Trestní právo a přestupky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní právo a přestupky"

Transkript

1 Trestní právo a přestupky Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat. (Herennius Modestinus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 stav ke dni Obsah Úvod 3 Trestní právo hmotné 3 TRESTNÉ ČINY 3 PACHATEL 3 SPOLUPACHATEL 3 ÚČASTNÍCI TRESTNÉHO ČINU 3 ZNAKY TRESTNÉHO ČINU 4 NUTNÁ OBRANA 5 KRAJNÍ NOUZE 5 OMYL 5 PROMLČENÍ 6 TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ 6 Trestní právo procesní 8 ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 8 OBVINĚNÝ 8 OBHÁJCE 8 POŠKOZENÝ 9 PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 9 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 10 Policie 11 OBECNÍ POLICIE 11 POLICIE ČR 12 Přestupky v otázkách a odpovědích 14 VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU 15 VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ 16 VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI MAJETKU 16 Právní předpisy 17 Příloha 1. TRESTNÍ OZNÁMENÍ 18

3 Úvod Trestní právo je právní obor, který má za úkol chránit společnost tím, že stanoví, které nejzávažnější porušení práva lze považovat za trestný čin, jaké lze za něj uložit tresty a jakým způsobem mají být trestné činy odhalovány, vyšetřovány, souzeny a jak má být vykonán trest. Trestní právo dělíme na trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Trestní právo hmotné Trestní právo hmotné stanoví, co je v České republice považováno za trestný čin a jaké lze za něj uložit tresty. Najdeme ho upravené především v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. Zvláštnosti platící v případě osob mladších 18 let nalezneme upraveny v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Co je trestným činem a jaký lze uložit trest, musí stanovit zákon. Není přípustné, aby se trestalo jednání v zákoně výslovně neuvedené na základě podobnosti s jiným jednáním. Jde o tzv. zákaz analogie. Pokud například trestní zákon považuje za trestný čin pohlavní styk s osobou mladší 15 let, není možné svévolně dovodit, že trestný bude i pohlavní styk s osobou, která je vzhledem k svému mentálnímu postižení na duševní úrovni 12-tiletého dítěte. TRESTNÉ ČINY Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Trestný čin musí být také společensky nebezpečný. Není možné, aby bylo nějaké jednání trestné pouze proto, že je uvedeno v zákoně, ačkoliv v konkrétním případě není ani nepatrně nebezpečné. O tzv. dokonaném trestném činu mluvíme v případě, kdy byly naplněny všechny trestním zákonem stanovené znaky. (Pachatel vystřelil na svou oběť. Kulka zasáhla cíl a oběť usmrtila.) Trestný je i tzv. pokus trestného činu. O pokusu mluvíme, jestliže k dokonání činu nedošlo, ale pachatel již úmyslně započal s nebezpečným jednáním, které směřovalo k bezprostřednímu dokonání trestného činu. (Pachatel vystřelil na svou oběť. Kulka však minula cíl a oběť se ukryla do bezpečí.) V případě zvlášť závažných trestných činů je trestná i tzv. příprava, která spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání trestného činu, můžeme-li takovéto jednání považovat za společensky nebezpečné a nedošlo-li k pokusu ani dokonání činu. (Trestné není třeba pouhé studium knihy pojednávající o jedech a jejich účincích, ale již by bylo možné stíhat opatření jedu s úmyslem použít ho k vraždě.) Příprava může spočívat například v opatřování si prostředků nebo nástrojů, spolčování, návodu, pomoci nebo organizování. PACHATELEM je ten, kdo sám naplní znaky trestného činu. (Pan O.P. napadne na ulici I.K. a způsobí mu nožem těžkou újmu na zdraví.) SPOLUPACHATELÉ jsou ti, kdo společně naplní znaky trestného činu. Spolupachatelé si musí být vědomi toho, že jednají společně. Nesmí jít o pouhou shodu okolností, kdy např. jeden sklad vykrádá z každé stany jiný zloděj. Znaky trestného činu může naplnit každý samostatně (dva útočníci společně mlátí pana R.T.) nebo dojde k dělbě rolí a každý ze spolupachatelů se dopustí pouze části trestného jednání (jeden z útočníků drží pana R.T. za ruce, druhý ho bodne nožem). Vedle pachatele či spolupachatele lze za dokonaný trestný čin či pokus potrestat i tzv. ÚČASTNÍKY TRESTNÉHO ČINU, kterými rozumíme: organizátora: toho, kdo spáchání konkrétního trestného činu zorganizoval nebo řídil, návodce: toho, kdo úmyslně vzbudil v jiném úmysl 3

