Vzorový'test'přijímací' zkoušky'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový'test'přijímací' zkoušky'"

Transkript

1 Vzorový'test'přijímací' zkoušky' Studijní program: B608 Ekonomika a management Vážení uchazeči o studium, dovolte, abychom Vám představili ukázkovou variantu zkušebního testu přijímací zkoušky v bakalářském studijním programu B608 Ekonomika a management. Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí, viz Podmínky přijímacího řízení, bude stanoveno přijímací komisí na základě dosaženého počtu bodů získaných ve zkušebním testu. Testové položky jsou rozděleny do třech základních okruhů: Test z matematiky Test z anglického jazyka Test všeobecných znalostí (český jazyk, ekonomie, management, psychologie, logika) Masarykůvústavvyššíchstudií Kolejní637/a 16000Praha6

2 B608 Ekonomika a management z 8

3 B608 Ekonomika a management Obsah ANGLIČTINA(...(4' ČEŠTINA(...(4' PSYCHOLOGIE(...(5' LOGIKA(...(5' MATEMATIKA(...(6' MANAGEMENT(...(7' EKONOMIE(...(8' ( 3 z 8

4 B608 Ekonomika a management ANGLIČTINA( 1. If he too much money on luxurious clothes, he much more money. a. doesn t spend; saves b. didn t spend, saved c. didn t spend, would save d. didn t spend, didn t save. It has always me happy to see that she enjoys going to parties. a. done b. made c. caused d. put 3. Které slovo z této skupiny neexistuje? a. explain b. explanation c. explanatory d. explainer 4. A criminal was brought to the International Court of Justice because of multiple murders. Vyberte správnou možnost: a. The criminal was accused of committing multiple murders. b. The criminal was accused of having committing multiple murders. c. The criminal was accused of having committed multiple murders. d. The criminal was accused of having had committed multiple murders. 5. Co nepatří do poultry? a. hen b. chicken c. cock d. veal ČEŠTINA( Hledání(společných(znaků( V následujícím souboru najdete vždy 5 slov. Čtyři z nich mají něco společného, Vaším úkolem je najít páté slovo, které se k ostatním čtyřem nehodí. 6. kladivo vařečka pilník kleště šroubovák 7. trestanec zámek mříže závora pouta Odhalování(vztahů( Budou Vám předložena 3 slova. Mezi prvním a druhým existuje určitý vztah. Mezi třetím z předložených slov a jedním z pěti volitelných slov A až E je rovněž podobný vztah. Vaším úkolem je vybrat toto slovo z pěti možností. 8. menu : chod = opera :? (a) dějství (b) skladatel (c) kulisy (d) hudba (e) divadlo 9. oheň : popálenina = mrtvice :? (a) infarkt (b) onemocnění (c) ochrnutí (d) krvácení (e) léčení 10. povodeň : déšť = dopravní nehoda :? (a) zranění (b) svědek nehody (c) vozidlo (d) škoda (e) nepozornost ( 4 z 8

5 B608 Ekonomika a management PSYCHOLOGIE( 11. Myšlení je nejvíce spojeno s a. emocemi b. řečí c. vůlí d. motivací 1. Krátkodobá paměť má v průměru rozsah a. 5 předmětů b. 7 předmětů c. 10 předmětů d. 15 předmětů 13. Brocova mozková oblast je spojena s a. centrem myšlení b. centrem řeči c. centrem humorální regulace d. centrem pocitů smutku 14. Pro pozitivismus je typické to, že a. se při poznávání omezuje na popis a třídění faktů b. hledá vysvětlení podstaty motivace c. za dokázané považuje to, co nebylo vyvráceno d. hledá filosofické opodstatnění dobra 15. Pokud nějaká psychologická teorie přetrvává několik desítek let, je jisté, že a. pozitivně smýšlí o lidech b. vystihuje podstatu lidské psychiky c. někoho zaujala d. je zatím nezpochybnitelná LOGIKA( 16. Všichni studenti jsou jazykově nadaní. Někteří studenti také přednášejí rádi básně. Které tvrzení vyplývá z výše uvedeného textu? a. Studenti, kteří jsou jazykově nadaní, přednáší rádi básně. b. Někteří studenti, kteří nepřednáší rádi básně, nejsou jazykově nadaní. c. Někteří studenti, kteří přednáší rádi básně, nejsou jazykově nadaní. d. Někteří jazykově nadaní studenti přednáší rádi básně. 17. Někteří lidé, kteří mají rádi Alici, nemají rádi Roberta. Robert má rád Alici. Které tvrzení vyplývá z výše uvedeného textu? a. Všichni lidé mají rádi Alici. b. Někteří lidé, kteří mají rádi Alici, mohou mít rádi Roberta. c. Robert nemá rád nikoho jiného kromě Alice. d. Lidé, kteří mají rádi Roberta, nemají rádi Alici. 18. Voda neteče nebo není teplá. Vyberte negaci věty. a. Voda teče a je teplá. b. Voda neteče nebo je teplá. c. Voda teče a je studená. d. Jestliže voda teče, pak je teplá. 19. Máme výrok: Odjedete-li ještě dnes, nedostanete okamžitou výpověď. Vyberte negaci výroku. a. Buď odjedete ještě dnes, nebo dostanete okamžitou výpověď. b. Neodjedete ještě dnes a nedostanete okamžitou výpověď. 5 z 8

