah 1 Změny v povinnosti podat insolvenční návrh 2 Přenos daňové ztráty při fúzi 3 3 Změny v českých účetních předpisech 4 Nejvyšší soud přistoupil k revoluční změně výkladu 196a obchodního zákoníku 5 Výzkum podvodů v českých a slovenských společnostech 6 7 Z dění v TPA Horwath Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář

2 Ú n o r / 8 1 Změny v povinnosti podat insolvenční návrh Od roku 2012 platí změněná úprava v insolvenčním zákoně - nově mají osoby jednající za společnost povinnost podat insolvenční návrh nejen při platební neschopnosti společnosti, ale také při jejím předlužení. Nesplnění této povinnosti zakládá u těchto osob odpovědnost za škodu způsobenou věřitelům, která může vést i k jejich trestnímu postihu. Považujeme za důležité alespoň stručně o této změně informovat mimo jiné i proto, že některé banky své klienty žádají, aby prokázali, že stav předlužení u nich nenastal. Insolvenční zákon rozlišuje dvě formy úpadku - platební neschopnost a předlužení. Platební neschopnost Do konce roku 2011 měli podnikatelé (tj. společnosti a podnikající fyzické osoby) ze zákona povinnost podat na sebe insolvenční návrh pouze v případě platební neschopnosti. Platební neschopnost vymezuje insolvenční zákon jako situaci, kdy má daný subjekt více věřitelů, splatné závazky po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky není schopen hradit. Předlužení Od ledna 2012 mají podnikatelé ze zákona povinnost podat na sebe insolvenční návrh také v případě předlužení. Podnikatel je předlužen, pokud má více věřitelů (tj. alespoň dva) a souhrn jeho závazků (splatných i nesplatných) převyšuje tržní hodnotu jeho majetku. Rizika z nepodání či pozdního podání insolvenčního návrhu Osoby jednající za společnost odpovídají věřitelům společnosti za škodu způsobenou nepodáním či pozdním podáním insolvenčního návrhu. Věřitelé se na nich mohou domáhat náhrady škody ve výši rozdílu mezi výší jejich pohledávek zjištěných v insolvenci a částkou, kterou za tyto pohledávky inkasovali. Této odpovědnosti se odpovědné osoby zprostí jen tehdy, pokud prokážou, že pozdní podání insolvenčního návrhu nemělo vliv na rozsah uspokojení věřitele nebo povinnost podat včas insolvenční návrh nesplnily vzhledem ke skutečnostem nezávislým na jejich vůli, které přes veškeré úsilí nemohly odvrátit. Pokud dlužník včas nepodá insolvenční návrh a dále vstupuje do obchodních vztahů, dochází v praxi zpravidla k upřednostnění některých věřitelů před jinými. Obvykle plní závazky přednostně vůči těm věřitelům, které pro svoji další činnost společnost nutně potřebuje s tím, že ostatní věřitelé nejsou uspokojeni. Takový postup může založit trestní odpovědnost jednající osoby v rámci trestného činu zvýhodnění věřitele. Doložení toho, že společnost není ve stavu předlužení, lze například formou znaleckého posudku, který stanoví tržní hodnotu majetku společnosti a porovná ji s výší jejích závazků. Takové nezávislé posouzení stavu společnosti je pak považováno za objektivní a průkazné. Pro další informace k této oblasti prosím kontaktujte Jiřího Hlaváče,