4 spáchat konkrétní trestný čin, pomocníka: toho, kdo jinému poskytl pomoc k spáchání trestného činu. Pomocí je i pomoc psychická, například podporování někoho v rozhodnutí spáchat trestný čin, příslib pomoci pachateli po spáchání trestného činu atd. ZNAKY TRESTNÉHO ČINU Obecná část trestního zákona obsahuje znaky, které musí být přítomny u každého trestného činu. Zvláštní část trestního zákona je pak jakýmsi katalogem znaků, kterými se vzájemně odlišují konkrétní trestné činy. Znaky máme zvláštní a obecné. Vezměme si například trestné činy vraždy a křivého obvinění. Zvláštním znakem vraždy je úmyslné usmrcení jiného člověka. Zvláštním znakem křivého obvinění je lživé obvinění jiného z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání. Obecné znaky trestného činu (např. věk pachatele) musí být naplněny v obou případech. Zvláštní znaky nám říkají, jaký je rozdíl mezi vraždou a křivým obviněním. Věk: trestní odpovědnost vzniká v patnácti letech. Osoby od patnácti do osmnácti jsou tzv. mladiství a postupuje se u nich podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zavinění: trestný čin musí být spáchán v přímém či nepřímém úmyslu, nestanoví-li zákon výslovně, že k spáchání konkrétního trestného činu postačuje nedbalost. Rozlišujeme tyto druhy zavinění: - úmysl: chci usmrtit bankovního úředníka. - nepřímý úmysl: nechci usmrtit bankovního úředníka, ale počítám s tím, že v důsledku mého jednání může zemřít. - vědomá nedbalost: vím, že mé jednání může bankovního úředníka usmrtit, ale bez přiměřeného důvodu spoléhám na to, že nezemře. - nevědomá nedbalost: nejsem si vědom toho, že mé jednání může bankovního úředníka usmrtit, ale vzhledem k okolnostem jsem to vědět mohl a měl. Příčetnost: nemůžeme mluvit o trestném činu, pokud by člověk neměl možnost posoudit následky svého jednání, nebo své jednání ovládat. Pravý kleptoman si pod bundu strčí balíček žvýkaček, aniž by je vůbec chtěl ukrást. Vědomě nic ukrást nechtěl, ale jeho tělo se pohybuje způsobem, který svou vůli nedokáže ovládat. Schizofrenik se domnívá, že bytost, kterou bodá nožem, není člověk, ale démon. Člověk však může být potrestán za to, že se úmyslně či z nedbalosti uvedl do stavu nepříčetnosti a následně spáchal čin, který by byl jinak trestný. Pan I.O. se účastnil večírku, kde vydatně popíjel alkohol. Cestou domů následně vymlátil výlohu obchodu a napadl řidiče autobusu. Následně své jednání omlouval tím, že byl opilý a nevěděl co dělá. I když bylo zjištěno, že byl opravdu natolik opilý, že nevěděl co dělá, byl odsouzen pro trestný čin opilství, jelikož moc dobře věděl, že se může popíjením alkoholu do takovéhoto stavu dostat. K nepříčetnosti se nebude přihlížet, pokud se pachatel úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti, aby se vyhnul odpovědnosti za trestný čin, který plánoval spáchat. Jednání: je to, čím se naše vůle projevuje navenek v hmotném světě. Zvláštní část trestního zákona uvádí, jaké jednání lze považovat za trestný čin. Chci někoho usmrtit ranou kladiva do hlavy, moje vůle následně dává příkaz mé ruce, aby chytila na stole ležící kladivo a udeřila jím oběť. Uchopení kladiva a úder kladivem je jednáním. Jednání není pouze činnost, ale i úmyslná nečinnost. 4

5 O nečinnost půjde například u následujících trestných činů: Pan J.K. se dozví, že jeho soused O.H. týrá své malé dítě, ale vůbec nic nepodnikne k tomu, aby týraní učinil přítrž. Paní H.G. potká na ulici těžce zraněného bezdomovce, neposkytne mu potřebnou první pomoc, ani nepřivolá sanitku. Lékař O.I. dojde k závěru, že nemá smysl, aby zachraňoval zraněného U.P., který by měl zřejmě do konce života závažné zdravotní následky. Neprovede proto chirurgický zákrok nezbytný k přežití pacienta. Následek: trestní právo taktéž uvádí, jaký následek musí nastat, aby se nepochybně jednalo o konkrétní trestní čin (např. u vraždy smrt člověka) Následek u některých trestných činů spočívá ve vyvolání stavu ohrožení. Například u rvačky postačuje ohrožení života či zdraví jiného a není rozhodující, že k usmrcení či zranění nakonec nedojde. Příčinná souvislost mezi jednáním a následkem: jednání musí být příčinou, bez které by k následku nedošlo a zároveň musíme zkoumat, o jak významnou příčinu jde. Pokud by význam daného jednání na způsobení následku byl nepatrný, nešlo by o trestný čin.. Pan E.R. ukradl osobní automobil a prodal ho panu T.U. Pan T.U. s automobilem srazil chodce. Bez krádeže a prodeje automobilu by sice pan T.U. chodce nemohl srazit, ale nejde o následek, který by se dal přičíst jednání pana E.R. Pan D.F. udeří do obličeje pěstí pana T.G., který následně spadne ze schodů a utrpí zlomeninu žebra s protržením plic. Operace v nemocnici je úspěšná, ale na pooperační komplikace pan T.G. zemře. Mezi ranou pěstí a smrtí pana T.G. je souvislost, kterou můžeme přičíst panu D.F. Možnost pádu ze schodů a pooperačních komplikací v důsledku úderu představuje něco, s čím mohl a měl D.F. počítat. NUTNÁ OBRANA o trestný čin nejde, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na trestním zákonem chráněný zájem (např. život, majetek). Nelze se však bránit způsobem, který je zcela zjevně nepřiměřený způsobu útoku. Nemohu tedy například chránit svůj majetek (hifi věž) před krádeží tím způsobem, že zloděje na útěku střelím do zad. KRAJNÍ NOUZE o trestný čin nejde, pokud někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící trestním zákonem chráněnému zájmu, jestliže nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak a způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. V krajní nouzi například porušíme domovní svobodu svého souseda vniknutím do jeho bytu za účelem uhašení požáru. OMYL nikoho neomlouvá, že si nebyl vědom toho, že svým jednáním porušuje zákon. Na druhou stranu však o trestný čin nemůže jít v případě, kdy pachatel prokáže, že si nebyl vědom toho, že v daném případě může svým jednáním spáchat trestný čin. Pachatele pohlavního zneužívání dítěte neomlouvá skutečnost, že prokazatelně nevěděl o tom, že pohlavní styk s dívkou ve věku 13 let je v ČR trestný. O trestný čin by však nešlo, pokud by prokázal, že se vzhledem k okolnostem (vzhled dívky, obsah jejich rozhovoru) domníval, že jde o dívku ve věku let. 5

