Změna programu a menší časové posuny vzhledem k besedám jsou vyhrazeny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna programu a menší časové posuny vzhledem k besedám jsou vyhrazeny."

Transkript

1 Program Jednoho světa 2011 v Třinci Změna programu a menší časové posuny vzhledem k besedám jsou vyhrazeny. Sledujte aktuálně na Pátek M klub Městské knihovny Třinec v 17:00 Beseda o spravedlivém obchodu ( fair trade) Vstup zdarma. Kino Kosmos : 18:00 Pozemšťané, koho budete volit?, Linda Jablonská, Česká republika, 40 min. Paroubku, koho budeš volit? volá na dnes jiţ bývalého předsedu ČSSD na mítinku strany v Litoměřicích Aleš Koudela. Spolu s dalšími muţi a ţenami patří do tvůrčí skupiny občanského sdruţení Inventura, které se zabývá podporou a prezentací umělecké a publicistické tvorby lidí s mentálním handicapem. Reţisérka Linda Jablonská s nimi natočila dokument, který mapuje veřejný prostor před volbami do Poslanecké sněmovny v roce Filmový štáb se vypravil na několik setkání různých politických stran s občany, ve městech i na venkově. Jejich zdánlivě banální otázky často míří k jádru věci a jejich rozhodování o tom, který lístek nakonec vhodí do volební urny, představuje modelovou situaci, v níţ se ocitá řada dalších lidí. Budu volit Schwarzenberga, protoţe má chytrý řeči a nezadrhává se, vysvětluje svou volbu Martin Vošmik, další z mentálně handicapovaných dokumentaristů. Nad celým dokumentem se pak klene zásadní a neopomenutelná otázka: Kdo bude chránit naši planetu? 19:00 Prokurátor, Barry Stevens, Kanada, 90 min. Hlavní postavou dokumentu kanadského reţiséra Barryho Stevense je hlavní ţalobce haagského Mezinárodního soudního tribunálu Luis Moreno Ocampo. V osmdesátých letech pracoval v Argentině jako ţalobce během procesů s vůdci tamního vojenského reţimu. Nyní ale stojí před mnohem obtíţnějším úkolem: pravomoc Mezinárodního soudního tribunálu je totiţ velmi omezená. Bez pomoci politiků se tak Luis Moreno Ocampo neobejde, coţ je zřejmé zejména v případě súdánského prezidenta Umara Bašíra, kterého Mezinárodní soudní tribunál obvinil z válečných zločinů a rozpoutání genocidy, jeţ si v oblasti Dárfúru vyţádala statisíce obětí. Snímek podrobně zaznamenává úskalí diplomacie a mezinárodní politiky; sleduje například snahu zabránit pokračování válečného konfliktu v Demokratické republice Kongo skrze soudní líčení s bývalým vůdcem konţských povstalců Thomasem Lubangou obviněným z válečných zločinů. Skutečnost, ţe práce členů Mezinárodního soudního tribunálu je často kritizována a nesetkává se s takovou podporou, jakou by si zaslouţila, komentuje Luis Moreno Ocampo s úsměvem po svém: To je jako ve fotbale, tam rozhodčí také nemá ţádné fanoušky.

2 20:00 Koncert Allskapone s a Evolution Dejavu v klubu Barrocko Sobota Kino Kosmos : 15:00 Zločinci podle zákona, Alexander Gentelev, Izrael, 91 min. O ţivotě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky. Tetování jim neslouţí jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to náleţitě pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu Alexandra Genteleva, jemuţ se podařilo získat důvěru několika vorů v zákoně, čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí. Ti musejí dodrţovat speciální kodex nepsané zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich nebývale otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami mafiánských radovánek podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky aţ do dnešní doby. Podle bývalého pracovníka ruského Interpolu mají dnes tito lidé zásadní vliv na ekonomická a politická rozhodování své země, neboť dobře vědí, ţe kromě po zuby ozbrojených bodyguardů musejí disponovat i svým politikem. 16:30 Růţová sárí, Kim Longinotto, Velká Británie, Indie, 98 min. Jsem mesiášem indických ţen, říká ve filmu Sampat Pal, proslulá jako zakladatelka skupiny Pink Gang, bojující proti genderově diskriminačním tradicím. Dokument natočila reţisérka Kim Longinotto, jeţ se dlouhodobě zabývá tematikou ţenských práv. Ukazuje v něm kaţdodenní lopotu indické aktivistky, k níţ pravidelně přicházejí ţeny, které jsou v rodinách svých manţelů vystaveny násilí. Ve filmu vynikají příběhy dvou dívek, Rheky a Rheny, do jejichţ ţivota vstoupily společensky vykonstruované rozdíly spojené s kastovním původem. Rheka otěhotněla se svým přítelem z vyšší kasty, jehoţ rodina ale brání jejich sňatku. Jako svobodnou matku by ji ale její vlastní rodina zavrhla. Mladičká Renu utekla s milencem od manţela, za něhoţ byla provdána uţ v dětství, se svým milencem. Z romantické lásky však záhy vystřízliví, neboť milencova rodina nechce přijmout ţenu z nejniţší kasty. Reţisérka na boji energické Sampat Pal ukazuje, s jakými problémy se indické ţeny v současnosti potýkají, přičemţ řadě z nich hrozí za jejich pochybení smrt. 18:30 Na stupních vítězů, Jan Tenhaven, Německo, 90 min. Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěţí mysli a obdivuhodné kondice je moţné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ţenské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letetého skokana do výšky Jirku Soukupa z Hradce Králové. Příprava na mistrovství i samotné závody, při nichţ

