Historie a vývoj Královského hvozdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a vývoj Královského hvozdu"

Transkript

1 Historie a vývoj Královského hvozdu Vážení přátelé z Čech a Bavorska! Jsem skutečně velmi rád, že mohu mluvit o česko-německé spolupráci právě v Nýrsku. Bezmála sedmisetletá historie tohoto města je totiž exemplární ukázkou vývoje česko-německých kontaktů na území Šumavy. Ve středověku je charakterizovaly dlouholeté válečné šarvátky a plundrování v chronických česko-bavorských válkách na straně jedné, ale také dlouhodobě bezproblémové vztahy zdejších obyvatel na straně druhé. V době relativně nedávné to byl nacismus, likvidace zdejšího židovského ghetta, odsun německých obyvatel a konečně komunistický režim, který na německou minulost Nýrska nenavázal právě nejšťastněji. O to více symbolické je mluvit zde nyní o českoněmecké spolupráci a jejím rozvíjení. Nezapomínejme, že Nýrsko a Neukirchen bei Hl. Blut propojovala od raného středověku cesta, jež prostředkovala kontakty, obchody, kapitál, ale také myšlenky a ideje. Považuji za příznačné, že právě obě místa tvoří pomyslnou osu akčního sdružení Královský hvozd. Konečně samo spojení Královský hvozd je symbiózou českého a německého. Nemluvím teď o současném německém překladu (Künisches Gebirge), jako spíše o historickém das Künische Waldhwozd, jenž v sobě obsahuje jak příklad německého nářečí, tak ryze české slovo hvozd, tedy hluboký neprostupný les. Oprávněnost tohoto označení cítíme nyní, o to více musela platit ve středověku, kdy se o lesu Gabreta, Hercynském lese či Severním lese dozvídáme první kusé zprávy. Extrémnost zdejšího terénu skutečně dlouho nevábila k trvalému osídlení. První stopy dlouhodobější přítomnosti člověka jsou z podhůří, byť jak ukazují archeologické výzkumy z české i německé části Českého lesa, nebylo ani hraniční pohoří nepřekonatelnou překážkou a uvažuje se dokonce o pravěké kultuře, která zaujímala velký prostor na obou stranách hraničního pohoří. Že šumavské hory nebyly vždycky chápány jako přirozená hranice, dokazuje i prolínání českých a německých místních jmen. Na bavorské straně Šumavy nalézáme toponyma jednoznačně slovanská (potok Flanitz u Železné Rudy, Deffernik), na české straně místní jména vzniklá českým tvořením, ale prostřednictvím německých křestních jmen (Hartmanice, Velhartice). Dále víme, že jak bavorští, tak čeští feudálové získávali své majetky na opačné straně Šumavy. Bavorská hrabata z Bogenu držela ve 13. století Sušicko, česká královna Alžběta zase vlastnila tzv. Lamský Winkel, který věnovala zakládanému klášteru v Seligenthalu. Všechny tyto nepřímé doklady prokazují, že striktní oddělování obou národností páteří Šumavy nebylo zdaleka vždy platné. Nejdéle v první polovině 11. století vznikly v šumavském podhůří první sídelní komory, vesměs propojené s průběhem zemských stezek. Výsledkem kolonizačního dění bylo proniknutí do pohraničního lesa všude tam, kde se to ještě spatřovalo být rentabilním. Sídelní čára se tak v závěru 13. století zastavila zhruba v nadmořské výšce 600 m, na západní Šumavě však stále vymezovala velmi prostornou oblast. Ze severozápadu ji uzavírala horizontální sníženina mezi Ostrým a Čerchovem, využitá od Kdyně do Všerubského průsmyku směřující odbočkou Řezenské stezky a východněji situovanou cestou z Klatov přes Janovice nad Úhlavou a Nýrsko do Neukirchen bei Hl. Blut (Nový Kostel, Boží Krev), kontrolovanou strážním hrádkem na Ostrém. Tato Německá stezka (Deutscher Steig) byla vlastní hranicí a