6 PROMLČENÍM zaniká trestnost činu, pokud uběhne tzv. promlčecí doba, jejíž délka činí tři roky až dvacet let podle závažnosti trestného činu. Zákon u některých trestných činů výslovně vylučuje možnost promlčení (např. některé zločiny proti lidskosti a válečné zločiny). V zákonem stanovených případech se běh promlčecí doby přeruší (např. sdělením obvinění), či se určitý časový úsek nebude započítávat. Vedle samotného trestu má odsouzení pro pachatele další nepříznivý důsledek. Skutečnost, že došlo k odsouzení, se eviduje a následně se objeví v tzv. výpisu z evidence Rejstříku trestů, který může být po občanovi požadován například v souvislosti s přijetím do zaměstnání. Odsouzení se nám však ve výpisu nemusí nutně objevovat do konce života. Může totiž dojí k tzv. zahlazení odsouzení. U některých trestů (např. obecně prospěšné práce) dochází k zahlazení automaticky po vykonání trestu. V případě podmíněného trestu odnětí svobody dojde k zahlazení odsouzení tím, že soud rozhodne, že se odsouzený během podmínky osvědčil. Nezahladí-li se odsouzení jiným způsobem, dojde k zahlazení až po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou musí odsouzený nepřetržitě vést řádný život. Tato doba činí jeden rok až deset let v závislosti na délce nepodmíněného trestu odnětí svobody a na druhu uloženého trestu. TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ Účelem trestu je ochránit společnost, nikoliv se pomstít. Trest má bránit pachateli v páchání další činnosti a napravit ho tak, aby vedl řádný život. Zároveň ukládání trestů varuje ostatní členy společnosti, že budou potrestáni, pokud se dopustí trestného činu. Zkušenost nás učí, že účinné prevence nedosáhneme ukládáním přehnaně tvrdých trestů, ale tím, že nenecháváme pachatele ujít bez trestu. Pachateli trestného činu lze uložit pouze takový trest, který je uveden v trestním zákoně. Základním trestem, který je možné uložit u všech trestných činů, je trest odnětí svobody. Trest odnětí svobody se vykonává ve věznici, odsouzený je zařazen do jednoho ze čtyř typů věznic. Tyto věznice se od sebe liší přísností režimu. Výkon trestu odnětí svobody není bezplatný, odsouzený je povinen za každý den ve vězení zaplatit stanovenou částku. U každého trestného činu nalezneme uvedenu trestní sazbu, která určuje, jakou maximální a minimální délku trestu lze za spáchaní daného trestného činu uložit. To, jakou konkrétní délku trestu ze stanoveného rozmezí soud uloží, záleží na nebezpečnosti spáchaného činu, poměrech pachatele a možnostech jeho nápravy. Řada trestných činů dále uvádí okolnosti, za kterých se při ukládání trestu použije jiná, vyšší trestní sazba. Za znásilnění tak trestní zákon stanoví základní trestní sazbu dva roky až osm let. Znásilní-li však pachatel osobu mladší 18 let, vyměří se mu trest ze sazby tři roky až deset let. Nejvyšší normální trest odnětí svobody, který nalezneme uvedený u jednotlivých trestných činů, je 15 let. Nad touto hranicí zná české trestní právo již jen dva tzv. výjimečné tresty : trest odnětí svobody až na 25 let a trest odnětí svobody na doživotí. Účelem těchto trestů je ochránit společnost před zvlášť nebezpečnými pachateli, u nichž trest odnětí svobody na 15 let dostatečně nezaručuje, že po propuštění opět nespáchají závažný trestný čin. Tyto tresty lze uložit jen za stanovené trestné činy a za splnění zvláštních podmínek co do nebezpečnosti spáchaného činu a možností nápravy pachatele. Trest odnětí svobody na dobu nepřevyšující dva roky nemusí být ihned vykonán. Soud může rozhodnout, že pachateli trest odloží tzv. podmínkou. V případě, že je s odložením trestu zároveň vysloven dohled, 6

7 může soud podmíněně odložit trest nepřevyšující tři roky. Podstatou podmínky je, že se trest odnětí svobody odloží na určité časové období a po jeho skončení soud zkoumá, zda-li odsouzený vedl či nevedl řádný život. Podle toho rozhodne, zde si bude muset trest odnětí svobody vykonat, či nikoliv. U některých trestných činů zákon výslovně stanoví, že lze místo trestu odnětí svobody uložit jiný trest (např. zákaz činnosti). Kromě toho lze některými tresty obecně nahrazovat tresty odnětí svobody, jsou-li splněny zákonné požadavky. Například trest obecně prospěšných prací lze uložit místo trestu, za který lze uložit nejvýše 5 let odnětí svobody, pokud vzhledem k osobě pachatele a nebezpečnosti činu, bude takovýto trest postačovat. Tresty lze dále vzájemně kombinovat. Například se vedle trestu odnětí svobody uloží trest vyhoštění. V českém trestním právu se tresty nesčítají. Je-li pachatel souzen pro několik trestných činů, je mu uložen trest odpovídající nejpřísněji trestanému činu. Obecně prospěšné práce představují v českém trestním právu jeden z poměrně nových alternativních trestů. Jejich podstatou je uložení povinnosti vykonat během následujícího roku stanovený počet hodin obecně prospěšných prací. Pokud je odsouzený nevykoná, přemění se mu tento trest na trest odnětí svobody a to tak, že je za každé dvě neodpracované hodiny uložen jeden den odnětí svobody. Peněžitý trest je možné za méně závažné trestné činy uložit samostatně, nebo je ho možné uložit vedle jiného trestu v případě, že tak zákon výslovně stanoví, nebo jde o úmyslný trestný čin, kterým pachatel získal, nebo se snažil získat majetkový prospěch. Pachateli krádeže je uložen trest odnětí svobody na 6 měsíců podmíněně odložený na 1,5 roku. Vedle tohoto trestu je mu uložen peněžitý trest ve výši Kč. Zákaz činnosti spočívá v tom, že je pachateli zakázán výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis. Lékař svým nedbalým přístupem k vyšetření pacienta přehlédne zjevné příznaky závažného onemocnění a zvolí léčbu, která ve výsledku pacientovi způsobí komplikace a těžkou újmu na zdraví. Lékaři je následně u soudu vyměřen trest odnětí svobody na 1 rok s podmínkou na 3 roky. Vedle tohoto trestu je mu na 5 let zakázán výkon povolání lékaře. Dalšími možnými tresty jsou: - propadnutí majetku, - propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, - vyhoštění, - zákaz pobytu, - ztráta čestných titulů a vyznamenání, - ztráta vojenské hodnosti. Tzv. ochranná opatření je třeba od trestů odlišovat. U dospělých pachatelů rozlišujeme dva druhy: ochranné léčení a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Ochranná opatření lze ukládat vedle trestu, místo trestu, ale též v případech, kdy pachatel není za své jednání odpovědný. Pachatel zavraždí svou ženu. Při následném šetření se zjistí, že pachatel trpí těžkou schizofrenií a svou ženu usmrtil ve stavu nepříčetnosti. Pachatele nelze odsoudit pro trestný čin a uložit mu trest odnětí svobody, ale je mu možné vzhledem k jeho nebezpečnosti nařídit ústavní ochranné léčení. +Pachatel týrá svoje dítě. Odborným vyšetřením je zjištěno, že pachatel je sadista. Pachatel spáchal trestný čin kvůli své úchylce, ale nešlo o stav nepříčetnosti. Pachateli je proto uložen trest odnětí svobody a dále 7

