Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města"

Transkript

1 Vážené kolegyně a kolegové v zastupitelstvu města Dovoluji si vám zaslat mé posouzení situace okolo nájemní smlouvy mezi městem a firmou Penco na bývalou budovu I.stupně základní školy čp. 64 na náměstí Jiřího z Poděbrad; téma, které RM nechtěla nebo nebyla (není) schopna doposud řešit. A zdůrazňuji současně, že stále trvám na svém původním stanovisku, prezentované několikrát na několika jednáních ZM (viz dále). Totiž, že smlouva je pro město krajně nevýhodná a aktuálně a kdykoliv předtím vypověditelná z důvodů problematického účtování a neplacení nájmu. Zde nyní shrnu své důvody tohoto tvrzení. Podkladem pro mé posouzení jsou doklady, které jsem obdržel od tajemnice městského úřadu v kopiích v loňském roce a na základě jichž jsem zakládal a stále zakládám svá tvrzení a úsudky a které vám posílám naskenované v příloze tohoto e- mailu a jsou pro posouzení tohoto problému důležité. Prosím věnujte tomuto posouzení pozornost neboť podezření, ale i důkazy jsou velmi závažné a jedná se o velmi sofistikovaný spojený právně a účetní problém a právě v této spojitosti se skrývá ona složitost (právníci nejsou účetní a naopak platí stejné). Přílohy jsou značeny takto : A. soubor : rukou psaný záznam z RM č. 72 z roku 1977 (zde je zjevně chyba a předpokládám, že správně má být 1997) kde RM konstatuje, že se do jakéhosi konkursu přihlásila pouze firma Penco, která v budově hodlá vybudovat výrobnu produktů a RM pověřuje starostu jednat o nájemní smlouvě (zde není zmínka ani o tom o jaký konkurs se jedná a jaké měl podmínky???) a dále rukou psaný záznam z RM č. 73 ze dne , kde RM souhlasí s pronájmem domu čp. 64 firmě Penco na dobu 20 let za nájem 480,- Kč za m2 plochy v přízemí a v patře a za 200,- Kč za m2 půdního prostoru.. (není ani zmínka o tom, proč na 20 let???, dále odpovím) B. soubor : text Nájemní smlouvy (NS) mezi Městem Řevnice a firmou Penco ze dne , text dodatku č. 1 k této NS ze dne (asi nejpodstatnější část dokumentů, kterou byly zásadně změněny podmínky), text dodatku č. 2 k této NS ze dne , text dodatku č. 3 k této NS ze dne ani u jednoho z těchto dokumentů není uvedeno, že byl schválen Radou města??? C. soubor : zpracovaný nájemcem a nazvaný Seznam faktur rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) objektu nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 64, Řevnice (dokument není datován, obsahuje poznámky a je členěn na tři kolonky : první obsahuje číslo faktury a dodavatele, druhá obsahuje částku bez DPH a třetí kolonka datum DPH) a dále kopii faktury č /99 vystavenou firmou Penco na přefakturaci oprav objektu čp. 64 na částku ,60 základ daně + DPH 5 % ,80 s uskutečněním zdanitelného plnění a splatností O oba tyto dokumenty se pak opírá dokument následující (soubor D), který vyčísluje celkové náklady nájemce a zápočty oproti nájmu D. soubor : tabulka označená jako Penco (pozn. interní souhrn účtování na straně města), je datovaná na (vytvořená někým??? na městě) a obsahuje souhrnné vyčíslení rekonstrukce (pozn. toto označení je dále důležité) za ,- Kč, odpočet části tzv. neuznaných položek v částce ,- Kč, což je v souhrnu označeno jako uznaný seznam faktur 1998 ve výši ,80 Kč a dále fakturu 1

