uteče vám slepička Lidové říkadlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uteče vám slepička Lidové říkadlo"

Transkript

1 Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, do horního rybníčka a z rybníčka do louže, kdo jí odtud pomůže? uteče vám slepička Lidové říkadlo Veselé velikonoce přeje redakce

2 Krátce ze zasedání OZ Důležitým bodem programu byl slib nového člena zastupitelstva, volba nového člena obecní rady a volba zástupce starosty místo pana Zbyňka Čermáka, který se vzdal svého mandátu a všech funkcí. Novým zastupitelem je p. Vavřín Mokrý, do obecní rady byl zvolen p.karel Jatel a jako zástupce starosty p. Jaromír Kokrhel. OZ schválilo návrh změny územního plánu, do kterého byly v prvním projednávání zahrnuty všechny požadavky občanů.dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok Hlavními akcemi pro tento rok je zahájení prací na 1.etapě protierozních opatření v lokalitě Přední hora, kde je již zpracována studie a chystá se projekt. Bude zakoupena nová ústředna místního rozhlasu a provede se oprava ampliónů, aby všichni občané měli možnost poslouchat hlášení obecního úřadu. V mateřské škole se připravuje projekt na kuchyň. V ulicích Vinohradská a Horní Kroupná se doplní jejich osvětlení v neobydlené části. Po dokončení zadní části kulturního domu bude do této budovy přestěhována knihovna a doktor. V letošním roce se také chystá projekt na revitalizaci Slatiny. Bude se opravovat zeď evangelického hřbitova. K dalším akcím bude přikročeno v případě kladného vývoje rozpočtu ve III. čtvrtletí. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům a byl schválen členy zastupitelstva. Jako na každém zasedání se na závěr projednávaly připomínky občanů, na které zastupitelé odpovídali. Rozpočet obce na rok 2000 Příjmy tis.kč Výdaje tis. Kč Sběr a svoz odpadů 315 Silnice 293 Nájem zem. půdy 65 Dopravní obslužnost 45 Příspěvek na MŠ 35 Kanalizace 230 Školní stravování 200 Vodní díla v zemědělské krajině 972 Poplatky z hrobů 3 MŠ- provoz 235 Školní družina 166 ZŠ- příspěvek na provoz 266 Pronájmy, prodeje Školní stravování 272 Místní rozhlas-poplatky 10 Příspěvek ZUŠ 5 Finanční operace 200 Knihovna-provoz 160 Daň právnických osob Rozhlas a televize 92 Daň fyz. osob závislá 835 Dotace církvím 300 Daň fyz. osob podnikání 420 Tělovýchovná činnost 120 Daň z nemovitostí 960 Veřejné osvětlení 205 Místní poplatky 95 Výstavba a údržba inž. sítí Dotace přímá 134 Pohřebnictví 170 Ostatní příjmy 288 Svoz kom. odpadu 420 Zůstatek z roku Péče o vzhled obce 339 Soc. dávky 25 Požární ochrana 163 Místní zast. orgány 545 Činnost místní správy Lékaři 20 Dotace obč.sdružením a Spolku kat. domu 33 Půjčky církvím a TJ Sokol 300 Neinvestiční transfery obcím 52 Komise soc. a školská 30 Příjmy celkem Výdaje celkem Jaromír Kokrhel místostarosta

3 Internet v nové knihovně? Každý už jistě slyšel o informačním médiu, které dnes hýbe celým světem. Ano jedná se o fenomén doby internet. Je mnoho zaměstnání, ve kterých je dnes jeho znalost výhodou, ne-li přímo nutností. Proto by bylo velice prozíravé, kdyby i v naší místní knihovně mohl být internet zaveden a zpřístupněn. Zejména mládež by se s ním mohla seznámit formou kroužku. Proto si dovolujeme oslovit podnikatele i občany s prosbou o příspěvek na zakoupení počítače. Současně hledáme zájemce, kteří by chtěli pracovat s dětmi a mládeží v tomto oboru. Bližší informace podá p. starosta nebo místostarosta. Tenisový oddíl Nosislav Vážení spoluobčané, dne byl Ministerstvem financí