Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města"

Transkript

1 Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města Dovoluji si vám zaslat mé posouzení situace okolo nájemní smlouvy mezi městem a firmou Penco na bývalou budovu I.stupně základní školy čp. 64 na náměstí Jiřího z Poděbrad; téma, které RM nechtěla nebo nebyla (není) schopna doposud řešit. A zdůrazňuji současně, že stále trvám na svém původním stanovisku, prezentované několikrát na několika jednáních ZM (viz dále). Totiž, že smlouva je pro město krajně nevýhodná a aktuálně a kdykoliv předtím vypověditelná z důvodů problematického účtování a neplacení nájmu. Zde nyní shrnu své důvody tohoto tvrzení. Podkladem pro mé posouzení jsou doklady, které jsem obdržel od tajemnice městského úřadu v kopiích v loňském roce a na základě jichž jsem zakládal a stále zakládám svá tvrzení a úsudky a které vám posílám naskenované v příloze tohoto e- mailu a jsou pro posouzení tohoto problému důležité. Prosím věnujte tomuto posouzení pozornost neboť podezření, ale i důkazy jsou velmi závažné a jedná se o velmi sofistikovaný spojený právně a účetní problém a právě v této spojitosti se skrývá ona složitost (právníci nejsou účetní a naopak platí stejné). Přílohy jsou značeny takto : A. soubor : rukou psaný záznam z RM č. 72 z roku 1977 (zde je zjevně chyba a předpokládám, že správně má být 1997) kde RM konstatuje, že se do jakéhosi konkursu přihlásila pouze firma Penco, která v budově hodlá vybudovat výrobnu produktů a RM pověřuje starostu jednat o nájemní smlouvě (zde není zmínka ani o tom o jaký konkurs se jedná a jaké měl podmínky???) a dále rukou psaný záznam z RM č. 73 ze dne , kde RM souhlasí s pronájmem domu čp. 64 firmě Penco na dobu 20 let za nájem 480,- Kč za m2 plochy v přízemí a v patře a za 200,- Kč za m2 půdního prostoru.. (není ani zmínka o tom, proč na 20 let???, dále odpovím) B. soubor : text Nájemní smlouvy (NS) mezi Městem Řevnice a firmou Penco ze dne , text dodatku č. 1 k této NS ze dne (asi nejpodstatnější část dokumentů, kterou byly zásadně změněny podmínky), text dodatku č. 2 k této NS ze dne , text dodatku č. 3 k této NS ze dne ani u jednoho z těchto dokumentů není uvedeno, že byl schválen Radou města??? C. soubor : zpracovaný nájemcem a nazvaný Seznam faktur rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) objektu nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 64, Řevnice (dokument není datován, obsahuje poznámky a je členěn na tři kolonky : první obsahuje číslo faktury a dodavatele, druhá obsahuje částku bez DPH a třetí kolonka datum DPH) a dále kopii faktury č /99 vystavenou firmou Penco na přefakturaci oprav objektu čp. 64 na částku ,60 základ daně + DPH 5 % ,80 s uskutečněním zdanitelného plnění a splatností O oba tyto dokumenty se pak opírá dokument následující (soubor D), který vyčísluje celkové náklady nájemce a zápočty oproti nájmu D. soubor : tabulka označená jako Penco (pozn. interní souhrn účtování na straně města), je datovaná na (vytvořená někým??? na městě) a obsahuje souhrnné vyčíslení rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) za ,- Kč, odpočet části tzv. neuznaných položek v částce ,- Kč, což je v souhrnu označeno jako uznaný seznam faktur 1998 ve výši ,80 Kč a dále fakturu 1

