BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BERNÍ RULA. Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. I. svazek / A L"

Transkript

1 BERNÍ RULA Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 Sestavili Václav Červený & Jarmila Červená I. svazek / A L NAKL ADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2003

2 VÁCL AV ČERV EN Ý, JA R MIL A ČERV ENÁ, LIBR I, ISBN (1. SV.)

3 OBSAH SLOVO NAKLADATELE VI NA ÚVOD VII Stav před berní rulou z roku 1654 VII O zpracování dat z berní ruly z roku 1654 VII Předchůdci a uspořádání berní ruly z roku 1654 a důvod jejího vzniku VII Obsah berní ruly z roku 1654 VIII Možnost využití berní ruly IX Abecední uspořádání příjmí z berní ruly IX Berní rula výklad pojmu IX Berní rula z roku 1654 a její význam pro genealogy a demografy XI Berní rula z roku 1654 první rustikální katastr XI Další berní reformy XII Reformy hraběte Kinského z let XII První rustikální katastr tereziánský z roku 1748 XII Tereziánský katastr rustikální a exaequatorium dominicale XII Pozemkový katastr josefínský a selské měření gruntu XIII Tereziánsko-josefínský katastr z let a stabilní katastr XIII Morava XIV Moravská a slezská lánová visitace XIV Soupisy podle víry v Čechách do roku 1651 XIV Soupis poddaných podle víry z roku 1651 XV Poděkování XV Prameny a literatura XVI Tabulky XVII Tabulka č. 1 Vydané (do ) a nevydané berní ruly XVII Tabulka č. 2 Celkový počet údajů v jednotlivých písmenech XVIII Tabulka č. 3 Nejčastější česká příjmení XIX Tabulka č. 4 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v % XIX Tabulka č. 5 Velikost krajů v období berní ruly z roku 1654 v km 2 XX Tabulka č. 6 Počet údajů v jednotlivých písmenech podle krajů a) v soupisu poddaných podle víry z roku 1651, b) v berní rule z roku 1654 XXI Tabulka č. 7 Začátky a konce visitací XXIII Tabulka č. 8 Pramen zápisu XXIII Tabulka č. 9 Počet příjmí podle začátečních písmen tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXIV Tabulka č. 10 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 XXIV Tabulka č. 11 Počet příjmí podle začátečních písmen berní rula 1654 a tzv. rekonstrukce (soupis poddaných podle víry z roku 1651) XXV O VÝVOJI PřÍJMENÍ V českých ZEMÍCH (MILOSLAVA KNAPPOVÁ) XXVI SLOVNÍčEK MÉNě OBVYKLÝCH A CIZÍCH VÝRAZů Z POZNÁMKY GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXIX SEZNAM OBECNÝCH A MÍSTNÍCH ZKRATEK GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVII SEZNAM ZKRATEK KRAJů GENERÁLNÍHO REJSTřÍKU XXXVIII BERNÍ RULA GENERÁLNÍ REJSTřÍK

4 SLOVO NAKL ADATELE Vážení čtenáři, nakladatelství LIBRI se ujalo vydání práce, kterou její autor Václav Červený ve spolupráci s Jarmilou Červenou sestavoval přes 15 let (sám uvádí, že jeho první výpisky vznikaly dokonce už před 30 lety!). Doslova monumentálním výsledkem jejich dlouhodobého a cílevědomého úsilí je zachycení datových položek s příjmím, křestním jménem, odkazem na jednotlivý pramen (včetně dílu či fólie, stránky), lokalizace osob nejen do tehdejších krajů, ale pro snadnější identifikaci i do novodobých soudních okresů (před rokem 1961), dále do měst či panství a v neposlední řadě i připojení poznámky z originálního zápisu, která vesměs charakterizuje povolání. Základem této svou velikostí i komplexností naprosto ojedinělé databáze jsou všechny vydané (byť některé v neúplné podobě, které pak autor doplnil z originálů), ale i dosud nevydané svazky berní ruly z roku Protože jeho práce má sloužit především k účelům genealogickým, a tedy zachytit pokud možno všechna jména v Čechách v polovině 17. století, sáhl autor tam, kde se originál berní ruly nedochoval, i k dalším pramenům. Jednak jsou to dochované pozdější rukopisné výpisy z berní ruly, především však o tři roky starší soupis poddaných podle víry z roku I když oba prameny berní rula a soupis poddaných sloužily ke značně odlišným účelům (první, řečeno dnešními slovy, především k daňovým, druhý zase k ideologickým), pro účely zachycení co nejširšího stavu jmen a osob se vhodně doplňují. Aby nemohlo dojít k omylům, příjmí vypsaná ze soupisu poddaných (tzv. rekonstrukce) jsou vždy označena hvězdičkou (*). Z hlediska nakladatele, který je odkázán jen na proslulou neviditelnou ruku trhu a nemá na vydání této práce žádnou institucionální, natož finanční podporu, se jednalo o nelehké rozhodnutí. Uvědomili jsme si však, že knihu mohou využít nejen profesionální genealogové, ale i mnozí laici, kteří se zajímají o své kořeny a předky a dnes jich chválabohu stále přibývá, a že stejně dobře ji mohou používat i historici (samozřejmě především k rychlé orientaci a s následným využitím jednotlivých svazků či fólií berní ruly). Ovšem už i tento samotný seznam mnoho vypovídá o hospodářství a jeho struktuře, o národnostním složení, migraci atd. Ale ani tím není okruh zájemců zdaleka vyčerpán. Kniha může posloužit i jazykovědcům (zejména těm, kteří zkoumají vývoj vlastních jmen) a je zdrojem mnoha jinak obtížně přístupných a roztroušených informací pro demografy, statistiky, sociology, antropology, badatele v oblasti národopisu i národnostního složení pobělohorských Čech a řadu dalších oborů i specializací. Můžeme tak jen litovat, že se tato rozsáhlá databáze týká pouze Čech, nikoliv už Moravy, kde místo berní ruly jsou k dispozici jen lánové rejstříky a bohužel nezachované zdaleka v takové úplnosti. Přesto doufáme, že toto kniha poslouží alespoň jako impuls některému z moravských badatelů, aby shrnul zachované údaje, a zaplnil tak další bílé místo. My pevně věříme, že i s tímto omezením kniha poslouží mnoha čtenářům. A protože je to jen dílo lidí, víme, že jsme se (autoři, redakce i sazeč) s největší pravděpodobností nevyhnuli nemilým nedopatřením, za která se předem omlouváme ostatně i originály či vydané svazky berní ruly jsou jen dílem lidí, písařů či archivních pracovníků, a mnohé z chyb mají své kořeny už tam (a to včetně zkomolení jmen, zejména českých jmen zapisovaných někdy německy). Proto Vás jak autoři, tak nakladatelství prosí, abyste nám o zjištěných nepřesnostech či omylech napsali. Předem upřímně děkujeme. Náš dík už v této chvíli patří PhDr. Miloslavě Knapové, která se ujala napsání statě o vývoji příjmení, PhDr. Jiřímu Úlovcovi a prof. Jaroslavu Čechurovi, kteří poskytli cenné připomínky k úvodní stati, a v neposlední řadě Jakubu Krčovi, Ingebor a Milanu Churaňovým za neocenitelnou pomoc při sestavení slovníčku. Za nakladatelství LIBRI PhDr. František Honzák, šéfredaktor