6 B608 Ekonomika a management c. Odjedete ještě dnes a dostanete okamžitou výpověď. d. Když ještě dnes neodjedete, dostanete okamžitou výpověď. 0. Kolik je pracovních dní mezi středou 9. ledna a pondělkem 10. března, pokud příští rok bude přestupný? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 ( MATEMATIKA( 1. Hodnota výrazu a. b. 4 c. 6 d. 8 ( ) je 3. Množinavšechřešenínerovnice je x + 1 a. x (, 1) 1 b. x (, 1) <, + ) 1 c. x (, + ) 1 d. x (, ) 3. Jsoudánybody A [1,1 ], B [, 1], C [3,].Přímka p procházejícíbodem A abodem D, kterýpůlíúsečku BC,márovnici a. p : 3y + x 4 = 0 b. p : y + 3x 4 = 0 c. p : y + x 3 = 0 d. p : 3y + 4x 3 = Celéčíslox,umocněnésvýmlogaritmemozákladu10(,jerovno 10.Číslo(xje a. x = 10 b. c. x =10 3 x =10 6 z 8

7 B608 Ekonomika a management d. 4 x =10 5. VtrojúhelníkuABC,kde A [,3], B [ 6, 1], C [5,3] máúhel BAC = α velikost π a. α = 6 b. π α = 4 c. d. π α = 3 π α = 6. Mezičísla4(a37(bylovloženončíseltak,ževzniklaaritmetickáposloupnost { a n } 1 ačástečný součet s n+ = a1 + a an+ = 46.Počet(n(vloženýchčíselje a. n=(8 b. n=10 c. n=1 d. n=14 7. Rovnice ( t + ) x 3(3t ) x + 5t 1= 0sreálnýmparametremt(mádvojnásobnýkořen pro a. t=(nebo t = 61 b. t=3 c. t=c1(nebot=1 d. t=3(nebot=c1 MANAGEMENT( 8. Co znamená v ekonomii pojem insolvence? a. vnější intervenci do finančního hospodaření b. rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže c. neschopnost dostát splatným závazkům d. trestně postižitelný daňový únik 9. Do klasického 4P marketingového mixu se řadí: a. výrobek, cena, distribuce, podpora prodeje b. výrobek, cena, místo, reklama c. výrobek, cena, lidé, reklama d. produkt, cena, místo, propagace 30. Jaký je hlavní rozdíl mezi jednáním a chováním? a. jednání vyžaduje přítomnost druhých osob b. chování může být pozorováno c. jednání je cílené d. cílem jednání je vyrovnat se s požadavky okolí 7 z 8

8 B608 Ekonomika a management 31. Co nepatří do základních manažerských funkcí a. plánování b. organizace c. vedení lidí d. analýza prostředí 3. Klasická škola manažerského myšlení vznikla a. na konci předminulého století b. na počátku minulého století c. v polovině minulého století d. na konci minulého století EKONOMIE( 33. Jaké jsou základní části ekonomie a. finance a toky peněz b. makroekonomie a mikroekonomie c. trhy a ceny d. náklady a výnosy 34. Mezi mimoevropské ekonomické organizace nepatří a. MERCOSUR b. NAFTA c. ASEAN d. COREPER 35. Co vyjadřuje národní důchod(( a. celkovou sumu vyrobených hodnot v daném hospodářství za určité období včetně spotřebovaného materiálu a provedené obnovy b. čistý produkt, tedy to, co se skutečně vyrobilo navíc c. zásoby přírodních surovin d. příjem všech obyvatel 36. Odhalte spojení s nejmenší vzájemnou spojitostí a. Henry Mintzberg základní části organizace b. Karel Marx výrobní vztahy c. Alois Rašín finance d. Charles Darwin moderní ekonomické teorie 37. Určete, ve které z odpovědí bylo správně použito slovo sankce(( a. Nové nařízení pamatuje nejen na odměny, ale i na sankce. b. Sankce je často jediným účelným výrobním postupem. c. Sankce jsou nezbytným prostředníkem mezi zvířaty a lidmi. d. Po usnesení horní komory následovala panovníkova sankce. 8 z 8

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DRAFT. Katedra fyzikální chemie MARKETING. Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DRAFT. Katedra fyzikální chemie MARKETING. Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie MARKETING Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah 1 Podstata marketingu 1 1.1

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

Účetnictví malých a středních podniků

Účetnictví malých a středních podniků Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ I. JOSEF JÜNGER OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více