2 oprava 1999 fa 99012/99 na částku ,60 v součtu je toto označeno jako suma oprav hrazených firmou Penco ve výši ,20 - dohoda o zápočtu 20 let. Dále tabulka obsahuje kolonky : předpis nájemného, platba nájemného, doklady a zápočty a zůstatek k zápočtu, vše členěno po jednotlivých letech od roku 1998 do 2011 E. soubor : stavební povolení čj. 882 ze dne na : Stavební úpravy domu čp. 64 spojené se změnou v užívání na výrobnu práškových produktů rac.výživy, tedy zcela jasně nebytový objekt (pozn. důležité pro další posouzení), pod podmínkou č. 5 je stanoveno, že stavba bude provedena dodavatelsky firmou Vila Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Hornoměcholupská 6 (také důležité) F. soubor : kolaudační rozhodnutí k povolené stavbě čj. 1128/98-6 ze dne (pozn. velmi důležité datum pro účtování mezi nájemcem a pronajímatelem) Dále jakožto podstatné jsou citace z aktuálních jednání ZM, kde jsem inicioval otevření této kauzy a její řešení (leč neúspěšně a stále proti hradbě nezájmu) : Citace ze zastupitelstva č. 12/2012 info starosty Budova na náměstí, ve které sídlí PENCO Na tuto budovu má nájemce podepsanou smlouvu na dobu určitou do roku V tuto chvíli si stále ještě odbydluje počáteční investici. V případě ukončení smlouvy bychom mu museli uhradit částku cca 700 tis. a odstupné od smlouvy. Jeho výši v tuto chvíli nejsem schopen určit. Bohužel musím konstatovat, že jednatel firmy Penco pan Sedláček byl o našem záměru informován od svých zaměstnanců a to i přesto, že jsem žádal o nešíření informace o našem záměru v tomto stádiu jednání. Citace ze zastupitelstva č. 14/2012 Na RM č.73 dne byla předložena studie na přístavbu 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č.p.74 budova městského úřadu. RM nechala zpracovat obě varianty, jak vestavbu v budově MÚ, tak i přestavbu budovy č.p. 64, která je dle smlouvy o pronájmu pronajata spol. PENCO do roku Přestavba této budovy by přišla cca na ,- Kč, avšak PENCO v případě, že by opustilo tuto budovu před vypršením smlouvy, požaduje odstupné na stěhování ve výši ,- Kč. Z tohoto důvodu se RM přiklonila ke druhé variantě, a sice k přestavbě II. patra budovy městského úřadu v č.p. 74, kde přestavba vychází cca na ,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ing. Smrčka: Probíral smlouvu s právníky a domnívá se, že řešení se dá nalézt. Výpověď z nájmu je možná např. z důvodů neplnění podmínek a neplacení nájmu neboť vyúčtování nákladů mělo být provedeno ke dni kolaudace a nic z toho nebylo doloženo v podkladech, které mám z města k dispozici. Starosta: PENCO má smlouvu na dobu určitou. Ta smlouva je nevypověditelná, je to tam složité, probíral jsem to s právníkem. Pan Sedláček si to odbydluje,tím pádem nehrozí prodlení nájmu, je velmi korektní člověk. Ing. Sudek: Proč to řeší ZM, vždyť jak výpověď Pencu tak nástavba je v kompetenci RM a ta ať to řeší, nejedná se o majetkové přesuny. Citace ze zastupitelstva č. 15/2012 : MUDr. Dercová: Chtěla jsem se obrátit na Vás pane Smrčko. Na minulém ZM jste si vyžádal podklady ohledně PENCa a chci se zeptat, zda jste něco zjistil. Ing. Smrčka: V nájemní smlouvě je uvedeno přesně v jakém termínu má dojít k vyúčtování a vyčíslení nákladů a to v mně poskytnutých podkladem od města nebylo a na místě jsem řekl, že to je přesně důvod k ukončení smlouvy, Ing. Buchal ano to bylo řečeno, ale nebylo řečeno B kdo to nechá zpracovat Ing. Smrčka - bylo řečeno, že se tím musí zabývat město, M.Sudek to definoval, nástavba nad budovou a nájemní smlouva s Pencem nepatří do kompetence zastupitelům, ale městského úřadu a RM Zde tedy uvádím důvody pro svá tvrzení : 2

