Libuše Kubová. Klíčová slova: alternativní a augmentativní komunikace, porozumění řeči.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Libuše Kubová. Klíčová slova: alternativní a augmentativní komunikace, porozumění řeči."

Transkript

1 POUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH A AUGMENTATIVNÍCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ V NAŠÍ REPUBLICE PŘI VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S KOMUNIKAČNÍMI PROBLÉMY Libuše Kubová Anotace: Článek má za cíl poskytnout čtenářům přehled komunikačních systémů alternativní a augmentativní komunikace, které jsou dostupné v ČR. Podává stručnou charakteristiku těchto systémů a nastiňuje metodiku jejich používání při vzdělávání těžce zdravotně postižených jedinců. Klíčová slova: alternativní a augmentativní komunikace, porozumění řeči. U výše uvedených klientů se běžně setkáváme s jistou pasivitou, která je může dostat až do izolovanosti od potenciálních komunikačních partnerů. Je tedy nutné, abychom jim nejenom umožnili vybrat si prostředek dorozumění, ale i pomohli vytvořit dovednosti s prostředkem dorozumění průběžně pracovat. Měli bychom tak činit principiálně - soustavně ve všech činnostech. Dovednost výběru je vhodné budovat od konkrétních předmětů, k nimž mají klienti vztah a znají je - např. předměty denní potřeby. Tyto nejprve podržíme u sebe tak, aby byly dobře vidět, a potom je oddalujeme. Klient musí posléze dostat příležitost adekvátního a smysluplného výběru. Například vzít předmět do ruky, ukázat na něj rukou či jinou částí těla, pohledem atp. Toto trénujeme do té doby, až bude výběr prováděn dostatečně uvědoměle. Teprve potom přejdeme na práci s výběrem obrázků, fotografií, znaků apod. Významnou pomůckou pro stanovení typu intervenčního programu alternativní a augmentativní komunikace je diagnostický a diferenciálně diagnostický manuál Vyšetření porozumění řeči pro děti s mentálním postižením" publikovaný v odborném časopise Výchovné poradenství č. 27 z června Uvedený manuál, který je určen především speciálním pedagogům, se zabývá hodnocením úrovně rozvoje impresivní řeči a impresivních jazykových schopností dítěte (základní orientační vyšetření, impresivní řečové schopnosti - úroveň porozumění v jazykových rovinách a diferenciace zobrazených pojmů, verbální pokyny a manipulace). Manuál také obsahuje seznam potřebných

2 diagnostických pomůcek a ukázky zpracování výsledků vyšetření ve speciálně pedagogické praxi. Manuál lze využít i pro jiné typy postižení. Proškolení v práci s tímto materiálem provádějí nadále na seminářích k alternativní a augmentativní komunikaci lektorky Kubová a Hemzáčková. Makaton Makaton je program, který poskytuje základní prostředky komunikace a podněcuje jak rozvoj mluvené řeči, tak i porozumění pojmům u dětí a dospělých s komunikačními problémy. Byl navržen logopédkou Margaret Walker a psychiatrickými konzultanty Kathy Johnston a Tony Cornforthem z Královské asociace pro pomoc neslyšícím ve Velké Británii. (Název komunikačního systému vznikl ze zkratek křestních jmen autorů.) Makaton lze použít pro potřeby komunikace u osob s těmito typy postižení: neslyšící děti a dospělí s mentálním postižením, slyšící děti a dospělí s mentálním postižením, kteří nekomunikují mluvenou řečí a špatné jí rozumějí, déti a dospělí s autismem, děti s problémy artikulace, např. artikulační dyspraxií, jako dočasný stresu zbavující prostředek komunikace během intenzivní výuky mluvené řeči. Makaton používá znaky doplněné mluvenou řečí a symboly, které jsou před zavedením v určité zemi pečlivé vybírány a standardizovány. Znaky vycházejí z přirozeného znakového jazyka komunity neslyšících. Symboly, které se většinou používají zároveň se znaky, umožňují použít vícesmyslový přístup v komunikaci. Lze je použít jako primární prostředek komunikace nebo jako pomůcku k rozvoji jazyka, případně jako pomoc při rozvoji čtenářských dovedností. Při počátečním užívání jazykového programu Makaton je vhodné používat současně znaky, symboly i mluvenou řeč. V průběhu výuky zjistíme, které modalitě dává klient s postižením přednost a která je pro něho největším přínosem. Více informací o použití Makatonu se dovíte ve Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci v Praze. Představitelkou sdružení je Mgr. Lucie Laudová. Piktogramy Na celém světě se stále více používá neverbálních informací - piktogramů - na veřejných budovách i v tištěných materiálech. Cílem je umožnit lidem rychlou orientaci všude tam, kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou k porozumění, např. v dopravě, v nemocnicích apod. Pomocí piktogramů lze předávat i různé instrukce, příkazy, varování apod. Piktogramy zastupují jeden věcný význam a zpodobňují ho bez vazby na řeč. V zahraničí je tento komunikační systém známý pod názvem PIC - Piktogram Ideogram Communication. Chceme-li postiženým dětem usnadnit orientaci v běžném životě, naučit je sa-

