Historie a vývoj Královského hvozdu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a vývoj Královského hvozdu"

Transkript

1 Historie a vývoj Královského hvozdu Vážení přátelé z Čech a Bavorska! Jsem skutečně velmi rád, že mohu mluvit o česko-německé spolupráci právě v Nýrsku. Bezmála sedmisetletá historie tohoto města je totiž exemplární ukázkou vývoje česko-německých kontaktů na území Šumavy. Ve středověku je charakterizovaly dlouholeté válečné šarvátky a plundrování v chronických česko-bavorských válkách na straně jedné, ale také dlouhodobě bezproblémové vztahy zdejších obyvatel na straně druhé. V době relativně nedávné to byl nacismus, likvidace zdejšího židovského ghetta, odsun německých obyvatel a konečně komunistický režim, který na německou minulost Nýrska nenavázal právě nejšťastněji. O to více symbolické je mluvit zde nyní o českoněmecké spolupráci a jejím rozvíjení. Nezapomínejme, že Nýrsko a Neukirchen bei Hl. Blut propojovala od raného středověku cesta, jež prostředkovala kontakty, obchody, kapitál, ale také myšlenky a ideje. Považuji za příznačné, že právě obě místa tvoří pomyslnou osu akčního sdružení Královský hvozd. Konečně samo spojení Královský hvozd je symbiózou českého a německého. Nemluvím teď o současném německém překladu (Künisches Gebirge), jako spíše o historickém das Künische Waldhwozd, jenž v sobě obsahuje jak příklad německého nářečí, tak ryze české slovo hvozd, tedy hluboký neprostupný les. Oprávněnost tohoto označení cítíme nyní, o to více musela platit ve středověku, kdy se o lesu Gabreta, Hercynském lese či Severním lese dozvídáme první kusé zprávy. Extrémnost zdejšího terénu skutečně dlouho nevábila k trvalému osídlení. První stopy dlouhodobější přítomnosti člověka jsou z podhůří, byť jak ukazují archeologické výzkumy z české i německé části Českého lesa, nebylo ani hraniční pohoří nepřekonatelnou překážkou a uvažuje se dokonce o pravěké kultuře, která zaujímala velký prostor na obou stranách hraničního pohoří. Že šumavské hory nebyly vždycky chápány jako přirozená hranice, dokazuje i prolínání českých a německých místních jmen. Na bavorské straně Šumavy nalézáme toponyma jednoznačně slovanská (potok Flanitz u Železné Rudy, Deffernik), na české straně místní jména vzniklá českým tvořením, ale prostřednictvím německých křestních jmen (Hartmanice, Velhartice). Dále víme, že jak bavorští, tak čeští feudálové získávali své majetky na opačné straně Šumavy. Bavorská hrabata z Bogenu držela ve 13. století Sušicko, česká královna Alžběta zase vlastnila tzv. Lamský Winkel, který věnovala zakládanému klášteru v Seligenthalu. Všechny tyto nepřímé doklady prokazují, že striktní oddělování obou národností páteří Šumavy nebylo zdaleka vždy platné. Nejdéle v první polovině 11. století vznikly v šumavském podhůří první sídelní komory, vesměs propojené s průběhem zemských stezek. Výsledkem kolonizačního dění bylo proniknutí do pohraničního lesa všude tam, kde se to ještě spatřovalo být rentabilním. Sídelní čára se tak v závěru 13. století zastavila zhruba v nadmořské výšce 600 m, na západní Šumavě však stále vymezovala velmi prostornou oblast. Ze severozápadu ji uzavírala horizontální sníženina mezi Ostrým a Čerchovem, využitá od Kdyně do Všerubského průsmyku směřující odbočkou Řezenské stezky a východněji situovanou cestou z Klatov přes Janovice nad Úhlavou a Nýrsko do Neukirchen bei Hl. Blut (Nový Kostel, Boží Krev), kontrolovanou strážním hrádkem na Ostrém. Tato Německá stezka (Deutscher Steig) byla vlastní hranicí a