3 nechybí nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. Snímek nahlíţí i do soukromí seniorských atletů, pro něţ není největší výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, ţe příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší. 20:00 Čtvrtá revoluce energetická soběstačnost, Carl A. Fechner, Německo, 83 min. Zbývá nám asi třicet let na to, abychom přešli na obnovitelné zdroje energie, říká německý politik a zapálený vědec Hermann Scheer v dokumentu Carla A. Fechnera. Podle protagonistů velkolepě pojatého snímku, mezi kterými jsou renomovaní odborníci, byznysmeni i ekologičtí aktivisté, čeká svět v nejbliţších dekádách další revoluce. Spočívat by měla v přechodu od jaderných a uhelných elektráren k individualizovaným řešením, které poskytují alternativní obnovitelné zdroje v podobě solárních panelů či větrných a vodních zařízeních. Film nás zavádí na několik světových kontinentů a představuje recept energetické soběstačnosti jako lék také pro rozvojový svět, v němţ dvě miliardy lidí nemají přístup k elektřině. Jako důleţitá součást nastávající revoluce z filmu vystupují nejmodernější technologie, díky kterým by se automobilový průmysl mohl brzy osvobodit od závislosti na ropě. Budoucnost solární architektury zase slibuje desetkrát zefektivnit energetické hospodaření budov. Impozantní záběry i působivá hudba ještě podtrhují dramatické poselství filmu, které zní: úplný přechod na obnovitelné zdroje energie je moţný, jen ho musíme chtít. Neděle :00 Beseda v čajovně V pohodě Ţivot Indiánů : Inkové a Mayové Vstupné 40 Kč. Kino Kosmos : 17:00 Ţeny SHR, Martin Dušek, Ondřej Provazník, Česká republika, 58 min. Hana Krejčová z Horního Jiřetína, kastelánka zámku Jezeří, a Liběna Novotná, mluvčí skupiny Czech Coal, mají rozdílné představy o tom, co je v ţivotě krásné a důleţité. První z nich bojuje za zachování původního rázu krajiny na severu Čech a za ochranu tamějších kulturních památek. Druhá pak srostla s uhlím, v měsíční krajině vidí určité kouzlo a chová se loajálně vůči svému zaměstnavateli. Dokument Martina Duška a Ondřeje Provazníka odkrývá emoce, které obě ţeny proţívají v souvislosti se svým konáním. Severočeský hnědouhelný revír postupně pohlcuje další místa a vesnice, přičemţ rekultivace bude trvat mnoho let a se zemí srovnaná stavení a památky jsou ztraceny jednou provţdy. Hana Krejčová zpívá v místním kostele, chová kočky a koně a chrání si svůj malý pozemek, který jí zbyl, zatímco rodné Albrechtice uţ seţvýkalo těţební rypadlo. Liběna Novotná tančí před regionálními novináři a diskutuje se svými dětmi o tom, co je a není správné. Rozdíl mezi jejich snaţením a viděním světa zhmotňuje základní morální problém: na jedné straně