zaregistrován jako samostatný subjekt Tenisový oddíl Nosislav. Dovolte nám, abychom tímto poděkovali TJ Nosislav za to, že jsme v počátcích naší činnosti mohli využít její spolupráce, bez které by v žádném případě tenisový areál tak, jak dnes vypadá, neexistoval. K vyčlenění z TJ nás vedli čistě praktické důvody. Pro jednání se zastřešujícím tenisovým svazem, ale i sponzory, je nutné, aby oddíl vystupoval jako samostatný právní subjekt. Spolupráce s TJ Nosislav se však rozhodně nevzdáváme. I nadále zůstáváme v úzkém kontaktu a jsme připraveni podílet se společně na akcích, které povedou ke sportovnímu i společenskému vyžití všech občanů naší obce. Dne proběhla valná hromada TO Nosislav. Zde bylo konstatováno, že naší snahou i do budoucna musí být co nejlepší udržování a pokud možno i další rozvoj areálu tenisových kurtů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výstavbě cvičné tenisové stěny. Měla by sloužit začínajícím hráčům a hráčkám, a to zejména z řad naších dětí a mládeže. Věříme, že náš záměr umožní v dnešní zmodernizované době jedno z nejsprávnějších vyžití pro naše děti a mládež. Jedná se však o dosti značnou investici, která bude sloužit komukoliv z řad občanů naší obce a zejména dětem a mládeži. Chtěli bychom proto požádat všechny občany, kteří mají zájem na sportovním vyžití naší mládeže o výpomoc v rámci brigád, které budou v souvislosti s výstavbou v jarních měsících probíhat. Termíny těchto brigád budou zveřejňovány ve vývěsce TO Nosislav před tenisovým areálem. Souhrný zápis z této valné hromady jako i další aktuální informace je možné najít na naší vývěsce před tenisovým areálem. Zde se také dozvíte termíny, kdy je areál přístupný pro kohokoliv z řad veřejnosti. Tenisový oddíl Nosislav Myslivci hodnotili V neděli uspořádalo Myslivecké sdružení v Nosislavi výroční hodnotící členskou schůzi, kde za 100 % účasti členů zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok a vytyčili si úkoly na rok následující. Sdružení má k dnešnímu datu 22 členů, výkon práva myslivosti vykonává v honitbě na 747 ha. Dále eviduje sdružení 6 loveckých psů ohařů, kteří jsou v držení jednotlivých členů. Rok 1999 byl vyhodnocen jako průměrný, co do práce a plnění úkolů a lepší jako rok 1998, co se týká odlovu užitkové zvěře. Na závěr sezony byly uspořádány 3 společné hony na drobnou zvěř s těmito výsledky: bylo sloveno celkem 155 ks zajíců, 204 ks bažantů a 6 ks králíků. Dále bylo sloveno 13 ks srnčí zvěře, z toho 4 srny, 5 srnců a 4 srnčata. Dále byla v honitbě slovena škodná zvěř a zvířata škodlivá pro myslivost v těchto počtech: liška - 10 ks, straka - 33 ks, šedivka - 1 ks, kočka - 53 ks, pes - 2 ks, kuna - 13 ks, tchoř 1 ks. Na zimní přikrmování drobné a spárkaté zvěře byla zbudována 3 krmná koryta na jadrné krmivo, byla provedena sklizeň jetele, nákup 12 q pšenice a ječmene, krmná sůl a zajištěno odpadní krmivo ze zemědělských a zpracovatelských podniků. Sdružení má stanovené normované kmenové stavy zvěře k takto: 300 ks zajíců, 320 ks bažantů, 38 ks srnčí zvěře. Tyto stavy jsou předepsány OkÚ - odborem životního prostředí podle výměry a bonity honitby, jsou základem pro populaci této zvěře a sdružení má povinnost tyto stavy dodržovat. V uplynulém roce sdružení uspořádalo 2 střelecké akce, a to na Velikonoce již tradiční střelecké závody O velikonočního beránka, které skončily po všech stránkách velice úspěšně a svoje interní závody v červnu za spoluúčasti myslivců z Nového Přerova, které byly rovněž zhodnoceny kladně.