2 za ní již neexistoval organizovaný život. Zemi Nikoho ukončoval až po zhruba 50 km na jihovýchodě statek Zdíkov. Celá obrovská plocha zůstala v dlouhodobém nezájmu kolonizátorů, takže se i nadále těšila přímé držbě českého krále. Díky svému lesnatému charakteru začala být nazývána Hvozdem, tj. hlubokým a neprostupným lesem. Velmi dlouho se ale v důsledku stále trvající panovnické držby uchovával název Království, později zakotvený ve spojení Královský hvozd. Královský hvozd protínalo několik důležitých obchodních komunikací. Odbočkou Německé stezky byla cesta přes Dešenice po Pancířském hřbetu do železnorudské kotliny dále na Zwiesel a benediktinský klášter Rinchnach. Stejný cíl měla i Železná cesta (Eisenstraße, odtud pozdější německý název Hojsovy Stráže) postupující údolím horní Úhlavy. Již více na východ probíhala stále využívaná Vintířova stezka zvaná Česká (Böhmerweg) s poustevnou na Březníku a konečně nová větev Zlaté stezky přes Kašperské Hory na Kvildy. Popisované komunikace doplňovaly celnice, které se svatyní sv. Kateřiny na Německé stezce uzavíraly výčet sídelních bodů v Hvozdu až do závěru doby předhusitské. Dlouhou dobu nebylo pro rozsáhlý prales rozumné využití a sousední šlechtici si z něj maximálně zabírali území ve prospěch svých panství. Sám český král jakožto přímý vlastník Hvozdu o něm měl jen velmi mlhavou představu a do určité míry si s ním nevěděl rady. Až palčivý nedostatek peněz za husitské revoluce vyburcoval císaře Zikmunda Lucemburského v roce 1429 k jeho zástavě ve prospěch majitelů hradu Rýzmberka u Kdyně. Zastavení území znamenalo pro Hvozd zcela novou situaci. Získal nové správce, kteří při relativní blízkosti svého sídla na Rýzmberce mohli lépe využít místních bohatých přírodních zdrojů. Zástavní vrchnost Hvozdu se však do režijního hospodaření nepouštěla a spíše lákala schopné podnikatele, kteří by zde působili a platili za své požitky nájem. V nejstarším období nelze výsledky těchto snah přeceňovat. V roce 1429 fungovaly hamry, lokalizované k Nýrsku do srdce pozdější stejnojmenné rychty či nověji do Železnorudského průsmyku. Jejich nedlouhou existenci ukončily patrně pohraniční šarvátky mezi Čechy a Němci v 2. polovině 15. věku, které i jinak musely osidlovací proces oddalovat. Jisté je, že další významnější pokroky v zalidňování Hvozdu pokračovaly nejdříve v závěru 15. století. Pravděpodobný je po bavorském vzoru sběr škeblí pro perly v říčkách a potocích, v okolí Onoho Světa, tehdy ještě pevné součásti Hvozdu, zástavní majitel hvozdu povolil sklenáři Mertlovi z Mochova vybudovat skelnou huť, čímž se zároveň nepřímo dovídáme, že i v Mochově tehdy fungovala sklárna. K těmto provozům nutno podle archeologických zjištění připočítat ještě Svojše a Podlesí (Vogelsang) v blízkosti Kašperských Hor. Že tím výčet nebude vyčerpán dokreslí fakt, že v polovině 14. století mělo při bavorské hranici pracovat dokonce 90 sklářských hutí! Mimo výrobu skla se v Hvozdu vytvořily příznivé podmínky pro těžbu železné rudy, jejíž ložiska se objevila v kotlině odvodňované Řeznou patrně v závěru 15. století. Zpracování rudy probíhalo až do zřízení hamrů mimo půdu Hvozdu. Do poloviny šedesátých let 16. století vznikla ještě vápenka, která výčet hospodářských aktivit v královském lese uzavírala. Nejasné představy o charakteru Královského hvozdu a stavu jeho využití inspirovaly české zemské úřady sestavit skupinu šlechticů, kteří měli celou oblast objet a popsat. Svá zjištění vtělili do zprávy, datované 25. června 1565 na hradě Kašperku. Zachytili Hvozd jako nadále neosídlený prostor, jen u pozdějších Hamrů a Zejbiše (Javorné) nalezli několik selských chalup. Nově zjistili sklárny na Staších a Zejbišském Dvoře, kromě nichž bohatství lesa využívali ještě obyvatelé vesnic pod Královstvím. Jen to zdůrazňuje liduprázdnost místa. Za výhledově nejprogresivnější hospodářský podnik Hvozdu prohlásili těžbu železné rudy v údolí Řezné, ovšem právě tato lokalita trpěla neutuchajícími hraničními spory s bavorskou stranou, sahajícími do závěru 15. století. Nájemci železnorudných dolů pocházeli z Německa, působili na vylepšení cestovního spojení s Zwieslem a roku 1576 si dokonce nechali huť udělit v léno bavorským vévodou. Na druhou stranu nepopírali, že vždycky skládali nájemný peníz na Rýzmberk. Situace se zhoršila prodejem celého podniku straubingskému vicedomovi Georgu Christophu hraběti ze

