BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L"

Transkript

1 BERNÍ RULA Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená I. svazek / A L NAKL ADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2003

2 VÁCL AV ČERV EN Ý, JA R MIL A ČERV ENÁ, LIBR I, ISBN (1. SV.)

3 OBSAH SLOVO NAKLADATELE VI NA ÚVOD VII Stav před berní rulou z roku 1654 VII O zpracování dat z berní ruly z roku 1654 VII Předchůdci a uspořádání berní ruly z roku 1654 a důvod jejího vzniku VII Obsah berní ruly z roku 1654 VIII Možnost využití berní ruly IX Abecední uspořádání příjmí z berní ruly IX Berní rula výklad pojmu IX Berní rula z roku 1654 a její význam pro genealogy a demografy XI Berní rula z roku 1654 první rustikální katastr XI Další berní reformy XII Reformy hraběte Kinského z let XII První rustikální katastr tereziánský z roku 1748 XII Tereziánský katastr rustikální a exaequatorium dominicale XII Pozemkový katastr josefínský a selské měření gruntu XIII Tereziánsko-josefínský katastr z let a stabilní katastr XIII Morava XIV Moravská a slezská lánová visitace XIV Soupisy podle víry v Čechách do roku 1651 XIV Soupis poddaných podle víry z roku 1651 XV Poděkování XV Prameny a literatura XVI Tabulky XVII Tabulka č. 1 Vydané (do ) a nevydané berní ruly XVII Tabulka č. 2 Celkový počet údajů v jednotlivých písmenech XVIII Tabulka č. 3 Nejčastější česká příjmení XIX Tabulka č. 4 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v % XIX Tabulka č. 5 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v km 2 XX Tabulka č. 6 Počet údajů v jednotlivých písmenech podle krajů a) v soupisu poddaných podle víry z roku 1651, b) v berní rule z roku 1654 XXI Tabulka č. 7 Začátky a konce visitací XXIII Tabulka č. 8 Pramen zápisu XXIII Tabulka č. 9 Počet příjmí podle začátečních písmen tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXIV Tabulka č. 10 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 XXIV Tabulka č. 11 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 a tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXV O VÝVOJI PřÍJMENÍ V českých ZEMÍCH (MILOSLAVA KNAPPOVÁ) XXVI SLOVNÍčEK MÉNě OBVYKLÝCH A CIZÍCH VÝRAZů Z POZNÁMKY GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXIX SEZNAM OBECNÝCH A MÍSTNÍCH ZKRATEK GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVII SEZNAM ZKRATEK KRAJů GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVIII BERNÍ RULA GENERÁLNÍ REJSTřÍK

4 SLOVO NAKL ADATELE Vážení čtenáři, nakladatelství LIBRI se ujalo vydání práce, kterou její autor Václav Červený ve spolupráci s Jarmilou Červenou sestavoval přes 15 let (sám uvádí, že jeho první výpisky vznikaly dokonce už před 30 lety!). Doslova monumentálním výsledkem jejich dlouhodobého a cílevědomého úsilí je zachycení datových položek s příjmím, křestním jménem, odkazem na jednotlivý pramen (včetně dílu či fólie, stránky), lokalizace osob nejen do tehdejších krajů, ale pro snadnější identifikaci i do novodobých soudních okresů (před rokem 1961), dále do měst či panství a v neposlední řadě i připojení poznámky z originálního zápisu, která vesměs charakterizuje povolání. Základem této svou velikostí i komplexností naprosto ojedinělé databáze jsou všechny vydané (byť některé v neúplné podobě, které pak autor doplnil z originálů), ale i dosud nevydané svazky berní ruly z roku Protože jeho práce má sloužit především k účelům genealogickým, a tedy zachytit pokud možno všechna jména v Čechách v polovině 17. století, sáhl autor tam, kde se originál berní ruly nedochoval, i k dalším pramenům. Jednak jsou to dochované pozdější rukopisné výpisy z berní ruly, především však o tři roky starší soupis poddaných podle víry z roku I když oba prameny berní rula a soupis poddaných sloužily ke značně odlišným účelům (první, řečeno dnešními slovy, především k daňovým, druhý zase k ideologickým), pro účely zachycení co nejširšího stavu jmen a osob se vhodně doplňují. Aby nemohlo dojít k omylům, příjmí vypsaná ze soupisu poddaných (tzv. rekonstrukce) jsou vždy označena hvězdičkou (*). Z hlediska nakladatele, který je odkázán jen na proslulou neviditelnou ruku trhu a nemá na vydání této práce žádnou institucionální, natož finanční podporu, se jednalo o nelehké rozhodnutí. Uvědomili jsme si však, že knihu mohou využít nejen profesionální genealogové, ale i mnozí laici, kteří se zajímají o své kořeny a předky a dnes jich chválabohu stále přibývá, a že stejně dobře ji mohou používat i historici (samozřejmě především k rychlé orientaci a s následným využitím jednotlivých svazků či fólií berní ruly). Ovšem už i tento samotný seznam mnoho vypovídá o hospodářství a jeho struktuře, o národnostním složení, migraci atd. Ale ani tím není okruh zájemců zdaleka vyčerpán. Kniha může posloužit i jazykovědcům (zejména těm, kteří zkoumají vývoj vlastních jmen) a je zdrojem mnoha jinak obtížně přístupných a roztroušených informací pro demografy, statistiky, sociology, antropology, badatele v oblasti národopisu i národnostního složení pobělohorských Čech a řadu dalších oborů i specializací. Můžeme tak jen litovat, že se tato rozsáhlá databáze týká pouze Čech, nikoliv už Moravy, kde místo berní ruly jsou k dispozici jen lánové rejstříky a bohužel nezachované zdaleka v takové úplnosti. Přesto doufáme, že toto kniha poslouží alespoň jako impuls některému z moravských badatelů, aby shrnul zachované údaje, a zaplnil tak další bílé místo. My pevně věříme, že i s tímto omezením kniha poslouží mnoha čtenářům. A protože je to jen dílo lidí, víme, že jsme se (autoři, redakce i sazeč) s největší pravděpodobností nevyhnuli nemilým nedopatřením, za která se předem omlouváme ostatně i originály či vydané svazky berní ruly jsou jen dílem lidí, písařů či archivních pracovníků, a mnohé z chyb mají své kořeny už tam (a to včetně zkomolení jmen, zejména českých jmen zapisovaných někdy německy). Proto Vás jak autoři, tak nakladatelství prosí, abyste nám o zjištěných nepřesnostech či omylech napsali. Předem upřímně děkujeme. Náš dík už v této chvíli patří PhDr. Miloslavě Knapové, která se ujala napsání statě o vývoji příjmení, PhDr. Jiřímu Úlovcovi a prof. Jaroslavu Čechurovi, kteří poskytli cenné připomínky k úvodní stati, a v neposlední řadě Jakubu Krčovi, Ingebor a Milanu Churaňovým za neocenitelnou pomoc při sestavení slovníčku. Za nakladatelství LIBRI PhDr. František Honzák, šéfredaktor

