Daňový zpravodaj. leden Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože před několika týdny varovala, že výjimku neprodlouží. Zaměstnavatelé tak budou moci ještě celý příští rok podávat České správě sociálního zabezpečení v listinné podobě veškeré tiskopisy, například oznámení o nástupu zaměstnance, měsíční přehledy o výši pojistného, přihlášky či odhlášky z registru zaměstnavatelů a evidenční listy důchodového pojištění. Vymezení zaměstnavatele Od nového roku se výrazným způsobem mění vymezení účasti zaměstnance na pojištění, a tedy zároveň povinnost platit pojistné. Jak jsme již dříve upozorňovali, povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpečení by mohla nově vznikat také společnostem, které dosud nebyly považovány z pohledu sociálního zabezpečení za zaměstnavatele a neměly tak žádné povinnosti. Nejasnosti vyvstávaly kolem určení zaměstnavatele odpovědného za odvod pojistného a plnění dalších povinností v případě pronájmu pracovní síly ze zahraničí. Po dlouhých jednáních potvrdily kompetentní orgány setrvání v dosavadním přístupu, tj. povinným subjektem bude nadále zahraniční právní zaměstnavatel, nikoliv český ekonomický zaměstnavatel. 2

3 Změny v prováděcích V návaznosti na novelizaci zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva dojde také k novelizaci prováděcích vyhlášek zejména vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, a také ostatních vyhlášek relevantních pro banky, pojišťovny a nepodnikající subjekty. V současné době se ještě diskutuje nad účetním vykazováním nového institutu práva stavby. Bude-li právo stavby majetkem určeným k obchodování (např. u realitních kanceláří či developerů), potom bude tento majetek vykazován jako zboží (tedy obdobně jako nemovitosti). Pokud účetní jednotka rozhodne, že toto aktivum využije jiným způsobem, např. jako blokační instrument proti nechtěné cizí stavbě, bude vykazováno samostatně v položce Stavby a bude postupně odpisováno. Pořídí-li účetní jednotka právo stavby za účelem realizace stavby, bude postupovat obdobně jako v případě dalších nákladů souvisejících s pořízením stavby tedy hodnota tohoto práva bude součástí ocenění stavby. Před okamžikem, kdy bude toto právo součástí ocenění stavby, nebude odpisováno a bude vykazováno v položce nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. S tímto postupem však nesouhlasí odborná veřejnost (Komora ových poradců, Národní účetní rada). Dále by měla novelizace vyhlášky pro podnikatele reflektovat změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva, např. způsob účtování a vykazování zálohy na výplatu podílu na zisku, vykazování fondů ze zisku, a další. Vzhledem k tomu, že stále ještě není schválená finální podoba vyhlášek, budeme Vás o hlavních změnách, které vyhlášky přinesou, podrobněji informovat v následujících vydáních našeho zpravodaje. 3

4 Zavedení sektorové daně Formující se vládní koalice vyjádřila záměr zavést zvláštní tzv. sektorovou vztahující se mimo jiné na banky (případně i na telekomunikační nebo energetické společnosti). Účelem takto vybraných prostředků by mělo být především pokrytí sociálních výdajů ve státním rozpočtu např. v důsledku plánovaného snížení DPH na léky apod., aniž by musely být zvyšovány stávající daně. Sektorová byla v době krize živelně uzákoněna napříč mnoha zeměmi EU (např. v Německu, Holandsku či Slovensku) a její zavedení bylo rovněž navrženo jak Mezinárodním měnovým fondem, tak i seskupením G20. Jelikož se v ové sféře jedná o novou věc, byla schválena v různých, často i velmi rozdílných formách. Účelem by však mělo být především zpětné získání prostředků, které byly vynaloženy na podporu bank v době finanční krize. Oproti tomu v České republice lze polemizovat o systémovosti takového řešení, jehož výhradním účelem je získání prostředků do státního rozpočtu a nemá souvislost se stavem bankovního sektoru, který v ČR nebyl v souvislosti s finanční krizí podpořen z veřejných zdrojů. 4