4 vyţadujeme uhlí jako dostupný energetický zdroj a na straně druhé riskujeme poškození přírody a ztrátu vzpomínek na místa, kde ještě nedávno ţili lidé. 18:00 Koupil jsem deštný prales, Jacob Andrén, Helena Nygren, Švédsko, 58 min. Kdyţ bylo Jacobovi Andrénovi osm let, zapojil se stejně jako statisíce švédských školáků do akce na záchranu deštných pralesů. Vybrané peníze byly tehdy odeslány do Latinské Ameriky, kde za ně měl být koupen kus deštného pralesa a zachráněn tak před vykácením. Po dvaceti letech se Jacob rozhodl, ţe se pokusí vypátrat, zda finanční prostředky opravdu dorazily na místo určení a kde se případně nachází část deštného pralesa, který pomohl zachránit. Po téměř detektivním pátrání zjišťuje, ţe hledaný kus pralesa se nachází kdesi mezi Hondurasem a Kostarikou, a vydává se na cestu. Během dobrodruţného putování poznává těţký ţivot chudých vesničanů a na vlastní oči vidí, kolik deštného pralesa jiţ většinou nelegálně padlo za oběť těţařským firmám. Přímočarý snímek Jacoba Andréna a Heleny Nygren jasně dokládá, ţe individuální angaţovanost má svůj nepopiratelný význam a ţe i malý osobní příspěvek můţe přispět k velké změně. 19:00 Salam rugby, Faramarz Beheshti, Nový Zéland, 62 min. To je meloun nebo dinosauří vejce, smějí se íránští muţi, kdyţ si prohlíţejí ragbyový míč. Představa, ţe s ním na hřišti navíc pobíhají ţeny, je pro ně naprosto absurdní. Prosadit v Íránu v čele s konzervativním prezidentem Mahmúdem Ahmadínedţádem sportování ţen je pro Islámskou federaci ţenských sportů v Teheránu nelehký úkol. Ragbyová federace se přitom snaţí, aby bylo toto sportovní odvětví otevřené ţenám, které o něj mají velký zájem. V cestě však stojí řada překáţek. Ţeny musí sportovat naprosto zahalené, i kdyţ jim dlouhý oděv brání v běhu a nadmíru se v něm potí. Sportoviště smí uţívat jen tehdy, kdyţ na nich nejsou muţi, takţe většinou trénují v halách a na trávník se často dostanou jen dvakrát do roka. Trenérem nemůţe být muţ, neboť ho mravnostní policie dříve či později nařkne z obtěţování. A nakonec není kde a s kým hrát. Ačkoli je v zemi několik ţenských druţstev, mají dovoleno se spolu utkat jen jednou za dva roky. S problémy se setkávají i sportovní novinářky, jimţ je odepřen přístup na mnohé zápasy. Reţisér Faramarz Beheshti odhaluje sociální a politickou dimenzi sportu, který se nevyhne restrikcím patriarchálního systému. Pondělí Kino Kosmos : 18:00 Poručíme větru, dešti, Floris-Jan van Luyn, Nizozemí, 73 min. Je něco shnilého v Čínské lidové republice. A není to jen komunistický aparát. Ve vesnici v oblasti Če-ťiang na jihu země chutnají ryby vylovené z řeky po odpadcích, krému na obličej, někdy po barvě. Z místních studen se line nelibý odér, a lidé musejí pít vodu znečištěnou splašky z nedaleké továrny. Místní rybářka sepisuje petice a úřadům neúnavně dokazuje, ţe znečištění můţe za vysokou nemocnost obyvatel. Zatím je však její snaha marná.

5 V Pekingu tráví obyvatele kromě kouře z výfuků obrovského mnoţství aut zplodiny ze spalovny na odpad. Aktivistka Čao se snaţí na situaci všemoţně upozorňovat, stejně jako vzdorovitá rolnice Čchen z centrální Číny, jeţ bojuje s úřady kvůli uzavření chemičky, která zamořuje tamní ovzduší. Mongolskou část země zase trápí postupující desertifikace. Vizuálně vytříbený snímek vypráví čtyři příběhy z nejlidnatější země světa o vodě, ohni, vzduchu a zemi. Dokument představuje odváţné aktivisty, kteří svůj boj nevzdávají, ačkoli jsou často perzekuováni, a současně stvrzuje, ţe čínského hospodářského úspěchu posledních let bylo dosaţeno na úkor ţivotního prostředí a zdraví jeho obyvatel. Po projekci proběhne beseda s ekologem a vedoucím katedry rozvojových studií UP Olomouc Doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc. Vstup na besedu je zdarma. 19:30 20:00 Haiti - zemětřesení zblízka, Nadine Pequeneza, Kanada, 87 min. Během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zemřelo na Haiti přes lidí, dalších bylo zraněno a jeden a půl milionu jich zůstalo bez domova. Pomoc humanitárních organizací z řady zemí celého světa včetně Člověka v tísni na sebe nenechala dlouho čekat. I pro hodně zkušené humanitární pracovníky však byla haitská mise velmi tvrdou zkouškou. Autoři snímku se zaměřili na práci Červeného kříţe a zevrubně mapují veškeré obtíţe, se kterými se na místě museli vyrovnat jeho pracovníci a pracovnice. Jen během prvního měsíce se jim podařilo vyprostit ze sutin 132 přeţivších, díky pomoci OSN se navzdory dramatickým okolnostem podařilo dostat základní potraviny k téměř dvěma milionům lidí. Dokument s mrazivou autenticitou zachycuje rozsah katastrofy a zaznamenává jak příběhy obětí zemětřesení, tak těch, kteří se jim často s nasazením vlastního ţivota snaţili pomoci. Zároveň poodhaluje motivy, které k této nebezpečné práci členy a členky humanitárních organizací vedou. Po projekci proběhne beseda s ekologem a vedoucím katedry rozvojových studií UP Olomouc Doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc. Vstup na besedu je zdarma. M klub Městské knihovny Třinec : 15:30 Oči tygra 16:15 Muţ, který sázel stromy 16:50 Tak to vidím já Amia, Břetislav Rychlík, Česká republika, 2010, 15 min. (ZŠ) Vstupné: 30 Kč. Čajovna V pohodě :