3 Schwarzenbergu v létě Německé vazby nadobro konzervovala třicetiletá válka, ačkoliv se ještě v roce 1640 území považovalo za sporné. Hranice ve prospěch Čech se změnila po porážce Bavorska za válek o španělské dědictví (1707), ale skutečně definitivní tečku hraničním sporům učinila až rakouskobavorská hraniční smlouva z roku 1764, po níž se k Čechám vrátila pouze menší část původní rozlohy území. Zůstalo již samozřejmě mimo teritorium Hvozdu. V roce 1578 získal území zvané Království, kde není žádného poddaného ani vsi do zástavy Bohuslav Havel z Lobkovic, sídlící na nedaleké Opálce. Krátce před smrtí celý svůj majetek odkázal manželce Alžbětě roz. Krakovské z Kolowrat a strýci Volfovi Novohradskému z Kolowrat na Lnářích, po jejichž brzké smrti celý majetek včetně Hvozdu připadl Volfovu synovi Zdeňku Novohradskému z Kolowrat, císařskému vyslanci ve Španělsku. Právě v období lobkowiczké držby je nutné na území Královského hvozdu počítat s první větší kolonizační vlnou. Kvůli zvýšení příjmů zástavní majitelé jistě vítali každého zájemce o půdu a z německé strany tento hlas dosahoval nesrovnatelně větší intenzity. Bavorský les byl již relativně zasídlen, takže se pozornost Němců obrátila na českou stranu. Nejednalo se přitom o nějaké pokračování bavorské kolonizace, směr pronikání do Hvozdu mířil z Čech. Nová osidlovací vlna postupovala nesystematicky od severozápadu k jihovýchodu na zemědělsky nejatraktivnější území kolem Svaté Kateřiny a Hamrů s pronikáním na Zejbiš. Zde vyrostly selské usedlosti v pravém slova smyslu, zatímco zbytek území se osidloval později a měl převážně chalupnický charakter. Noví obyvatelé byli lákáni hospodářskými možnostmi Hvozdu, na bavorské straně daleko intenzivněji využívanými. Jednalo se zejména o sklářství a hamernictví, prosperující v celé šumavské oblasti. Rostoucí potřeby pomocných sil a jistě i poměrná svoboda existence na půdě Hvozdu lákala další a další kolonisty. Neorganizované osídlení nevytvářelo žádná koncentrovaná sídliště, nýbrž se jednotlivé usedlosti rozkládaly volně v krajině jako samoty, obklopené pozemky s malým podílem orné půdy. Nesnažily se orientovat k cestě, vznikaly živelně kolem sklářských hutí a často nesly jméno po svém zakladateli či majiteli (Poschingerhof, Žežulkahof, Schmiedlhof, Scherlhof atp.). Pouze tam, kde zasáhla skutečně plánovitým rozvržením parcel vrchnost nebo se vystavěl kostel, došlo ke vzniku volného návesního typu osídlení (Zhůří, Stodůlky). Podobu zastavěné plochy doplňovaly u větších usedlostí poměrně pravidelně podružské chaloupky, obývané lidmi pracujícími pro příslušný dvorec. V lesích vyrůstala sezónní dřevařská obydlí, poměrně četné byly pazderny. Život v drsném a neúrodném horském klimatu samozřejmě musel být vykompenzován výhodami v ostatních oblastech života. Příchozí obyvatelé proto získávali možnost svobodné honitby a pastvy v obrovských lesích. S ohledem na absenci vrchnostenských podniků (poplužní dvory, ovčíny apod.) nebyly nutné ani roboty a malý počet obyvatelstva nutil k větší provázanosti s vnitrozemím, což znamenalo svobodu stěhování a uzavírání sňatků. Příchozí byli nadto většinou sebevědomí podnikatelé, uvyklí na volnější způsob života. Výsledkem tohoto procesu bylo, že obyvatelé Královského hvozdu byli vůči své zástavní vrchnosti povinni pouze odváděním peněžité dávky a požívali o mnohem svobodnější postavení než poddaní na panstvích ve vnitrozemí. Tyto rozdíly se ještě prohloubily po třicetileté válce, kdy se v Čechách mluví o tzv. druhém nevolnictví. Obyvatelé Královského hvozdu (tzv. Králováci Künische Freibauer) se oproti nim cítili být výjimeční a titulovali se s oblibou jako svobodníci (Freisaßen). K této právní kategorii však měli daleko, stejně jako k domažlickým Chodům. Podobně jako oni sice měli určité privilegované postavení, ale nikdy neměli za úkol strážit hranici. Zároveň musí být doplněno, že výhodné postavení Králováků nebylo fixováno žádným konkrétním právním aktem a vyplývalo vlastně jen z extrémních podmínek a tradice. Byly výsledkem určitého statu quo, který se však postupně měnil. Jakmile se tudíž osídlení Královského hvozdu zahustilo, objevily se pokusy lépe využít lidského potenciálu pro rostoucí finanční potřeby vrchnosti. Zvláště citlivou se tato otázka stala za Zdeňka Novohradského z Kolowrat, kterému svoboda a zahálka Králováků byla trnem v oku. Nutil Králováky skládat slib dědičného poddanství (což nikdy předtím nemuseli) a měl

