Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města"

Transkript

1 Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města Dovoluji si vám zaslat mé posouzení situace okolo nájemní smlouvy mezi městem a firmou Penco na bývalou budovu I.stupně základní školy čp. 64 na náměstí Jiřího z Poděbrad; téma, které RM nechtěla nebo nebyla (není) schopna doposud řešit. A zdůrazňuji současně, že stále trvám na svém původním stanovisku, prezentované několikrát na několika jednáních ZM (viz dále). Totiž, že smlouva je pro město krajně nevýhodná a aktuálně a kdykoliv předtím vypověditelná z důvodů problematického účtování a neplacení nájmu. Zde nyní shrnu své důvody tohoto tvrzení. Podkladem pro mé posouzení jsou doklady, které jsem obdržel od tajemnice městského úřadu v kopiích v loňském roce a na základě jichž jsem zakládal a stále zakládám svá tvrzení a úsudky a které vám posílám naskenované v příloze tohoto e- mailu a jsou pro posouzení tohoto problému důležité. Prosím věnujte tomuto posouzení pozornost neboť podezření, ale i důkazy jsou velmi závažné a jedná se o velmi sofistikovaný spojený právně a účetní problém a právě v této spojitosti se skrývá ona složitost (právníci nejsou účetní a naopak platí stejné). Přílohy jsou značeny takto : A. soubor : rukou psaný záznam z RM č. 72 z roku 1977 (zde je zjevně chyba a předpokládám, že správně má být 1997) kde RM konstatuje, že se do jakéhosi konkursu přihlásila pouze firma Penco, která v budově hodlá vybudovat výrobnu produktů a RM pověřuje starostu jednat o nájemní smlouvě (zde není zmínka ani o tom o jaký konkurs se jedná a jaké měl podmínky???) a dále rukou psaný záznam z RM č. 73 ze dne , kde RM souhlasí s pronájmem domu čp. 64 firmě Penco na dobu 20 let za nájem 480,- Kč za m2 plochy v přízemí a v patře a za 200,- Kč za m2 půdního prostoru.. (není ani zmínka o tom, proč na 20 let???, dále odpovím) B. soubor : text Nájemní smlouvy (NS) mezi Městem Řevnice a firmou Penco ze dne , text dodatku č. 1 k této NS ze dne (asi nejpodstatnější část dokumentů, kterou byly zásadně změněny podmínky), text dodatku č. 2 k této NS ze dne , text dodatku č. 3 k této NS ze dne ani u jednoho z těchto dokumentů není uvedeno, že byl schválen Radou města??? C. soubor : zpracovaný nájemcem a nazvaný Seznam faktur rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) objektu nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 64, Řevnice (dokument není datován, obsahuje poznámky a je členěn na tři kolonky : první obsahuje číslo faktury a dodavatele, druhá obsahuje částku bez DPH a třetí kolonka datum DPH) a dále kopii faktury č /99 vystavenou firmou Penco na přefakturaci oprav objektu čp. 64 na částku ,60 základ daně + DPH 5 % ,80 s uskutečněním zdanitelného plnění a splatností O oba tyto dokumenty se pak opírá dokument následující (soubor D), který vyčísluje celkové náklady nájemce a zápočty oproti nájmu D. soubor : tabulka označená jako Penco (pozn. interní souhrn účtování na straně města), je datovaná na (vytvořená někým??? na městě) a obsahuje souhrnné vyčíslení rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) za ,- Kč, odpočet části tzv. neuznaných položek v částce ,- Kč, což je v souhrnu označeno jako uznaný seznam faktur 1998 ve výši ,80 Kč a dále fakturu 1