3 Ú n o r / 8 2 Přenos daňové ztráty při fúzi Dne byl vydán rozsudek Evropského soudního dvora (dále jen ESD) ve věci týkající se přenosu daňové ztráty ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost při fúzi. Jedná se o portugalskou kauzu, kdy portugalský daňový zákon stanovuje, že daňová ztráta zanikající společnosti je přenositelná na společnost nástupnickou na základě souhlasu ministra financí. Tento souhlas byl odepřen z důvodu, že dle posouzení ministerstva financí nebyla fúze provedena z platných hospodářských důvodů. Dotčená společnost se obrátila na soud. Portugalský soud postoupil ESD předběžnou otázku, protože se jednalo o ustanovení vnitrostátního práva, která vychází ze směrnice 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích. V rozsudku je uvedeno: 1. Úspora nákladů vyplývající ze snížení administrativních nákladů a nákladů na řízení při zániku přejímané společnosti je vlastní každé fúzi provedené formou převzetí, jelikož tato fúze má nutně za následek zjednodušení struktury skupiny společností. 2. Kdyby se však systematicky připouštělo, že úspora strukturálních nákladů vyplývající ze snížení administrativních nákladů a nákladů na řízení představuje platný hospodářský důvod, aniž se zohlední jiné cíle zamýšlené operace, a konkrétně daňová zvýhodnění, bylo by pravidlo uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 90/434 1 zbaveno svého účelu, který spočívá v ochraně finančních zájmů členských států tím, že v souladu s devátým bodem odůvodnění této směrnice stanoví možnost, aby členské státy odmítly použití této směrnice v případech daňového úniku či vyhnutí se daňovým povinnostem. Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 90/434 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny může vést skutečnost, že ke dni fúze přejímaná společnost nevykonává žádnou činnost, nevlastní žádný finanční podíl a že převádí na přejímající společnost pouze ztráty, jež jsou vysoké a jejichž původ není blíže určen, třebaže má tato operace kladný dopad ve formě úspory strukturálních nákladů této skupiny, k předpokladu, že tato operace není prováděna z platných hospodářských důvodů. Je na předkládajícím soudu, aby s přihlédnutím ke všem okolnostem charakterizujícím spor, v němž má rozhodnout, ověřil, zda tento spor obsahuje prvky, jež mohou vést k předpokladu, že se jedná o daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem. S ohledem na platné znění českého zákona o daních z příjmů 23d odst. 2, který představuje implementaci výše rozebíraného ustanovení směrnice EU do českého prostředí, je možno platnost tohoto judikátu vztáhnout i na české případy fúzí či vkladů podniku. Pro bližší informace k problematice fúzí můžete kontaktovat Janu Skálovou, 1 Pravidlo uvádí, že členský stát může odmítnout výhody, je-li zjevné, že jedním z hlavních cílů fúze je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem.

4 Ú n o r / 8 3 Změny v českých účetních předpisech Pro rok 2012 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky podnikatele. Tato novela byla z velké části vyvolána potřebou reagovat na změny zákona o přeměnách. V tomto textu Vás ale chceme upozornit na změny, týkající se všech účetních jednotek. Novela vyhlášky zavede speciální položku do vlastního kapitálu nazvanou A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let, který bude obsahovat rozdíly ze změn účetních metod, odloženou daň zaúčtovanou v prvním roce účtování o odložené dani a opravy chyb z minulých účetních období, pokud jsou významné. Účetní jednotka bude mít povinnost v příloze účetní závěrky uvést popis podstaty jednotlivých změn účetních metod a chyb, jejichž dopady v této položce vykázala a dále upraví informace v účetní závěrce tak, aby byly srovnatelné. Tento krátký odstavec představuje změnu v účetním přístupu k opravám chyb a změnám metod, který byl uplatňován od roku K datu totiž vstoupila v účinnost legislativa upravující účetnictví (tehdy pod názvem Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele), která zavedla způsob účtování oprav chyb do mimořádných nákladů nebo mimořádných výnosů, pokud se jedná o významné částky. Nevýznamné částky měly být opraveny účtováním na věcně příslušné nákladové a výnosové účty. Ke stejnému datu se v závazné účtové osnově objevily účty 581 Náklady na změnu metody a 681 Výnosy ze změny metody, jejichž obsahová náplň určovala, že se zde účtují změny ve způsobu ocenění majetku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného majetkového účtu. Prostřednictvím nově zavedené položky ve vlastním kapitálu označené jako Jiný výsledek hospodaření minulých let se zavádí nový účetní postup. Opravy chyb minulých let nesmí ovlivnit výsledek hospodaření běžného roku, změny účetní metody také ne. Nově zavedená samostatná položka Jiný výsledek hospodaření minulých let se tak stává průkaznou cestou, jak informovat akcionáře o neobvyklých účetních případech a dát jim možnost, aby valná hromada rozhodovala při schvalování účetní závěrky o této položce, stejně jako o rozdělení výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Přestože celá novela vyhlášky má plánovanou účinnost od , výše uvedená změna v účtování vejde v účinnost s ročním odkladem. Důvodem k tomu je vazba na zákon o daních z příjmů v části změn účetních metod. Pokud totiž dojde k chybě v minulém účetním období, tak zpravidla účetní jednotky nepochybovaly o nutnosti podat dodatečné daňové přiznání a tím opravit chybně stanovený základ daně. Pokud se však týká změny účetní metody, pak tato povinnost z platného zákona o daních z příjmů nijak neplyne. Za další změnu ve vyhlášce je možno označit ustanovení, které požaduje změnu ve vykazování rezervy na splatnou daň a zaplacených záloh na. Nový přístup je v tom, že v rozvaze dojde ke vzájemné kompenzaci rezerv a pohledávky ze záloh tak, aby účetní jednotka vykázala buď budoucí přeplatek na dani (zálohy převyšují rezervu) nebo budoucí doplatek daně (rezerva je vyšší než zaplacené zálohy). Tento postup již v minulosti byl doporučen Komorou auditorů ČR. Dotazy k těmto a dalším účetním otázkám můžete směrovat na Markétu Kopřivovou,