8 ochranné léčení, jelikož pobyt tohoto neléčeného sadisty na svobodě by byl pro společnost nebezpečný. Trestní právo procesní Tato část trestního práva upravuje postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů, při rozhodování o nich a při výkonu rozhodnutí (např. dodání odsouzeného do věznice či dohled nad odsouzeným v podmínce). Trestní právo procesní dále upravuje práva a povinnosti dalších na trestním řízení zúčastněných osob (obžalovaný, obhájce, poškozený, svědci a další). Trestní právo procesní nalezneme upravené především v zákoně č. 141/1961 Sb., trestním řádu. Zvláštnosti platící v případě řízení proti osobě mladší 18 let pak nalezneme v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ Pod tímto pojmem rozumíme Policii ČR, státní zastupitelství a soudy. POLICE ČR Útvary Policie ČR odhalují trestné činy, zjišťují jejich pachatele a shromažďují důkazy potřebné k objasnění všech rozhodných skutečností o spáchaném trestném činu. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Soustava státních zastupitelství kopíruje soudní soustavu. U okresního soudu působí okresní státní zastupitelství, u krajského soudu krajské státní zastupitelství atd. Úlohou státních zastupitelství je dohlížet na činnost policie v přípravném řízení, rozhodovat o vznesení obžaloby a zastupovat tzv. veřejnou žalobu v řízení před soudem. Státní zástupce je sice tím, kdo na obviněného podává obžalobu, ale ve skutečnosti musí jeho činnost směřovat nikoliv pouze k prokázání viny, ale k co nejlepšímu objasnění věci. Státní zástupce proto předkládá nejen důkazy o vině, ale též důkazy o nevině obžalovaného. SOUDY Hlavní úlohou soudu v trestním řízení je posoudit důkazy a rozhodnout o vině či nevině obžalovaného a trestu, který má být za spáchaný trestný čin uložen. Soudy v trestním řízení dále dohlíží, aby byla lidská práva omezena trestním řízením jen v nezbytném a adekvátním rozsahu. Rozhodnutí soudu jsou proto například nezbytná k vzetí obviněného do vazby či k domovní prohlídce. OBVINĚNÝ V našem právním řádu předpokládáme presumpci neviny, tzn. není zcela správné někoho označit za pachatele, pokud nebylo o jeho vině rozhodnuto pravomocným rozsudkem. V trestním právu procesním se proto používá několik pojmů odpovídajících jednotlivým fázím trestního řízení: - podezřelý: je člověk, o kom policie během prošetřování uvažuje jako o možném pachateli - obviněný: je člověk, který je trestně stíhán pro trestný čin, z něhož byl policií obviněn - obžalovaný: je člověk, na kterého podal státní zástupce obžalobu k soudu a bylo nařízeno hlavní líčení Nutno dodat, že tyto pojmy se v běžném používání zaměňují, ale v některých případech mají zvláštní trestním řádem stanovený význam (např. podezřelý ve zkráceném přípravném řízení). OBHÁJCE Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát. Právo na právní pomoc advokáta je jedno ze základních práv obviněného. V řadě případů je na úvaze obviněného, zda si zajistí pomoc advokáta či nikoliv. Trestní 8

9 řád však stanoví, že v případech tzv. nutné obhajoby musí obviněný advokáta mít. Pokud si ho nezvolí sám obviněný, ani k tomu oprávněná osoba (např. manželka, rodiče), soud obhájce ustanoví z úřední povinnosti (tzv. advokát ex offo). O nutnou obhajobu jde zjednodušeně řečeno v případech, kdy má sám obviněný ztíženou možnost obhajoby (je např. ve vazbě či zbaven způsobilosti), či jde o závažnější trestný čin. Úkolem obhájce je prokazovat nevinu obviněného, či jeho vinu alespoň zmírňovat. Existence obhájce zvláště pak v případech nutné obhajoby představuje jakousi pojistku, že nebude odsouzen obviněný, proti kterému je vedeno stíhání na základě natolik chatrných důkazů, že je dokáže specializovaný právník s trochou úsilí rozvrátit. POŠKOZENÝ Pod tímto termínem rozumíme v trestním řízení toho, kdo v příčinné souvislosti se spácháním trestného činu utrpěl majetkovou, morální nebo jinou škodu, či mu bylo ublíženo na zdraví. Poškozený může v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody, který by jinak musel uplatnit podle občanského soudního řádu v civilním procesu. Poškozený má právo nahlížet do spisu, navrhovat doplnění dokazování, účastnit se hlavního líčení i veřejného zasedání o odvolání a pronést závěrečnou řeč. PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 1. ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN. Orgány činné v trestním řízením se o tom, že mohl být spáchán trestný čin dozvídají různými způsoby. Může jít o výsledek jejich vlastní činnosti (během domovní prohlídky podezřelého z vraždy je objeveno větší množství drog), zprávy podané jinými státními orgány (finanční úřad upozorní na daňový únik podnikatele), či je podáno trestní oznámení na známého či neznámého pachatele. Trestní oznámení je povinna přijmout kterákoliv služebna Policie ČR či státní zastupitelství. Každý má právo podat trestní oznámení bez ohledu na to, že ho policista případně od podání trestního stíhání odrazuje. Oznamovatel trestného činu má právo požádat, aby byl do 30 dnů písemně vyrozuměn o tom, jak bylo jím podané trestní oznámení vyřízeno. V případě pochybností, lze doporučit, aby si oznamovatel vyžádal kopii protokolu o podání trestního oznámení nebo si nechal potvrdit jeho doručení. 2. FÁZE PROVĚŘOVÁNÍ Orgány činné v trestním řízení (ve většině případů orgány Policie ČR pod dohledem státního zástupce), prověřují zjištěné skutečnosti, zda skutečně důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a o kom se lze důvodně domnívat, že je pachatelem. Každý je na výzvu orgánu povinen podat tzv. vysvětlení o trestném činu či jeho pachateli. Odmítnout podat vysvětlení by bylo možné pouze v případě, že by tím byl vystaven riziku trestního stíhání sám vypovídající, či osoba jemu blízká. Pro fázi prověřování je typické, že se zde neprovádí důkazy mimo těch, jejichž provedení nesnese odkladu. Pan I.U. je policií předvolán k podání vysvětlení o trestném činu podvodu, kterého se mohla dopustit jeho manželka. Pan I.U. se ve stanovený čas dostaví na policejní služebnu a odmítne podat vysvětlení s tím, že by tím mohl vystavit riziku trestního stíhání svou manželku. Skutečnost, že pan I.U. odmítl podat vysvětlení se nesmí nijak použít v neprospěch jeho manželky. 3. FÁZE VYŠETŘOVÁNÍ Pokud zjištěné skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, že se konkrétní osoba dopustila trestného činu, je proti této osobě zahájeno trestní stíhání. Domnělému pachateli je oznámeno, že je trestně stíhán a pro jaký čin. Následně orgány činné v trest- 9