5 NA ÚVOD Nejprve nám dovolte zdůraznit, že následující řádky nejsou žádným odborným úvodem do problematiky, ale mají posloužit především laickému uživateli, aby se při používání knihy lépe orientoval. Ostatně jejich autor není profesí ani historik, ani archivář. Případné hlubší zájemce odkazujeme nejen na připojený seznam literatury, ale i na množství odborných studií a článků, zejména na problematiku vývoje berně v Čechách. Zde jsme se pokoušeli sledovat jen ty nejdůležitější body jakousi hlavní linii a i s vědomím určitého zjednodušení problematiky ji čtenářům pokud možno srozumitelně vysvětlit. STAV PŘED BERNÍ RULOU Z ROKU 1654 Základní daní pozdního feudalismu u nás byla daň ze zemědělské půdy, jejíž rozvrhování a vybírání bylo vydrženou výsadou stavovské obce. Již v předbělohorské době se stalo povolování berní žádaných panovníkem hlavním bodem jednání stavovských sněmů a současně také hlavní zbraní šlechty proti absolutistickým snahám vládnoucího rodu. Po okleštění stavovských práv Obnoveným zřízením zemským (pro Čechy vydáno 1627) zůstává berní agenda vlastně jediným význačným právem stavovské obce českých zemí. Předbělohorská berní přiznání z jednotlivých dominií měla mnoho závad především tu (jak jsme již uvedli), že vrchnosti v nich nepřiznávaly skutečný stav poddaných. Nesrovnalosti se stupňovaly v letech třicetileté války, která s sebou přinášela vylidňování celých vsí a opuštění obdělávatelné půdy. Snad nejvýstižněji to popisuje Josef Pekař ve svém úvodu ke knize České katastry : Rozvrat, který v bernictví Českém přivodilo zpustošení země ku konci války 30tileté, byl by bezmála vedl k opuštění dosavadní berní ústavy a tím k nemalému zmenšení politické váhy sněmů stavovských. Když roku 1646 se ukázalo, že počet poddaných v zemi udán je vrchnosti čísly tak skrovnými, že by rozvržení berně na osedlé, podle dosavadního způsobu, neposkytlo sumu potřebnou (přiznáno tenkrát v zemi jen osedlých, ne docela zkažených) Přitom finanční požadavky dvora stále rostly. Repartice sněmem svolené berní částky však byla vzhledem ke klamným přiznáním vrchnosti stále svízelnější a nerovnoměrně postihovala jednotlivá dominia.vlivem této situace si dvůr dočasně vynutil zavedení spotřebních daní z potravin, tzv. akcízů, jejichž vybírání bylo plně v kompetenci zeměpanských úřadů. Aby stavovské sněmy neztratily svou poslední zbraň proti trůnu natrvalo, musely se postarat o vypracování přehledných podkladů pro berní repartici. Tímto podkladem mohl být pouze podrobný a revidovaný soupis daní podrobené půdy zemský katastr. O ZPRACOVÁNÍ DAT Z BERNÍ RULY Z ROKU 1654 U zrodu tohoto díla byla snaha zmapovat příjmí v berní rule, tj. vytvořit rejstřík příjmí pro již vydané svazky berní ruly (viz tabulka č. 1). Postupem času se tento rejstřík rozšiřoval i na nevydané berní ruly a na ztracené údaje získané z dalších soudobých pramenů. Tuto tzv. rekonstrukci (soupis poddaných podle víry z roku 1651) jsme využili tam, kde se berní rula nedochovala. Údaje o krajích byly pro snazší orientaci doplněny o soudní okresy z období do roku 1961 a v údajích jednotlivých panství byly ponechány jak údaje obyvatel, kteří byli na dominikále, tak údaje obyvatel (či obyvatelek), kteří jinak nesplňovali daňové požadavky vyžadované v berní rule. Dá se proto říci, že údaje o počtu obyvatel jsou v tzv. rekonstrukci ještě bohatší. Naproti tomu v soupisu poddaných zcela pochopitelně scházejí údaje o ch gruntech, chalupách a domcích (v berní rule grunt Josefa Nováka, nebo Novákovský grunt), protože soupis nebyl vypracován k berním účelům a neobydlených stavení si příliš nevšímal. Po zpracování dosud vydaných berních rul bylo k dispozici více než datových řádků, tj. kompletních údajů k jednotlivým jménům. Celkový počet datových řádků činí nyní ovšem ; datových řádků z berních rul (vydaných i nevydaných) je a z již zmíněné tzv. rekonstrukce pochází datových řádků (celkový přehled viz tabulka č. 2, přehled údajů v soupisu poddaných a v berní rule podle krajů viz tabulky č. 6a a 6b). PŘEDCHŮDCI A USPOŘÁDÁNÍ BERNÍ RULY Z ROKU 1654 A DŮVOD JEJÍHO VZNIKU Jedním z nejcennějších fondů archivu bývalé Země české (dnes Státní ústřední archiv) jeho skutečnou chloubou co do stáří a úplnosti je právě berní rula z roku 1654, kterou lze označit za první zemský katastr. Ještě staršími seznamy, které zatím nemají povahu katastru, jsou soupisy poplatníků Království českého: zlomky z těchto soupisů se dochovaly už z let 1523, 1544, a také z let 1603, 1615 a 1620, ovšem za nejdůležitější lze považovat soupis poplatníků z roku 1615, převzatý do archivu desk zemských za Antonína Gindelyho (zemským archivářem byl v letech ), který jej též nazývá role berničná. Tento starší soupis však obsahuje jako podklad výběru daní jen stručné přiznání.