5 Nejnovější vývoj týkající Tím, jak se pomalu přibližují lhůty vyplývající z amerického zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), bylo možné během roku 2013 v jednotlivých zemích i úřadech v USA sledovat zvýšenou aktivitu. V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s několika zásadními novinkami, které se tohoto zákona týkají. Dne 4. listopadu 2013 vydalo Ministerstvo financí USA upravené verze Modelových mezivládních dohod se Spojenými státy o výměně informací dle FATCA ( Model 1 IGA, Model 2 IGA ). Spolu se zněním některých ustanovení byly aktualizovány i přílohy těchto dohod ( Annex I a Annex II ). Nové znění těchto dohod a příloh mění poslední verze publikované v srpnu a červenci V listopadu 2013 byly uzavřeny tři nové mezivládní dohody mezi USA a Francií, Kajmanskými ostrovy a Kostarikou, jejichž cílem je zlepšit dodržování ových předpisů v souladu se zákonem FATCA v mezinárodním měřítku. Všechny dohody vychází z Modelu 1 IGA. Dne 5. listopadu 2013 Kajmanské ostrovy a Velká Británie rovněž uzavřely první mezivládní dohodu typu FATCA, do níž nejsou zapojeny Spojené státy, což položilo základy automatické výměně finančních údajů týkajících se britských ových poplatníků, kteří mají na Kajmanských ostrovech otevřeny bankovní účty. Dne 28. listopadu 2013 vydalo více než 30 zemí včetně České republiky a Slovenska společné prohlášení, v němž se tyto země zavazují k včasnému přijetí Společného standardu výkaznictví ( Common Reporting Standard ), který připravuje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Společný standard výkaznictví vychází z režimu amerického zákona FATCA a obsahuje standardy vztahující se na oblasti výkaznictví a tzv. due diligence, které podporují automatickou výměnu finančních údajů o bankovních účtech v zemích, které se této iniciativy účastní. V prosinci 2013 byl aktualizován systém online registrace FATCA. Podrobnější informace jsou obsaženy v Uživatelské příručce online registrace FATCA, které byly taktéž aktualizovány. Je zřejmé, že uzavírání mezivládních smluv FATCA s dalšími zeměmi, jakož i další aktivity americké administrativy budou nadále pokračovat či dokonce akcelerovat. O dalším vývoji vás budeme informovat. 5

6 Navrhované změny směrnice společnostech s cílem zabránit Evropská komise vydala dne 25. listopadu 2013 pozměněný návrh směrnice společnostech, který má pomoci zabránit v Evropě. Původním záměrem Směrnice bylo zamezit dvojímu zdanění společností patřících do stejné skupiny a majících sídla v různých členských státech EU prostřednictvím ového osvobození dividend a dalších výplat ze zisku plynoucích mateřským společnostem od společností dceřiných. Některé společnosti však využily mezery v této směrnici k tomu, aby nemusely platit žádné daně. Komise proto navrhla dvě změny, které mají v rozsahu působnosti této směrnice zabránit zneužívání hybridních finančních nástrojů (vznikajícím kvůli možnosti propojení různých ových systémů platných v jednotlivých státech) a zavést obecné pravidlo zabraňující zneužívání směrnice o mateřských a dceřiných společnostech. Zaprvé by měly být provedeny změny ve způsobu zdanění hybridních úvěrových dohod (jako jsou například úvěry s podílem na zisku). Konkrétně by tedy mezinárodní skupina mateřských a dceřiných společností používajících hybridní úvěrové dohody nemohla dosáhnout ového osvobození v členském státě, v němž má sídlo mateřská společnost, pokud by splátky těchto úvěrů byly odečitatelnou položkou v členském státě, v němž sídlí dceřiná společnost. Jinými slovy pokud je splátka hybridního úvěru odečitatelná v členském státě dceřiné společnosti, musela by být zdaněna v členském státě mateřské společnosti. Zadruhé by mělo být novelizováno pravidlo proti zneužívání. Tento návrh vyžaduje, aby všechny členské státy EU přijaly společné, komplexnější opatření, které by jim umožnilo nebrat v úvahu struktury vytvořené pouze za účelem vyhnutí se zdanění a zovat pouze na základě skutečné ekonomické podstaty. Tento návrh je zaměřen proti skupinám, které zakládají v EU zprostředkovatelskou holdingovou společnost sloužící jako schránka, jejímž účelem je těžit z nižší sazby srážkové daně. Navrhované změny stanovují pět faktorů, které mohou být členskými státy použity jako klíč k určování, zda se jedná o vykonstruovanou operaci/sérii operací či nikoliv. Evropská komise ocenila iniciativu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj s názvem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting/ eroze ového základu a přesouvání zisku), ale zároveň konstatovala, že je potřeba se zabývat i nesoulady a obranou proti zneužívání systému na úrovni EU, s ohledem na stávající legislativu EU, a že úprava směrnice o mateřských a dceřiných společnostech může být důležitým přínosem pro projekt BEPS iniciovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Pokud bude novelizovaná směrnice přijata Radou, měla by být v členských státech zavedena nejpozději do 31. prosince