4 v úmyslu zřídit na území Hvozdu poplužní dvůr. Poddaní se bránili, část skončila v arestu. Nakonec se hrabě rozhodl problém obejít a statek Opálku a 8 rychet Královského hvozdu prodal své matce Jitce roz. ze Šternberka. V zemskodeskovém zápisu poprvé vystupuje pozdější tradiční rozdělení Hvozdu na rychty, i když v poněkud pozměněné podobě (ve vyprofilované podobě Svatá Kateřina Sankt Katharina, Hamry - Hammern, Hojsova Stráž - Eisenstrass, Javorná Zejbiš, Seewiesen, Zhůří - Haidl, Kochánov - Kochet, Stodůlky - Stadln, Stodůlecké Podíly Stadler Anteil, Neustadler Gericht, Stachy - Stachau). Původ uspořádání do rychet je zatím neznámý. Těžko rozhodnout, zda se vyvinulo z vnitřní potřeby Králováků či zásahem vrchnosti ve snaze zlepšit správu rozlehlého území. Co do funkce však kopírovalo běžné venkovské rychty, rozdíl byl pouze v územním rozsahu pravomoci, vyplývajícím ze samotné sídelní podoby Hvozdu. Nejasný je vznik instituce předního, později vrchního rychtáře. Znám je již k roku 1615, ale do jaké míry se jeho kompetence shodovaly s pozdějším, císařem ustanoveným úředníkem není jasné. Také nová zástavní majitelka se dostala s Králováky do sporu, v němž nechybělo ani jejich věznění. Pyšní poddaní se uchýlili k císaři Matyáši a navrhli mu, že se vykoupí ze zástavy a stanou se opět výhradním císařským vlastnictvím. Císař se k žádosti postavil kladně. Když získal do ruky soupis králováckých poddanských povinností, vydal 19. listopadu 1617 listinu, jíž zaručil Královákům, že nikdy nebudou zastaveni a pokud ano, bude jim vrácena zástavní suma 5000 kop míšeňských grošů, za kterou se předtím vyplatili. Dokument se vůbec nevyjadřoval ke králováckým svobodám a tato okolnost se měla napříště stát dalším jablkem sváru. Po výbuchu stavovského povstání, v kterém se Králováci přidali na stavovskou stranu, byli potrestáni opětovným zastavením. Na přelomu let 1621/1622 se zástavy Hvozdu ujal válečný dobrodruh nizozemského původu don Martin de Hoeff-Huerta. Kontrolu nad Hvozdem dovršil roku 1628 formálním zakoupením hradu Velhartice s okolním panstvím. Jeho útlak v náboženské i hospodářské oblasti zvyšovaly nespokojenost v širokém okolí a napomáhaly formovat organizovaný odpor, který musel opět řešit císař Ferdinand II. V roce 1627 udělil poddaným právo vykoupit se, seženou-li potřebný obnos. Kromě toho přikázal ponechat Králováky při jejich starých svobodách a zároveň nenavyšovat jejich povinnosti. Po Hoeff-Huertově smrti se Hvozd znovu ocitl pod správou české komory, ale jeho obyvatelé neměli mnoho důvodů k radosti. Blízkost bavorské hranice nečinila oblast klidnou a přes svou odlehlost Hvozd nezůstal ušetřen válečných operací. Nebyly však tím nejhorším, co Králováky potká. Vzrůstající válečné výdaje, jež monarchii přivedly skoro na mizinu, motivovaly Ferdinanda III. k prodeji Hvozdu, ale tentokráte již ne do zástavního, ale dědičného držení.