5 Ú n o r / 8 4 Nejvyšší soud přistoupil k revoluční změně výkladu 196a obchodního zákoníku Velký senát Nejvyššího soudu přijal zásadní rozhodnutí (31 Cdo 3986/2009), ve kterém mění ustálený výklad k 196a obchodního zákoníku. Nejvyšší soud v tomto novém rozhodnutí obchodní zákoník interpretoval tak, že byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení 196a sjednána tržní cena (v daném místě a čase obvyklá), popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Předpokladem pro absolutní neplatnost smlouvy o převodu majetku podléhající ustanovení 196a tedy nově není pouze nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale (současně) i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá. V praxi přináší absolutní neplatnost smluv o převodu z důvodu kogentního ustanovení 196a nemalé komplikace. Například v případě neplatného převodu nemovitosti je nutné vrátit veškeré platby nájemného, které inkasoval neoprávněný nabyvatel, což dále vyvolá nutnost podat dodatečná daňová přiznání. Často se jedná o zásadní zjištění v průběhu due diligence, které může kupujícího od koupě odradit, a to zejména v případě, že se jedná o zásadní majetek sloužící k hlavní podnikatelské činnosti předmětu akvizice. Zhojení absolutní neplatnosti bohužel není možné a nezbývá, než provést nový převod, který by již plně vyhovoval ustanovení 196a. Může se ovšem stát, že díky například vlastnickým změnám na straně původního prodávajícího a/nebo kupujícího nebude k novému převodu vůle. Z výše uvedených důvodů je vhodné, aby převodům, které by mohly podléhat ustanovení 196a byla věnována náležitá pozornost. Lze jen doporučit, aby byly provedeny konzultace s renomovaným právním zástupcem a znaleckým ústavem, kteří jakákoliv rizika neplatnosti převodu ošetří. Role právníka spočívá ve správné identifikaci případů podléhajících 196a a zajištění řádného jmenování znaleckého ústavu, pokud bude jmenování nutné. Znalecký ústav musí vhodnými způsoby odhadnout tržní hodnotu převáděného majetku tak, aby společnost mohla rozhodnout o nastavení ceny převodu, která podle nového judikátu může být i vyšší než hodnota podle znaleckého posudku. Nově může být znalecký ústav po konzultaci s právníky pověřen pouze k provedení indikace tržní hodnoty a nevypracovávat kompletní znalecký posudek v souladu s 196a na základě jmenování soudem. Tato indikace může sloužit společnosti k prokázání skutečnosti, že cena sjednaná ve smlouvě není pro společnost méně výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá. Odůvodněnost a správnost odhadnuté tržní hodnoty ať v rámci indikace nebo kompletního znaleckého posudku má v této souvislosti tedy zásadní význam pro posouzení splnění podmínek ustanovení 196a ve světle nového judikátu. Díky tomuto rozhodnutí a novele 196a účinné od přináší tento rok významné posílení právní jistoty nabyvatelů majetku od osob, které jej získaly od společnosti v rozporu s 196a. Zároveň nový judikát akcentuje podstatu věci před formálním pojetím tím, že se zaměřuje na posouzení ekonomické výhodnosti převodu pro převádějící společnost. Pro další informace o této kauze kontaktujte Tomáše Podškubku,