10 ním řízení (ve většině případů služba kriminální policie a vyšetřování pod dohledem státního zástupce) vyhledávají důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu včetně osoby pachatele a následků trestného činu. Obhájce obviněného má právo účastnit se všech úkonů orgánů činných v trestním řízení, jejichž výsledek může být použit jako důkaz proti obviněnému. Před skončením vyšetřování je nutné vyzvat obviněného k tomu, aby si prostudoval spis (v kterém je zaznamenán dosavadní průběh trestního řízení) a případně navrhl další důkazy. 4. PODÁNÍ OBŽALOBY Poté, co jsou shromážděny důkazy dostatečně prokazující skutečnosti důležité pro posouzení viny a trestu, podává státní zástupce obžalobu. Obžalobu v trestním řízení může podat toliko státní zástupce. V českém právu není možné, aby obžalobu v trestním řízení podala soukromá osoba. 5. PŘEZKOUMÁNÍ OBŽALOBY SOUDEM Před tím, než je nařízeno hlavní líčení, dochází k další kontrole obsahu spisu. Předseda senátu přezkoumá obžalobu, zda lze na jejím základě postavit obviněného před soud. 6. HLAVNÍ LÍČENÍ Je ústředním stádiem trestního řízení. Obžalovaný je předvolán před soud, je přečtena obžaloba. Vyslýchají se svědci a předkládají se důkazy prokazující vinu i nevinu obžalovaného. Poté, co jsou všechny důležité skutečnosti dostatečně objasněny, je ukončeno dokazování a státní zástupce, poškozený i obviněný pronáší tzv. závěrečné řeči. Před samotným odchodem soudu k závěrečné poradě je obžalovanému uděleno tzv. poslední slovo. Po poradě soud vynese odsuzující nebo zprošťující rozsudek. Rozsudek je následně vypracován písemně se všemi zákonnými náležitostmi. Především vždy musí obsahovat poučení o opravných prostředcích a v zákonem stanovených případech i odůvodnění. Výše uvedený průběh trestního řízení je krajně zjednodušený. V každé fázi mohou nastat případy, kdy je povinnost či možnost postupovat jiným způsoben. Policie trestní stíhání zastaví, jelikož zjistí, že trestný čin spáchal někdo jiný. Trestní stíhání je postoupeno obci k projednání jako přestupek, jelikož se zjistí, že jednání nemělo znaky trestného činu. Trestní stíhání může být podmíněně zastaveno, jelikož se podmíněný doznal, nahradil škodu a vzhledem k okolnostem a závažnosti činu se takové řešení jeví jako dostatečné. Soud po tzv. předběžném projednání obžaloby vrátí věc k došetření, jelikož zjistí mezery v shromážděných důkazech atd. Zvláštní zastavení si zaslouží tzv. trestní příkaz. V situaci, kdy soudce po prostudování spisu dojde k závěru, že o vině obviněného nejsou pochybnosti, může vydat trestní příkaz, který představuje ve své podstatě návrh trestu, který bude obviněnému uložen, pokud přijme svoji vinu. Obviněný má po doručení trestního příkazu dvě možnosti. Buď nebude dělat nic, což bude vykládáno jako přiznání viny a přijmutí trestu, nebo podá proti trestnímu příkazu ve stanovené lhůtě tzv. odpor. Podáním odporu ztrácí trestní příkaz význam a pokračuje se v trestním řízení. Není-li však odpor podán, nabude trestní příkaz právní moci a má stejné účinky jako pravomocný soudní rozsudek. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Řádnými opravnými prostředky jsou napadána rozhodnutí, která dosud nenabyla právní moci. Odvoláním: je možné napadnout nepravomocný roz- 10

11 sudek ve lhůtě 8 dnů od doručení. Odvolání směřuje proti výroku rozhodnutí tedy tomu, že obžalovaný trestný čin spáchal, či je naopak nevinen. Odvoláním lze napadnout i uložený trest, aniž by byla zpochybňována vina obžalovaného. Stížností: je možné ve lhůtě 3 dnů napadnout ostatní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Proti usnesení policie je obecně přípustná stížnost k státnímu zástupci. V případě usnesení vydaných státním zástupcem či soudem zákon rozlišuje případy, kdy je podání stížnosti přípustné a kdy nikoliv. Skutečnost, že lze podat stížnost, však vždy neznamená, že usnesení bude vykonáno až po rozhodnutí o stížnosti, tento tzv. odkladný účinek zákon v některých případech vylučuje. Obviněný je vzat do vazby, jelikož panuje obava, že by se pokoušel ovlivnit průběh vyšetřování. Obviněný si proti rozhodnutí o vazbě podá stížnost, ale i tak je umístěn do vazební věznice. Naopak stížnost státního zástupce proti propuštění obviněného z vazby zablokuje propuštění až do rozhodnutí o stížnosti. Mimořádné opravné prostředky směřující proti pravomocným rozhodnutím. V trestním řádu nalezneme tři. Návrh na obnovu řízení: podáváme, pokud se objevily nové skutečnosti nebo důkazy, které mohou mít na rozhodnutí významný vliv a které nebylo možné použít v předchozím řízení. Dovolání: k Nejvyššímu soudu se dovoláváme jen ze zákonem stanovených důvodů. Nejvyšší soud neposuzuje, co se fakticky stalo, ale zda soud správně vyložil právo a zda nedošlo k zásadním procesním pochybením. Stížnost pro porušení zákona: je zvláštním opravným prostředkem, který může k Nejvyššímu soudu podat pouze ministr spravedlnosti. Stížností pro porušení zákona lze podat z důvodů porušení práva ve prospěch i neprospěch obviněného. Policie V první řadě si musíme uvědomit, že v české republice působí nejen sbor Policie ČR, ale též řada sborů obecní či městské policie. V běžném životě potkáváme též řadu pracovníků různých bezpečnostních agentur. Je si třeba uvědomit, že bez ohledu na to, jaký dojem se u nás snaží vyvolat svými uniformami a služebními vozidly, jde o pouhé občany, kteří nemají žádné zvláštní oprávnění zasahovat do našich práv. OBECNÍ POLICIE Na základě zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. si obce a města mohou zřídit vlastní obecní policii. Účelem obecní policie je ochraňovat veřejný pořádek v obci. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů, odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Je třeba výslovně zdůraznit, že do působnosti obecní policie nepatří odhalovaní trestných činů a zjišťování jejich pachatelů. Obecní policie v případě nutnosti bezprostředně zakročí, ale jinak v případě, kdy dojde k důvodnému podezření, že by spáchán trestný čin, předá věc Policii ČR. Strážníci obecní policie mají řadu povinností a práv na úrovni Policie ČR. Rozsah jejich činnosti je však mnohem menší. Strážníci obecní policie mohou například požadovat prokázání totožnosti, podání vysvětlení k přestupku (např. k rušení nočního klidu nebo jinému správnímu deliktu či vstoupit do bytu bez povolení k domovní prohlídce je-li ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku. PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K OBECNÍ POLICII Strážníci prokazují svoji příslušnost k obecní policii stejnokrojem opatřeným odznakem obecní policie, identifi kačním číslem a názvem obce, nebo služebním průkazem. Není-li takovéto prokázání příslušnosti 11

