Koutek plný jazyka. (pro všechny přátele praktické bohemistiky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koutek plný jazyka. (pro všechny přátele praktické bohemistiky)"

Transkript

1 Koutek plný jazyka (pro všechny přátele praktické bohemistiky) Od roku 2007 provozujeme na stránkách ZŠ svaté Voršily jazykový koutek setkání nad zajímavostmi, záludnostmi či pravidly českého jazyka. Jeho výsledky vám předkládáme v tomto dokumentu. Informace zde uvedené nemají normativní charakter a nemohou suplovat práci Ústavu pro jazyk český a literaturu ani závazné slovníkové příručky, jako jsou např. Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovného jazyka českého, Akademický slovník cizích slov, Mluvnice česká, Česká etymologie apod. antedatovat Český jazyk kromě prostého přejímání hotových slov z cizí zásoby často využívá také jednotlivé cizí komponenty (např. kořeny, předpony, přípony), z kterých se slova vytváří. Příkladem mohou být předpony ante- a anti-. Předpona ante- pochází z latiny a má význam před v časovém i místním užití (anteponovat klást před něco, antepozice umístění vpředu, antepréteritum minulý děj, který předchází jinému ději v minulosti, anteludium předehra). Řeckou předponu anti-, řidčeji též ant-, užíváme u slov, u nichž chceme vyjádřit význam být proti něčemu (antifašismus protifašistický postoj, antialkoholik odpůrce požívání alkoholu, antibakteriální působící proti bakteriím, antihrdina literární postava postrádající hrdinské charakterové rysy). Je vhodné, aby uživatel jazyka znal význam některých základních, často užívaných cizích komponentů, pokud chce užívat slova, která je obsahují např. slovo antedatovat. Chce-li totiž mluvčí říci, že někdo opatřil listinu, dopis, smlouvu apod. dřívějším datem, často od něj slyšíme či vidíme chybně užitou předponu anti- (tedy proti-datovat), a nikoliv správnou a náležitou předponu ante- (před-datovat). /28. ledna 2008/ bavit se Slovesa říci, říkat, povědět, povídat, mluvit, pravit, pronést, promluvit a mnohá jiná náleží mezi slovesa, která označujeme jako tzv. slovesa mluvení (verba dicendi). Tento popisný odborný termín označuje slovesa vyjadřující řečovou činnost. Základní repertoár čistých sloves mluvení lze obohacovat o výrazy, které např. nesou citové zabarvení (hulákat, zahulákat, křiknout, okřiknout), označují fázi komunikace (dodat, opáčit, pokračovat, odpovědět, odvětit, domluvit), jež mají jako základní nemluvný význam (zasmát se, urazit se, pokynout), vyjadřují záměr, postoj mluvčího v komunikaci (ohradit se, poroučet, souhlasit, žadonit), vznikají ze zvukomalebných slov (štěknout, bručet, zašveholit, šeptat) atd. Čeští mluvčí přes široké možnosti, které zde byly nastíněny, často volí jako náhradu základní skupiny sloves mluvení sloveso bavit se. Toto sloveso má podle Slovníku spisovné češtiny základní významy nalézat zábavu v něčem, u někoho (Děda se baví. Bavíme se

2 v nočním podniku. Dobře se bavila jen s ním.), nalézat příjemné rozptýlení v něčem (Bavili jsme se tenisem. Bavil se u televizního pořadu.), s potěšením si vypravovat (S dědou se vždy bavilo dobře.) nebo ztrácet čas, zdržovat se (Teď se s tím nebav.). Dvě poslední možnosti chápeme jako expresivní. Použije-li mluvčí vazbu bavit se o něčem, nechť má na paměti, že se jedná o hovorovou variantu spisovných vyjádření hovořit o něčem, mluvit o něčem nebo povídat si o něčem, a užívá ji pouze při neformálním rozhovoru. I při hovorovém vyjadřování bychom měli mít na paměti pozitivní, expresivní, nevážný základní význam tohoto slovesa (bavíme se s kamarády o muzice, o dívkách, o fotbale), zatímco při hovoru o závažných jevech, událostech raději užívejme sloveso mluvení (mluvíme o kriminalitě, diskutujeme o radaru, hovoříme o burze). /9. června 2008/ bílá hora, Bílá hora a Bílá Hora Označení typu bílá hora, Bílá hora či Bílá Hora mohou uživatelům jazyka působit jisté pravopisné potíže. Stále musí mít totiž na paměti, o které skutečnosti (předmětu, objektu) hovoří, a použít pravidlo určené pro daný případ. Pokud označí jakoukoli horu, které již nese své jméno, za bílou, není důvod psát označení bílá hora s velkými počátečními písmeny. Jedná se o prosté označení kvality, nikoliv o oficiální pojmenování této hory (Ta Lysá hora je neskutečně bílá.). Kvalita může být tak výrazná, že motivuje (poskytne hoře) pojmenování Bílá hora. V tomto případě napíšeme pouze první slovo s velkým počátečním písmenem. Použijeme totiž pravidlo o psaní vlastních jmen vzniklých z několika jmen obecných (bitva na Bílé hoře 1620, návrší Bílá hora v Českém středohoří, vrch a lesopark Bílá hora v brněnské městské části Brno-Židenice, vrch Bílá hora v okrese Nový Jičín). Bílá hora proslavená nešťastnou bitvou v roce 1620 se stala součástí tzv. velké Prahy a jako jedna z jejích městských čtvrtí nese pojmenování Bílá Hora. V oficiálních jménech měst nebo městských čtvrtí totiž píšeme s velkými počátečními písmeny všechna slova kromě předložek (čtvrť Bílá Hora v Plzni). Podobně také užíváme spojení černá hora (stát Černá Hora, Černá Hora část obce Mariánské Lázně, městys Černá Hora v okrese Blansko, pivovar Černá hora, pivo zn. Černá hora, piji černou horu.) Pozn.: Oficiální název pivovaru Černá Hora a značky piva Černá Hora je vytvořen nesprávně, pravděpodobně v souvislosti s tím, že pivovar leží v katastru obce Černá Hora. /10. března 2008/ bizarní Slovo bizarní (bizarně, bizarnost) pochází pravděpodobně ze španělštiny (bizarro) a do české slovní zásoby se dostalo přes francouzštinu (bizarre). Znamená něco podivného, neobvyklého, zvláštního, výstředního a nikdy se nepíše s -d- v kořeni (bizarní dílo, choval se bizarně, tato bizarnost nás překvapila).

3 Bohužel nám může posloužit jako příklad nedokonalosti textových editorů, např. nástroj kontrola pravopisu v textovém editoru Microsoft Office Word 2003 hodnotí i chybnou verzi jako správnou. /14. ledna 2008/ Bohemia, Bohemie, Bohême, Böhmen Naši zemi můžeme pojmenovat, označit mnoha různými názvy, a to oficiálními i neoficiálními, historickými, tradičními či rozličně stylově a emotivně zabarvenými (Česká republika, Čechy, Morava a Slezsko, Česko, Čechie, Čechy, Českozemsko, Čechoslávie, země Koruny české, Země česká, Království české, Bohemia, Bohemie, Czech Republic, Czechlands atd.). Tyto názvy a mnohé jiné se objevily v emotivně vypjaté diskusi o oficiálním jednoslovném pojmenování České republiky (viz např. webovou encyklopedii Wikipedie, časopis National Geographic, dobový denní disk, odborné jazykové publikace atd.). Většina pojmenování vychází z označení národa obývajícího území naší republiky. Odkud se ovšem vzal latinský název Bohemia a z něj odvozené německé Böhmen, francouzské Bohême či počeštěný výraz Bohemie? Odpověď nalezneme v historii. Území našeho státu v minulosti obývaly rozličné tlupy, rody, kmeny, kmenové svazy, národy, národnosti a etnika. Většinou o nich víme jen to, co zprostředkovává archeologie, známe tedy jejich hmotnou kulturu. První etnikum obývající naše území, které známe jménem, jsou Keltové (latinsky Galové). Zhruba od 4. století před n. l. žil na území Čech keltský kmen Bójů (na Moravě Volkové-Tektoságové). Jeho jméno by se pravděpodobně ztratilo v propadlišti dějin, nebýt Římanů a jejich zálibě v geografii a historii a vůbec ve sbírání a zapisování rozličných informací. Podle kmene Bójů vytvořili římští historici název jejich země Boiohaemum, země Bójů, a oba názvy (Bójové, Boiohaemum) se v písemných pramenech zachovaly. Byť Bójové před mnoha staletími opustili území české kotliny a byli v 1. století n. l. vystřídáni Germány (kmen Markomanů sílil v Čechách, kmen Kvádů na Moravě a na Slovensku) a v 6. stol. n. l. prvními slovanskými kmeny a byť na tomto území krátce žilo mnoho jiných etnik (Hunové, Langobardi, Durynkové, Avaři, Uhrové atd.), jediní slovanští Čechové dali území české kotliny další název. První a nejstarší název území České republiky se doposud v poněkud pozměněné latinské podobě těší veliké oblibě a je často a hojně používán (výrobky made in Bohemia, sklárny Bohemia Crystalex, sklárny Bohemia, a. s., šumivé víno Bohemia Sekt, pivovar Bohemia Regent, klub Bohemians Praha, hotel Bohemia atd.). /17. listopadu 2008/ brť a medvěd brtník Slovní zásoba každého jazyka je v neustálém pohybu. Slova vznikají, uživatelé si je v případě potřeby půjčují z cizích jazyků, ale mnohá se také z užívání (a ze slovní zásoby) postupně vytrácí, až zmizí úplně. Některá z těchto mizejících slov, tzv. historismy, označují předměty spojené s dávnou minulostí, předměty, které se již neužívají (dráb, platnéř, calta, kuše), jiná slova, tzv. archaismy, byla nahrazena novějšími a modernějšími slovy (silozpyt fyzika, pištec hráč na píšťalu, mluno blesk, bankocetle bankovky) a jiná slova uživatelé