6 18:00 Moje reinkarnace, Jennifer Fox, USA, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Itálie, 100 min. Hlavní postavou časosběrného snímku oceňované americké dokumentaristky Jennifer Fox je Yeshi, syn vysokého tibetského duchovního. Ten po čínské okupaci utekl z Tibetu a usadil se v Itálii, kde zaloţil rodinu. Film začíná v roce 1989, kdy je Yeshimu osmnáct let a více neţ buddhistické učení ho zajímá kariéra fotografa a touha vést úplně normální ţivot. Hlavně ho ale trápí komplikovaný vztah s otcem, který v něm místo syna vidí pouze reinkarnaci mnicha Khjentse a tím i pokračovatele mizející odnoţe tibetského buddhistického učení dzogčhen. O tom ale nechce mladý Yeshi ani slyšet a v záběrech o třináct let později uţ ho vidíme jako spokojeného pracovníka firmy IBM a otce malého dítěte. S přibývajícími lety však dospívá ke zjištění, ţe mu buddhistická nauka není zdaleka tak cizí, jak se mu původně zdála, a ţe přání jeho otce, aby jel do Tibetu poţehnat věřícím, kteří jsou přesvědčeni o jeho reinkarnaci, není aţ tak pošetilé. Intimní portrét sloţitého vztahu syna k otci na pozadí buddhistické víry, točený v průběhu dvaceti let, nabízí jedinečný vhled na přímou konfrontaci východní filozofie a západního stylu ţivota a připomíná nelehký osud Tibeťanů nucených ţít v emigraci. Vstupné: 40 Kč. Úterý Kino Kosmos : 18:00 Poslední útočiště, 51 min. (tady prosím neuvádějte režiséra z bezpečnostních důvodů) Kdyţ Čína v roce 2001 oslavovala úspěšnou kandidaturu na konání olympijských her v roce 2008 v Pekingu, pracovala Ni Jü-lan jako podniková právnička pro velkou obchodní korporaci. Tóny oslavných písní v ulicích hlavního města ještě ani nedozněly a uţ jimi pronikal temný svist demoličních koulí. Domy, které stály v cestě budoucím sportovištím, nadjezdům či hotelům, úřady bez milosti bouraly. Souhlas majitelů nebyl nutný, náhrada byla věcí protekce. Ni Jü-lan začala oběti násilného vystěhování bránit u soudu. V průběhu následujících let byla mnohokrát předvedena na policii, kde ji policisté bili a mučili tak, ţe přestala chodit. Dvakrát skončila ve vězení, naposledy ji propustili v dubnu Její vlastní dům mezitím úřady také strhly, a tak vypráví svůj příběh z invalidního vozíku v parku u rušné silnice, kde s manţelem přespávají ve stanu. Syrová filmová kronika, která svou podobou nezapře, ţe ji nenatočili profesionální dokumentaristé, sleduje jejich kaţdodenní ţivot na ulici a přináší překvapivě otevřené výpovědi lidí, pro něţ se velký olympijský sen proměnil v noční můru. 19:00 Člověk v tísni uvádí: Tři dary, Erika Hníková, Česká republika, 30 min. Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém snímku Tři dary vydala po stopách české pomoci v Afghánistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku na sever země, kde se uţ řadu let snaţí společnost Člověk v tísni zlepšit ţivotní podmínky místních lidí, ţivořících na hranici chudoby v podhorských vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dokument je sloţen ze tří příběhů rodin, kterým česká organizace pomáhá zajistit stabilní zdroje příjmů. Diváci společně s autorkou zjišťují, jak můţe ovlivnit ţivot rodiny darované hejno slepic, tkalcovský stav nebo včelí roje.

