BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L"

Transkript

1 BERNÍ RULA Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená I. svazek / A L NAKL ADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2003

2 VÁCL AV ČERV EN Ý, JA R MIL A ČERV ENÁ, LIBR I, ISBN (1. SV.)

3 OBSAH SLOVO NAKLADATELE VI NA ÚVOD VII Stav před berní rulou z roku 1654 VII O zpracování dat z berní ruly z roku 1654 VII Předchůdci a uspořádání berní ruly z roku 1654 a důvod jejího vzniku VII Obsah berní ruly z roku 1654 VIII Možnost využití berní ruly IX Abecední uspořádání příjmí z berní ruly IX Berní rula výklad pojmu IX Berní rula z roku 1654 a její význam pro genealogy a demografy XI Berní rula z roku 1654 první rustikální katastr XI Další berní reformy XII Reformy hraběte Kinského z let XII První rustikální katastr tereziánský z roku 1748 XII Tereziánský katastr rustikální a exaequatorium dominicale XII Pozemkový katastr josefínský a selské měření gruntu XIII Tereziánsko-josefínský katastr z let a stabilní katastr XIII Morava XIV Moravská a slezská lánová visitace XIV Soupisy podle víry v Čechách do roku 1651 XIV Soupis poddaných podle víry z roku 1651 XV Poděkování XV Prameny a literatura XVI Tabulky XVII Tabulka č. 1 Vydané (do ) a nevydané berní ruly XVII Tabulka č. 2 Celkový počet údajů v jednotlivých písmenech XVIII Tabulka č. 3 Nejčastější česká příjmení XIX Tabulka č. 4 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v % XIX Tabulka č. 5 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v km 2 XX Tabulka č. 6 Počet údajů v jednotlivých písmenech podle krajů a) v soupisu poddaných podle víry z roku 1651, b) v berní rule z roku 1654 XXI Tabulka č. 7 Začátky a konce visitací XXIII Tabulka č. 8 Pramen zápisu XXIII Tabulka č. 9 Počet příjmí podle začátečních písmen tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXIV Tabulka č. 10 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 XXIV Tabulka č. 11 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 a tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXV O VÝVOJI PřÍJMENÍ V českých ZEMÍCH (MILOSLAVA KNAPPOVÁ) XXVI SLOVNÍčEK MÉNě OBVYKLÝCH A CIZÍCH VÝRAZů Z POZNÁMKY GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXIX SEZNAM OBECNÝCH A MÍSTNÍCH ZKRATEK GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVII SEZNAM ZKRATEK KRAJů GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVIII BERNÍ RULA GENERÁLNÍ REJSTřÍK

4 SLOVO NAKL ADATELE Vážení čtenáři, nakladatelství LIBRI se ujalo vydání práce, kterou její autor Václav Červený ve spolupráci s Jarmilou Červenou sestavoval přes 15 let (sám uvádí, že jeho první výpisky vznikaly dokonce už před 30 lety!). Doslova monumentálním výsledkem jejich dlouhodobého a cílevědomého úsilí je zachycení datových položek s příjmím, křestním jménem, odkazem na jednotlivý pramen (včetně dílu či fólie, stránky), lokalizace osob nejen do tehdejších krajů, ale pro snadnější identifikaci i do novodobých soudních okresů (před rokem 1961), dále do měst či panství a v neposlední řadě i připojení poznámky z originálního zápisu, která vesměs charakterizuje povolání. Základem této svou velikostí i komplexností naprosto ojedinělé databáze jsou všechny vydané (byť některé v neúplné podobě, které pak autor doplnil z originálů), ale i dosud nevydané svazky berní ruly z roku Protože jeho práce má sloužit především k účelům genealogickým, a tedy zachytit pokud možno všechna jména v Čechách v polovině 17. století, sáhl autor tam, kde se originál berní ruly nedochoval, i k dalším pramenům. Jednak jsou to dochované pozdější rukopisné výpisy z berní ruly, především však o tři roky starší soupis poddaných podle víry z roku I když oba prameny berní rula a soupis poddaných sloužily ke značně odlišným účelům (první, řečeno dnešními slovy, především k daňovým, druhý zase k ideologickým), pro účely zachycení co nejširšího stavu jmen a osob se vhodně doplňují. Aby nemohlo dojít k omylům, příjmí vypsaná ze soupisu poddaných (tzv. rekonstrukce) jsou vždy označena hvězdičkou (*). Z hlediska nakladatele, který je odkázán jen na proslulou neviditelnou ruku trhu a nemá na vydání této práce žádnou institucionální, natož finanční podporu, se jednalo o nelehké rozhodnutí. Uvědomili jsme si však, že knihu mohou využít nejen profesionální genealogové, ale i mnozí laici, kteří se zajímají o své kořeny a předky a dnes jich chválabohu stále přibývá, a že stejně dobře ji mohou používat i historici (samozřejmě především k rychlé orientaci a s následným využitím jednotlivých svazků či fólií berní ruly). Ovšem už i tento samotný seznam mnoho vypovídá o hospodářství a jeho struktuře, o národnostním složení, migraci atd. Ale ani tím není okruh zájemců zdaleka vyčerpán. Kniha může posloužit i jazykovědcům (zejména těm, kteří zkoumají vývoj vlastních jmen) a je zdrojem mnoha jinak obtížně přístupných a roztroušených informací pro demografy, statistiky, sociology, antropology, badatele v oblasti národopisu i národnostního složení pobělohorských Čech a řadu dalších oborů i specializací. Můžeme tak jen litovat, že se tato rozsáhlá databáze týká pouze Čech, nikoliv už Moravy, kde místo berní ruly jsou k dispozici jen lánové rejstříky a bohužel nezachované zdaleka v takové úplnosti. Přesto doufáme, že toto kniha poslouží alespoň jako impuls některému z moravských badatelů, aby shrnul zachované údaje, a zaplnil tak další bílé místo. My pevně věříme, že i s tímto omezením kniha poslouží mnoha čtenářům. A protože je to jen dílo lidí, víme, že jsme se (autoři, redakce i sazeč) s největší pravděpodobností nevyhnuli nemilým nedopatřením, za která se předem omlouváme ostatně i originály či vydané svazky berní ruly jsou jen dílem lidí, písařů či archivních pracovníků, a mnohé z chyb mají své kořeny už tam (a to včetně zkomolení jmen, zejména českých jmen zapisovaných někdy německy). Proto Vás jak autoři, tak nakladatelství prosí, abyste nám o zjištěných nepřesnostech či omylech napsali. Předem upřímně děkujeme. Náš dík už v této chvíli patří PhDr. Miloslavě Knapové, která se ujala napsání statě o vývoji příjmení, PhDr. Jiřímu Úlovcovi a prof. Jaroslavu Čechurovi, kteří poskytli cenné připomínky k úvodní stati, a v neposlední řadě Jakubu Krčovi, Ingebor a Milanu Churaňovým za neocenitelnou pomoc při sestavení slovníčku. Za nakladatelství LIBRI PhDr. František Honzák, šéfredaktor

