Identifikace tématických sociálních sítí sítí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace tématických sociálních sítí sítí"

Transkript

1 Identifikae tématikýh soiálníh sítí sítí Jiří Jelínek 1 1 Katedra Katedra managementu managementu informaí, informaí, FM, Vysoká FM, škola Vysoká ekonomiká, škola ekonomiká, Jarošovská 1117/II, Jarošovská /II, 01, Jindřihův , Jindřihův Hrade Hrade Abstrakt. V rámi tohoto rojektu byl navržen ostu identifikae tématikýh soiálníh sítí omoí analýzy výstuů webovýh vyhledávaíh systémů o zadání určité odborné oblasti či seifikého klíčového slova. Byla vytvořena metoda identifikae vlastníh jmen osob a byly zkoumány možnosti automatizae této činnosti. Dále byla ozornost věnována významovému zřesnění těhto jmen a odstranění říadnýh duliit. Součástí rojektu bylo také vytvoření mehanizmu ro odhalování odbornýh vazeb mezi jedini. Zkoumány byly i různé formy vizualizae výslednýh sítí. Předkládaný řísěvek oisuje kromě výše uvedenýh metod i z nih vyházejíí raktiké řešení a výsledky získané jeho testováním v raxi. Klíčová slova: WWW, grafy, soiální sítě, NER, deteke vazeb mezi termy 1 Úvod Hlavním motivem sesání tohoto řísěvku je rezentovat metody a ostuy oužitelné v softwarovém nástroji umožňujíím, okud možno automatiky, identifikovat a následně zobrazit odborné vazby mezi jednotlivi na základě obeně dostunýh dat získanýh webovými vyhledávači. Takový nástroj by mohl výrazně omoi ři orientai kdo je kdo v dané oblasti, bylo by možné identifikovat významné jedine a ři odborné rái se soustředit na informae od ramene. Vyhledávání vlastníh jmen osob v rostředí WWW a jejih další zraování není říliš rozšířenou službou. Je samozřejmě možné využít ři hledání konkrétního jména standardní vyhledávaí systémy, otázkou však je, nakolik jsou získané výsledky raktiky oužitelné, jestliže na dotaz John Smith dostaneme nař. vyhledávačem Google 261 milionů odkazů. Také je otázkou, zda rávě takto oložený dotaz nejlée vystihuje otřeby uživatele a oskytne odovědi, které uživatel he získat. Většinou nás nezajímají ani tak jména samotná, jako síše jména v určitém kontextu (oblasti), který lze ro účely vyhledávání harakterizovat vybranými klíčovými slovy. Dotaz tedy častěji směřuje síše na zvolenou oblast, ve které nás zajímají vlastní jména osob s ní sojenýh a vztahy těhto osob. Právě na základě výše uvedené úvahy byl vytvořen tento řísěvek. S ostuem raí se však ukázalo, že oblast identifikae a zraování vlastníh jmen osob vyžaduje širší zkoumání a také, že výsledky mohou být užity ři odoře širšího sektra činností, než byl ůvodní ředoklad. Válav Snášel (Ed.): Znalosti 2008, , ISBN FIIT STU Bratislava, Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, 2008.

2 Identifikae tématikýh soiálníh sítí 91 Přísěvek je dále rozdělen do několika kaitol. Druhá kaitola harakterizuje současný stav v ředmětné oblasti výzkumu. Třetí kaitola se věnuje navrhovaným ostuům a metodám ro deteki vlastníh jmen osob, zřesnění jejih významu a deteki vazeb mezi osobami. Čtvrtá kaitola oisuje arhitekturu navrženého rototyu a rezentuje dosažené výsledky. Kaitola átá shrnuje elý rojekt a nastiňuje další ostu. Šestá kaitola je ak závěrem řísěvku. 2 Současný stav Celý roblém deteke a následného zraování vlastníh jmen osob ro výše osaný účel lze rozdělit do několika fází, které budou diskutovány dále. První z nih je deteke vlastníh jmen osob. Tato oblast je obvykle označována jako NER (Named Entity Reognition), EI (Entity Identifiation) či EE (Entity Extration) a její historie sahá do 90. let minulého století. Přístuů k řešení tohoto úkolu je několik: 1. Metody NLP jsou jednou z rvníh metod deteke vlastníh jmen osob. Jejih základem je obvykle syntaktiká analýza větné stavby textu a užití ravidel ro identifikai jmen. Velmi odstatnou součástí detekčníh mehanizmů je také sledování velkýh očátečníh ísmen slov. To však může některé informační zdroje diskriminovat (některé zravodajské agentury nař. šíří zrávy sané ouze velkými ísmeny). Detekovat lze nejen vlastní jména osob, ale i míst a organizaí [3]. Příkladem užití gramatikýh ravidel může být nař. tagger ANNIE [1], který je součástí balíku GATE nebo systémy FreeLing [5] či NE lassifier [3]. 2. Druhou možností je statistiký řístu. Užity mohou být běžně užívané klasifikátory, zejména naivní bayesovský klasifikátor. Metoda vyhází z dostatečně obsáhlé trénovaí množiny. Na základě ručního ohodnoení říkladů z této množiny je ři následujíím výskytu stejného termu vyočtena ravděodobnost jeho říslušnosti k ozitivně či negativně hodnoeným říkladům. 3. Podobná metoda vyhází z existene rozsáhlýh slovníků vlastníh jmen osob. Od statistikého řístuu se liší ředevším existení ouze ozitivně hodnoenýh říkladů a římým orovnáváním zkoumaného termu se slovníkem. Tento ostu je osán nař. v [14]. Problémem je zde získání dostatečně obsáhlýh slovníků. 4. Využití kontextu je rovněž zajímavý řístu k deteki vlastníh jmen osob. Je založen na zkoumání bezrostředního okolí daného slova či sousloví [12], řičemž na slova blízká zkoumanému termu může být ulatněn statistiký řístu, na základě kterého je ak danému termu řiřazena ravděodobnost, s jakou se může jednat o vlastní jméno osoby. Fáze zřesnění významu je v říadě vlastníh jmen osob dosti komlikovaná a dosahované výsledky nejsou nikdy storoentní. Hlavní úkoly jsou zde následujíí: 1. Samostatným roblémem je čištění vstuníh dat, ve kterýh mohou být gramatiké hyby a řeisy. Jednou z možností je orovnávání jmen na