3 mostatnosti, naučit je vyrovnat se s prostředím v němž žijí, musíme je seznámit s piktogramy v jejich okolí a navíc je doplnit i o další soubor, který jim umožní komunikaci s ostatními lidmi. Piktogramy se používají především v zemích severní Evropy. Soubor piktogramů, který je v u nás dostupný, obsahuje přes 700 obrázků (symbolů), které znázorňují osoby, věci, činnosti, představy, vlastnosti, pocity a vztahy. Použité piktogramy jsou konkrétní, a tím i přístupnější v komunikaci s jedinci s těžším stupněm mentálního postižení, s jedinci vícenásobného postižení a také v komunikaci a při budování pojmů u dětí s autismem. Piktogramy jsou snadno zapamatovatelné. Používání piktogramů se vždy doplňuje mluvenou řečí a případné i znaky. V případě problémů s chápáním obsahu piktogramu se doporučuje spojit zpočátku piktogram s obrázkem, fotografií či dokonce trojrozměrným předmětem, zastupujícím určitou činnost, jev atd. Komunikační systém Piktogramy je v naší republice nejvíce rozšířen. Dorozumívání pomocí piktogramů se jeví jako perspektivní právě pro svou jednoduchost a názornost. Piktogramům rozumí i široká veřejnost, a tím je nemluvícím osobám dána možnost vyjádřit komukoli svoje přání a potřeby. Při zavádění piktogramů je nutné postupovat pomalu, nespěchat a respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte. Další piktogramy můžeme použít teprve tehdy, když jsou bezpečné upevněny piktogramy předchozí. Nejdůležitéjší je, aby děti či dospělí používali piktogramy sami od sebe. Těžiště práce není v učení dalších a dalších piktogramů, ale v praktickém používání piktogramů již naučených. Výuka komunikace pomocí piktogramů se zaměřuje nejdříve na jednoduché a známé předměty a na snadnou činnost. Začínáme například s obrázky rodiny, věcí, které dítě obklopují apod. Teprve později lze obrázky spojovat tak, že vytvoří strukturu připomínající věty, i když bez gramatických pravidel. Při použití počítačového programu Méďa 99 nebo Altík (Petit Olomouc), lze psát slova k jednotlivým piktogramům ve správném gramatickém tvaru. Manipulace s piktogramy neslouží pouze k zapamatování symbolů, ale procvičuje se i koordinace ruka - oko, cvičí se jemná motorika, pozornost, soustředění, zlepšuje se schopnost vizuálního rozlišování apod. Znak do řeči (ZDŘ) ZDŔ je převážně augmentativní komunikační systém, ale někdy může být i alternativou mluvené řeči. Pomocí znaku pomáháme komunikovat formou, která je založena na řeči těla, mimice a na přirozených znacích a která se snadněji používá než řeč mluvená. Komunikační systém pochází z Dánska, kde ho vypracovali speciální pedagogové Nygaard a Bjeregaard pod názvem Tegn til tale. Po celou dobu práce s postiženými osobami si musíme uvědomovat, že naším