4 Na závěr schůze byly provedeny doplňující volby. Po vyčerpávajícím volebním maratonu byl do funkce předsedy sdružení za odstupujícího předsedu zvolen pan Václav Husák a na jeho místo jednatele pan Stanislav Šimonič. Za MS Nosislav Václav Kaplan Pochvala se dnes nenosí? Mám dojem, že historii věnujeme dostatek prostoru, ale neměli bychom proto zanedbávat aktuální informace. Z obecního úřadu odchází místostarosta Zbyněk Čermák a zarážející je, že to není první odchod v poslední době. Ať už jsou hlasy na jeho osobu pochvalné nebo kritické, myslím, že udělal kus velké práce. Člověk veřejně činný je samozřejmě podroben většímu hodnocení než ten, jehož práce pro obec začíná a končí zametením chodníku. Na kritiku jsme citliví všichni, kažný jistě rozezná dobře míněnou vhodně podanou a tu, která uráží a spolehlivě snižuje nejen sebevědomí, ale i chuť do další činnosti. Když se pořádně rozhlédnu, co všechno se tu nejen za poslední období udělalo, tak bych řekla, že si pár lidí od nás zaslouží ne kritiku, ale dík. Marie Chumelová 150. výročí narození T.G.M. Dne jsme si připomínali významné výročí 150 let od narození velkého syna českého národa - T.G.Masaryka. O jeho osobě a významu bylo řečeno mnohé v médiích, poutavě o něm připravil třídílný pořad na ČT 1 autor Zdeněk Mahler. Nás Nosislaváky těší, že pan prezident navštěvoval své letní sídlo na zámku v Židlochovicích. Při svých projížďkách po okolí se často setkával a dával do hovoru i s obyčejnými lidmi, kteří pracovali na poli. Měla jsem to štěstí, že jsem v poslední době hovořila hned se dvěma pamětníky, kteří se s ním osobně setkali. Je to pro ně naprosto nezapomenutelný zážitek. V minulých dnech jsem navštívila 89letou paní Josefu Kšicovou a se zájmem jsem poslouchala její poutavé vyprávění, z něhož vyjímám toto: S p. prezidentem Masarykem jsem se setkala ve svém životě 3x. Poprvé to bylo, to jsem byla ještě školačka a šla do Padělku na trávu. Najednou se na cestě objevil pan prezident na koni, za ním ještě dva další jezdci. Oněměla jsem překvapením a vzmohla se jen na pěkné pozdravení. Viděla jsem ale lidi, co byli na polích, jak se začali sbíhat do vesnice a volali, že jede pan prezident. Přijel do vsi a zastavil se u domu p. Otýpkové, která právě líčila dům. Zeptal prý se jí, co vy tady všichni tak líčíte a ona odpověděla - ale, pojede tudy p. prezident, tak to chceme mít trochu pěkné, a líčila dál. Podruhé jsem jej zažila v Židlochovicích. Byla tam nějaká oslava, p. prezident tam mluvil, bylo to na místě, kde je dnes autobusové nádraží. On v bílém krásném obleku, všichni jej vítali a provolávali slávu. Pan prezident pak skoupil od trhovců třešně a ty se rozdávaly všem přítomným dětem. Bylo nás tam školní mládeže tehdy hodně a moje sestra mezi těmi šťastnými, na které se dostalo. Často jezdil na koni i lesem a jednou se stalo, že jel sám. Uviděl ho nosislavský občan na Želízkách a říká mu - pane prezidente, honem se schovejte, támhle Vás dva honí, asi četníci. On se jen smál, protože měl radost, když mohl ochrance ujet. Třetí moje osobní setkání nezapomenu nikdy. Bylo to , kdy jel p. prezident přes Nosislav. Ulice byla plná lidí, byla postavená slavobrána u radnice. Pan prezident jel v otevřeném autě, černý klobouk na hlavě. Naši radní jej vítali, měli pamětní knihy, slavnostní řeč a my všechny děti v rukou prapory, mávali jsme a vítali jej. Pak pokračoval směrem na Hustopeče, projížděl kolem dnešní školky, kde byla druhá slavobrána a zase hodně lidí, ale tam už jen projel a nezastavoval, už ani neměl čas. Dalším pamětníkem osobního setkání s p. prezidentem je nosislavský rodák žijící v Brně - p. profesor Blahoslav Španiel. Nedávno byl u nás na návštěvě a poutavě vypravoval různé příhody ze života. Pro něj je datum , kdy byl p. prezident v Nosislavi tak slavnostně vítán, obzvlášť zapamatovatelné. Byl to totiž den svatební jeho rodičů. Slečna Slávka Vedrová si tehdy brala Františka Španiela. Svatebčané právě vycházeli z kostela, když všichni ostatní občané právě vítali prvého prezidenta. Když se o tom v rodině mluvilo, ptal jsem se rodičů, proč mu nezanesli talíř koláčů ze své svatby, vždyť by přece neubylo, bylo jich dost. Nikoho to ale tehdy nenapadlo, a tak si pan profesor povzdechl a s lítostí říká, že je škoda, že se nemůže pochlubit příhodou, že pan prezident ochutnal koláče z jejich svatby.

