Dialog s odbory pøináší ovoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dialog s odbory pøináší ovoce"

Transkript

1 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw vyrábìjí i pøevodovky pro horské lanovky. Pøi práci jsme zastihli Ladislava Myslivce (vlevo) a Vratislava Cymbála. Dialog s odbory pøináší ovoce Øíkají svornì zástupce majitele i vedení v IG Watteeuw IG Watteeuw v Brnì je v prvé øadì synonymem pro pøevodové skøínì, jejich souèásti a ozubená kola nejvyšší kvality. Nejen u mikrokorigovaných ozubených kol s životností 25 let napadá srovnání se švýcarskými hodinkami. Jenže tyto mají prùmìr až dva metry. Ovšem se stejnou pøesností. Nìkteré výrobní procesy, vèetnì užívaných strojù, tìžko hledají ve svìtì srovnání. pokraèování na str. 4 J. Zavadil konèí jako pøedseda ÈMKOS Dìje se tak v souvislosti s tím, že pøijal nabídku a uchází se jako nestraník o místo v poslanecké snìmovnì z prvního místa pražské kandidátky ÈSSD. Svoje rozhodnutí Jaroslav Zavadil zdùvodnil tím, že z parlamentních lavic mùže mnohem úèinnìji pomoci prosazovat požadavky, se kterými vystupoval od roku 1989 jako odboráø. Za svoje priority v parlamentu oznaèil závìry obsažené ve Vizi ÈMKOS, aktuálnì pak napø. prosazení K VÌCI Kovák nemìní jen podobu Vážení ètenáøi, dostává se vám do rukou èíslo èasopisu Kovák, které je do urèité míry zlomové. A nejedná se pouze o zmìnu, které jste si jistì všimli na první pohled tedy o nové logo. Byla spuštìna i facebooková stránka Kováka na adrese: https://www.facebook.com/pages/ Kov%C3%A1k/ Nová, modernìjší tváø èasopisu se Vám, doufáme, bude líbit. Pøestože je grafika velmi dùležitá, dobrý obsah mùže jen podpoøit, nikoli nahradit. A zde vidíme jednu majetkových pøiznání, možnosti lidového referenda èi zavedení registraèních pokladen. Zavadil na tiskové konferenci také zopakoval, že v pøípadì svého zvolení za žádných okolnosti nepøijme místo ve vládì. Funkci pøedsedy ÈMKOS oficiálnì složí na listopadovém zasedaní její rady. S tím, že konfederaci pak až do øádného sjezdu v dubnu 2014 povedou jeho souèasní zástupci Václav Pícl a Radka Sokolová. Zavadilovo rozhodnutí kandidovat do z dùležitých rolí elektronických médií v rozšíøení informaèních možností. Napøíklad v umísťování fotografických alb a videomateriálù z akcí svazu, z èlenských organizací a výrobních závodù, z mezinárodního dìní Dobrá fotografie èasto nahradí tisíc slov. Pøestože je kladen stále vyšší dùraz na elektronické služby, papírová forma Kováka má snìmovny podpoøili i pøítomní pøedstavitelé ÈMKOS, mezi nimi i pøedseda OS KOVO Josef Støedula. Ten také dodal, že odbory hodlají Zavadilovu práci v parlamentu kriticky sledovat. Josef Støedula rovnìž oznámil, že ÈMKOS v souèasné dobì pøipravuje katalog požadavkù, s nimiž chce konfrontovat všechny kandidáty. Stìžejními body v nìm budou jejich postoje k sociálnímu dialogu, nezamìstnanosti a výkonnosti èeské ekonomiky. (red) a bude mít nezastupitelné místo v životì svazu. Redakce hodlá do budoucna prohlubovat interakci všech tìchto forem s jasným cílem aby se každý ètenáø mohl ke svým informacím dostat zpùsobem, jaký nejvíce vyhoví právì jemu. Aby byly k dispozici informace, které zaujmou nejen obsahem, ale i pestrou, zajímavou formou. Vaše redakce Kováka