2 za ní již neexistoval organizovaný život. Zemi Nikoho ukončoval až po zhruba 50 km na jihovýchodě statek Zdíkov. Celá obrovská plocha zůstala v dlouhodobém nezájmu kolonizátorů, takže se i nadále těšila přímé držbě českého krále. Díky svému lesnatému charakteru začala být nazývána Hvozdem, tj. hlubokým a neprostupným lesem. Velmi dlouho se ale v důsledku stále trvající panovnické držby uchovával název Království, později zakotvený ve spojení Královský hvozd. Královský hvozd protínalo několik důležitých obchodních komunikací. Odbočkou Německé stezky byla cesta přes Dešenice po Pancířském hřbetu do železnorudské kotliny dále na Zwiesel a benediktinský klášter Rinchnach. Stejný cíl měla i Železná cesta (Eisenstraße, odtud pozdější německý název Hojsovy Stráže) postupující údolím horní Úhlavy. Již více na východ probíhala stále využívaná Vintířova stezka zvaná Česká (Böhmerweg) s poustevnou na Březníku a konečně nová větev Zlaté stezky přes Kašperské Hory na Kvildy. Popisované komunikace doplňovaly celnice, které se svatyní sv. Kateřiny na Německé stezce uzavíraly výčet sídelních bodů v Hvozdu až do závěru doby předhusitské. Dlouhou dobu nebylo pro rozsáhlý prales rozumné využití a sousední šlechtici si z něj maximálně zabírali území ve prospěch svých panství. Sám český král jakožto přímý vlastník Hvozdu o něm měl jen velmi mlhavou představu a do určité míry si s ním nevěděl rady. Až palčivý nedostatek peněz za husitské revoluce vyburcoval císaře Zikmunda Lucemburského v roce 1429 k jeho zástavě ve prospěch majitelů hradu Rýzmberka u Kdyně. Zastavení území znamenalo pro Hvozd zcela novou situaci. Získal nové správce, kteří při relativní blízkosti svého sídla na Rýzmberce mohli lépe využít místních bohatých přírodních zdrojů. Zástavní vrchnost Hvozdu se však do režijního hospodaření nepouštěla a spíše lákala schopné podnikatele, kteří by zde působili a platili za své požitky nájem. V nejstarším období nelze výsledky těchto snah přeceňovat. V roce 1429 fungovaly hamry, lokalizované k Nýrsku do srdce pozdější stejnojmenné rychty či nověji do Železnorudského průsmyku. Jejich nedlouhou existenci ukončily patrně pohraniční šarvátky mezi Čechy a Němci v 2. polovině 15. věku, které i jinak musely osidlovací proces oddalovat. Jisté je, že další významnější pokroky v zalidňování Hvozdu pokračovaly nejdříve v závěru 15. století. Pravděpodobný je po bavorském vzoru sběr škeblí pro perly v říčkách a potocích, v okolí Onoho Světa, tehdy ještě pevné součásti Hvozdu, zástavní majitel hvozdu povolil sklenáři Mertlovi z Mochova vybudovat skelnou huť, čímž se zároveň nepřímo dovídáme, že i v Mochově tehdy fungovala sklárna. K těmto provozům nutno podle archeologických zjištění připočítat ještě Svojše a Podlesí (Vogelsang) v blízkosti Kašperských Hor. Že tím výčet nebude vyčerpán dokreslí fakt, že v polovině 14. století mělo při bavorské hranici pracovat dokonce 90 sklářských hutí! Mimo výrobu skla se v Hvozdu vytvořily příznivé podmínky pro těžbu železné rudy, jejíž ložiska se objevila v kotlině odvodňované Řeznou patrně v závěru 15. století. Zpracování rudy probíhalo až do zřízení hamrů mimo půdu Hvozdu. Do poloviny šedesátých let 16. století vznikla ještě vápenka, která výčet hospodářských aktivit v královském lese uzavírala. Nejasné představy o charakteru Královského hvozdu a stavu jeho využití inspirovaly české zemské úřady sestavit skupinu šlechticů, kteří měli celou oblast objet a popsat. Svá zjištění vtělili do zprávy, datované 25. června 1565 na hradě Kašperku. Zachytili Hvozd jako nadále neosídlený prostor, jen u pozdějších Hamrů a Zejbiše (Javorné) nalezli několik selských chalup. Nově zjistili sklárny na Staších a Zejbišském Dvoře, kromě nichž bohatství lesa využívali ještě obyvatelé vesnic pod Královstvím. Jen to zdůrazňuje liduprázdnost místa. Za výhledově nejprogresivnější hospodářský podnik Hvozdu prohlásili těžbu železné rudy v údolí Řezné, ovšem právě tato lokalita trpěla neutuchajícími hraničními spory s bavorskou stranou, sahajícími do závěru 15. století. Nájemci železnorudných dolů pocházeli z Německa, působili na vylepšení cestovního spojení s Zwieslem a roku 1576 si dokonce nechali huť udělit v léno bavorským vévodou. Na druhou stranu nepopírali, že vždycky skládali nájemný peníz na Rýzmberk. Situace se zhoršila prodejem celého podniku straubingskému vicedomovi Georgu Christophu hraběti ze

