Dialog s odbory pøináší ovoce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dialog s odbory pøináší ovoce"

Transkript

1 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw vyrábìjí i pøevodovky pro horské lanovky. Pøi práci jsme zastihli Ladislava Myslivce (vlevo) a Vratislava Cymbála. Dialog s odbory pøináší ovoce Øíkají svornì zástupce majitele i vedení v IG Watteeuw IG Watteeuw v Brnì je v prvé øadì synonymem pro pøevodové skøínì, jejich souèásti a ozubená kola nejvyšší kvality. Nejen u mikrokorigovaných ozubených kol s životností 25 let napadá srovnání se švýcarskými hodinkami. Jenže tyto mají prùmìr až dva metry. Ovšem se stejnou pøesností. Nìkteré výrobní procesy, vèetnì užívaných strojù, tìžko hledají ve svìtì srovnání. pokraèování na str. 4 J. Zavadil konèí jako pøedseda ÈMKOS Dìje se tak v souvislosti s tím, že pøijal nabídku a uchází se jako nestraník o místo v poslanecké snìmovnì z prvního místa pražské kandidátky ÈSSD. Svoje rozhodnutí Jaroslav Zavadil zdùvodnil tím, že z parlamentních lavic mùže mnohem úèinnìji pomoci prosazovat požadavky, se kterými vystupoval od roku 1989 jako odboráø. Za svoje priority v parlamentu oznaèil závìry obsažené ve Vizi ÈMKOS, aktuálnì pak napø. prosazení K VÌCI Kovák nemìní jen podobu Vážení ètenáøi, dostává se vám do rukou èíslo èasopisu Kovák, které je do urèité míry zlomové. A nejedná se pouze o zmìnu, které jste si jistì všimli na první pohled tedy o nové logo. Byla spuštìna i facebooková stránka Kováka na adrese: https://www.facebook.com/pages/ Kov%C3%A1k/ Nová, modernìjší tváø èasopisu se Vám, doufáme, bude líbit. Pøestože je grafika velmi dùležitá, dobrý obsah mùže jen podpoøit, nikoli nahradit. A zde vidíme jednu majetkových pøiznání, možnosti lidového referenda èi zavedení registraèních pokladen. Zavadil na tiskové konferenci také zopakoval, že v pøípadì svého zvolení za žádných okolnosti nepøijme místo ve vládì. Funkci pøedsedy ÈMKOS oficiálnì složí na listopadovém zasedaní její rady. S tím, že konfederaci pak až do øádného sjezdu v dubnu 2014 povedou jeho souèasní zástupci Václav Pícl a Radka Sokolová. Zavadilovo rozhodnutí kandidovat do z dùležitých rolí elektronických médií v rozšíøení informaèních možností. Napøíklad v umísťování fotografických alb a videomateriálù z akcí svazu, z èlenských organizací a výrobních závodù, z mezinárodního dìní Dobrá fotografie èasto nahradí tisíc slov. Pøestože je kladen stále vyšší dùraz na elektronické služby, papírová forma Kováka má snìmovny podpoøili i pøítomní pøedstavitelé ÈMKOS, mezi nimi i pøedseda OS KOVO Josef Støedula. Ten také dodal, že odbory hodlají Zavadilovu práci v parlamentu kriticky sledovat. Josef Støedula rovnìž oznámil, že ÈMKOS v souèasné dobì pøipravuje katalog požadavkù, s nimiž chce konfrontovat všechny kandidáty. Stìžejními body v nìm budou jejich postoje k sociálnímu dialogu, nezamìstnanosti a výkonnosti èeské ekonomiky. (red) a bude mít nezastupitelné místo v životì svazu. Redakce hodlá do budoucna prohlubovat interakci všech tìchto forem s jasným cílem aby se každý ètenáø mohl ke svým informacím dostat zpùsobem, jaký nejvíce vyhoví právì jemu. Aby byly k dispozici informace, které zaujmou nejen obsahem, ale i pestrou, zajímavou formou. Vaše redakce Kováka