3 Za prvé Při uzavření nájemní smlouvy tehdejší starosta nerespektoval usnesení RM č. 73 z o výši nájmu, kde v nájemní smlouvě je nájem snížen na 450,- Kč za m2 oproti usnesení RM (480,- Kč za m2), což za oněch uvažovaných 20 let trvání nájmu spolu s inflací činí vyčíslená škoda městu více než ,- Kč A proč je nájemní smlouva uzavřena přesně na 20 let. Zjevně např. proto, že za tu dobu přesně tzv. odbydlí (jaká náhoda????) jím specifikovanou investici, neboť po uplynutí této doby by nájemce již musel začít platit nájem. Za druhé Podle čl. IV. Nájemní smlouvy věta poslední je sjednáno : Výše nákladů bude doložena ke dni kolaudace stavebním úřadem (tedy ), NA JINÝ ZPŮSOB NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Skutečnost je ta, že soubor označený jako C, který je evidentním podkladem pro výpočet předpisu nájemného a vlastních zápočtů (viz soubor D), obsahuje zcela jasně doklady po výše rozhodném datu Jedná se zejména o tyto faktury : od Vila Praha č. 797/98 na částku ,90 datum , od Vila Praha č. 798/98 na částku datum , od Vila Praha č. 799/98 na částku ,50 datum , od Vila Praha č. 800/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 801/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 802/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 803/98 na částku 7.000,- datum , od Vila Praha č. 804/98 na částku ,- datum , od Vila Praha č. 820/98 na částku ,10,- datum , od Vila Praha č. 821/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 829/98 na částku ,- datum , RTV elektro č. 830/98 na částku ,- datum , M.Kunc vodovody č. 842/98 na částku 9.867,- datum souhrnná hodnota těchto sporných faktur činí ,50. Dále soubor C obsahuje fakturu STE Beroun na částku ,- Kč s poznámkou nenáleží k domu vrátit Pencu???? V souboru C je rovněž naskenovaná faktura č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž a splatnost Tato faktura je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64. Tato faktura je rovněž po rozhodném datu a je zahrnuta v celkové tabulce (soubor D) neoprávněně. Z výše uvedeného ustanovení nájemní smlouvy je zřejmé, že nemohl a nemůže BÝT BRÁN ZŘETEL NA DOKLADY v souhrnné hodnotě ,90 Kč a bezpochybně považuji tuto částku za škodu způsobenou městu, neboť minimálně v této výši (+ úroky) město mělo obdržet nájem. Za třetí Faktura obsažená v souboru C pod číslem č /99 ze dne , datum zdanitelného plnění rovněž , vyznačená splatnost Tato faktura (je na částku ,60 Kč základ daně + 5 % DPH ,73 Kč, celkem pak ,40 na přefakturaci oprav objektu čp. 64) je pozoruhodná i z jiného důvodu. A sice, že má vyčísleno DPH ve výši 5 % což u nebytového objektu (viz stavební 3

4 povolení soubor E) není zákonně přípustné a jedná se tedy o daňový únik na DPH ve výši rozdílu sazeb 5 a 22 % tedy ,28 Kč a dále tuto fakturu považuji rovněž z výše uvedeného důvodu za daňově neuznatelnou čili ani způsobilou k zápočtu oproti povinnosti platit nájem. Dále mám o této faktuře zcela jasné pochybnosti o její důvodnosti (kromě neuznatelnosti z důvodů chybně vyčísleného DPH). Dodavatelem dle stavebního povolení byla pouze zmíněná firma Vila Praha a ne Penco (ale v souboru C se objevuje nadto ještě několik dalších dodavatelů v rozporu se stavebním povolením). Faktura má zcela nejasný obsah, je dodána do souboru dodatečně a navyšuje podle mne uměle a úmyslně celkovou hodnotu investice a tím snižuje na straně nájemce povinnost na výši plateb za nájem. Nabízí se tedy otázka k čemu a pro koho měla sloužit. Za čtvrté Seznam faktur v souboru C je v součtu vyčíslen na částku ,60 Kč a účtuje tyto faktury bez DPH, což v případě města (které si tuto sumu bez DPH zaneslo do svého vnitřního účtování viz soubor D), které nebylo v té době plátcem DPH rovněž není možné a rovněž i zde je na místě pochybnost o daňovém úniku v hodnotě sazby DPH 22 % z uvedené částky, tedy ve výši ,90 Kč. Za páté Soubor označený jako D obsahuje ve své první části tabulku vyčíslení nákladů na opravy a rekonstrukce a naprosto směšuje doklady jednak bez DPH a také doklad s DPH, jak je výše uvedeno. Prostě hezky česky míchá hrušky s jablky, ale pozor jsme v účetnictví města a to prostě není možné. Považuji jej tedy z účetního a daňového hlediska za vadný a nepoužitelný. Toto je sice vážný problém v účtování na straně města a nikoliv ve vztahu k nájemci, ale dokresluje jednak způsob jakým se na městě doufejme v minulém čase pracovalo s účtováním, ale zároveň dokresluje jakým způsobem bez kontroly bylo možno tento podvod realizovat. Za šesté Nájemce se zavázal na základě dodatku č. 1 k NS (viz soubor B) k úhradě ,- Kč do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje, na základě dodatku č. 2 (viz soubor B) k úhradě 7.500,- Kč (dodatečný pronájem bytu) do 31.ledna každého roku od roku 1998 počínaje a na základě dodatku č. 3 k NS (viz soubor B) k úhradě 1.000,- Kč do 10.- tého v měsíci za každý zimní měsíc od roku 2006 počínaje. Z poskytnutého přehledu plateb nájemného však vyplývá, že je placena pouze částka ,- Kč každý rok a ostatní platby ne. Nájemcem tedy není placená sjednaná část nájmu ve výši 7.500,- Kč za rok od roku 1998 a úhrady za údržbu příjezdové cesty. V souhrnu jde o dlužnou částku ,- Kč, kterou pravděpodobně nájemce městu nezaplatil (z předložené tabulky to rozhodně není patrné). Za sedmé Za zcela zásadní a klíčové však pro vzájemné účtování mezi nájemcem a pronajímatelem s dopady na případné plnění smlouvy, na podezření z daňových úniků a podezření na trestné činy považuji označení a doložení prací jednak za rekonstrukce podle čl. IV. Nájemní smlouvy a jednak za opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy, to i 4