3 92 Jiří Jelínek základě fonetiké hodnotíí funke a užití rozsáhlýh slovníků ro koreki hyb. 2. Odlišit osoby se stejným vlastním jménem tento úkol je obvykle řešen s omoí dolňkové informae. Tou může být nař. tématiká oblast, se kterou je osoba sojena, v říadě autorů název jejih ublikae, informae o geografiké oloze, atd. Samotné odlišení (klasifikae) je ak realizováno klasifikátory raujíími na základě strojového učení. Nař. v [8] je jako dolňkový údaj oužit název ublikae dané osoby a ro klasifikai je zvolen naivní bayesovský klasifikátor nebo Suort Vetor Mahines (SVM). Tato fáze nemůže být zela oddělena od následujíí. 3. Dále je nutné identifikovat vlastní jména osob s různou formou záisu řešení často vyhází z čistě syntaktikýh ravidel definujííh ro dvě formy záisu zůsob jejih orovnání a ohodnoení a uřednostňovaný výstu. Preferován může být jak o nejkratší záis daný říjmením a říadně iniiály rvního křestního jména (který je vlastně nejobenějším označením jedine) nebo záis o nejúlnější obsahujíí lná znění všeh jmen. Dalším krokem je deteke vazeb mezi osobami identifikovanými svými vlastními jmény. Pokud si uvědomíme, že tento roes je ouze seiálním říadem deteke vazeb mezi termy, je možné ři řešení vyházet rávě z této širší oblasti. Metoda navržená v [11] nař. detekuje vazby termů na základě jejih současného výskytu v dokumenteh. Ohodnoení vazeb a ulatnění rořezávaíh tehnik je založeno na odmíněnýh ravděodobnosteh jejih výskytu (každá vazba je háána jako orientovaná a je tedy ohodnoena v obou směreh). V [11] jsou uvedeny i další navazujíí ostuy možného využití takto získanýh dat o vztazíh termů. 3 Navržené ostuy Při návrhu metod deteke a zraování vlastníh jmen osob bylo hlavním ílem definovat komletní metodiku elého roesu tak, aby na jejím základě mohla být vytvořena oužitelná alikae. Celý ostu byl rozdělen do následujííh fází: 1. Deteke jmen osob 2. Zřesnění významu (identifikae) 3. Deteke vazeb mezi jmény Jednotlivé fáze budou nyní robrány odrobněji. 3.1 Deteke vlastníh jmen osob Úkol, který je nutné v této části vyřešit, lze definovat takto: mějme zadaný rostý text obsahujíí vlastní jména osob, ožadovaným výstuem je seznam těhto jmen. V oisovaném říadě je vstuem WWW stránka, jejíž URL je buď římo zadané nebo získané jako součást výstuu vyhledávače. Samotná deteke jmen robíhá v několika dále osanýh fázíh. První z nih je oužití masky na vstuní text. Tento krok odhaluje možné kandidáty na vlastní jména osob. Příustné formy záisu jsou v zásadě dvě: jméno1 jméno2