5 NA ÚVOD Nejprve nám dovolte zdůraznit, že následující řádky nejsou žádným odborným úvodem do problematiky, ale mají posloužit především laickému uživateli, aby se při používání knihy lépe orientoval. Ostatně jejich autor není profesí ani historik, ani archivář. Případné hlubší zájemce odkazujeme nejen na připojený seznam literatury, ale i na množství odborných studií a článků, zejména na problematiku vývoje berně v Čechách. Zde jsme se pokoušeli sledovat jen ty nejdůležitější body jakousi hlavní linii a i s vědomím určitého zjednodušení problematiky ji čtenářům pokud možno srozumitelně vysvětlit. STAV PŘED BERNÍ RULOU Z ROKU 1654 Základní daní pozdního feudalismu u nás byla daň ze zemědělské půdy, jejíž rozvrhování a vybírání bylo vydrženou výsadou stavovské obce. Již v předbělohorské době se stalo povolování berní žádaných panovníkem hlavním bodem jednání stavovských sněmů a současně také hlavní zbraní šlechty proti absolutistickým snahám vládnoucího rodu. Po okleštění stavovských práv Obnoveným zřízením zemským (pro Čechy vydáno 1627) zůstává berní agenda vlastně jediným význačným právem stavovské obce českých zemí. Předbělohorská berní přiznání z jednotlivých dominií měla mnoho závad především tu (jak jsme již uvedli), že vrchnosti v nich nepřiznávaly skutečný stav poddaných. Nesrovnalosti se stupňovaly v letech třicetileté války, která s sebou přinášela vylidňování celých vsí a opuštění obdělávatelné půdy. Snad nejvýstižněji to popisuje Josef Pekař ve svém úvodu ke knize České katastry : Rozvrat, který v bernictví Českém přivodilo zpustošení země ku konci války 30tileté, byl by bezmála vedl k opuštění dosavadní berní ústavy a tím k nemalému zmenšení politické váhy sněmů stavovských. Když roku 1646 se ukázalo, že počet poddaných v zemi udán je vrchnosti čísly tak skrovnými, že by rozvržení berně na osedlé, podle dosavadního způsobu, neposkytlo sumu potřebnou (přiznáno tenkrát v zemi jen osedlých, ne docela zkažených) Přitom finanční požadavky dvora stále rostly. Repartice sněmem svolené berní částky však byla vzhledem ke klamným přiznáním vrchnosti stále svízelnější a nerovnoměrně postihovala jednotlivá dominia.vlivem této situace si dvůr dočasně vynutil zavedení spotřebních daní z potravin, tzv. akcízů, jejichž vybírání bylo plně v kompetenci zeměpanských úřadů. Aby stavovské sněmy neztratily svou poslední zbraň proti trůnu natrvalo, musely se postarat o vypracování přehledných podkladů pro berní repartici. Tímto podkladem mohl být pouze podrobný a revidovaný soupis daní podrobené půdy zemský katastr. O ZPRACOVÁNÍ DAT Z BERNÍ RULY Z ROKU 1654 U zrodu tohoto díla byla snaha zmapovat příjmí v berní rule, tj. vytvořit rejstřík příjmí pro již vydané svazky berní ruly (viz tabulka č. 1). Postupem času se tento rejstřík rozšiřoval i na nevydané berní ruly a na ztracené údaje získané z dalších soudobých pramenů. Tuto tzv. rekonstrukci (soupis poddaných podle víry z roku 1651) jsme využili tam, kde se berní rula nedochovala. Údaje o krajích byly pro snazší orientaci doplněny o soudní okresy z období do roku 1961 a v údajích jednotlivých panství byly ponechány jak údaje obyvatel, kteří byli na dominikále, tak údaje obyvatel (či obyvatelek), kteří jinak nesplňovali daňové požadavky vyžadované v berní rule. Dá se proto říci, že údaje o počtu obyvatel jsou v tzv. rekonstrukci ještě bohatší. Naproti tomu v soupisu poddaných zcela pochopitelně scházejí údaje o ch gruntech, chalupách a domcích (v berní rule grunt Josefa Nováka, nebo Novákovský grunt), protože soupis nebyl vypracován k berním účelům a neobydlených stavení si příliš nevšímal. Po zpracování dosud vydaných berních rul bylo k dispozici více než datových řádků, tj. kompletních údajů k jednotlivým jménům. Celkový počet datových řádků činí nyní ovšem ; datových řádků z berních rul (vydaných i nevydaných) je a z již zmíněné tzv. rekonstrukce pochází datových řádků (celkový přehled viz tabulka č. 2, přehled údajů v soupisu poddaných a v berní rule podle krajů viz tabulky č. 6a a 6b). PŘEDCHŮDCI A USPOŘÁDÁNÍ BERNÍ RULY Z ROKU 1654 A DŮVOD JEJÍHO VZNIKU Jedním z nejcennějších fondů archivu bývalé Země české (dnes Státní ústřední archiv) jeho skutečnou chloubou co do stáří a úplnosti je právě berní rula z roku 1654, kterou lze označit za první zemský katastr. Ještě staršími seznamy, které zatím nemají povahu katastru, jsou soupisy poplatníků Království českého: zlomky z těchto soupisů se dochovaly už z let 1523, 1544, a také z let 1603, 1615 a 1620, ovšem za nejdůležitější lze považovat soupis poplatníků z roku 1615, převzatý do archivu desk zemských za Antonína Gindelyho (zemským archivářem byl v letech ), který jej též nazývá role berničná. Tento starší soupis však obsahuje jako podklad výběru daní jen stručné přiznání.

