Informační technologie EDUCAnet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační technologie EDUCAnet"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Informační technologie EDUCAnet zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu M/01 Informační technologie EDUCAnet České Budějovice gymnázium a střední odborná škola, s.r.o. sídlo: Čéčova 2092/66, České Budějovice korespondenční: Lannova 1595/29A, České Budějovice

2 Obsah 1 Identifikační údaje Název ŠVP Vzdělávací programy, forma studia a stupeň poskytovaného vzdělání Předkladatel (název a adresa školy) Zřizovatel Platnost dokumentu Profil absolventa Základní identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Způsob ukončení studia Charakteristika vzdělávacího plánu Zaměření školy, celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Denní forma studia Kombinovaná a dálková forma studia Realizace praktického vyučování Praktická cvičení Souvislá praxe Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Začlenění průřezových témat Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

3 3.5.1 Občan v demokratické společnosti (zkratka ODS) Člověk a životní prostředí (zkratka ČŽP) Člověk a svět práce (zkratka ČSP) Informační a komunikační technologie (zkratka IKT) Způsob a kritéria hodnocení žáků Základní pravidla Způsoby hodnocení průběžné klasifikace Kritéria pro hodnocení průběžné klasifikace Kritéria pro hodnocení celkové klasifikace Přijímací řízení Závěrečná zkouška Popis nové maturitní zkoušky společná část (tzv. státní maturita) Popis profilové části (tzv. školní maturita) Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Specifické poruchy učení Dlouhodobě nemocí žáci nebo žáci s tělesným postižením Sportovci a pracující Učební plán Denní forma studia Dálková forma studia Rozvržení týdnů ve školním roce Denní forma studia Kombinovaná forma studia Dálková forma studia Učební osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

4 5.3 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Fyzika varianta A Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Chemie varianta B Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Základy ekologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Informatika a výpočetní technika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Technické vybavení Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Operační systémy Charakteristika vyučovacího předmětu Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

5 Vzdělávací obsah Multimédia Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Počítačové sítě Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Programové vybavení Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Ekonomika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Praktická cvičení Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Německý jazyk nepovinný Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru vzdělání Velikost a vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Školská rada Výchovné a kariérní poradenství Seznam příloh Přílohy Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

6 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Informační technologie EDUCAnet 1 IT vzdělání pro praxi i další studium 1.2 Vzdělávací programy, forma studia a stupeň poskytovaného vzdělání M/01 Informační technologie (denní forma), délka studia 4 roky, střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou M/01 - Informační technologie (kombinovaná forma), délka studia 4 roky, střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou M/01 - Informační technologie (dálková forma), délka studia 4 roky, střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 1.3 Předkladatel (název a adresa školy) EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. sídlo: Čéčova 2090/ České Budějovice korespondenční adresa: Lannova 1595/29A České Budějovice IČ: IZO školy: IZO ředitelství školy: Ředitelka: Mobil: Webové stránky: Mgr. Jaroslava Dědková, (ředitelka), (kancelář) 1 Školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Informační technologie. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

7 1.4 Zřizovatel EDUCAnet, a.s., sídlem Praha 4, Záběhlice, Střimelická 2495/8 IČ: Telefon: Mobil: Platnost dokumentu od 1. září 2014 Podpis ředitele a oficiální razítko školy: Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

8 2 Profil absolventa 2.1 Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název vzdělávacího programu: Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: Datum platnosti: Informační technologie EDUCAnet M/01, Informační technologie čtyřleté - denní, kombinované a dálkové střední vzdělání s maturitní zkouškou maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od (pro první ročník) 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Studijní obor připravuje (budoucí) absolventy pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích - tzn. absolventi mají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti programového (SW) a technického vybavení (HW), operačních systémů, počítačových sítí a ekonomiky. Dále jsou vedeni k tomu, aby si vytvořili potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách, možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti, také aby se naučili orientovat se v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity a získat základní znalosti managementu a obchodu. Absolvent je veden k tomu, aby se správně a vhodně vyjadřoval, ovládal komunikaci pomocí prostředků informačních technologií. Dále by se měl dokázat v běžných situacích pracovního, odborného i společenského styku vyjadřovat alespoň v jednom cizím jazyce anglický jazyk. Absolvent je připravován, aby při jednání se spolupracovníky ovládal a uplatňoval pravidla společenského chování a týmové spolupráce. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT apod. Nejlepší z absolventů budou připraveni pokračovat ve svém vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, nejlépe technického směru. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