2 2 KOVÁK èíslo srpna Zaznamenáno Konec recese nebo sebeklam? ÈMKOS k vývoji èeské ekonomiky Èeský statistický úøad zveøejnil pøedbìžné odhady o vývoji hrubého domácího produktu za druhé ètvrtletí Vyplývá z nich, že hrubý domácí produkt, zmìøený srovnatelnì s minulými ètvrtletími, meziroènì o 1,2 % klesl, ale ve srovnání ho teï údajnì spatøili. Podrobnìjší pohled na pøedbìžnì odhadnutá ètvrtletní statistická data jak o HDP, ale také na poslední data o vývoji v klíèových odvìtvích jakými jsou prùmysl a stavebnictví, èi v zahranièním obchodì nebo na skomírající poptávku domácností, na dùsledky tlumení vládních investièních výdajù, narùstající zpoždìní v èerpání evropských dotací apod., nás bohužel vybízí k velké støízlivosti. Nelze nevidìt tu èást zprávy ÈSÚ, která uvádí, že HDP byl ve srovnání s druhým ètvrtletím minulého roku podle pøedbìžného odhadu meziroènì níže o 1,2 %, a za celé 1. pololetí dokonce o 1,8 %! Bohužel se tak zatím potvrzuje odhad odborù z minulého roku, že celoroènì letos bude HDP proti loòsku nižší o více než jedno procento. (Celý text prohlášení lze nalézt na: KOS/2013/HDP2Q2013.pdf) K aktuálnímu vývoji èeské ekonomiky vystupoval v médiích i pøedseda OS KOVO Ukazatel 2. ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí ètvrtletí 2013 Míra zamìstnanosti (%) 54,5 54,9 54,8 54,5 55,3 Obecná míra nezamìstnanosti (%) 6,7 7,0 7,2 7,4 6,7 Míra ekonomické aktivity (%) 58,4 59,0 59,1 58,9 59,3 s 1. ètvrtletím letošního roku byl naopak o 0,7 % vyšší. ÈMKOS k této informaci vydala prohlášení, ve kterém se mj. praví: Pro ty, kteøí po již šesti po sobì jdoucích ètvrtletních poklesech stále netrpìlivì vyhlíželi ono povìstné svìtélko na konci tunelu, Josef Støedula. (Vystoupení pro Radiožurnál lze shlédnou prostøednictvím Facebooku: https://www.facebook.com/pages/kov%c3%a1k/ Odkaz je umístìn i na stránkách (red) Odešel navždy Ve støedu 31. èervence zemøel ve vìku 66 let spoluzakladatel a dlouholetý èlen odborového svazu KOVO a kamarád, kolega Karel Macura. Byl pracovníkem ostravské Nové huti závodu Válcovny. Stál u zrodu novodobého svazu KOVO, až do svého odchodu do dùchodu øadu let pùsobil v jeho pøedsednictvu a radì. Byl bojovným zastáncem sociální spravedlnosti ve spoleènosti, solidarity a jednoty odborù, stavìl se rozhodnì proti všem snahám o její oslabení. Nikdy nelitoval èasu ani sil, které odborovému hnutí vìnoval. Poslední rozlouèení s kolegou Karlem Macurou se konalo 7. srpna v obøadní síni høbitova v Ostravì-Vítkovicích. Karle, tvoje zkušenosti a nasazení pro vìc odborù nám budou velmi chybìt. Stále však budeš žít v našich vzpomínkách. Èest Tvé památce! Blahopøejeme Své ANO si v èeskobudìjovické katedrále sv. Mikuláše sobotu 24. srpna øekli Bc. Jana Èáchová a Ing. Roman Bureš. Ing. Bureš je od zaèátku letošního roku vedoucím jihoèeského regionálního pracovištì OS KOVO. Pøidáváme se k jeho spolupracovníkùm a na dálku mu i jeho manželce touto cestou dodateènì blahopøejeme. Všem ostatním sdìlujeme tuto novinku: v Kováku bychom chtìli zveøejòovat i informace o významných životních událostech èlenù OS KOVO. Míníme tím nejen svatby, dosažení akademické hodnosti, popø. získání nìjakého mimoøádného ocenìní, ale i významná kulatá a pùlkulatá životní jubilea (asi od padesátin výše, byť výjimka i zde potvrzuje pravidlo). Chtìli bychom tak ukázat, že kováci jsou velkým kolektivem, který žije pestrým a plnohodnotným životem, v nìmž to zdaleka není jen o práci. Rubriku chceme tvoøit ve spolupráci s vámi. Vy o zlomových životních událostech èi jubilantech dodáte informace (nejradìji doplnìné i fotografiemi) a my je pak zveøejníme na stránkách (a to i na tìch internetových) Kováka. (red) Inflace v èervenci Inflace, vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem, dosáhla v èervenci 2013 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,4 %. Míra inflace, vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spotøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 12 mìsícù, byla v èervenci 2,2 %. Bleskový odhad meziroèního rùstu HICP (harmonizovaný index spotøebitelských cen) pro eurozónu za èervenec 2013 je 1,6 %, jak uvedl Eurostat. (ap) Koneènì zvýšení minimální mzdy Dne 1. srpna 2013 nabylo úèinnosti naøízení vlády è. 210/2013 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 567/2006 Sb., o minimální mzdì, o nejnižších úrovních zaruèených mezd, o vymezení ztíženého pracovního prostøedí a o výši pøíplatku ke mzdì za práci ve ztíženém pracovním prostøedí, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Tímto naøízením vlády se koneènì po více než šesti letech zvyšuje minimální mzda. Od 1. srpna 2013 tedy èiní minimální mzda namísto Kè mìsíènì novì Kè, došlo tedy k jejímu navýšení o 6,25 %. V hodinovém vyjádøení èiní minimální mzda 50,60 Kè za hodinu práce namísto 48,10 Kè. Ustanovení o minimální mzdì se vztahuje jak na podnikatelskou, tak i nepodnikatelskou sféru a vztahuje se i na dohody o pracích konaných mimo pracovní pomìr (dohoda o pracovní èinnosti a dohoda o provedení práce). Na výši minimální mzdy je navázána i výše pøíplatku za práci ve ztíženém pracovním prostøedí. Podle 117 zákoníku práce èiní tento pøíplatek nejménì 10 % hodinové sazby minimální mzdy. S úèinností od 1. srpna 2013 tak èiní minimální výše pøíplatku za práci ve ztíženém pracovním prostøedí 5,10 Kè za hodinu práce, a to v pøípadì stanovené týdenní pracovní doby v délce 40 hodin. V pøípadì stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodin èiní minimální hodnota pøíplatku 5,40 Kè za hodinu práce, pøi pracovní dobì v délce 38,75 hodin týdnì pak 5,20 Kè. I nadále samozøejmì platí, že pøíplatek náleží za každý ztìžující vliv definovaný v 6 tohoto naøízení vlády. (ap) Celý èlánek vèetnì tabulek, výjímek a porovnání minimálních mezd v Evropì najdete na