2 oprava 1999 fa 99012/99 na částku ,60 v součtu je toto označeno jako suma oprav hrazených firmou Penco ve výši ,20 - dohoda o zápočtu 20 let. Dále tabulka obsahuje kolonky : předpis nájemného, platba nájemného, doklady a zápočty a zůstatek k zápočtu, vše členěno po jednotlivých letech od roku 1998 do 2011 E. soubor : stavební povolení čj. 882 ze dne na : Stavební úpravy domu čp. 64 spojené se změnou v užívání na výrobnu práškových produktů rac.výživy, tedy zcela jasně nebytový objekt (pozn. důležité pro další posouzení), pod podmínkou č. 5 je stanoveno, že stavba bude provedena dodavatelsky firmou Vila Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Hornoměcholupská 6 (také důležité) F. soubor : kolaudační rozhodnutí k povolené stavbě čj. 1128/98-6 ze dne (pozn. velmi důležité datum pro účtování mezi nájemcem a pronajímatelem) Dále jakožto podstatné jsou citace z aktuálních jednání ZM, kde jsem inicioval otevření této kauzy a její řešení (leč neúspěšně a stále proti hradbě nezájmu) : Citace ze zastupitelstva č. 12/2012 info starosty Budova na náměstí, ve které sídlí PENCO Na tuto budovu má nájemce podepsanou smlouvu na dobu určitou do roku V tuto chvíli si stále ještě odbydluje počáteční investici. V případě ukončení smlouvy bychom mu museli uhradit částku cca 700 tis. a odstupné od smlouvy. Jeho výši v tuto chvíli nejsem schopen určit. Bohužel musím konstatovat, že jednatel firmy Penco pan Sedláček byl o našem záměru informován od svých zaměstnanců a to i přesto, že jsem žádal o nešíření informace o našem záměru v tomto stádiu jednání. Citace ze zastupitelstva č. 14/2012 Na RM č.73 dne byla předložena studie na přístavbu 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č.p.74 budova městského úřadu. RM nechala zpracovat obě varianty, jak vestavbu v budově MÚ, tak i přestavbu budovy č.p. 64, která je dle smlouvy o pronájmu pronajata spol. PENCO do roku Přestavba této budovy by přišla cca na ,- Kč, avšak PENCO v případě, že by opustilo tuto budovu před vypršením smlouvy, požaduje odstupné na stěhování ve výši ,- Kč. Z tohoto důvodu se RM přiklonila ke druhé variantě, a sice k přestavbě II. patra budovy městského úřadu v č.p. 74, kde přestavba vychází cca na ,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ing. Smrčka: Probíral smlouvu s právníky a domnívá se, že řešení se dá nalézt. Výpověď z nájmu je možná např. z důvodů neplnění podmínek a neplacení nájmu neboť vyúčtování nákladů mělo být provedeno ke dni kolaudace a nic z toho nebylo doloženo v podkladech, které mám z města k dispozici. Starosta: PENCO má smlouvu na dobu určitou. Ta smlouva je nevypověditelná, je to tam složité, probíral jsem to s právníkem. Pan Sedláček si to odbydluje,tím pádem nehrozí prodlení nájmu, je velmi korektní člověk. Ing. Sudek: Proč to řeší ZM, vždyť jak výpověď Pencu tak nástavba je v kompetenci RM a ta ať to řeší, nejedná se o majetkové přesuny. Citace ze zastupitelstva č. 15/2012 : MUDr. Dercová: Chtěla jsem se obrátit na Vás pane Smrčko. Na minulém ZM jste si vyžádal podklady ohledně PENCa a chci se zeptat, zda jste něco zjistil. Ing. Smrčka: V nájemní smlouvě je uvedeno přesně v jakém termínu má dojít k vyúčtování a vyčíslení nákladů a to v mně poskytnutých podkladem od města nebylo a na místě jsem řekl, že to je přesně důvod k ukončení smlouvy, Ing. Buchal ano to bylo řečeno, ale nebylo řečeno B kdo to nechá zpracovat Ing. Smrčka - bylo řečeno, že se tím musí zabývat město, M.Sudek to definoval, nástavba nad budovou a nájemní smlouva s Pencem nepatří do kompetence zastupitelům, ale městského úřadu a RM Zde tedy uvádím důvody pro svá tvrzení : 2