2 oprava 1999 fa 99012/99 na částku ,60 v součtu je toto označeno jako suma oprav hrazených firmou Penco ve výši ,20 - dohoda o zápočtu 20 let. Dále tabulka obsahuje kolonky : předpis nájemného, platba nájemného, doklady a zápočty a zůstatek k zápočtu, vše členěno po jednotlivých letech od roku 1998 do 2011 E. soubor : stavební povolení čj. 882 ze dne na : Stavební úpravy domu čp. 64 spojené se změnou v užívání na výrobnu práškových produktů rac.výživy, tedy zcela jasně nebytový objekt (pozn. důležité pro další posouzení), pod podmínkou č. 5 je stanoveno, že stavba bude provedena dodavatelsky firmou Vila Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Hornoměcholupská 6 (také důležité) F. soubor : kolaudační rozhodnutí k povolené stavbě čj. 1128/98-6 ze dne (pozn. velmi důležité datum pro účtování mezi nájemcem a pronajímatelem) Dále jakožto podstatné jsou citace z aktuálních jednání ZM, kde jsem inicioval otevření této kauzy a její řešení (leč neúspěšně a stále proti hradbě nezájmu) : Citace ze zastupitelstva č. 12/2012 info starosty Budova na náměstí, ve které sídlí PENCO Na tuto budovu má nájemce podepsanou smlouvu na dobu určitou do roku V tuto chvíli si stále ještě odbydluje počáteční investici. V případě ukončení smlouvy bychom mu museli uhradit částku cca 700 tis. a odstupné od smlouvy. Jeho výši v tuto chvíli nejsem schopen určit. Bohužel musím konstatovat, že jednatel firmy Penco pan Sedláček byl o našem záměru informován od svých zaměstnanců a to i přesto, že jsem žádal o nešíření informace o našem záměru v tomto stádiu jednání. Citace ze zastupitelstva č. 14/2012 Na RM č.73 dne byla předložena studie na přístavbu 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č.p.74 budova městského úřadu. RM nechala zpracovat obě varianty, jak vestavbu v budově MÚ, tak i přestavbu budovy č.p. 64, která je dle smlouvy o pronájmu pronajata spol. PENCO do roku Přestavba této budovy by přišla cca na ,- Kč, avšak PENCO v případě, že by opustilo tuto budovu před vypršením smlouvy, požaduje odstupné na stěhování ve výši ,- Kč. Z tohoto důvodu se RM přiklonila ke druhé variantě, a sice k přestavbě II. patra budovy městského úřadu v č.p. 74, kde přestavba vychází cca na ,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ing. Smrčka: Probíral smlouvu s právníky a domnívá se, že řešení se dá nalézt. Výpověď z nájmu je možná např. z důvodů neplnění podmínek a neplacení nájmu neboť vyúčtování nákladů mělo být provedeno ke dni kolaudace a nic z toho nebylo doloženo v podkladech, které mám z města k dispozici. Starosta: PENCO má smlouvu na dobu určitou. Ta smlouva je nevypověditelná, je to tam složité, probíral jsem to s právníkem. Pan Sedláček si to odbydluje,tím pádem nehrozí prodlení nájmu, je velmi korektní člověk. Ing. Sudek: Proč to řeší ZM, vždyť jak výpověď Pencu tak nástavba je v kompetenci RM a ta ať to řeší, nejedná se o majetkové přesuny. Citace ze zastupitelstva č. 15/2012 : MUDr. Dercová: Chtěla jsem se obrátit na Vás pane Smrčko. Na minulém ZM jste si vyžádal podklady ohledně PENCa a chci se zeptat, zda jste něco zjistil. Ing. Smrčka: V nájemní smlouvě je uvedeno přesně v jakém termínu má dojít k vyúčtování a vyčíslení nákladů a to v mně poskytnutých podkladem od města nebylo a na místě jsem řekl, že to je přesně důvod k ukončení smlouvy, Ing. Buchal ano to bylo řečeno, ale nebylo řečeno B kdo to nechá zpracovat Ing. Smrčka - bylo řečeno, že se tím musí zabývat město, M.Sudek to definoval, nástavba nad budovou a nájemní smlouva s Pencem nepatří do kompetence zastupitelům, ale městského úřadu a RM Zde tedy uvádím důvody pro svá tvrzení : 2