5 Sám se také osobně setkal s T.G.M. Jako malý, asi 7 letý chlapec, si hrál před domem a p. prezident kolem projížděl na koni. Postavil prý se do pozoru, pozdravil a p. prezident mu odpověděl a pokračoval v cestě. Pan Blahoslav Španiel tedy s hrdostí říká, že mluvil s panem prezidentem Masarykem. Vzpomínky pamětníků zapsala Dana Karhánková Pozn. red.: O prezidentu Masarykovi nám přišel ještě další velmi pěkný článek, který zůstává v archivu redakce. Bible pro Keňu Jako pokračování ekumenického setkání ze 16.ledna se uskutečnila beseda 20. února 2000 v Husově domě se dvěma účastníky - nosislavskými rodáky v delegaci České biblické společnosti (ČBS) do Keni v loňském roce. Byli jimi ředitel ČBS dr.jiří Lukl a pan Jiří Bedřich, bývalý zaměstnanec Čs. aerolinií. KLM K 55.výročí osvobození obce Dovoluji si uveřejnit výňatky ze zápisů v obecní kronice, které pořídil tehdejší kronikář pan František Nečas. Jeho příspěvky jsou velmi zajímavé a vznikly (alespoň ty do osvobození) za zvláštních podmínek, kdy byla kronika ukryta a protektorátním úřadům se nahlásilo, že nebyla za republiky založena, jen sesbírány poznámky. Vybral jsem části, které nebyly dosud uveřejněny: Pamětní kniha je u mne pečlivě uschovaná, na místě, které vynašla má dcera Slávie a zapisuje se v ní dál. 31 / XII 1941 Rok V obci nejsou žádné novoty. Válka vypadá tak, aby se jenom vraždilo hodně lidí. Nadává se na Angličany, že nezačínají 2. frontu, - a nadává se na Rusy, že ustoupili k Stalingradu. Střílí se do Petrohradu, bombarduje se Moskva. Angličané se honí s Romelem po Africe. Naše naděje k Rusku ochabují, protože neznáme jejích záměry a cíl! 14 / XI 1943 Konečně, aby pravda byla pravdivou musí se poznamenat, že rudoarmějci v některých věcech nás zklamali, byli hrubí a počínali si nebratrsky, lidem spílaly, že jsou germány, buržoisti a při tom hanebně rabovali, a ukradli lidem mnoho věcí jako peřiny, šaty, látky, boty, prádlo, hodinky, zlato aj. Těch hodinek měl některý 10 a více kusů je ještě i jiná špatnost u Rusů, která může nyní být poznamenaná a sice jejich výstřední mravnost a touha po znásilnění žen a dívek. Dlouho se museli před nimi ukrývat. Až odešli poslední Rusové potom se teprve mohlo začít svobodně něco dělat, ale pokud oni zde byli to rozhodně nešlo. Díky Bohu za to! 29 / XII 1945 Vybral a v zápisech ani písmenko nezměnil: Vlad.Svoboda Chraňte přírodu I přes upozornění, která v minulosti zazněla, dochází k bezohlednému poškozování přírody. U řeky někdo zapálil loni zjara velkou košatou vrbu. Asi clonila. Letos zase někdo zapálil mez naproti Boudkám. Nebo někdo vyváží stavební suť k vodoteči na Slatině. Jiný hospodář naplní obecní kontejner pokáceným stromem. Je zajímavé, že nikdo nic nevidí. Kontejner nás všechny stojí zhruba 6 tisíc a stromů se do něj skutečně moc nevejde. Zapálená mez odčerpala z našich prostředků zase určitou částku. Požár se totiž musel uhasit. Sutí zaplněná vodoteč ohrožuje polnosti a naše obydlí. Jednou se bude muset vyčistit a zaplatit. A vrba? Ta nás stojí nejvíce. Opět ztrácíme kus kouzelné nosislavské přírody. Dívejte se kolem sebe. Někteří utrácí za nás všechny!! Karel COUFAL

6 Malé povídání o vinařství v Nosislavi Ač by se zdálo, že po změně společenských podmínek v naší republice je činnost ČZS Nosislav nevýrazná, jedna zcela nepřehlédnutelná aktivita stále zůstává. Je to tradiční Výstava a ochutnávání vín, která se za pomoci stálé skupiny asi 30 sklaních členů daří každoročně pořádat. Dle ohlasů a účasti se domnívám, že úspěšně. Patří za to dík všem členům ČZS, kteří dříve i nyní pracovali nebo pracují pro dobré jméno vinařů nosislavských. Poděkování patří i těm, kteří na košt dávají svá vína. Kvalita těchto vín má stále vzrůstající tendenci, objevují se nové odrůdy a přívlastková vína, dříve neznámá. Nosislav má, díky své jedinečné geografické poloze, výborné podmínky pro pěstování révy, což dokazuje historie, ale také současné budování a obnovování vinic některými vinaři