Červenec - srpen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červenec - srpen 2007"

Transkript

1 Červenec - srpen ,- Kč 75 Zpravodaj městského úřadu též na Školní rok 2006/2007 skončil Rozdání vysvědčení většinou radost v očích dětí, smutek u těch, kteří učení nezvládli a zkazili si prázdniny, předsevzetí ostatních, že se příští rok polepší a už konečně se začnou i učit. Poslední zvonění pro deváťáky, rozloučení se školou do které chodili devět dlouhých let. Květiny. Slzy. Škola končí!!! Ať žijí prázdniny!!! Hlavně, aby byly pro vás všechny, milé děti a učitelé, krásné a bezpečné a abychom se všichni ve zdraví opět v září v naší milé školičce v plném počtu sešli. A vám, deváťáci, kteří se do své alma mater budete vracet už jen na skok, na návštěvu nebo, což je velice krásné, až jako rodiče svých dětí, z celého srdce přeji, abyste se v zatím pro vás zcela neznámé a možná i těžké budoucnosti dobře a odpovědně orientovali a rozhodovali, abyste byli zdravě ctižádostiví a kritičtí nejen k druhým, ale i k sobě, abyste se nezpronevěřili dobrému vychování, které vám do vínku dali vaši rodiče, rodina a škola, aby z vás byli zdraví, krásní, pracovití, poctiví, vzdělaní a vstřícní lidé a abyste lásku, obětavost a vstřícnost svým rodičům a rodině dokázali vrátit a rozdávat i potřebným bližním. Letošní školní rok sice začal v září velice slibně, ale již od října se začaly vršit problémy jeden za druhým dlouhodobá nemoc paní učitelky 5.třídy zapřičinila přidělení jejích hodin a třídnictví ostatním kolegům do konce školního roku, což bylo pro nás všechny značně náročné a vyčerpávající. Dalším náporem na učitelský sbor bylo suplování za tři kolegyně, které čerpaly studijní volno v závěru svého vysokoškolského studia na státní závěrečné zkoušky. Sv. Vojtěch se dočkal Jak jsme vás již informovali v minulých PL, požádalo město Pyšely o dotaci na restaurování Socha sv. Vojtěcha Nepř íjemným zásahem do života školy bylo v prosinci rozhodnutí statika k uzavření staré budovy školy z důvodu havarijního stavu stropu. Štěstí, že škola má k dis-pozici nově vybudované pracovny pro vý-uku anglického jazyka a rodinné výchovy, do kterých byly dvě třídy ze staré budovy okamžitě přestěhovány. Šatny 1. 5.třídy byly umístěny do tříd, šatna pro 6. 9.třídu je umístěna v jedné místnosti. Provoz družiny a činnost keramického kroužku též nebyla přerušena. Činnost školy probíhala ve stísněných poměrech, ale kvalita práce těmito nouzovými opatřeními nijak snížena nebyla. Obecní úřad rok před vyhlášením havarijního stavu ve staré škole nechal vypracovat stavební plány Pohled na školu po přístavbě na přístavbu tělocvičny a přestavbu celé školy viz webové stránky školy Na tuto akci je již vydáno stavební povolení. V současné době MěÚ zajišťuje fi nanční zdroje na realizaci stavby jedná se o částku 65 mil.kč. Pokud vše se podaří, začne se se stavebními pracemi na jaře příštího roku. Bezpečnost dětí, kvalita školní práce a řádný provoz školy nebudou v žádném případě ohroženy. Věřím, že se tak velké dílo za vzájemné spolupráce a vstřícnosti všech, tj. pracovníků MěÚ, učitelského sboru a ostatních pracovníků školy, žáků, rodičovské a ostatní veřejnosti, podaří a přispěje k dalšímu povznesení a rozkvětu našeho města. Mgr. Vladimír Paclík soch sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Krajský úřad Středočeského kraje na základě naší žádos poskytl dotaci ve výši 100 síc korun a to na restaurování sochy sv. Vojtěcha. Na základě doporučení MěÚ Benešov, odboru kultury a Národního památkového ústavu byl jako zhotovitel díla vybrán akademických sochař pan Vojtěch Adamec. Celkové náklady na opravu sochy jsou vyčísleny na ,- Kč. Práce započnou v červenci t.r., oprava má být dokončena v polovině listopadu. Až půjdete na Loretu, nezapomeňte si prohlédnout, jak vypadá socha sv. Vojtěcha dnes a pak můžete porovnat její stav po skončení práce. Brzy se začne kolem sochy stavět lešení, které ji skryje na několik měsíců. Těšíme se, že pak opět bude důstojnou dominantou, vítající poutníky na Loretu. M.P. 1