3 Schwarzenbergu v létě Německé vazby nadobro konzervovala třicetiletá válka, ačkoliv se ještě v roce 1640 území považovalo za sporné. Hranice ve prospěch Čech se změnila po porážce Bavorska za válek o španělské dědictví (1707), ale skutečně definitivní tečku hraničním sporům učinila až rakouskobavorská hraniční smlouva z roku 1764, po níž se k Čechám vrátila pouze menší část původní rozlohy území. Zůstalo již samozřejmě mimo teritorium Hvozdu. V roce 1578 získal území zvané Království, kde není žádného poddaného ani vsi do zástavy Bohuslav Havel z Lobkovic, sídlící na nedaleké Opálce. Krátce před smrtí celý svůj majetek odkázal manželce Alžbětě roz. Krakovské z Kolowrat a strýci Volfovi Novohradskému z Kolowrat na Lnářích, po jejichž brzké smrti celý majetek včetně Hvozdu připadl Volfovu synovi Zdeňku Novohradskému z Kolowrat, císařskému vyslanci ve Španělsku. Právě v období lobkowiczké držby je nutné na území Královského hvozdu počítat s první větší kolonizační vlnou. Kvůli zvýšení příjmů zástavní majitelé jistě vítali každého zájemce o půdu a z německé strany tento hlas dosahoval nesrovnatelně větší intenzity. Bavorský les byl již relativně zasídlen, takže se pozornost Němců obrátila na českou stranu. Nejednalo se přitom o nějaké pokračování bavorské kolonizace, směr pronikání do Hvozdu mířil z Čech. Nová osidlovací vlna postupovala nesystematicky od severozápadu k jihovýchodu na zemědělsky nejatraktivnější území kolem Svaté Kateřiny a Hamrů s pronikáním na Zejbiš. Zde vyrostly selské usedlosti v pravém slova smyslu, zatímco zbytek území se osidloval později a měl převážně chalupnický charakter. Noví obyvatelé byli lákáni hospodářskými možnostmi Hvozdu, na bavorské straně daleko intenzivněji využívanými. Jednalo se zejména o sklářství a hamernictví, prosperující v celé šumavské oblasti. Rostoucí potřeby pomocných sil a jistě i poměrná svoboda existence na půdě Hvozdu lákala další a další kolonisty. Neorganizované osídlení nevytvářelo žádná koncentrovaná sídliště, nýbrž se jednotlivé usedlosti rozkládaly volně v krajině jako samoty, obklopené pozemky s malým podílem orné půdy. Nesnažily se orientovat k cestě, vznikaly živelně kolem sklářských hutí a často nesly jméno po svém zakladateli či majiteli (Poschingerhof, Žežulkahof, Schmiedlhof, Scherlhof atp.). Pouze tam, kde zasáhla skutečně plánovitým rozvržením parcel vrchnost nebo se vystavěl kostel, došlo ke vzniku volného návesního typu osídlení (Zhůří, Stodůlky). Podobu zastavěné plochy doplňovaly u větších usedlostí poměrně pravidelně podružské chaloupky, obývané lidmi pracujícími pro příslušný dvorec. V lesích vyrůstala sezónní dřevařská obydlí, poměrně četné byly pazderny. Život v drsném a neúrodném horském klimatu samozřejmě musel být vykompenzován výhodami v ostatních oblastech života. Příchozí obyvatelé proto získávali možnost svobodné honitby a pastvy v obrovských lesích. S ohledem na absenci vrchnostenských podniků (poplužní dvory, ovčíny apod.) nebyly nutné ani roboty a malý počet obyvatelstva nutil k větší provázanosti s vnitrozemím, což znamenalo svobodu stěhování a uzavírání sňatků. Příchozí byli nadto většinou sebevědomí podnikatelé, uvyklí na volnější způsob života. Výsledkem tohoto procesu bylo, že obyvatelé Královského hvozdu byli vůči své zástavní vrchnosti povinni pouze odváděním peněžité dávky a požívali o mnohem svobodnější postavení než poddaní na panstvích ve vnitrozemí. Tyto rozdíly se ještě prohloubily po třicetileté válce, kdy se v Čechách mluví o tzv. druhém nevolnictví. Obyvatelé Královského hvozdu (tzv. Králováci Künische Freibauer) se oproti nim cítili být výjimeční a titulovali se s oblibou jako svobodníci (Freisaßen). K této právní kategorii však měli daleko, stejně jako k domažlickým Chodům. Podobně jako oni sice měli určité privilegované postavení, ale nikdy neměli za úkol strážit hranici. Zároveň musí být doplněno, že výhodné postavení Králováků nebylo fixováno žádným konkrétním právním aktem a vyplývalo vlastně jen z extrémních podmínek a tradice. Byly výsledkem určitého statu quo, který se však postupně měnil. Jakmile se tudíž osídlení Královského hvozdu zahustilo, objevily se pokusy lépe využít lidského potenciálu pro rostoucí finanční potřeby vrchnosti. Zvláště citlivou se tato otázka stala za Zdeňka Novohradského z Kolowrat, kterému svoboda a zahálka Králováků byla trnem v oku. Nutil Králováky skládat slib dědičného poddanství (což nikdy předtím nemuseli) a měl