a zejména akciovou společností ZEMOS v těch nejlepších tratích. Vinařství na jižní Moravě začíná mít poněkud jinou tvářnost, více se otvírá světu a více se musí přizpůsobovat novým trendům. Co však bychom měli zachovat a jenom zkvalitňovat, je různorodost a vinařská kultura jižní Moravy, kterou nám může celý svět závidět. Ztěžka, ale přece, se daří navazovat na staré tradice a udržovat nové. Jednou z takových je i náš Košt, který chce být malým příspěvkem k zachování vinařské obce Nosislav. Ing. Karel Válka ČZS Nosislav Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) Tento parádník mezi lejsky k nám přilétá jako jeden z posledních z celé početné skupiny tažných ptáků, tedy koncem dubna až začátkem května. Je dlouhý 13 cm, na svrchní straně černý se světlou spodní stranou, bílými znaky na křídlech, bílým kroužkem na krku a bílou skvrnou na čele. Samička je hnědošedá. Jejich výskyt v lese za Nosislaví a v okolí řeky Svratky v tomto období signalizuje již opravdové jaro s vlahým a teplým počasím. Po příletu si sameček lejska bělokrkého vyhlídne nějakou starou dutinu a k této se snaží přilákat samičku. Samečci jsou velice pohybliví a svá nová obydlí urputně hájí. V této době většina ptáků hnízdících v dutinách, jako například všechny druhy sýkor, brhlíci, vrabci, sedí na vejcích a dokonce již krmí svá mláďata. Asi před 12 lety jsem poprvé spatřil lejska bělokrkého v zákoutí svěží zeleně v Plachtách, jak přímočaře přeletoval hned sem, hned tam. Jeho bílý šál v černém kabátku byl viditelný a působil tak trochu exoticky. Od poloviny května snáší samička přímo na dnu dutiny 5-7 modrozelených vajíček, na kterých sedí sama dnů. Sameček ji po tuto dobu neustále krmí. Je to tak u většiny ptáků, kde je sameček výrazněji zbarven než samička. Za dalších 16 dnů opouští mláďata, která mají v této době skvrnitý šat, hnízdo. Při lovu lejsek sedí vzpřímeně na větvi, cuká ocáskem a křídly. Jakmile spatří letící hmyz, vylétne a v letu ho polapí. Opět se vrátí na vyhlídku, aby tuto loveckou taktiku znovu opakoval. Lejsek bělokrký v Nosislavi hnízdí jednou v roce a koncem srpna až začátkem září odlétá do střední Afriky. Jiří Liščák

7 Jak Nosislaváci osídlovali Starovice Starovice (v celém okolí se jim vždy říkalo Štarvice) byly jednou ze zcela německých obcí jihomoravského pohraničí. Po druhé světové válce byla naprostá většina jejich obyvatel odsunuta a do jejich bývalých domovů se stěhovali noví hospodáři. Mezi nimi byla i řada lidí z Nosislavi. Dnes si na některé z nich vzpomenou jen nejstarší nosislavští občané, ale vědí o nich v Nosislavi také četní jejich příbuzní. Do Starovic se odstěhovalo celkem 19 rodin v počtu 64 osob (včetně dětí). Nejpočetnější skupina novousedlíků pocházela z rodiny Josefa Dvořáka z č. 220 ( ). Syn Josef, pekař, později řidič ČSAD, (nar odešel do Starovic č. 27 se svou slovenskou ženou Antonií (1912) a 2 dětmi - Dagmarou (1939) a Josefem (1945). Kolem roku 1980 se odstěhoval do Vyškova. Jeho sestra Růžena, provdaná Vránová (nar. 1906), žila se svým druhem Janem Streichlem (nar. 1922), synem varhaníka Jana Streichla č. 252, ve Starovicích č. 280 a později se odstěhovala do Brna - Líšně. Vdova Anna Dvořáková, čtvrtá žena Josefa Dvořáka, roz. Matyšková z Nikolčic (nar. 1896), nevlastní matka Josefa Dvořáka a Růženy Dvořákové - Vránové, přišla do Starovic č. 108 se svým postiženým synem Pavlem (nar. 1927). V roce 1965 se odstěhovali do brněnských Ivanovic, Pavel později žil v domově důchodců. V roce 1949, po smrti své ženy Evy, roz. Dvořákové ( ), bydlel ve Starovicích u své švagrové Růženy Vránové Karel Mahdalík ( ), vyučený řezník, původem ze Suché Lozi. Měl dva syny, Lubomíra (1913) a Vladimíra (1939). Ve Starovicích se podruhé oženil a narodila se mu ještě dcera Věra (1951). Ostatní osídlence si můžeme seřadit pěkně podle abecedy : František Ďásek, dělník, původem z Brna - Komína, byl za války nasazený v Německu. Oženil se v roce 1942 s Marií Urbánkovou z Křepic (nar. 