6 První skutečným zemským katastrem se tak stala až berní rula z roku Důvody vedoucí k soupisu poddaných pro daňové účely se rodily už během třicetileté války. která přinesla ztrátu jistoty osobní a majetkové (dané nejen válkou, ale i konfiskacemi a rozsáhlou náboženskou emigrací) i ztrátu naděje na klidný hospodářský život v dalších letech. Města byla zchudlá, venkov polo, mnohé obce a osady zanikly a počet obyvatel např. v Čechách se odhadoval na méně než 1 milion. Během čtyř let vznikl plán ke zjištění poměrů v zemích a roku 1654 byl urychleně realizován, protože pramen příjmů vídeňského dvora značně vyschl. Jak známo, tato berní rula se stala základem pozdějšího tereziánského a také josefínského katastru. Uveďme dále přehled jednotlivých částí berní ruly pro Čechy a uspořádání visitačních komisí pro jednotlivé kraje z 11. července 1652, v nichž byly zastoupeny různé stavy (duchovenstvo, stav panský a rytířský, měšťané). Visitační komise měly zaručovat správnost majetkových soupisů, na jejichž základě se pak stanovovala berní povinnost řečeno dnešním jazykem: daně. Kraje: Vltavsko, Kouřimsko, Boleslavsko, Chrudimsko, Hradecko Visitační komise: Kryštof Tengler, opat cisterciáckého kláštera v Plasech Pan Kryštof Karel Přehovský z Kasejovic Rytíř Bernard Šmerovský z Lidkovic Měšťan Maxmilián de Care z Rozenetu, radní Starého Města pražského Kraje: Plzeňsko, Prácheňsko, Bechyňsko, Čáslavsko Visitační komise: Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku, opat kláštera řádu a zákona sv. Benedikta u sv. Mikuláše ve Starém Městě a u sv. Jana ve Skalici při Horách Kutných Pan Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů Rytíř Jan Arnošt Šafkoč z Kynastu Měšťan Jiří Ryk, primas berounský Kraje: Podbrdsko, Slánsko, Rakovnicko, Litoměřicko, Žatecko, Loketsko Visitační komise: Jiří Junker z Oberkünrojtu, opat cisterciáckého kláštera v Sedlci Pan Albrecht Kapon ze Svojkova, hejtman kraje Bechyňského Rytíř Mikuláš Diviš Antonín Radkovic z Mirovic Měšťan Šimon Kutnaur ze Sonenštejna Kraje: Kladsko, Chebsko Berní kontingent krajů oznámí císař sám. (Pozn. autora: Kladsko nebylo do textu knihy zahrnuto, protože tvořilo samostatnou část Zemí české koruny a dnes je součástí Polska. V Chebsku nakonec visitace neproběhla.) Začátky a konce visitací viz tabulka č. 7. OBSAH BERNÍ RULY Z ROKU 1654 Berní rula byla vyhotovena za vlády Ferdinanda III. Habsburského (vládl ), tedy nedlouho po skončení třicetileté války. Soupis pozemků, poddanských (rustikálních) usedlostí, z nichž se platila berně neboli kontribuce, a poddaných na našem území vycházel z vrchnostenských přiznání z roku Všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy, jejich vybavení polnostmi, dobytkem a zaměstnání držitelů se evidovaly podle krajů, panství a lokalit. Pro výměru kontribuce byla zvolena základní jednotka tzv. 1 osedlý (), jehož obdobou byl ve městě soused; se počítal za 1 4 osedlého, za 1 8 osedlého (většinou podle výměry polí). Vrchnostenská (dominikální) půda nebyla do soupisu zahrnuta, protože nepodléhala zdanění. Berní rula v originále zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitele, obec, příjmí, jméno, výměru rolí, dobu osevu (osívá na jaro, na zimu), vlastnictví potahu (koně nebo voli), zda chová krávy, jalovice, ovce, svině (kozy). Jsou tu i údaje o kvalitě půdy, lesích, majetku mlýna, povoznictví a podobně, ale ty do našeho přehledu už nebylo možno zahrnout (jen někdy je odkaz v poznámce). Dále jsou doplněny údaje o tom, zda a kdy hospodářství vyhořelo (tyto údaje jsou až do období tereziánského katastru), do jaké berní skupiny hospodář (,, ) patří a jaké řemeslo provozuje. Zvlášť byli zaznamenáváni nově osedlí, kteří měli speciální režim berně. VIII