4 v úmyslu zřídit na území Hvozdu poplužní dvůr. Poddaní se bránili, část skončila v arestu. Nakonec se hrabě rozhodl problém obejít a statek Opálku a 8 rychet Královského hvozdu prodal své matce Jitce roz. ze Šternberka. V zemskodeskovém zápisu poprvé vystupuje pozdější tradiční rozdělení Hvozdu na rychty, i když v poněkud pozměněné podobě (ve vyprofilované podobě Svatá Kateřina Sankt Katharina, Hamry - Hammern, Hojsova Stráž - Eisenstrass, Javorná Zejbiš, Seewiesen, Zhůří - Haidl, Kochánov - Kochet, Stodůlky - Stadln, Stodůlecké Podíly Stadler Anteil, Neustadler Gericht, Stachy - Stachau). Původ uspořádání do rychet je zatím neznámý. Těžko rozhodnout, zda se vyvinulo z vnitřní potřeby Králováků či zásahem vrchnosti ve snaze zlepšit správu rozlehlého území. Co do funkce však kopírovalo běžné venkovské rychty, rozdíl byl pouze v územním rozsahu pravomoci, vyplývajícím ze samotné sídelní podoby Hvozdu. Nejasný je vznik instituce předního, později vrchního rychtáře. Znám je již k roku 1615, ale do jaké míry se jeho kompetence shodovaly s pozdějším, císařem ustanoveným úředníkem není jasné. Také nová zástavní majitelka se dostala s Králováky do sporu, v němž nechybělo ani jejich věznění. Pyšní poddaní se uchýlili k císaři Matyáši a navrhli mu, že se vykoupí ze zástavy a stanou se opět výhradním císařským vlastnictvím. Císař se k žádosti postavil kladně. Když získal do ruky soupis králováckých poddanských povinností, vydal 19. listopadu 1617 listinu, jíž zaručil Královákům, že nikdy nebudou zastaveni a pokud ano, bude jim vrácena zástavní suma 5000 kop míšeňských grošů, za kterou se předtím vyplatili. Dokument se vůbec nevyjadřoval ke králováckým svobodám a tato okolnost se měla napříště stát dalším jablkem sváru. Po výbuchu stavovského povstání, v kterém se Králováci přidali na stavovskou stranu, byli potrestáni opětovným zastavením. Na přelomu let 1621/1622 se zástavy Hvozdu ujal válečný dobrodruh nizozemského původu don Martin de Hoeff-Huerta. Kontrolu nad Hvozdem dovršil roku 1628 formálním zakoupením hradu Velhartice s okolním panstvím. Jeho útlak v náboženské i hospodářské oblasti zvyšovaly nespokojenost v širokém okolí a napomáhaly formovat organizovaný odpor, který musel opět řešit císař Ferdinand II. V roce 1627 udělil poddaným právo vykoupit se, seženou-li potřebný obnos. Kromě toho přikázal ponechat Králováky při jejich starých svobodách a zároveň nenavyšovat jejich povinnosti. Po Hoeff-Huertově smrti se Hvozd znovu ocitl pod správou české komory, ale jeho obyvatelé neměli mnoho důvodů k radosti. Blízkost bavorské hranice nečinila oblast klidnou a přes svou odlehlost Hvozd nezůstal ušetřen válečných operací. Nebyly však tím nejhorším, co Králováky potká. Vzrůstající válečné výdaje, jež monarchii přivedly skoro na mizinu, motivovaly Ferdinanda III. k prodeji Hvozdu, ale tentokráte již ne do zástavního, ale dědičného držení.