12 k obecní policii vzhledem k okolnostem možné, prokazuje se strážník ústním prohlášením obecní policie nebo městská police. Jakmile to okolnosti dovolí, musí se strážník prokázat výše uvedeným způsobem. POVINNOST STRÁŽNÍKŮ ZAKROČIT Obdobně s Policií ČR je upravena i povinnost strážníků obecní policie provést zákrok, úkon nebo jiné opatření v případech, když je páchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich spáchání. Strážník je povinen i mimo svoji pracovní dobu provést zákrok, úkon nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. POLICIE ČR Policie České republiky je zřízena přímo zákonem č. 283/1991 Sb. Působí po celém území České republiky. Z tohoto důvodu se o ní někdy mluví jako o státní policii. ÚKOLY POLICIE ČR Policie ČR plní mnohem větší množství úkolů než obecní policie, odhaluje nejen přestupky, ale i trestné činy, zjišťuje jejich pachatele, koná vyšetřování o trestných činech, bojuje proti terorismu, chrání bezpečnost osob a majetku, zajišťuje ochranu státních hranic, ústavních činitelů České republiky, tzv. chráněných osob (např. zahraniční prezident na státní návštěvě), vymezených objektů, vede evidence a statistiky pro plnění svých úkolů, vyhlašuje a vede celostátní pátrání atd. POVINNOST POLICE ČR POSKYTNOUT POMOC Každý má právo obrátit se na policistu nebo policejní útvar se žádostí o pomoc. Policista a policejní útvar jsou v rozsahu své působnosti povinni pomoc poskytnout. PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K POLICII ČR Policista svoji příslušnost k policii prokazuje služebním stejnokrojem s identifi kačním číslem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie. Neumožňují-li okolnosti prokázat se tímto způsobem, prokáže se policista ústním prohlášením policie a výše uvedeným způsobem se prokáže ihned, jakmile to okolnosti dovolí. POVINNOST PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR ZAKROČIT Policista ve službě je povinen provést služební zákrok, služební úkon, popřípadě učinit jiná nezbytná opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek anebo je důvodné podezření z jejich páchání. Policista má tyto povinnosti i mimo službu, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. PRÁVO POLICISTY ŽÁDAT POMOC OBYVATEL V případě nebezpečí bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku, je policista oprávněn kohokoliv požádat o pomoc. Požádaná osoba může pomoc odmítnout pouze v případě, že by tím sebe nebo osobu sobě blízkou vystavila vážnému ohrožení, nebo jí v poskytnutí pomoci brání jiné závažné okolnosti. OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ Policista je oprávněn vyzvat osobu, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku, trestného činu a pachatele, aby sdělila, co o věci ví. Jde o tzv. podání vysvětlení. Podání vysvětlení nemusí být provedeno bezprostředně, policista může dotčenou osobu vyzvat, aby se k podání vysvětlení dostavila ve stanovenou dobu na stanovené místo. Podání vysvětlení je možné odepřít pouze tehdy, pokud by jím dotčená osoba vystavila sebe či osobu blízkou (např. rodiče, děti, sourozence) nebezpečí trestního stíhání či postihu za přestupek. OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI Zákon o Policii ČR stanoví, v jakých případech je policista oprávněn požadovat prokázání totožnosti. Prak- 12