3 Zaznamenáno 26. srpna KOVÁK èíslo 28 3 Setkání mladých kovákù z Jihoèeského kraje a Kraje Vysoèina Legrace na vodì i vzdìlávání Kormidelnice Nikola s bratrem Milanem Vydrou. Ve dnech èervence se uskuteènilo setkání mladých kovákù z Jihoèeského kraje a Kraje Vysoèina. Celkem se tohoto setkání zúèastnilo 21 osob (z toho 8 neèlenù) z Jihoèeského kraje. Jednalo se nejen o setkání spojené se školením. Místem setkání byla vodácká základna kemp v Ratajích nad Sázavou. Po pøevzetí lodního vybavení a krátké vodácké instruktáži v podobì pravidel, jak se správný vodák chová, se vydali po proudu øeky Sázavy. Cílovým místem a zároveò prvním táboøištìm se stal vodácký kemp U Hrocha, kousek za mìstem Sázava. Druhý den se, dle plánu, uskuteènilo školení BOZP. Obsahovalo zajímavá témata, napø.: Pracovní úrazy, první pomoc Školení BOZP zaujalo každého. Háèek se obèas chytne lodi naštìstí to dopadlo dobøe. Po veèeøi se mladí opìt sešli a rozvinula se debata k rannímu školení, která trvala do pozdních veèerních hodin. Oficiální zakonèení setkání mladých kovákù se Mladí kováci na øece Sázavì. Dana Stodùlková ze ZO OS KOVO ÈZ, a.s. Strakonice. Zkušený vodák Karel Vydra ze ZO OS KOVO pøi a.s. Jihostroj, Velešín. konalo v nedìli v kempu Metaz v Týnci nad Sázavou. Školení pro mladé, ať už v oblasti BOZP, pracovního práva èi v oblastech sociálních, jsou vždy pøínosem. Mají tak možnost se pøítomného lektora dotázat a ve složitých zákonech si tak øadu vìcí ujasnit. Setkání také ukázalo, že neèlenové obrací myšlení pozitivním smìrem v souvislosti s odbory. Nìkteøí nahlas vyslovili, že pokud u nich bude zøízena základní Ráno v kempu. Louèení bylo tìžké, ale nìkteøí to brali s humorem. na pracovišti, pracovnì-lékaøská péèe, ochranné pracovní pomùcky, zbyteèné naøízení k bezpeènosti práce, alkohol a omamné látky na pracovišti a mnohé další. Následovala plavba loïmi opìt po øece Sázavì do druhého táboøištì RS Poddubí známé též jako Kemp U Boøka. odborová organizace, urèitì se rádi aktivnì zapojí. Veronika Pileèková Foto: autorka Fotoalbum na https://www.facebook.com/ pages/kov%c3%a1k/

