Obchodní podmínky NanoTrend s.r.o. 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky NanoTrend s.r.o. 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Obchodní podmínky korporace NanoTrend s.r.o. sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, Brno, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky, (dále jen obchodní podmínky ), jsou platné pro veškeré smlouvy uzavírané s poskytovatelem, kterým je NanoTrend s.r.o., sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, Brno, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 79948, (dále jen poskytovatel ), a práva a povinnosti objednatele. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy kupní, o dílo případně jiné smlouvy, (dále jen smlouva ), uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou, (dále jen objednatel ) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu s poskytovatelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem může vznikat prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, (dále jen prostředky komunikace na dálku ), prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky, (dále jen webové rozhraní ) Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám dle aktuálního sazebníku dodavatele Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce Znění obchodních podmínek může poskytovatel doplnit či změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem Informace poskytnuté v souladu s ustanovením 1811 odst. 2, 1820 odst. 1 a 1826 odst. 1 občanského zákoníku:

2 a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: tel.: (+420) , b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: na webovém rozhraní c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou); d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; e) náklady na dodání: specifikováno v následujícím ustanovení těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb); f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele, h) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; i) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; j) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; k) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby poskytovatel eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence v elektronické podobě scan listin; l) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce; m) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní přičemž objednatel je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží; n) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: objednatel je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. o) Se stížnostmi se objednatel může obrátit na V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se objednatel může obrátit na příslušný státní orgán. p) Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní.

3 2. Vymezení pojmů 2.1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. poskytovatel Dodavatel/poskytovatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává objednateli výrobky nebo poskytuje služby Objednatel/spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, 2.4. Objednatel/nikoli spotřebitel - je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 3. Uzavření smlouvy, předmět a místo plnění 3.1. Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je objednatel dostatečným způsobem před vlastním objednáním upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb jsou tedy nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či em. V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží či službě, b) způsobu úhrady ceny zboží či služby, c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako objednávka ) Předmětem smlouvy jsou pouze zboží nebo služby výslovně uvedené ve smlouvě, popř. objednávce, pokud nebylo sjednáno mezi objednatelem a poskytovatelem jinak Místem plnění je sklad a vybrané prodejny poskytovatele, popř. jiné místo, pokud to vyplývá z charakteru poskytované služby Každé zboží nebo služba obsahují ve webovém rozhraní viditelnou informaci o ceně. Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků s výjimkou dopravy a poštovného, které jsou sjednávány zvlášť Ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou je zboží takovouto cenou viditelně označeno. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít s objednatelem smlouvu za jiných podmínek ve vztahu k ceně, místu plnění aj Cena služby se skládá ze základního měření, případně analýzy V případě, že objednatel zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů objednatelem