2 ZE ŽIVOTA OBCE červenec Golf Vážení, Jak jste se již zajisté doslechli, v Pyšelích připravujeme projekt výstavby golfového hřiště. Ne všichni mají povědomí o vývoji tohoto sportu, jeho zajímavostech a výhodách pro dotčené obce. Dovolte nám tedy, abychom Vás na stránkách Pyšelských listů postupně seznámili s historií golfu a dalšími výše zmíněnými aspekty. První golfové hřiště na území České republiky bylo postaveno v roce 1904 v Karlových Varech. Hned rok nato bylo otevřeno golfové hřiště v Mariánských Lázních. Počet domácích hráčů, zvláště před první světovou válkou a během dvacátých let minulého století byl nepatrný. Z toho důvodu se začátky golfu skutečně českého odvozují až od aktivity rodiny Ringhofferů těsně před první světovou válkou, která vyústila v úpravu soukromého pozemku u o b c e Volešovice na golfové hřiště. V roce 1926 byl v Praze Motole založen první opravdu český golfový klub a v roce 1928 se zrodil druhý český klub, Golfový klub Líšnice, jejímiž významnými členy byli Jan Masaryk a Adolf Hoffmeister. Centrem českého golfu, kde se konala většina turnajů, bylo od roku 1934 hřiště v Motole. V roce 1930 se zde hrálo první národní mistrovství na rány o putovní Masarykův pohár. V roce 1935 bylo otevřeno nové hřiště v Karlových Varech a v roce 1937 se zde konaly dvě první velké soutěže, obě Amatérská mistrovství ČSR. Na podzim roku 1938 došlo k okleštění republiky a odejmutí pohraničních území. Český golf tím ztratil možnost hry na třech hřištích, která spadala do odtržených území. Válka, která vypukla , samozřejmě ovlivnila i český golf. Nejvíce se to projevilo v tom, že řada předválečných golfi stů přestala golf hrát a již se nikdy ke golfu nevrátila. V prvních t ř e c h pováleč ných letech nabral rozvoj golfu v Č SR opě t obrátky. V roce 1946 byl založen Golf Club Mariánské Lázně a to lidmi, kteří přišli osídlit vylidněné pohranič í. Jedním z nich byl i válečný letec a hrdina, Ivo Tonder. Přišel únorový puč 1948 a s ním totalitní vláda komunistů. Změny života celé společnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. V tělovýchově se to projevilo záhy po Všesokolském sletu. Všechny kluby či sportovní spolky musely být zrušeny nebo se musely včlenit do celostátní totalitní organizace. V roce 1952 byl také podniknut pokus o likvidaci golfu na Líšnici a v roce 1953 hrozilo rozorání i krásnému mariánskolázeňskému hřišti. Naštěstí k tomu nedošlo a Mariánské lázně se staly na téměř deset let hlavním stř ediskem českého golfu. Paradoxem totality byla skutečnost, že současně s likvidací jednoho golfového hřiště ve středních Čechách vyrůstalo pod rukama nadšenců obnovované golfové hřiště v Karlových Varech. Padesátá léta minulého století byla pro existenci golfu v ČSR nejnebezpečnější. Totalitní moc v golfu spatřovala projev západního způsobu života, což bylo považováno za ideologickou Proto byl golf jako buržoazní sport na všech úrovních diskriminován. diverzi. Jedinou jímkou byl tolerantní postoj krajských tělovýchovných orgánů v západočeských lázních, které ponechaly golfu místo i ve svých tělovýchovných strukturách. Šedesátá léta znamenala pro golf nový rozvoj. V polovině šedesátých let využil český golf mírného politického oteplování a navázal sportovní kontakty se zahraničím. Na mezinárodní akce začali přijíždět golfi sté ze Švédska, Rakouska a Německa. Sedmdesátá léta byla ve znamení hájení získaného postavení a obrany proti sílící zlovůli nadřízených orgánů. V roce 1979 se podařilo díky obětavosti a nadšení řady golfistů uspořádat v Mariánských Lázních Mistrovství Evropy juniorů.. Tato akce byla po organizační stránce neobyčejně úspěšná a všemi zúčastněnými kladně hodnocena. V osmdesátých letech k nám již pravidelně zajížděly velké zahraniční skupiny hráčů na Mezinárodní mistrovství na rány. Během devadesátých let došlo k značnému nárůstu počtu hráčů a klubů. Vyrostla řada nových golfových hřišť. V České republice se podařilo uspořádat několik profesionálních turnajů nejvyšší profesionální ligy. Golf se stal na samém konci dvacátého století v České republice vyhledávaným, dynamicky se rozvíjejícím sportem. To jsme však již v současnosti, která dává dobré předpoklady pro rozvoj golfu ve 21. století, a tím i napomáhání regionálnímu rozvoji na všech úrovních. Pokračování příště Loreta invest a.s.