4 4 KOVÁK èíslo srpna Zaznamenáno pokraèování ze str. 1 Mateøský podnik v Belgii byl založen v roce Je souèástí skupiny BMT Group. Když se firma pøi rozšiøování produkce rozhlížela po východní Evropì a padlo jí oko na ÈR. Prokurista Rudy Thoma: Nebyla to náhoda. Vìdìli jsme, že ÈR má velkou prùmyslovou tradici a že Èeši mají zlaté ruèièky. To platí stále, i když dnes najdete ménì kvalifikovaných odborníkù, což na zaèátku byla silná stránka Èeska. Chyba bude zøejmì ve školství. A možná i v tom, že každý chce sedìt u poèítaèe a stále ménì lidí ví o tom, co se dìje ve výrobì a pøi zpracování produktu. To je škoda. skladovací halu. Odbory mají v podniku svoji vlastní místnost. Zlatomír v ní ovšem odmítá sedìt. Nechce být, aèkoli by to bylo možné a opakovanì mu to i nabízeli, plnì uvolnìným pøedsedou. Dále má své místo v nástrojárnì: Chci, aby lidi vidìli, že jsem jeden z nich. Když procházíme podnikem a hovoøíme s lidmi u strojù, je vidìt, že lidé šéfa odborù jako jednoho ze svého støedu berou. Lidé vìdí, že odbory jsou tu pro nì: Když pøijde nový zamìstnanec, s každým si pohovoøím. Ne v kanceláøi, ale u mašiny. Øíkám, nejdu tì lákat do odborù, ale kdybys mìl nìjaký problém, tak pøijï, od toho jsme tady. Takže kdyby Pøedseda ZO OS KOVO Zlatomír Vyhòák u CNC soustruhu typu Victor na názorném pøíkladu vysvìtluje, proè firma potøebuje kvalifikované lidi s IQ Podnik v Brnì byl založen v roce 1996, pùvodnì pod názvem BMT ÈR s.r.o. V prvních ètyøech letech pøevažovala výroba nad montážemi pøevodových skøíní, ale postupnì se od roku 2000 zaèala struktura produkce výraznì mìnit, a to díky získání kontraktù na dodávky pøevodových skøíní pro výrobce vlakových, tramvajových souprav a souprav metra. Každoroènì jim jich dodají kolem Tvoøí 98 % produkce. Hlavním odbìratelem je Bombardier. Ale nejen on využívá kvality z Brna. Jsou to mj. i firmy Siemens, Alstom France, Alstom China, CAF, Huynadai Není to ale jen o kolejích. Zákazníkem Bròanù je i výrobce lanovek Leitner èi producenti zemìdìlských strojù, jako napø. známý výrobce kombajnù New Holland. Odbory bodují èiny Firma v Brnì v souèasné dobì zamìstnává pøes tøi stovky lidí. Dnes už jen pamìtníci vzpomínají na èasy, kdy se zaèínalo v opuštìném skladišti na brnìnské periferii. Patøí k nim i pøedseda ZO OS KOVO Zlatomír Vyhòák, pracovník s èíslem 17. Tehdy jsme se myli v kýblu, když jsme potøebovali stùl a židle, museli si je vypùjèit z opuštìné budovy vedle. Dost lidí tehdy odešlo. Dnes by to tu nepoznali. Moderní podnik, všude èisto, krásné šatny se sprchami, závodní jídelna s výbìrem z nìkolika jídel, právì dostavìli novou Z montáže pøevodovek Kovák v rozhovoru s belgickým prokuristou Rudy Thomou nìco pøijï. A k tomu dodávám Nejlepší bude, když nepøijdeš a problémy mít nebudeš. Ale kdyby byly, dveøe jsou otevøené. Lidé to vìdí. I to, že když s problémem pøijdou, odbory se za nì postaví. A dokážou vyjednat pro zamìstnance nejlepší možné podmínky. Zabírá to. Ze tøi stovek zamìstnancù jsou dvì tøetiny v OS KOVO Péèe o firemní kulturu Co ještì zaujme. Mnozí bìhem rozhovorù zdùrazòují, že o vstøícnost vùèi zamìstnancùm se snaží i firma. Jak øíká belgický prokurista Rudy Thoma, tímto pøístupem se vyznaèoval zakladatel firmy Alfons Watteeuw, jeho ètyøi synové šli v otcových stopách. Patøilo k ní, že každého nového zamìstnance pøijímal sám majitel. Rudy Thoma to zažil pøed 23 lety: V Belgii jsem znal skoro osmdesát procent zamìstnancù podle køestních jmen. To tehdy byla skuteènì rodinná firma. Lidé se navzájem znali. Poøádaly se i firemní spoleèenské veèírky... Když byl nìjaký problém v práci nebo i v životì, tak si to øekli a øešili problémy spoleènì a to vedlo i k zlepšování pracovních vztahù. Vytváøí se atmosféra vzájemné dùvìry. To je dobré pro každou organizaci Poznáte lépe lidi i problémy. Ne že vám to nìkdo hlásí, ale z osobního rozhovoru. Když nìkoho znáte podle køestního jména, tak je to nìco jiného, než že je to zamìstnanec èíslo 675 Když už po pozdravu víte, že Pepa má dobrý nebo špatný den Tehdejší belgické pomìry se zmìnily. Už kvùli rùstu firmy a vytváøení dceøiných spoleèností vznikla nová mìøítka a zmìnila se situace, ale to podstatné v práci s lidmi se podnik snaží stále zachovat. Poøádají se firemní spoleèenské akce, na které zvou i dùchodce. Nyní je chtìjí zvát i do výroby, aby vidìli, co se zmìnilo. Podnìt vzešel z odborù. A jejich šéf øíká: Jsem hrdý na to, jak se firma chová k zamìstnancùm. Na to, že i když je krize, tak jsme schopni se s vedením dohodnout na navýšení platù aspoò o inflaci. Že postupuje podle toho, že nejvìtším bohatstvím firmy jsou lidé. Podle toho, že mašiny si mùžete koupit kdekoli, ale schopné a motivované lidi ne. Zájem o dialog s odbory Lidé ve IG Watteeuw skuteènì hrají hlavní roli. Nejen proto, že zdejší èasto velmi složité výrobní procesy zvládají jen skuteèní machøi. Firma si jich cení. Tomu odpovídají i platy. Pro dìlnické profese letos prùmìrnì Kè, bílé límeèky pak Vydává OS KOVO IÈO: Redakèní uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakèní rada: J. Švec - pøedseda, tel.: Grafická úprava Matouš Johanides Vydáno ve vydavatelství Enigma s.r.o. Objednávky vyøizuje redakce Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., odštìpný závod-praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ÈR E 4605 Správné znìní tajenky z èísla 26: Ke vzdìlání mohou pomoci naše šeky Le Cheque Déjeuner. Správnì luštila a štìstí pøi losování mìla Marta Caletková z Kopøivnice. Blahopøejeme! Dostane výhru od Le Cheque Déjeuner. Køížovky pro nás vyrábí nakladatelství Enigma. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 3. a 17. záøí).