4 Identifikae tématikýh soiálníh sítí 93 říjmení nebo říjmení, jméno1 jméno2. Na oziíh křestníh jmen mohou být rovněž ouze iniiály, druhé křestní jméno může být vyneháno. Paralelně s tímto zůsobem deteke robíhá identifikae NLP s omoí balíku Named Entity Tagger [3], jehož výstu je sloučen s výstuy výše uvedené metody. Kandidáti z takto získané množiny jsou následně ohodnoeni několika různými tehnikami. Cílem hodnoení je kvantifikovat šani, s jakou je kandidát skutečně vlastním jménem osoby (čím vyšší kladné hodnoení, tím větší šane, že jde o vlastní jméno osoby). První část ohodnoení vyhází z kontroly křestníh jmen. Pro tento krok byla ze serveru [2] extrahována běžně oužívaná křestní jména ro elou škálu jazyků (angličtina, němčina, čeština, arabština, čínština, atd.). Dalším zdrojem referenčníh dat byla databáze DataBase systems and Logi Programming (DBLP) [4] obsahujíí bibliografiké informae o obsahu hlavníh časoisů a sborníků zaměřenýh na výše uvedenou oblast. Vytvořená databáze (a unikátníh jmen) je ak užita ke kontrole křestníh jmen, nalezení kandidáta v databázi vede ke zvýšení jeho kladného ohodnoení o hodnotu k f. Stejný ostu je ulatněn rovněž ři kontrole říjmení. Celý systém je zaměřen na angličtinu, roto byl za základ referenční databáze říjmení oužit výstu sčítání obyvatel USA, kde jsou nejčastější říjmení uvedena [6]. Tento zdroj byl dále dolněn z [9], kde jsou uvedena říjmení studentů amerikýh univerzit z roku 2003 a z DBLP [4]. Získaná databáze obsahuje a říjmení a identifikae kandidáta zvýšila jeho ohodnoení o koefiient k l. Další formou ohodnoení je využití databáze odstatnýh jmen z rojektu WordNet [15] obsahujíí a unikátníh oložek. Ty jsou orovnávány s říjmeními kandidátů. V říadě, že říjmení se nevyskytuje ve WordNetu, je zvýšeno ozitivní hodnoení kandidáta o koefiient k w. Tato kontrola je založena na úvaze, že slova bez reálného významu mohou být říjmeními. Další metody ohodnoení jsou založeny na statistikém riniu učení z ředhozíh rozhodnutí. Systém uhovává jak ozitivně klasifikované kandidáty, ze kterýh se stávají regulérní termy, tak i negativně klasifikované říady. Každý nový kandidát je ohodnoen na základě výočtu koefiientu k s k sm n =, (1) + kde je očet ozitivně hodnoenýh výskytů daného jména, n očet negativně hodnoenýh říadů a k sm je volitelný koefiient odrážejíí váhu tohoto hodnotíího kritéria. Tento systém hodnoení lze samostatně ulatnit jak na říjmení, tak na křestní jména. Poslední kritérium vyhází z modelu osaného v [12] a ostuu uvedeného v ředhozím odstavi. Hodnoení kandidáta je zvýšeno o hodnotu k odle výskytu slov v jeho bezrostředním okolí, které sahá 3 slova řed a tři slova za říslušného kandidáta. Výstuem fáze deteke je seznam kandidátů, u nihž je ro výočet jejih výsledného ohodnoení oužit následujíí vzore: h = k + k + k + k + k (2) f l w n s

5 94 Jiří Jelínek Vyjádření vah jednotlivýh členů je dáno již samotnou volitelnou hodnotou jednotlivýh koefiientů (výjimkou jsou k s a k, jejihž váhy jsou dány maximálními hodnotami k sm a k m ). Výsledné ohodnoení by jistě bylo možné vyjádřit i jiným vztahem, výběr otimálního výočtu a nastavení koefiientů mohou být ředmětem dalšího výzkumu. Seznam kandidátů může být následně rezentován uživateli k ruční klasifikai nebo ohodnoen automatiky. První možnost je odstatná zejména v očátečníh fázíh, kdy není k disozii dostatek klasifikovanýh říkladů vlastníh jmen. Později již lze využít klasifikai na základě uživatelem zadanýh mezníh hodnot hodnoení h min a h max. V říadě h > h max je kandidát ovažován za vlastní jméno, okud h < h min, je jeho výsledné hodnoení negativní. S říady, kdy latí h min < h < h max, lze naložit různě. Vhodnou estou se zdá být jejih vymazání ze seznamu kandidátů nebo jejih ruční hodnoení. Výstuem elé části deteke vlastníh jmen osob je tedy seznam klasifikovanýh kandidátů, z nihž jsou dále zraovávány ouze ozitivní říady, (detekovaná vlastní jména). 3.2 Zřesnění významu Metoda zřesnění významu se zaměřuje ředevším na identifikai osob a seleki jediné formy záisu vlastního jména ro danou osobu, řičemž oba úkoly jsou řešeny současně. Nejrve jsou orovnávány různé formy záisu vlastníh jmen a je testováno, zda označují stejnou osobu. Za kritérium shody je bráno stejné říjmení a shoda křestníh jmen (rvníh) nebo jejih iniiálů. Z takto zjištěnýh možnýh záisů jednoho jména je vybrán ten, který je nejúlnější (okud možno lné znění všeh jmen). Problém identifikae osoby je zjednodušeně řešen s omoí dolňkové informae, kterou tvoří téma (harakterizované klíčovým slovem nebo slovy), ke kterému má daná osoba vztah (o jehož zadání do vyhledávače bylo dané jméno získáno). Při výběru referované formy záisu je roto tento údaj brán v úvahu a orovnávány jsou jen termy z jedné tématiké oblasti. Předokladem tohoto řešení je, že v dané oblasti se vyskytuje ouze jedna osoba s jedinečnou kombinaí jméno - říjmení. 3.3 Identifikae souvislostí mezi termy Identifikae souvislostí mezi termy je rováděna na základě výskytu těhto termů solečně v jednotlivýh vstuníh dokumenteh (WWW stránkáh). Použitý algoritmus vyhází z ostuu uvedeného v [11] s drobnými úravami. Dále uvedené výočty jsou vždy vztaženy k množině dokumentů S vzniklé sjednoením WWW stránek z tématikýh skuin definovanýh výrazy zadanými ro jejih vyhledání do vyhledávače Google. Váha konkrétníh termů se tak může lišit odle arametrů vyhledávání a je definována jako