2 2 KOVÁK èíslo srpna Zaznamenáno Konec recese nebo sebeklam? ÈMKOS k vývoji èeské ekonomiky Èeský statistický úøad zveøejnil pøedbìžné odhady o vývoji hrubého domácího produktu za druhé ètvrtletí Vyplývá z nich, že hrubý domácí produkt, zmìøený srovnatelnì s minulými ètvrtletími, meziroènì o 1,2 % klesl, ale ve srovnání ho teï údajnì spatøili. Podrobnìjší pohled na pøedbìžnì odhadnutá ètvrtletní statistická data jak o HDP, ale také na poslední data o vývoji v klíèových odvìtvích jakými jsou prùmysl a stavebnictví, èi v zahranièním obchodì nebo na skomírající poptávku domácností, na dùsledky tlumení vládních investièních výdajù, narùstající zpoždìní v èerpání evropských dotací apod., nás bohužel vybízí k velké støízlivosti. Nelze nevidìt tu èást zprávy ÈSÚ, která uvádí, že HDP byl ve srovnání s druhým ètvrtletím minulého roku podle pøedbìžného odhadu meziroènì níže o 1,2 %, a za celé 1. pololetí dokonce o 1,8 %! Bohužel se tak zatím potvrzuje odhad odborù z minulého roku, že celoroènì letos bude HDP proti loòsku nižší o více než jedno procento. (Celý text prohlášení lze nalézt na: KOS/2013/HDP2Q2013.pdf) K aktuálnímu vývoji èeské ekonomiky vystupoval v médiích i pøedseda OS KOVO Ukazatel 2. ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí 2013 Míra zamìstnanosti (%) 54,5 54,9 54,8 54,5 55,3 Obecná míra nezamìstnanosti (%) 6,7 7,0 7,2 7,4 6,7 Míra ekonomické aktivity (%) 58,4 59,0 59,1 58,9 59,3 s 1. ètvrtletím letošního roku byl naopak o 0,7 % vyšší. ÈMKOS k této informaci vydala prohlášení, ve kterém se mj. praví: Pro ty, kteøí po již šesti po sobì jdoucích ètvrtletních poklesech stále netrpìlivì vyhlíželi ono povìstné svìtélko na konci tunelu, Josef Støedula. (Vystoupení pro Radiožurnál lze shlédnou prostøednictvím Facebooku: https://www.facebook.com/pages/kov%c3%a1k/ Odkaz je umístìn i na stránkách (red) Odešel navždy Ve støedu 31. èervence zemøel ve vìku 66 let spoluzakladatel a dlouholetý èlen odborového svazu KOVO a kamarád, kolega Karel Macura. Byl pracovníkem ostravské Nové huti závodu Válcovny. Stál u zrodu novodobého svazu KOVO, až do svého odchodu do dùchodu øadu let pùsobil v jeho pøedsednictvu a radì. Byl bojovným zastáncem sociální spravedlnosti ve spoleènosti, solidarity a jednoty odborù, stavìl se rozhodnì proti všem snahám o její oslabení. Nikdy nelitoval èasu ani sil, které odborovému hnutí vìnoval. Poslední rozlouèení s kolegou Karlem Macurou se konalo 7. srpna v obøadní síni høbitova v Ostravì-Vítkovicích. Karle, tvoje zkušenosti a nasazení pro vìc odborù nám budou velmi chybìt. Stále však budeš žít v našich vzpomínkách. Èest Tvé památce! Blahopøejeme Své ANO si v èeskobudìjovické katedrále sv. Mikuláše sobotu 24. srpna øekli Bc. Jana Èáchová a Ing. Roman Bureš. Ing. Bureš je od zaèátku letošního roku vedoucím jihoèeského regionálního pracovištì OS KOVO. Pøidáváme se k jeho spolupracovníkùm a na dálku mu i jeho manželce touto cestou dodateènì blahopøejeme. Všem ostatním sdìlujeme tuto novinku: v Kováku bychom chtìli zveøejòovat i informace o významných životních událostech èlenù OS KOVO. Míníme tím nejen svatby, dosažení akademické hodnosti, popø. získání nìjakého mimoøádného ocenìní, ale i významná kulatá a pùlkulatá životní jubilea (asi od padesátin výše, byť výjimka i zde potvrzuje pravidlo). Chtìli bychom tak ukázat, že kováci jsou velkým kolektivem, který žije pestrým a plnohodnotným životem, v nìmž to zdaleka není jen o práci. Rubriku chceme tvoøit ve spolupráci s vámi. Vy o zlomových životních událostech èi jubilantech dodáte informace (nejradìji doplnìné i fotografiemi) a my je pak zveøejníme na stránkách (a to i na tìch internetových) Kováka. (red) Inflace v èervenci Inflace, vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem, dosáhla v èervenci 2013 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,4 %. Míra inflace, vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù, byla v èervenci 2,2 %. Bleskový odhad meziroèního rùstu HICP (harmonizovaný index spotøebitelských cen) pro eurozónu za èervenec 2013 je 1,6 %, jak uvedl Eurostat. (ap) Koneènì zvýšení minimální mzdy Dne 1. srpna 2013 nabylo úèinnosti naøízení vlády è. 210/2013 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 567/2006 Sb., o minimální mzdì, o nejnižších úrovních zaruèených mezd, o vymezení ztíženého pracovního prostøedí a o výši pøíplatku ke mzdì za práci ve ztíženém pracovním prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Tímto naøízením vlády se koneènì po více než šesti letech zvyšuje minimální mzda. Od 1. srpna 2013 tedy èiní minimální mzda namísto Kè mìsíènì novì Kè, došlo tedy k jejímu navýšení o 6,25 %. V hodinovém vyjádøení èiní minimální mzda 50,60 Kè za hodinu práce namísto 48,10 Kè. Ustanovení o minimální mzdì se vztahuje jak na podnikatelskou, tak i nepodnikatelskou sféru a vztahuje se i na dohody o pracích konaných mimo pracovní pomìr (dohoda o pracovní èinnosti a dohoda o provedení práce). Na výši minimální mzdy je navázána i výše pøíplatku za práci ve ztíženém pracovním prostøedí. Podle 117 zákoníku práce èiní tento pøíplatek nejménì 10 % hodinové sazby minimální mzdy. S úèinností od 1. srpna 2013 tak èiní minimální výše pøíplatku za práci ve ztíženém pracovním prostøedí 5,10 Kè za hodinu práce, a to v pøípadì stanovené týdenní pracovní doby v délce 40 hodin. V pøípadì stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodin èiní minimální hodnota pøíplatku 5,40 Kè za hodinu práce, pøi pracovní dobì v délce 38,75 hodin týdnì pak 5,20 Kè. I nadále samozøejmì platí, že pøíplatek náleží za každý ztìžující vliv definovaný v 6 tohoto naøízení vlády. (ap) Celý èlánek vèetnì tabulek, výjímek a porovnání minimálních mezd v Evropì najdete na