3 Za prvé Při uzavření nájemní smlouvy tehdejší starosta nerespektoval usnesení RM č. 73 z o výši nájmu, kde v nájemní smlouvě je nájem snížen na 450,- Kč za m2 oproti usnesení RM (480,- Kč za m2), což za oněch uvažovaných 20 let trvání nájmu spolu s inflací činí vyčíslená škoda městu více než ,- Kč A proč je nájemní smlouva uzavřena přesně na 20 let. Zjevně např. proto, že za tu dobu přesně tzv. odbydlí (jaká náhoda????) jím specifikovanou investici, neboť po uplynutí této doby by nájemce již musel začít platit nájem. Za druhé Podle čl. IV. Nájemní smlouvy věta poslední je sjednáno : Výše nákladů bude doložena ke dni kolaudace stavebním úřadem (tedy ), NA JINÝ ZPŮSOB NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Skutečnost je ta, že soubor označený jako C, který je evidentním podkladem pro výpočet předpisu nájemného a vlastních zápočtů (viz soubor D), obsahuje zcela jasně doklady po výše rozhodném datu Jedná se zejména o tyto faktury : od Vila Praha č. 797/98 na částku ,90 datum , od Vila Praha č. 798/98 na částku datum , od Vila Praha č. 799/98 na částku ,50 datum , od Vila Praha č. 800/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 801/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 802/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 803/98 na částku 7.000,- datum , od Vila Praha č. 804/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 820/98 na částku ,10,- datum , od Vila Praha č. 821/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 829/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 830/98 na částku ,- datum , M.Kunc vodovody č. 842/98 na částku 9.867,- datum souhrnná hodnota těchto sporných faktur činí ,50. Dále soubor C obsahuje fakturu STE Beroun na částku ,- Kč s poznámkou nenáleží k domu vrátit Pencu???? V souboru C je rovněž naskenovaná faktura č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž a splatnost Tato faktura je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64. Tato faktura je rovněž po rozhodném datu a je zahrnuta v celkové tabulce (soubor D) neoprávněně. Z výše uvedeného ustanovení nájemní smlouvy je zřejmé, že nemohl a nemůže BÝT BRÁN ZŘETEL NA DOKLADY v souhrnné hodnotě ,90 Kč a bezpochybně považuji tuto částku za škodu způsobenou městu, neboť minimálně v této výši (+ úroky) město mělo obdržet nájem. Za třetí Faktura obsažená v souboru C pod číslem č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž , vyznačená splatnost Tato faktura (je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64) je pozoruhodná i z jiného důvodu. A sice, že má vyčísleno DPH ve výši 5 % což u nebytového objektu (viz stavební 3