6 Identifikae tématikýh soiálníh sítí 95 w is = K S k= 1 K S k= 1 n ik k, (3) kde w is je váha termu t i vzhledem k množině tématikýh skuin S, K S očet tématikýh skuin sjednoenýh v S, n k očet dokumentů v dané tématiké skuině a ik očet dokumentů s termem t i v tématiké skuině k. Podle [11] tvoří termy s w is > ráh množinu významnýh termů V, která slouží za základ dalšímu ostuu. Na té jsou dále definovány dvojie termů ( t i, t j ). Pro každou takovou dvojii a ro množinu S lze vyočítat výraz ijs = K S k= 1 2 K S k= 1 ( ik ijk + jk ), i j (4) kde K S je očet tématikýh skuin sjednoenýh v S, ijk očet dokumentů se současným výskytem termů t i i t j v tématiké skuině k a ik, res. jk jsou očty dokumentů ve skuině k, kde se vyskytuje term t i, res. t j. Pro stanovení významnosti vazby mezi termy t i a t j byla zvolena hodnota h = k( w + w ) + (1 k) (5) ijs is js Tato hodnota harakterizuje význam vazby mezi osobami s vlastními jmény t i a t j v dané množině tématikýh skuin S. Vztah je založen na síle vazby ijs, vyházejíí ze solečného výskytu termů t i a t j, a na významnosti uvedenýh termů. Volitelný koefiient k z intervalu <0,1> umožňuje zdůraznit složku vyházejíí z významnosti termů (k 1) nebo složku založenou na ohodnoení dané vazby (k 0). Pro zařazení vazby do výstuu musí být h ijs > m, kde m je uživatelem definovaná mezní hodnota. Výsledkem této fáze je seznam dvoji termů, které se vyskytují solečně včetně ohodnoení jejih vazby hodnotou h ijs. K vizualizai dat získanýh výše uvedenými ostuy je oužita knihovna Grahviz [7]. Z dostunýh algoritmů ro tvorbu rozvržení grafu byl vybrán algoritmus NEATO. Základním výstuem vizualizae je zobrazování termů a jejih vazeb z vybranýh tématikýh oblastí. Vzdálenost jednotlivýh uzlů byla nastavena úměrně hodnotě 1/ h ijs, barva uzlů odle váhy termů w is. ijs 4 Arhitektura rototyu a dosažené výsledky Výše uvedené ostuy byly imlementovány do rototyu webové alikae nasané v PHP a MySQL. Ta umožňuje realizovat všehny uvedené činnosti: 1. Načtení výstuů vyhledávače Google ro zadané téma a s volitelným očtem odkazů ve výstuu vyhledávač Google je zde oužit ro nalezení relevantníh stránek k danému tématu. Volit lze rovněž mezi dvěma zůsoby

7 96 Jiří Jelínek vyhledávání (fráze či seznam slov). Nalezené stránky systém následně načítá a detekuje v nih kandidáty na vlastní jména osob. 2. Načtení zadaného URL a jeho řidání k zadanému tématu stejná činnost jako v ředhozím bodu, ale stránka není vyhledávána, nýbrž zadána římo. 3. Automatiké ohodnoení nalezenýh kandidátů ostuy uvedenými výše v tomto řísěvku. 4. Volitelné zobrazení kandidátů ro klasifikai uživatelem je rezentován seznam kandidátů s jejih ohodnoením a výstuem řednastaveným odle kritérií h min a h max. Tato činnost není rováděna v automatikém režimu. 5. Prezentae seznamu dosud analyzovanýh témat s očtem analyzovanýh stránek ke každému z nih. 6. Analýza vstuů a následné zobrazení síťového grafu souvislostí mezi termy kritériem ro zařazení dané vazby je h ijs > m (viz výše). Jednotlivé uzly (osoby) mohou být barevně odlišené odle hodnot w is. 7. Grafiké zobrazení vazeb vybraného jedine odle říjmení toho lze zvolit kliknutím na ředhozí graf tématiké oblasti. V říadě shody říjmení jsou vysány všehny vyhovujíí termy. 35,00 30,00 25,00 e [%] 20,00 15,00 10,00 en e ed es 5,00 0,00-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 h m Obr. 1. Graf závislosti hyb e d, e, e n a e s na hodnotáh h m Aby alikae umožňovala rovněž automatizovaný režim rovozu, kdy uživatel zadá seznam ožadovanýh témat k analýze a systém je zrauje, je nutné stanovit uživatelsky zadané koefiienty. Ve fázi deteke vlastníh jmen jde zejména o hodnoty h min a h max. Podle jejih volby jsou ak hodnoeni jednotliví kandidáti, řičemž jejih vlastní hodnoení h je závislé na koefiienteh k ro jednotlivé metody hodnoení. Volba k f, k l, k w, k sm, k m musí být rovedena tak, aby ozitivně a negativně klasifikovaní kandidáti měli maximálně odlišné hodnoty h ři minimální hybě