6 První skutečným zemským katastrem se tak stala až berní rula z roku Důvody vedoucí k soupisu poddaných pro daňové účely se rodily už během třicetileté války. která přinesla ztrátu jistoty osobní a majetkové (dané nejen válkou, ale i konfiskacemi a rozsáhlou náboženskou emigrací) i ztrátu naděje na klidný hospodářský život v dalších letech. Města byla zchudlá, venkov polo, mnohé obce a osady zanikly a počet obyvatel např. v Čechách se odhadoval na méně než 1 milion. Během čtyř let vznikl plán ke zjištění poměrů v zemích a roku 1654 byl urychleně realizován, protože pramen příjmů vídeňského dvora značně vyschl. Jak známo, tato berní rula se stala základem pozdějšího tereziánského a také josefínského katastru. Uveďme dále přehled jednotlivých částí berní ruly pro Čechy a uspořádání visitačních komisí pro jednotlivé kraje z 11. července 1652, v nichž byly zastoupeny různé stavy (duchovenstvo, stav panský a rytířský, měšťané). Visitační komise měly zaručovat správnost majetkových soupisů, na jejichž základě se pak stanovovala berní povinnost řečeno dnešním jazykem: daně. Kraje: Vltavsko, Kouřimsko, Boleslavsko, Chrudimsko, Hradecko Visitační komise: Kryštof Tengler, opat cisterciáckého kláštera v Plasech Pan Kryštof Karel Přehovský z Kasejovic Rytíř Bernard Šmerovský z Lidkovic Měšťan Maxmilián de Care z Rozenetu, radní Starého Města pražského Kraje: Plzeňsko, Prácheňsko, Bechyňsko, Čáslavsko Visitační komise: Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku, opat kláštera řádu a zákona sv. Benedikta u sv. Mikuláše ve Starém Městě a u sv. Jana ve Skalici při Horách Kutných Pan Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů Rytíř Jan Arnošt Šafkoč z Kynastu Měšťan Jiří Ryk, primas berounský Kraje: Podbrdsko, Slánsko, Rakovnicko, Litoměřicko, Žatecko, Loketsko Visitační komise: Jiří Junker z Oberkünrojtu, opat cisterciáckého kláštera v Sedlci Pan Albrecht Kapon ze Svojkova, hejtman kraje Bechyňského Rytíř Mikuláš Diviš Antonín Radkovic z Mirovic Měšťan Šimon Kutnaur ze Sonenštejna Kraje: Kladsko, Chebsko Berní kontingent krajů oznámí císař sám. (Pozn. autora: Kladsko nebylo do textu knihy zahrnuto, protože tvořilo samostatnou část Zemí české koruny a dnes je součástí Polska. V Chebsku nakonec visitace neproběhla.) Začátky a konce visitací viz tabulka č. 7. OBSAH BERNÍ RULY Z ROKU 1654 Berní rula byla vyhotovena za vlády Ferdinanda III. Habsburského (vládl ), tedy nedlouho po skončení třicetileté války. Soupis pozemků, poddanských (rustikálních) usedlostí, z nichž se platila berně neboli kontribuce, a poddaných na našem území vycházel z vrchnostenských přiznání z roku Všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy, jejich vybavení polnostmi, dobytkem a zaměstnání držitelů se evidovaly podle krajů, panství a lokalit. Pro výměru kontribuce byla zvolena základní jednotka tzv. 1 osedlý (), jehož obdobou byl ve městě soused; se počítal za 1 4 osedlého, za 1 8 osedlého (většinou podle výměry polí). Vrchnostenská (dominikální) půda nebyla do soupisu zahrnuta, protože nepodléhala zdanění. Berní rula v originále zaznamenává tyto údaje: panství (statek, stateček, dvůr), majitele, obec, příjmí, jméno, výměru rolí, dobu osevu (osívá na jaro, na zimu), vlastnictví potahu (koně nebo voli), zda chová krávy, jalovice, ovce, svině (kozy). Jsou tu i údaje o kvalitě půdy, lesích, majetku mlýna, povoznictví a podobně, ale ty do našeho přehledu už nebylo možno zahrnout (jen někdy je odkaz v poznámce). Dále jsou doplněny údaje o tom, zda a kdy hospodářství vyhořelo (tyto údaje jsou až do období tereziánského katastru), do jaké berní skupiny hospodář (,, ) patří a jaké řemeslo provozuje. Zvlášť byli zaznamenáváni nově osedlí, kteří měli speciální režim berně. VIII