4 používají stále méně a méně, postupně zastarávají (jenž který, moci moct, plovati plavat). Některá ze starých, zapomenutých slov se udrží např. v obrazných slovních spojeních (kout pikle, šestákový román), místních jménech (Celetná ulice, Platnéřská ulice) či v odborných pojmenováních živočichů a rostlin (medvěd brtník), ale uživatelé již dávno nevědí, co označovala. Naši dávní slovanští předkové provozovali na vysoké úrovni včelařství včely sice stále sídlily v dutinách starých stromů, většinou borovic a dubů, ale chovatel začal záměrně tyto dutiny brtě vydlabávat, upravovat a rozšiřovat a snažil se do nich přilákat rojící se včely. Usazené včely chránil před svými nenechavými sousedy a před mlsnými tvory vybírajícími včelám brtě medvědy brtníky. Ze stejného základu pochází také slova brtnický včelařský, brtnictví včelařství, brtník lesní včelař či brtný pojednávající o lesních včelách. /12. listopadu 2007/ břitčí Některá přídavná jména tvrdá (skloňovaná podle tvrdého vzoru mladý) mají schopnost uvádět vyšší či menší míru vlastnosti (tvrdý tvrdší nejtvrdší, malý menší nejmenší). Tuto schopnost obecně označujeme jako stupňování. Tradičně se stupňování považuje za odvozování, případně konverzi. První stupeň (pozitiv) vyjadřuje základní míru vlastnosti a je tvořen základním tvarem přídavného jména (malý, tvrdý, hezký, milý). Druhý stupeň (komparativ) vytváříme z prvního stupně příponami -ší, -ejší, -ější (nízký nižší, veselý veselejší, snadný snadnější, snazší) a u některých slov také koncovkou -í. Třetí stupeň (superlativ) se tvoří ze stupně druhého předponou nej- (nejnižší, nejpohodlnější). Koncovku -í používáme k vytvoření druhého stupně u některých přídavných jmen zakončených na -ký. Kořenné -k- se před koncovkou -í měkčí v -č-, a právě tento hláskový rozdíl mezi prvním a druhým stupněm vede žáky k tomu, že chybně považují -čí za odvozovací příponu. V odborné literatuře se udává, že těchto přídavných jmen existuje dvanáct (hezčí, mělčí, lehčí, křehčí, hebčí, vlhčí, kluzčí, měkčí, křepčí, tenčí, trpčí, břitčí). Některá z těchto jmen mají ve druhém stupni dvojí tvary (křehčejší i křehčí). Přídavná jména končící na -tký nebo -dký tvoří druhý stupeň příponou -ší (prudší, vratší, řidší, hladší, kratší). Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří právě jméno břitký 2. st. břitčí. /17. prosince 2007/ C. a k. polní maršálek Zkratka c. a k. zmizela z povědomí uživatelů češtiny spolu se starou rakouskou monarchií (naše země byly její součástí v letech ). Dnes žije pravděpodobně pouze v názvu jednoho z prvních českých zvukových filmů C. a k. polní maršálek (výroba 1930, premiéra 24. října 1930, režie Karel Lamač, hlavní role Vlasta Burian), ale mnozí diváci nevědí, co znamená. Patří totiž mezi slova, která označují zaniklé skutečnosti (věci, jevy, společenské vztahy apod.), a proto již zmizela z běžné slovní zásoby. Tato slova odborně nazýváme historismy.

5 Zkratka c. a k. znamená císařský a královský (C. a k. poštovský úřad Praha, 10. c. a k. polní pluk, Jeho c. a k. Výsost arcikníže František Ferdinand d Este, Císařský a královský dvorský soud ve Vídni). Byla vytvořena pro potřeby společných rakouských a uherských správních orgánů a úřadů v období (období Rakousko-Uherska, tzv. dualismu), tedy pro území celé říše. V jejím obsahu je zohledněna skutečnost, že panovník František Josef I. byl zároveň rakouským císařem a uherským králem. Německá obdoba zkratky c. a k. zní K. und K., k. u. k. nebo k. & k. (Kaiserlich und Königlich Hauptpostamt Wien Císařský a královský hlavní poštovský úřad ve Vídni, K. u. K. Hof- und Kammerklavierfertiger). Pro samostatné úřady v rakouské části monarchie, tzv. Předlitavsku, se používala zkratka c. k. císařsko-královský (německy k. k., kaiserlich-königlich), v uherské části říše, tzv. Zalitavsku, zkratka král. uher. královský uherský (maďarsky m. k., magyar király, německy k. u., königlich ungarisch). Zmiňovaný film má také svou německou podobu, která byla připravována souběžně s českou verzí, K. und K. Feldmarschall, s podtitulem Der falsche Feldmarschall (Falešný polní maršálek). /25. února 2008/ Červená karkulka Karkulka Byla jednou jedna holčička, a ta neustále nosila červený čepeček. Proto jí říkali Červená karkulka Takto začíná velice známá pohádka O Červené karkulce. Dětem však kromě radosti při poslouchání působí také starosti při diktátech. Mají psát Červená karkulka, červená Karkulka či snad Červená Karkulka? Přitom je řešení naznačeno již v úvodu pohádky. Slovo karkulka pochází z latinského slova carracalla a znamená čepec, čapku či pokrývku hlavy. Dívčino vlastní jméno je tedy vytvořeno ze dvou obecných jmen červený a karkulka (čepec). Srovnáme-li způsob vytvoření jejího jména s podobnými případy (národní + muzeum Národní muzeum; český + republika Česká republika; Pražský hrad, Národní divadlo, Čertova stěna ad.), vychází nám pravidlo, že pouze první slovo ze všech obecných jmen tvořících vlastní jméno se píše s velkým počátečním písmenem (Ústav pro jazyk český a literaturu, Pravidla českého pravopisu, Moravské divadlo). Pokud zkrátíme dívčino dvouslovné vlastní jméno na Karkulka, napíšeme ve slově karkulka-čepeček velké písmeno (obdobně jako např. Pražský hrad Hrad). A ještě zajímavost na závěr: tato pohádková bytost nese stejné pojmenování i v pohádkách našich sousedů, např. das Rotkäppchen (německy, doslova Červená čepička), Czerwony Kapturek (polsky), Scufiţa Roşie (rumunsky, Červená čepička nebo čepeček), Krasnaja šapočka (Красная шапочка, rusky) nebo Červená čiapočka (slovensky). /22. října 2007/ dotkl se otevřeně filozofické otázky Český jazyk umožňuje poměrně volné řazení slov ve větě (Petr včera četl časopis. Petr četl včera časopis! Časopis včera četl Petr. Včera četl časopis Petr. Včera časopis četl Petr. Včera četl Petr časopis. Četl včera Petr časopis?). Vnímavý čtenář jistě postřehl, že obměna pořádku slov může např. předznamenávat jiný záměr mluvčího v komunikaci (Petr včera četl časopis. věta oznamovací; Četl včera Petr časopis? věta tázací; Petr četl včera časopis!

