Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci."

Transkript

1 Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají oborový předmět Daňová teorie a politika. Zahrnuje výklad základních příčin existence daní, jejich geneze, typologie a konstrukce. Dále je věnována pozornost daňovým principům a jejich aplikaci v konstrukci daní a daňové soustavy. Vliv daní na ekonomiku je demonstrován pomocí teorie a praxe daňového dopadu a přesunu daňového břemene. Seznamuje studenty se zdaněním jednotlivců, společností, spotřeby a majetku. Diskutují se proporce a charakter daňového zatíţení. Absolvent tohoto předmětu je seznámen s teoretickými aspekty daní, rozumí smyslu daní v ekonomice a dobře se orientuje daňovém zatíţení ekonomické aktivity. Obsah předmětu: Daňová teorie a politika je pojata jako teorie a politika na úseku daní a navazujících veřejných příjmů, v širokých souvislostech hospodářské a sociální politiky, jakoţ i veřejné správy a celé ekonomiky veřejného sektoru. Osnova předmětu: 1. Úvod do zdanění. Geneze, konstrukce a vymezení daňových principů. 2. Základní vývojové tendence daňové teorie a politiky. 3. Zdanění a efektivnost. Daňové břemeno, přesun a dopad daní. 4. Daňové stimuly. Vliv zdanění na transakce a ekonomickou aktivitu. 5. Teorie spravedlivého/rovného zdanění, distribuce příjmů, daňová redistribuce. 6. Makroekonomické působení daní. 7. Současné daňové soustavy a konstrukce daní. 8. Teorie a praxe zdanění příjmů jednotlivců. Příspěvky na sociální zabezpečení. 9. Teorie a praxe zdanění společností (korporátní daně). 10. Teorie a praxe zdanění spotřeby. Ekologické daně. 11. Teorie a praxe zdanění majetku. 12. Reformy daňových systémů a evropská integrace. Změny proporcí daňového zatíţení. Povinná: Kubátová, K.: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Wolters Kluwer, Jackson, P. M., Brown, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, Doporučená: Musgrave, R. A., Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, Haller, H.: Die Steuern. Grundlinien eines rationalen Systems öffentlicher Abgaben. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1964 Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol.: Veřejné finance. 3. vydání. Praha: Aspi, Široký, J.: Daně v Evropské unii. Praha: Linde, Ţák, M.: Hospodářská politika. Praha, VŠEM STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 1

2 číslo 1 (pro KS) Název tematického celku: Daňové principy. Základní vývojové tendence daňové teorie a politiky. Mikroekonomické a makroekonomické dopady zdanění. Cíl: Seznámení se základními vývojovými tendencemi daňové teorie a politiky ve vazbě na hospodářský a sociální vývoj a hospodářskou a sociální politiku. Dílčí témata: - Předchůdci daní, jejich klasifikace, vznik daňových teorií a zásad. - Smithovy zásady zdanění - Neoklasická ekonomie a zdanění, definice daně a typologie daní. - Sociálně politická teorie daňová. Wagnerova daňová teorie a soustava - Národohospodářský, sociální a politický rámec vývoje daňové teorie a politiky - Úloha zdanění v ekonomickém cyklu, keynesiánská daňová teorie a politika. - Reaganomika; ekonomie strany nabídky - Teorie a zavádění rovné daně a ekologických daní - Správní náklady na výběr daní - Nadměrné břemeno daně u různých daní, jeho měření - Přesun a dopad daní - Měření daňové incidence v modelech dílčí a celkové rovnováhy - Vliv zdanění na transakce a ekonomickou aktivitu. - Daňová spravedlnost/rovnost. - Zásada prospěchu a zásada platební schopnosti. - Zdanění v makroekonomii. Makroekonomický keynesiánský stabilizátor. - Daně, inflace, ekonomický růst Kubátová, K.: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006, kap. 1,2,3,4,5,6,7 Jackson, P. M., Brown, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Kontribuce jako předstupeň daní v podmínkách převaţujícího naturálního hospodářství. Merkantilismus a kameralismus vyuţívání daní. Klasický liberalismus přístupy k daním. Průnik sociálních prvků do daňové teorie a politiky, příčiny a dopady. Sociální pojištění jako Bismarckův systém (model) řešení sociálně politické problematiky. Souvislost růstu veřejných výdajů a vývoje daňové teorie a politiky. Keynesiánská hospodářská politika a zdanění. Neoliberalismus přístupy k daním. Neokonzervatismus teorie strany nabídky. Vliv daní na chování spotřebitelů a podniků, ekonomiky jako celku. Daňové reformy v postkomunistických zemích a jejich razance. Přímé a nepřímé správní (administrativní) náklady na daně. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 2