5 vzhledem k dodatečným a velmi podstatným úpravám podmínek nájemní smlouvy dodatky (zejména č.1) již pravděpodobně bez souhlasu RM. A to zejména z těchto důvodů : 1. Z textu Nájemní smlouvy lze vyčíst, že v případě rekonstrukcí se v čl. IV. Nájemní smlouvy hovoří o tom, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena před vyčerpáním celkové částky vynaložené na rekonstrukční práce (myšleno tedy před vyrovnáním zápočtem s výší nájemného), bude nájemci zbývající částka pronajímatelem vyplacena do 30 dnů po doručení výpovědi na základě vyúčtování nájemce. S výjimkou uvedenou v uzavřené nájemní smlouvy - nákladů na výtah, který byl podle uzavřené nájemní smlouvy od počátku majetkem nájemce a tento si jej odepisoval a odepisuje. Dále je pro posouzení sjednaných podmínek a možného ukončení nájmu před uplynutím sjednané lhůty důležité, že opravy podle čl. V. Nájemní smlouvy nemají v případě předčasného ukončený smlouvy stejně sjednaný režim jako práce rekonstrukční; tedy, že pokud bude smlouva ze strany pronajímatele ukončena předčasně nebude nájemci vyplacena žádná kompenzace na opravy. 2. Následně dodatkem č.1 (soubor B) bodem 2 jsou kromě výtahu rozšířeny do podobného režimu i další rekonstrukční práce specifikované v článku IV. Nájemní smlouvy (vnitřní rozvody plynu, topení, TUV). Takže tyto jsou též majetkem nájemce a tento si je zřejmě odepisoval a odepisuje (proč by se také jinak dodatek č.1 uzavíral, že??) 3. Nájemce předložením Seznamu faktur rekonstrukce objektu čp. 64 (soubor C) zahrnul však pod pojem rekonstrukce s dopady výše uvedeným zcela úmyslně a zkresleně veškeré náklady na práce (s výjimkou již zmíněné a špatně vystavené faktury č /99, která účtuje o opravách) a město pak tento seznam i bez DPH a kontroly převzalo do svého účtování. 4. Z bodů 1 až 3 je tedy evidentní snaha nájemce, jednak zahrnout veškeré práce do svého majetku a odepisovat je (důvody uzavření dodatku č. 1 a předložení zkresleného a nepravdivého Seznamu faktur), tyto doklady mimochodem běžně slouží k prokázání finančnímu úřadu. A z druhého úhlu pohledu je evidentní snaha nájemce zahrnout veškeré práce pod rekonstrukční právě z důvodů v článku 1, tedy aby v případě předčasného ukončení nájmu měl nárok na finanční vypořádání. 5. Tedy veškeré rekonstrukční práce včetně výtahu jsou majetkem nájemce a tento si je odepisoval a odepisuje. Potud je to možné, proč tedy ne. Ale potom nemohou být tedy náklady na tyto práce zahrnuty do zápočtu oproti povinnosti úhrady nájmu. Zde se jedná jednoznačně o neoprávněný majetkový prospěch nájemce na úkor města. Nájemce učinil opravdu dobrý obchod. Investici má zaplacenu dvakrát, jednou odpisy a podruhé od města na zápočtu s nájmem. Ptám se také jak město tyto náklady zaúčtovává, jako svůj majetek (asi ne, když se jedná o majetek nájemce, jako svůj náklad, také asi ne tak tedy potom jak????). 6. Dále je pak na místě velmi značná pochybnost (u mne jistota) o účelné výši nákladů na rekonstrukce a opravy, neboť součástí přehledu nákladů v tabulce souboru D není podle smlouvy zcela určitě výtah ( ačkoliv o tom se vždy ze strany představitelů města hovořilo především, že se tzv.odbydluje, ale to není nade vší pochybnost pravda (výtah je majetkem nájemce). Vypovídá to tedy 5