6 věta zvolací), akcentování jiného slova ve výpovědi (v českém jazyce je jádro výpovědi většinou na konci věty), spolu s intonací a důrazem uvádět různou úroveň jistoty výpovědi apod. Kromě sledování těchto mnohdy jemných nuancí však musí mluvčí dávat pozor také na skladební dvojice do těsného sousedství ve větě se mohou nevhodným nebo nesprávným řazením slov dostat větné členy, které k sobě významově nepatří. Vznikají tak nepravé (falešné) skladební dvojice. Mluvčí, který pronesl větu předznamenávající dnešní úvahu, chtěl jistě říct, že se (někdo) otevřeně dotkl (jakési) filozofické otázky. Místo toho však věta vyznívá tak, jako by existovaly otázky otevřeně filozofické, pravděpodobně také uzavřeně filozofické či skrytě filozofické a snad i mnohé jiné. Pro nápravu této stylistické neobratnosti stačí uvést jiné, významově jednoznačné pořadí slov (chybně Krájejte tři dny staré housky. správně Krájejte housky staré tři dny.; chybně Byl odsouzen pro vloupání do vězení na osm měsíců. správně Pro vloupání byl odsouzen na osm měsíců do vězení.). Ve větě dotkl se otevřeně filozofické otázky byl porušen jeden z principů výstavby české věty, totiž princip členské sounáležitosti. V rozvitých větných konstrukcích stojí blízko řídícího větného členu ta slova, která jej bezprostředně rozvíjejí. Je-li slovo postaveno dál od svého řídícího větného členu, váže se významově (občas bohužel velmi nevhodně) na jiný blízký větný člen (Jen s námahou výborně pracující podnik uspokojil poptávku. Vyzvedněte si včas opravenou obuv. Kovář vyhodil radostně umazanou čepici do vzduchu. Lékař ošetřil zběžně poraněnou ruku. Náš závod je výrobcem píšťalek pro posunovače z novoduru. Nabízíme velký výběr rybích jídel a nápojů. Zpěvák má smlouvu s agenturou platnou dva roky. Nikdo z účastníků zasedání neměl připravenu samostatnou prezentaci podle sdělení tiskové mluvčí. Přívod čistého vzduchu s kuklou je zajištěn.). Podobná významová nevhodnost může nastat, navážeme-li vedlejší větu příliš daleko od jejího opěrného větného členu (Oheň zničil materiál v hodnotě Kč, který vznikl při svařování autogenní soupravou.). Nepravé skladební dvojice mohou být také (ne)záměrným prostředkem jazykového humoru a komiky (Dáme si boršč se šlehačkou z vepřového. Přijmeme ženy na mytí nádobí a vrátného. Zkušený autor v ucelené formě podává čtenáři návody. Střet s býkem jednoho z adeptů na toreadora skončil téměř tragicky. Vdova 54/160 hledá seznámení s inteligentním mužem abstinentem z nedostatku příležitostí.). /26. května 2008/ dva páni (o) dvou pánech (s) dvěma pány Číslovky dva a oba jako jediné ve svém skloňování zcela zachovávají zvláštní, velmi staré tvary, tzv. duál (dvojné číslo). Duál existoval v jazyce pro situace, kdy bylo třeba pojmenovat, označit živočichy, osoby, děje, vztahy apod., kteří se vyskytují po dvou. Ohebná slova (jména i slovesa) měla tedy tvary pro tři mluvnická čísla jednotné číslo (singulár, sg.), dvojné číslo (duál) a číslo množné (plurál, pl.) sg. jeden chlap bere (bude bráti), duál dva chlapa bradeta (budeta bráti), pl. tři chlapi berou (budou bráti). Duál se v českém jazyce využíval zhruba do 15. století, ovšem s jeho zbytky se můžeme setkat dodnes u omezeného okruhu českých slov (párové části lidského těla oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, některé tvary číslovek stě, tisíce apod.). Systém duálových tvarů číslovek dva a oba zůstal zcela zachován zejména proto, že jiné tvary (pro číslo jednotné a množné) u těchto slov neexistovaly a nedocházelo k překrývání duálu množným číslem jako u jiných slov. Díky tomu především vidíme, že si předkové při

7 používání duálu vystačili pouze se třemi tvary (1., 4. a 5. pád tvar dva, dvě; 2. a 6. pád tvar dvou; 3. a 7. pád tvar dvěma). Právě jedinečnost zakončení obou slov svádí mluvčí k tomu, aby je tvarově přiblížili jiným jménům (nespisovně o dvouch pánech, na obouch stranách Dunaje, k dvoum pánům, oboum dvoum problémům). Problémy mohou uživatelům působit zejména tvary dvěma, oběma (3. p. dvěma pánům, k oběma městům, 7. p. nad dvěma domy, mezi oběma křižovatkami). Ve 3. pádu je mnohdy automaticky považují za nepatřičné, neboť -ma pokládají za obecně české zakončení sedmého pádu (srov. s nespisovným s těma otázkama, hrajeme s Kanaďanama, prodírá se mezi sluncema). V 7. pádu z téhož důvodu zaměňují správný tvar dvěma za nesprávný tvar dvěmi, který chápou jako spisovnou variantu obecněčeskému zakončení -ma. Tvar dvěmi hodnotíme jako hyperkorektní, tj. domněle správný (domněle spisovný tvar, výraz, zakončení slova) v chybné snaze o spisovné nebo stylově vyšší vyjadřování. Zmiňované nespisovné tvary nelze užít v rámci spisovné komunikace, v běžném hovorovém styku mají svou platnost. /2. června 2008/ dvojné číslo (1) Kategorie čísla (jmen i sloves) slouží k vyjádření počtu např. účastníků děje, předmětů zasažených dějem apod. Většina jazyků si zcela vystačí s číslem jednotným (singulárem) a číslem množným (plurálem), jež jsou postaveny na protikladu jeden mnoho (více než jeden). Dvojné číslo (tzv. duál) užívají některé jazyky pro označení předmětů, osob, zvířat, jevů, které se vyskytují po dvou. Tyto jazyky tedy mají tři čísla: - číslo jednotné singulár (označení jedné věci), - číslo dvojné duál (označení právě dvou věcí), - číslo množné plurál (označení více než dvou věcí). Zcela výjimečně se např. v Melanésii či na Papui objevuje také triál (číslo trojné), a ve třech jazycích dokonce kvartál (číslo čtverné). / / dvojné číslo (2) V minulosti měla duál i čeština, v průběhu jejího vývoje však téměř zcela zanikl. Zhruba v 15. století byl duál jako krajní kategorie (rozuměj nejméně důležitá, nepříliš užívaná) jazykového systému nahrazen tvary pro číslo množné. Duál (či spíše některé duálové tvary) zůstal částečně zachován pouze u často užívaných slov, zejména párových částí lidského těla (u nichž bychom mohli s jistým nadhledem (po)dvojnost považovat za základní kategorii), a zcela ve tvarech číslovek dva a oba. Zbytky českého duálu můžeme objevit i v některých dalších tvarech nebo jazykových jednotkách, např. ve frazeologických spojeních (mezi čtyřma očima), tvaru číslovky sto (dvě

8 stě), v historických názvech (U Dvou slunců), příp. se objevuje v obecné češtině i jiných nářečích (mezi kamarádama, s těma našima ženskýma). V názvech párových částí lidského těla zůstaly zachovány staré duálové koncovky: - u slov ruce, nohy, oči, uši zejména v zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ruk-ama, nohama, oč-ima, uš-ima), - u slov oči a uši můžeme za původem duálové považovat všechny slovní tvary (1. oč-i, uš-i; 2. oč-í, uš-í; 3. oč-ím, uš-ím; 6. oč-ích, uš-ích; 7. oč-ima, uš-ima), - u slov ruce a nohy kromě 7. p. v zakončení 1., 4. a 5. p. č. mn. (ruce), 2. a 6. p. č. mn. na -ou (ruk-ou, noh-ou), - u jmen kolena, ramena, prsa ve tvarech 2. a 6. p. č. mn. na -ou (kolen-ou, ramen-ou, prs-ou), vedle nichž můžeme užívat i pravidelné tvary (kolen, ramen kolenech, ramenech), - a u slova prsa ve tvaru 1., 4. a 5. p. č. mn. na -a (prsa). Zdrobněliny těchto slov mají zcela pravidelné tvary s výjimkou zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ručk-ama, ručičk-ama, nožičk-ama ad.). Staré duálové tvary zakončené na -a / -ma užíváme také, hovoříme-li o živočiších, a to bez ohledu na to, kolik končetin mají (pes hrabal všema čtyřma nohama). / / dvojné číslo (3) Od původu duálové tvary můžeme ve slovech označujících párové části lidského těla jednoduše rozpoznat tak, že je srovnáme s teoretickými pravidelnými tvary vytvořenými podle patřičných vzorů. Pro lepší představu jsme srovnali slovo ruka s tvary vzoru žena a s tvary číslovky dva, dvě, která zachovává staré duálové skloňování. Teoretické (tedy neexistující) tvary jsou označeny hvězdičkou: pád ruka dva (dvě) vzor teoretický pravidelný tvar popis tvaru slova ruka 1. ruce dvě ženy *ruky duál 2. rukou dvou žen *ruk duál 3. rukám dvěma ženám - běžný tvar 4. ruce dvě ženy *ruky duál 5. ruce! dvě! ženy! *ruky! duál 6. rukou rukách dvou ženách *rukách - duál běžný tvar 7. rukama dvěma ženami *rukami duál / /