4 cílem je zlepšit mluvenou řeč a tím rozšířit možnosti komunikace postiženého s okolím, a ne naučit postiženého spoustě znaků. ZDŘ používáme u dětí, které nemají rozvinutou aktivní řeč, nebo jejichž expresivní složka řeči není dostatečně vyvinuta. Než ZDŘ začneme používat, musíme zjistit, zda je dítě schopno dobře napodobovat. ZDŘ opět doplňujeme mluvenou řečí, případně i symboly (piktogramy). Je důležité zdůraznit, že ZDŘ není znaková řeč neslyšících, která má svůj syntax, charakter a svá pravidla. Charakteristickým rysem ZDŘ je, že znakem jsou doplněna jen nejdůležitější slova ve větě. Využitím motoriky a silné zrakové percepce jsou pojmy konkretizovány a mluvený jazyk je zdůrazněn. Znak u systému ZDŘ není dominantní, ale pouze doplňující. Znaky jsou velmi ilustrativní. Slovo auto, které doplníme znakem, kde je zdůrazněno řízení volantem, dává zcela přesný význam. Využití systému Znak do řeči má značné komunikační výhody: přirozený znak nevyžaduje extra čas, neboťje simultánním doplněním orální řeči přirozený znak vizualizuje orální řeč rozvoj motoriky stimuluje řečový rozvoj pro děti je jednodušší znakovat, než používat orální řeč dítě prožije komunikační úspěch, který má značný motivační význam pro jeho další učení přirozené znaky zkracují věty a usnadňují rychlejší rozvoj pojmotvorného procesu tím, že vybírají nejpodstatnější pojmy a zpřehledňují význam vět znak je konkrétnější (méně abstraktní) než slovo Při výuce systému Znak do řeči není nutno dodržovat přísné danou metodiku jako v případě Makatonu, pouze je třeba mít na zřeteli několik zásad: pojem musí mít vždy stejný znak znak se musí vždy doprovodit orální řečí musíme mít jistotu, že dítě má vybudovaný rámcový pojem znakovaného slova znak se snažíme fázovat na počet slabik znakovaného slova (např. znak au-to je složen ze dvou pohybů) Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) (The Picture Exchange Communication -PECS) Systém PECS byl vytvořen v USA původně pro děti s autismem, dále se potom rozšířil do dalších států v Severní i Jižní Americe, v Evropě s ním byly získány první zkušenosti v Anglii. Do České republiky ho přivezla z USA a pro české podmínky upravila M. Knapcová. Systém VOKS je rozpracován do 7 lekcí, přičemž dítě postupuje od motivační výměny jednoho obrázku za požadovaný předmět přes diferenciaci obrázku, tvorbu tabulek s odnímatelnými obrázky, až po tvoření smysluplných vět na větném proužku.

5 Výhodou systému je údajné jeho poměrně rychlá osvojitelnost a praktická akceptovatelnost, a to jak v rodině, tak ve škole. Za jeden z nejdúležitéjších aspektů se uvádí to, že iniciátory interakcí jsou samotné děti, které nemusí čekat a být závislé na iniciativě dospělých, na jejich podnětu ke komunikaci. Samy vyjadřují své potřeby volbou komunikačního signálu a potřeby pak jsou bezprostředně uspokojovány. Tím mimo jiné jsou eliminovány neadekvátní způsoby řešení situací. Při výuce VOKSu se nejdříve zjistí oblíbené pochutiny a předměty klienta a zaznamená se jejich pořadí dle oblíbenosti. Poté se dítě postupné učí následující dovednosti: - spontánně požádat o oblíbenou věc výměnou za obrázek - samostatně dojít k zásobníku pro obrázek a k partnerovi - požádat o věc v různých prostředích a požádat o ni neznámé lidi - dále cvičíme výběr správného symbolu, složení symbolů v jednoduchou větu na větný proužek a pomocí ní požádat o potřebné. Učíme je také odpovědět na otázku Co chceš?" Facilitovaná komunikace Facilitovaná (tj. usnadňující) komunikace je metoda napomáhající komunikaci především klientů s pervazivní vývojovou poruchou a současné je to jedna z nejkontroverznéjších metod využívaných ve speciální pedagogice vůbec. Metodu vypracovala Australanka Rosemary Crosley, která (jak uvádí odborná literatura) naučila jejím prostřednictvím komunikovat stovky dětí s nejrůznějším druhem a typem postižení - od mozkových dysfunkcí až po autismus. Metoda umožňuje nemluvícím klientům komunikovat pomocí počítače, psacího stroje, tabulek s abecedou či s obrázky. Podstata metody je velmi prostá - učitel (facilitátor) poskytuje podporu prstu, ruce, zápěstí, paži, ramenu klienta, který má potřebu něco sdělit, čímž zajišťuje zpětnou vazbu a současně stimuluje pohyb klienta, jenž ukazuje na tabulce s abecedou nebo obrázky, či píše na klávesnici. Facilitovaná opora začíná u podpory prstu a ruky a časem postupuje přes zápěstí, loket, až k rameni. Nakonec se facilitátor klienta ani nedotýká, pouze stojí v jeho blízkosti při psaní zprávy. Metoda má mnoho zastánců a stejně tak mnoho odpůrců, kteří prohlašují, že není sebemenší důkaz o tom, že facilitovaná komunikace je pro postižené poruchami autistického spektra vhodnou a důvěryhodnou metodou. Vzkazy, které postižení vyjadřují, pocházejí často přímo od facilitátorů. Podporu ruky osobně využívám při práci s klienty často. Klienti s autismem či mentálním postižením se bojí" často pracovat u počítače a podpora ruky tento strach pomůže odstranit. Jsou pak schopni ovládat některé důležité klávesy a zahrát si třeba oblíbenou hru, či se účastnit výukového programu.