6 toto : nájemce předložil co chtěl; hlavně, aby to vyšlo na 20 let, město tyto podklady převzalo bez sebemenší kontroly a špatně zaúčtovalo. Ono totiž to chce velkou představivost, kterou já nemám - opravit za 5 milionů (které město zaplatí) v cenách v roce 1997 v nevelkém objektu vodu, kanalizaci, elektriku, část fasády, omítky, dlažby, podlahu v půdě, trámy a krytinu (viz nájemní smlouva)???? Navíc za 20 let je to odepsané a můžete opravovat znova, vzhledem k charakteru prací. Výsledek : město získá opět vybydlený objekt s nutností investic v cenách daleko vyšších a nezískalo nic opravuji aktuálně 420 tis. za 15 let (2.300,- Kč za měsíc nebo chcete-li 46 Kč za m2 a rok) v budově v centru Řevnic!!!!!!!!! To snad lze jako nic skoro označit????? Co tedy z výše uvedeného podle mého názoru může plynout : ani jedna položka uvedená v tabulce Penco (soubor D) na straně úřad má zaplatit firmě Penco (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem), není pravděpodobně způsobilá k zápočtu oproti předpisu nájemného a firma Penco dluží městu na nájmu k dnešnímu dni takřka 4 mil. Kč firma Penco se pravděpodobně současně dopouští, od roku 1998 do současnosti (za předpokladu, že Penco takto označené rekonstrukce má v majetku a odepisuje, což k výše uvedenému Pencem označenému souboru faktur a uzavřenému dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě je dosvědčujícím důkazem a současně započítává oproti nájmu) neoprávněného majetkového prospěchu na úkor města a na místě je podezření na trestný čin podvodu aj. firma Penco se prokazatelně a nade vší pochybnost dopustila daňového deliktu vystavením faktury č /99, chybně účtované a odvedené DPH. Problém je však současně též na straně města, které tuto fakturu přijalo a zaúčtovalo. účtování na straně města podle předložené tabulky (soubor D), kdy se sčítají faktury s DPH a faktury bez DPH je nade vší pochybnost naprosto chybné, zmatené a chaotické a jako takové daňově neuznatelné a vzniká tedy povinnost daňového doměrku, pokut a penále a i v tomto případě se u odpovědných osob jedná o podezření na trestný čin a i v případě, že Penco veškeré tyto náklady v majetku nemá a neodepisuje (čemuž nic z předloženého nenasvědčuje), což specializovaná finanční kontrola bez problémů zjistí a identifikuje, dluží městu na nájemném z důvodů uvedených za druhé a za šesté značnou částku převyšující 2 mil. Kč jedná se o velmi závažné skutečnosti s podezřením na velmi významnou trestně právní odpovědností a způsobenou škodou nad 5 mil. Kč. dále podle mne zcela jistě znalecký posudek zpracovaný znalcem na cenu obvyklou v úrovni roku 1998 odhalí skutečnou výši nákladů na opravy a rekonstrukce prezentované v účetních dokladech na straně města na částku ,20 Kč (s i bez DPH????), která se velmi pravděpodobně bude lišit a i zde je na místě podezření na trestný čin podvodu. Podotýkám, že v této souvislosti se vyhotovují znalecké posudky pro ocenění provedených prací, které mají být předmětem zápočtu, nechápu z jakého důvodu (úmysl nebo neznalost), tak v tomto případě nebylo učiněno. 6