9 2.3 Očekávané kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si absolventi vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. absolvent je veden tak, aby: se na dobré úrovni vyjadřoval v českém jazyce, a to ústní i písemnou formou; uměl konverzovat a číst texty alespoň v jednom, lépe ve dvou světových jazycích; měl základní přehled v hlavních vědeckých oborech; efektivně nacházel, zpracovával a vyhodnocoval informace z klasických a elektronických médií; navrhoval a realizoval HW řešení; instaloval a spravoval OS a aplikační SW; programoval a podílel se na vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; navrhoval, realizoval a staral se o administraci sítí; poskytoval obecnou i specializovanou podporu uživatelům prostředků IT; využíval e-learningové aplikace; se orientoval na klávesnici a efektivně ji využíval; byl schopen si odpovědně vybrat studijní program terciárního vzdělávání; disponoval znalostmi a vědomostmi potřebnými pro zastávání pracovní pozice v oboru ICT; dokázal efektivně spolupracovat v rámci síťových aplikací; byl schopen plánovat práci na méně rozsáhlých hardwarových a softwarových projektech; se orientoval v ekonomických pojmech a dokázal zhodnotit projekt z ekonomického hlediska. Dále jsou absolventi v průběhu celého studia vedeni k získání všech klíčových a odborných kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání M/ Způsob ukončení studia Studium oboru informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Škola připravuje žáky k maturitní zkoušce z českého jazyka a tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jeden z Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

10 předmětů: matematika nebo cizí jazyk (anglický). V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušku z odborných předmětů (technické vybavení, programové vybavení, multimédia, ekonomika, ) a skládat maturitní zkoušku formou maturitní práce s obhajobou. Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

11 3 Charakteristika vzdělávacího plánu 3.1 Zaměření školy, celkové pojetí vzdělávání Naše škola (a také ostatní školy skupiny EDUCAnet) dostala při svém založení od zřizovatele do vínku následující motto: Nadstandard komunikace - odlišení zábava důvěra. Současně od vzniku školy realizujeme výuku s významným podílem a pomocí výpočetní techniky (Computer Aided Learning). Nadstandard a odlišení se v naší škole projevuje zejména v následujících oblastech: menší počet žáků ve třídě (do 25) moderní metody výuky (projektová, heuristická, modulová bohatý a stále obohacovaný e-learningový systém možnost přípravy na řadu mezinárodních certifikátů v oblasti ICT, jazyků a dalších volitelné a odborné předměty, praktická cvičení vyučované v malých skupinách (do 12) výborné prostorové a technické podmínky výuky umožnění nákupu žákovského notebooku za zvýhodněných podmínek Komunikace je jedním z pilířů našeho pojetí vzdělávání. Zahrnuje informování rodičů o výsledcích žáků do 5 pracovních dnů rychlou reakci směrem k rodičům v případě neočekávaných událostí běžné, rychlé a efektivní využívání elektronických komunikačních prostředků ( , icq) konzultace s rodiči pravidelné a na přání dostupnost mobilních telefonů školy po velkou část dne, v nouzi kdykoli možnost rodičů kdykoli přijít a po předchozí domluvě také navštívit výuku (týká se také zájemců o studium a jejich zákonných zástupců) přístup žáků ke školnímu internetu kdykoli a ve všech učebnách Zábava: podle nás by střední škola měla být místem, kam žáci docházejí v očekávání, co nového a zajímavého se dozví, bez strachu a zbytečných obav. Jsme toho názoru, že důležitý není jen výsledek vzdělávání, ale také jeho průběh, který by měl být pro žáky přínosný a inspirativní. Pokud se nám podaří zaujmout žáka, aniž bychom se mu podbízeli, a pomoci mu rozvinout jeho schopnosti a dovednosti, bude tento cíl splněn. Znamená to otevřenost vzdělávací nabídky a její přizpůsobení požadavkům společnosti, rodičů a žáků, diferencovaný a individuální přístup, podporu samostatného a kritického myšlení, odpovědného rozhodování a hodnocení morálních Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