5 Královský hvozd tak byl oceněn, rozdělen na dva různě velké díly a prodán dvěma různým majitelům. Královácká bilance na počátku roku 1641 tak byla žalostná: nejen že ztratili vazbu na císaře a stali se běžnými dědičnými poddanými, ale zároveň se jejich území rozštěpilo na dvě nestejně velké části. Rozhodli se stěžovat si, avšak panovník odpověděl pouhým ubezpečením, že jejich výsady platí i nadále. Poddaní se tedy pokusili navrhnout zřízení společného správce, kterého by si zvolili buď oni nebo česká komora a který by dohlížel na dodržování jejich práv. Tomu napomohl i sám císař, když po stížnostech Králováků v roce 1646 určil, že se rychty mají buď sjednotit pod jedinou vrchností nebo získat společného úředníka, který by dohlížel na homogennost celého Hvozdu a kterému by připadla určitá míra správních pravomocí. Druhá varianta se ukázala jako schůdnější, takže od této doby začal pro Královský hvozd fungovat tzv. vrchní rychtář. Ve druhé polovině 17. století poddaní vedli Kralováci několik sporů se svými vrchnostmi, točících se kolem výroby a odběru piva, navyšování robot apod. V roce 1703 došlo k opětovnému sjednocení Královského hvozdu pod jedinou vrchnost se sídlem v Týnci u Klatov. Kolonizační ruch v Hvozdu se v této době přeléval do méně osídlených oblastí na jihovýchodě velmi intenzivně rostla stachovská rychta, téměř o polovinu oproti stavu z roku Předurčovala ji k tomu příhodná poloha v blízkosti středověkých vesnic. Předhonila i staré rychty Hamry a Svatou Kateřinu, které se již příliš nerozrůstaly. Také stodůlecká rychta se rychle zalidňovala, vznikalo tu množství dominikálních usedlostí základ nové rychty Stodůlecké Podíly. Se závěrem 18. století došlo k stabilizaci sídelního obrazu celého území, měnil se již minimálně. Hlavní kolonizační element Královského hvozdu v tomto období zosobňovali drobní zemědělci, domkáři a chalupníci, usazující se u starších usedlostí jako námezdní pracovní síly. Jen menší část se zachytila v řemeslné či manufakturní sklářské výrobě. Řemesla se na půdě Královského hvozdu rozložila pouze k pokrytí základních potřeb jeho obyvatel (truhláři, kovář, tkalci, ševci, krejčí, koláři atp.), pro vývoz mohli pracovat maximálně řezači skla. Pobělohorská hospodářská stagnace si vynucovala zvýraznit snahy o využití pohraničního hvozdu. Nejschůdnější cestou se stala intenzifikace těžby dřeva. Bohatství lesů k tomu přímo vybízelo. Vzrostl zejména význam sklářství. Starší, ještě předválečné hutě doplatily na svou úzkou specializaci (páteříky) a rychle zanikaly. Nahradily je však brzy nové, v druhé polovině 17. století na západní Šumavu dorazila řada sklářských rodin Gerlové, Eisnerové, Pockové a Hafenbrädlové z Bavorska, Abelové z Württemberska a Gattermayerové z Posázaví, aby v Královském hvozdu zahájily výstavbu ještě hustší sítě sklářských hutí. Velmi ilustrativním dokladem je Prášilsko po roce 1732 vzniká Nová Hůrka (Hurkenthal), dvě sklárny vyrostly o málo později na Prášilském potoce (pozdější Prášily), Zhůří i jinde. Konjunktura ve výrobě skla pokračovala až do 70. let 18. století, kdy opadl zahraniční zájem o české výrobky. Počet hutí se poté stabilizoval. Po svém sjednocení Královský hvozd sdílel osudy s týneckým dominiem ještě šestnáct let, aby byl posléze opět, tentokrát již definitivně rozdělen. Horních šest rychet zůstalo po kratší epizodě v majetku týnecké Kolowratů, dvě dolní rychty získala v roce 1731 kněžna Eleonora z Mansfeldu a Fondi na Horažďovicích, od níž se roku 1763 formou dražby dostaly do majetku Josefa Jana Maxmiliána Kinského z Vchynic a Tetova. Vrchnostenská správa byla umístěna do Prášil (Stubenbach) a celé území se začalo nazývat prášilským panstvím. Na jaře 1799 od Kinského vnuka Filipa statek koupil Josef II. kníže Schwarzenberg, motivován vidinou zisků z plánovaného Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Veškerou patrimoniální agendu přenesl z Prášil do Dlouhé Vsi, jež mu rovněž patřila. V tomto stavu potom rychty zůstaly až do pozemkové reformy za Československé republiky. Horních šest rychet se v roce 1757 připojilo k panství Bystřice nad Úhlavou, jež drželi hrabata Palm-Gundelfingen. Také z jejich strany docházelo k nejrůznějším útiskům, úřady řešily stížnosti Králováků kvůli neshodům o obsazení místa vrchního rychtáře, odběr piva. Komplikované boje proběhly o titulaturu Královského hvozdu a definici právního poměru vrchnosti k němu. Králováci si nechtěli připouštět, že jsou dědičnými poddanými a trvali na tom, že Palm je pouze ochrannou vrchností. Po pěti letech soudních rozepří se dospělo k rozhodnutí, že