5 NA ÚVOD Nejprve nám dovolte zdůraznit, že následující řádky nejsou žádným odborným úvodem do problematiky, ale mají posloužit především laickému uživateli, aby se při používání knihy lépe orientoval. Ostatně jejich autor není profesí ani historik, ani archivář. Případné hlubší zájemce odkazujeme nejen na připojený seznam literatury, ale i na množství odborných studií a článků, zejména na problematiku vývoje berně v Čechách. Zde jsme se pokoušeli sledovat jen ty nejdůležitější body jakousi hlavní linii a i s vědomím určitého zjednodušení problematiky ji čtenářům pokud možno srozumitelně vysvětlit. STAV PŘED BERNÍ RULOU Z ROKU 1654 Základní daní pozdního feudalismu u nás byla daň ze zemědělské půdy, jejíž rozvrhování a vybírání bylo vydrženou výsadou stavovské obce. Již v předbělohorské době se stalo povolování berní žádaných panovníkem hlavním bodem jednání stavovských sněmů a současně také hlavní zbraní šlechty proti absolutistickým snahám vládnoucího rodu. Po okleštění stavovských práv Obnoveným zřízením zemským (pro Čechy vydáno 1627) zůstává berní agenda vlastně jediným význačným právem stavovské obce českých zemí. Předbělohorská berní přiznání z jednotlivých dominií měla mnoho závad především tu (jak jsme již uvedli), že vrchnosti v nich nepřiznávaly skutečný stav poddaných. Nesrovnalosti se stupňovaly v letech třicetileté války, která s sebou přinášela vylidňování celých vsí a opuštění obdělávatelné půdy. Snad nejvýstižněji to popisuje Josef Pekař ve svém úvodu ke knize České katastry : Rozvrat, který v bernictví Českém přivodilo zpustošení země ku konci války 30tileté, byl by bezmála vedl k opuštění dosavadní berní ústavy a tím k nemalému zmenšení politické váhy sněmů stavovských. Když roku 1646 se ukázalo, že počet poddaných v zemi udán je vrchnosti čísly tak skrovnými, že by rozvržení berně na osedlé, podle dosavadního způsobu, neposkytlo sumu potřebnou (přiznáno tenkrát v zemi jen osedlých, ne docela zkažených) Přitom finanční požadavky dvora stále rostly. Repartice sněmem svolené berní částky však byla vzhledem ke klamným přiznáním vrchnosti stále svízelnější a nerovnoměrně postihovala jednotlivá dominia.vlivem této situace si dvůr dočasně vynutil zavedení spotřebních daní z potravin, tzv. akcízů, jejichž vybírání bylo plně v kompetenci zeměpanských úřadů. Aby stavovské sněmy neztratily svou poslední zbraň proti trůnu natrvalo, musely se postarat o vypracování přehledných podkladů pro berní repartici. Tímto podkladem mohl být pouze podrobný a revidovaný soupis daní podrobené půdy zemský katastr. O ZPRACOVÁNÍ DAT Z BERNÍ RULY Z ROKU 1654 U zrodu tohoto díla byla snaha zmapovat příjmí v berní rule, tj. vytvořit rejstřík příjmí pro již vydané svazky berní ruly (viz tabulka č. 1). Postupem času se tento rejstřík rozšiřoval i na nevydané berní ruly a na ztracené údaje získané z dalších soudobých pramenů. Tuto tzv. rekonstrukci (soupis poddaných podle víry z roku 1651) jsme využili tam, kde se berní rula nedochovala. Údaje o krajích byly pro snazší orientaci doplněny o soudní okresy z období do roku 1961 a v údajích jednotlivých panství byly ponechány jak údaje obyvatel, kteří byli na dominikále, tak údaje obyvatel (či obyvatelek), kteří jinak nesplňovali daňové požadavky vyžadované v berní rule. Dá se proto říci, že údaje o počtu obyvatel jsou v tzv. rekonstrukci ještě bohatší. Naproti tomu v soupisu poddaných zcela pochopitelně scházejí údaje o ch gruntech, chalupách a domcích (v berní rule grunt Josefa Nováka, nebo Novákovský grunt), protože soupis nebyl vypracován k berním účelům a neobydlených stavení si příliš nevšímal. Po zpracování dosud vydaných berních rul bylo k dispozici více než datových řádků, tj. kompletních údajů k jednotlivým jménům. Celkový počet datových řádků činí nyní ovšem ; datových řádků z berních rul (vydaných i nevydaných) je a z již zmíněné tzv. rekonstrukce pochází datových řádků (celkový přehled viz tabulka č. 2, přehled údajů v soupisu poddaných a v berní rule podle krajů viz tabulky č. 6a a 6b). PŘEDCHŮDCI A USPOŘÁDÁNÍ BERNÍ RULY Z ROKU 1654 A DŮVOD JEJÍHO VZNIKU Jedním z nejcennějších fondů archivu bývalé Země české (dnes Státní ústřední archiv) jeho skutečnou chloubou co do stáří a úplnosti je právě berní rula z roku 1654, kterou lze označit za první zemský katastr. Ještě staršími seznamy, které zatím nemají povahu katastru, jsou soupisy poplatníků Království českého: zlomky z těchto soupisů se dochovaly už z let 1523, 1544, a také z let 1603, 1615 a 1620, ovšem za nejdůležitější lze považovat soupis poplatníků z roku 1615, převzatý do archivu desk zemských za Antonína Gindelyho (zemským archivářem byl v letech ), který jej též nazývá role berničná. Tento starší soupis však obsahuje jako podklad výběru daní jen stručné přiznání.