12 postojů. Nezanedbatelné je sepětí výuky s praktickým životem, chápání vztahů mezi lidmi, společnostmi a mezi člověkem a přírodou. Studenti dostávají velké množství nabídek, příležitostí k zapojení se do projektů, soutěží, exkurzí, výjezdů apod., ze kterých si mohou vybírat podle toho, co je baví a zajímá. Vyžaduje to samozřejmě jejich aktivní přístup. Důvěru žáků, rodičů, veřejnosti a také v rámci pedagogického sboru musí škola dlouhodobě budovat, může ji však také velmi rychle ztratit. Důležité je neslibovat nesplnitelné a naopak dbát na splnění toho, co je reálně možné. Chceme, aby žáci a rodiče věděli, že se na nás mohou kdykoli obrátit se svými problémy a že je budeme v rámci našich možností rychle a efektivně řešit. K tezím uvedeným v našem mottu přidáváme ještě další slovo: profesionalita. Zastáváme názor, že učitel musí být skutečným profesionálem, který v sobě umí skloubit odborné znalosti s didaktickými schopnostmi a nadšení pro věc s rozumem. Měl by mít schopnost empatie, sebeovládání, kritického hodnocení situace, být žáků vzorem po stránce znalostní i morální. Nezbytné pro učitele je ovládnout základní znalosti z psychologie a vedení kolektivu, za výhodu považujeme dobrou znalost aspoň jednoho světového jazyka. Abychom dosáhli tohoto stavu, velmi výrazně motivujeme dobré učitele, a to jak finančně, tak i dalšími výhodami. Odkazujeme také na připravovaný Standard kvality profese učitele, který bude zmiňované požadavky přesněji uvádět. Střední školy jsou tradičně chápány jako zařízení, kam docházejí žáci proto, aby se připravili na další studium a/nebo na výkon povolání. Tento úhel pohledu je však velice zúžený, nelze přece redukovat několik let školní práce na pouhou přípravu na něco dalšího. Myslíme si, že minimálně stejně důležité je, abychom předali našim žákům dostatečné kompetence v základních vzdělávacích oblastech, které jim dovolí se orientovat v životě, spolupracovat s ostatními lidmi a podílet se spolu s nimi na rozvoji světa. K tomu je nezbytné, aby uměli využívat informace, pracovat s nimi a hodnotit je. 3.2 Organizace výuky Denní forma studia Výuka je rozdělena do vyučovacích hodin po 45 minutách a začíná v 8:15. Tato volba se nám osvědčila již v minulých školních rocích. Protože žáci nebydlící v ČB mají jistotu, že se do školy dostanou v čas. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

13 Ve výuce jsou používány nejen klasické didaktické pomůcky, ale i počítače, dále dataprojektory či volitelně interaktivní tabule. Žáci při výuce využívají notebooky a je kladen důraz na střídání činností, aby nedocházelo k poškození zdraví z důvodu dlouhé práce na počítači. Všeobecně vzdělávací předměty mohou být vyučovány společně pro obor Gymnázia a Informační technologie. Do standardního vyučování jsou dvakrát ročně začleňovány projektové týdny. V těchto týdnech žáci navštěvují nejen knihovny, muzea, planetária, různé firmy a organizace, ale i méně obvyklá místa jako je věznice, spalovna odpadů, hasičská stanice či návštěva jaderné elektrárny. Od druhého ročníku žáci absolvují povinnou souvislou praxi (viz samostatná kapitola) Kombinovaná a dálková forma studia Při kombinované formě studia student kombinuje možnost docházet do výuky v běžné denní formě studia a možnost konzultací s vyučujícími a samostudiem doma. Vzhledem k širokému využití e-learningového systému má student probíranou látku i podklady online k dispozici. Písemné práce, domácí úkoly vypracovává dle pokynů a dohody s vyučujícím. V dálkové formě studia student využívá e-learningového systému spolu s povinnými konzultacemi (rozpis uveden v oddílu 4.2. Učební plán dálková forma studia) Písemné práce, domácí úkoly, projekty a referáty vypracovává dle pokynů vyučujících. 3.3 Realizace praktického vyučování Praktické vyučování je realizováno nejen v předmětu Praktická cvičení, jehož součástí je Souvislá čtrnáctidenní praxe Praktická cvičení Předmět Praktická cvičení je těžištěm pro praktické osvojení dovedností a aplikací všeobecných odborných vědomostí. Plní funkci integrujícího předmětu, v němž se realizují praktické činnosti nutné pro získání profesionálních návyků v oblasti IT, upevňují se návyky a získávají první zkušenosti. Žáci se ve spojení s dalšími předměty (jako Operační systémy, Počítačové sítě, Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