1915). Bydleli v Nosislavi v č. 23 (u Kaplanů, Marie Ďásková byla sestra paní Kaplanové), těsně před koncem války (v březnu 1945) se jim narodila dcera Jaroslava, druhé dítě už ve Starovicích č František Hanzlík zahradník z č. 358 (nar. 1909) a jeho žena Marie, roz. Navrátilová z Křepic ( ) se 3 dětmi : Karlem (1940), Růženou a Františkem. Ve Starovicích 269 meli ještě Květoslavu a Jaroslavu. Ve Starovicích žije František (č. 123) a Jaroslava, vd. Vedrová. Karel bydlí v Ostravě a Květoslava je vdaná v Dubňanech. Josef Janoušek, syn listonoše Josefa Janouška 87 ( ), hospodařil ve Starovicích 279. V JZD potom jezdil s traktorem. Za ženu měl ukrajinku Ninu, roz. Hančarovou, dceru velitele hasaičů z Čistjakova (nar v Jelanci). Měli 3 děti: Josefa (nar. 1946, žije ve Starovičkách), Ninu, provd. Hermanovou (1948) a Olgu, vd. Palouškovou (1949). Nina bydlí ve Starovicích č. 264, Olga v Tišnově. Martin Kotásek (nar. 1911) pocházel z Prušánek a do Nosislavi se dostal z Moravské Nové Vsi jako pacholek do č. 20, 67 a 74. Za ženu měl Helenu Kostolnou z Oslan na okr. Partizánske (nar. 1925) a ve Starovicích se jim narodily dvě děti : Anna (1947), vd. Chloupková, a Martin (1951), který žije ve Starovicích. Antonín Kunc, řezník, původem z Proseče na nynějším okrese Blansko ( ), žil asi od roku 1932 v Nosislavi v domě č. 203 v nynější Vinařské ulici, který byl kolem roku 1970 zbořen, jako druh Anežky Novákové, matky slabomyslného Josefa Nováka. Ve Starovicích bydlel v č. 30. Jeho žena Marie, roz. Šmerdová (nar. 1892), se v roce 1960 odstěhovala do Mokré u Brna. Emil Nečas ( ), syn Josefa z č. 223, přišel do Starovic se 2 dětmi a svou druhou ženou Annou, roz. Čepilovou z č. 242 ( ), která se po mužově smrti vdala podruhé za Meluzina z Pouzdřan. Jindřich Nečas, syn Antonína z č. 198 (nar. 1927) bydlil od roku 1945 ve Starovicích č. 225 se svou první ženou Jarmilou, roz. Brabcovou z Blučiny, ale jen do roku Jindřich potom žil v Dobešově, okres Vítkov, v Blučině a po svatbě s druhou ženou (1966) v Unkovicích a v Židlochovicích. Ve Starovicích se narodili Nečasům dva synové - Jindřich (1949) a měsíc před odstěhováním Jaroslav (1951). Michal Plotnárek (nar. 1912) pocházel z Podivína a byl od r čeledínem u Svobodů v č. 47, u Samsonů v č. 7 a možná i jinde. My, tehdejší hoši, jsme ho za války obdivovali jako výborného fotbalistu.

8 V roce 1940 se oženil se Štěpánkou Krejčovou (nar. 1911) a do Starovic odešli s dcerou Helenou (1941), později vdanou Frohlichovou. Syn Jan (1947) a dcera (1952), později vd. Majtnerová, se už narodili ve Starovicích. Jan žije ve Vranovicích, Marie v Brně. Ludvík Polický, syn Ludvíka z č. 228 ( , zabil se při výskoku z nákladnho auta, když se vezl autostopem), bydlel od r ve Starovicích 153, od r se svou ženou Štěpánkou, roz. Pfeifferovou z Přísnotic (nar. 1921). Velice zajímavý byl osud Jana Proška ( , oběsil se). Narodil se právě ve Starovicích v německé rodině (psávali se Proschek), za ženu si vzal v roce 1927 Češku Josefu Navrátilovou ze Súchova a od té doby se hlásil k české národnosti. Žili v Nosislavi v č. 76 a 98 a potom ve vlastním domku 283 v Kroupné ulici. Ve Starovicích hospoddařili v č. 170 a 197, zatímco Proškovi němečtí příbuzní byli odsunuti. Měli 3 děti - Zdeňku (1927), která později žila v Brně, Vlastislava (1929), později v Hustopečích a Ladislava (1931-asi 1997), který zůstal ve Starovicích a za ženu měl Annu Sokolovou ze Súchova, rodiště své matky. Ve Starovicích č. 334 bydlí rodina jeho syna Ladislava (nar. 1952). Jan Rodinger, obchodník z č. 96 (nar. 1912) se svou druhou ženou Jiřinou, roz. Langovou z Velkých Němčic (1924) a 3 dětmi Annou ( ), Janem (1944) a Jiřím. Bydleli ve Starovicích v č. 39. František Sajtl, syn Vincence z č. 256 (nar ve Velkých Němčicích), sloužil v č. 20 a 77, také v Sobotovicích. Se ženou Františkou, roz. Katochvílovou z Lamače (nar. 1910) a jedním dítětem bydleli ve Starovicích č. 161 a později se s dalším dítětem odstěhovali neznámo