6 První skutečným zemským katastrem se tak stala až berní rula z roku Důvody vedoucí k soupisu poddaných pro daňové účely se rodily už během třicetileté války. která přinesla ztrátu jistoty osobní a majetkové (dané nejen válkou, ale i konfiskacemi a rozsáhlou náboženskou emigrací) i ztrátu naděje na klidný hospodářský život v dalších letech. Města byla zchudlá, venkov polo, mnohé obce a osady zanikly a počet obyvatel např. v Čechách se odhadoval na méně než 1 milion. Během čtyř let vznikl plán ke zjištění poměrů v zemích a roku 1654 byl urychleně realizován, protože pramen příjmů vídeňského dvora značně vyschl. Jak známo, tato berní rula se stala základem pozdějšího tereziánského a také josefínského katastru. Uveďme dále přehled jednotlivých částí berní ruly pro Čechy a uspořádání visitačních komisí pro jednotlivé kraje z 11. července 1652, v nichž byly zastoupeny různé stavy (duchovenstvo, stav panský a rytířský, měšťané). Visitační komise měly zaručovat správnost majetkových soupisů, na jejichž základě se pak stanovovala berní povinnost řečeno dnešním jazykem: daně. Kraje: Vltavsko, Kouřimsko, Boleslavsko, Chrudimsko, Hradecko Visitační komise: Kryštof Tengler, opat cisterciáckého kláštera v Plasech Pan Kryštof Karel Přehovský z Kasejovic Rytíř Bernard Šmerovský z Lidkovic Měšťan Maxmilián de Care z Rozenetu, radní Starého Města pražského Kraje: Plzeňsko, Prácheňsko, Bechyňsko, Čáslavsko Visitační komise: Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku, opat kláštera řádu a zákona sv. Benedikta u sv. Mikuláše ve Starém Městě a u sv. Jana ve Skalici při Horách Kutných Pan Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů Rytíř Jan Arnošt Šafkoč z Kynastu Měšťan Jiří Ryk, primas berounský Kraje: Podbrdsko, Slánsko, Rakovnicko, Litoměřicko, Žatecko, Loketsko Visitační komise: Jiří Junker z Oberkünrojtu, opat cisterciáckého kláštera v Sedlci Pan Albrecht Kapon ze Svojkova, hejtman kraje Bechyňského Rytíř Mikuláš Diviš Antonín Radkovic z Mirovic Měšťan Šimon Kutnaur ze Sonenštejna Kraje: Kladsko, Chebsko Berní kontingent krajů oznámí císař sám. (Pozn. autora: Kladsko nebylo do textu knihy zahrnuto, protože tvořilo samostatnou část Zemí české koruny a dnes je součástí Polska. V Chebsku nakonec visitace neproběhla.) Začátky a konce visitací viz tabulka č. 7. OBSAH BERNÍ RULY Z ROKU 1654 Berní rula byla vyhotovena za vlády Ferdinanda III. Habsburského (vládl ), tedy nedlouho po skončení třicetileté války. Soupis pozemků, poddanských (rustikálních) usedlostí, z nichž se platila berně neboli kontribuce, a poddaných na našem území vycházel z vrchnostenských přiznání z roku Všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy, jejich vybavení polnostmi, dobytkem a zaměstnání držitelů se evidovaly podle krajů, panství a lokalit. Pro výměru kontribuce byla zvolena základní jednotka tzv. 1 osedlý (), jehož obdobou byl ve městě soused; se počítal za 1 4 osedlého, za 1 8 osedlého (většinou podle výměry polí). Vrchnostenská (dominikální) půda nebyla do soupisu zahrnuta, protože nepodléhala zdanění. Berní rula v originále zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitele, obec, příjmí, jméno, výměru rolí, dobu osevu (osívá na jaro, na zimu), vlastnictví potahu (koně nebo voli), zda chová krávy, jalovice, ovce, svině (kozy). Jsou tu i údaje o kvalitě půdy, lesích, majetku mlýna, povoznictví a podobně, ale ty do našeho přehledu už nebylo možno zahrnout (jen někdy je odkaz v poznámce). Dále jsou doplněny údaje o tom, zda a kdy hospodářství vyhořelo (tyto údaje jsou až do období tereziánského katastru), do jaké berní skupiny hospodář (,, ) patří a jaké řemeslo provozuje. Zvlášť byli zaznamenáváni nově osedlí, kteří měli speciální režim berně. VIII