6 bystřická vrchnost není ochrannou, nýbrž pozemkovou vrchností. Série právních pří mezi Králováky a jejich vrchnostmi o výsady pokračovala ještě v 19. století. Vedle pokusů zpochybnit existenci nejmladší rychty Stodůleckých Podílů se ještě jednou řešila základní otázka, zda majitelé panství Bystřice nad Úhlavou a Prášily jsou ochrannou či pozemkovou vrchností. Dříve než se však dospělo k definitivnímu rezultátu, přišel bouřlivý rok 1848, který učinil bezpředmětným poddanství a s ním i veškeré třecí plochy mezi Králováky a jejich vrchnostmi. Politický vývoj v monarchii dospěl k emancipaci venkovského obyvatelstva, završené obecními zákony a vznikem obecní samosprávy. Královácké rychty se přetransformovaly v politické obce v rámci politických okresů Klatovy Sušice. Zpočátku respektovaly původní územní rozsah jednotlivých rychet z doby před rokem 1848, později se rozdrobovaly na stále menší jednotky. Zůstalo jen povědomí zašlé slávy, které se udrželo v symbolice i titulatuře území v podstatě až do poloviny 20. století, jež tak násilně ukončilo život jedné z nejrázovitějších oblastí Čech. Ač dnes ožívá pouze zprostředkovaně, nelze tvrdit, že by se netěšila zájmu současníků. Objevují se záplavy literatury nejrůznější úrovně, propagující starou Šumavu, od reprintů turistických průvodců a vzpomínkových statí až po nesmírně oblíbené obrazové publikace s reprodukcemi starých fotografií a pohlednic. Označení Královský hvozd proniklo rovněž do orografického členění Šumavy a tituluje se jím rovněž nýrské vlastivědné muzeum, které výhledově plánuje věnovat Královákům expozici. Mnoho užitečné práce se koná na poli česko-německých vztahů a snah po nalezení poválečným vývojem ztracené kontinuity, rozvíjí se partnerská spolupráce pohraničních měst i městeček. Ve středu těchto aktivit stojí již bezmála 10 let přeshraniční akční sdružení Královský hvozd. Zformovalo se v roce 2000 z pěti českých a pěti německých obcí kolem hraniční hory Ostrý pod heslem Dva světy jeden region. Jako symbol zvolilo korunovaného červeného dvojocasého lva ve skoku vpravo se zelenou siluetou Ostrého, jenž přímo evokuje bohatou králováckou minulost. Nijak sice nerespektuje historický rozsah Královského hvozdu, v mnohém však na jeho tradici navazuje. Zaměřuje se především na posílení přeshraniční spolupráce a vzájemné propojení infrasktruktury v oblasti turistiky, hospodářství v nejširším slova smyslu, ochrany životního prostředí, vzdělávání, kultury a dopravy. Konkrétní výstupy jsou, dámy a pánové, na Vás, přeji Vám ve vzájemné spolupráci hodně společných úspěchů. PhDr. Jan Lhoták, Muzeum Šumavy Sušice