4 použije objednatel tlačítko Odeslat objednávku, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly objednatelem uvedené v objednávce, jsou poskytovatelem považovány za správné a poskytovatel není povinen ověřovat jejich pravdivost. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou ve webovém rozhraní či v objednávce. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů objednatelem Poskytovatel se zavazuje doručit objednateli objednané zboží či poskytnout objednané služby a objednatel se zavazuje poskytovateli objednané zboží či služby uhradit v plné výši Objednatel se zavazuje zpřístupnit objekt poskytovateli k provedení objednané služby. Jestliže objednatel neumožní přístup pro vykonání služby, poskytovatel změří objekt v rámci dostupnosti. Pokud poskytovatel provede službu a výsledky nebudou relevantní, služba proběhne v náhradním termínu dle reklamačního řádu na náklady firmy. Kompenzace bude formou slevy z poskytnuté služby nebo dodání snímku měření navíc Smluvní vztah mezi stranami vzniká okamžikem akceptace, potvrzení objednávky (nikoliv tedy odesláním objednávky). Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena zpravidla prostřednictvím u, uhrazení smluvené částky na účet poskytovatele, výjimečně může být provedena i telefonicky Poskytovatel je vždy oprávněn zpravidla em či telefonicky v závislosti na specifikaci objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě vzniká smluvní vztah až potvrzením ze strany objednatele K přechodu vlastnického práva ke zboží z poskytovatele na objednatele při koupi dochází zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. 4. Cena za zboží a služby, platební a dodací podmínky 4.1. Cena zboží a služeb nezahrnuje případné náklady spojené se zabalením zboží a dále náklady na poštovné Při uzavření objednávky na zboží nebo služby vyžaduje poskytovatel zálohu minimálně ve výši 50 % z ceny dle konkrétních okolností. Zálohu je možné převést na účet /2010, variabilní symbol bude sdělen při uzavření objednávky. V takovém případě se objednávka stane závaznou až po obdržení zálohy na účet poskytovatele. Zboží bude objednatelem doplaceno v momentě dodání na adresu objednatele nebo osobním vyzvednutí objednatelem, popř. při poskytnutí služby. V případě doplatku hrazeného převodem na účet je nutné mít doplatek uhrazen před dodáním zboží nebo poskytnutím služby (je nutno počítat že bankovní převod trvá 1-3 dny) Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.11, požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží popř. poskytnutím služby. Použití ustanovení 2119 odst. 1 občanského zákoníku strany vylučují Poskytovatel vystaví objednateli k provedené platbě na základě smlouvy daňový doklad. Poskytovatel je plátcem DPH. Daňový doklad fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele společně se zbožím nebo předá osobně V případě, že poskytovatel poskytuje slevy z ceny zboží nebo služby, nelze tyto slevy vzájemně kombinovat, pokud poskytovatel nestanoví jinak Dodací lhůta se pohybuje dle dostupnosti a provozních možností poskytovatele v rozmezí 1-8 týdnů. Objednatel bere na vědomí, že u některých služeb se může doba poskytnutí služby lišit

5 v závislosti na povětrnostních a atmosférických podmínkách, počasí, v případě, že služba nebude poskytnuta do 12 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, bude částka vrácena. 5. Odstoupení od smlouvy 5.1. Do doby převzetí zboží objednatelem je objednatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem Objednatel má právo v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele V tomto případě objednatel oznámí poskytovateli, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu Poskytovatel poskytuje pro případ odstoupení objednatele od kupní smlouvy i Vzorového poučení o právech objednatele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. je přiložen na konci obchodních podmínek V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší Zboží by mělo být poskytovateli vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je přijal. Poskytovatel vrátí objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím objednatel souhlasil. Objednateli však tím nevzniknou další náklady Jestliže objednatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy zboží, který poskytovatel nabízí, vrátí objednateli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží poskytovateli však provádí objednatel na vlastní náklady) Objednatel bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká poskytovateli vůči objednateli právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny Odstoupí-li objednatel od kupní smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než jí objednatel zboží předá nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal Ve vlastním zájmu zašle objednatel zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

6 5.13. V některých případech může poskytovatel objednateli poskytnout dárek. V tomto případě je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek V případě, že byly na základě smlouvy o poskytnutí služeb poskytovatelem poskytnuty služby objednateli s jeho výslovným souhlasem, nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 6. Práva z vadného plnění 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Poskytovatel je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má objednatel práva z vadného plnění Poskytovatel se zavazuje plnit ve střední jakosti, není li mezi stranami ujednána jakost jiná Poskytovatel plní vadně zejména tehdy: a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

7 c) ujistí-li objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji Poskytovatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů Ustanovení uvedená v čl. 6.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc měla vady již při převzetí Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní poskytovatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho poskytovatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě Objednatel by měl věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy Objednatel sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu poskytovatele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy Je-li o nepodstatné porušení smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může poskytovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

8 6.16. Neodstraní-li poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu poskytovatele Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li objednatel věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí objednatel poskytovateli, co ještě vrátit může, a dá poskytovateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch Neoznámil-li objednatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud poskytovatel nestanoví lhůtu delší. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost Toto se však nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí objednatelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod Neoznámil-li objednatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji objednatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K tomu soud přihlédne jen k námitce poskytovatele, že vada nebyla včas oznámena. Poskytovatel však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které poskytovatel v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět Požádá-li o to objednatel, potvrdí mu poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Poskytovatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti Je-li to potřebné, vysvětlí poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení poskytovatel zároveň uvede, že další práva objednatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