7 Berní rula je uspořádána podle: 1. krajů, 2. příslušnosti k panství (stav panský, rytířský, duchovní, městský, svobodnický, židovské obyvatelstvo), 3. jednotlivých obcí. Zápis o jednom osedlém vypadal např. následovně: Prácheňsko (kraj) Blatná (panství) Vetly (obec Metly, soudní okres Blatná) Jakub Suda (rolník, který qualitates osedlého má) IX Role má a osívá Vnově se Handle Potahův Dobytka má osazuje a živnosti vedou Chovati Nyní chová Role má Na zimu seje Na jaro seje léta může str. v. str. v. str. v. Místa Koně Voli Krávy Jalovice Ovce Svině Poznámka Vlastní mlejn Vysvětlivky: str. = strych, stará plošná míra, většinou totožná s 1 jitrem, tj. 3 provazce čtverečné po 52 loktech čtverečných, tj. 0,285 ha; v. = věrtel, stará plošná míra, asi 1 4 korce (719 m 2 ); qualitates = ten, který je uznán za osedlého MOŽNOST VYUŽITÍ BERNÍ RULY Generální rejstřík k vydaným i nevydaným svazkům berní ruly má hned několik využití. Nejvíce ho zřejmě uvítají genealogové, protože dosud vydané svazky berních rul s výše uvedeným uspořádáním jim vyhovují pouze částečně. Znají-li místo (obec), odkud např. předek (hledaná osoba) pocházel, mohou příslušné informace rychle vyhledat. Neznají-li toto místo (obec), což se při genealogickém bádání stává velmi často např. přiženil-li se dotyčný do určité obce a v matrice není vyznačeno, odkud pocházel (nebo to nelze přečíst z technických důvodů) pak v případě, že nepocházel z bezprostředního okolí, to může činit při dalším bádání velký problém. Právě proto by tento rejstřík měl svým řazením genealogy i všechny, kdo jen hledají své předky, daleko více uspokojit. Je seřazen abecedně podle příjmí, při jejich shodě pak podle křestních jmen a doplněny jsou ve všech případech tehdejší kraje. Znamená to, že zejména u dnes méně běžných příjmení se dá s určitou spolehlivostí odhadnout směr dalšího genealogického bádání. Ovšem i u frekventovaných příjmení alespoň uspoří čas při vyhledávání ve vydaných svazcích ruly, resp. i při hledání jednotlivých listů a fólií v archivu. Při takto seřazeném rejstříku k berní rule se však objevují i další fakta, např. výskyt příjmí v jednotlivých oblastech, který by mohl být zajímavý pro onomastiku. Některá příjmí pokrývají celé území Čech, některá se vyskytují pouze v určitém kraji, popřípadě jen v okrese, či dokonce v jediném místě, a to často v návaznosti na nářečí. Domnívám se, že takto plošně zpracovaná příjmí (pokrývající téměř celé Čechy) by mohla pomoci při dalším bádání o vzniku příjmí (a následně příjmení) u nás. Dodejme, že v 17. století užívali příjmí takřka všichni obyvatelé, kteří odváděli daně. U obyvatelstva pracujícího na statcích, při službě, u nádeníků apod. se příjmí vyskytovalo v menšině (lidé nemající v té době příjmí jsou zachyceni v soupisu poddaných podle víry z roku 1651). Zároveň je zajímavé (i když ne vždy kvůli národnosti zapisovatele či jazyku zápisu směrodatné) i národnostní složení, jak ho zachycují příjmí (méně už křestní jména). Sociology i hospodářské historiky by mohlo zajímat sociální složení (počet osedlých, ů, ů, respektive měšťanů), ale také výskyt jednotlivých řemesel a podobně. Údaje zde zachycené jsou nesporně zajímavé i z hlediska nejrůznějších statistik, ale také pro demografický vývoj a další obory. Jinými slovy, i když daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a společně se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším sčítáním lidu v Čechách. ABECEDNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘÍJMÍ Z BERNÍ RULY Příjmí obsažená v berní rule z roku 1654 jsem seřadil abecedně a k nim přiřadil jednotlivé údaje, které se ke konkrétním osobám vztahují. Generální rejstřík seřazený podle příjmí tak obsahuje tyto údaje: 1. příjmí, 2. jméno, 3. kraj, 4. zdroj (svazek, list berní ruly) informace, 5. obec (osada), 6. soudní okres (okres formátu z 50. let 20. století, tj. hustší začlenění), 6. panství (statek, stateček, záduší, horní město, královské město, svobodný dvůr). Jak už bylo uvedeno, zpracování těchto soupisů může být také poměrně reprezentativním vzorkem, jakýmsi sociologickým průzkumem doby krátce po třicetileté válce. Zápis v mém podání vypadá například takto: Příjmí Jméno Kraj Díl List Obec Soudní okres Panství, statek Poznámka Roubal Adam Podbrdsko Klínec Zbraslav Zbraslav, Slapy rolník Havel Žatecko Lenešice Louny Lenešice Jakub Hradecko Houdkovice Opočno Opočno