7 Berní rula je uspořádána podle: 1. krajů, 2. příslušnosti k panství (stav panský, rytířský, duchovní, městský, svobodnický, židovské obyvatelstvo), 3. jednotlivých obcí. Zápis o jednom osedlém vypadal např. následovně: Prácheňsko (kraj) Blatná (panství) Vetly (obec Metly, soudní okres Blatná) Jakub Suda (rolník, který qualitates osedlého má) IX Role má a osívá Vnově se Handle Potahův Dobytka má osazuje a živnosti vedou Chovati Nyní chová Role má Na zimu seje Na jaro seje léta může str. v. str. v. str. v. Místa Koně Voli Krávy Jalovice Ovce Svině Poznámka Vlastní mlejn Vysvětlivky: str. = strych, stará plošná míra, většinou totožná s 1 jitrem, tj. 3 provazce čtverečné po 52 loktech čtverečných, tj. 0,285 ha; v. = věrtel, stará plošná míra, asi 1 4 korce (719 m 2 ); qualitates = ten, který je uznán za osedlého MOŽNOST VYUŽITÍ BERNÍ RULY Generální rejstřík k vydaným i nevydaným svazkům berní ruly má hned několik využití. Nejvíce ho zřejmě uvítají genealogové, protože dosud vydané svazky berních rul s výše uvedeným uspořádáním jim vyhovují pouze částečně. Znají-li místo (obec), odkud např. předek (hledaná osoba) pocházel, mohou příslušné informace rychle vyhledat. Neznají-li toto místo (obec), což se při genealogickém bádání stává velmi často např. přiženil-li se dotyčný do určité obce a v matrice není vyznačeno, odkud pocházel (nebo to nelze přečíst z technických důvodů) pak v případě, že nepocházel z bezprostředního okolí, to může činit při dalším bádání velký problém. Právě proto by tento rejstřík měl svým řazením genealogy i všechny, kdo jen hledají své předky, daleko více uspokojit. Je seřazen abecedně podle příjmí, při jejich shodě pak podle křestních jmen a doplněny jsou ve všech případech tehdejší kraje. Znamená to, že zejména u dnes méně běžných příjmení se dá s určitou spolehlivostí odhadnout směr dalšího genealogického bádání. Ovšem i u frekventovaných příjmení alespoň uspoří čas při vyhledávání ve vydaných svazcích ruly, resp. i při hledání jednotlivých listů a fólií v archivu. Při takto seřazeném rejstříku k berní rule se však objevují i další fakta, např. výskyt příjmí v jednotlivých oblastech, který by mohl být zajímavý pro onomastiku. Některá příjmí pokrývají celé území Čech, některá se vyskytují pouze v určitém kraji, popřípadě jen v okrese, či dokonce v jediném místě, a to často v návaznosti na nářečí. Domnívám se, že takto plošně zpracovaná příjmí (pokrývající téměř celé Čechy) by mohla pomoci při dalším bádání o vzniku příjmí (a následně příjmení) u nás. Dodejme, že v 17. století užívali příjmí takřka všichni obyvatelé, kteří odváděli daně. U obyvatelstva pracujícího na statcích, při službě, u nádeníků apod. se příjmí vyskytovalo v menšině (lidé nemající v té době příjmí jsou zachyceni v soupisu poddaných podle víry z roku 1651). Zároveň je zajímavé (i když ne vždy kvůli národnosti zapisovatele či jazyku zápisu směrodatné) i národnostní složení, jak ho zachycují příjmí (méně už křestní jména). Sociology i hospodářské historiky by mohlo zajímat sociální složení (počet osedlých, ů, ů, respektive měšťanů), ale také výskyt jednotlivých řemesel a podobně. Údaje zde zachycené jsou nesporně zajímavé i z hlediska nejrůznějších statistik, ale také pro demografický vývoj a další obory. Jinými slovy, i když daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a společně se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším sčítáním lidu v Čechách. ABECEDNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘÍJMÍ Z BERNÍ RULY Příjmí obsažená v berní rule z roku 1654 jsem seřadil abecedně a k nim přiřadil jednotlivé údaje, které se ke konkrétním osobám vztahují. Generální rejstřík seřazený podle příjmí tak obsahuje tyto údaje: 1. příjmí, 2. jméno, 3. kraj, 4. zdroj (svazek, list berní ruly) informace, 5. obec (osada), 6. soudní okres (okres formátu z 50. let 20. století, tj. hustší začlenění), 6. panství (statek, stateček, záduší, horní město, královské město, svobodný dvůr). Jak už bylo uvedeno, zpracování těchto soupisů může být také poměrně reprezentativním vzorkem, jakýmsi sociologickým průzkumem doby krátce po třicetileté válce. Zápis v mém podání vypadá například takto: Příjmí Jméno Kraj Díl List Obec Soudní okres Panství, statek Poznámka Roubal Adam Podbrdsko Klínec Zbraslav Zbraslav, Slapy rolník Havel Žatecko Lenešice Louny Lenešice Jakub Hradecko Houdkovice Opočno Opočno