9 6.28. Ujednají-li si poskytovatel a objednatel zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil Práva z vady se uplatňují u poskytovatele, u kterého věc byla koupena. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně patřící poskytovateli, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo v místě sídla poskytovatele. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě poskytovatele nebo v místě pro objednatele bližším, uplatní objednatel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi poskytovatelem a objednatelem při koupi věci Uplatní-li objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je poskytovatel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci Pro reklamaci prosím kontaktujte poskytovatele písemně dopisem, telefonicky , em nebo osobně na adrese Kořenského 1663/23, Brno Reklamaci objednatel uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Za účelem určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci by objednatel měl předložit výrobek servisnímu pracovníkovi poskytovatele. Dále je objednatel povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat poskytovateli, si objednatel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly Zboží k reklamaci objednatel zašle běžným obchodním balíkem na adresu: Kořenského 1663/23, Brno Součástí reklamace by mělo být přiložení (v případě osobního uplatnění předložení) dokladu o koupi a popis závady Poskytovatel objednatele upozorňuje, že zboží zaslané na dobírku nebude přijato Po vyřízení reklamace bude poskytovatel objednatele nejčastěji telefonicky, em, případně dopisem kontaktovat.

10 6.42. V případě, že poskytovatel poskytl zdarma k nákupu benefit ve formě dárku, nevztahují se na takový dárek práva objednatele coby spotřebitele Specifikace zboží a služeb: nanotechnologie, ekologické služby. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce V případě existence mezinárodního prvku v právním vztahu strany sjednávají, že se práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná Informace o zboží mohou být zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby a hackerské útoky vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je objednatel a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb objednatele či tarifům dodavatelů jiných služeb, které objednatel využívá Obchodní podmínky jsou platné a účinné v den uzavření smlouvy, jsou k dispozici pro objednatele na webových stránkách poskytovatele a v prodejnách poskytovatele. Poskytovatel si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání em poskytnuty Poskytovatel může poskytovat na zboží slevy. Ceny u zboží v akci platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou objednatelem v objednávce, a to včetně elektronických daňových dokladů. Objednatel s tímto postupem výslovně souhlasí Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní poskytovatele Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a Vzorové poučení o odstoupení Kontaktní údaje poskytovatele: NanoTrend s.r.o. sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, Brno, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) společnosti EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.

1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti YAGER GROUP, s.r.o., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 24232181 (dále

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LOSAN s.r.o. se sídlem, identifikační číslo: 64053580 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10071 pro prodej zboží

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku Obchodní podmínky e-shopu Naturmetika 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavíraní na jedné straně společností MIRAVA,

Více

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem webových stránek a internetového obchodu www.4fitness.cz je Filip Degl, Černého 39, 635 00 Brno, IČO: 74 55 03 22,

OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem webových stránek a internetového obchodu www.4fitness.cz je Filip Degl, Černého 39, 635 00 Brno, IČO: 74 55 03 22, OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem webových stránek a internetového obchodu www.4fitness.cz je Filip Degl, Černého 39, 635 00 Brno, IČO: 74 55 03 22, DIČ: CZ8208303840, zapsán Živnostenským úřadem města

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje Kontaktní údaje Jméno: Veronika Šiblová Sídlo: Werichova 25, 779 00 Olomouc IČ: 87503964 Podnikatel zapsán: v živnostenském rejstříku Mm Olomouc, č.j.: SMOL/117463/2013/OZIVN/Lin E-mail: eshop@mojegalanterka.cz

Více

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20674.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20674. Obchodní podmínky společnosti BScom s. r. o. Provozovatel obchodu: BScom s. r. o. Sídlo společnosti: Trutnov, Spojenecká 69, PSČ 541 01 IČ: 27466787 DIČ: CZ27466787 Společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10 GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com www.griffprokocky.cz Charkovská 20, 101 00, Praha 10 IČ: 76104826, DIČ: CZ7951171767 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Vlčková GRIFF pro kočky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. provozovanou Martinem Zajíčkem. se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01

OBCHODNÍ PODMÍNKY. provozovanou Martinem Zajíčkem. se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro internetovou stránku www.spravnejprotein.cz provozovanou Martinem Zajíčkem se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01 identifikační číslo: 03935256 zapsaného v živnostenském rejstříku

Více