6 Ú n o r / 8 5 Výzkum podvodů v českých a slovenských společnostech Společnosti Surveilligence a TPA Horwath ve spolupráci s Asociací certifikovaných účetních (ACCA) provedly v roce 2011 průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České a Slovenské republice. Z něj vyplývá, že zhruba desetina českých i slovenských firem zaznamenala v posledních dvou letech škody z podvodů vyšší než 1 milion EUR (cca 26 milionů Kč). Nejen jim, ale i ostatním společnostem, se bohužel většinou nedaří získat ztracené prostředky zpět. Chybí jim totiž dostatek důkazů. Průzkum dále ukázal, že v obou zemích se téměř polovina respondentů ve své organizaci setkala s nějakým druhem podvodu. K nejčastějším podvodům patří zpronevěra majetku, podplácení, střet zájmů a manipulace při výběrovém řízení. Korupci a podplácení vnímá jako nejškodlivější druh podvodů osm z deseti českých, resp. devět z deseti slovenských firem. Nejvíce podvodů bývá pácháno v obchodních odděleních firem. Za nejčastějšího pachatele podvodů uvádějí čeští i slovenští respondenti řadového zaměstnance. Ten je zároveň také tím, kdo je schopen většinou podvod oznámit. Dvě třetiny účastníků (74 % v Česku, 62 % na Slovensku) uvedly finanční ztráty jako nejvýznamnější dopad podvodů. Společnosti v Česku i na Slovensku za uplynulé dva roky z důvodu podvodů nejčastěji ztratily částku do výše 50 tisíc EUR (cca 1,25 milionu Kč). Jsou ale i takové, které zaznamenaly za toto období škody vyšší než 1 milion EUR (26 milionů Kč) v České republice to bylo 7 % společností, na Slovensku 11 %. Tato čísla jsou alarmující. Ve společnostech jsou používány k prevenci podvodů spíše pasivní nástroje na zamezení podvodů, jako jsou směrnice, interní kontroly nebo monitorování práce zaměstnanců. Z těch aktivnějších jsou to např. prověřování informací o obchodních partnerech nebo firemní systém nahlašování nekalého jednání. Vzdělávání v oblasti podvodů je využíváno minimálně. Celý text zveřejněné studie najdete na našich internetových stránkách v sekci Novinky. 6 Z dění v TPA Horwath Kniha o podvojném účetnictví Již 19. vydání knihy Podvojné účetnictví bylo první týden v únoru distribuováno na pulty knihkupců. Tato publikace vznikla v roce 1993 jako srozumitelná příručka základů podvojného účetnictví dle tehdy novelizovaných českých účetních předpisů. Od té doby byla neustále novelizována a doplňována pod autorským vedením Jany Skálové. V současnosti tak nabízí přehledný pohled na podvojné účetnictví podnikatelského subjektu, a jak je uvedeno v úvodu, je určena spíše začátečníkům v účetnictví. Tomu odpovídá styl jazyka i zobrazení řady příkladů na účtech. Pro řadu účetních může sloužit k oživení některých účetních souvislostí a nalezení odpovědí na otázky, týkající se například odpisů pohledávek, účetní závěrky či sestavení výkazů cash flow.

7 Ú n o r / 8 Časopis Auditor Jak jsme Vás informovali již v minulých vydáních našeho Newsletteru, od vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona o přeměnách. Této novince bylo také věnováno první číslo časopisu Auditor. V něm můžeme najít články týkající se novinek v účtování o přeměnách od Jany Skálové, článek o nových úkolech pro znalce při přeměnách od Jiřího Hlaváče nebo o daňových povinnostech dle daňového řádu při realizaci přeměn od Lukáše Pěsny. Články našich zaměstnanců TPA Horwath najdete na našich internetových stránkách v sekci Odborné články. 7 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář ÚNOR čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. pondělí 20. sociální pojištění: zdravotní pojištění podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za leden 2012 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za leden 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. středa 29. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za leden 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden 2012 souhrnné hlášení za leden 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

8 Ú n o r / 8 BŘEZEN čtvrtek 1. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011 pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 15. úterý 20. pondělí 26. sociální pojištění zdravotní pojištění spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011 měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2012 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2012 daňové přiznání za únor 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání a daň za únor 2012 souhrnné hlášení za únor 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012 TPA Horwath Audit s.r.o. TPA Horwath Tax s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Valuation Services s.r.o. TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty ČÚS č. 007 obsahuje základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

KPV další. Blanka Dvořáková

KPV další. Blanka Dvořáková AUDITOR 4/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Eva Rokosová)... 2 Ze zasedání Výboru pro veřejný sektor KA ČR (Martina Smetanová)... 3 ČÚS pro vybrané účetní jednotky k odpisování dlouhodobého

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více