8 Identifikae tématikýh soiálníh sítí 97 klasifikae. Pro zjednodušení bylo ři exerimenteh stanoveno h min = h max, takže bylo nutné nalézt ouze jedinou mezní hodnotu h m. Pro nalezení její otimální velikosti na základě již klasifikovanýh termů byly ro h m z vybraného intervalu vyočteny hodnoty hyb e n+ n =, n e =, (6) kde n+ je očet negativně hodnoenýh říkladů s h > h m, n elkový očet negativně hodnoenýh říkladů, - je očet ozitivně hodnoenýh říkladů s h < h m a elkový očet ozitivně hodnoenýh říkladů. h m může být stanovena různým zůsobem. Jednou z variant je stanovení h m odle minimální hodnoty výrazu e d = e e n. Tento ostu zaručuje stejnou velikost hyb e a e n. Jinou možností je nař. oužití kritéria minimální souhrnné hyby e s = e + e n. Výběr nejvhodnější metody stanovení h m bude ředmětem dalšího výzkumu. Grafy růběhů hyb ro vybrané nastavení koefiientů k f, k l, k w, k sm, k m jsou uvedeny na obr.1. Graf naznačuje, že vhodným nastavením může být h m = 0,25 ři volbě odle hodnot e d nebo h m = -0,1 ři volbě odle e s. S osaným systémem byly rovedeny rvní exerimenty. Systém nyní obsahuje data z 397 analyzovanýh WWW stránek říslušnýh k 17 různým tématům. Počet klasifikovanýh termů dosáhl 16671, z toho 3079 ozitivně hodnoenýh. Z dosaženýh výsledků vylývá, že oužité metody jsou zela životashoné a mohou sloužit jako základ ro další výzkum a vývoj. Jako říklad výstuu je na obr. 2 uveden graf identifikované tématiké sítě ro téma linux založené na analýze 51 webovýh stránek. Obr. 2. Identifikovaná tématiká síť ro téma linux

9 98 Jiří Jelínek Barva termů na obrazove (odstín v tisku) odovídá jejih váze, délky hran byly v zadání grafu voleny neřímo úměrně síle říslušné vazby, ož vykreslovaí algoritmus resektoval v rámi možností 2D zobrazení. 5 Shrnutí a další ostu Na základě rovedenýh exerimentů lze konstatovat, že alikae vystavěná na zde osanýh metodáh identifikae tématikýh soiálníh sítí oskytuje zajímavé výsledky a vytváří vhodný základ ro další výzkum v této oblasti. Další ostu se soustředí na některá vylešení, která by mohla možná užití alikae dále rozšířit a zřesnit dosahované výsledky. Mezi ně atří naříklad rozšíření vstuníh imortníh filtrů. V současné době je rimárním zdrojem dat vyhledávač Google, a to ředevším z důvodu zajištění obeného zdroje informaí. Počítá se však s imlementaí dalšíh imortníh filtrů ro seiální data. Jako nejzajímavější se jeví užití dat z itačníh serverů. V oblasti deteke vlastníh jmen by bylo vhodné se zamyslet nad ostuy stanovení vhodnýh hodnot k f, k l, k w, k sm, k m. Protože jde v odstatě o otimalizační úlohu, možnou estou by zde bylo užití genetikýh algoritmů. Na základě dalšíh exerimentů bude též nutné se dále zabývat metodikou automatizovaného stanovení mezníh hodnot h min a h max (event. h m ). Pro zřesnění významu nalezenýh termů by bylo užitečné uvažovat o vývoji a imlementai dokonalejšíh tehnik založenýh na okročilýh ostueh analýzy získanýh dat. Pro zobrazení výstuů by mohlo být užito 3D zobrazení omoí jazyka VRML, které je osáno nař. v [10]. 6 Závěr Posané teoretiké metody informačními tehnologiemi odorované identifikae tématikýh sítí jsou dalším řísěvkem do aktuální oblasti tvorby a deteke oteniálníh soiálníh sítí. Navrhovaný rototy alikae je ak ukázkou jejih konkrétního ulatnění a získané výstuy mohou být římo užity v raxi a to nejen v oblasti vědekého výzkumu, ale všude tam, kde je otřeba identifikovat tématiky definované soiální sítě (nař. v oblasti finančnitví, v kriminalistie, ekonomie, atd.). Postu byl raktiky otestován, řičemž objevil významné vazby v danýh tématikýh oblasteh. V současné době robíhají další exerimenty zaměřené ředevším na výzkum modifikaí a rozšíření uvedené metodiky.