4 povolení soubor E) není zákonně přípustné a jedná se tedy o daňový únik na DPH ve výši rozdílu sazeb 5 a 22 % tedy ,28 Kč a dále tuto fakturu považuji rovněž z výše uvedeného důvodu za daňově neuznatelnou čili ani způsobilou k zápočtu oproti povinnosti platit nájem. Dále mám o této faktuře zcela jasné pochybnosti o její důvodnosti (kromě neuznatelnosti z důvodů chybně vyčísleného DPH). Dodavatelem dle stavebního povolení byla pouze zmíněná firma Vila Praha a ne Penco (ale v souboru C se objevuje nadto ještě několik dalších dodavatelů v rozporu se stavebním povolením). Faktura má zcela nejasný obsah, je dodána do souboru dodatečně a navyšuje podle mne uměle a úmyslně celkovou hodnotu investice a tím snižuje na straně nájemce povinnost na výši plateb za nájem. Nabízí se tedy otázka k čemu a pro koho měla sloužit. Za čtvrté Seznam faktur v souboru C je v součtu vyčíslen na částku ,60 Kč a účtuje tyto faktury bez DPH, což v případě města (které si tuto sumu bez DPH zaneslo do svého vnitřního účtování viz soubor D), které nebylo v té době plátcem DPH rovněž není možné a rovněž i zde je na místě pochybnost o daňovém úniku v hodnotě sazby DPH 22 % z uvedené částky, tedy ve výši ,90 Kč. Za páté Soubor označený jako D obsahuje ve své první části tabulku vyčíslení nákladů na opravy a rekonstrukce a naprosto směšuje doklady jednak bez DPH a také doklad s DPH, jak je výše uvedeno. Prostě hezky česky míchá hrušky s jablky, ale pozor jsme v účetnictví města a to prostě není možné. Považuji jej tedy z účetního a daňového hlediska za vadný a nepoužitelný. Toto je sice vážný problém v účtování na straně města a nikoliv ve vztahu k nájemci, ale dokresluje jednak způsob jakým se na městě doufejme v minulém čase pracovalo s účtováním, ale zároveň dokresluje jakým způsobem bez kontroly bylo možno tento podvod realizovat. Za šesté Nájemce se zavázal na základě dodatku č. 1 k NS (viz soubor B) k úhradě ,- Kč do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje, na základě dodatku č. 2 (viz soubor B) k úhradě 7.500,- Kč (dodatečný pronájem bytu) do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje a na základě dodatku č. 3 k NS (viz soubor B) k úhradě 1.000,- Kč do 10.- tého v měsíci za každý zimní měsíc od roku 2006 počínaje. Z poskytnutého přehledu plateb nájemného však vyplývá, že je placena pouze částka ,- Kč každý rok a ostatní platby ne. Nájemcem tedy není placená sjednaná část nájmu ve výši 7.500,- Kč za rok od roku 1998 a úhrady za údržbu příjezdové cesty. V souhrnu jde o dlužnou částku ,- Kč, kterou pravděpodobně nájemce městu nezaplatil (z předložené tabulky to rozhodně není patrné). Za sedmé Za zcela zásadní a klíčové však pro vzájemné účtování mezi nájemcem a pronajímatelem s dopady na případné plnění smlouvy, na podezření z daňových úniků a podezření na trestné činy považuji označení a doložení prací jednak za rekonstrukce podle čl. IV. Nájemní smlouvy a jednak za opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy, to i 4