3 Za prvé Při uzavření nájemní smlouvy tehdejší starosta nerespektoval usnesení RM č. 73 z o výši nájmu, kde v nájemní smlouvě je nájem snížen na 450,- Kč za m2 oproti usnesení RM (480,- Kč za m2), což za oněch uvažovaných 20 let trvání nájmu spolu s inflací činí vyčíslená škoda městu více než ,- Kč A proč je nájemní smlouva uzavřena přesně na 20 let. Zjevně např. proto, že za tu dobu přesně tzv. odbydlí (jaká náhoda????) jím specifikovanou investici, neboť po uplynutí této doby by nájemce již musel začít platit nájem. Za druhé Podle čl. IV. Nájemní smlouvy věta poslední je sjednáno : Výše nákladů bude doložena ke dni kolaudace stavebním úřadem (tedy ), NA JINÝ ZPŮSOB NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Skutečnost je ta, že soubor označený jako C, který je evidentním podkladem pro výpočet předpisu nájemného a vlastních zápočtů (viz soubor D), obsahuje zcela jasně doklady po výše rozhodném datu Jedná se zejména o tyto faktury : od Vila Praha č. 797/98 na částku ,90 datum , od Vila Praha č. 798/98 na částku datum , od Vila Praha č. 799/98 na částku ,50 datum , od Vila Praha č. 800/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 801/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 802/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 803/98 na částku 7.000,- datum , od Vila Praha č. 804/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 820/98 na částku ,10,- datum , od Vila Praha č. 821/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 829/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 830/98 na částku ,- datum , M.Kunc vodovody č. 842/98 na částku 9.867,- datum souhrnná hodnota těchto sporných faktur činí ,50. Dále soubor C obsahuje fakturu STE Beroun na částku ,- Kč s poznámkou nenáleží k domu vrátit Pencu???? V souboru C je rovněž naskenovaná faktura č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž a splatnost Tato faktura je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64. Tato faktura je rovněž po rozhodném datu a je zahrnuta v celkové tabulce (soubor D) neoprávněně. Z výše uvedeného ustanovení nájemní smlouvy je zřejmé, že nemohl a nemůže BÝT BRÁN ZŘETEL NA DOKLADY v souhrnné hodnotě ,90 Kč a bezpochybně považuji tuto částku za škodu způsobenou městu, neboť minimálně v této výši (+ úroky) město mělo obdržet nájem. Za třetí Faktura obsažená v souboru C pod číslem č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž , vyznačená splatnost Tato faktura (je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64) je pozoruhodná i z jiného důvodu. A sice, že má vyčísleno DPH ve výši 5 % což u nebytového objektu (viz stavební 3