5 Královský hvozd tak byl oceněn, rozdělen na dva různě velké díly a prodán dvěma různým majitelům. Královácká bilance na počátku roku 1641 tak byla žalostná: nejen že ztratili vazbu na císaře a stali se běžnými dědičnými poddanými, ale zároveň se jejich území rozštěpilo na dvě nestejně velké části. Rozhodli se stěžovat si, avšak panovník odpověděl pouhým ubezpečením, že jejich výsady platí i nadále. Poddaní se tedy pokusili navrhnout zřízení společného správce, kterého by si zvolili buď oni nebo česká komora a který by dohlížel na dodržování jejich práv. Tomu napomohl i sám císař, když po stížnostech Králováků v roce 1646 určil, že se rychty mají buď sjednotit pod jedinou vrchností nebo získat společného úředníka, který by dohlížel na homogennost celého Hvozdu a kterému by připadla určitá míra správních pravomocí. Druhá varianta se ukázala jako schůdnější, takže od této doby začal pro Královský hvozd fungovat tzv. vrchní rychtář. Ve druhé polovině 17. století poddaní vedli Kralováci několik sporů se svými vrchnostmi, točících se kolem výroby a odběru piva, navyšování robot apod. V roce 1703 došlo k opětovnému sjednocení Královského hvozdu pod jedinou vrchnost se sídlem v Týnci u Klatov. Kolonizační ruch v Hvozdu se v této době přeléval do méně osídlených oblastí na jihovýchodě velmi intenzivně rostla stachovská rychta, téměř o polovinu oproti stavu z roku Předurčovala ji k tomu příhodná poloha v blízkosti středověkých vesnic. Předhonila i staré rychty Hamry a Svatou Kateřinu, které se již příliš nerozrůstaly. Také stodůlecká rychta se rychle zalidňovala, vznikalo tu množství dominikálních usedlostí základ nové rychty Stodůlecké Podíly. Se závěrem 18. století došlo k stabilizaci sídelního obrazu celého území, měnil se již minimálně. Hlavní kolonizační element Královského hvozdu v tomto období zosobňovali drobní zemědělci, domkáři a chalupníci, usazující se u starších usedlostí jako námezdní pracovní síly. Jen menší část se zachytila v řemeslné či manufakturní sklářské výrobě. Řemesla se na půdě Královského hvozdu rozložila pouze k pokrytí základních potřeb jeho obyvatel (truhláři, kovář, tkalci, ševci, krejčí, koláři atp.), pro vývoz mohli pracovat maximálně řezači skla. Pobělohorská hospodářská stagnace si vynucovala zvýraznit snahy o využití pohraničního hvozdu. Nejschůdnější cestou se stala intenzifikace těžby dřeva. Bohatství lesů k tomu přímo vybízelo. Vzrostl zejména význam sklářství. Starší, ještě předválečné hutě doplatily na svou úzkou specializaci (páteříky) a rychle zanikaly. Nahradily je však brzy nové, v druhé polovině 17. století na západní Šumavu dorazila řada sklářských rodin Gerlové, Eisnerové, Pockové a Hafenbrädlové z Bavorska, Abelové z Württemberska a Gattermayerové z Posázaví, aby v Královském hvozdu zahájily výstavbu ještě hustší sítě sklářských hutí. Velmi ilustrativním dokladem je Prášilsko po roce 1732 vzniká Nová Hůrka (Hurkenthal), dvě sklárny vyrostly o málo později na Prášilském potoce (pozdější Prášily), Zhůří i jinde. Konjunktura ve výrobě skla pokračovala až do 70. let 18. století, kdy opadl zahraniční zájem o české výrobky. Počet hutí se poté stabilizoval. Po svém sjednocení Královský hvozd sdílel osudy s týneckým dominiem ještě šestnáct let, aby byl posléze opět, tentokrát již definitivně rozdělen. Horních šest rychet zůstalo po kratší epizodě v majetku týnecké Kolowratů, dvě dolní rychty získala v roce 1731 kněžna Eleonora z Mansfeldu a Fondi na Horažďovicích, od níž se roku 1763 formou dražby dostaly do majetku Josefa Jana Maxmiliána Kinského z Vchynic a Tetova. Vrchnostenská správa byla umístěna do Prášil (Stubenbach) a celé území se začalo nazývat prášilským panstvím. Na jaře 1799 od Kinského vnuka Filipa statek koupil Josef II. kníže Schwarzenberg, motivován vidinou zisků z plánovaného Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Veškerou patrimoniální agendu přenesl z Prášil do Dlouhé Vsi, jež mu rovněž patřila. V tomto stavu potom rychty zůstaly až do pozemkové reformy za Československé republiky. Horních šest rychet se v roce 1757 připojilo k panství Bystřice nad Úhlavou, jež drželi hrabata Palm-Gundelfingen. Také z jejich strany docházelo k nejrůznějším útiskům, úřady řešily stížnosti Králováků kvůli neshodům o obsazení místa vrchního rychtáře, odběr piva. Komplikované boje proběhly o titulaturu Královského hvozdu a definici právního poměru vrchnosti k němu. Králováci si nechtěli připouštět, že jsou dědičnými poddanými a trvali na tom, že Palm je pouze ochrannou vrchností. Po pěti letech soudních rozepří se dospělo k rozhodnutí, že