7 Berní rula je uspořádána podle: 1. krajů, 2. příslušnosti k panství (stav panský, rytířský, duchovní, městský, svobodnický, židovské obyvatelstvo), 3. jednotlivých obcí. Zápis o jednom osedlém vypadal např. následovně: Prácheňsko (kraj) Blatná (panství) Vetly (obec Metly, soudní okres Blatná) Jakub Suda (rolník, který qualitates osedlého má) IX Role má a osívá Vnově se Handle Potahův Dobytka má osazuje a živnosti vedou Chovati Nyní chová Role má Na zimu seje Na jaro seje léta může str. v. str. v. str. v. Místa Koně Voli Krávy Jalovice Ovce Svině Poznámka Vlastní mlejn Vysvětlivky: str. = strych, stará plošná míra, většinou totožná s 1 jitrem, tj. 3 provazce čtverečné po 52 loktech čtverečných, tj. 0,285 ha; v. = věrtel, stará plošná míra, asi 1 4 korce (719 m 2 ); qualitates = ten, který je uznán za osedlého MOŽNOST VYUŽITÍ BERNÍ RULY Generální rejstřík k vydaným i nevydaným svazkům berní ruly má hned několik využití. Nejvíce ho zřejmě uvítají genealogové, protože dosud vydané svazky berních rul s výše uvedeným uspořádáním jim vyhovují pouze částečně. Znají-li místo (obec), odkud např. předek (hledaná osoba) pocházel, mohou příslušné informace rychle vyhledat. Neznají-li toto místo (obec), což se při genealogickém bádání stává velmi často např. přiženil-li se dotyčný do určité obce a v matrice není vyznačeno, odkud pocházel (nebo to nelze přečíst z technických důvodů) pak v případě, že nepocházel z bezprostředního okolí, to může činit při dalším bádání velký problém. Právě proto by tento rejstřík měl svým řazením genealogy i všechny, kdo jen hledají své předky, daleko více uspokojit. Je seřazen abecedně podle příjmí, při jejich shodě pak podle křestních jmen a doplněny jsou ve všech případech tehdejší kraje. Znamená to, že zejména u dnes méně běžných příjmení se dá s určitou spolehlivostí odhadnout směr dalšího genealogického bádání. Ovšem i u frekventovaných příjmení alespoň uspoří čas při vyhledávání ve vydaných svazcích ruly, resp. i při hledání jednotlivých listů a fólií v archivu. Při takto seřazeném rejstříku k berní rule se však objevují i další fakta, např. výskyt příjmí v jednotlivých oblastech, který by mohl být zajímavý pro onomastiku. Některá příjmí pokrývají celé území Čech, některá se vyskytují pouze v určitém kraji, popřípadě jen v okrese, či dokonce v jediném místě, a to často v návaznosti na nářečí. Domnívám se, že takto plošně zpracovaná příjmí (pokrývající téměř celé Čechy) by mohla pomoci při dalším bádání o vzniku příjmí (a následně příjmení) u nás. Dodejme, že v 17. století užívali příjmí takřka všichni obyvatelé, kteří odváděli daně. U obyvatelstva pracujícího na statcích, při službě, u nádeníků apod. se příjmí vyskytovalo v menšině (lidé nemající v té době příjmí jsou zachyceni v soupisu poddaných podle víry z roku 1651). Zároveň je zajímavé (i když ne vždy kvůli národnosti zapisovatele či jazyku zápisu směrodatné) i národnostní složení, jak ho zachycují příjmí (méně už křestní jména). Sociology i hospodářské historiky by mohlo zajímat sociální složení (počet osedlých, ů, ů, respektive měšťanů), ale také výskyt jednotlivých řemesel a podobně. Údaje zde zachycené jsou nesporně zajímavé i z hlediska nejrůznějších statistik, ale také pro demografický vývoj a další obory. Jinými slovy, i když daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a společně se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším sčítáním lidu v Čechách. ABECEDNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘÍJMÍ Z BERNÍ RULY Příjmí obsažená v berní rule z roku 1654 jsem seřadil abecedně a k nim přiřadil jednotlivé údaje, které se ke konkrétním osobám vztahují. Generální rejstřík seřazený podle příjmí tak obsahuje tyto údaje: 1. příjmí, 2. jméno, 3. kraj, 4. zdroj (svazek, list berní ruly) informace, 5. obec (osada), 6. soudní okres (okres formátu z 50. let 20. století, tj. hustší začlenění), 6. panství (statek, stateček, záduší, horní město, královské město, svobodný dvůr). Jak už bylo uvedeno, zpracování těchto soupisů může být také poměrně reprezentativním vzorkem, jakýmsi sociologickým průzkumem doby krátce po třicetileté válce. Zápis v mém podání vypadá například takto: Příjmí Jméno Kraj Díl List Obec Soudní okres Panství, statek Poznámka Roubal Adam Podbrdsko Klínec Zbraslav Zbraslav, Slapy rolník Havel Žatecko Lenešice Louny Lenešice Jakub Hradecko Houdkovice Opočno Opočno