8 PŘÍJMÍ Předělem v evidenci obyvatel se stala třicetiletá válka, po jejímž skončení se začaly pevně organizovat kanceláře městské i vrchnostenské a vyžadovala se stálá, pevná a dědičná pojmenování osob. Z příjmí (nebyla dědičná) se začala ustalovat dědičná rodová příjmení a vznikaly přísně vedené matriky. Úsilí osvícenského státu o přesné, ustálené a praktické příjmení vyvrcholilo vydáním patentu císaře Josefa II. (1. listopadu 1780), jímž se ustaluje příjmení (je dědičné); upravuje se jeho užívání a stanoví se povinnost je používat. Židovskému obyvatelstvu dědičných zemí se nařizuje přijmout stálá příjmení (s platností od 1. ledna 1788) patentem vydaným 23. června Původ příjmení je třeba hledat ve jménech obecných, tj. v označení osob, zvířat, věcí, vlastností, činností a stavů. Je zajímavostí, že jména Novák či Novotný nejsou v berní rule nejčastější. Těmi jsou příjmení odvozená od řemesel (Kovář, Kolář, Švec, Krejčí, Tkadlec), která byla zřejmě zapsána podle skutečné činnosti (viz tabulka č. 3). Zastoupení jednotlivých příjmí podle písmen uvádějí tabulky č Podrobnější údaje o vzniku příjmení čtenář nalezne ve stati M. Knapové (str. xxvi). JMÉNA Nejčastěji používaná jména rodná (křestní) se v jednotlivých enklávách (hlavně české a německé) dosti lišila. Přesto na území, kde žilo převážně české obyvatelstvo, se nejvíce vyskytuje Jan (23 %), dále Václav, Jiří, Jakub, Matěj, Martin, Tomáš, Mikuláš. U žen se nejfrekventovanější jména určují obtížněji, protože počet žen (ve velké většině jde o vdovy) není v berní rule velký. Přesto asi nejčastějšími jmény budou Anna, Dorota, Kateřina, Ludmila, Alžběta, Máří Magdalena. Je zajímavé, že jméno Marie, jež od 18. století s přehledem vede (díky prosazení mariánského kultu), se v berní rule až tak často neobjevuje. KRAJE Velikost jednotlivých krajů byla v zachycené době velmi rozdílná. Největší bylo Hradecko (6 868 km 2 ) zabírající téměř 15 % území Českého království, nejmenší Chebsko (360 km 2 ) necelé 1 % rozlohy (pomineme-li města pražská). Nejvíce záznamů v berní rule je z kraje Bechyňského (19 240), nejméně z Kladského (105), kde jsou však sepsáni pouze držitelé panství a statků (pomineme-li kraj Chebský, kde se visitace vůbec neuskutečnila). Je zajímavé, že kraj Slánský se nedochoval ani v berní rule z roku 1654, ani v soupisu poddaných podle víry z roku 1651; v knize je tak zpracováno pouze 578 dat z panství Smečna, které si na královském berničním úřadě dne 10. března 1741 opsal vlastní rukou Filip Řepiczký, písař panství Smečenského. (Velikosti krajů a počet záznamů viz tabulky č. 4 6.) DÍL, LIST V tomto zpracování je použito číselné označení list (fólie), a to podle toho, z jakého zdroje byla data čerpána (viz tabulka č. 8). Data označená * (umístěnou před příjmím) jsou převzata ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651, vydaného státním archivem v 90. letech 20. století (tedy již zmíněná tzv. rekonstrukce, týkající se datových řádek). Bechyňsko, Chrudimsko, Litoměřicko, Kladsko, Plzeňsko 2, 3, 4 jsou z originálních fólií. Ostatní data pocházejí z berních rul vydaných v průběhu v průběhu let K současně vydaným svazkům berní ruly (kraj Boleslavský, 2 svazky, 2002) bylo možno díky laskavosti jeho vydavatelů nahlédnout v době jeho tisku a korektur, a opravit tak některé údaje při přípravě databáze. OBCE Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku Výběr této knihy je dán především její přímou návazností na vydání berní ruly, ale též poměrně dlouhou dobou vzniku celého rukopisu (od mých počátečních výpisků uběhlo už 30 let), během něhož se střídaly nejrůznější správní reformy, dnes završené zrušením okresů a zavedením nových krajů a pověřených obcí. Přepisovat (při nehotovosti této reformy, kdy se mnohé obce budou ještě stěhovat ) řádek by zabralo příliš času, aniž by to přispělo k lepší informovanosti čtenáře. Zvolený systém navíc umožnil jednotně pojednat i následující dvě položky (soudní okres a panství). Dnes jsou samozřejmě k dispozici i statistické lexikony s úředním názvoslovím ČR. SOUDNÍ OKRES Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku PANSTVÍ Panství, statek, stateček, dvůr a názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku POZNÁMKA V poznámce v tomto generálním rejstříku nebylo možno zachytit celý zápis z originálu, i když jsme i tak museli občas použít zkratky (viz Seznam zkratek obecných a místních). Je zde uvedeno nejčastěji povolání, řemeslo, nově osedlý, případně vlastnictví mlýna, lisu, pily, někdy i příbuzenský vztah. Naším záměrem nebylo ani při zkrácení výpisu text sjednocovat, ale naopak X