6 bystřická vrchnost není ochrannou, nýbrž pozemkovou vrchností. Série právních pří mezi Králováky a jejich vrchnostmi o výsady pokračovala ještě v 19. století. Vedle pokusů zpochybnit existenci nejmladší rychty Stodůleckých Podílů se ještě jednou řešila základní otázka, zda majitelé panství Bystřice nad Úhlavou a Prášily jsou ochrannou či pozemkovou vrchností. Dříve než se však dospělo k definitivnímu rezultátu, přišel bouřlivý rok 1848, který učinil bezpředmětným poddanství a s ním i veškeré třecí plochy mezi Králováky a jejich vrchnostmi. Politický vývoj v monarchii dospěl k emancipaci venkovského obyvatelstva, završené obecními zákony a vznikem obecní samosprávy. Královácké rychty se přetransformovaly v politické obce v rámci politických okresů Klatovy Sušice. Zpočátku respektovaly původní územní rozsah jednotlivých rychet z doby před rokem 1848, později se rozdrobovaly na stále menší jednotky. Zůstalo jen povědomí zašlé slávy, které se udrželo v symbolice i titulatuře území v podstatě až do poloviny 20. století, jež tak násilně ukončilo život jedné z nejrázovitějších oblastí Čech. Ač dnes ožívá pouze zprostředkovaně, nelze tvrdit, že by se netěšila zájmu současníků. Objevují se záplavy literatury nejrůznější úrovně, propagující starou Šumavu, od reprintů turistických průvodců a vzpomínkových statí až po nesmírně oblíbené obrazové publikace s reprodukcemi starých fotografií a pohlednic. Označení Královský hvozd proniklo rovněž do orografického členění Šumavy a tituluje se jím rovněž nýrské vlastivědné muzeum, které výhledově plánuje věnovat Královákům expozici. Mnoho užitečné práce se koná na poli česko-německých vztahů a snah po nalezení poválečným vývojem ztracené kontinuity, rozvíjí se partnerská spolupráce pohraničních měst i městeček. Ve středu těchto aktivit stojí již bezmála 10 let přeshraniční akční sdružení Královský hvozd. Zformovalo se v roce 2000 z pěti českých a pěti německých obcí kolem hraniční hory Ostrý pod heslem Dva světy jeden region. Jako symbol zvolilo korunovaného červeného dvojocasého lva ve skoku vpravo se zelenou siluetou Ostrého, jenž přímo evokuje bohatou králováckou minulost. Nijak sice nerespektuje historický rozsah Královského hvozdu, v mnohém však na jeho tradici navazuje. Zaměřuje se především na posílení přeshraniční spolupráce a vzájemné propojení infrasktruktury v oblasti turistiky, hospodářství v nejširším slova smyslu, ochrany životního prostředí, vzdělávání, kultury a dopravy. Konkrétní výstupy jsou, dámy a pánové, na Vás, přeji Vám ve vzájemné spolupráci hodně společných úspěchů. PhDr. Jan Lhoták, Muzeum Šumavy Sušice