10 Identifikae tématikýh soiálníh sítí 99 Referene 1. Annie Named Entity Tagger, In: htt://www.mediastyle.om/index.js?folderpk=754, Otober Behind the Name - the Etymology and History of First Names, In: htt://www.behindthename.om/, Otober CCG: Software Named Entity Tagger. In: htt://l2r.s.uiu.edu/~ogom/asoftware.h?skey=ne#tools, Otober DBLP Bibliograhy, In: htt://dbl.uni-trier.de/xml/, Otober FreeLing Home Page. In: htt://garraf.esevg.u.es/freeling/, Otober Frequently Ourring Names from the 1990 Census, In: htt://www.ensus.gov/genealogy/www/freqnames.html, Otober Grahviz, In: htt://www.grahviz.org/, Otober Han, H.; Giles, L.; Zha, H.; Li, C.; Tsioutsiouliklis, K.: Two suervised learning aroahes for name disambiguation in author itations. In: Proeedings of the 4th ACM/IEEE-CS Joint Conferene on Digital Libraries (Tuson, June 2004). JCDL '04. ACM Press, New York, 2004, ICU Projet at the Data Privay Laboratory, In: htt://rivay.s.mu.edu/datarivay/rojets/iu/datainfo.html, Otober Jelínek J.; Kunčar D.; Přibil J.: Vizualizae textovýh dat omoí grafů, Konferene Znalosti 2006, Hrade Králové, únor 2006, In: Paralič J., Dvorský J., Krátký M. (eds.): Znalosti 2006, , ISBN , VŠB- Tehniká univerzita Ostrava, Fakulta elektrotehniky a informatiky, Jelínek, J.: Využití vazeb mezi termy ro odoru uživatele WWW. Mezinárodní konferene Znalosti 2005, , Stará Lesná, Slovensko, In: Sborník řísěvků 4. ročníku konferene Znalosti 2005, , VŠB-TUO FEI Ostrava, ISBN: Minkov, Einat; Wang, Rihard; Cohen, William: Extrating Personal Names from Alying Named Entity Reognition to Informal Text. In: Proeedings of Human Language Tehnology Conferene and Conferene on Emirial Methods in Natural Language Proessing (HLT/EMNLP), Vanouver, Otober 2005, Assoiation for Comutational Linguistis 13. Named entity reognition - Wikiedia, the free enyloedia, In: htt://en.wikiedia.org/wiki/named_entity_reognition, Otober Stevenson, M.; Gaizauskas, R.: Using orus-derived name lists for named entity reognition. In: Pro. of ANLP, Seattle, WordNet, In: htt://www.ogsi.rineton.edu/~wn/, Otober Xia, Jingfeng: Personal name identifiation in the raties of digital reositories. In: Program: Eletroni Library & Information Systems, 2006, 40(3):

11 100 Jiří Jelínek Annotation: Identifiation of the Themati Soial Nets In the soe of this rojet we roosed a roedure of identifiation of the themati soial nets by means of the analysis of outut from web searh engines after entering a seifi seialized area or a seifi keyword. A method of identifiation of ersonal names was onstruted and the ossibilities of automation of this ativity were tested. Then the attention was devoted to the sense reognition of these names and deleting of unwanted duliates. Another art of the rojet was the reation of a mehanism for detetion of seifi relationshis amongst the individuals. Different forms of visualization of these networks were also studied. The roosed artile desribes together with the above stated methods the ratial solution based on them and results obtained from its testing in use.

Identifikace. Jiří Jelínek. Katedra managementu informací Fakulta managementu J. Hradec Vysoká škola ekonomická Praha

Identifikace. Jiří Jelínek. Katedra managementu informací Fakulta managementu J. Hradec Vysoká škola ekonomická Praha Identifikace tématických sociálních sítí Katedra managementu informací Fakulta managementu J. Hradec Vysoká škola ekonomická Praha 2 Obsah prezentace Cíl Fáze řešení a navržené postupy Prototyp a výsledky

Více

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k 31. 12., atd.

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k 31. 12., atd. SROVNÁVÁNÍ HODNOT STATSTCÝCH UKAZATELŮ - oisem a analýzou ekonomikýh jevů a roesů omoí statistikýh ukazatelů se zabývá hosodářská statistika - ílem je nalézt zůsoby měření ekonomiké skutečnosti (ve formě

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR

Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR Bibliografický ois elektronických ublikací v síti knihoven ČR Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová Publikace vznikla na základě úkolu řešeného

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

PRŮTOK PLYNU OTVOREM PRŮTOK PLYNU OTVOREM P. Škrabánek, F. Dušek Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická Katedra řízení rocesů a výočetní techniky Abstrakt Článek se zabývá ověřením oužitelnosti Saint Vénantovavy

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou Konference ANSYS 2009 Numerické výočty roudění v kanále stálého růřezu ři ucání kanálu válcovou sondou L. Tajč, B. Rudas, a M. Hoznedl ŠKODA POWER a.s., Tylova 1/57, Plzeň, 301 28 michal.hoznedl@skoda.cz

Více

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV Jindřiška Svobodová Úvod Otimalizace je ostu, jímž se snažíme dosět k co nejlešímu řešení uvažovaného konkrétního roblému. Mnohé raktické otimalizace vycházejí z tak jednoduché

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky Závislost indexů C,C na zůsobu výočtu směrodatné odchyly Ing. Renata Przeczová atedra ontroly a řízení jaosti, VŠB-TU Ostrava, FMMI Podni, terý chce usět v dnešní onurenci, musí neustále reagovat na měnící

Více

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I.