8 PŘÍJMÍ Předělem v evidenci obyvatel se stala třicetiletá válka, po jejímž skončení se začaly pevně organizovat kanceláře městské i vrchnostenské a vyžadovala se stálá, pevná a dědičná pojmenování osob. Z příjmí (nebyla dědičná) se začala ustalovat dědičná rodová příjmení a vznikaly přísně vedené matriky. Úsilí osvícenského státu o přesné, ustálené a praktické příjmení vyvrcholilo vydáním patentu císaře Josefa II. (1. listopadu 1780), jímž se ustaluje příjmení (je dědičné); upravuje se jeho užívání a stanoví se povinnost je používat. Židovskému obyvatelstvu dědičných zemí se nařizuje přijmout stálá příjmení (s platností od 1. ledna 1788) patentem vydaným 23. června Původ příjmení je třeba hledat ve jménech obecných, tj. v označení osob, zvířat, věcí, vlastností, činností a stavů. Je zajímavostí, že jména Novák či Novotný nejsou v berní rule nejčastější. Těmi jsou příjmení odvozená od řemesel (Kovář, Kolář, Švec, Krejčí, Tkadlec), která byla zřejmě zapsána podle skutečné činnosti (viz tabulka č. 3). Zastoupení jednotlivých příjmí podle písmen uvádějí tabulky č Podrobnější údaje o vzniku příjmení čtenář nalezne ve stati M. Knapové (str. xxvi). JMÉNA Nejčastěji používaná jména rodná (křestní) se v jednotlivých enklávách (hlavně české a německé) dosti lišila. Přesto na území, kde žilo převážně české obyvatelstvo, se nejvíce vyskytuje Jan (23 %), dále Václav, Jiří, Jakub, Matěj, Martin, Tomáš, Mikuláš. U žen se nejfrekventovanější jména určují obtížněji, protože počet žen (ve velké většině jde o vdovy) není v berní rule velký. Přesto asi nejčastějšími jmény budou Anna, Dorota, Kateřina, Ludmila, Alžběta, Máří Magdalena. Je zajímavé, že jméno Marie, jež od 18. století s přehledem vede (díky prosazení mariánského kultu), se v berní rule až tak často neobjevuje. KRAJE Velikost jednotlivých krajů byla v zachycené době velmi rozdílná. Největší bylo Hradecko (6 868 km 2 ) zabírající téměř 15 % území Českého království, nejmenší Chebsko (360 km 2 ) necelé 1 % rozlohy (pomineme-li města pražská). Nejvíce záznamů v berní rule je z kraje Bechyňského (19 240), nejméně z Kladského (105), kde jsou však sepsáni pouze držitelé panství a statků (pomineme-li kraj Chebský, kde se visitace vůbec neuskutečnila). Je zajímavé, že kraj Slánský se nedochoval ani v berní rule z roku 1654, ani v soupisu poddaných podle víry z roku 1651; v knize je tak zpracováno pouze 578 dat z panství Smečna, které si na královském berničním úřadě dne 10. března 1741 opsal vlastní rukou Filip Řepiczký, písař panství Smečenského. (Velikosti krajů a počet záznamů viz tabulky č. 4 6.) DÍL, LIST V tomto zpracování je použito číselné označení list (fólie), a to podle toho, z jakého zdroje byla data čerpána (viz tabulka č. 8). Data označená * (umístěnou před příjmím) jsou převzata ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651, vydaného státním archivem v 90. letech 20. století (tedy již zmíněná tzv. rekonstrukce, týkající se datových řádek). Bechyňsko, Chrudimsko, Litoměřicko, Kladsko, Plzeňsko 2, 3, 4 jsou z originálních fólií. Ostatní data pocházejí z berních rul vydaných v průběhu v průběhu let K současně vydaným svazkům berní ruly (kraj Boleslavský, 2 svazky, 2002) bylo možno díky laskavosti jeho vydavatelů nahlédnout v době jeho tisku a korektur, a opravit tak některé údaje při přípravě databáze. OBCE Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku Výběr této knihy je dán především její přímou návazností na vydání berní ruly, ale též poměrně dlouhou dobou vzniku celého rukopisu (od mých počátečních výpisků uběhlo už 30 let), během něhož se střídaly nejrůznější správní reformy, dnes završené zrušením okresů a zavedením nových krajů a pověřených obcí. Přepisovat (při nehotovosti této reformy, kdy se mnohé obce budou ještě stěhovat ) řádek by zabralo příliš času, aniž by to přispělo k lepší informovanosti čtenáře. Zvolený systém navíc umožnil jednotně pojednat i následující dvě položky (soudní okres a panství). Dnes jsou samozřejmě k dispozici i statistické lexikony s úředním názvoslovím ČR. SOUDNÍ OKRES Názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku PANSTVÍ Panství, statek, stateček, dvůr a názvosloví odpovídá zpracování Doskočilova Popisu Čech roku POZNÁMKA V poznámce v tomto generálním rejstříku nebylo možno zachytit celý zápis z originálu, i když jsme i tak museli občas použít zkratky (viz Seznam zkratek obecných a místních). Je zde uvedeno nejčastěji povolání, řemeslo, nově osedlý, případně vlastnictví mlýna, lisu, pily, někdy i příbuzenský vztah. Naším záměrem nebylo ani při zkrácení výpisu text sjednocovat, ale naopak X