14 Technické vybavení, ) učí účelně sestavovat, instalovat, opravovat a diagnostikovat problémy s VT a také dodržovat zásady chování, hygieny a bezpečnosti práce. Zároveň dodržují ekonomické normy, jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu práce. Praktické vyučování je vykonáváno v běžných třídách za pomoci různorodých pomůcek, v serverovně a v počítačové učebně pod vedením pedagogických pracovníků nebo kvalifikovaných instruktorů Souvislá praxe V tomto oboru studia je od 2. ročníku (ve všech formách studia) povinná souvislá čtrnáctidenní praxe (tj. 10 pracovních dní po 6 hodinách). Žáci si místo praxe mohou zvolit sami (samozřejmě v rámci oboru), případně jim praxi zajistí škola. Vše je důsledně ošetřeno smlouvou o praxi, výstupem pak je hodnocení jak ze strany firmy, tak i od žáka každý si vede deník praxe. Praxe žáků tohoto oboru probíhá ve firmách, které vycházejí vstříc potřebám školy. Mezi ně například patří: IT Systems a.s., Sophia, Abbacus, Ramm, Jednota, JČU, 3.4 Výchovné a vzdělávací strategie Při stanovování výchovných a vzdělávacích strategií vycházíme z klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program. Ty představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Úroveň klíčových kompetencí představuje žádoucí stav, ke kterému se mají všichni žáci na základě svých individuálních předpokladů postupně přibližovat. Na jejich základě chceme dát našim absolventům dobrý vklad pro jejich orientaci a pro celoživotní učení, které se v tomto století stane v evropském prostředí nezbytností. V následujících odstavcích jsou uvedeny strategie, které jsme stanovili jako prioritní Kompetence k učení cíl umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

15 klíčové kompetence motivovat k celoživotnímu vzdělávání; naučit efektivně vyhledávat a zpracovávat informace pomocí moderních informačních technologií; rozvíjet schopnost rozlišení podstatných a klíčových informací od méně důležitých; naučit kriticky hodnotit informace, nepřejímat automaticky myšlenková schémata a informace z médií; jak jich dosahujeme? Předkládáme učivo přiměřené obtížnosti, s přihlédnutím k reálným možnostem žáků. Klademe důraz na princip názornosti a na využití počítače jako didaktické techniky. Každý student a učitel má k dispozici notebook, učebny jsou vybaveny připojením k internetu, dataprojektorem a plátnem, případně interaktivní tabulí. V průběhu roku organizujeme exkurze, akce, které mají za úkol přiblížit a pomoci pochopit teoreticky získané informace v praxi. Rozvíjíme samostatnost žáků ve volbě a organizaci práce. Poskytujeme dostatek času k trvalému osvojení učiva. Vedeme k hodnocení sebe i druhých. V průběhu školního roku probíhají projektové týdny, žáci zpracovávají a hodnotí své projekty a vyjadřují se k jednotlivým pracím. Žáci mají prostor k diskuzi o navrhované známce při ústním zkoušení a spolurozhodují o hodnocení domácích úkolů nebo jiných prací. Rozvíjíme u žáků kultivovanou komunikaci. Každý předmět má stanoven minimální počet hodnocení v průběhu pololetí a čtvrtletí. Žáci komunikují s učiteli nejen ve vyučovacích hodinách, ale také mimo vyučování, a to prostřednictvím u, školního e-learningového systému nebo sociálních sítí, resp. Skype. Učíme žáky pracovat s informacemi. Vyhledávají informace na internetu, zpracovávají samostatné nebo skupinové projekty, jsou vedeni k tvorbě anotací a abstraktů učiva ze studijních materiálů předkládaných učiteli, webových zdrojů nebo z učebnic. Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, např. při tvorbě školního e-learningového systému, při zpracovávání domácích úkolů nebo tvorbě výstupů projektů. Poskytujeme žákům rady, jak se učit. Zpracováváme pro ně materiály, které je se správnými způsoby učení seznamují. Podporujeme účast na vědomostních soutěžích. Vyučovací hodiny organizujeme jako pestré, se střídáním činností. Tvoříme pro žáky zajímavé a podnětné úlohy, a to i v písemných pracích. Dopřáváme žákům možnost prožít si úspěch. Nešetříme pochvalami, kladná motivace je prioritní. Vysvětlujeme jim praktický význam získávaných znalostí a dovedností. Žáci tak mnohem lépe chápou, proč musí zvládnout i obtížné pasáže učiva. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