9 Habsburkové Habsburkové jsou známi, vedle Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců, jako panovnický rod, který vládl Čechům, Moravanům, Slezanům a jiným národům a podstatně ovlivňoval dějiny Evropy. Jeho osudy v rakouské monarchii (země Koruny české byly její součástí od roku 1526 do roku 1918), ale také Svaté říši římské, rakouských zemích (od 1282 rakouští vévodové, od 1453 arcivévodové a od roku 1804 císařové rakouští), Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Mexiku atd. jsou dostatečně známy. Stejně tak osudové rány (závěr života Rudolfa II., smrt následníků trůnu Rudolfa, Františka Ferdinanda d Este), sentimentální příběhy (císařovna Sisi), lidová podání (starý Procházka na Karlově mostě) či dědičné rodové choroby (viz např. články a knihy prof. MUDr. Ivana Lesného, DrSc.). Méně známá je skutečnost, že Habsburkové se poprvé stali českými králi již v roce 1306 (Rudolf zvaný Kaše) a podruhé v roce 1437 (Albrecht II. jako manžel Alžběty, jediné dcery Zikmunda Lucemburského) nebo že habsburský rod vymřel po meči již roku 1740 (císař Karel VI., otec Marie Terezie, neměl mužské potomky) a jeho dědici, nástupci a následovníky se stali členové nově vzniklé habsbursko-lotrinské dynastie (děti Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského). Z jazykového hlediska nás ovšem nejvíce zajímá původ Habsburků, neboť s původem souvisí jejich rodové jméno. Habsburkové nejsou původně rakouskými vládci; jak již bylo zmíněno, rakouskými vévody se stali až roku 1282, kdy císař Rudolf I. Habsburský udělil země vymřelého rodu Babenberků jako odúmrť (odumřelé říšské léno) svým synům. Habsburkové pochází z území dnešního Švýcarska. Zde v kantonu (kraji) Aargau vlastnili Habichtsburg, Jestřábí hrad (der Habicht jestřáb, die Burg hrad). Nyní již může být milovníkům jazyka zřejmé, že zkomolením názvu hradu vzniklo rodové jméno Habsburkové, vlastně Habichtsburgové, tedy páni z Jestřábího hradu. Zbývá jen dodat, že v Aargau sídlili snad už na přelomu 11. a 12. století, podle jiných pramenů jsou připomínáni již v 10. století. Ale vzhledem k rodové zábavě, která vedla k vylepšování rodu, se může jednat o podvod. Traduje se, že své rodové jméno získali kolem roku /28. dubna 2008/ houslista, houslisti a houslisté Podstatná jména rodu mužského životného zakončená na -ita a yta (husita, jezuita, bandita, proselyta), -ista (houslista, fotbalista, čekista, trombonista, komunista, basketbalista), -asta (gymnasta, fantasta), -an (Olomoučan, Pražan, občan) tvoří 1. a 5. pád množného čísla pomocí koncovky -é (husité, jezuité, bandité proselyté houslisté, fotbalisté, čekisté, trombonisté, komunisté, basketbalisté gymnasté, fantasté Olomoučané, Pražané, občané). Zakončení na -i považujeme za hovorové a užíváme na patřičném místě, tedy např. v neformálním dialogu. Někdy má toto zakončení dokonce hanlivé zabarvení (Vy banditi!). Koncovka -i je jako spisovná využívána zřídka, např. u jmen zakončených na -ota (despota despoti i despotové), -eta (asketa asketi i asketové) nebo na -nt (emigrant emigranti, imigrant imigranti). /17. března 2008/

10 indián a Eskymák Psaní velkých písmen na počátku mnoha slov a slovních spojení je často dáno tradicí. Tradičně s velkým počátečním písmenem píšeme jména obyvatelská, a to jména příslušníků národů a národností (Slovan, Čech, Rus, Rumun, Rom, Lužický Srb), jména obyvatel světadílů a jejich částí (Evropan, Afričan, Severoameričan, Západoevropan, Skandinávec), jména obyvatel zemí a jejich částí (Švýcar, Moravan, Hanák, Valach, Moravský Slovák, Polaban), jména obyvatel obcí a jejich částí (Olomoučan, Brněnští, Malá Strana Malostranští, Hradečtí, Vysokomýtští) atd. S velkým počátečním písmenem se proto píše jméno Eskymák. Sami Eskymáci se označují jako Inuité, tj. lidé. Oproti tomu označení antropologických skupin (i neoficiální, tradiční, zhrubělá nebo nekorektní pojmenování) se tradičně píší s malým počátečním písmenem (běloch, černoch, rudoch, rudokožec, negr apod.). Slovo indián se do vydání Pravidel českého pravopisu v r psalo s velkým počátečním písmenem. Na základě příspěvků a doporučení česko-amerického lingvisty a etnologa Zdeňka Salzmanna však již indián není považován za příslušníka národa, ale za antropologickou skupinu (viz Salzmann Zdeněk, O psaní slova INDIÁN. Naše řeč 74/1991, s ). Označení cukrovinky indián, indiánek se nadále píše s malým počátečním písmenem. /24. listopadu 2008/ je šťastnější jak já Slova jak (jako, jakožto) a než (nežli) mohou v kontextu nabývat mnoha funkcí (úloh) a významů. Jednu funkci však mají společnou uvádět míru ve srovnání. Pro tento případ platí, že zájmenné příslovce jak ve srovnání uvádí stejnou míru, a proto se pojí s prvním stupněm (pozitivem) přídavných jmen, tj. s jejich základní mírou (Je šťastný jako já. Připadal mi velký jako tvůj otec. Bratr, vysoký zhruba jako ty v osmi letech, chodí do šesté třídy.). Podřadicí spojka než uvádí rozličnou míru, proto se ve spisovných projevech pojí výhradně s druhým stupněm (komparativem) přídavných jmen (Je šťastnější než já. Připadala mi menší než trpaslík. Bratr, vyšší než ty v osmi letech, chodí do šesté třídy. Petr je starší než Pavel.). Všimněme si, že se v představeném typu srovnání před výrazy jak a než nepíše interpunkční znaménko. V nepřipravených projevech a v hovorovém úzu jsou slova často zaměňována (hovorově Byl vyšší jak on.) a tím bohužel i jejich významy v uvedené funkci. Ve zmíněné větě (Byl vyšší jak on.) zamýšlí mluvčí uvést rozdílnou míru vlastností, používá však prostředek (příslovce jak) vyjadřující stejnou míru vlastnosti. Srovnávat můžeme i pomocí třetího stupně přídavných jmen (superlativ), v tomto případě používáme předložky z, ze (Petr je nevyšší ze všech. Ty jsi z nás nejšikovnější.). Ve vyjádření typu Už je vyšší, asi jako já. se předpokládá u obou srovnávaných jevů stejná míra vlastnosti (tedy i já jsem vyšší). /22. září 2008/