5 vzhledem k dodatečným a velmi podstatným úpravám podmínek nájemní smlouvy dodatky (zejména č.1) již pravděpodobně bez souhlasu RM. A to zejména z těchto důvodů : 1. Z textu Nájemní smlouvy lze vyčíst, že v případě rekonstrukcí se v čl. IV. Nájemní smlouvy hovoří o tom, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena před vyčerpáním celkové částky vynaložené na rekonstrukční práce (myšleno tedy před vyrovnáním zápočtem s výší nájemného), bude nájemci zbývající částka pronajímatelem vyplacena do 30 dnů po doručení výpovědi na základě vyúčtování nájemce. S výjimkou uvedenou v uzavřené nájemní smlouvy - nákladů na výtah, který byl podle uzavřené nájemní smlouvy od počátku majetkem nájemce a tento si jej odepisoval a odepisuje. Dále je pro posouzení sjednaných podmínek a možného ukončení nájmu před uplynutím sjednané lhůty důležité, že opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy nemají v případě předčasného ukončený smlouvy stejně sjednaný režim jako práce rekonstrukční; tedy, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena předčasně nebude nájemci vyplacena žádná kompenzace na opravy. 2. Následně dodatkem č.1 (soubor B) bodem 2 jsou kromě výtahu rozšířeny do podobného režimu i další rekonstrukční práce specifikované v článku IV. Nájemní smlouvy (vnitřní rozvody plynu, topení, TUV). Takže tyto jsou též majetkem nájemce a tento si je zřejmě odepisoval a odepisuje (proč by se také jinak dodatek č.1 uzavíral, že??) 3. Nájemce předložením Seznamu faktur rekonstrukce objektu čp. 64 (soubor C) zahrnul však pod pojem rekonstrukce s dopady výše uvedeným zcela úmyslně a zkresleně veškeré náklady na práce (s výjimkou již zmíněné a špatně vystavené faktury č /99, která účtuje o opravách) a město pak tento seznam i bez DPH a kontroly převzalo do svého účtování. 4. Z bodů 1 až 3 je tedy evidentní snaha nájemce, jednak zahrnout veškeré práce do svého majetku a odepisovat je (důvody uzavření dodatku č. 1 a předložení zkresleného a nepravdivého Seznamu faktur), tyto doklady mimochodem běžně slouží k prokázání finančnímu úřadu. A z druhého úhlu pohledu je evidentní snaha nájemce zahrnout veškeré práce pod rekonstrukční právě z důvodů v článku 1, tedy aby v případě předčasného ukončení nájmu měl nárok na finanční vypořádání. 5. Tedy veškeré rekonstrukční práce včetně výtahu jsou majetkem nájemce a tento si je odepisoval a odepisuje. Potud je to možné, proč tedy ne. Ale potom nemohou být tedy náklady na tyto práce zahrnuty do zápočtu oproti povinnosti úhrady nájmu. Zde se jedná jednoznačně o neoprávněný majetkový prospěch nájemce na úkor města. Nájemce učinil opravdu dobrý obchod. Investici má zaplacenu dvakrát, jednou odpisy a podruhé od města na zápočtu s nájmem. Ptám se také jak město tyto náklady zaúčtovává, jako svůj majetek (asi ne, když se jedná o majetek nájemce, jako svůj náklad, také asi ne tak tedy potom jak????). 6. Dále je pak na místě velmi značná pochybnost (u mne jistota) o účelné výši nákladů na rekonstrukce a opravy, neboť součástí přehledu nákladů v tabulce souboru D není podle smlouvy zcela určitě výtah ( ačkoliv o tom se vždy ze strany představitelů města hovořilo především, že se tzv.odbydluje, ale to není nade vší pochybnost pravda (výtah je majetkem nájemce). Vypovídá to tedy 5

6 toto : nájemce předložil co chtěl; hlavně, aby to vyšlo na 20 let, město tyto podklady převzalo bez sebemenší kontroly a špatně zaúčtovalo. Ono totiž to chce velkou představivost, kterou já nemám - opravit za 5 milionů (které město zaplatí) v cenách v roce 1997 v nevelkém objektu vodu, kanalizaci, elektriku, část fasády, omítky, dlažby, podlahu v půdě, trámy a krytinu (viz nájemní smlouva)???? Navíc za 20 let je to odepsané a můžete opravovat znova, vzhledem k charakteru prací. Výsledek : město získá opět vybydlený objekt s nutností investic v cenách daleko vyšších a nezískalo nic opravuji aktuálně 420 tis. za 15 let (2.300,- Kč za měsíc nebo chcete-li 46 Kč za m2 a rok) v budově v centru Řevnic!!!!!!!!! To snad lze jako nic skoro označit????? Co tedy z výše uvedeného podle mého názoru může plynout : ani jedna položka uvedená v tabulce Penco (soubor D) na straně úřad má zaplatit firmě Penco (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem), není pravděpodobně způsobilá k zápočtu oproti předpisu nájemného a firma Penco dluží městu na nájmu k dnešnímu dni takřka 4 mil. Kč firma Penco se pravděpodobně současně dopouští, od roku 1998 do současnosti (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem a současně započítává oproti nájmu) neoprávněného majetkového prospěchu na úkor města a na místě je podezření na trestný čin podvodu aj. firma Penco se prokazatelně a nade vší pochybnost dopustila daňového deliktu vystavením faktury č /99, chybně účtované a odvedené DPH. Problém je však současně též na straně města, které tuto fakturu přijalo a zaúčtovalo. účtování na straně města podle předložené tabulky (soubor D), kdy se sčítají faktury s DPH a faktury bez DPH je nade vší pochybnost naprosto chybné, zmatené a chaotické a jako takové daňově neuznatelné a vzniká tedy povinnost daňového doměrku, pokut a penále a i v tomto případě se u odpovědných osob jedná o podezření na trestný čin a i v případě, že Penco veškeré tyto náklady v majetku nemá a neodepisuje (čemuž nic z předloženého nenasvědčuje), což specializovaná finanční kontrola bez problémů zjistí a identifikuje, dluží městu na nájemném z důvodů uvedených za druhé a za šesté značnou částku převyšující 2 mil. Kč jedná se o velmi závažné skutečnosti s podezřením na velmi významnou trestně právní odpovědností a způsobenou škodou nad 5 mil. Kč. dále podle mne zcela jistě znalecký posudek zpracovaný znalcem na cenu obvyklou v úrovni roku 1998 odhalí skutečnou výši nákladů na opravy a rekonstrukce prezentované v účetních dokladech na straně města na částku ,20 Kč (s i bez DPH????), která se velmi pravděpodobně bude lišit a i zde je na místě podezření na trestný čin podvodu. Podotýkám, že v této souvislosti se vyhotovují znalecké posudky pro ocenění provedených prací, které mají být předmětem zápočtu, nechápu z jakého důvodu (úmysl nebo neznalost), tak v tomto případě nebylo učiněno. 6