6 Závěr: Několik praktických rad pro používání AAK 1. Důsledně komentujte vše, co se s dítětem i v jeho okolí děje. 2. Pojmy, kterými svět kolem dítěte označujete, volte co nejjednodušší a hlavně pro stejné situace užívejte vždy stejné pojmy. 3. Na dítě mluvte v krátkých větách, svoji řeč doprovázejte mimikou. 4. Klíčové slovo ve větě zvýrazněte znakem nebo gestem. 5. Později začněte pojmy spojovat i s konkrétními předměty, např.: jíst - lžička, jít ven - bota apod. Předměty nechte dětem osahat. Do komunikace tak zapojujeme i smysly - chuť, sluch, hmat. 6. V době, když dítě projeví zájem o obrázky, začněte používat fotografie jemu známých lidí, věcí, míst. 7. Podněcujte dítě k tomu, aby si dokázalo vybrat mezi dvěma hračkami, jídly apod., které mu nabídneme. Důležité je nechat dítě vybírat tak, abychom mohli jeho výběr respektovat. 8. Veďte dítě k vyjádření souhlasu či nesouhlasu. 9. Podporujte dítě v jeho zvukových projevech tím, že ho napodobíte. 10. V případě, že si dítě pro označení nějaké věci vytvoří vlastní znak, je dobré ho ponechat. Požadavek umožnit dorozumění dětem i dospělým, kteří v důsledku svého zdravotního postižení nemohou komunikovat mluvenou řečí, je nesporný. Komunikační systémy využívající technické i netechnické pomůcky se v celém světě neustále rozvíjejí a jejich používání se neustále rozšiřuje. Znovu zdůrazňuji potřebu diagnostiky komunikačních dovedností. Bez ní bychom mohli vývoj komunikačních dovedností značně zbrzdit. V případě, že i přesto se poté jeví zvolený komunikační systém jako nevýhodný, je potřeba včas vyzkoušet další možnosti a nebát se kombinovat jednotlivé komunikační systémy. Na úplný závěr chci upozornit čtenáře článku na to, že neexistuje žádný důvod, aby se jedinci s těžce narušenou komunikační schopností nemohli naučit alespoň částečně číst a psát. Vhodné je například využití principu globálního způsobu čtení. Čas, který nemluvící jedinci potřebují na ovládnutí čtení a psaní, je ovšem mnohem delší než u mluvících osob. Když se totiž díté učí číst první slova, musí si zapamatovat abstraktní obraz písma, jehož jednotlivé prvky (písmena, slabiky) mají vždy vztah výlučně k určitým hláskám. Díté musí tyto jednotlivé prvky skládat dohromady tak, aby vzniklo smysluplné slovo, jehož podoba nemá žádný vztah k vlastnímu předmětu. Literatura: BEEROVÁ, E. Aktuální stav užívání prostředků AAK. Speciální pedagogika, 2005, č. 2, s

7 BJEREGAARD, M.; NYGAARD, L. Tegn til tale. Herning : Speciál pedagogisk Forlag, BONDY, A.; FROST, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha : Grada, JELÍNKOVA, M. Autistik - 3. Praha : společnost Autistik, KNAPCOVA, M. Výměnný obrázkový komunikační systém. Praha : IPPP, KUBOVA, L. Alternativní a augmentativní komunikace - cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha : Tech - market, KUBOVÁ, L. Piktogramy - metodická příručka. Praha : Tech - market, KUBOVÁ, L. Piktogramy - učebnice. Praha : Tech - market, KUBOVÁ, L.; PAVELOVÁ, Z.; ŘÁD- KOVÁ, I. Znak do řeči. Praha : Tech - market, HEMZÁČKOVÁ, K. Speciálně pedagogická diagnostika komunikačních schopností, Praha: IPPP, LECHTÁ, V.; MATUŠKA, O. Rozvíjanie reči mentálně retardovaných dětí raného predškolského veku. Bratislava : Invocentrum,1995. P.I.C. Kopimappe. Herning: Speciál pedagogisk Forlag, Dánsko. STRASSMEIER, W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha : Portál, VALENTA. M.; MULLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, VATERA, W.; BOUDZIO, M. Od prvního hlasu k prvním slovům, Praha : Tech - market, RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem. Aplikovaná behaviorální Praha : Portál, ISBN analýza. Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely strukturované učení jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat. Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodu - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky, či posílit nezávislosti dítěte. Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Kamila MARKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Kamila MARKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Kamila MARKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Autismus Komunikační metody Marková Kamila Bakalářská práce 2011