7 Addis a Daniel: uloupené dětství, Yeneakale Tamrat, Etiopie, Česká republika, 28 min. V Etiopii bylo otroctví oficiálně zrušeno ve 30. letech minulého století. V některých formách se s ním ale místní obyvatelé setkávají doposud. Často je důsledkem extrémní chudoby, ze které se snaţí lidé uniknout stěhováním do větších měst, a poptávky po levné pracovní síle. Obou faktorů vyuţívají překupníci, kteří obchodují především s ţenami a dětmi. Dokument, produkovaný společností Člověk v tísni, přibliţuje na dvou příbězích obětí obchodování, jak snadno se v současné Etiopii můţe stát mladý člověk novodobým otrokem. Za tichého souhlasu rodiny, která je obvykle v bezvýchodné ţivotní situaci, za nezájmu státu, často i pod dohledem úplatných policistů končí děti v tkalcovských dílnách či na ulici, kde jsou nuceni prodávat své tělo. Po projekci proběhne beseda s Terezou Porybnou, pracovnicí společnosti Člověk v tísni. Vstup na besedu je zdarma. M klub Městské knihovny Třinec : 15:30 Pozemšťané, koho budete volit?, Linda Jablonská, Česká republika, 40 min. 16:15 Byl jednou jeden kopec, Charlotta Copcutt, Anna Weitz, Anna Klara Ahrén, Švédsko, Chile, 2010, 29 min. (ZŠ) Vstupné: 30 Kč. Čajovna V pohodě : 18:00 Manželka za padesát ovcí / Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min. / Snímek představuje případ afghánské dívky Sabere, kterou nevlastní otec v deseti letech prodal o 45 let staršímu muži. Šest let byla jeho soukromou služkou. Často jsem myslela na sebevraždu, vzpomíná ve filmu šestnáctiletá Sabere na manželský život se slzami v očích. Jako jedna z mála však měla štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s podobným osudem. Ve filmu sledujeme Sabeřin návrat k matce a jejímu novému muži. Všichni se tak dostávají do ohrožení a musí zatajovat své bydliště. Film ukazuje marnou snahu Sabeřiny rodiny dosáhnout jejího rozvodu, který pro ni představuje jedinou možnost být v bezpečí. Když se zdá, že jim je osud konečně nakloněn, otčímovi začnou vyhrožovat kvůli jeho další dceři, desetileté Farzenah, kterou slíbil výměnou za padesát ovcí jinému muži. Splátka měla proběhnout po jejích patnáctinách, ženich si však usmyslel, že ji chce dříve. Vstupné: 40 Kč. Středa Kino Kosmos:

8 18:00 Spravedlnost pro Sergeje, Hans Hermans, Martin Maat, Russia, Velká Británie, 64 min. Současné Rusko čelí mnoha problémům. Jedním z nich je korupce, která si jako mor proţírá cestu napříč státní správou a úřady. Přesto se stále najde mnoho lidí, kterým otřesná situace není lhostejná. Mezi takové občany patřil daňový právník Sergei Magnitsky. Při své práci odhalil největší daňový únik v historii Ruska. Kdyţ celou věc nahlásil na příslušných úřadech, čekala ho překvapivá reakce. Místo vyšetřování daňového úniku byl převezen do nápravného nařízení, ve kterém v listopadu roku 2009 ve velkých bolestech zemřel. Investigativní dokument rok po jeho úmrtí skládá z výpovědí spolupracovníků, přátel, rodiny a aktivistů šokující příběh muţe, který zaplatil nejvyšší cenu za to, ţe chtěl upozornit na nepravost, která se v jeho vlasti děje. Přestoţe všechny důkazy svědčí pro to, ţe byl po celý rok vystaven týrání a šlo tak o pomalou vraţdu, jak případ nazval zahraniční tisk, ruským úřadům se ţádného viníka odhalit nepodařilo. 19:00 Šitkredit, Martin Řezníček, Česká republika, 30 min. Chtějí po mně za jeden podpis a za to, ţe jsem si od nich ţádný peníze nevzala, zpovídá se v dokumentu Šitkredit ţena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala moţnost snadné a rychlé půjčky. I kdyţ si ţena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila, nevýhodné podmínky umoţnily úvěrové firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku divákům a divačkám přibliţuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy konkrétních dluţníků, většinou lidí s nízkými příjmy. V prostředí špatně regulovaného trhu s půjčkami můţe i jediná zpoţděná platba znamenat pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný příjem navzdory tomu, ţe jejich dluţníci nemají ţádný majetek. Dokument, produkovaný společností Člověk v tísni, dává kromě hlavního tématu novodobé lichvy nahlédnout i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení. 19:30 Thembi, Jo Menell, Jiţní Afrika, 48 min. V Jihoafrické republice ţije v současné době přes pět milionů lidí nemocných AIDS. Většina z nich o své nemoci nechce mluvit. Tito lidé jsou přesvědčeni, ţe v momentu, kdy byli diagnostikováni jako HIV pozitivní, jejich ţivot ztratil smysl. To ale neplatí pro mladou africkou dívku Thembi, disponující nezdolnou energií, bezprostředností, smyslem pro humor a hlavně vůlí pokusit se prolomit hradbu mlčení, která v její zemi tuto nemoc obklopuje. Thembi onemocněla v šestnácti letech, o osm let později své nemoci podlehla. Během té doby ale nezahálela a se svým příběhem se rozhodla seznámit co největší počet lidí. V rámci přednáškového turné o ţivotě s AIDS objela nespočet škol, setkala se s americkým prezidentem, přednášela na půdě parlamentu a skrze veřejnoprávní rádia v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii se její příběh dostal k padesáti milionům posluchačů. Ţivě poskládaný portrét naprosto otevřené a obdivuhodně energické dívky, která se navzdory své nemoci stačila vdát a mít dítě, je prokládán zdařilými animovanými sekvencemi, jeţ ilustrují její vnitřní monolog s démonizovanou nemocí, která pro ni osobně představovala především výzvu k aktivnímu postoji.