4 povolení soubor E) není zákonně přípustné a jedná se tedy o daňový únik na DPH ve výši rozdílu sazeb 5 a 22 % tedy ,28 Kč a dále tuto fakturu považuji rovněž z výše uvedeného důvodu za daňově neuznatelnou čili ani způsobilou k zápočtu oproti povinnosti platit nájem. Dále mám o této faktuře zcela jasné pochybnosti o její důvodnosti (kromě neuznatelnosti z důvodů chybně vyčísleného DPH). Dodavatelem dle stavebního povolení byla pouze zmíněná firma Vila Praha a ne Penco (ale v souboru C se objevuje nadto ještě několik dalších dodavatelů v rozporu se stavebním povolením). Faktura má zcela nejasný obsah, je dodána do souboru dodatečně a navyšuje podle mne uměle a úmyslně celkovou hodnotu investice a tím snižuje na straně nájemce povinnost na výši plateb za nájem. Nabízí se tedy otázka k čemu a pro koho měla sloužit. Za čtvrté Seznam faktur v souboru C je v součtu vyčíslen na částku ,60 Kč a účtuje tyto faktury bez DPH, což v případě města (které si tuto sumu bez DPH zaneslo do svého vnitřního účtování viz soubor D), které nebylo v té době plátcem DPH rovněž není možné a rovněž i zde je na místě pochybnost o daňovém úniku v hodnotě sazby DPH 22 % z uvedené částky, tedy ve výši ,90 Kč. Za páté Soubor označený jako D obsahuje ve své první části tabulku vyčíslení nákladů na opravy a rekonstrukce a naprosto směšuje doklady jednak bez DPH a také doklad s DPH, jak je výše uvedeno. Prostě hezky česky míchá hrušky s jablky, ale pozor jsme v účetnictví města a to prostě není možné. Považuji jej tedy z účetního a daňového hlediska za vadný a nepoužitelný. Toto je sice vážný problém v účtování na straně města a nikoliv ve vztahu k nájemci, ale dokresluje jednak způsob jakým se na městě doufejme v minulém čase pracovalo s účtováním, ale zároveň dokresluje jakým způsobem bez kontroly bylo možno tento podvod realizovat. Za šesté Nájemce se zavázal na základě dodatku č. 1 k NS (viz soubor B) k úhradě ,- Kč do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje, na základě dodatku č. 2 (viz soubor B) k úhradě 7.500,- Kč (dodatečný pronájem bytu) do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje a na základě dodatku č. 3 k NS (viz soubor B) k úhradě 1.000,- Kč do 10.- tého v měsíci za každý zimní měsíc od roku 2006 počínaje. Z poskytnutého přehledu plateb nájemného však vyplývá, že je placena pouze částka ,- Kč každý rok a ostatní platby ne. Nájemcem tedy není placená sjednaná část nájmu ve výši 7.500,- Kč za rok od roku 1998 a úhrady za údržbu příjezdové cesty. V souhrnu jde o dlužnou částku ,- Kč, kterou pravděpodobně nájemce městu nezaplatil (z předložené tabulky to rozhodně není patrné). Za sedmé Za zcela zásadní a klíčové však pro vzájemné účtování mezi nájemcem a pronajímatelem s dopady na případné plnění smlouvy, na podezření z daňových úniků a podezření na trestné činy považuji označení a doložení prací jednak za rekonstrukce podle čl. IV. Nájemní smlouvy a jednak za opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy, to i 4