9 zachovat jeho různorodost (včetně pravopisné rozkolísanosti). Čtenář, který chce mít informace kompletní, se ovšem musí podívat do vydaného či nevydaného svazku ruly. U většiny zápisů z tzv. rekonstrukce (tedy ze soupisu poddaných podle víry z roku 1651) se pak jedná o zápis v němčině, jejíž pravopis byl v té době navíc ještě velice neustálený. Ovšem i některé české pojmy jsou dnes už méně známé, a proto je k textu připojen i slovníček, který by měl pomoci při základní orientaci. Pro samotnou berní rulu základem zůstává hospodář nebo měšťan. Celý osedlý () je dobře si stojící hospodář (se zřetelem k polím, zvířectvu i k možnosti výdělku), horší jsou dva až tři na osedlého; chalupníci čtyři se rovnají osedlému, každý se sedmi až dvanácti korci, případně i méně, pokud mají vinice nebo chmelnice; zahradníci jsou do šesti korců, jednoho osedlého vydá teprve osm, nebo dokonce šestnáct ů, podle řemesla nebo dobytka. ČÍSLA DOMŮ (ČP.) V berní rule z roku 1654 pochopitelně ještě neexistuje číslování domů. To bylo nařízeno až roku Nicméně z důvodu lepší orientace se u údajů pro Prahu v tomto generálním rejstříku místo okresů používají k rozlišení ulice a čísla popisná z padesátých let 20. století. BERNÍ RULA VÝKLAD POJMU Pojem berní rula má další varianty, například berní rolla, berní rolle, catastrum rollare. Slovo catastrum je zjednodušením slova capitastrum, označujícím soupis daně z hlavy. Do němčiny bylo přejato jako der Kataster a do češtiny jako katastr; v obou jazycích to znamená soupis pozemků za účelem zdanění, tj. za účelem berním (odtud tedy slovo berní). Na území, kde platilo francouzské procesní právo, se rejstřík pro civilní procesy, které neměly předem stanoven určitý termín, ale byly příslušny soudu, nazýval rôle, a to podle tvaru svinutého pergamenu. Z habsburských domén východní Francie (Alsasko) se toto slovo dostalo přes Přední Rakousy (Vorderösterreich) i do našich zemí, a to v německé obměně die Rolle (projednávání procesu na základě výtahu z Rolle se jmenovala Rollenverfahren). V přeneseném významu byl rejstřík, který měl právní závaznost chráněnou soudem, označován jako rollaris. Archiváři si před novodobou přípravou pozemkového soupisu z roku 1654 k tisku zřejmě vytvořili zkrácený název berní rolle, což znamenalo, že jde jen o tento soupis. Tento název postupně převzali i další badatelé, z nichž starší užívají slovo rolla či rolle, a časem vznikla možná i díky koruptele nakonec rula. K rozlišení od tohoto katastru (berní ruly z roku 1654) pojmenovali archiváři a historici pozdější katastry s určujícími přídomky, například katastr tereziánský nebo josefský (josefínský). Ovšem každý ze soupisů (katastrů) může být nazýván i rula; k rozlišení lze používat jen rok jejich vyhotovení. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 A JEJÍ VÝZNAM PRO GENEALOGY A DEMOGRAFY Význam berní ruly z hlediska genealogického je všeobecně známý, neboť tento nevyčerpatelný pramen daňové povahy obsahuje nesmírný počet rodopisných údajů z doby krátce po ukončení třicetileté války. A jelikož daněmi v té době byli zatíženi převážně poddaní, stav selský a drobní řemeslníci, jsou tyto prameny nejbohatším autentickým zdrojem dějin sociálních poměrů v Čechách a spolu se soupisy poddaných podle víry z roku 1651 do té doby nejúplnějším i když nedokonalým sčítáním lidu v Čechách. BERNÍ RULA Z ROKU 1654 PRVNÍ RUSTIKÁLNÍ KATASTR V červenci roku 1652 zvolil český sněm dvanáctičlennou komisi, ve které byl zastoupen třemi členy každý ze čtyř českých stavů duchovní stav (katolická církev), vyšší šlechta (páni), nižší šlechta (rytíři) a městský stav. Komise dostala za úkol provést generální visitaci země podle krajů. Ještě v prosinci téhož roku zavedla nové přiznávací listy, v nichž byli rozlišeni sedláci a měšťané od ů a domkařů (ů) a zároveň osazené grunty od gruntů ch. Hlavní komise jmenovala v každém kraji čtyři subdelegáty jako visitační komisaře, což byli krajští hejtmané (pán a rytíř) a po jednom zástupci stavu duchovního a městského. Zastoupení zde tak měly opět všechny čtyři stavy. Do přiznávacích listů (sepisoval je vrchnostenský úřad) byli zahrnuti nejdříve skutečně osedlí (sedláci), kteří byli schopni obdělávat aspoň polovinu své usedlosti a konali potahové roboty. Berní jednotkou byla usedlost a její výměra se pohybovala (podle krajů) od 80 korců (v rovině) do 40 korců (v horách). Vykazovala se zvlášť půda orná podle jakosti (dobrá, prostřední, špatná) od půdy neobdělávané. Za jednoho osedlého se počítali (ve smyslu daňovém) čtyři chalupníci nebo osm ů, tj. domkařů se zahrádkou. Povinností visitační komise bylo překontrolovat (při generální visitaci) nejen počet poddaných a počet kusů dobytka, ale i očitě se podívat na pole a zjistit, kolik se osívá ozimů a kolik jařin, kolik je gruntů skutečně osedlých a kolik ch. I řemesla a živnosti byly přepočítávány na usedlosti, což ovšem ve městech činilo značné obtíže. Ale komise především nebyly schopny samy všechno zvládnout, a tak se zpravidla spoléhaly na vrchnostenské informátory. Ti však často pocházeli z řad neodborníků, kteří navíc v zájmu svých chlebodárců zatajovali skutečný stav (ten mnohdy ani oni sami podrobněji neznali). XI