9 Po projekci proběhne beseda se zajímavým hostem. Vstup na besedu je zdarma. M klub Městské knihovny Třinec : 16:30 Vše pro dobro světa a Nošovic, Vít Klusák, Česká republika, 82 min. Výstavbu automobilky Hyundai v severomoravských Nošovicích provázely konflikty, vyhrocené emoce a zvýšený zájem médií. Vykupování zemědělské půdy a pozemků vedlo ve vesnici aţ k výhrůţkám těm majitelům, kteří se své půdy vzdát nechtěli. Nakonec však ustoupili a na zelené louce tak vyrostlo průmyslové monstrum s vlastním fotbalovým hřištěm a obřím parkovištěm. Reţisér Vít Klusák se do vsi vypravil tři roky po otevření továrny. Snaţí se zjistit, jak se obyvatelé vesnice s nastalou situací vypořádali. Někteří z nich se stále snaţí upozornit na to, jak museli pod nátlakem prodat své pozemky. Pro jiné je to uzavřená kapitola, byť ještě stále citlivá. Lidé z okolí našli v továrně práci, jeţ však vůbec není jednoduchá. Zaměstnanci mají svá čísla čím niţší, tím méně jsou v hierarchii firmy důleţití. Při vstupním ceremoniálu musí zpívat korejskou píseň a ti z nich, kteří si stěţují na špatné pracovní podmínky, dostanou záhy výpověď. Na nových polích kolem automobilky dál roste proslulé nošovické zelí a majitel zelárny si stýská nad tím, jak dlouho bude trvat zúrodnění země. Přinesla Nošovickým korejská investice štěstí? Vstupné: 40 Kč. Čajovna V pohodě : 18:00 Proti proudu - barmští političtí vězni, Jeanne Hallacy, Thailand, Myanmar (Barma), 74 min. Přestoţe Bo Kyi patří k uznávaným bojovníkům za lidská práva, pozornost médií příliš nevyhledává. Uţ v roce 1988 ale stál mezi studenty, kteří se aktivně postavili do čela demonstrací proti vojenskému reţimu v Barmě. Po ozbrojeném zásahu vojenské junty, během něhoţ zemřely více neţ tři tisíce lidí, strávil přes sedm let ve vězení. Podařilo se mu uprchnout na hranice s Thajskem, odkud soustavně podporuje stovky kolegů a kolegyň z řad politických vězňů, jejich rodiny a další barmské bojovníky za demokracii. Bo Kyi ve snímku Jeanne Hallacy popisuje úsilí generací Barmánců osvobodit zemi od tyranie. Film představuje unikátní archivní záběry skupiny Democratic Voice of Burma z protivládních protestů nebo vystoupení komika Zarganara, jehoţ politická satira dostala mnohokrát do vězení. Dokument se zamýšlí nad odvahou těch, jejichţ humor a neústupnost vůči reţimu dávají obyčejným Barmáncům i přes desítky let trvající nadvládu diktátorů stále naději. Vstupné: 40 Kč. Čtvrtek Kino Kosmos: 18:00 Plavou v tom, Dylan Williams, Švédsko, Velká Británie, 70 min.