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 3 0 Turistický průvodce

Více

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký.

Obec Stará Červená Voda (něm. Alt Rothwasser, Alt-Rothwasser, Altrothwasser, pol. Stara Czerwona Woda) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. Stará Červená Voda Identifikationsangaben Lokalita Gemeinschaft Bezirk Erdstrich Stará Červená Voda Stará Červená Voda Jeseník Olomoucký kraj Katastrální území Stará Červená Voda, Kode: 753688 GPS-Koordinaten

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Hojsova Stráž. Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Hojsova Stráž. Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Hojsova Stráž První znímky o osídlení v oblasti dnešní Hojsovy Stráže se datují do roku 1040, kdy byly pohraniční hvozdy osidlovány tzv. Chody, přirozenými ochránci hranice českého království. Přímý popud

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

Cyklovýlety do okolí hotelů Srní

Cyklovýlety do okolí hotelů Srní Okolo Srní A Kolem konce kanálu - Trasa provede návštěvníky kolem Spáleného vrchu.. - Trasa je zvládnutelná pro každého cyklistu i dítě. Srní Sedlo - Mechov Srní 7 km Trasa na mapy.cz Aroute.gpx A. Okolo

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Putování srdcem Evropy bez hranic

Putování srdcem Evropy bez hranic Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Putování srdcem Evropy bez hranic realizovaný na území západní a centrální Šumavy a Bavorského lesa Projekt realizují: Mikroregion

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Sasko MILOŠ ŘEZNÍK Nakladatelství Libri, Praha Publikace vznikla s laskavou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. PhDr. Miloš Řezník, PhD., Odborní

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Krnkovo sídlo v Pačejově

Krnkovo sídlo v Pačejově Krnkovo sídlo v Pačejově zpracoval: Vladimír Dynda and Stanislav Vondráček publikováno: December 11, 2013 Pan Sylvestr Krnka po návratu do Čech v roce 1871 vlastnil dvě sídla, a sice na Královských Vinohradech

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

1.3 Osidlování krajiny (jižního Plzeňska) Text pro vyučujícího, 2. st.

1.3 Osidlování krajiny (jižního Plzeňska) Text pro vyučujícího, 2. st. 1.3 Osidlování krajiny (jižního Plzeňska) Text pro vyučujícího, 2. st. Vybraný aspekt Text ke čtení Ilustrace Pravěcí lovci Prvními lidmi, kteří se objevili v krajině dnešního jižního Plzeňska, byli již

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch

Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch SWOT analýza Cestovní ruch Silné stránky příroda (10 bodů) sportovní příležitosti pro zimní sezónu (9 bodů) naučné stezky (9 bodů) vybudovaná síť cyklotras (8 bodů)

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více