EKONOMETRIE 2. přednáška Modely chování výrobce I. EKONOMETRIE. přednáška Modely hování výrobe I. analýza raionálního hování firmy při rozhodování o objemu výroby, vstupů a nákladů při maimalizai zisku základní prinip při rozhodování výrobů Produkční funke

Více

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II

Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II 7. mezinárodní konference Finanční řízení odniků a finančních institucí Ostrava Komarace Value at Risk a Exected Shortfall v rámci Solvency II Ingrid Petrová 1 Abstrakt Řízení rizik je oměrně novou discilínou,

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly 7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,

Více

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ. 1. Popis/Instalace... 3

Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ. 1. Popis/Instalace... 3 Zahraniční latební styk CZA 3.2 CZ Obsah CZA 3.2 CZ: 1. Pois/Instalace... 3 1.1 Modul CZA... 3 1.2 Instalace... 3 1.3 Suštění rogramu... 3 1.4 Uživatelské rostředí... 3 1.4.1 Lišta menu... 4 1.4.2 Lišta

Více

Rozhodovací stromy Marta Žambochová

Rozhodovací stromy Marta Žambochová Rozhodovací stromy Marta Žambochová Obsah: 1 Úvod... Algoritmy ro vytváření rozhodovacích stromů... 3.1 Algoritmus CART... 3.1.1 lasifikační stromy... 3.1. Regresní stromy... 4. Algoritmus ID3... 4.3 Algoritmus

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil

Experimentální identifikace tepelného výměníku. Bc. Michal Brázdil Exerimentální identifikace teelného výměníku Bc Michal Brádil STOČ 9 UTB ve Zlíně, Fakulta alikované informatiky, 9 ABSTRAKT Cílem této ráce je senámení čtenáře s laboratorním aříením Armfield PCT 4 a

Více

Uživatelská podpora v prostředí WWW

Uživatelská podpora v prostředí WWW Uživatelská podpora v prostředí WWW Jiří Jelínek Katedra managementu informací Fakulta managementu Jindřichův Hradec Vysoká škola ekonomická Praha Úvod WWW obsáhlost obsahová i formátová pestrost dokumenty,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební

Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FREMR doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební stavební obzor 9 10/2014 115 Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli Ing. Tomáš FRER doc. Ing. artina ELIÁŠOVÁ, CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek oisuje exerimentální analýzu hybridních

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

Příklady k přednášce 1. Úvod

Příklady k přednášce 1. Úvod Příklady k řednáše. Úvod Mihael Šebek Automatiké řízení 05 Evroský soiální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budounosti 6--5 Kyvadlo řízené momentem Automatiké řízení - Kybernetika a robotika Pohybová

Více

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY 348 roceedings o the Conerence "Modern Saety Technologies in Transortation - MOSATT 005" VLIV ELETROMAGNETICÉ OMATIBILITY NA BEZEČNOST LETOVÉHO ROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMATIBILITY ON THE

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016. Vážený anena základě žádosti Vaší městské části ze dne 15.04.2016 o oskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístuu k informacím, ve znění ozdějších ředisů (dále jen "lnfz"), Vám sdělujeme,

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů Větrání klimatizace Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky rostředí Zkoušení a dimenzování chladicích stroů Ústav techniky rostředí Chilled Ceilings Testing and Dimensioning

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

ší ší šířen ší ší ení Modelování Klasifikace modelů podle formy podobnosti Sestavení fyzikálního modelu

ší ší šířen ší ší ení Modelování Klasifikace modelů podle formy podobnosti Sestavení fyzikálního modelu Modelování Modelování, klasifikace a odvozování modelů» áhrada studovaného ojektu modelem na základě odonosti» Smsl» studium originálu rostřednictvím modelu» idealizovaný» jednodušší» dostunější All models

Více

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Vnitřní odínače H 27 trojólové rovedení jmenovité naětí 12 a 25 kv jmenovitý roud 630 A Vnitřní odínače H 27 Odínače jsou určeny ke sínání vn zařízení ve vnitřním rostředí ři normálníh raovníh odmínkáh

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Minia D18 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD SVD

Minia D18 SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD SVD SVD SVODIČE PŘEPĚTÍ SVD K ochraně elektrických sítí a zařízení řed řeětím vzniklým neřímým úderem blesku. K ochraně řed řeětím vzniklým atmosférickými oruchami a od sínacích ochodů v sítích. K ochraně