10 Bylo mi čtyřicet, můj ţivot postrádal jakýkoli nádech rokenrolu a netušil jsem, kam vlastně směřuji, popisuje své pocity na prahu středního věku reţisér snímku a jeho hlavní postava, Dylan Williams. Filmař se v roce 2002 přestěhoval z rodné Británie do Švédska a v novém prostředí si jen nesnadno hledá novou práci i přátele. Šeď všedního dne nabourávají pouze pravidelné čtvrteční večery, kdy navštěvuje stockholmský klub muţského synchronizovaného plavání. Pro partu sympatických čtyřicátníků nesportovních postav je jejich koníček především únikovou cestou z rutiny a pracovních starostí a také místem, kde se po svém srovnávají s faktem, ţe se jejich ţivot přehoupl do druhé poloviny. Téma krize středního věku je ve vtipném a svěţím snímku zpracováno s typicky suchým britským humorem a všudypřítomnou nadsázkou. Situační, aţ groteskní humor plyne především ze scén neohrabaného nácviku umělecké choreografie amatérských plavců. Spolek hledající smysl ţivota na hladině bazénu přitom nespojuje jen přátelství, ale také společný cíl, kdyţ zjistí, ţe v Itálii se chystá neoficiální světový pohár v muţském synchronizovaném plavání... 19:00 Krev v mobilech, Frank Piasecki Poulen, Dánsko, Demokratická republika Kongo, 82 min. Napadlo vás někdy, ţe se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo? A ţe kaţdým zavoláním nepřímo podporujete největší válečný konflikt od doby druhé světové války, kterému za posledních patnáct let padlo za oběť pět milionů lidí? Ne, to není ţert, bez vzácných minerálů, jejichţ drtivá většina pochází z ilegálních dolů v Kongu, by se totiţ váš mobil neobešel. Dánský reţisér Frank Poulsen své pátrání začíná na Světovém mobilním kongresu v Barceloně. Ke svému zděšení zjišťuje, ţe mu ţádný z výrobců nemůţe zaručit, ţe právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o naleziště minerálů v Kongu nic společného. Vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů v regionu v konţské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde kaţdodenní realitou. Stejně jako všudypřítomná korupce v celé Demokratické republice Kongo. Po projekci proběhne beseda s pracovníkem Člověka v tísni Janem Staňkem. Čajovna V pohodě : 18:00 Volání, Sabine Lubbe Bakker, Ester Gould, Nizozemí, 74 min. Ezat a Bayan se narodili v té části Golanských výšin, kterou kontroluje Izrael. Rodiče pocházejí ze Sýrie a největším snem obou mladíků je vydat se do země svých předků. Kaţdý den na skále u syrsko-izraelských hranic sní o ţivotě na druhé straně. Tato příleţitost se jim naskytne po dovršení osmnácti let, kdy získají povolení studovat v hlavním syrském městě Damašku. Stejně jako jiní mladí lidé jsou opojeni nově nabytou svobodou, která je ale nutně provázena pocity odloučení od rodiny a samoty anonymního velkoměsta. Kaţdé velké dobrodruţství je nakonec spojeno s nutností volby, jeţ v případě syrských mladíků představuje dilema, které navţdy změní jejich ţivoty: zůstat, nebo se vrátit.

11 Vstupné: 40 Kč. Po projekci proběhne beseda se zajímavým hostem. Vstup na besedu je zdarma. 20:00 Muž, který sázel stromy / Fredérick Back / Kanada / 1987 / 30 min. V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník nemůže na obětavého Élzearda zapomenout, proto se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v oněch místech raší mladý les. Poustevník neúnavně a nezištně pokračuje ve své práci, která dává jeho životu smysl. Po mnoha letech se krajina díky jeho zásahu obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci. Členové klubu přátel Člověka v tísni a také zdravotně postižení po předložení průkazky získají akreditaci na tři volné vstupy.

čtvrtek 24. 3. 18.00 Uměleckoprůmyslové muzeum pouze s angl. titulky

čtvrtek 24. 3. 18.00 Uměleckoprůmyslové muzeum pouze s angl. titulky Jeden svět Brno 2011 Abecedně řazené synopse filmů s přehledy časů projekcí Addis a Daniel: uloupené dětství Yeneakale Tamrat Etiopie, Česká republika 28 min. V Etiopii otroctví oficiálně neexistuje od

Více

Úterý 8. 3. 2011. křižovatka 1900 Slavnostní předání ceny Homo Homini. Pražská. Lucerna. Světozor VS. Vstup jen s pozvánkou

Úterý 8. 3. 2011. křižovatka 1900 Slavnostní předání ceny Homo Homini. Pražská. Lucerna. Světozor VS. Vstup jen s pozvánkou Úterý 8. 3. 2011 Pražská křižovatka 1900 Slavnostní předání ceny Homo Homini Vstup jen s pozvánkou SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 2000 Na stupních vítězů / Německo, Rakousko / 94 min. Vstup jen s pozvánkou SLAVNOSTNÍ