5 vzhledem k dodatečným a velmi podstatným úpravám podmínek nájemní smlouvy dodatky (zejména č.1) již pravděpodobně bez souhlasu RM. A to zejména z těchto důvodů : 1. Z textu Nájemní smlouvy lze vyčíst, že v případě rekonstrukcí se v čl. IV. Nájemní smlouvy hovoří o tom, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena před vyčerpáním celkové částky vynaložené na rekonstrukční práce (myšleno tedy před vyrovnáním zápočtem s výší nájemného), bude nájemci zbývající částka pronajímatelem vyplacena do 30 dnů po doručení výpovědi na základě vyúčtování nájemce. S výjimkou uvedenou v uzavřené nájemní smlouvy - nákladů na výtah, který byl podle uzavřené nájemní smlouvy od počátku majetkem nájemce a tento si jej odepisoval a odepisuje. Dále je pro posouzení sjednaných podmínek a možného ukončení nájmu před uplynutím sjednané lhůty důležité, že opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy nemají v případě předčasného ukončený smlouvy stejně sjednaný režim jako práce rekonstrukční; tedy, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena předčasně nebude nájemci vyplacena žádná kompenzace na opravy. 2. Následně dodatkem č.1 (soubor B) bodem 2 jsou kromě výtahu rozšířeny do podobného režimu i další rekonstrukční práce specifikované v článku IV. Nájemní smlouvy (vnitřní rozvody plynu, topení, TUV). Takže tyto jsou též majetkem nájemce a tento si je zřejmě odepisoval a odepisuje (proč by se také jinak dodatek č.1 uzavíral, že??) 3. Nájemce předložením Seznamu faktur rekonstrukce objektu čp. 64 (soubor C) zahrnul však pod pojem rekonstrukce s dopady výše uvedeným zcela úmyslně a zkresleně veškeré náklady na práce (s výjimkou již zmíněné a špatně vystavené faktury č /99, která účtuje o opravách) a město pak tento seznam i bez DPH a kontroly převzalo do svého účtování. 4. Z bodů 1 až 3 je tedy evidentní snaha nájemce, jednak zahrnout veškeré práce do svého majetku a odepisovat je (důvody uzavření dodatku č. 1 a předložení zkresleného a nepravdivého Seznamu faktur), tyto doklady mimochodem běžně slouží k prokázání finančnímu úřadu. A z druhého úhlu pohledu je evidentní snaha nájemce zahrnout veškeré práce pod rekonstrukční právě z důvodů v článku 1, tedy aby v případě předčasného ukončení nájmu měl nárok na finanční vypořádání. 5. Tedy veškeré rekonstrukční práce včetně výtahu jsou majetkem nájemce a tento si je odepisoval a odepisuje. Potud je to možné, proč tedy ne. Ale potom nemohou být tedy náklady na tyto práce zahrnuty do zápočtu oproti povinnosti úhrady nájmu. Zde se jedná jednoznačně o neoprávněný majetkový prospěch nájemce na úkor města. Nájemce učinil opravdu dobrý obchod. Investici má zaplacenu dvakrát, jednou odpisy a podruhé od města na zápočtu s nájmem. Ptám se také jak město tyto náklady zaúčtovává, jako svůj majetek (asi ne, když se jedná o majetek nájemce, jako svůj náklad, také asi ne tak tedy potom jak????). 6. Dále je pak na místě velmi značná pochybnost (u mne jistota) o účelné výši nákladů na rekonstrukce a opravy, neboť součástí přehledu nákladů v tabulce souboru D není podle smlouvy zcela určitě výtah ( ačkoliv o tom se vždy ze strany představitelů města hovořilo především, že se tzv.odbydluje, ale to není nade vší pochybnost pravda (výtah je majetkem nájemce). Vypovídá to tedy 5

6 toto : nájemce předložil co chtěl; hlavně, aby to vyšlo na 20 let, město tyto podklady převzalo bez sebemenší kontroly a špatně zaúčtovalo. Ono totiž to chce velkou představivost, kterou já nemám - opravit za 5 milionů (které město zaplatí) v cenách v roce 1997 v nevelkém objektu vodu, kanalizaci, elektriku, část fasády, omítky, dlažby, podlahu v půdě, trámy a krytinu (viz nájemní smlouva)???? Navíc za 20 let je to odepsané a můžete opravovat znova, vzhledem k charakteru prací. Výsledek : město získá opět vybydlený objekt s nutností investic v cenách daleko vyšších a nezískalo nic opravuji aktuálně 420 tis. za 15 let (2.300,- Kč za měsíc nebo chcete-li 46 Kč za m2 a rok) v budově v centru Řevnic!!!!!!!!! To snad lze jako nic skoro označit????? Co tedy z výše uvedeného podle mého názoru může plynout : ani jedna položka uvedená v tabulce Penco (soubor D) na straně úřad má zaplatit firmě Penco (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem), není pravděpodobně způsobilá k zápočtu oproti předpisu nájemného a firma Penco dluží městu na nájmu k dnešnímu dni takřka 4 mil. Kč firma Penco se pravděpodobně současně dopouští, od roku 1998 do současnosti (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem a současně započítává oproti nájmu) neoprávněného majetkového prospěchu na úkor města a na místě je podezření na trestný čin podvodu aj. firma Penco se prokazatelně a nade vší pochybnost dopustila daňového deliktu vystavením faktury č /99, chybně účtované a odvedené DPH. Problém je však současně též na straně města, které tuto fakturu přijalo a zaúčtovalo. účtování na straně města podle předložené tabulky (soubor D), kdy se sčítají faktury s DPH a faktury bez DPH je nade vší pochybnost naprosto chybné, zmatené a chaotické a jako takové daňově neuznatelné a vzniká tedy povinnost daňového doměrku, pokut a penále a i v tomto případě se u odpovědných osob jedná o podezření na trestný čin a i v případě, že Penco veškeré tyto náklady v majetku nemá a neodepisuje (čemuž nic z předloženého nenasvědčuje), což specializovaná finanční kontrola bez problémů zjistí a identifikuje, dluží městu na nájemném z důvodů uvedených za druhé a za šesté značnou částku převyšující 2 mil. Kč jedná se o velmi závažné skutečnosti s podezřením na velmi významnou trestně právní odpovědností a způsobenou škodou nad 5 mil. Kč. dále podle mne zcela jistě znalecký posudek zpracovaný znalcem na cenu obvyklou v úrovni roku 1998 odhalí skutečnou výši nákladů na opravy a rekonstrukce prezentované v účetních dokladech na straně města na částku ,20 Kč (s i bez DPH????), která se velmi pravděpodobně bude lišit a i zde je na místě podezření na trestný čin podvodu. Podotýkám, že v této souvislosti se vyhotovují znalecké posudky pro ocenění provedených prací, které mají být předmětem zápočtu, nechápu z jakého důvodu (úmysl nebo neznalost), tak v tomto případě nebylo učiněno. 6