3 Zaznamenáno 26. srpna KOVÁK èíslo 28 3 Setkání mladých kovákù z Jihoèeského kraje a Kraje Vysoèina Legrace na vodì i vzdìlávání Kormidelnice Nikola s bratrem Milanem Vydrou. Ve dnech èervence se uskuteènilo setkání mladých kovákù z Jihoèeského kraje a Kraje Vysoèina. Celkem se tohoto setkání zúèastnilo 21 osob (z toho 8 neèlenù) z Jihoèeského kraje. Jednalo se nejen o setkání spojené se školením. Místem setkání byla vodácká základna kemp v Ratajích nad Sázavou. Po pøevzetí lodního vybavení a krátké vodácké instruktáži v podobì pravidel, jak se správný vodák chová, se vydali po proudu øeky Sázavy. Cílovým místem a zároveò prvním táboøištìm se stal vodácký kemp U Hrocha, kousek za mìstem Sázava. Druhý den se, dle plánu, uskuteènilo školení BOZP. Obsahovalo zajímavá témata, napø.: Pracovní úrazy, první pomoc Školení BOZP zaujalo každého. Háèek se obèas chytne lodi naštìstí to dopadlo dobøe. Po veèeøi se mladí opìt sešli a rozvinula se debata k rannímu školení, která trvala do pozdních veèerních hodin. Oficiální zakonèení setkání mladých kovákù se Mladí kováci na øece Sázavì. Dana Stodùlková ze ZO OS KOVO ÈZ, a.s. Strakonice. Zkušený vodák Karel Vydra ze ZO OS KOVO pøi a.s. Jihostroj, Velešín. konalo v nedìli v kempu Metaz v Týnci nad Sázavou. Školení pro mladé, ať už v oblasti BOZP, pracovního práva èi v oblastech sociálních, jsou vždy pøínosem. Mají tak možnost se pøítomného lektora dotázat a ve složitých zákonech si tak øadu vìcí ujasnit. Setkání také ukázalo, že neèlenové obrací myšlení pozitivním smìrem v souvislosti s odbory. Nìkteøí nahlas vyslovili, že pokud u nich bude zøízena základní Ráno v kempu. Louèení bylo tìžké, ale nìkteøí to brali s humorem. na pracovišti, pracovnì-lékaøská péèe, ochranné pracovní pomùcky, zbyteèné naøízení k bezpeènosti práce, alkohol a omamné látky na pracovišti a mnohé další. Následovala plavba loïmi opìt po øece Sázavì do druhého táboøištì RS Poddubí známé též jako Kemp U Boøka. odborová organizace, urèitì se rádi aktivnì zapojí. Veronika Pileèková Foto: autorka Fotoalbum na https://www.facebook.com/ pages/kov%c3%a1k/