9 zachovat jeho různorodost (včetně pravopisné rozkolísanosti). Čtenář, který chce mít informace kompletní, se ovšem musí podívat do vydaného či nevydaného svazku ruly. U většiny zápisů z tzv. rekonstrukce (tedy ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651) se pak jedná o zápis v němčině, jejíž pravopis byl v té době navíc ještě velice neustálený. Ovšem i některé české pojmy jsou dnes už méně známé, a proto je k textu připojen i slovníček, který by měl pomoci při základní orientaci. Pro samotnou berní rulu základem zůstává hospodář nebo měšťan. Celý osedlý () je dobře si stojící hospodář (se zřetelem k polím, zvířectvu i k možnosti výdělku), horší jsou dva až tři na osedlého; chalupníci čtyři se rovnají osedlému, každý se sedmi až dvanácti korci, případně i méně, pokud mají vinice nebo chmelnice; zahradníci jsou do šesti korců, jednoho osedlého vydá teprve osm, nebo dokonce šestnáct ů, podle řemesla nebo dobytka. ČÍSLA DOMŮ (ČP.) V berní rule z roku 1654 pochopitelně ještě neexistuje číslování domů. To bylo nařízeno až roku Nicméně z důvodu lepší orientace se u údajů pro Prahu v tomto generálním rejstříku místo okresů používají k rozlišení ulice a čísla popisná z padesátých let 20. století. BERNÍ RULA VÝKLAD POJMU Pojem berní rula má další varianty, například berní rolla, berní rolle, catastrum rollare. Slovo catastrum je zjednodušením slova capitastrum, označujícím soupis daně z hlavy. Do němčiny bylo přejato jako der Kataster a do češtiny jako katastr; v obou jazycích to znamená soupis pozemků za účelem zdanění, tj. za účelem berním (odtud tedy slovo berní). Na území, kde platilo francouzské procesní právo, se rejstřík pro civilní procesy, které neměly předem stanoven určitý termín, ale byly příslušny soudu, nazýval rôle, a to podle tvaru svinutého pergamenu. Z habsburských domén východní Francie (Alsasko) se toto slovo dostalo přes Přední Rakousy (Vorderösterreich) i do našich zemí, a to v německé obměně die Rolle (projednávání procesu na základě výtahu z Rolle se jmenovala Rollenverfahren). V přeneseném významu byl rejstřík, který měl právní závaznost chráněnou soudem, označován jako rollaris. Archiváři si před novodobou přípravou pozemkového soupisu z roku 1654 k tisku zřejmě vytvořili zkrácený název berní rolle, což znamenalo, že jde jen o tento soupis. Tento název postupně převzali i další badatelé, z nichž starší užívají slovo rolla či rolle, a časem vznikla možná i díky koruptele nakonec rula. K rozlišení od tohoto katastru (berní ruly z roku 1654) pojmenovali archiváři a historici pozdější katastry s určujícími přídomky, například katastr tereziánský nebo josefský (josefínský). Ovšem každý ze soupisů (katastrů) může být nazýván i rula; k rozlišení lze používat jen rok jejich vyhotovení. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 A JEJÍ VÝZNAM PRO GENEALOGY A DEMOGRAFY Význam berní ruly z hlediska genealogického je všeobecně známý, neboť tento nevyčerpatelný pramen daňové povahy obsahuje nesmírný počet rodopisných údajů z doby krátce po ukončení třicetileté války. A jelikož daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a spolu se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším i když nedokonalým sčítáním lidu v Čechách. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 PRVNÍ RUSTIKÁLNÍ KATASTR V červenci roku 1652 zvolil český sněm dvanáctičlennou komisi, ve které byl zastoupen třemi členy každý ze čtyř českých stavů duchovní stav (katolická církev), vyšší šlechta (páni), nižší šlechta (rytíři) a městský stav. Komise dostala za úkol provést generální visitaci země podle krajů. Ještě v prosinci téhož roku zavedla nové přiznávací listy, v nichž byli rozlišeni sedláci a měšťané od ů a domkařů (ů) a zároveň osazené grunty od gruntů ch. Hlavní komise jmenovala v každém kraji čtyři subdelegáty jako visitační komisaře, což byli krajští hejtmané (pán a rytíř) a po jednom zástupci stavu duchovního a městského. Zastoupení zde tak měly opět všechny čtyři stavy. Do přiznávacích listů (sepisoval je vrchnostenský úřad) byli zahrnuti nejdříve skutečně osedlí (sedláci), kteří byli schopni obdělávat aspoň polovinu své usedlosti a konali potahové roboty. Berní jednotkou byla usedlost a její výměra se pohybovala (podle krajů) od 80 korců (v rovině) do 40 korců (v horách). Vykazovala se zvlášť půda orná podle jakosti (dobrá, prostřední, špatná) od půdy neobdělávané. Za jednoho osedlého se počítali (ve smyslu daňovém) čtyři chalupníci nebo osm ů, tj. domkařů se zahrádkou. Povinností visitační komise bylo překontrolovat (při generální visitaci) nejen počet poddaných a počet kusů dobytka, ale i očitě se podívat na pole a zjistit, kolik se osívá ozimů a kolik jařin, kolik je gruntů skutečně osedlých a kolik ch. I řemesla a živnosti byly přepočítávány na usedlosti, což ovšem ve městech činilo značné obtíže. Ale komise především nebyly schopny samy všechno zvládnout, a tak se zpravidla spoléhaly na vrchnostenské informátory. Ti však často pocházeli z řad neodborníků, kteří navíc v zájmu svých chlebodárců zatajovali skutečný stav (ten mnohdy ani oni sami podrobněji neznali). XI