7 Vyzývám tedy starostu města a Radu města konečně (po všech těch upozorněních na jednáních ZM) k okamžitému konání ve lhůtě 5 pracovních dnů a žádám o tomto zprávu. Konání spatřuji zejména : a) učinění podání k Finančnímu úřadu Praha západ, Na Pankráci 975/95, Praha 4 ve věci výše uvedených podezření b) učinění podání k Okresnímu státnímu zastupitelství Praha západ, Zborovská 81/11, Praha 5 ve věci výše uvedených podezření c) učinění dalších zákonných kroků d) ve výpovědi stávající nájemní smlouvy pro neplnění podmínek e) ve vymáhání dlužného nájemného za celou dobu trvání nájemní smlouvy po nájemci f) zajištění nezávislého znaleckého posudku na ohodnocení v nájemní smlouvě a seznamu faktur uvedených prací v úrovni cen 1998 V Řevnicích dne Tomáš Smrčka 7

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 27. dubna 2010 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27. 10. 2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. V úvodu jednání uplatnili

Více

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.5.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008

11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 11. zasedání ZMČ Praha 5 17. 4. 2008 Dámy a pánové, zahajuji dnešní již 11. ZMČ. Obrátil se na mne předseda klubu ODS a požádal mě o patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu. P. H e i s s l e r : Chtěl

Více

NEM Nemovitosti str. 1

NEM Nemovitosti str. 1 DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE NEM str. 1 1. Vymezení pojmů Domníváme se, že po počítači, automobilu a telefonu je nemovitost (nemovitý majetek) čtvrtým nejčastějším druhem majetku, se kterým se můžeme u podnikatelů

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010

Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6.4.2011 Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 (schváleno v Radě HMP dne 25. 9. 2012) Termín vyřízení: - dotazů, připomínek

Více

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Název zadavatele Městská část Praha 1 Úřad městské části Praha 1 Sídlo Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město IČ 063410

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Monika Mrnuštíková

Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Monika Mrnuštíková Analýza leasingu v rámci České republiky a zemí Evropské unie Monika Mrnuštíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Obsahem mé bakalářské práce je, jak již z názvu vyplývá, analýza leasingu

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 85/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Praha 3. září 2014 dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. Přehled s uvedením správných údajů. Neoznámení dodatečně provedených

Praha 3. září 2014 dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. Přehled s uvedením správných údajů. Neoznámení dodatečně provedených ÚČETNÍ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 3. září 2014 dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 18/2014 Časté chyby OSVČ ve zdravotním pojištění Chyby dělá

Více