4 4 KOVÁK èíslo srpna Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Mateøský podnik v Belgii byl založen v roce Je souèástí skupiny BMT Group. Když se firma pøi rozšiøování produkce rozhlížela po východní Evropì a padlo jí oko na ÈR. Prokurista Rudy Thoma: Nebyla to náhoda. Vìdìli jsme, že ÈR má velkou prùmyslovou tradici a že Èeši mají zlaté ruèièky. To platí stále, i když dnes najdete ménì kvalifikovaných odborníkù, což na zaèátku byla silná stránka Èeska. Chyba bude zøejmì ve školství. A možná i v tom, že každý chce sedìt u poèítaèe a stále ménì lidí ví o tom, co se dìje ve výrobì a pøi zpracování produktu. To je škoda. skladovací halu. Odbory mají v podniku svoji vlastní místnost. Zlatomír v ní ovšem odmítá sedìt. Nechce být, aèkoli by to bylo možné a opakovanì mu to i nabízeli, plnì uvolnìným pøedsedou. Dále má své místo v nástrojárnì: Chci, aby lidi vidìli, že jsem jeden z nich. Když procházíme podnikem a hovoøíme s lidmi u strojù, je vidìt, že lidé šéfa odborù jako jednoho ze svého støedu berou. Lidé vìdí, že odbory jsou tu pro nì: Když pøijde nový zamìstnanec, s každým si pohovoøím. Ne v kanceláøi, ale u mašiny. Øíkám, nejdu tì lákat do odborù, ale kdybys mìl nìjaký problém, tak pøijï, od toho jsme tady. Takže kdyby Pøedseda ZO OS KOVO Zlatomír Vyhòák u CNC soustruhu typu Victor na názorném pøíkladu vysvìtluje, proè firma potøebuje kvalifikované lidi s IQ Podnik v Brnì byl založen v roce 1996, pùvodnì pod názvem BMT ÈR s.r.o. V prvních ètyøech letech pøevažovala výroba nad montážemi pøevodových skøíní, ale postupnì se od roku 2000 zaèala struktura produkce výraznì mìnit, a to díky získání kontraktù na dodávky pøevodových skøíní pro výrobce vlakových, tramvajových souprav a souprav metra. Každoroènì jim jich dodají kolem Tvoøí 98 % produkce. Hlavním odbìratelem je Bombardier. Ale nejen on využívá kvality z Brna. Jsou to mj. i firmy Siemens, Alstom France, Alstom China, CAF, Huynadai Není to ale jen o kolejích. Zákazníkem Bròanù je i výrobce lanovek Leitner èi producenti zemìdìlských strojù, jako napø. známý výrobce kombajnù New Holland. Odbory bodují èiny Firma v Brnì v souèasné dobì zamìstnává pøes tøi stovky lidí. Dnes už jen pamìtníci vzpomínají na èasy, kdy se zaèínalo v opuštìném skladišti na brnìnské periferii. Patøí k nim i pøedseda ZO OS KOVO Zlatomír Vyhòák, pracovník s èíslem 17. Tehdy jsme se myli v kýblu, když jsme potøebovali stùl a židle, museli si je vypùjèit z opuštìné budovy vedle. Dost lidí tehdy odešlo. Dnes by to tu nepoznali. Moderní podnik, všude èisto, krásné šatny se sprchami, závodní jídelna s výbìrem z nìkolika jídel, právì dostavìli novou Z montáže pøevodovek Kovák v rozhovoru s belgickým prokuristou Rudy Thomou nìco pøijï. A k tomu dodávám Nejlepší bude, když nepøijdeš a problémy mít nebudeš. Ale kdyby byly, dveøe jsou otevøené. Lidé to vìdí. I to, že když s problémem pøijdou, odbory se za nì postaví. A dokážou vyjednat pro zamìstnance nejlepší možné podmínky. Zabírá to. Ze tøi stovek zamìstnancù jsou dvì tøetiny v OS KOVO Péèe o firemní kulturu Co ještì zaujme. Mnozí bìhem rozhovorù zdùrazòují, že o vstøícnost vùèi zamìstnancùm se snaží i firma. Jak øíká belgický prokurista Rudy Thoma, tímto pøístupem se vyznaèoval zakladatel firmy Alfons Watteeuw, jeho ètyøi synové šli v otcových stopách. Patøilo k ní, že každého nového zamìstnance pøijímal sám majitel. Rudy Thoma to zažil pøed 23 lety: V Belgii jsem znal skoro osmdesát procent zamìstnancù podle køestních jmen. To tehdy byla skuteènì rodinná firma. Lidé se navzájem znali. Poøádaly se i firemní spoleèenské veèírky... Když byl nìjaký problém v práci nebo i v životì, tak si to øekli a øešili problémy spoleènì a to vedlo i k zlepšování pracovních vztahù. Vytváøí se atmosféra vzájemné dùvìry. To je dobré pro každou organizaci Poznáte lépe lidi i problémy. Ne že vám to nìkdo hlásí, ale z osobního rozhovoru. Když nìkoho znáte podle køestního jména, tak je to nìco jiného, než že je to zamìstnanec èíslo 675 Když už po pozdravu víte, že Pepa má dobrý nebo špatný den Tehdejší belgické pomìry se zmìnily. Už kvùli rùstu firmy a vytváøení dceøiných spoleèností vznikla nová mìøítka a zmìnila se situace, ale to podstatné v práci s lidmi se podnik snaží stále zachovat. Poøádají se firemní spoleèenské akce, na které zvou i dùchodce. Nyní je chtìjí zvát i do výroby, aby vidìli, co se zmìnilo. Podnìt vzešel z odborù. A jejich šéf øíká: Jsem hrdý na to, jak se firma chová k zamìstnancùm. Na to, že i když je krize, tak jsme schopni se s vedením dohodnout na navýšení platù aspoò o inflaci. Že postupuje podle toho, že nejvìtším bohatstvím firmy jsou lidé. Podle toho, že mašiny si mùžete koupit kdekoli, ale schopné a motivované lidi ne. Zájem o dialog s odbory Lidé ve IG Watteeuw skuteènì hrají hlavní roli. Nejen proto, že zdejší èasto velmi složité výrobní procesy zvládají jen skuteèní machøi. Firma si jich cení. Tomu odpovídají i platy. Pro dìlnické profese letos prùmìrnì Kè, bílé límeèky pak Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605 Správné znìní tajenky z èísla 26: Ke vzdìlání mohou pomoci naše šeky Le Cheque Déjeuner. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Marta Caletková z Kopøivnice. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 3. a 17. záøí).