10 Příjmí Jméno Kraj List Díl Obec Soudní okres Panství, statek Pozn. 1 *Abakučka Dorota Hr III 1029 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruhyně *Abakuk Jakub Čá I 226 Kutná Hora, kolej Kutná Hora Křesetice zedník, podruh *Abakuk Mikuláš Hr III 1035 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruh Abakukovskej Po I 278 Příbram Příbram horní město Abakukovský z. Ko I 68 Kostelec n/labem Brandýs n/labem Brandýs Abat Jan Pl I 182 Dobřany Dobřany Chotěšov Abberth Ondřej Ža I 273 Nové Sedlo n/bílinou Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abdang Kryštof Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Kryštof Li II 457 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Ondřej Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdon Václav Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť komorník Abdonovic, sirotci Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť sirotci *Abel Jan Hr IV 1281 Jedlová Rokytnice v Orl. horách Solnice 2 Abel Jiří Ža I 313 Boleboř Jirkov Březno Abel Kašpar Hr I 216 Sněžné Nové Město n/metují Opočno řezník Abel Matěj Ch II 589 Bělá Polička Německá Bělá Abelacker Valentin Pl II 442 Planá Planá Planá Abelovský Ža II 612 Kadaň, předm. Kadaň královské město Abermüllner Štefan Be II 654 Chvalšiny Chvalšiny Český Krumlov koželuh Abert Jan Li I 119 Taneček Úštěk Stvolínky Abert Kryštof Li II 715 Horní Krupka Teplice Horní Krupka bečvář Abert Ondřej Li I 118 Stvolínecké Petrovice Úštěk Stvolínky Aberth Jakub Li I 290 Hlinná Litoměřice Kamýk, Újezd, Dobkovice Aberth Matěj Li II 716 Horní Krupka Teplice Horní Krupka soused Abertová Dorota Li I 286 Radejčín Lovosice Kamýk, Újezd, Dobkovice Abetaun Jan Be IV 1654 Dubičné České Budějovice České Budějovice, vsi Ablerin Barbora Ža I 285 Zaječice Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abošovský Ža I 258 Lipenec Postoloprty Nový Hrad Abovskej Po I 124 Nové Dvory Dobříš Zbraslav, Slapy Abovtovská Li II 349 Lhotka n/labem Lovosice Lovosice Abraham Izák Be IV 1835 Bechyně Bechyně Bechyně žid Abraham Izák Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid Abraham Jan Bo II 303 Sněhov Železný Brod Malá Skála kolář Abraham Jan Čá I 363 Kouty Ledeč n/sázavou Světlá rolník Abraham Jan Li II 583 Kystra Louny Vršovice Abraham Jan Li II 589 Zahořany Litoměřice Zahořany Abraham Jíra Hr I 200 Jeníkovice Hradec Králové Opočno Abraham Matěj Ch I 366 Lubná Litomyšl Litomyšl Abraham Matěj Pr I 290 Kasejovice Blatná Lnáře kolář *Abraham Matouš Hr III 1156 Smiřice Jaroměř Smiřice, Hořiněves nádeník Abraham Šalamoun Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid, syn *Abraham Václav Hr I 383 Hradec Králové, předm. Hradec Králové Hradec Králové mládek Abrahamb Tomáš Be III 1031 Kaplice Kaplice Nové Hrady tkadlec Abrahámek Jakub Čá I 447 Vinaře Čáslav Žleby Abrahamka Alina Be II 525 Strmilov Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Abrahamka Zuzana Pr I 359 Netolice Netolice Netolice Abrahamovská Po I 79 Zdice Hořovice Točník Abrahámovská Li I 318 Libochovice, předm. Libochovice Libochovice Abrahamovský Be III 1039 Trhové Sviny Trhové Sviny Nové Hrady Abrahámovský Be III 969 Hůry Lišov Lišov u Abrahamů Pm I 31 Perlova čp. 365a svatohavelská čtvrť U Abrahamů dům Abrahámů Martin Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Pavel Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Vojtěch Ko I 424 Načeradec Vlašim Načeradec Abrt Jan Li I 258 Střížovice Štětí Encovany Absolon Jan Hr I 256 Písečná Žamberk Žampach *Absolon Jan Hr II 441 Hořenice Jaroměř Jaroměř zedník Absolon Kašpar Po I 120 Lahovice Zbraslav Zbraslav, Slapy Absolon Matěj Ch II 526 Skuteč Skuteč Rychmburk řezáč Absolon Matouš Po I 94 Hvozdnice Zbraslav Davle rolník Absolon Michal Li I 40 Úštěk Úštěk Liběšice řezník Absolon Václav Li I 23 Úštěk Úštěk Úštěk řezník, hostinec Absolona vd. Ko I 356 Rataje n/sázavou Uhlířské Janovice Rataje n/sázavou pustá *Absteinerin Eva Hr III 1068 Nebeská Rybná Rokytnice v Orl. horách Rychnov n/kněžnou děvka Abstorf Petr Ch I 410 Koclířov Litomyšl Litomyšl Abstorfský Mikuláš Ch I 384 Nedošín Litomyšl Litomyšl Abštejn Jiřík Ko I 88 Tuřice Benátky n/jizerou Brandýs Abt Martin Li II 718 Horní Krupka Teplice Horní Krupka Abtmaur Gothard Be III 1216 Malšín Vyšší Brod Rožmberk kovář Abuhanr Ondřej Pl III 701 Úsilov Kdyně Úsilov Abustýn Jan Hr I 210 Veselice Nové Město n/metují Opočno Abych Jan Ža II 611 Kadaň, předm. Kadaň královské město řezáč Ack Martin Ža II 435 Vilémov Kadaň Vilémov bečvář Ackar Jan Pl III 1077 Klatovy, předm. Klatovy královské město punčochář *Acker Christoph Lo I 126 Loket Loket Loket měšťan Acker Jan Čá II 722 Kutná Hora Kutná Hora královské město handl. v plátně Acker Kryštof Pl II 522 Černošín Stříbro Švamberk Acker Lorenc Pl I 300 Stráž Přimda Bor kožešník *Acker Lorenz Lo I 135 Loket Loket Loket koželuh Ackerman Jakub Bo I 144 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jan Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Michal Bo II 423 Tajná Mělník Vidim Ackerman Niklas Pl I 360 Čečín Hostouň Hostouň