7 Schválení novely zákona Poslanecká sněmovna dle očekávání dne 28. listopadu 2013 schválila novelu zákona o DPH, která kromě jiného podstatně mění režim aplikace daně (případně osvobození od DPH) na převody pozemků. Úprava zákona o DPH bude mimo jiné znamenat, že cena pozemků převáděných pod stavbou by se měla navýšit. Bude přitom záležet na sazbě DPH příslušné danému pozemku pod stavbou. V některých případech bude nutné odvést DPH ve výši 21 %, v některých však pouze 15 %. Přitom není možné aplikovat pouhé jednoduché členění na sociální stavby (především byty do 120m2 a rodinné domy do 350m2) a stavby ostatní. V souvislosti s tím byla řešena otázka, zda lze navýšení ceny předejít tím, že klient složí zálohu na pozemek ještě v roce Obdobný postup fungoval v minulých letech vždy, když docházelo ke zvýšení sazeb DPH na převod nemovitostí. Nicméně konstrukce novely zákona o DPH účinné od příštího roku je tentokrát odlišná. Rozhodnutí SDEU C-249/12 Tulică a Plavoşin Smluvní strany sjednaly v kupní smlouvě cenu za dodání pozemku, přitom neupravily otázku případné DPH (z kontextu případu vyplývá, že neklasifikovaly prodej jako ekonomickou činnost). Správce daně však prodej považoval za předmět daně a doměřil kupujícímu DPH v částce určené výpočtem zdola. Podle SDEU záleží na tom, zda dodavatel může nebo nemůže na základě vnitrostátního práva zpětně získat částku DPH od kupujícího. Pokud ne, pak DPH musí být součástí ceny, tj. počítá se postupem shora. Pokud ano, pak se DPH skutečně počítá zdola. Názor SDEU je v rozporu s některými rozhodnutími Nejvyššího správního soudu. Novelu zákona o DPH provází ještě další nejasnost. Čistě z jejího znění nelze jednoznačně určit, zda režim převáděných pozemků bude vždy pro celou parcelu jednotný, nebo zda lze v rámci jediné parcely části parcel zovat a jiné části parcel osvobozovat, případně podle jakých kritérií parcelu dělit. Dle našeho názoru je možné příslušný postup dovodit celkem jednoznačně z evropské DPH směrnice. K uvedeným nejasnostem se vyjádřilo i Generální finanční ředitelství v rámci informace vydané Podrobnosti viz níže. C-494/12 Dixons Retail SDEU posuzoval, zda je potřeba odvést DPH z dodání zboží, které bylo uhrazené prostřednictvím platebních karet. Přitom u těchto platebních karet bylo teprve následně zjištěno, že byly kradené/zneužité, a prodávající si mohl úplatu ponechat a nevracet ji příslušnému společnosti provozující systém platebních karet. SDEU dovodil, že povinnost odvodu DPH nastává, z jeho argumentace však vyplývá, že by výsledek mohl být jiný, kdyby prodávající úplatu vrátil. 7