11 jména a příjmení (1) Nehodláme si otevřít Kancelář pro výběr pravého jména pro Vaše ctěné dítě. Podívejme se pouze na několik příkladů kombinace vlastního jména a příjmení a na poznatky vyplývající z této kombinace: - Jakub Dub, Marek Rek, Jan Man jména a příjmení v zakončení splývají a vzniká tak nepříjemný dojem rýmu; - Drahomíra Drahokoupilová, Jaroslav Skočdopole jména i příjmení jsou velmi dlouhá a zejména prvňáčkovi neznalému psaní způsobí velké potíže; - Susane Koukolíková, Rút Motyčková, Helmut Továrek, Arnold Mrkvička kombinujeme cize působící křestní jména a běžná česká příjmení, stejně nepříjemně mnohdy zní i opačný případ (Matěj Ebstein, Bořivoj Rosmüller); - Jindřich Řehoř, Bořivoj Křesina, Richard Krátura ve jménu a příjmení se hromadí hlásky těžko vyslovitelné zejména pro děti (ř ř, r r); o žádném dítěti předem nevíme, zda nebude ráčkovat; - Simona Syslová, Sebastian Sasínek, Sylvie Syslíková ve jménu a příjmení se hromadí nepříjemně znějící sykavky; - Aleš Šedivý, Řehoř Škoula, Radim Minařík, Martin Navrátil, Jindřich Chudý na rozhraní jména a příjmení se vyskytují obtížně vyslovitelné skupiny (eš še, ř š, im mi, in na), v některých případech navíc jméno končí a příjmení začíná stejnou hláskou (š š, m m, n n, ch ch); - Richard Rys, Petr Peš, Jitka Kadavá ve jménu a příjmení se vyskytují podobné skupiny hlásek (ri ry, pe pe, ka ka); - Jan Jan, Pavel Pavel, Petr Petr, Vilém Vilím příjmení Jan, Petr, Pavel (Janů, Petřík, Pavlík, Pavlištík apod.) vznikla z křestních jmen a je jen na rozhodnutí rodičů, zda jim spojení stejně nebo velmi podobně znějícího jména a příjmení bude znít libozvučně. Pro bližší seznámení s touto zajímavou problematikou doporučujeme některou z knih PhDr. Miroslavy Knappové, CSc. /8. října 2007/ jména a příjmení (2) Část českých příjmení vznikla z vlastních jmen. U některých příjmení tohoto typu již nepociťujeme jejich motivaci křestními jmény, např. ze jména Jan vznikla příjmení Janů, Janův, Janůj, Janík, Janíček, Janek, Jandera, Johan, Johana, Johannes, Johanides atp. Některá příjmení však dosud mají stejný tvar jako křestní jména, a jsou tedy se jmény snadno zaměnitelná. Vyžadujeme-li jednoznačnost, identifikovatelnost osoby podle jména a příjmení, není pro jazykovou praxi nejvhodnější spojení stejně znějícího jména a příjmení (Pavel Pavel, Karel Karel, Petr Petr, Zdeněk Zdeněk) ani spojení křestního jména a příjmení vzniklého ze stejného základu (Jan Janíček, Pavel Pavlík, Václav Váša, Václav Vašinka). Stejně spojení, v němž za určitých okolností nemusí být přesně identifikovatelné, co je jméno a co příjmení, není příliš vhodné (Karel Petr, Lukáš Filip, Zdeněk Aleš, Jiří Karel, Jan Pavel). V podobných případech je vhodné použít takové křestní jméno, které se jako příjmení nepoužívá (Jaroslav Petr, Bohumil Lukáš, Mikoláš Aleš, Miroslav Zdeněk). /11. února 2008/

12 jména a příjmení (3) Křestní (rodná) jména, často i příjmení, pochází ze jmen obecných, tedy z označení osob, zvířat, věcí, vlastností, činností, stavů apod. Vznikala z potřeby jedince odlišit od ostatních, pojmenovat, individualizovat, označit, výstižně popsat, charakterizovat jeho zařazení do života, do společnosti, do přírody, vystihnout jeho fyzické nebo duševní vlastnosti, pojmout chtěné vlastnosti a postavení jedince atd. Zmiňované okolnosti mohly být vyjádřeny přímo (Emil z lat. aemulus, horlivý, pracovitý, soutěžící), přirovnáním k zvířatům (Olbram z něm. Wolfram, vlčí havran), přírodním jevům, předmětům (Petr z řec. petros, skála), k bohům (Emanuela z hebr. Immanuel, Bůh s námi) nebo např. k okolnímu světu (Zdislav slov. původu, zde slavný). V křestních jménech se objevují obecná označení zvířat (Ovidius z latinského ovis, ovce; Leon, Leo, Leoš z řeckého león, lev; Jonáš z hebrejského Jonah, holub), osob (Karel ze staroněm. karl, muž, chlap; Oliver snad z lat. oliva, pěstitel oliv), předmětů (Sylva, Silva z lat. silva, les; Ivo snad ze staroněm. iwa, tis, tisový luk), místního nebo společenského původu nositele (Romana z lat. Romanus, pocházející z Říma; Lukáš z lat. Lucanus, pocházející z Lukánie; Petronius z lat., pocházející z rodu Petroinů), společenského postavení, povolání (Pelhřim z lat. peregrin, poutník, cizinec; Babeta, Barbora z řec. barbaros, cizinka, barbarka; Dana, Danuše z hebr. dan, soudce; Jakub z hebr. Jahaqobh, druhorozený; Jiřina ženská obdoba řeckého géorgos zemědělec), označení kladných fyzických nebo duševních vlastností (Květuše, Květa kvetoucí; Milena milá, milovaná; Pavel z lat. paulus, malý, nepatrný; Severin, Severín z lat. severus, přísný, vážný), okolností narození (Matouš z hebrejského Mattithjáh, dar boží; Marek z lat. Marcus, bojovník, zasvěcený bohu Martovi; Zeno z řec. Zenodotos, od Dia darovaný) nebo např. očekávaných, vytoužených vlastností, postavení nositele, předurčující nositeli nějaký velký cíl, osudové věštby nebo vznešené představy (Alexandr z řec. Alexandros, obránce mužů; Václav, Boleslav slov., více slávy). /31. března 2008/ jména pohádkových postav Obecná (druhová) označení pohádkových bytostí píšeme s malým počátečním písmenem (rusalka, vodník, hejkal, drak), a to i ve spojení s vlastními jmény (rusalka Esmeralda, vodník Pepa, drak Mrak). S velkým počátečním písmenem píšeme specifická (rozlišující) jména pohádkových bytostí bez zřetelné motivace (Hurvínek, Spejbl, čert Trepifajksl, sumec Holdegrón), motivovaná fyzickými vlastnostmi, vnějším vzhledem (Paleček, Sněhurka, Popelka), schopnostmi (Dlouhý, Široký, Bystrozraký), duševními vlastnostmi (děd Vševěd, Všeználek, Neználek), povoláním, uměním (Šroubek, Vroubek), životními osudy (Plaváček) nebo např. místem výskytu (Krakonoš, Rýbrcoul). Velkým písmenem píšeme také personifikované lidské vlastnosti či stavy, pokud se stanou pohádkovými bytostmi (Rozum, Štěstí, Žal), přírodní jevy (Slunečník, Měsíčník, Větrník) nebo např. životní poměry (Bída). Některé pohádkové bytosti mohou v pohádkách vystupovat pod svými druhovými jmény (Povídání o pejskovi a kočičce, Pohádky o mašinkách, Bubáci a hastrmani); v tomto případě se jejich označení většinou píše s malým počátečním písmenem záleží totiž pouze na

13 autorovi, zda se rozhodne hrdinu svého příběhu (např. pejska, kočičku, mašinku, medvídka) nazvat stejným slovem (pejsek Pejsek, mašinka Mašinka apod.). /29. října 2007/ kamika(d)ze Slovo kamikaze (kamikadze) začali uživatelé českého jazyka užívat ve větší míře ke konci 2. světové války. Pochází z japonštiny a označuje sebevražedné letce, posádky letadel určených k ničení amerických válečných lodí. Japonci původně tímto slovem označovali legendární tajfun, který ve 13. století zmařil mongolský vpád do Japonska. Ještě zbývá dodat, že Slovník cizích slov povoluje obě pravopisné varianty kamikaze i kamikadze. /1. října 2007/ kopule, kupole Oba termíny jsou spisovné a lze je libovolně užívat a zaměňovat, případně nahradit staršími slovy báň či sféra. Původně označovaly zaklenutí prostoru pouze klenbou tvaru polokoule (částí kulové plochy), posléze klenbou vytvořenou podle jakékoliv křivky. Podle etymologických slovníků pochází oba termíny z latinského cupa (pohár) a do češtiny se dostaly prostřednictvím italštiny. Ve vojenské terminologii se slovem kupole označuje pevný nebo otočný pancéřový kryt děla. Přesto, že lze slova kopule a kupole libovolně užívat a zaměňovat, dbejme v rámci jednoho textu na jednotnost. /15. září 2008/ latinské číslice Staří Římané nevytvořili pro určité číslovky, slova nesoucí určitý číselný význam, žádné speciální znaky (číslice). Pro označení číselné hodnoty prostě použili již existující znaky pro zapisování hlásek (písmena, grafémy) I (unus, 1), V (quinque, 5), X (decem, 10), L (quinquaginta, 50), C (centum, 100), D (quingenti, 500) a M (mille, 1000). Takovýto systém známe i z jiných jazyků, např. staroslověnštiny, řečtiny ad. Pro zápis číslovek platí následující, poněkud zjednodušená pravidla: - číslice zapisujeme od nejvyšších hodnot k nejnižším (MCIII = 1103, LV = 55), - napíšeme-li nižší číslici za vyšší, výsledná hodnota se rovná jejich součtu (X a I = 11), - napíšeme-li nižší číslici (I, X, C, číslice V, L, D se pro odčítání neužívají) před vyšší, konečná hodnota se rovná jejich rozdílu (I a X = 9), - číslovky 2, 3, 6, 7, 8 (a jejich desítkové, stovkové, tisícové aj. ekvivalenty) se tvoří sčítáním, číslovky 4, 9 se tvoří odečítáním, - číslice I se pro odčítání užívá pouze před V a X (IV, IX), - číslice V, L, D se neopakují (žádná z nich nesmí být v čísle použita více než jednou), - ostatní římské číslice se (obvykle) mohou v řadě za sebou opakovat maximálně třikrát (ovšem Římané běžně užívali zápis IIII či XXXX).