5 Zaznamenáno 26. srpna KOVÁK èíslo Kè hrubého. Pøípadná práce navíc je dobrovolná a je dobøe ocenìna. A nejde jen o platy, které mnohde jinde asi vyvolají i kapku závisti. Jsou i další benefity. Tøináctý plat, pøíspìvek na stravenky, stabilizaèní odmìny, další zamìstnanecké výhody, napø. každoroèní oèkování proti chøipce. Zamìstnavatel pamatuje i na pøíspìvek na sportovní vyžití. Letos ètvrt milionu. V létì díky tomu probìhlo sjíždìní Sázavy, kterého se zúèastnilo nìkolik desítek lidí. Rodinné vztahy ve firmì dokumentuje Dùraz na týmovou práci Na rozdíl od jiných podnikù IG Watteeuw letos pøijímá nové zamìstnance, aby mohl efektivnì využít všech svých výrobních kapacit. Když o tom hovoøím s jednatelem a øeditelem v jedné osobì Ivanem Hrbáèem (podnik vede už ètvrtým rokem) a ptám se, proè se Watteeuw, na rozdíl od drtivé vìtšiny jiných, vyhnul krizi a nepotýká se s jejími dopady, je odpovìdí úsmìv, prozrazující spokojenost i hrdost, že skuteènost je právì taková. K úsmìvu je pøidáno vysvìtlení, že je to dáno jednak kvalitou a tím, že IG Watteeuw se dokázal na trhu uplatnit kombinací velmi dobrého designu a samozøejmì ceny. A k tomu šéf podniku dodává, že je tomu tak i proto, že dodává firmám, které se èasto podílejí na státních zakázkách. Takže staví také na urèité stabilitì, kdy se neprojevují výchylky v poptávce jako tøeba v automobilovém prùmyslu. František Lukeš pøi kompletování pøevodovky Jednatel a øeditel podniku v Brnì Ivan Hrbáè i pøípad, kdy zemøel èlen odborù, jehož syn patøí ke sportovním talentùm. Jenže to nìco stojí, bez otce by musel pøestat. Pomohly firma a odbory, které stejným dílem pøispívají na to, aby ve sportování mohl pokraèovat, než se rozhodne o jeho budoucnosti a tøeba se stane profesionálním sportovcem. A je tu i další vìc, kterou firma zjevnì pìstuje. Je to snaha o spolupráci s odbory. Samozøejmì, nejde o idylu, jsou i vypjatìjší situace, ale jak øíká Rudy Thoma: Dialog s odbory nechápu jako nìjakou konfrontaci, naopak, vidím ho jako hledání spoleèných øešení. Osobnì si myslím, že je dobré, když máte ve firmì silné odbory. Už proto, že pak máte jen jednoho partnera v dialogu. Když povedu podnik s 500 zamìstnanci a jsem konfrontován se 300 rùzných názorù, tak je tìžké se nìjak dohodnout. V pøípadì silných odborù vím, že hovoøí za vìtšinu lidí. Pokud budete odbory vnímat jako možnost komunikace se zamìstnanci, tak máte šanci dosáhnout lepších výsledkù. Myslím, že i dobrý vztah k odborùm byl jedním ze zdrojù našich úspìchù a toho, že firma zbohatla. Taková ozubená pøevodová kola umí jen málokdo Obrat a objem výroby za poslední ètyøi (jinde vìtšinou krizové) roky byly velmi stabilní. Ať už z hlediska poètu vyrobených pøevodovek èi tržeb. Také kapacita na letošní rok je již zcela vyprodaná, na pøíští rok je už z témìø tøí ètvrtin pokryta smlouvami. Samozøejmì, že ani pøi rozhovoru s manažerem Hrbáèem nemùže chybìt dotaz, týkající se pìstování rodinné atmosféry v podniku, který øídí. Co znamená pro nìho? Urèitì to, že firma si váží svých zamìstnancù. Váží si jich a snaží se dìlat hodnì vìcí pro jejich spokojenost, protože podle našeho názoru spokojený zamìstnanec je také motivovaný k tomu, abychom mohli uspìt na trhu a bojovat se stále zesilující konkurencí. To je jedna vìc. Druhá vìc, kde se projevují výhody rodinného charakteru soukromì vlastnìné firmy, spoèívá v tom, že rozhodovací procesy jsou velmi krátké v porovnání s velkými nadnárodními firmami. Mezi mnou a vlastníkem je jen jedna úroveò øízení. Jak se vám spolupracuje s odbory? Myslím, že dobøe. Už mnohokrát jsme si navzájem potvrdili, že naše cíle jsou velice podobné. Zejména v tom, že nám, jako zamìstnavateli, tak i odborové organizaci a zamìstnancùm, jde o to, aby tady firma pùsobila co nejdéle. Aby svými výsledky zajišťovala stabilitu a jistoty i pro naše zamìstnance. Myslím, že z toho vycházejí obì strany pøi každoroèním vyjednávání kolektivní smlouvy a pøi øešení problémù, které pøináší každodenní život. Další rozhovor se opìt stáèí k tématu Novì pøijatý zacvièovaný pracovník usazuje dílec pøed obrábìním rodinná atmosféra a firemní kultura. Na to, že na nìkteré vìci jsou jistì odlišné názory, ale jak si všiml i Kovák, obecnì u zamìstnancù pøevládá ten, že ve Wattteeuw pracují rádi. Líbí se jim pomìry ve firmì, to jak se jedná se zamìstnanci i jak se vedení podniku staví k dialogu s odbory. A øíkají, že jsou na to hrdi. Co k této skuteènosti øíká druhá strana, šéf podniku Ivan Hrbáè? Jen to, že jsem velkým zastáncem práce s lidmi a velkým zastáncem firemní kultury, která je postavena na oboustranné komunikaci, na týmovém pøístupu. To je to, co se tady snažíme budovat a tím podporovat další rùst naší firmy. Rùst ve smyslu spokojenosti zamìstnancù, rùst ve smyslu výsledkù týmové práce... My na jedné stranì musíme pracovat na tom, aby naši zamìstnanci byli spokojeni, ale spoleènì se snažíme nacházet vìci, jak naše výrobky a práci obecnì dìlat chytøeji. Tak, abychom byli schopni èelit i tìm našim konkurentùm, kteøí pùsobí v prostøedí s nižší cenou pracovní síly atd. Co nám k tomu pomáhá, je to, že souèástí naší firemní kultury nebo bohatství firmy je obrovské know how, které je reprezentováno tím, že celá vývojová základna se nachází tady v Brnì. To nás odlišuje od mnoha jiných, zahranièními majiteli vlastnìných firem, pùsobících nejen tady v Brnì, ale v celé ÈR. Celý proces obchodu, to znamená od marketingu až po servis hotového výrobku, je øízen odsud z Brna. To je vìc, která nám pøináší velkou konkurenèní výhodu. V okamžiku, kdy potøebujeme nìco vyøešit, kdy se potøebujeme o nìèem poradit, tak je to vše velmi operativní a okamžitì k dispozici. A vlastnì všichni díky tomu táhneme za jeden provaz. Je to jen na nás a nemáme se na co vymlouvat. Slova závìrem, ke kterým už není tøeba nic dalšího dodávat. František Vonderka Foto: autor Fotoalbum na https://www.facebook.com/pages/ Kov%C3%A1k/