5 Zaznamenáno 26. srpna KOVÁK èíslo Kè hrubého. Pøípadná práce navíc je dobrovolná a je dobøe ocenìna. A nejde jen o platy, které mnohde jinde asi vyvolají i kapku závisti. Jsou i další benefity. Tøináctý plat, pøíspìvek na stravenky, stabilizaèní odmìny, další zamìstnanecké výhody, napø. každoroèní oèkování proti chøipce. Zamìstnavatel pamatuje i na pøíspìvek na sportovní vyžití. Letos ètvrt milionu. V létì díky tomu probìhlo sjíždìní Sázavy, kterého se zúèastnilo nìkolik desítek lidí. Rodinné vztahy ve firmì dokumentuje Dùraz na týmovou práci Na rozdíl od jiných podnikù IG Watteeuw letos pøijímá nové zamìstnance, aby mohl efektivnì využít všech svých výrobních kapacit. Když o tom hovoøím s jednatelem a øeditelem v jedné osobì Ivanem Hrbáèem (podnik vede už ètvrtým rokem) a ptám se, proè se Watteeuw, na rozdíl od drtivé vìtšiny jiných, vyhnul krizi a nepotýká se s jejími dopady, je odpovìdí úsmìv, prozrazující spokojenost i hrdost, že skuteènost je právì taková. K úsmìvu je pøidáno vysvìtlení, že je to dáno jednak kvalitou a tím, že IG Watteeuw se dokázal na trhu uplatnit kombinací velmi dobrého designu a samozøejmì ceny. A k tomu šéf podniku dodává, že je tomu tak i proto, že dodává firmám, které se èasto podílejí na státních zakázkách. Takže staví také na urèité stabilitì, kdy se neprojevují výchylky v poptávce jako tøeba v automobilovém prùmyslu. František Lukeš pøi kompletování pøevodovky Jednatel a øeditel podniku v Brnì Ivan Hrbáè i pøípad, kdy zemøel èlen odborù, jehož syn patøí ke sportovním talentùm. Jenže to nìco stojí, bez otce by musel pøestat. Pomohly firma a odbory, které stejným dílem pøispívají na to, aby ve sportování mohl pokraèovat, než se rozhodne o jeho budoucnosti a tøeba se stane profesionálním sportovcem. A je tu i další vìc, kterou firma zjevnì pìstuje. Je to snaha o spolupráci s odbory. Samozøejmì, nejde o idylu, jsou i vypjatìjší situace, ale jak øíká Rudy Thoma: Dialog s odbory nechápu jako nìjakou konfrontaci, naopak, vidím ho jako hledání spoleèných øešení. Osobnì si myslím, že je dobré, když máte ve firmì silné odbory. Už proto, že pak máte jen jednoho partnera v dialogu. Když povedu podnik s 500 zamìstnanci a jsem konfrontován se 300 rùzných názorù, tak je tìžké se nìjak dohodnout. V pøípadì silných odborù vím, že hovoøí za vìtšinu lidí. Pokud budete odbory vnímat jako možnost komunikace se zamìstnanci, tak máte šanci dosáhnout lepších výsledkù. Myslím, že i dobrý vztah k odborùm byl jedním ze zdrojù našich úspìchù a toho, že firma zbohatla. Taková ozubená pøevodová kola umí jen málokdo Obrat a objem výroby za poslední ètyøi (jinde vìtšinou krizové) roky byly velmi stabilní. Ať už z hlediska poètu vyrobených pøevodovek èi tržeb. Také kapacita na letošní rok je již zcela vyprodaná, na pøíští rok je už z témìø tøí ètvrtin pokryta smlouvami. Samozøejmì, že ani pøi rozhovoru s manažerem Hrbáèem nemùže chybìt dotaz, týkající se pìstování rodinné atmosféry v podniku, který øídí. Co znamená pro nìho? Urèitì to, že firma si váží svých zamìstnancù. Váží si jich a snaží se dìlat hodnì vìcí pro jejich spokojenost, protože podle našeho názoru spokojený zamìstnanec je také motivovaný k tomu, abychom mohli uspìt na trhu a bojovat se stále zesilující konkurencí. To je jedna vìc. Druhá vìc, kde se projevují výhody rodinného charakteru soukromì vlastnìné firmy, spoèívá v tom, že rozhodovací procesy jsou velmi krátké v porovnání s velkými nadnárodními firmami. Mezi mnou a vlastníkem je jen jedna úroveò øízení. Jak se vám spolupracuje s odbory? Myslím, že dobøe. Už mnohokrát jsme si navzájem potvrdili, že naše cíle jsou velice podobné. Zejména v tom, že nám, jako zamìstnavateli, tak i odborové organizaci a zamìstnancùm, jde o to, aby tady firma pùsobila co nejdéle. Aby svými výsledky zajišťovala stabilitu a jistoty i pro naše zamìstnance. Myslím, že z toho vycházejí obì strany pøi každoroèním vyjednávání kolektivní smlouvy a pøi øešení problémù, které pøináší každodenní život. Další rozhovor se opìt stáèí k tématu Novì pøijatý zacvièovaný pracovník usazuje dílec pøed obrábìním rodinná atmosféra a firemní kultura. Na to, že na nìkteré vìci jsou jistì odlišné názory, ale jak si všiml i Kovák, obecnì u zamìstnancù pøevládá ten, že ve Wattteeuw pracují rádi. Líbí se jim pomìry ve firmì, to jak se jedná se zamìstnanci i jak se vedení podniku staví k dialogu s odbory. A øíkají, že jsou na to hrdi. Co k této skuteènosti øíká druhá strana, šéf podniku Ivan Hrbáè? Jen to, že jsem velkým zastáncem práce s lidmi a velkým zastáncem firemní kultury, která je postavena na oboustranné komunikaci, na týmovém pøístupu. To je to, co se tady snažíme budovat a tím podporovat další rùst naší firmy. Rùst ve smyslu spokojenosti zamìstnancù, rùst ve smyslu výsledkù týmové práce... My na jedné stranì musíme pracovat na tom, aby naši zamìstnanci byli spokojeni, ale spoleènì se snažíme nacházet vìci, jak naše výrobky a práci obecnì dìlat chytøeji. Tak, abychom byli schopni èelit i tìm našim konkurentùm, kteøí pùsobí v prostøedí s nižší cenou pracovní síly atd. Co nám k tomu pomáhá, je to, že souèástí naší firemní kultury nebo bohatství firmy je obrovské know how, které je reprezentováno tím, že celá vývojová základna se nachází tady v Brnì. To nás odlišuje od mnoha jiných, zahranièními majiteli vlastnìných firem, pùsobících nejen tady v Brnì, ale v celé ÈR. Celý proces obchodu, to znamená od marketingu až po servis hotového výrobku, je øízen odsud z Brna. To je vìc, která nám pøináší velkou konkurenèní výhodu. V okamžiku, kdy potøebujeme nìco vyøešit, kdy se potøebujeme o nìèem poradit, tak je to vše velmi operativní a okamžitì k dispozici. A vlastnì všichni díky tomu táhneme za jeden provaz. Je to jen na nás a nemáme se na co vymlouvat. Slova závìrem, ke kterým už není tøeba nic dalšího dodávat. František Vonderka Foto: autor Fotoalbum na https://www.facebook.com/pages/ Kov%C3%A1k/