8 PŘÍJMÍ Předělem v evidenci obyvatel se stala třicetiletá válka, po jejímž skončení se začaly pevně organizovat kanceláře městské i vrchnostenské a vyžadovala se stálá, pevná a dědičná pojmenování osob. Z příjmí (nebyla dědičná) se začala ustalovat dědičná rodová příjmení a vznikaly přísně vedené matriky. Úsilí osvícenského státu o přesné, ustálené a praktické příjmení vyvrcholilo vydáním patentu císaře Josefa II. (1. listopadu 1780), jímž se ustaluje příjmení (je dědičné); upravuje se jeho užívání a stanoví se povinnost je používat. Židovskému obyvatelstvu dědičných zemí se nařizuje přijmout stálá příjmení (s platností od 1. ledna 1788) patentem vydaným 23. června Původ příjmení je třeba hledat ve jménech obecných, tj. v označení osob, zvířat, věcí, vlastností, činností a stavů. Je zajímavostí, že jména Novák či Novotný nejsou v berní rule nejčastější. Těmi jsou příjmení odvozená od řemesel (Kovář, Kolář, Švec, Krejčí, Tkadlec), která byla zřejmě zapsána podle skutečné činnosti (viz tabulka č. 3). Zastoupení jednotlivých příjmí podle písmen uvádějí tabulky č Podrobnější údaje o vzniku příjmení čtenář nalezne ve stati M. Knapové (str. xxvi). JMÉNA Nejčastěji používaná jména rodná (křestní) se v jednotlivých enklávách (hlavně české a německé) dosti lišila. Přesto na území, kde žilo převážně české obyvatelstvo, se nejvíce vyskytuje Jan (23 %), dále Václav, Jiří, Jakub, Matěj, Martin, Tomáš, Mikuláš. U žen se nejfrekventovanější jména určují obtížněji, protože počet žen (ve velké většině jde o vdovy) není v berní rule velký. Přesto asi nejčastějšími jmény budou Anna, Dorota, Kateřina, Ludmila, Alžběta, Máří Magdalena. Je zajímavé, že jméno Marie, jež od 18. století s přehledem vede (díky prosazení mariánského kultu), se v berní rule až tak často neobjevuje. KRAJE Velikost jednotlivých krajů byla v zachycené době velmi rozdílná. Největší bylo Hradecko (6 868 km 2 ) zabírající téměř 15 % území Českého království, nejmenší Chebsko (360 km 2 ) necelé 1 % rozlohy (pomineme-li města pražská). Nejvíce záznamů v berní rule je z kraje Bechyňského (19 240), nejméně z Kladského (105), kde jsou však sepsáni pouze držitelé panství a statků (pomineme-li kraj Chebský, kde se visitace vůbec neuskutečnila). Je zajímavé, že kraj Slánský se nedochoval ani v berní rule z roku 1654, ani v soupisu poddaných podle víry z roku 1651; v knize je tak zpracováno pouze 578 dat z panství Smečna, které si na královském berničním úřadě dne 10. března 1741 opsal vlastní rukou Filip Řepiczký, písař panství Smečenského. (Velikosti krajů a počet záznamů viz tabulky č. 4 6.) DÍL, LIST V tomto zpracování je použito číselné označení list (fólie), a to podle toho, z jakého zdroje byla data čerpána (viz tabulka č. 8). Data označená * (umístěnou před příjmím) jsou převzata ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651, vydaného státním archivem v 90. letech 20. století (tedy již zmíněná tzv. rekonstrukce, týkající se datových řádek). Bechyňsko, Chrudimsko, Litoměřicko, Kladsko, Plzeňsko 2, 3, 4 jsou z originálních fólií. Ostatní data pocházejí z berních rul vydaných v průběhu v průběhu let K současně vydaným svazkům berní ruly (kraj Boleslavský, 2 svazky, 2002) bylo možno díky laskavosti jeho vydavatelů nahlédnout v době jeho tisku a korektur, a opravit tak některé údaje při přípravě databáze. OBCE Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku Výběr této knihy je dán především její přímou návazností na vydání berní ruly, ale též poměrně dlouhou dobou vzniku celého rukopisu (od mých počátečních výpisků uběhlo už 30 let), během něhož se střídaly nejrůznější správní reformy, dnes završené zrušením okresů a zavedením nových krajů a pověřených obcí. Přepisovat (při nehotovosti této reformy, kdy se mnohé obce budou ještě stěhovat ) řádek by zabralo příliš času, aniž by to přispělo k lepší informovanosti čtenáře. Zvolený systém navíc umožnil jednotně pojednat i následující dvě položky (soudní okres a panství). Dnes jsou samozřejmě k dispozici i statistické lexikony s úředním názvoslovím ČR. SOUDNÍ OKRES Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku PANSTVÍ Panství, statek, stateček, dvůr a názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku POZNÁMKA V poznámce v tomto generálním rejstříku nebylo možno zachytit celý zápis z originálu, i když jsme i tak museli občas použít zkratky (viz Seznam zkratek obecných a místních). Je zde uvedeno nejčastěji povolání, řemeslo, nově osedlý, případně vlastnictví mlýna, lisu, pily, někdy i příbuzenský vztah. Naším záměrem nebylo ani při zkrácení výpisu text sjednocovat, ale naopak X