6 6 KOVÁK èíslo srpna Servis Sociální rubrika Ing. Marcela Høíbalová, specialistka na sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Náhradní doby v zákonì o zamìstnanosti Èasto se hovoøí o dùležitosti náhradních dob v systému dùchodového pojištìní, kde mají význam pro zápoèet všech dob pøi výpoètu výše dùchodu. Slyšela jsem však též o náhradních dobách v souvislosti nároku na podporu v nezamìstnanosti. Jedná se o stejné doby a jaký mají význam pro výši podpory? Irena Ø., Cheb Náhradní doby, jak je uvádí zákon è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, v urèitých pøípadech nahrazují u pojištìnce chybìjící doby dùchodového pojištìní. Výèet tìchto dob se v zákonì pomìrnì èasto mìní, èi pøesnìji redukuje. Jak správnì uvádíte, mají tyto doby vliv jak na nárok na dùchod vùbec, tak i na jeho výši. Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti uvádí náhradní doby zcela jinak a nezávisle. Jsou vyjmenovány v 41 odst. 3 tohoto zákona. Jedná se o doby: pøípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì, osobní péèe o dítì ve vìku do 4 let, osobní péèe o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního pøedpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, i III nebo ve stupni IV, pokud s uchazeèem o zamìstnání trvale žije a spoleènì uhrazují náklady na své potøeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro úèely dùchodového pojištìní považuje za osobu blízkou), výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základì smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udìlena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veøejné služby na základì smlouvy o výkonu veøejné služby, pokud rozsah vykonané služby pøekraèuje v prùmìru alespoò 20 hodin v kalendáøním týdnu, osobní péèe o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního pøedpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I. Výše uvedené náhradní doby (èinnosti) mají vliv na vznik nároku na podporu v nezamìstnanosti. Jedná se o splnìní doby tzv. podmínky pøedchozího zamìstnání. Rozhodným obdobím pro posuzování této doby a tedy nároku na podporu v nezamìstnanosti jsou poslední dva roky pøed zaøazením do evidence uchazeèù o zamìstnání. Pro splnìní podmínky doby pøedchozího zamìstnání je rozhodující skuteènost, zda uchazeè o zamìstnání získal v rozhodném období zamìstnáním nebo jinou výdìleènou èinností dobu dùchodového pojištìní v délce alespoò 12 mìsícù. Náhradní doba mùže zásadnì ovlivnit i výši podpory v nezamìstnanosti. V bìžných pøípadech se výše podpory vypoète procentní sazbou z prùmìrného mìsíèního èistého výdìlku uchazeèe. Procentní sazba podpory v nezamìstnanosti èiní první 2 mìsíce podpùrèí doby 65 %, další 2 mìsíce podpùrèí doby 50 % a po zbývající podpùrèí dobu 45 % prùmìrného mìsíèního èistého výdìlku. Jestliže však uchazeè o zamìstnání splnil podmínku doby pøedchozího zamìstnání zapoètením náhradní doby a zároveò se tato doba posuzuje jako poslední zamìstnání, stanoví se podpora v nezamìstnanosti za první 2 mìsíce ve výši 0,15násobku, další 2 mìsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpùrèí dobu 0,11násobku prùmìrné mzdy v národním hospodáøství za 1. až 3. ètvrtletí kalendáøního roku pøedcházejícího kalendáønímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. V roce 2013 èiní v tìchto pøípadech výše podpory èástky Kè, Kè a Kè. Práva spotøebitele JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno Auto mìlo skryté vady Koupil jsem si starší auto, po sedmi týdnech jsem zjistil, že je v daleko horším stavu, než prodejce tvrdil. Hlavnì je v havarijním stavu motor, který potøebuje výmìnu. Mohu v této situaci nìco dìlat? Jak se mám bránit? J. Z., Sobìšice Ve Vašem pøípadì mi chybí informace; nevím, s kým jste uzavøel kupní smlouvu. Musím tedy vzít v úvahu obì možnosti. Máte-li kupní smlouvu s autobazarem, mùžete auto reklamovat. Záruèní doba je 24 mìsícù. Prodávající ji mùže zkrátit pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, nesmí na Vás èinit jakýkoli nátlak a již vùbec tak nesmí uèinit jednostrannì. I pøi výslovném souhlasu kupujícího však nemùže záruèní lhùtu zkrátit na ménì než 12 mìsícù. Pokud byl prodávajícím pùvodní majitel jako soukromá osoba, máte 6 mìsícù na to, abyste u nìj uplatnil odpovìdnost za vady. Musíte vycházet ze zásady, že prodávající je povinen Vás upozornit na veškeré závady prodávané vìci. Musí sdìlit všechny vady, o kterých ví, a nic nezatajit. Pokud tak neuèiní, zakládá to Váš nárok: 1. od smlouvy odstoupit, 2. nárok na slevu. Záleží to na konkrétním rozsahu vady. Vady musíte u prodávajícího uplatnit bez zbyteèného odkladu, abyste se pøípadnì mohl domáhat svých nárokù u soudu. Mùžete tak uèinit nejpozdìji do 6 mìsícù. I v tomto pøípadì máte nárok na náhradu nákladù, které jsou spojené s uplatnìním vad.