6 6 KOVÁK èíslo srpna Servis Sociální rubrika Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Náhradní doby v zákonì o zamìstnanosti Èasto se hovoøí o dùležitosti náhradních dob v systému dùchodového pojištìní, kde mají význam pro zápoèet všech dob pøi výpoètu výše dùchodu. Slyšela jsem však též o náhradních dobách v souvislosti nároku na podporu v nezamìstnanosti. Jedná se o stejné doby a jaký mají význam pro výši podpory? Irena Ø., Cheb Náhradní doby, jak je uvádí zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, v urèitých pøípadech nahrazují u pojištìnce chybìjící doby dùchodového pojištìní. Výèet tìchto dob se v zákonì pomìrnì èasto mìní, èi pøesnìji redukuje. Jak správnì uvádíte, mají tyto doby vliv jak na nárok na dùchod vùbec, tak i na jeho výši. Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti uvádí náhradní doby zcela jinak a nezávisle. Jsou vyjmenovány v 41 odst. 3 tohoto zákona. Jedná se o doby: pøípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì, osobní péèe o dítì ve vìku do 4 let, osobní péèe o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního pøedpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, i III nebo ve stupni IV, pokud s uchazeèem o zamìstnání trvale žije a spoleènì uhrazují náklady na své potøeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro úèely dùchodového pojištìní považuje za osobu blízkou), výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základì smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udìlena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veøejné služby na základì smlouvy o výkonu veøejné služby, pokud rozsah vykonané služby pøekraèuje v prùmìru alespoò 20 hodin v kalendáøním týdnu, osobní péèe o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního pøedpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. Výše uvedené náhradní doby (èinnosti) mají vliv na vznik nároku na podporu v nezamìstnanosti. Jedná se o splnìní doby tzv. podmínky pøedchozího zamìstnání. Rozhodným obdobím pro posuzování této doby a tedy nároku na podporu v nezamìstnanosti jsou poslední dva roky pøed zaøazením do evidence uchazeèù o zamìstnání. Pro splnìní podmínky doby pøedchozího zamìstnání je rozhodující skuteènost, zda uchazeè o zamìstnání získal v rozhodném období zamìstnáním nebo jinou výdìleènou èinností dobu dùchodového pojištìní v délce alespoò 12 mìsícù. Náhradní doba mùže zásadnì ovlivnit i výši podpory v nezamìstnanosti. V bìžných pøípadech se výše podpory vypoète procentní sazbou z prùmìrného mìsíèního èistého výdìlku uchazeèe. Procentní sazba podpory v nezamìstnanosti èiní první 2 mìsíce podpùrèí doby 65 %, další 2 mìsíce podpùrèí doby 50 % a po zbývající podpùrèí dobu 45 % prùmìrného mìsíèního èistého výdìlku. Jestliže však uchazeè o zamìstnání splnil podmínku doby pøedchozího zamìstnání zapoètením náhradní doby a zároveò se tato doba posuzuje jako poslední zamìstnání, stanoví se podpora v nezamìstnanosti za první 2 mìsíce ve výši 0,15násobku, další 2 mìsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpùrèí dobu 0,11násobku prùmìrné mzdy v národním hospodáøství za 1. až 3. ètvrtletí kalendáøního roku pøedcházejícího kalendáønímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. V roce 2013 èiní v tìchto pøípadech výše podpory èástky Kè, Kè a Kè. Práva spotøebitele JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno Auto mìlo skryté vady Koupil jsem si starší auto, po sedmi týdnech jsem zjistil, že je v daleko horším stavu, než prodejce tvrdil. Hlavnì je v havarijním stavu motor, který potøebuje výmìnu. Mohu v této situaci nìco dìlat? Jak se mám bránit? J. Z., Sobìšice Ve Vašem pøípadì mi chybí informace; nevím, s kým jste uzavøel kupní smlouvu. Musím tedy vzít v úvahu obì možnosti. Máte-li kupní smlouvu s autobazarem, mùžete auto reklamovat. Záruèní doba je 24 mìsícù. Prodávající ji mùže zkrátit pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, nesmí na Vás èinit jakýkoli nátlak a již vùbec tak nesmí uèinit jednostrannì. I pøi výslovném souhlasu kupujícího však nemùže záruèní lhùtu zkrátit na ménì než 12 mìsícù. Pokud byl prodávajícím pùvodní majitel jako soukromá osoba, máte 6 mìsícù na to, abyste u nìj uplatnil odpovìdnost za vady. Musíte vycházet ze zásady, že prodávající je povinen Vás upozornit na veškeré závady prodávané vìci. Musí sdìlit všechny vady, o kterých ví, a nic nezatajit. Pokud tak neuèiní, zakládá to Váš nárok: 1. od smlouvy odstoupit, 2. nárok na slevu. Záleží to na konkrétním rozsahu vady. Vady musíte u prodávajícího uplatnit bez zbyteèného odkladu, abyste se pøípadnì mohl domáhat svých nárokù u soudu. Mùžete tak uèinit nejpozdìji do 6 mìsícù. I v tomto pøípadì máte nárok na náhradu nákladù, které jsou spojené s uplatnìním vad.