9 zachovat jeho různorodost (včetně pravopisné rozkolísanosti). Čtenář, který chce mít informace kompletní, se ovšem musí podívat do vydaného či nevydaného svazku ruly. U většiny zápisů z tzv. rekonstrukce (tedy ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651) se pak jedná o zápis v němčině, jejíž pravopis byl v té době navíc ještě velice neustálený. Ovšem i některé české pojmy jsou dnes už méně známé, a proto je k textu připojen i slovníček, který by měl pomoci při základní orientaci. Pro samotnou berní rulu základem zůstává hospodář nebo měšťan. Celý osedlý () je dobře si stojící hospodář (se zřetelem k polím, zvířectvu i k možnosti výdělku), horší jsou dva až tři na osedlého; chalupníci čtyři se rovnají osedlému, každý se sedmi až dvanácti korci, případně i méně, pokud mají vinice nebo chmelnice; zahradníci jsou do šesti korců, jednoho osedlého vydá teprve osm, nebo dokonce šestnáct ů, podle řemesla nebo dobytka. ČÍSLA DOMŮ (ČP.) V berní rule z roku 1654 pochopitelně ještě neexistuje číslování domů. To bylo nařízeno až roku Nicméně z důvodu lepší orientace se u údajů pro Prahu v tomto generálním rejstříku místo okresů používají k rozlišení ulice a čísla popisná z padesátých let 20. století. BERNÍ RULA VÝKLAD POJMU Pojem berní rula má další varianty, například berní rolla, berní rolle, catastrum rollare. Slovo catastrum je zjednodušením slova capitastrum, označujícím soupis daně z hlavy. Do němčiny bylo přejato jako der Kataster a do češtiny jako katastr; v obou jazycích to znamená soupis pozemků za účelem zdanění, tj. za účelem berním (odtud tedy slovo berní). Na území, kde platilo francouzské procesní právo, se rejstřík pro civilní procesy, které neměly předem stanoven určitý termín, ale byly příslušny soudu, nazýval rôle, a to podle tvaru svinutého pergamenu. Z habsburských domén východní Francie (Alsasko) se toto slovo dostalo přes Přední Rakousy (Vorderösterreich) i do našich zemí, a to v německé obměně die Rolle (projednávání procesu na základě výtahu z Rolle se jmenovala Rollenverfahren). V přeneseném významu byl rejstřík, který měl právní závaznost chráněnou soudem, označován jako rollaris. Archiváři si před novodobou přípravou pozemkového soupisu z roku 1654 k tisku zřejmě vytvořili zkrácený název berní rolle, což znamenalo, že jde jen o tento soupis. Tento název postupně převzali i další badatelé, z nichž starší užívají slovo rolla či rolle, a časem vznikla možná i díky koruptele nakonec rula. K rozlišení od tohoto katastru (berní ruly z roku 1654) pojmenovali archiváři a historici pozdější katastry s určujícími přídomky, například katastr tereziánský nebo josefský (josefínský). Ovšem každý ze soupisů (katastrů) může být nazýván i rula; k rozlišení lze používat jen rok jejich vyhotovení. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 A JEJÍ VÝZNAM PRO GENEALOGY A DEMOGRAFY Význam berní ruly z hlediska genealogického je všeobecně známý, neboť tento nevyčerpatelný pramen daňové povahy obsahuje nesmírný počet rodopisných údajů z doby krátce po ukončení třicetileté války. A jelikož daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a spolu se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším i když nedokonalým sčítáním lidu v Čechách. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 PRVNÍ RUSTIKÁLNÍ KATASTR V červenci roku 1652 zvolil český sněm dvanáctičlennou komisi, ve které byl zastoupen třemi členy každý ze čtyř českých stavů duchovní stav (katolická církev), vyšší šlechta (páni), nižší šlechta (rytíři) a městský stav. Komise dostala za úkol provést generální visitaci země podle krajů. Ještě v prosinci téhož roku zavedla nové přiznávací listy, v nichž byli rozlišeni sedláci a měšťané od ů a domkařů (ů) a zároveň osazené grunty od gruntů ch. Hlavní komise jmenovala v každém kraji čtyři subdelegáty jako visitační komisaře, což byli krajští hejtmané (pán a rytíř) a po jednom zástupci stavu duchovního a městského. Zastoupení zde tak měly opět všechny čtyři stavy. Do přiznávacích listů (sepisoval je vrchnostenský úřad) byli zahrnuti nejdříve skutečně osedlí (sedláci), kteří byli schopni obdělávat aspoň polovinu své usedlosti a konali potahové roboty. Berní jednotkou byla usedlost a její výměra se pohybovala (podle krajů) od 80 korců (v rovině) do 40 korců (v horách). Vykazovala se zvlášť půda orná podle jakosti (dobrá, prostřední, špatná) od půdy neobdělávané. Za jednoho osedlého se počítali (ve smyslu daňovém) čtyři chalupníci nebo osm ů, tj. domkařů se zahrádkou. Povinností visitační komise bylo překontrolovat (při generální visitaci) nejen počet poddaných a počet kusů dobytka, ale i očitě se podívat na pole a zjistit, kolik se osívá ozimů a kolik jařin, kolik je gruntů skutečně osedlých a kolik ch. I řemesla a živnosti byly přepočítávány na usedlosti, což ovšem ve městech činilo značné obtíže. Ale komise především nebyly schopny samy všechno zvládnout, a tak se zpravidla spoléhaly na vrchnostenské informátory. Ti však často pocházeli z řad neodborníků, kteří navíc v zájmu svých chlebodárců zatajovali skutečný stav (ten mnohdy ani oni sami podrobněji neznali). XI