7 Vyzývám tedy starostu města a Radu města konečně (po všech těch upozorněních na jednáních ZM) k okamžitému konání ve lhůtě 5 pracovních dnů a žádám o tomto zprávu. Konání spatřuji zejména : a) učinění podání k Finančnímu úřadu Praha západ, Na Pankráci 975/95, Praha 4 ve věci výše uvedených podezření b) učinění podání k Okresnímu státnímu zastupitelství Praha západ, Zborovská 81/11, Praha 5 ve věci výše uvedených podezření c) učinění dalších zákonných kroků d) ve výpovědi stávající nájemní smlouvy pro neplnění podmínek e) ve vymáhání dlužného nájemného za celou dobu trvání nájemní smlouvy po nájemci f) zajištění nezávislého znaleckého posudku na ohodnocení v nájemní smlouvě a seznamu faktur uvedených prací v úrovni cen 1998 V Řevnicích dne Tomáš Smrčka 7

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 534/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 485 ze dne 29.06.2016 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 14543C uzavřené dne 24.7.2004, se společností

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Název návrhu: Schválení Dohody o narovnání, ukončení nájemní smlouvy a náhradě škody

Název návrhu: Schválení Dohody o narovnání, ukončení nájemní smlouvy a náhradě škody Pro jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA Slaného Datum konání: 9.11.2015 Název návrhu: Schválení Dohody o narovnání, ukončení nájemní smlouvy a náhradě škody Předkládá: Zpracoval: Pavel Zlámal - místostarosta

Více

NÁVRH. evidenční číslo 149. Rada Městské části Praha 7. Pro 4. zasedání Zastupitelstva. dne řádné. Návrh usnesení: v příloze

NÁVRH. evidenční číslo 149. Rada Městské části Praha 7. Pro 4. zasedání Zastupitelstva. dne řádné. Návrh usnesení: v příloze evidenční číslo 149 Rada Městské části Praha 7 Pro 4. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 7 dne 08.09.2014 řádné NÁVRH na uzavření Dohody o narovnání ve smyslu technického zhodnocení nebytových

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1/2015/ZM Smluvní strany: Město Vrchlabí se sídlem: Zámek čp.1, 6543 01 Vrchlabí IČ: 002 78 475 zastoupené: Ing. Janem Sobotkou, starostou města (dále jen Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín. Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín. Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS MĚSTO HODONÍ N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 14. pro jednání: 38. schůze rady města konané dne: 20.9.2016 Obsah zprávy: Smlouva o předávání dokumentace mezi městem Hodonín a MěBS Důvod projednávání:

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Bod jednání. Schválení Dohody o narovnání se spol. BOWLING Live s.r.o. Důvodová zpráva

Bod jednání. Schválení Dohody o narovnání se spol. BOWLING Live s.r.o. Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 19. 2. 2015 Bod jednání. Schválení Dohody o narovnání se spol. BOWLING Live s.r.o. Důvodová zpráva Předmět bodu jednání ZM Meritem projednávaného bodu jednání

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu Chraňte své příjmy z pronájmu JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ + 72.,- + 6.,- - 48.,- - 4.8,- - 36.25,- - 34.,- DAŇOVÁ ZTRÁTA Pronajímejte legálně a chraňte si tak Vaši investici

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1053/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 154 ze dne 22.12.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části v režimu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne č.j.: 159/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 148 ze dne 27.02.2013 Nájemní smlouva s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. Rada městské části I. r u š í 1. usnesení RMČ Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e 2014049, 2014087 a 2014130, a to rovněž na účet č. 51-5012008088/5500, pod variabilním symbolem 25758390. III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit navrhovateli

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Smlouva č.: 2015/00788/OE-OR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Poskytovatel výpomoci: Městská část Praha 3 Se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor KUJCP00RGLFZ SN/OHMS/123/10 Smlouva o nájmu nebytových prostor Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice zastoupený Ing. Bc. Jiřím Fidlerem, vedoucím odboru hospodářské

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Článek 1 Smluvní strany. Mírové náměstí 35, Louny Radovanem Šabatou, starostou města

Článek 1 Smluvní strany. Mírové náměstí 35, Louny Radovanem Šabatou, starostou města PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. MULNCJ/48205/2016 ev. č. DS201600357 o výkonu autorského dozoru uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příkazce Sídlo: Zastoupený:

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Smlouva o řízení projektu

Smlouva o řízení projektu Smlouva o řízení projektu čl I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Přerov nad Labem Sídlo: Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem IČ: 00239682 zastoupený: Petrem Baumrukem, starostou obce a 1.2.

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více