Více

VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat

VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené komunikovat VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM Když obrázek má cenu tisíce slov aneb jak naučit postižené děti komunikovat Margita Knapcová Mnoho dětí postižených autismem, Downovým syndromem, těžšími formami mentálni

Více

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením Souhrn z realizovaných vzdělávacích kurzů Autorský kolektiv: Bc. Anna Handrychová PhDr. Jaroslava

Více

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokého školství), PdF UP Olomouc. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Mgr. Alena Říhová 2011-2012 3 Obsah Úvod 1 Teoretické vymezení kombinovaných vad 1.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Sociální komunikace se sluchově postiženými dětmi. Lenka Věchetová

Sociální komunikace se sluchově postiženými dětmi. Lenka Věchetová Sociální komunikace se sluchově postiženými dětmi Lenka Věchetová Bakalářská práce 2013 PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu Mgr. Františku Sýkorovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracovávání

Více

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková

Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Vypracovala: Mgr. L. Havlíková Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz

Více

Zuzana Pavelová - Ivana Rádková

Zuzana Pavelová - Ivana Rádková ZNAK DO ŘEČI Zuzana Pavelová - Ivana Rádková Komunikovat znamená přijímat a vysílat informace pomocí sdělovacího procesu, ve kterém projevujeme naše pocity, myšlenky, vůli, a to za pomoci výrazových prostředků,

Více

Děkuji doc. PhDr. Bohumilu Stejskalovi, CSc. za pečlivé vedení a cenné připomínky k mé bakalářské práci.

Děkuji doc. PhDr. Bohumilu Stejskalovi, CSc. za pečlivé vedení a cenné připomínky k mé bakalářské práci. Děkuji doc. PhDr. Bohumilu Stejskalovi, CSc. za pečlivé vedení a cenné připomínky k mé bakalářské práci. Název bakalářské práce: Autistický jedinec v podmínkách ústavu sociální péče Jméno a příjmení autora:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte

Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Program Baby Signs a jeho vliv na proces vývoje řeči dítěte Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Více

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Více

Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté

Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté Jak pracovat s autistickými žáky v Praktické škole jednoleté Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem zvládnout nástrahy každodenního života a naučí je být samostatnými.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Využití alternativní a augmentativní komunikace Sociální práce Vypracovala : Vlasáková Ivana Vedoucí práce : Mgr. Kateřina Šímová

Více

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková Hry a hračky v životě dítěte s autismem Lenka Kalíková Bakalářská práce 2010 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Hry a hračky v životě dítěte s autismem se zabývá pojetím her a hraček při diagnóze autismus

Více

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Manuál pro zaměstnavatele o zaměstnávání osob se zdravotním postižením Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35148 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným

Více

Výchova řeči v pedagogické praxi

Výchova řeči v pedagogické praxi 1 Výchova řeči v pedagogické praxi Eva Zezulková, Jarmila Rakusová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Projekt speciální mateřské školy

Projekt speciální mateřské školy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Projekt speciální mateřské školy Anna Vršková Katedra Sociální práce Vedoucí práce : Mgr. Marie Ortová Studijní program : B 7508

Více

1 Identifikační údaje školy

1 Identifikační údaje školy Obsah 1 Identifikační údaje školy...2 2 Charakteristika Základní školy speciální Lanškroun...3 2.1 Vznik a historie školy...3 2.2 Současná podoba Základní školy speciální v Lanškrouně...3 3 Charakteristika

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami DÍL II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Charakteristika školy 2.3. Velikost a vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah 1. Speciální

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách Bc. Jana Lemperová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na jazykové kompetence dětí v mateřských školách, především

Více

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ KOMPETENCE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více