7 Servis 5.srpna KOVÁK èíslo 27 7 Benefity jako součást kolektivního vyjednávání Na straně jedné zaměstnavatel, na straně druhé zaměstnanci. Na jedné straně snaha o co nejvyšší úspory a zvyšování efektivity, na straně druhé potřeba ochránit pracovní místa, růst mezd a sjednané benefity. Každá dobře fungující firma si uvědomuje, že spokojenosti a loajality zaměstnanců lze dosáhnout jen souladem dobrých podmínek pro práci s patřičným ohodnocením a zajímavými nenárokovými benefity. A ty mohou mnohdy vyřešit i skutečně zablokovanou situaci a otevřít cestu k oboustranně výhodné kolektivní smlouvě. Na začátku každého kolektivního vyjednávání bývá předložení požadavků jedné ze stran, které otevírá dialog o změnách kolektivních smluv. Může jít o požadavky na úpravy mezd, pracovněprávních vztahů, oblasti dovolených, odstupného, ale i benefitů, mezi které dnes standardně patří podnikové stravování nebo využívání stravenek, příspěvků na dovolené, volnočasové aktivity, zdravotní péči a vzdělávání. Pokud se podobný proces odehrává v rozměru jedné konkrétní firmy a jedné nebo více odborových organizací, jež u zaměstnavatele působí, hovoříme o podnikové kolektivní smlouvě. Jestliže se podobný dialog otevře na úrovni zaměstnaneckých svazů a organizací zaměstnavatelů, dostáváme se do oblasti kolektivních smluv vyššího stupně. V obou případech ale podmínky vyjednané v kolektivní smlouvě zavazují obě strany k jejich plnění a jakákoli další změna se může odehrávat jen formou vzájemného souhlasu. Cílem je ideální stav Cílem kolektivního vyjednávání je dosáhnout dohody, která se v maximální míře přiblíží oprávněným požadavkům obou stran. Správně vyjednaná kolektivní smlouva pak obsahuje i vyjmenování zaměstnaneckých benefitů, tedy například systém příspěvků na stravování, dovolenou, penzijní připojištění, ale i benefity ve formě příspěvků na volnočasové aktivity, zdravotní péči, až třeba po nárok na slevy ve firemních prodejnách, pokud takovými firma disponuje. Nezanedbatelnou součástí jsou také věcné (nepeněžní) dary zaměstnavatele pro zaměstnance. K nim patří i poukázky. Převážně jsou určeny k životním jubileím a pracovním výročím, ale mohou se rovněž využívat jako dárek za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, například jako ocenění práce členů výboru odborové organizace pro zaměstnance firmy či společnosti. Dále se dají použít jako ocenění za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, které jdou nad rámec pracovních úkolů uvedených v pracovní smlouvě. Dalším oceněním může být celoroční práce s mládeží nebo s důchodci bývalými zaměstnanci organizace. Je potřeba říci, že tohoto institutu sestále nevyužívá dostatečně. Je řada firem, která má v kolektivních smlouvách institut daru k výročím, ovšem používá peněžní prostředky, jež podléhají zdanění a pojistnému. Výhoda použití poukázky např. CADHOC do výše 2000 Kč za rok a zaměstnance je nesporná. Známe i případy, kdy zaměstnavatel má ve smlouvě částku převyšující daný limit a řeší to čistě, a to kombinací dárkových kuponů CADHOC a poukázek na volnočasové aktivity, zdraví a kulturu, např. UNIŠEK+. Schůdné řešení je vždy k nalezení. Je nezpochybnitelné, že základní odměnou za práci je mzda nebo plat. Ale nefinanční benefit má neustále místo při odměňování zaměstnanců. Ať jde o finančně zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, rekondiční pobyty nebo poskytování půjček či sociálních výpomocí. Jen dobře napsaná a pro všechny srozumitelná kolektivní smlouva, v níž jsou rozumně nastavené požadavky na růst mezd a mix benefitů, se může stát základem, na kterém lze stavět i v dalších letech. pokraèování na str. 8