Více

JEDEN SVĚT 16. - 18. března 2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech letos poprvé i v Krumlově

JEDEN SVĚT 16. - 18. března 2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech letos poprvé i v Krumlově JEDEN SVĚT 16. - 18. března 2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech letos poprvé i v Krumlově Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem v Evropě a jednou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Festival v Benešově celkem navštívilo 1444 diváků. Z toho připadá 1143 návštěvníků na projekce

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Festival v Benešově celkem navštívilo 1444 diváků. Z toho připadá 1143 návštěvníků na projekce ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ INFORMACE Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos proběhl již potřinácté. A to nejen v Praze, ale i v dalších 33 městech po celé České republice. V roce

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D B Ř E Z E N 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

HLEDÁNÍ. Projekce pro školy. dětem

HLEDÁNÍ. Projekce pro školy. dětem Jeden svět Festival dokumentárních filmů o lidských právech HLEDÁNÍ Projekce pro školy Jeden svět dětem Filmy pro žáky ZŠ Letos můžete vybírat ze dvou projekcí, které jsou sestaveny dle věku diváků. Projekcí

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY

leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY leden 2013 PROGRAMOVÉ TIPY PREMIÉROVÉ SERIÁLY 2 SkANdÁL 2. SÉRIE dva díly se vysílají ve čtvrtek 29. ledna ve Seriál Skandál se vrací! druhá řada slibuje další a mnohem temnější tajemství. Olivia a její

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers

Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací. Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Příprava na krize: Humanitární mapování a sdílení informací Projekt EUROSHA European Open Source Humanitarian Aid Volunteers Proč jsou mapy důležité pro humanitární pomoc? Proč se sbírají humanitární data?

Více

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět

Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět Kultura v regionech o filmovém festivalu Jeden svět 05.03.2006-19:57, autor: ČT24. V dalším vydání pořadu Kultura v regionech se bude mluvit o opeře, přesněji o možnostech, jaké mají oblastní operní domy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Středa 10. 03. 2010. čtvrtek 11. 03. 2010

Středa 10. 03. 2010. čtvrtek 11. 03. 2010 Středa 10. 03. 2010 1900 Pražská křižovatka slavnostní předání ceny Homo Homini / Vstup jen s pozvánkou 1930 Světozor velký sál slavnostní zahájení / Dny zelených nadějí / Írán / 72 min. / Vstup pro veřejnost

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Mezinárodní rámec pro formulaci cílů sociální politiky Základní lidská práva OSN, Mezinárodní organizace práce (MOP) Evropský rámec sociálněpolitických cílů Sociální práva

Více

Nabídka přednášek pro střední školy

Nabídka přednášek pro střední školy Nabídka přednášek pro střední školy Jazyky a mezikulturní vztahy Rodilí mluvčí ze zahraničních týmů (mezinárodní výměny) se sdílí o svém životě a kultuře www.novagenerace.com Antisemitismus, rasismus,

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová

CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ: OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 Jan Krajhanzl, Tomáš Protivínský, Ondřej Matějka, Barbora Bakošová Technická specifikace: Prováženo Bez omezení, porovnává celý vzorek Číselné hodnoty označují průměr u spojitých proměnných nebo podíl respondentů s odpovědí ANO u binárních proměnných Barevné škály označují

Více

PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART

PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART PŘEHLÍDKA FILMŮ S DROGOVOU TEMATIKOU V KINĚ ART 5. 6. října 2007, Kino Art Brno, Cihlářská 19 Filmovou přehlídku pořádá Sdružení Podané ruce, o. s., které od roku 1991 pomáhá drogově závislým aktivně řešit

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V JINDŘICHOVĚ HRADCI srdečně zve všechny zájemce o filmové dokumenty na zimní projekce: 1) Téma: lékařská etika 24. ledna 2) Téma: ekologie 21. února 3) Téma: o mladých

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_339 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2 2/12 Arnošt Lustig - Modlitba

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Termín konání: 26.4.2010 30.4.2010 Místo konání: Linköping ve Švédsku Přítomni: Pracovní stáţe se zúčastnili zástupci předkladatele projektu a partnerů projektu

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM Slovo dokument pochází z latinského documentum a může označovat doklad, důležitou listinu, důkaz nebo svědectví. Přídavné jméno dokumentární pak vyjadřuje, že něco je založené na

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Kino Brandýs nad Labem

Kino Brandýs nad Labem Kino Brandýs nad Labem Karla Tájka 100/2, Brandýs nad Labem tel.: 602 258 582, www.kinobrandys.cz Egzyl kino klub tel. 773 625 007, www.egzyl.cz ŘÍJEN 2011 Začátky projekcí od 20 hodin, pokud není uvedeno

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více