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Hojsova Stráž. Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Hojsova Stráž. Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Hojsova Stráž První znímky o osídlení v oblasti dnešní Hojsovy Stráže se datují do roku 1040, kdy byly pohraniční hvozdy osidlovány tzv. Chody, přirozenými ochránci hranice českého království. Přímý popud

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha

Sasko MILOŠ ŘEZNÍK. Nakladatelství Libri, Praha S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Sasko MILOŠ ŘEZNÍK Nakladatelství Libri, Praha Publikace vznikla s laskavou finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. PhDr. Miloš Řezník, PhD., Odborní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

49 29'2.18"N 13 16'59.63"E. GPS poloha:

49 29'2.18N 13 16'59.63E. GPS poloha: Hrad Švihov 49 29'2.18"N 13 16'59.63"E Dobře dochovaný hrad Švihov je pozdně gotickým hradem s důmyslným vodním opevněním. Hrad vznikl na rovině v blízkosti řeky Úhlavy. Hrad Švihov se nachází ve stejnojmenné

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch

Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch Pracovní skupina č. 1 Cestovní ruch SWOT analýza Cestovní ruch Silné stránky příroda (10 bodů) sportovní příležitosti pro zimní sezónu (9 bodů) naučné stezky (9 bodů) vybudovaná síť cyklotras (8 bodů)

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DEVIL'S NATURE TRAIL IN BABYLON SURROUNDINGS

DEVIL'S NATURE TRAIL IN BABYLON SURROUNDINGS DEVIL'S NATURE TRAIL IN BABYLON SURROUNDINGS TEUFELS NATURLEHRPFAD DURCH DIE UMGEBUNG VON BABYLON 2 1 Velký ryb. Šnajberský ryb. 3 Hadrovec 5 4 Černý ryb. 6 Babylonský ryb. Babylon 7 8 9 21 10 20 19 18

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa

tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Běžky 83,217 km Mapa tripsforaday.com Lyžařské areály a nástupiště běžeckých tras - Šumava Výlety Šumava, Česká Republika Mapa Běžky 83,217 km Střední 405 m tripsforaday.com Itinerář Výlety Šumava, Česká Republika tripsforaday.com

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Charakteristiky obce Klení v rámci novohradského podhůří

Charakteristiky obce Klení v rámci novohradského podhůří Charakteristiky obce Klení v rámci novohradského podhůří Ing. Dita Měkotová (částečný zdroj informací Ing. Pos) GEOGRAFIE Slepičí hory jsou tvořeny hřebenem ležícím přibližně v severojižním směru s nadmořskou

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Návrh. Vyhláška. ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky

Návrh. Vyhláška. ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky Návrh Vyhláška ze dne 2004, kterou se zřizuje Ptačí oblast Šumava a stanoví její ochranné podmínky Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 45d odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Těžba rudných nerostů v Čechách

Těžba rudných nerostů v Čechách Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více