14 Příklady: III (3), IV (4), VIII (8), IX (9), XIV (14), XIX (19), XXVIII (28), XXX (30), XL (40), LX (60), LXXX (80), XC (90), XCVIII (98), CC (200), CD (400), DCC (700), CM (900), MCMXCVIII (1998), MMVII (2007). /19. listopadu 2007/ měsíce Podíváme-li se na názvy kalendářních měsíců, zjistíme, že i bez hlubšího jazykového poučení stále ještě rozumíme významu některých názvů tušíme, z kterých slov byly tyto názvy odvozeny, jaký byl jejich původní význam a jak významově i stavebně souvisí se svým slovem základovým; můžeme tedy poměrně snadně určit jejich motivaci. Takovéto názvy jsou pro nás slovy popisnými (leden měsíc ledný, krajinu pokrývá led a sníh; březen raší břízy, měsíc březích samic, tedy měsíc březný, kdy se rodí mláďata; duben raší duby; květen měsíc květů, příroda kvete, je v květu; říjen měsíc říjný, probíhá říje vysoké zvěře; listopad padá listí). Zbývající názvy měsíců jsou pro nás slovy značkovými pomocí běžných znalostí už nedokážeme vysvětlit jejich význam a vznik, nerozumíme jejich motivaci. V takovém případě je čas vzít na pomoc jednu z věd, která se zabývá slovní zásobou etymologii (nauka o původu a vývoji slov). Podle Etymologického slovníku jazyka českého souvisí název únor se slovesem nořiti (něco ponořit, potopit), protože se v tomto měsíci unořuje led, tj. láme se, následně se ponořuje do vody a zase vynořuje zpět. Jména červen a červenec snad souvisí s červenou barvou (červenajícími se plody, šípkovými růžemi) nebo s větším výskytem červů. Tato řešení však mají příliš blízko k lidové etymologii (tj. nevědeckému výkladu). Podle jiných etymologů jejich vznik souvisí se slovem červ, červec (drobný stejnokřídlý hmyz, škůdce rostlin). Tento hmyz sloužil k barvení látky na červeno. Látka se barvila, červila, především v měsících červnu a červenci. V týchž měsících (okolo svátku sv. Jana Křtitele) se polský červec (Coccus polonicus), dávající skvělou a velmi žádanou červeň, žijící hlavně v Polsku, Sasku a Prusku v koříncích chmerku vytrvalého, sbíral a vyvážel do ciziny. Název měsíce srpna lze vyvodit se slova srp měsíc srpný, žňový (obilí se žalo srpem, kosa se jako zemědělský nástroj objevuje až v raném novověku), ale spíše souvisí se slovesem zrát (srov. litevské sirpsti = zráti), neboť právě v srpnu zraje obilí. Ač se to na první pohled nezdá, název září nesouvisí se slovesem zářit (slunce ještě září), ale má blízko k pojmenování následujícího měsíce. V září začíná říje vysoké zvěře (za řujě za říje, září) a pokračuje v měsíci říjnu. Název prosinec pravděpodobně souvisí se slovem siný (sivý, tj. bledý, šedý, šedivý). Měsíc prosinec je barevně nevýrazný, slunce jej dostatečně neprosvěcuje, jen prosvítá šedivými dny (prosiněti = prosvítat). Samotné slovo měsíc, ať v astronomickém, či kalendářním smyslu, souvisí se slovesem měřit, neboť od nejstarších dob se jeho čtvrtěmi, fázemi, měřil čas. /14. dubna 2008/

15 mnemotechnické pomůcky (1) Mnemotechnické pomůcky (z řečtiny, příbuzným slovem je i Mnémosyné μνημοσύνη, matka Múz, personifikace paměti), jinak také oslí můstky (lat. pons asinorum), podporují paměť. Slouží ke snadnějšímu zapamatování a vybavení informace nebo k jejímu zpracování. Provází nás doslova celým životem, např. dětstvím (Pravá ruka je ta, kterou píšeš a kreslíš!), základní (ty dívky si hrály) a střední školou (ný, natý, ženatý) až do dospělosti. Pro vytvoření mnemotechnické pomůcky může být využito mnoho metod, postupů, přidružených představ, analogií, můstků, forem či jiných informací základem jsou vizuální, slovní a akustické mnemotechnické pomůcky: 1. veršované říkanky s rýmem (Ego, mei, mihi, me kam pospícháš Martine.); 2. ustálené pořadí položek, které je též možno zveršovat (ný natý ženatý, á bé cé dé kočka přede); 3. krátký příběh, který obsahuje důležité pojmy, slova, názvy (Když byli Braniboři v Čechách, dal Dalibor Libuši ); 4. seskupení prvních písmen nebo částí slov do slova, věty, říkanky (ZADEK, BraProDali ); 5. analogie s podobnými jevy (psaní tvarů zájmena já podle zájmena ty); 6. asociace (velká většina osobních pomůcek k vybavení dat vázaná na privátní zkušenosti, informace); 7. grafické konstrukce (nákresy); 8. vizualizace (např. PIN karty psaný do kříže); 9. vizuální asociace (jednička připomíná svíčku, dvojka labuť); 10. akustické asociace (ŠeTři Se Osle.) apod. /26. listopadu 2007/ mnemotechnické pomůcky (2) Mnemotechnické pomůcky pro český jazyk: -ami, -emi, -imi, -mi vždycky píšu měkké i. Pomůcka pro žáky 1. stupně vypočítává koncovky, ve kterých se píše měkké i. Pomůcka pro zapamatování obojetných hlásek (b, f, l, m, p, s, v, z) BeFeLeMe Pes Se VeZe. Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav. Tento drobný slohový útvar obsahuje výčet vyjmenovaných slov po b. Jako pomůcka pro psaní koncovek sloves v příčestí činném se užívá ukazovacích zájmen (ti muži seděli, ty ženy zpívaly, ta města stála). Podobná pomůcka se užívá při psaní koncovek přivlastňovacích přídavných jmen (ti Jiráskovi Psohlavci čtu ty Jiráskovy Psohlavce). A do třetice se užívá při psaní koncovek přídavných jmen v přísudku a v doplňku (ty ženy rády cvičily, ti chlapci byli zvědavi). Pomůcka pro užití náležitých tvarů zájmena já Mě (obsahuje 2 písmena) se užívá ve 2. a 4. pádu (násobky čísla dvě), mně (3 písmena) se užívá ve 3. a 6. pádu (násobky čísla tři). Jiná, nedokonalá pomůcka pro psaní tvarů zájmena já využívá analogie mezi zájmeny já a ty mne = tebe, mě = tě/tebe, mně = tobě/ti, mi = ti.