3 Nadměrné břemeno daně jako další náklad spojený s daňovým systémem. Důchodový a substituční efekt daně. Proměnlivost výkladu daňové spravedlnosti v minulosti a dnes. Spravedlnost jako cíl daňové politiky, její kritéria. Přesun a dopad daně na konkurenčních trzích, v monopolním a oligopolním prostředí. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: kontribuce, akcíz, clo, regály; daň důchodová, daň výnosová; kapacitní daňová teorie, směnná daňová teorie; horizontální a vertikální daňová spravedlnost; daňová kvóta, sociální kvóta; vestavěný stabilizátor; ekonomie strany nabídky, Lafferova křivka; deadweight loss; daňový únik, skryté daně; daň z hlavy, daňový paušál; daňová incidence; zákonný a efektivní dopad daně; přesun daně; mezinárodní daňová konkurence; volný čas a ochota pracovat. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: Jak navazuje daňová teorie a politika na obecnou ekonomickou teorii a politiku? Jaké je pozadí vzniku teorie daňových soustav? Jaká byla daňová politika v období merkantilismu a kameralismu? Jak se stavěla klasická politická ekonomie k daním? Vysvětlete genezi nadměrného daňového břemene (daň distorze substituce nadměrné břemeno)! Jaké je sloţení daňového břemene? Jaký význam mají správní náklady na daně v daňové politice? Jakou úlohu hraje spravedlnost v daňové teorii a politice? Jakou úlohu hraje zásada prospěchu v daňové teorii a politice? STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 3

4 číslo 2 (pro KS) Název tematického celku: Zdanění příjmů jednotlivců. Příspěvky na sociální zabezpečení. Zdanění příjmů společností. Cíl: Seznámení se problematikou daňové teorie a politiky na úseku zdanění příjmů osob a společností. Dílčí témata: - Daň z příjmů jednotlivců (osobní důchodová daň) v daňové teorii a politice. - Distribuce příjmů ve společnosti, příjmová nerovnost, chudoba - Typologie příjmů jednotlivců z pohledu daní. - Dílčí teoretické a politické problémy daně z příjmů. Daňový základ, jednotka zdanění, sazby. - Daň z hlavy, rovná (proporcionální) daň, progresivní daň. Měření daňové progresivity. - Negativní daň z příjmů. - Příspěvky na sociální zabezpečení a celkové daňové zatíţení práce. - Daň z příjmů společností (korporátní důchodová daň) v daňové teorii a politice. - Vývojové tendence ve zdanění příjmů jednotlivců a společností na území Česka. - Koordinace a harmonizace přímých daní v EU. - Současné trendy v přímých daních a vazby na hospodářskou politiku. Kubátová, K.: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006, kap. 9,10,11 Musgrave, R. A., Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Okolnosti vzniku zdanění příjmů jako základní sloţky daňové soustavy. Odlišnosti v přístupu k dani z příjmů v daňové teorii a v daňové politice. Odlišnosti mezi původní koncepcí a současnými koncepcemi daně z příjmů společností. Rozdíly mezi zdaněním jednotlivců a zdaněním rodin (domácností). Propojení daně z příjmů osob a daně z příjmů společností. Daňová konkurence u zdanění společností. Příspěvky na sociální zabezpečení jako součást daňové soustavy. Zdanění a teorie oběti. Zdanění podle stejné absolutní oběti, zdanění podle stejné proporcionální oběti a zdanění podle stejné mezní oběti; Globální progresivita daní a Lorenzova křivka. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: záporná daň z příjmů; superhrubá mzda ; Lorenzova křivka, Gini koeficient, absolutní a relativní chudoba; daň z příjmů jednotlivců; STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 4