7 Servis 5.srpna KOVÁK èíslo 27 7 Benefity jako součást kolektivního vyjednávání Na straně jedné zaměstnavatel, na straně druhé zaměstnanci. Na jedné straně snaha o co nejvyšší úspory a zvyšování efektivity, na straně druhé potřeba ochránit pracovní místa, růst mezd a sjednané benefity. Každá dobře fungující firma si uvědomuje, že spokojenosti a loajality zaměstnanců lze dosáhnout jen souladem dobrých podmínek pro práci s patřičným ohodnocením a zajímavými nenárokovými benefity. A ty mohou mnohdy vyřešit i skutečně zablokovanou situaci a otevřít cestu k oboustranně výhodné kolektivní smlouvě. Na začátku každého kolektivního vyjednávání bývá předložení požadavků jedné ze stran, které otevírá dialog o změnách kolektivních smluv. Může jít o požadavky na úpravy mezd, pracovněprávních vztahů, oblasti dovolených, odstupného, ale i benefitů, mezi které dnes standardně patří podnikové stravování nebo využívání stravenek, příspěvků na dovolené, volnočasové aktivity, zdravotní péči a vzdělávání. Pokud se podobný proces odehrává v rozměru jedné konkrétní firmy a jedné nebo více odborových organizací, jež u zaměstnavatele působí, hovoříme o podnikové kolektivní smlouvě. Jestliže se podobný dialog otevře na úrovni zaměstnaneckých svazů a organizací zaměstnavatelů, dostáváme se do oblasti kolektivních smluv vyššího stupně. V obou případech ale podmínky vyjednané v kolektivní smlouvě zavazují obě strany k jejich plnění a jakákoli další změna se může odehrávat jen formou vzájemného souhlasu. Cílem je ideální stav Cílem kolektivního vyjednávání je dosáhnout dohody, která se v maximální míře přiblíží oprávněným požadavkům obou stran. Správně vyjednaná kolektivní smlouva pak obsahuje i vyjmenování zaměstnaneckých benefitů, tedy například systém příspěvků na stravování, dovolenou, penzijní připojištění, ale i benefity ve formě příspěvků na volnočasové aktivity, zdravotní péči, až třeba po nárok na slevy ve firemních prodejnách, pokud takovými firma disponuje. Nezanedbatelnou součástí jsou také věcné (nepeněžní) dary zaměstnavatele pro zaměstnance. K nim patří i poukázky. Převážně jsou určeny k životním jubileím a pracovním výročím, ale mohou se rovněž využívat jako dárek za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, například jako ocenění práce členů výboru odborové organizace pro zaměstnance firmy či společnosti. Dále se dají použít jako ocenění za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru, které jdou nad rámec pracovních úkolů uvedených v pracovní smlouvě. Dalším oceněním může být celoroční práce s mládeží nebo s důchodci bývalými zaměstnanci organizace. Je potřeba říci, že tohoto institutu sestále nevyužívá dostatečně. Je řada firem, která má v kolektivních smlouvách institut daru k výročím, ovšem používá peněžní prostředky, jež podléhají zdanění a pojistnému. Výhoda použití poukázky např. CADHOC do výše 2000 Kč za rok a zaměstnance je nesporná. Známe i případy, kdy zaměstnavatel má ve smlouvě částku převyšující daný limit a řeší to čistě, a to kombinací dárkových kuponů CADHOC a poukázek na volnočasové aktivity, zdraví a kulturu, např. UNIŠEK+. Schůdné řešení je vždy k nalezení. Je nezpochybnitelné, že základní odměnou za práci je mzda nebo plat. Ale nefinanční benefit má neustále místo při odměňování zaměstnanců. Ať jde o finančně zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, rekondiční pobyty nebo poskytování půjček či sociálních výpomocí. Jen dobře napsaná a pro všechny srozumitelná kolektivní smlouva, v níž jsou rozumně nastavené požadavky na růst mezd a mix benefitů, se může stát základem, na kterém lze stavět i v dalších letech. pokraèování na str. 8