7 Vyzývám tedy starostu města a Radu města konečně (po všech těch upozorněních na jednáních ZM) k okamžitému konání ve lhůtě 5 pracovních dnů a žádám o tomto zprávu. Konání spatřuji zejména : a) učinění podání k Finančnímu úřadu Praha západ, Na Pankráci 975/95, Praha 4 ve věci výše uvedených podezření b) učinění podání k Okresnímu státnímu zastupitelství Praha západ, Zborovská 81/11, Praha 5 ve věci výše uvedených podezření c) učinění dalších zákonných kroků d) ve výpovědi stávající nájemní smlouvy pro neplnění podmínek e) ve vymáhání dlužného nájemného za celou dobu trvání nájemní smlouvy po nájemci f) zajištění nezávislého znaleckého posudku na ohodnocení v nájemní smlouvě a seznamu faktur uvedených prací v úrovni cen 1998 V Řevnicích dne Tomáš Smrčka 7

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu Chraňte své příjmy z pronájmu JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ + 72.,- + 6.,- - 48.,- - 4.8,- - 36.25,- - 34.,- DAŇOVÁ ZTRÁTA Pronajímejte legálně a chraňte si tak Vaši investici

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ)

PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) PŘÍLOHA 4 (VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ) OBSAH 1 Úvod...2 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen...2 3 Postup vyúčtování...2 4 Spory týkající se vyúčtování...4 5 Placení...5 Strana 1 z 6 1 Úvod

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.12.2003 ve

Více

Smlouva o řízení projektu

Smlouva o řízení projektu Smlouva o řízení projektu čl I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Přerov nad Labem Sídlo: Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem IČ: 00239682 zastoupený: Petrem Baumrukem, starostou obce a 1.2.

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 NO Dotazy Dotaz č. 1 Prosíme o radu, jak postupovat při přefakturaci. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení), účtujeme v podvojném účetnictví.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Záznam č. 5. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 19. 10. 2015

Záznam č. 5. z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 19. 10. 2015 Záznam č. 5 z jednání Komise majetkové pro bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 4 ze dne 19. 10. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 1. byty ze zveřejněného záměru pronájmu bytů MČ Praha 4 Záměr na

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Smlouva o nájmu reklamní plochy

Smlouva o nájmu reklamní plochy Smlouva o nájmu reklamní plochy Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1. společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka sídlem IČ jednající (dále jen pronajímatel

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více