8 Informace Finanční správy Uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2014 Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu Shrnuje v ní režim aplikace osvobození a doplňuje novelu zákona o DPH tam, kde potřebná zákonná úprava absentuje, a kde proto bylo nezbytné ujednotit aplikační praxi právě touto formou. Informace je nicméně v určitých oblastech v rozporu se zněním samotného zákona o DPH, a může tak způsobovat problémy těm plátcům, kteří se jí budou bezvýhradně řídit. Níže uvádíme oblasti, případně jednotlivé komentáře, které nás na informaci GFŘ nejvíce zaujaly: Pojmy v oblasti DPH je třeba vykládat bez ohledu na nový občanský zákoník, ale naopak ve smyslu DPH EU Směrnice. Režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku je shodný, tj. buď obojí jako jeden celek podléhá dani, nebo osvobození. Přitom: -- Pozemkem přiléhajícím ke stavbě je parcela (parcely), na které se stavba nachází. Nespolehlivý plátce Počátkem prosince GFŘ vydalo další informaci k posuzování institutu nespolehlivého plátce. Od roku 2014 se jakýkoli plátce může stát nespolehlivým, pokud mu nebude uznán uplatněný nárok na odpočet daně v hodnotě alespoň 500 tis. Kč a vyměřená (doměřená) není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru. Lze předpokládat, že na základě tohoto kritéria dojde k výraznému navýšení počtu nespolehlivých plátců. Doporučujeme zvážit prověrku a nastavení interních procesů tak, aby byla maximálně eliminována možnost vzniku ručení za neodvedenou dodavatelem - nespolehlivým plátcem, případně aby se Vaše společnost nespolehlivým plátcem sama nestala. Elektronicky podávaná ová přiznání Finanční správa zveřejnila informaci, kde upozorňuje na novou povinnost platnou od příštího roku, a to podávat elektronicky ová přiznání k DPH, přihlášky k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů plátce Při dodání pozemku (parcely), na kterém je více staveb, se testuje osvobození dle té stavby, která byla umístěna na předmětné parcele nejdříve. -- Není podstatná skutečnost, zda je stavba (případně inženýrská síť) vlastněna stejnou osobou jako pozemek, nebo třetí osobou (jak pro aplikaci osvobození, tak i z hlediska sazeb DPH). Zálohové platby přijaté v roce 2013 na osvobozený převod pozemku se již nedoují, a to i když DUZP nastane po 1. lednu 2014 a půjde již o zdanitelný převod podle budoucí úpravy.

9 Daňové povinnosti Leden Únor čtvrtek 9. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) pátek 17. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za prosinec 2013 úterý 21. z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební z lihu) pondělí 27. spotřební ové přiznání za prosinec 2013 ové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok) z přidané hodnoty energetické daně ové přiznání a za 4. čtvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec ové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013 pátek 31. z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013 z nemovitosti biopaliva silniční ové přiznání (úplné) nebo dílčí ové přiznání na rok 2014 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. ové přiznání a za rok 2012 pondělí 10. pondělí 17. spotřební z příjmů splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební z lihu) podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na a ové zvýhodnění za zovací období 2013 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně úterý 18. Intrastat podání výkazu pro Intrastat za čtvrtek 20. pondělí 24. úterý 25. pátek 28. z příjmů spotřební spotřební z přidané hodnoty energetické daně z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební z lihu) ové přiznání za ové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za (pokud vznikl nárok) ové přiznání a za souhrnné hlášení za ové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za Zdroj: 9

10 Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z ového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Jaroslav Škvrna John Ploem Zbyněk Brtinský Miroslav Svoboda Marek Romancov Peter Wright LaDana Edwards Tomas Seidl Adham Hafoudh Radka Mašková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Připravované změny v dani Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, jedním z hlavních témat připravovaných novel je odstranění nejasností vzniklých v rámci

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ

www.okbase.cz ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty 13. 9. 2013 číslo 15 Trestný čin zkrácení daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER TITULU FINANČNÍ MANAGEMENT, vydává Economia, a.s. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty ČÚS č. 007 obsahuje základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více