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

345674 3456.4 789:;< 38;?@;5A3 %$(%&*%,!%$(%-# #)!! +#$!! 5$%3 3%!!%5$% 33% % %%!3 % ++ ++!+3%!5++! 9 /0%%! 3%5$% +$%,++!"! $(!#$% $!&63 )! & )%$#-&*%!)$!,!$ $)) 3&43$3% )& $%3% &'$! &/%$3 +!$+ $!&45$

Více

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Příklady z přednášek Statistické srovnávání říklad z řednášek Statstcké srovnávání Jednoduché ndvduální ndex říklad V následující tabulce jsou uveden údaje o očtu závažných závad v areálu určté frm zjštěných a oravených v letech 9-998. Závažná závada

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

MODELY KONTRAKTŮ SE STOCHASTICKOU POPTÁVKOU

MODELY KONTRAKTŮ SE STOCHASTICKOU POPTÁVKOU Trendy v odnikání vědecký časois akulty ekonomické ZČU v Plzni Trendy v odnikání, 4(4) 35-41 The Author(s) 214 ISSN 185-63 Publisher: UWB in Pilsen htt://www.fek.zcu.cz/tv/ MODELY KONTRAKTŮ SE STOCHASTICKOU

Více

Lineární binární bezpečnostní kódy

Lineární binární bezpečnostní kódy Lineární binární bezečnostní kódy Linear binary saety codes Jakub Kučík Bakalářská ráce 27 Předkládaná bakalářská ráce sadá tématicky do oblasti lineárních binárních bezečnostních kódů a zároveň do multimediální

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK RESEARCH ARTICLES MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK Abstract: The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of

Více

Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu

Metodika zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu Metodika zobrazení digitalizovaných ma v 3D modelu Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Fili Antoš, Ondřej Böhm, Milan Talich Realizováno z rogramového rojektu DF11P1OVV21: Program alikovaného výzkumu a vývoje

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Programování aplikací pro web (PAW) Číslo předmětu: 548- Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky Ing. Jan Růžička, Ph.D. Kredity:

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU

Zákon o vyrovnání relativní mezní produktivity (MP) (týká se výrobce), pro výrobce užitek = produktivita, chová se jako viz výše MU Úvod do ekonomické teorie (body k řednášce) zásadní konstatování (A + B): (A) Užitek (Utilita) vyjadřuje míru usokojení sotřebitele ři získání určitého statku (výrobku, služby) Užitek je určen ředevším:

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec SŠT Mělník Číslo rojektu Označení materiálu ázev školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ..07/.5.00/34.006 VY_3_OVACE_H..05 ntegrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 566, 76 0 Mělník

Více

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí

MATEMATIKA. O paradoxech spojených s losováním koulí MATEMATIKA O paradoxeh spojenýh s losováním koulí PAVEL TLUSTÝ IRENEUSZ KRECH Ekonomiká fakulta JU, České Budějovie Uniwersytet Pedagogizny, Kraków Matematika popisuje a zkoumá různé situae reálného světa.

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného prostředí

Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného prostředí Podíl ohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do běžného tělovýchovného rostředí Brůžková Lucie, Pacholík Viktor Masarykova univerzita, Fakulta sortovních studií, Katedra

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@niax.cz Pravděodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, tyy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali:

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika NÁVRH A VÝPOČET SPECIÁLNÍHO FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 113 SVOČ FST 2010 Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká reublika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním návrhem seciálního frézovacího

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187 Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně

Více

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu. 7. Měření dutých objemů omocí komrese lynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol : Určete objem skleněné láhve s kohoutem komresí lynu. Pomůcky Měřený objem (láhev s kohoutem), seciální lynová byreta

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) B Měření secifického ovrchu sorbentů Vedoucí ráce: Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc. Umístění ráce: S31 1 MĚŘENÍ SPECIFICKÉHO POVRCHU SORBENTŮ 1. CÍL PRÁCE

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 1 DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje způsoby přístupů k řídicím systémům na nejnižší

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum

Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Tvorba dynamických interaktivních webových dotazníků pro psychologický výzkum Autor: Jaroslav Daníček Vedoucí práce: Prof. Iva Stuchlíková Odborný konzultant: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok 2009 2010

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer Semestrální práce: Mashup Observatory Star Explorer Datum: 27. 5. 2011 Zpracoval: Bc. Tomáš Bauer Předmět: 4IZ440 - Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Obsah Zadání... 3 Úvod... 3 Implementační prostředí...

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čeradly CRE 19 Obsah Údaje o výrobku Výkonový rozsah 3 4 Provozní odmínky 4 Nátoková výška 4 Výrobní rogram 5 Tyové označování

Více

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE

DOPLŇKOVÉ TEXTY BB01 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ ENERGIE Obsa Energie... 1 Kinetická energie... 1 Potenciální energie... Konzervativní síla... Konzervativníu silovéu oli odovídá dru otenciální

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla. Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.

Více

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., 20.5. 2012) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež, statistika.

Více