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu

Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

HISTORIE STATISTIKY STŘEDOVĚK

HISTORIE STATISTIKY STŘEDOVĚK 02 HISTORIE STATISTIKY STŘEDOVĚK 11 STŘEDOVĚK ROZTŘÍŠTĚNÉ PRAMENY Statistické prameny z doby středověku neměly celostátní povahu, protože řízení země nebylo centralizováno. Jako statistické prameny můžeme

Více

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 školní kolo - zadání Č. Počet bodů: Jméno a příjmení: Škola: Tematické zaměření

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 11. dubna 2016

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 11. dubna 2016 2016/01/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 11. dubna 2016 2016/01/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Obecně závazná vyhláška 3) Majetkoprávní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné Cmuntové mlynáři na říčce Smutné (mlynářští předkové mojí babičky Terezie Sassmannové roz. Novákové). Foto mlýnu Cmunt z roku 1898; je na něm majitel, mlynář pan otec Dvořák a pracovníci ze mlýna (sekerník

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

254 Nová sídliště a nová jména

254 Nová sídliště a nová jména V této kapitole probíráme nová sídliště vzniklá v dlouhé a významné fázi, ohraničené dvěma přeryvnými událostmi. Počíná se třicetiletou válkou, za níž nové obce vznikaly málo, naopak staré hojně zacházely

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2011 /PS. Přednáška č Typy a formy úředních písemností ve středověku a v novověku. Archivní vzdělávání

N_SAS / VŠFS / LS 2011 /PS. Přednáška č Typy a formy úředních písemností ve středověku a v novověku. Archivní vzdělávání N_SAS / VŠFS / LS 2011 /PS Přednáška č. 3 + 4 Typy a formy úředních písemností ve středověku a v novověku Archivní vzdělávání Hlavní okruhy problémů: I. Typy a formy úředních písemností ve středověku a

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Petr Slamenec, SLA280

Petr Slamenec, SLA280 Katastr Nemovitostí Petr Slamenec, SLA280 Obsah Historie Katastr nemovitostí (ČR) Co to je? Katastrální území. Co se eviduje a co zapisuje do KN? Části a principy. Zásady vedení. Obsah KN. Přístup k informacím

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Seznam nemovitostí, u kterých bude změněna příslušnost hospodařit z Ministerstva

Seznam nemovitostí, u kterých bude změněna příslušnost hospodařit z Ministerstva Příloha usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 471 I. Seznam nemovitostí, u kterých bude změněna příslušnost hospodařit z Ministerstva zahraničních věcí ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Vývoj územně správního členění a dominií od pol. 17. stol. na vybraném

Vývoj územně správního členění a dominií od pol. 17. stol. na vybraném ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Vývoj územně správního členění a dominií od pol. 17. stol. na vybraném území ČR Bakalářská práce Michaela Nováková Vedoucí práce:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

O českých a moravských katastrech

O českých a moravských katastrech Michal ČECH, Plzeň, 1997 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3 3. ČESKÉ KATASTRY... 4 3.1. BERNÍ RULA... 4 3.1.1. Revisitace berní ruly... 4 3.2. TEREZIÁNSKÝ KATASTR... 4 3.2.1. Poddanská přiznání "fase"...

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Diblík, Jan (*1861-1926) 2 Diblíková, Františka (*1825 -?) 4 Hynek, František (*? -?) 5 Hynková, Františka (*1887-1970) 6 Hynková, Marie (*1883 -?) 7 Kodytek, Josef (*?

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Příloha Budišovského zpravodaje č. 4/2006 18. 12. 2006 II Příloha tohoto čísla zpravodaje je sestavena asi z padesáti pohlednic, které v letech 1899 až 1904 obdržela od

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 Eva Semotanová Historický ústav AV ČR Osnova

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 2 JOSEFSKÝ KATASTR 1785 Část A: Úvodní kapitoly Hostivice, prosinec 2015 Josefský katastr 1785 část A: Úvodní kapitoly 2 Tento svazek Pramenů k

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více