8 8 KOVÁK èíslo srpna Køížovka Exkluzivní sada èajù, vìnovaná spoleèností Le Cheque Déjeuner s.r.o., je výhrou pro úspìšného luštitele køížovky. Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 4. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u: (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH

PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PROBLEMATIKA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNÌ V ZEMÌDÌLSTVÍ S NÁVAZNOSTÍ NA PROBLEMATIKU MZDOVÉ ÚROVNÌ ZAMÌSTNANCÙ V ZEMÌDÌLSKÝCH PODNICÍCH SOCIÁLNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013

Globální akce proti rizikové zamìstnanosti 2013 33 3 RIZIKOVÉ 5 6 SOCIÁLNÍ 7 ZAMÌSTNÁVÁNÍ Leták IndustriAll ke dni akcí PRÁVA SPOTØEBITELE Užiteèná pøíruèka ke stažení PRÁVO Kdy vzniká nárok na ošetøovné KOMPENZACE Když není vyplaceno odstupné TÝDENÍK

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Požadujeme konec levné práce v Èechách

Požadujeme konec levné práce v Èechách 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. záøí 2015 CENA: 6 KÈ 2 Stanovy OS KOVO Zaèíná první kolo diskuse k pøípadným zmìnám 5 Zdraví Jak je to s plánovanou zdravotní péèí v zahranièí 6

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

V Nìmecku o budoucnosti automobilek

V Nìmecku o budoucnosti automobilek 31 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 2 Vzdìlávání 4 6 7 Jde o finanèní gramotnost Zamìstnanost Jaké jsou globální trendy Regiony Co nového v Praze a srdci Èech Exekuce

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem

Kolektivní vyjednávání zùstává hlavním tématem TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. bøezna 2013 CENA: 6 KÈ 11 2 KURZ UK Studují souèasné odbory KONFERENCE Krize a rizikové zamìstnávání Støípky z Pøedsednictva a Rady OS KOVO v Hradci Králové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Kováci bodovali v TPCA

Kováci bodovali v TPCA TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 29. dubna 2013 CENA: 6 KÈ 6 STAROBNÍ DÙCHOD Kdy do nìho nejdøíve? ENERGIE Nové prùkazy pro budovy 17 8 VZDÌLÁVÁNÍ Pøedstavujeme dva nové kursy Kováci bodovali

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO

Otevøenì o všech problémech Zasedalo Pøedsednictvo a Rada OS KOVO 34 2 Nezamìstnanost 3 Kovák se zeptal ministra v demisi Pøedèasné volby Odpovìdi v naší pøedvolební anketì Na Pøedsednictvu a Radì OS KOVO v Hradci Králové byla diskutována mnohá aktuální témata od nového

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DOPADY NA ZAMÌSTNANCE A PODNIKY SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Spojuje zájem o budoucnost Kovák navštívil poboèku svìtoznámého koncernu Bosch v Jihlavì

Spojuje zájem o budoucnost Kovák navštívil poboèku svìtoznámého koncernu Bosch v Jihlavì 3 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. února 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Pracovní 7 9 Palèivé Seriál k NOZ Do práva se opìt vrací pojem výmìnek úraz Kdy lze krátit odškodnìní Bydlení Co vše mìní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Postoj ÈMKOS k volbám

Postoj ÈMKOS k volbám TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. kvìtna 2013 CENA: 6 KÈ 21 4 6 PRÁVO 2 MLADÍ Diskuse i zábava v Chomutovì CESTOVÁNÍ Naše pozvánka na Maltu NEZAMÌSTNANOST Jak to vidí sami nezamìstnaní SPOTØEBITELE

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu

Jak jsou na tom kováci v plzeòském Panasonicu 7 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 2 9 11 Konference KS Automobilový prùmysl O èem se jednalo v Jihlavì Odvìtvová sekce zvolila a Litomìøicích nového pøedsedu

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností

KOVO: èesko-slovenská výmìna zkušeností 11 2 Trh práce Pøedpovìï dalšího vývoje je nejlepší od roku 2008 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 15. èervna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Dovolená Kdy vzniká nárok a jak ji lze èerpat 5 Regiony Co

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Informace pøedsedkynì

Informace pøedsedkynì 7 Roèník 51 Praha 5. dubna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více