16 Pomůcka pro psaní délky zájmena ona krátký tvar ji/ni se píše ve 4. pádu, dlouhý tvar jí/ní v ostatních pádech. Častěji se však jako pomůcka používají ukazovací zájmena (ji = tu, jí = té/tou). Pomůcka pro zakončení slovesných tříd (-e, -ne, -je, -í, -á) Že-ne je bí-da. PoČůRáVá Pomůcka poukazuje na pořadí mluvnických kategorií jmen (pád, číslo, rod, vzor). Výrazy jakoby a jako by si jsou významově velmi blízké. Pro základní odlišení v pravopise si stačí zapamatovat, že ve spojení jako by je by součást podmiňovacího způsobu, tedy slovesa. Jiná pomůcka uvádí, že výraz jako by lze nahradit spojením jako kdyby (Vypadalo to, jako by se vznášela. Vypadalo to, jako kdyby se vznášela.), zatímco jakoby nikoliv (Při chůzi se jakoby vznášela.). Pro rozeznání vidu se užívá jako pomůcka pomocné sloveso být slovesa nedokonavá tvoří budoucí čas jeho pomocí (nedokonavá bude se smát, bude topit; dokonavá usměje se, zatopí). Pomůcka pro rozeznání nepravé předložky udává, že nepravou předložkou nelze ukončit větu (Přišel z důvodu. Přiběhl během. Pracoval bez ohledu na. Mluví tak bez zřetele.). Pomůcka ovšem nebere na vědomí nepravé předložky, které vznikají přechodem z jiných slovních druhů (Postav pohár blízko. Postav pohár blízko ní.; blíže, vedle, mezi, kolem, okolo, místo). Říkanka k jednotlivým fázím děje klasického dramatu (úvod, kolize, krize, peripetie změna děje, katastrofa rozuzlení) Šel jsem do muzea (úvod), zakopl jsem o práh (kolize), vyvrtl jsem si kotník (krize), přišel pes a zakouřil si v rohu (peripetie), típnul si o moji nohu (katastrofa). ABCD kočka přede, EFGH kuře běhá, IJKL pes někam šel, MNOP koník kope, RST kozy vezte, UVXYZ, ale jen za peníze. Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování písmen abecedy a jejich pořadí. Připomněl zapomnětlivému, aby si vzpomněl na domněnku o pomněnce. Věta obsahuje výčet slov, v nichž se píše skupina -mně-. /3. prosince 2007/ mnemotechnické pomůcky (3) Dějepis 1085 a 1158 Pomůcka využívá obrácené pořadí číslic v letopočtech, kdy česká knížata Vratislav II. a Vladislav II. získala královskou hodnost pro svou osobu Sestupné pořadí číslic v letopočtu udávajícím vynález (spíše zdokonalení z hlediska funkčnosti) parního stroje Jamesem Watem Vzestupné pořadí číslic v letopočtu udávajícím počátek francouzské revoluce. Bořivoj a Ludmila, Břetislav a Jitka Pomůcka pomáhá odlišit české panovníky, jejichž jména se občas zaměňují, pomocí jejich životních družek (a známých příběhů). Hudba BraProDaLi Dvě HuTaČerVi. Pomůcka obsahuje počáteční písmena Smetanových oper (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola). Jiná pomůcka pro zapamatování Smetanových oper Když byli Braniboři v Čechách, dal Dalibor Libuši Hubičku pod Čertovou stěnou. Viděly to Dvě vdovy, řekly to Prodané nevěstě a už to nebylo žádné Tajemství. Z dálky se na vše dívala Viola.

17 Emil Hodil Granát Do Atomové Elektrárny. Eda Hraje Golf Dobře A Elegantně. Říkanky uvádí pořadí strun na kytaře (E, H, G, D, A, e). Latina Ego, mei, mihi, me, kam pospícháš, Martine. Říkanka pro zapamatování tvarů latinského osobního zájmena já. Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. I Velké Xenofonovo Letadlo Cáklo Do Moře. Počáteční písmena říkanek naznačují pořadí římských číslic (I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000). Němčina Pomůcka pro zapamatování německých určitých členů Der, die, das psí ocas. /4. února 2008/ nastoupil do před nádražím stojícího auta Občas mluvčí představené konstrukce jsou však obvyklé jak v mluvené, tak i v psané podobě ve snaze zpřesnit společný význam vazby předložky a podstatného jména (přišel s hlavou) nebo vazby předložky, přídavného a podstatného jména (přišel s rozbitou hlavou) uvolní tuto vazbu a vsune do ní jinou vazbu předložky a podstatného jména (rozbitou do krve). Důsledkem tohoto kroku může být nevhodné hromadění předložek (Přišel domů s do krve rozbitou hlavou.). V těchto případech měl mluvčí rezignovat na zpřesňování významu a raději zachovat co nejtěsnější vazbu předložky a podstatného jména (chybně Přišel domů s do krve rozbitou hlavou. správně Přišel domů s hlavou rozbitou do krve.; chybně Nasedl do před nádražím stojícího auta. správně Nasedl do auta stojícího před nádražím.; chybně Podíval se na nad linku vyvedený podpis. správně Podíval se na podpis vyvedený nad linku.; chybně Přistoupil k u jeho kufru si hrajícímu kotěti. správně Přistoupil ke kotěti hrajícímu si u jeho kufru.; chybně Stál u za rohem parkujícího auta. správně Stál u auta parkujícího před rohem.), případně tam, kde je to vhodné, nahradit nahromaděné předložkové vazby vedlejší větou (Nasedl do auta, které stálo před nádražím. Přistoupil ke kotěti, jež si hrálo u jeho kufru.). Nahromaděné předložky považujeme za výraznou stylistickou neobratnost. /3. března 2008/ obecná čeština (1) Obecná čeština je jedním z mnoha útvarů mateřského jazyka. Odchylky od spisovné variety mateřského jazyka můžeme najít ve všech jazykových rovinách: 1. v hláskosloví a ve stavbě slova: náhrada -ý- v kořenu slova skupinou -ej- (strýc strejc, mlýn mlejn, plýtvat plejtvat, být bejt, zmýlit se zmejlit se), v některých případech také náhrada hlásky -í- (vozík vozejk, cítit cejtit, síto sejto), hláska -é- je nahrazena -ý/í- (létat lítat, mléko mlíko, plamének plamínek, délka dýlka), místo předpony ú- se užívá expresivní předpona ou- (údolí oudolí, úvoz ouvoz, úbytě oubytě), u slov začínajících na o- se užívá předsuvné, protetické v- (ocet vocet, otevřít votevřít, okno vokno, odvody vodvody) aj.;

18 2. v tvarosloví: místo koncovky -ý se užívá koncovka -ej (mladý mladej, malý dům malej dům), totéž platí pro koncovku -í (ženy nosí ženy nosej), náhrada -é- v koncovce hláskou -ý- (dobré dítě dobrý dítě, malé děvče malý děvče, dobrého muže dobrýho muže), sjednocení koncovek přídavných jmen v množném čísle (malí muži, malé hrady, malé ženy, malá kuřata, všichni byli zdraví malý muži, malý hrady, malý ženy, malý kuřata, všichni byli zdravý), v 7. pádu množného čísla se užívá pro všechny tři rody stejné zakončení -ma (mezi našimi dobrými hokejisty mezi našima dobrýma hokejistama, s ženami i muži s ženama i mužema), shodná koncovka ým tvrdých přídavných jmen v 6. a 7. pádu jednotného čísla mužského a středního rodu (o mladém muži, s mladým mužem o mladým muži, s mladým mužem), vynechávání -l v zakončení příčestí minulého (on řekl on řek, mohl moh, jedl jed), vynechávání pomocného slovesa být v 1. os. minulého času (já jsem to slyšel já to slyšel, my jsme tam byli my tam byli) aj.; 3. ve slovní zásobě: fajfka, flaška, rožni, švindlovat aj.; 4. ve výslovnosti: vynechávání hlásky j- ve tvarech slovesa být (já sem, ty si, ty seš ale!, my sme, vy ste), zjednodušení složitých souhláskových skupin (čtyři štyri, ženská žencká, hřmí řmí, když dyž, trable traple), výslovnost skupiny sh- jako sch- (shoda schoda, shromáždění schromáždění, na shledanou na schledanou), vynechávání zakončení slov (plivají tam plivaj tam), zpěvná větná intonace, dloužení slov (Helé, to se povedlo, výď.) aj. /20. října 2008/ ocún (ale nejen on) (1) Slovo ocún se tradičně udává jako jediné původem české slovo obsahující v kořenu slova písmeno -ú-. Existují ovšem další slova domácího původu, zvukomalebná (onomatopoická) citoslovce, v nichž také píšeme kořenné -ú- (hú, bú, mú, cukrú, vrkú ad.). Jak je, doufáme, zřetelné, jedná se o grafický záznam slova, a nehovoříme tedy o hláskách, ale o písmenech (grafémech). Ve výslovnosti čeští mluvčí již dávno nerozlišují hlásky -ú- a -ů-. Žáci se v průběhu hodin českého jazyka dále dozvědí, že se písmeno -ú- v českém jazyce užívá: - na počátku slov (účast, úder, úkol, úřadovat, ústav, Ústí nad Labem, Újezd u Uničova); - po předponách (ne-úspěch, bez-úhonný, ne-ústupný, z-účastnit se, za-úpět, nadúroda); - na počátku druhé části složených slov (troj-úhelník, labsko-ústecký). V koncovkách se -ú- nepoužívá nikdy. Ve všech ostatních případech je správné psát kořenné či koncovkové -ů-, a to: - v kořenech slov (borůvka, můra, dům, půjčit, růže, vůle, zůstat); - v koncovkách podstatných jmen a přivlastňovacích přídavných jmen (hradů, hradům, městům, otcův, Petrův); - v zakončení nesklonných příjmení (Jan Tomšů, Janů, Pavlů); - v zakončení příslovcí (domů, dolů). Pamatujme vždy na správný tvar slov některá se vyslovují i píší krátce (buvol, družička, luna, tuze, žluva, burský), jiná se píší s -ů- (blůza, bůček, fůra, ale lůza i luza). Slovesa půlit a rozpůlit mají v rozkaze krátký tvar (rozpul!, pul!). /22. dubna 2008/