16 3.4.2 Kompetence k řešení problémů cíl podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažovaní a řešení problémů klíčové kompetence naučit rozpoznávat hlavní příčinu problému; vést k hledání vhodné strategie řešení; podnítit logické uvažování; zvládat stresové situace. jak jich dosahujeme? Učíme v souvislostech a v mezipředmětových vazbách. Umožňujeme žákům využívat maximum klasických a elektronických informačních zdrojů. Učíme je informace nejen vyhledávat a shromažďovat, ale také třídit a zpracovávat. Při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Žákům zadáváme projekty, na kterých pracují ve skupinách. Každý člen skupiny má v projektu svou funkci a zodpovědnost za daný úkol. Podporujeme netradiční způsoby učení - školní e-learningový systém, powerpointové prezentace, projektové a modulové výuky, exkurze. Zapojujeme žáky do miniprojektů a diskusí s cílem vyřešení určitého problému. Vedeme žáky k objektivnímu zhodnocení problémových situací. Směrujeme žáky k zhodnocení možných řešení s ohledem na dopad vůči zúčastněným. Do hodin zařazujeme problémové úlohy. Učíme žáky plánovat postupné činnosti při řešení problémů Komunikativní kompetence cíl vést žáky k všestranné a účinné komunikaci klíčové kompetence naučit výstižně a souvisle formulovat své myšlenky a názory; rozvinout vyjadřovací schopnosti; ovládat jeden až dva světové jazyky; naučit dialogu a komunikaci ve skupině. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

17 jak jich dosahujeme? Vedeme žáky k vhodným formám komunikace se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými. Učíme žáky formulovat své myšlenky, argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor s respektem k názorům ostatních a zároveň poslouchat názor jiných. Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků - zejména při ústním zkoušení nebo projektové výuce. Podporujeme vzájemnou komunikaci žáků všech tříd - adaptační kurzy, lyžařské a další sportovní kurzy, společné projekty, výlety a exkurze. Podporujeme prezentaci aktivit školy samotnými studenty formou příspěvků na web, blog, článků do regionálního tisku či specializovaných časopisů. Učíme žáky pravidlům elektronické komunikace. Vedeme žáky k vhodnému a rozumnému využívání internetu, upozorňujeme na možnost vzniku závislosti. Rozvíjíme schopnost a dovednost rozumět, domluvit se, číst a psát nejméně v jednom, lépe ve dvou cizích jazycích (pro obor IT druhý jazyk nepovinný). Zadáváme žákům referáty, které poté přednášejí před třídou, a to nejčastěji za současného použití prezentační techniky. Ve vyučovacích hodinách užíváme skupinových forem práce Personální a sociální kompetence cíl rozvíjet schopnost začlenit se do kolektivu, respektovat názor a práci druhých klíčové kompetence zapojit do společnosti a vymezit roli v ní; uvědomit si svá práva, povinnosti a zodpovědnost za sebe i svou rodinu; naučit skupinové spolupráci, sebekontrole a sebehodnocení. jak jich dosahujeme? Zapojujeme žáky do organizace činnosti školy (informační systém, výzdoba školy, organizace soutěží). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Učíme žáky týmové práci a respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učitelé podněcují u žáků empatii, sociální cítění a aktivní pomoc společensky znevýhodněným občanům. Odmítáme vše, co narušuje dobré vztahy, preferujeme vstřícnou a přátelskou atmosféru. Podporujeme vzájemnou pomoc při získávání vědomostí, znalostí a dovedností. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

18 Vedeme žáky k vzájemnému respektu. Učíme odmítavému postoji k negativním formám sociální komunikace. Při získávání kompetencí v této oblasti využíváme i společné akce (projekty, zájezdy, exkurze, ) Občanské kompetence a kulturní povědomí cíl vychovávat z žáků svobodné, zodpovědné a nezávislé osobnosti klíčové kompetence posílit vědomí sounáležitosti s obcí, státem, resp. celou Evropou a světem; porozumět odlišným kulturám a náboženstvím a opovrhovat rasismem a xenofobií; naučit chránit životní prostředí a kulturní dědictví země. jak jich dosahujeme? Uplatňujeme sebepoznávací metody, seznamujeme žáky s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pravidel školy, společně pak dbáme na jejich dodržování. Organizujeme osobní setkávání (besedy, účast na společných akcích) žáků s významnými osobnostmi kultury, politiky, sportu a s dalšími osobnostmi, které jsou úspěšné v některé oblasti lidské činnosti a působí tak jako dobrý profesní i lidský příklad. Vedeme žáky k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice a seznamovali se kulturami jinými. K tomu mimo jiné využíváme i přítomnosti žáků cizích národností ve škole. Žáky zapojujeme do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (Comenius), navštěvujeme výstavy a kulturní akce zaměřené na odlišné kultury a náboženství. Seznamujeme žáky s náboženskou různorodostí Země. Odmítáme jakékoliv projevy ponižování, opovrhování, rasismu. Vysvětlujeme problémy menšin a důvody jejich postavení ve společnosti. Naším heslem je různorodost je solí života. Ve výchovách klademe důraz na prožitek. Ukazujeme, jak se liší podmínky pro život v jednotlivých zemích světa. Podporujeme kladný vztah k znevýhodněným občanům a k seniorům. Klademe důraz na environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů (konkrétně papíru a plastů), šetření vodou a energiemi. Zdůrazňujeme nutnost zachování přírodního bohatství Země a ochrany biosféry. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