10 Příjmí Jméno Kraj List Díl Obec Soudní okres Panství, statek Pozn. 1 *Abakučka Dorota Hr III 1029 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruhyně *Abakuk Jakub Čá I 226 Kutná Hora, kolej Kutná Hora Křesetice zedník, podruh *Abakuk Mikuláš Hr III 1035 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruh Abakukovskej Po I 278 Příbram Příbram horní město Abakukovský z. Ko I 68 Kostelec n/labem Brandýs n/labem Brandýs Abat Jan Pl I 182 Dobřany Dobřany Chotěšov Abberth Ondřej Ža I 273 Nové Sedlo n/bílinou Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abdang Kryštof Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Kryštof Li II 457 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Ondřej Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdon Václav Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť komorník Abdonovic, sirotci Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť sirotci *Abel Jan Hr IV 1281 Jedlová Rokytnice v Orl. horách Solnice 2 Abel Jiří Ža I 313 Boleboř Jirkov Březno Abel Kašpar Hr I 216 Sněžné Nové Město n/metují Opočno řezník Abel Matěj Ch II 589 Bělá Polička Německá Bělá Abelacker Valentin Pl II 442 Planá Planá Planá Abelovský Ža II 612 Kadaň, předm. Kadaň královské město Abermüllner Štefan Be II 654 Chvalšiny Chvalšiny Český Krumlov koželuh Abert Jan Li I 119 Taneček Úštěk Stvolínky Abert Kryštof Li II 715 Horní Krupka Teplice Horní Krupka bečvář Abert Ondřej Li I 118 Stvolínecké Petrovice Úštěk Stvolínky Aberth Jakub Li I 290 Hlinná Litoměřice Kamýk, Újezd, Dobkovice Aberth Matěj Li II 716 Horní Krupka Teplice Horní Krupka soused Abertová Dorota Li I 286 Radejčín Lovosice Kamýk, Újezd, Dobkovice Abetaun Jan Be IV 1654 Dubičné České Budějovice České Budějovice, vsi Ablerin Barbora Ža I 285 Zaječice Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abošovský Ža I 258 Lipenec Postoloprty Nový Hrad Abovskej Po I 124 Nové Dvory Dobříš Zbraslav, Slapy Abovtovská Li II 349 Lhotka n/labem Lovosice Lovosice Abraham Izák Be IV 1835 Bechyně Bechyně Bechyně žid Abraham Izák Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid Abraham Jan Bo II 303 Sněhov Železný Brod Malá Skála kolář Abraham Jan Čá I 363 Kouty Ledeč n/sázavou Světlá rolník Abraham Jan Li II 583 Kystra Louny Vršovice Abraham Jan Li II 589 Zahořany Litoměřice Zahořany Abraham Jíra Hr I 200 Jeníkovice Hradec Králové Opočno Abraham Matěj Ch I 366 Lubná Litomyšl Litomyšl Abraham Matěj Pr I 290 Kasejovice Blatná Lnáře kolář *Abraham Matouš Hr III 1156 Smiřice Jaroměř Smiřice, Hořiněves nádeník Abraham Šalamoun Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid, syn *Abraham Václav Hr I 383 Hradec Králové, předm. Hradec Králové Hradec Králové mládek Abrahamb Tomáš Be III 1031 Kaplice Kaplice Nové Hrady tkadlec Abrahámek Jakub Čá I 447 Vinaře Čáslav Žleby Abrahamka Alina Be II 525 Strmilov Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Abrahamka Zuzana Pr I 359 Netolice Netolice Netolice Abrahamovská Po I 79 Zdice Hořovice Točník Abrahámovská Li I 318 Libochovice, předm. Libochovice Libochovice Abrahamovský Be III 1039 Trhové Sviny Trhové Sviny Nové Hrady Abrahámovský Be III 969 Hůry Lišov Lišov u Abrahamů Pm I 31 Perlova čp. 365a svatohavelská čtvrť U Abrahamů dům Abrahámů Martin Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Pavel Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Vojtěch Ko I 424 Načeradec Vlašim Načeradec Abrt Jan Li I 258 Střížovice Štětí Encovany Absolon Jan Hr I 256 Písečná Žamberk Žampach *Absolon Jan Hr II 441 Hořenice Jaroměř Jaroměř zedník Absolon Kašpar Po I 120 Lahovice Zbraslav Zbraslav, Slapy Absolon Matěj Ch II 526 Skuteč Skuteč Rychmburk řezáč Absolon Matouš Po I 94 Hvozdnice Zbraslav Davle rolník Absolon Michal Li I 40 Úštěk Úštěk Liběšice řezník Absolon Václav Li I 23 Úštěk Úštěk Úštěk řezník, hostinec Absolona vd. Ko I 356 Rataje n/sázavou Uhlířské Janovice Rataje n/sázavou pustá *Absteinerin Eva Hr III 1068 Nebeská Rybná Rokytnice v Orl. horách Rychnov n/kněžnou děvka Abstorf Petr Ch I 410 Koclířov Litomyšl Litomyšl Abstorfský Mikuláš Ch I 384 Nedošín Litomyšl Litomyšl Abštejn Jiřík Ko I 88 Tuřice Benátky n/jizerou Brandýs Abt Martin Li II 718 Horní Krupka Teplice Horní Krupka Abtmaur Gothard Be III 1216 Malšín Vyšší Brod Rožmberk kovář Abuhanr Ondřej Pl III 701 Úsilov Kdyně Úsilov Abustýn Jan Hr I 210 Veselice Nové Město n/metují Opočno Abych Jan Ža II 611 Kadaň, předm. Kadaň královské město řezáč Ack Martin Ža II 435 Vilémov Kadaň Vilémov bečvář Ackar Jan Pl III 1077 Klatovy, předm. Klatovy královské město punčochář *Acker Christoph Lo I 126 Loket Loket Loket měšťan Acker Jan Čá II 722 Kutná Hora Kutná Hora královské město handl. v plátně Acker Kryštof Pl II 522 Černošín Stříbro Švamberk Acker Lorenc Pl I 300 Stráž Přimda Bor kožešník *Acker Lorenz Lo I 135 Loket Loket Loket koželuh Ackerman Jakub Bo I 144 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jan Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Michal Bo II 423 Tajná Mělník Vidim Ackerman Niklas Pl I 360 Čečín Hostouň Hostouň