19 ocún (2) Psaní dvou písmen ú a ů, jež označují jedinou hlásku [ú], je dáno v českých slovech historicky a ve slovech cizího původu formou zápisu, kterou vesměs přejímáme spolu s cizími slovy; viz následující kapitola Ocún 3). V průběhu vývoje českého jazyka došlo k mnoha hláskovým změnám. V jejich rámci vymizelo kořenné i koncovkové -ú-. V některých případech se změnilo v -í (s paňú s paní, mažú maží, dnes spíše mažou), v jiných v dvojhlásku -ou (lúka louka; nesú nesou). Slovenština stejně jako některé moravské dialekty tyto tvary do značné míry zachovaly (súpis, slušnú, horúčka, skúsime; múka, dělajú). Změna [ú] v [ou] na počátku slova proběhla v hovorovém jazyce, nebyla však přijata do spisovné normy a dnes zní zastarale a má emotivní zabarvení (ouřad, ouzko, oubytě, ouroda, ouvrať, ouplněk ad.). Kořenné, příponové a koncovkové [ú] v zapisované písmenem ů se vyvinulo z hlásky [ó] přes dvouhlásku [uo] jak v kořenu slova (dóm > duom > dům, bóh > buoh > bůh, sól > suol > sůl), tak v zakončení slova (pánóv > pánuov > pánů, pánův). Dvouhláska [uo] se někdy zapisovala jako o ve formě kroužku nad písmenem u. Z tohoto zápisu vzniklo písmeno ů (kuoň > kůň). Po změně výslovnosti se kroužek začal považovat za diakritické znaménko označující délku [ú]. Jako doklad či důkaz vzniku hlásky [ú] zapisované písmenem ů z hlásky [ó] můžeme uvést střídání -ů- / -o- zejm. v krátkých slovech (nůž nože, bůh boží, sůl solit) / / ocún (3) Kromě slova domácího slova ocún a zvukomalebných slov (hú, bú, mú, cukrú, vrkú) se kořenné a koncovkové -ú- píše v kořenech slov cizího původu (kúra, túra) a v zakončení nesklonných slov středního rodu (iglú, ragú). Zde je malý přehled některých častěji užívaných slov: túra delší namáhavý pochod, často provozovaný v horách; Múza bájeslovná bytost, jedna z devíti řeckých bohyň, ochránkyň umění a vědy; múza (múzický) umělecká tvorba, nadání, inspirace; kúra léčebná procedura jedním prostředkem v určitém časovém úseku (zastarale také dvoření se ženě); manikúra léčebná procedura s nehty; pedikúra tatáž procedura s nehty na nohách; frizúra (obvykle expresivně) účes; fúrie zběsilá, zuřivá, lítá bytost, zejména ženská, lítice (podle Furie, lat. Furiae, římské bohyně pomsty); fúze splynutí, sloučení, spojení; transfúze (zastarale, dnes jen transfuze) převedení krve, plazmy dárce potřebnému jedinci; trubadúr dávný, středověký potulný zpěvák, básník, skladatel rytířských a milostných písní, umělec; kúr předvedení jezdeckých drezurních úloh v pořadí zvoleném jezdcem; parkúr závodní dráha s překážkami pro koňské jezdecké skokové soutěže; medúza mořský živočich, žahavec rosolovitého těla ve tvaru zvonce (podle mytologické Medusy); iglú obydlí Inuitů (Eskymáků); ghúl strašidlo; v arabských zemích pouštní démon, nekrofág (živící se mrtvým masem); súra kapitola v Koránu; drúzy typ účesu (ale Drúzové, šíítská sekta, jedna z islámských odnoží); ragú pokrm z kostek masa, zeleniny ap.; šúdra příslušník nejnižší staroindické kasty; túje kuželovitý jehličnatý strom cizokrajného původu; skútr jednostopé vozidlo s karoserií; žužú měkké bonbony ze želatiny v podobě kostiček pastelových barev; vúdú (cizím pravopisem voodoo) haitský magický kult; túz nejvyšší

20 karta (eso); rúta směr cesty, cesta; cúdy (histor.) soudní a správní okrsek; cúdař úředník cúdy; nús rozum, duch, ale také princip řádu, vývoje, směřování; rúf obecná známost; aúl označení osad některých etnik Střední Asie, Kazachstánu a severního Kavkazu atd.; kešú (neskl.) oříšky podobné fazolím, plody ledvinovníku západního; abúzus (kniž.) zneužívání, nadužívání; drúza shluk rostlinných krystalů na společném podkladu. Podobně se -ú- vyskytuje i ve vlastních jménech cizího původu: Múza; Drúzové; medvěd Balú, medvídek Pú (literární postavy); Búrové (potomci holandských osadníků v jižní Africe); Rút (biblické jméno, též starozákonní kniha); Kámasútra (indický epos o lásce); Súdán, Bhútán, Porúří, Saúdská (Saudská) Arábie, Bejrút (rozličné státy a místa); Néhrú (indický politik, současník Mahátmy Gándhího) apod. V příponách -ura, -urka, -urní se dlouhé -ú- nepíše (kultura, brožurka, bravurní). /4. května 2008/ ocún (4) Kromě slov domácího původu (ocún; hú, bú, mú, cukrú, vrkú) a některých moravských dialektů (múka, ogaři dělajú, majú, rola ve slúnci pod bukovú horú, enem pár kúskú, spadnúť do teho, mojeho súseda) se můžeme s kořenným grafémem (písmenem) -ú- v domácích slovech setkat ještě ve jménech a příjmeních (Pavel Grúň, František Stúpala) a v rozličných vlastních jménech, zejména pokud jejich tvary vychází z místních nářečí, dialektů (věž Trúba ve Štramberku; vrch Okrúhlá; místní část U Stúpalů; hřeben Grúň, hotel a lyžařské středisko Grúň, grúň valašsky příkrý a těžko přístupný svah, stráň). /16. června 2008/ ofina afina Slovo ofina pochází pravděpodobně z románského prostředí a označuje vlasy rovně zastřižené na čele. Termín afina ve Slovníku spisovné češtiny nenaleznete, jedná se o hovorovou variantu spisovného slova ofina. /3. září 2007/ Olomouc Mnozí Olomoučané se domnívají, že název jejich města je rodu mužského (ten Olomouc), nebo že jméno nanejvýš kolísá mezi (gramatickým) mužským a ženským rodem a jsou povoleny obě varianty (ten Olomouc i ta Olomouc). Místní jména, která končí v 1. pádu jednotného čísla na -c (Olomouc, Bystrc, Pankrác, Černuc, Peruc), vůbec vzbuzují podobné pochybnosti. Ve 20. letech 20. století se těmito (a jinými kolísajícími) jmény zabýval bohemista Václav Ertl a významně přispěl k rozhodnutí (kodifikaci) přiřadit tato jména k ženskému rodu a příslušným vzorům ženského rodu (v tomto případě ke vzoru píseň), a to i přes to, že v místním nářečí mají mužský rod (ta Olomouc ten Holomóc). Ve 2. polovině 20. století se tato kodifikace objevila i v Pravidlech českého pravopisu.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL

ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL PRAVOPISNÉ JEVY: ČÍSLOVKY DVA, OBA, TŘI, ČTYŘI, DUÁL Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0115 SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - číslovka jeden se skloňuje jako zájmeno ten - číslovky pět až devadesát devět mají

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Skloňování číslovek. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/12_Český jazyk pro 6. ročník Téma: Skloňování číslovek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Pravopis i/í, y/ý v koncovkách přídavných jmen Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0104 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více