kam. Jaroslav Svoboda, syn Františka z Nivky č. 181 ( ), se ženou Slávií, roz. Světničkovou ze Strměch, hospodařil ve Starovicích na domě č Měli dvě dcery. Jaroslava, vd. Matulová (nar. 1948) žije v Hustopečích, Hana, vd. Matějů (1950) žije ve Starovicích. Antonín Švestka (nar. 1912) přišel do Nosislavi, stejně jako jeho vrstevník Michal Plotnárek, z Podivína, sloužit, nejprve k Loskotům do č. 152, potom k Samsonům č. 7. Po svatbě s Josefou Kosinovou žil v podružství na několika místech. Do Starovic na č. 174 odešli se 2 syny - Antonínem (nar. 1937) a Jiřím (1944). Švestkovi museli být mezi prvními osídlenci, protože už 14. července 1945 se jim narodil první nosislavský Štarvičák, syn Ladislav. Potom měli ještě dceru Danuši (1951), později vdanou Rohrerovou. Všichni tři synové žijí ve Starovicích. Alois Trčka, syn Aloise z č. 312 ( ) se nastěhoval do Starovic 164 se ženou Ludmilou, roz. Svobodovou, dcerou Pavla z č. 275 (nar. 1920). Už ve Starovicích adoptoval dceru Annu Svobodovou (nar. 1946), později provdanou Šumskou. Aloisův bratr Josef Trčka ( ) přišel do Starovic na č. 35 se ženou Josefou, roz. Kozlovou, dcerou Václava č. 236 a třemi dětmi: Josefem (nar. 1939), Jarmilou, pozd. vd. Bučkovou (1941) a Vladimírem (1944). Ve Starovicích se jim narodili ještě Zdeněk (1952), Miroslav (1955) a František (1961). Josef Trčka provozoval ve Starovicích řemeslo řeznické a k tomu hostinskou živnost. Syn Vladimír žije v Ostravě, Miroslav a František pracují ve Starovicích ve vinařském podniku svého bratra Zdeňka. Ve Starovicích žije i Josef Trčka ml. Oldřich Zezula, syn Antonína z č. 43, dnes už neexistujícího domu u vody (nar. 1918), se nastěhoval do Starovic se ženou Františkou, roz. Suchánkovou z č. 35 a synem Miroslavem (nar. 1943, žije v Českých Budějovicích ). Ve Starovicích se jim narodili Oldřich (1947, dnes v Tachově), Svatava, vd. Bešeniová (1948, dnes v Chomutově) a Vlasta, vd. Mišurcová (1951, dnes Zlín). Za to, že jsme si o těchto našich bývalých spoluobčanech i o jejich dalších osudech mohli něco povědět, vděčíme panu Josefovi Hložkovi ze Starovic č. 275, bývalému sklepmistrovi ve Velkých Pavlovicích a známému vlastivědnému pracovníkovi, který všechny údaje o osídlování Starovic shromaˇžďuje. Prozradil nám také jméno dalšího Nosislavana, který se nastěhoval do Starovic až 30 let po válce. Je to Jan Kern, syn Jana z č. 362 (nar. 1951) a vzal si za ženu dceru pana Hložka - Naděždu. Blahoslav Španiel

9 Znovu o nosislavských příjmeních V návaznosti na dva články pana profesora Španiela v tomto Zpravodaji (NZ prosinec 1995 a červen 1998) si dovolím pokračovat ve vděčném tématu o významu našich příjmení. Znalost vzniku příjmení může každému napomoci odpovědět na otázku, kdo byli jeho předkové. Zajisté to není vyčerpávající odpověď (někdy je to přímo omyl, vždyť člověk nazvaný Veselý mohl být právě proto tak nazván, poněvadž byl již od pohledu smutný). Na seznamu jmen současných zastupitelů obce si ukážeme nejzajímavější příklady významu jmen. Použil jsem k tomu dostupnou literaturu, kde hlavním zdrojem byla pro mě publikace D.Moldanová: Naše příjmení (1983) a vše, co bylo o příjmeních v Nosislavi dosud uveřejněno. Dědičnost a neměnnost příjmení byla u nás uzákoněna roku 1780 na sklonku vlády Marie Terezie, k čemuž vedla potřeba přesné evidence obyvatel. (Krátce předtím došlo k zavedení čísel popisných.) Dosud se vystačilo s jedním jménem (křestním), ke kterému se však často přidávala nedědičná příjmení (přízviska). Jejich vývoj byl rychlejší u šlechty, měšťanů a svobodných sedláků ( stol.). Úředním zápisem se často legalizovaly všechny dosavadní zvyklosti, takže naše příjmení většinou nesou stopu 200 a více let starou o našich přímých předcích. Většina příjmení je odvozena od křestních jmen (podle vzoru, že dávný předek se jmenoval Jan řečený Janek ). Takový původ mají příjmení těchto zastupitelů: LUKL (LUKLOVÁ) celkem 3 zastupitelé ze jména LUKÁŠ, zdrobnělina přes něm. LUCKEL, LUKL. Podobné