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 Eva Semotanová Historický ústav AV ČR Osnova

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra právních dějin DIPLOMOVÁ PRÁCE Evidence nemovitostí v českých zemích od roku 1918 do současnosti Zpracoval: Jan Toman Vedoucí diplomové práce: Prof.

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628) Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR Statistika, úvod, historie Aleš Drobník strana 1 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE STATISTIKA, ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, TABULKOVÝ PROCESOR V rámci předmětu Kancelářský software se nyní moderním způsobem s využitím výpočetní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Daň z nemovitostí jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů

Daň z nemovitostí jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Daň z nemovitostí jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o změně zákonů souvisejících

Více

Prvotní informace ke genealogickému bádání

Prvotní informace ke genealogickému bádání 2015 Prvotní informace ke genealogickému bádání Vydání druhé 2015 NABÍZENÉ SLUŽBY Agnátní vývod (=linie): od výchozí osoby se pokračuje do minulosti po linii otců, tzn. výchozí osoba, jeho otec, děd, praděd

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století

Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století Obyvatelstvo českých zemí v 1. polovině 20. století Alice Velková SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ 4. 6. 2015 Struktura prezentace Vývoj počtu obyvatel Přirozená měna

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Plzeň, 2007 Hana Kreidlová Zadání bakalářské práce (vložený

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu

Více

Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu.

Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu. Úloha katastru nemovitostí (KN) v ČR pro výstavbu. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více