5 daň z příjmů společností; daňové výdaje; daň z hlavy, daň rovná (proporcionální), daň progresivní a regresivní ve zdanění příjmů; daně výdělkové a daně důchodové; vyměřovací základ, daňový základ, odečitatelné poloţky, slevy na dani, daňová sazba, daňová povinnost. dvojí zdanění dividend; nominální a efektivní sazba daně z příjmů společností. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: Jakou úlohu v daňové politice hrají progresívní, regresívní a rovné (proporcionální) daně? Jaký je vztah zdanění, (re)distribuce příjmů a příjmové nerovnosti? Z jakých příčin vznikla koncepce negativní daně z příjmů? Čím je odůvodněno zdaňování dividend? Je spravedlivé zdaňovat úroky? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých způsobů zdanění příjmů? Jaká míra progresivity zdanění se uplatňuje u nás a ve světě? Čím se liší dopady daně z příjmů a pojistného na sociální pojištění na chování zaměstnanců? Jaký význam mají daně z příjmů v hospodářské politice? Jaká míra progresivity zdanění se uplatňuje u nás a ve světě? Jaký je vztah příspěvků na sociální zabezpečení a daní? Čím se liší konstrukce příspěvků na sociální zabezpečení a konstrukce daně z příjmů? STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 5

6 číslo 3 (pro KS) Název tematického celku: Zdanění spotřeby a ekologické daně. Zdanění majetku. Další veřejné příjmy. Reformy daňových systémů a změny proporcí daňového zatíţení. Cíl: Seznámení se problematikou daňové teorie a politiky na úseku zdanění spotřeby a dalších veřejných příjmů. Dílčí témata: - Zdanění spotřeby v daňové teorii a politice. Vývojové tendence ve zdanění spotřeby na území Česka. - Daň z přidané hodnoty teorie a politika. - Selektivní spotřební daně teorie a politika. - Harmonizace daně z přidané hodnoty a selektivních spotřebních daní v EU. - Ekologické daně teorie a politika. - Zdanění majetku v daňové teorii a politice. Vývojové tendence ve zdanění majetku na území Česka. - Poplatky, cla jako další veřejné příjmy teorie a politika. - Reformy daňových systémů a změny proporcí daňového zatíţení. Kubátová, K.: Daňová teorie a politika. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006., kap. 8,12,13 Musgrave, R. A., Musgraveová, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: Historické proměny zdanění spotřeby a jejich příčiny. Zdanění spotřeby a cenový systém. Daň z přidané hodnoty a mezinárodní obchod. Distribuční efekty daně z přidané hodnoty. Funkce a dopady selektivních spotřebních daní. Různé klasifikace ekologických daní. Historické proměny zdanění majetku a jeho příčiny. Majetková daň jako zdanění kapitálového příjmu. Zdanění motorových vozidel, dálniční poplatky, rozhlasové a televizní poplatky. Současné tendence daňové teorie a politiky a proporcí daňového zatíţení. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: spotřební daně všeobecné a selektivní; daň z obratu, daň přidané hodnoty, spotřební daň; neutralita daně z přidané hodnoty; pigouviánské ekologické daně a poplatky; ekologická daň; majetkové daně; daň dědická, darovací. poplatky. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 6

7 Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: Jaké jsou příčiny obliby zdanění spotřeby? Lze zrušit zdanění spotřeby? Proč v USA nezavedli daň z přidané hodnoty? Jak řeší zdanění spotřeby? Jaké znáte metody výpočtu daně z přidané hodnoty, která z nich se pouţívá v ČR a která v jiných zemích v EU? Jakou podobu má daň z přidané hodnoty v bankovnictví a v pojišťovnictví? Čím se liší historické akcízy a dnešní selektivní spotřební daně? Jak spolu souvisí ekologické daně a teorie externalit? Jaké jsou příčiny existence zdanění majetku? Lze zrušit zdanění majetku? Jakou úlohu hrála dědická daň v programech politických stran počátkem minulého století? Lze zrušit dědickou daň? Vysvětlete, proč DPH nahradila obratové daně a v systémech vytěsňuje daně důchodové? Jaké jsou varianty daňových rájů? Vyslovte se k výhodám a rizikům. Proč existuje a jaké cíle a nástroje pouţívá daňová politika EU? Diskutujte. STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA 7

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Podniková ekonomika a management Ing. Irena Szarowská Daňová konkurence v Evropské unii a její vliv na vybrané ekonomické veličiny

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A. Irena Szarowská Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné VEŘEJNÉ FINANCE A Irena Szarowská Karviná 2005 Irena Szarowská, Veřejné finance A 2 OBSAH MODULU VEŘEJNÉ FINANCE A 1 VÝZNAM VEŘEJNÝCH

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I.

DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ I. Daně Ing. Radek Habarta, Ing. Marie Šedová 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

N_STP Sociální teorie a politika Obsah

N_STP Sociální teorie a politika Obsah N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

N_PoTP Pojistná teorie a politika

N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP Pojistná teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky... 5 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více