10 Příjmí Jméno Kraj List Díl Obec Soudní okres Panství, statek Pozn. 1 *Abakučka Dorota Hr III 1029 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruhyně *Abakuk Jakub Čá I 226 Kutná Hora, kolej Kutná Hora Křesetice zedník, podruh *Abakuk Mikuláš Hr III 1035 Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou Rychnov n/kněžnou podruh Abakukovskej Po I 278 Příbram Příbram horní město Abakukovský z. Ko I 68 Kostelec n/labem Brandýs n/labem Brandýs Abat Jan Pl I 182 Dobřany Dobřany Chotěšov Abberth Ondřej Ža I 273 Nové Sedlo n/bílinou Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abdang Kryštof Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Kryštof Li II 457 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdang Ondřej Li II 455 Jiřetín Varnsdorf Rumburk dryáčník Abdon Václav Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť komorník Abdonovic, sirotci Pm I 65 Spálená čp. 67 zderazská čtvrť sirotci *Abel Jan Hr IV 1281 Jedlová Rokytnice v Orl. horách Solnice 2 Abel Jiří Ža I 313 Boleboř Jirkov Březno Abel Kašpar Hr I 216 Sněžné Nové Město n/metují Opočno řezník Abel Matěj Ch II 589 Bělá Polička Německá Bělá Abelacker Valentin Pl II 442 Planá Planá Planá Abelovský Ža II 612 Kadaň, předm. Kadaň královské město Abermüllner Štefan Be II 654 Chvalšiny Chvalšiny Český Krumlov koželuh Abert Jan Li I 119 Taneček Úštěk Stvolínky Abert Kryštof Li II 715 Horní Krupka Teplice Horní Krupka bečvář Abert Ondřej Li I 118 Stvolínecké Petrovice Úštěk Stvolínky Aberth Jakub Li I 290 Hlinná Litoměřice Kamýk, Újezd, Dobkovice Aberth Matěj Li II 716 Horní Krupka Teplice Horní Krupka soused Abertová Dorota Li I 286 Radejčín Lovosice Kamýk, Újezd, Dobkovice Abetaun Jan Be IV 1654 Dubičné České Budějovice České Budějovice, vsi Ablerin Barbora Ža I 285 Zaječice Jirkov Nové Sedlo n/bílinou Abošovský Ža I 258 Lipenec Postoloprty Nový Hrad Abovskej Po I 124 Nové Dvory Dobříš Zbraslav, Slapy Abovtovská Li II 349 Lhotka n/labem Lovosice Lovosice Abraham Izák Be IV 1835 Bechyně Bechyně Bechyně žid Abraham Izák Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid Abraham Jan Bo II 303 Sněhov Železný Brod Malá Skála kolář Abraham Jan Čá I 363 Kouty Ledeč n/sázavou Světlá rolník Abraham Jan Li II 583 Kystra Louny Vršovice Abraham Jan Li II 589 Zahořany Litoměřice Zahořany Abraham Jíra Hr I 200 Jeníkovice Hradec Králové Opočno Abraham Matěj Ch I 366 Lubná Litomyšl Litomyšl Abraham Matěj Pr I 290 Kasejovice Blatná Lnáře kolář *Abraham Matouš Hr III 1156 Smiřice Jaroměř Smiřice, Hořiněves nádeník Abraham Šalamoun Pr II 937 Sedlice Blatná Sedlice žid, syn *Abraham Václav Hr I 383 Hradec Králové, předm. Hradec Králové Hradec Králové mládek Abrahamb Tomáš Be III 1031 Kaplice Kaplice Nové Hrady tkadlec Abrahámek Jakub Čá I 447 Vinaře Čáslav Žleby Abrahamka Alina Be II 525 Strmilov Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Abrahamka Zuzana Pr I 359 Netolice Netolice Netolice Abrahamovská Po I 79 Zdice Hořovice Točník Abrahámovská Li I 318 Libochovice, předm. Libochovice Libochovice Abrahamovský Be III 1039 Trhové Sviny Trhové Sviny Nové Hrady Abrahámovský Be III 969 Hůry Lišov Lišov u Abrahamů Pm I 31 Perlova čp. 365a svatohavelská čtvrť U Abrahamů dům Abrahámů Martin Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Pavel Ch I 349 Čistá Litomyšl Litomyšl Abrahámů Vojtěch Ko I 424 Načeradec Vlašim Načeradec Abrt Jan Li I 258 Střížovice Štětí Encovany Absolon Jan Hr I 256 Písečná Žamberk Žampach *Absolon Jan Hr II 441 Hořenice Jaroměř Jaroměř zedník Absolon Kašpar Po I 120 Lahovice Zbraslav Zbraslav, Slapy Absolon Matěj Ch II 526 Skuteč Skuteč Rychmburk řezáč Absolon Matouš Po I 94 Hvozdnice Zbraslav Davle rolník Absolon Michal Li I 40 Úštěk Úštěk Liběšice řezník Absolon Václav Li I 23 Úštěk Úštěk Úštěk řezník, hostinec Absolona vd. Ko I 356 Rataje n/sázavou Uhlířské Janovice Rataje n/sázavou pustá *Absteinerin Eva Hr III 1068 Nebeská Rybná Rokytnice v Orl. horách Rychnov n/kněžnou děvka Abstorf Petr Ch I 410 Koclířov Litomyšl Litomyšl Abstorfský Mikuláš Ch I 384 Nedošín Litomyšl Litomyšl Abštejn Jiřík Ko I 88 Tuřice Benátky n/jizerou Brandýs Abt Martin Li II 718 Horní Krupka Teplice Horní Krupka Abtmaur Gothard Be III 1216 Malšín Vyšší Brod Rožmberk kovář Abuhanr Ondřej Pl III 701 Úsilov Kdyně Úsilov Abustýn Jan Hr I 210 Veselice Nové Město n/metují Opočno Abych Jan Ža II 611 Kadaň, předm. Kadaň královské město řezáč Ack Martin Ža II 435 Vilémov Kadaň Vilémov bečvář Ackar Jan Pl III 1077 Klatovy, předm. Klatovy královské město punčochář *Acker Christoph Lo I 126 Loket Loket Loket měšťan Acker Jan Čá II 722 Kutná Hora Kutná Hora královské město handl. v plátně Acker Kryštof Pl II 522 Černošín Stříbro Švamberk Acker Lorenc Pl I 300 Stráž Přimda Bor kožešník *Acker Lorenz Lo I 135 Loket Loket Loket koželuh Ackerman Jakub Bo I 144 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jan Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Jiřík Bo I 143 Kundratice Cvikov Zákupy Ackerman Michal Bo II 423 Tajná Mělník Vidim Ackerman Niklas Pl I 360 Čečín Hostouň Hostouň