8 8 KOVÁK èíslo srpna Køížovka Exkluzivní sada èajù, vìnovaná spoleèností Le Cheque Déjeuner s.r.o., je výhrou pro úspìšného luštitele køížovky. Køížovku sponzoruje a cenu pro výherce poskytla spoleènost Le Cheque Déjeuner s.r.o. Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 4. záøí na doruèovací adrese redakce nebo na u: (Vyluštìní tajenky z minulého èísla najdete u tiráže na str. 4)

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Nová cesta pro Evropu

Nová cesta pro Evropu 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. dubna 2014 CENA: 6 KÈ 2 6 Starobní 7 8 VI. sjezd ÈMKOS Delegáti vyberou nového pøedsedu konfederace dùchod V jakém pøípadì lze penzi ještì navýšit

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Pod Radegastem se opìt práci daøí

Pod Radegastem se opìt práci daøí 12 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 16. èervna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 Hmotná 8 9 Setkání Kolektivní vyjednávání Uèíme se pochopit finanèní Rozvahu nouze Kdo a kdy má nárok na tuto pomoc Historie

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Unikátní smlouva podepsána!

Unikátní smlouva podepsána! 5 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 10. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 5 6 8 9 NOZ Co nese nicotnost právních jednání Danì Kdy je sleva na vyživované vnouèe Vzdìlávání Distanèní kurs marketingové

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

V JMA Hodonín neudávají jen smìr vodì

V JMA Hodonín neudávají jen smìr vodì 5 5 Preventivní 9 programy Srovnáváme nabídku zdravotních pojišťoven ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. bøezna 2015 CENA: 6 KÈ 8 Práva spotøebitele Jaké jsou povinné zmìny v oznaèování

Více

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA 40 4 Hyundai/Kia 8 9 Hmotná 10 v Praze Výmìna zkušeností i spoleèné akce Zdraví Poskytování pracovnì-lékaøských služeb nouze Kdy vzniká nárok na pomoc TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. prosince

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Stop rizikové zamìstnanosti

Stop rizikové zamìstnanosti 30 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 9. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 CESTOVÁNÍ 4 5 PØÍSPÌVEK 6 Ischia: ostrov, který léèí REGIONY Co nového ve Zlínském kraji NA PÉÈI Kdo a kdy na nìj má nárok BYDLENÍ

Více

S podnikem rostly i odbory

S podnikem rostly i odbory 35 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. øíjna 2013 CENA: 6 KÈ 3 6 Alkohol 7 Cestování Øím láska na první pohled a návykové látky Jaké kontroly na pracovišti jsou možné Ocel Nejvìtší výrobci

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY 10. 4. 2008 - TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení

3/2008 SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ DOPRAVY 10. 4. 2008 - TOP HOTEL PRAHA VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STR. 43. Aktivity Sdružení 3/2008 Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 tel.: +420 241 040 111 fax: +420 241 040 170 e-mail: sdruzeni@cesmad.com Aktivity Sdružení Jak správnì postupovat

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38 Obsah Klubové zprávy Nìkolik vìt výkonného redaktora...2 Èerpání finanèních prostøedkù ÈRK za rok 1999...2 Rok 2000 nejen ve Vašem poèítaèi...3 Holice byly a budou...5 11. Mezinárodní setkání radioamatérù

Více