13 ticky vzato může policista svůj požadavek na prokázání totožnosti vždy nějakým způsobem doložit. Zdůraznit lze skutečnost, že policista může požadovat prokázání totožnosti, pokud ho o zjištění totožnosti požádá třetí osoba s tím, že má na zjištění totožnosti právní zájem. Revizor dopravního podniku při kontrole jízdenek zjistí, že jeden z cestujících nemá jízdenku ani jiný platný jízdní doklad. Černý pasažér odmítne zaplatit na místě přirážku ( pokutu ) či předložit občanský průkaz. Revizor se obrátí na přítomného policistu s požadavkem, aby zjistil totožnost černého pasažéra, jelikož bez znalosti osobních údajů by dopravní podnik nemohl černého pasažéra žalovat. DŮSLEDKY NEPROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI Pokud vyzvaná osoba odmítne či nemůže prokázat svoji totožnost, je ji policista oprávněn předvést za účelem zjištění totožnosti. Nepodaří-li se zjistit totožnost na základě evidence obyvatel, je policie oprávněna k sejmutí otisků, focení, měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení. Nezjistí-li se totožnost osoby do 24 hodin, nelze ji za účelem zjištění totožnosti dále zadržovat a policie ji propustí. Pan H. L. byl zadržen hlídkou Policie ČR, když barvou ve spreji pomalovával odstavený vůz MHD. Pan H.L. se nebyl schopen prokázat žádným dokladem totožnosti a byl proto policisty předveden na služebnu, kde byl dotázán na své jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Pan H.L. tyto údaje pravdivě sdělil a policista si ověřil jeho totožnost nahlédnutím do evidence obyvatel. ZAJIŠTĚNÍ Policista je oprávněn v zákonem stanovených případech zajistit osobu až na 24 hodin, ačkoliv nejsou splněny podmínky zadržení na 48 hodin podle trestního řádu. Zajištění se provádí v policejních celách a musí o něm být vyrozuměn někdo z blízkých zadrženého. Jde zejména o případy osob, které: - svým jednáním bezprostředně ohrožují svůj život, - svým jednáním bezprostředně ohrožují život nebo zdraví jiných osob, - svým jednáním bezprostředně ohrožují majetek jiných osob, na policejním útvaru uráží policistu, nebo úmyslně poškozují policejní majetek, jsou přistiženy při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že budou v protiprávním jednání pokračovat, nebo mařit řádné objasnění věci. OPRÁVNĚNÍ OTEVŘÍT BYT NEBO JINÝ UZAVŘENÝ PROSTOR Pokud má policista důvodnou obavu, že je ohrožen život nebo zdraví člověka či hrozí větší škoda na majetku, může bez povolení k domovní prohlídce otevřít byt a vstoupit do něj, je-li to nutné k odvrácení nebezpečí. Pokud to situace umožňuje, má si policista zajistit přítomnost nezúčastněné osoby. Následně je o otevření bytu povinen vyrozumět uživatele bytu a byt prozatímně zajistit. Na linku 112 je oznámeno, že v Řeznické ulici č. 22 volá jakási žena o pomoc, že se jí manžel snaží zabít. Policejní motorizovaná hlídka dorazí na místo a poté, co na výzvu nikdo neotevře, vyrazí dveře, vstoupí do bytu a zajistí opilého násilnického manžela POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Policisté jsou v zájmu ochrany, života a zdraví osob, majetku a veřejného pořádku oprávněni použít řadu donucovacích prostředků. Sortiment donucovacích prostředků policie je poměrně široký a sahá od chvatů či úderů sebeobrany až po použití vodního děla či varovného výstřelu. 13

14 Je-li to s ohledem na situaci možné, má policista před použitím donucovacích prostředků vyzvat dotčenou osobu, aby ukončila své protiprávní jednání a varovat ji, že jinak použije donucovací prostředky. Donucovací prostředek policista volí podle konkrétní situace, aby bylo dosaženo účelu, ale zároveň nešlo o prostředek zřejmě nepřiměřený dané situaci. Policejní hlídka přistihla při činu pana M.K., který vykrádal obchod s drobnou elektronikou. Policejní hlídka vyzvala pana M.K., že je zadržen pro trestný čin krádeže a bude předveden na policejní služebnu. Zároveň byl varován, aby nekladl odpor, podrobil se osobní prohlídce za účelem zjištění zda u sebe nemá zbraň a nastoupil do služebního vozidla. Policisté pana M.K. zároveň varovali, že pokud bude klást odpor, jsou oprávněni tento odpor překonat použitím donucovacích prostředků a nelze vyloučit ani obvinění z trestného činu napadení veřejného činitele. Pan M.K. se navzdory varování vzpouzel zatčení. Policisté použili hmaty sebeobrany, překonali odpor pachatele a nasadili mu pouta. POUŽITÍ ZBRANĚ Zákon o Policii ČR rozumí pod pojmem zbraň nejen zbraň střelnou, ale též zbraň sečnou a bodnou. Policisté jsou oprávněni použít zbraň jen v zákonem stanovených případech a pokud by použití jiných donucovacích prostředků bylo zjevně neúčinné. Oprávněné je použití zbraně policistou především v případě, kdy policista v nutné obraně chrání život a zdraví sebe či jiné osoby. Některé případy použití zbraně jsou vázány na nebezpečnost pachatele. Jde například o situaci, kdy se nebezpečný pachatel odmítá vzdát, nebo mu nelze jinak zabránit v útěku. Použití střelné zbraně je ale oprávněno například i tehdy, kdy nelze jinak zadržet automobil, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život a zdraví osob a na opětovné výzvy a znamení odmítá zastavit. Přestupky v otázkách a odpovědích Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích (z.č. 200/1990 Sb.) nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Takže v zákoně o přestupcích nejsou uvedeny všechny přestupky? Zákon o přestupcích opravdu není vyčerpávající katalog přestupků. Obvykle zákonodárce postupuje tak, že zákon upravuje určitou problematiku (např. ochranu zvířat proti týrání) a zároveň stanoví, která jednání jsou považována za přestupek a jaké lze za ně uložit sankce (tresty). Může přestupek spáchat obchodní společnost, třeba nějaké s.r.o.-čko? Ne - přestupek může spáchat pouze fyzická osoba starší 15 let. Obchodní společnosti a jiné právnické osoby však mohou být za porušení práva postihovány jiným způsobem, především jim jsou ukládány pokuty za tzv. správní delikty. V zákonech je poměrně časté, že stejné jednání je buď přestupkem, nebo správním deliktem v závislosti na tom, kdo se ho dopustí. Rozdíl je především ve výši pokuty a způsobu, kterým se bude ve věci jednat. Jaký právní předpis upravuje řízení o přestupku? O přestupcích nerozhodují soudy, ale správní orgány (např. obecní úřad, obchodní inspekce, policie). Řízení o přestupku tedy neprobíhá podle trestního ani občanského soudního řádu. Obecně se použije správní řád, ale v zákoně o přestupcích najdeme řadu ustanovení, která pro řízení o přestupcích stanoví odlišný postup. Můžeme zjednodušeně říci, že řízení o přestupcích je zvláštní druh správního řízení, do kterého proniká řada znaků trestního procesu. 14