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Plzeň, 2007 Hana Kreidlová Zadání bakalářské práce (vložený

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Časopis pro historickou penologii 1/2009 Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Ondřej Hladík 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Stručná

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Jilem. Almanach obce

Jilem. Almanach obce Jilem Almanach obce 2004 1 Almanach obce Jilem Zpracoval Jar. Polívka, učitel v.v., Ing. Rudolf Zachariáš, vydává Obecní úřad v Jilmu Užité materiály: Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv,

Více

Ulicemi města Českých Budějovic

Ulicemi města Českých Budějovic Daniel Kovář & Pavel Koblasa Ulicemi města Českých Budějovic Názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes České Budějovice 2005 OBSAH Pár slov čtenářům 7 Kniha vyšla s finančním přispěním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK V/2004 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území

Vývoj zobrazování polohopisu na našem území Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: Studijní obor: Zadávající katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Více

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták

Úvod do historické topografie českých zemí. Zbyněk Sviták Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Úvod do historické topografie českých zemí Zbyněk Sviták Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo bylo vytvořeno v rámci

Více

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Edice historických pramenů panství Strážnice Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov (1593 1646) VII Jiří Pajer Elektronická edice historických knih: Sirotčí

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky PRŮVODCE VÝSTAVOU Staré a nové mapy z území České republiky ZÚ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz STARÉ A NOVÉ MAPY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického

Více

NABÝVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V LETECH 1918 1935

NABÝVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V LETECH 1918 1935 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOSOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE NABÝVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V LETECH 1918 1935 (NA PŘÍKLADU POLITICKÉHO OKRESU MORAVSKÁ OSTRAVA) DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR:

Více

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. Lounsko. historie. osobnosti. literatura. památky

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. Lounsko. historie. osobnosti. literatura. památky SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2006 Lounsko historie literatura osobnosti památky KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ 2007 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ SLÁNSKÉ ROZHOVORY 2006 Lounsko historie literatura osobnosti památky KRÁLOVSKÉ MĚSTO

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Krajinného

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2007 ISBN 978-80-86388-51-9 ISSN 1214-4762 Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007 Obsah Jiří Lapáček Úřad a obec půhončí........................................

Více

AD NOTAM. Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK. Notářský časopis

AD NOTAM. Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK. Notářský časopis AD NOTAM Notářský časopis Jubilejní číslo k 10. výročí obnovy notářství v České republice C. H. BECK 10.výročí-ID 1-2 7.5.2003, 12:34 Členové prezidia, prezidenti notářských komor a předsedové kárné komise

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 15, 2004, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2

Dějiny obce Kornice. Petr Chaloupka. Kornice 2012. Verze 2.2 Dějiny obce Kornice Petr Chaloupka Kornice 2012 Verze 2.2 Obsah Úvod... str. 3 Prehistorie. str. 3 Duchovní páni.. str. 4 Kostkové z Postupic..... str. 8 Pernštejnové......... str. 11 Trautmannsdorfové.........

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více