je i LUKEŠ, LUKŠ i LUX. Lukáš je biblické jméno, byl to průvodce apoštola Pavla, autor Lukášova evangelia. VÁLKOVÁ (VÁLKA) z osobního jména VALENTIN (latinsky kypící zdravím ), podobné jsou VALA, VALČÍK, VÁLEK, VALOUŠEK. PICH ze jména PETR asi touto obměnou: PETR-PECHA-PECH-PICH. Podobné je PITÁK. Petr je jméno prvního apoštola (Petros = řecky Skála). U jména Pich je však i druhá možnost vzniku a sice ze slova pich =,,píst! Další jména jsou podle svých držitelů, kteří byli odněkud (podle vzoru Jan ze Skály řečený Skála ): MAHOVSKÝ podle původu z obce Mahouš u Netolic v Čechách, dříve psáno MAHOUSKÝ i MACHOVSKÝ. SVOBODA označovali se tak všichni, kdo měli svobodnou selskou živnost tzv. svobodník nebo nějaký stupeň nezávislosti na vrchnosti, dům na svobodě. RYCHTÁŘ člověk z rychty, rychtář zastupoval vrchnost v obci (představení obce byli konšelé s purkmistrem). Podobné je RYCHTER, RICHTR i RYCHTAŘÍK. Zbylá jména jsou podle slov obecného významu (vzor Jan řečený Veselý ): COUFAL ze slova couvat, nářečně coufat. Podobné je COUFALÍK. ČERMÁK z lidového názvu ptáka, jehož přesný název je rehek a nebo ze slova čert JATEL nářečně ze slova jetel KOKRHEL nabízí se slovo kokrhat, možné je však i neznámé vysvětlení k nezvyklé koncovce - hel. SCHOVANEC schovanec, schovanka znamenalo přijatý za vlastního, adoptovaný RUŽIČKOVÁ (RUŽIČKA) zdrobněle od růže MĚŘÍNSKÝ asi ze slova měřice dutá i plošná míra. Podobně jméno MĚRKA, MĚŘIČKA. ( pokračování o příjmeních příště) ing.vladimír Svoboda Pozvánky ve hodin pořádá Kulturní a školská komise ve spolupráci s MŠ, ZŠ a ZUŠ Židlochovice besídku ke Dni matek ve sportovní hale. Srdečně zveme všechny, kteří s námi chtějí strávit pěkné odpoledne. Hasičský sbor v Nosislavi sivás dovoluje pozvat 3. června na letní noc se skupinou MODUL. Uzená cigárka, hasičská kořalka, dobrá zábava a tradiční soutěže o ceny jsou zajištěny. Těšíme se na vaši účast v areálu Sokola.

10 Novinky v knihovně Pro mládež: Pro dospělé: Blytonová: Tajemství spálené chaty (detektivní příběh pro děti) Gordon: Doktor a duchové Delahaye: Martinka malou hospodyňkou Gordon: Doktor v trní Delahaye: Martinka malou vychovatelkou Greenwoodová: Praktický zahrádkář Delahaye: Martinka se chystá na karneval Hainsdorf: UFO Delahaye: Martinka ve škole Lanczová: Kam se vytrácí láska Kluckhohnn: Můj kamarád pes Mac Bain: Horko Lambova: Klíč k určování kluků Orchideje (obrazový průvodce) Sojka: Vlk a sedm kůzlátek (leporelo) Pittnerová: V sousedství Wrobelová: Sněhurka a sedm trpaslíků (leporelo) Steelová: Hořkost lásky Wallace: Jeden se zmýlil PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli do sbírky šatstva a jiných potřebných věcí lidem v nouzi. Akci jsme pořádali počátkem března opět prostřednictvím Diakonie Úpice a byla odvezena dne 20.března tr. Těší nás, že nosislavská veřejnost není lhostejná k potřebám druhých. staršovstvo evangelického sboru V měsíci březnu a dubnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Jakš Stanislav Masarykova let Konečná Ladislava Ševcovská let Krkavcová Olga Městečko let Kušlová Libuše Masarykova let Samson Jindřich Komenského let Zelený Jaroslav Vinohradská let Samsonová Libuše Městečko let Burianová Vlasta Městečko let Jakšová Josefa Krefty let Španiel Vladimír Masarykova let Svobodová Květoslava Masarykova let Rosa Václav Komenského let Urbánková Marie Městečko let Blahopřejeme rodičům k narození děťátka. Tomáš Suchánek se narodil rodičům Petře a Martinu Suchánkovým, Vinohradská 248. Jan Klobása se narodil rodičům Martě a Zdeňku Klobásovým, Nivka 244. Petr Dvořák se narodil rodičům Daně a Petru Dvořákovým, Komenského 92. Ivana Sáčková se narodila rodičům Lydii a Josefu Sáčkovým, Komenského 343. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00 Obec Radim N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.70c / Uc19s zpracováno: 2.3.2010 strana : 1 Schválený rozpočet 2212 Silnice

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více