15 Jaké lze za spáchání přestupku uložit tresty? Za spáchání přestupku lze uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci. Nejtypičtější je ukládání peněžitých pokut. Výše pokut je zpravidla upravena pro každý přestupek samostatně a konkrétní výši stanoví správní orgán na základě posouzení konkrétních okolností spáchání přestupku. Přišlo mi od úřadu městské části, že se mám dostavit k podání vysvětlení o přestupku, co to znamená? Každý je povinen na výzvu příslušného orgánu podat nezbytné vysvětlení k objasnění okolností spáchaného přestupku a osoby pachatele. Vysvětlení můžete odepřít, jestliže byste jím vystavil sebe nebo osoby blízké nebezpečí postihu za přestupek či trestný čin, popřípadě porušil zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti (např. advokáti) nebo služební tajemství (např. příslušník BIS). Je možné vyřešit přestupek hned na místě, nebo je vždy nutné ústní jednání před správním orgánem? Řízení o přestupku může mít několik podob: Blokové řízení: Tímto způsobem lze projednat přestupek, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Pokud s uložením blokové pokuty souhlasí, vzdá se tím zároveň možnosti odvolání. Odmítne-li věc vyřídit v blokovém řízení, musí v dané věci proběhnout řádné řízení. Příkazní řízení: Nejsou-li pochybnosti o tom, že se obviněný dopustil přestupku, může správní orgán vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty. Jde vlastně o jakousi nabídku trestu, obviněný ji může přijmout nebo proti příkazu podá do 15 dnů od doručení tzv. odpor. Podáním odporu se příkaz automaticky ruší a o přestupku se rozhodne v řádném řízení. Řádné řízení: Zatímco blokové a příkazní řízení slouží k vyřízení jednoznačných případů, kdy ani obviněný nepopírá svoji vinu, řádné řízení o přestupku umožňuje obviněnému plně realizovat svoje právo na obhajobu. Řízení o přestupku je typické tím, že se o něm koná ústní jednání. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, upozorňovat na skutečnosti a důkazy svědčící o jeho nevině, podávat návrhy a opravné prostředky. Je se možné odvolat proti uložení pokuty? Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o přestupku je odvolání. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán. Například v případě odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu by o věci rozhodoval krajský úřad. Odvolání lze podat nejen z důvodu, že přestupek nebyl spáchán či ho spáchal někdo jiný, ale též pro procesní vady (špatný postup správního orgánu, řádně neodůvodněné rozhodnutí atd.) či pro skutečnost, že je uložená pokuta vzhledem k okolnostem nepřiměřeně tvrdá. Co když je moje odvolání nadřízeným orgánem zamítnuto? Rozhodnutí o přestupku je pouze správním rozhodnutím vydaným správními orgány. Ani v případě neúspěchu odvolání není proto vyloučeno, aby občan rozhodnutí o přestupku napadl žalobou proti rozhodnutí správního orgánu v tzv. správním soudnictví. Tuto žalobu lze podat nejen pro nezákonnost rozhodnutí, ale též jako jakousi žádost o snížení nepřiměřeně přísného trestu. VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU - neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, - rušení nočního klidu, - buzení veřejného pohoršení, - znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, - odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. 15

16 VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ - ublížení na cti urážkou nebo zesměšněním, - nedbalostní ublížení na zdraví, - úmyslné vyhrožování újmou na zdraví, - drobné úmyslné ublížení na zdraví, - nepravdivé obvinění z přestupku, - narušování občanského soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. VYBRANÉ PŘESTUPKY PROTI MAJETKU - úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci, nebo pokus o způsobení takové škody. - úmyslné neoprávněné užívání cizího majetku, - přisvojení si věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby. 16

17 Právní předpisy zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 17

18 Příloha 1. TRESTNÍ OZNÁMENÍ Policii České republiky Místnímu oddělení Bartolomějská Bartolomějská 14, Praha 1 níže podepsaný Petr Novák bytem Soudečkova 45, Praha 1 narozený dne podává tímto: trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin poškozování cizí věci Jsem majitelem činžovního domu v Soudečkově ulici č. 45. Dnes ráno jsem při procházce (v cca 7:20) zjistil, že mi jakýsi vandal postříkal červeným sprejem fasádu domu. Hrubým odhadem bylo poškozeno 20m 2 fasády. Následně jsem obešel nájemníky, abych zjistil, zda někdo z nich něco neslyšel nebo neviděl. Pan Mrkvička (byt č. 2 v prvním patře) mi sdělil, že byl časně ráno probuzen šramotem pod oknem. Vyhlédl z okna a spatřil dvě postavy mizející v šeru. Bohužel si pamatuje pouze to, že měli na sobě tmavé bundy s kapucí. Jsem přesvědčen, že jsem byl poškozen na majetku činem neznámých pachatelů. Žádám, aby bylo v této věci zahájeno trestní řízení. Žádám, abych byl policejním orgánem v zákonné lhůtě jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních. V Praze, dne Petr Novák Trestní oznámení lze podat na kterékoliv služebně Policie ČR či státním zastupitelství. Trestní oznámení lze učinit písemně i ústně do protokolu. Nelze vyloučit ani použití faxu, elektronického podpisu či zaslání anonymního trestního oznámení. Trestní oznámení by mělo obsahovat maximum dostupných informací o spáchaném činu (kdy, kde, co, jak), o možnostech získání dalších informací (svědci, listiny) a pachateli (známá totožnost, co je známo o pachateli neznámé totožnosti). Trestní oznámení lze podat na konkrétní osobu ( můj sousedek Jan Novák, bytem Hlučická 17, Praha 4 mě včera v cca. 22:00 dlažební kostkou rozbil čelní sklo mého osobního automobilu ) i na neznámého pachatele. 18

19 Poznámky Trestní právo

20 Realizátorem tohoto projektu je Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz). Uvedené informace odpovídají právnímu stavu ke dni Více informací naleznete na Brožura je tištěna na recyklovaném papíře.

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Kdo dohlíží na dodržování PSP. Policie ČR Městská Policie Obecní Policie

Kdo dohlíží na dodržování PSP. Policie ČR Městská Policie Obecní Policie Co je osoba blízká: Listina základních práv a svobod Čl.37 Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Kdo dohlíží na dodržování PSP Policie

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON zdroj: www.zakonyprolidi.cz Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON ze dne 15. prosince 1992 HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1 )

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

TEST Č. 6. 7. Mezi jednotné prvky stejnokroje strážníků obecní policie patří: A) rukavice bílé barvy B) odznak obecní policie C) červená kravata

TEST Č. 6. 7. Mezi jednotné prvky stejnokroje strážníků obecní policie patří: A) rukavice bílé barvy B) odznak obecní policie C) červená kravata TEST Č. 6 1. Poslance nebo senátora dopadeného při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, podle Ústavy ČR: A) lze zadržet B) nelze zadržet C) lze zadržet, jen pokud k tomu dá Poslanecká sněmovna

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I

ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Změna trestního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar

9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar 9. SOUDNÍ ŘÍZENÍ Zdroj: Jan Zouhar Cíl interaktivní formou seznámit studenty s hlavními zásadami trestního a civilního řízení a pochopení jejich hlavních odlišností cvičit schopnost aktivně a s porozuměním

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 26/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, a soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 11 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více