19 3.4.6 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám cíl rozvíjet schopnost uplatňovat vědomosti a dovednosti v praxi klíčové kompetence: osvojit základní pracovní dovednosti a návyky; pochopit principy tržní ekonomiky; orientovat se v obchodu a na trhu práce. jak jich dosahujeme? Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci. Zjišťujeme profesní orientaci žáků formou rozhovorů a dotazníků. Výuku doplňujeme o praktické exkurze, návštěvu odborných výstav a veletrhů, na kterých žáci mohou pozorovat, jak fungují principy podnikání v praxi. Výuku odborných předmětů zajišťují odborníci z praxe, což pomáhá žákům při profesní orientaci. Vedeme žáky k osvojování základních tržních principů a k jejich využití v praktických činnostech. Učíme žáky vyhledávat a porovnávat obchodní nabídky a podmínky prodeje, a tím vyhodnocovat výhodnost nabídek na trhu. Organizujeme odborné přednášky. Dovolujeme tak žákovi učinit si přesnější představu o jeho možných budoucích povoláních. Nabízíme kurzy a nepovinné předměty, abychom tak posílili profesní orientaci žáků. Spolupracujeme s Úřadem práce Matematické kompetence cíl rozvíjet matematické myšlení a funkčně využívat matematické dovednosti v reálném životě klíčové kompetence: orientovat se v základních jednotkách; osvojit si základní matematické dovednosti a návyky; převádět reálné problémy do matematické řeči ; dokázat vyřešit problém, dojít k výsledku a odhadnout jeho správnost; Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

20 rozvíjet dovednost číst a vytvářet různé formy grafického znázornění; orientovat se v základní nabídce útvarů a těles. jak jich dosahujeme? Vedeme žáky k osvojování základních matematických principů a k jejich využití v reálném životě. Naším heslem je názornost. Snažíme se ukázat uplatnění matematiky v reálném životě. Preferujeme porozumění a podporujeme práci se vzorci, tabulkami apod. namísto prostého zapamatování či biflování vzorců a postupů. Vedeme žáky k tomu, aby při práci vyhodnocovali správnost svého postupu a výsledku. V případě nezdaru vedeme žáky, aby dokázali najít a opravit své chyby. Učíme žáky formulovat své myšlenky, argumentovat a obhajovat svůj vlastní postup a názor. Snažíme se žákům ukázat, že problém se dá rozložit na menší celky podproblémy, které jsou lehčího rázu. Dále ukazujeme, že problém se dá zjednodušit za použití náčrtků, grafů či pomocných výpočtů Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi cíl rozvíjet tzv. počítačovou gramotnost, jejíž součástí je práce s IVT (a to nejen s HW ale i SW), dále pracovat s dalšími prostředky ICT a informacemi klíčové kompetence: používat nejen osobní počítač, ale i další zařízení pro běžnou práci; orientovat se v operačním systému; pracovat se základním a aplikačním programovým vybavení; komunikovat nejen em; pracovat s informacemi a to nejen je vyhledávat, ale i posuzovat jejich správnost a věrohodnost. jak jich dosahujeme? Snažíme se žáky seznámit se základními principy práce s prostředky informační a komunikační technologie. Při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Informační technologie EDUCAnet M/01 Informační technologie Platnost: od 1. září

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

S notebookem do školy

S notebookem do školy Školní vzdělávací program S notebookem do školy zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia EDUCAnet Soukromé gymnázium Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program Škola pro podnikavé Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství Školní vzdělávací program Textilní výroba Tkalcovství Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Textilní a oděvní výroba Kód: 31-57-E/01

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby Školní vzdělávací program Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Úvodní identifikační

Více