3 červenec 2007 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Dne 15. června 2007 se narodil manželům Ladislavě a Richardu Pášovým syn Daniel. Přejeme celé rodině hodně radosti z chlapečka, hodně zdraví, štěstí a pohody. V červenci a srpnu slaví svá významná životní jubilea tito spoluobčané: Paní Anna Popelková ( domov důchodců), pan Jan Sládek z Pyšel, paní Marie Kolínová, pan Miroslav Lážnovský ze Zaječic, paní Miluška Milfajtová z Pyšel, paní Jana Lochmannová z Pyšel a paní Hedvika Landová. Oslavencům přejeme hodně a hodně zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let života. Vítáme nové spoluobčany Do Pyšel se přihlásili tito noví občané: bratři Martínek a Jiřík Benešovi, paní Marcela Wágnerová, paní Dagmar Jíšová s dětmi Luckou a Radkem, paní Monika Bergmanová s dcerou Monikou. Do svého nového domu se přistěhovali manželé Jan a Martina Schreinerovi s dětmi Janem a Terezkou. Do domova důchodců pan František Los, pan Otomar Pleva a František Novák. Do Kovářovic se přistěhovali paní Jindřiška Walderová a pan Petr Walder s dcerou Maruškou a pan Marian Klásek. Žádost Vážení občané, obracím se na Vás s prosbou o pomoc při udržování čistoty v našem městě. Někteří občané pečují nejen o své zahrádky, ale upravují si i prostranství vně plotu. Těm moc za tuto práci děkuji a ostatní prosím, aby posekali trávu i před svými ploty. Dále upozorňují na nové dopravní značení a žádám o respektování těchto značek. Předejdete tak případným pokutám za nesprávné parkování, či nedodržování rychlos-. Děkuji za pochopení. S. Vosický, starosta města MALÉ NÁMĚSTÍ NA KONCI HUSOVI ULICE Deska cti Z OBCE Paní Hana Žabová tímto děkuje poctivému nálezci zdravotních brýlí panu Jiřímu Krátkému z Pyšel. Po její výzvě v minulých PL jí přišel pan Krátký nalezené brýle odevzdat. Ještě jednou díky. Děkujeme za rychlou a velmi dobrou práci skupině p. P. Smutného při likvidaci starého poničeného potrubí k odtoku dešťové vody a položení nového potrubí před našim domem v Nádražní ulici a současně na počátku ulice Ke koupališti. Před několika lety při pokládání zatím nepoužitého telefonního vedení do země, byl tento úsek třikrát rozkopaný a potrubí poničeno tak, že na místě zbyly jenom zbytky úlomky potrubí a voda se ztrácela do země a narušovala obvodové zdivo. Děkujeme všem, kteří se na obnově potrubí podíleli, zejména největším pracantům panu Papučíkovi, V. Virágovi a panu Novákovi. Rodina Zoubkova Oznámení 3

4 ŽIJÍ MEZI NÁMI červenec 2007 Vážená redakce měsíčníku Pyšelské listy, rád bych se Vám ozval se svým ohlasem na Váš příznivě podnětný článek! V červnovém čísle Pyšelských listů byla otištěna krásná vzpomínka na paní učitelku Annu Cílovou. Je to medailónek, který přiblížil a připomenul osobnost tvůrčího pedagoga, který má stále v srdci své bývalé studenty a žáky. Shodou okolností se mi článek dostal do rukou několik týdnů poté, co jsem se konečně odhodlal a po předchozí domluvě, paní učitelku u ní doma s úctou, kytičkou a poděkováním navštívil. Kontaktní adresu jsem obdržel od rodiny Kostrhounovy z Pyšel. V mém vědomí se mi často vybavují osobnosti učitelů, kantorů nebo VÝROČÍ profesorů o nichž vím, že jsem měl to štěstí, že jsem je ve svém životě mohl potkat. Právě proto jsem se rozhodl, paní učitelku Cílovou navštívit. V Senohrabech učila jen krátkou dobu, takže naše obec ani nebyla ve zmíněném článku PL uvedena. Nicméně se mi sympatické a pozitivní vzpomínky zřetelně zachovaly. Především to byly vlastenecké a sokolské písně, které jsme někdy v období let s paní Annou Cílovou ve třídě zpívali. Nezapomenu na její písně: Stuhu československou si za čepici dám, Lví silou, vzletem sokolím a další. Písně byly procítěny národním sebevědomím a proto jsou v nás také trvale uchovány. Také se mi vybavuje slovní hříčka. Zachovala se z hodiny českého jazyka. Tvrdošíjně jsme se spolužáky tvrdili, že poznat kde se píše tvrdé y je jednoduché, a tedy žádný problém. Stačí si říci hovorově dobrej, bejt nebo tejden a je zřejmé co máme bez váhání napsat. Paní učitelka Cílová prohlásila a co zejtra a s úsměvem nás vyvedla z předchozího omylu. Při mé návštěvě mě uvítala paní, z níž vyzařoval klid a tvůrčí elán. Zdrojem této pohody bude zřejmě i zabývání se historií pyšelských hasičů. Této otázce se plně věnuje a to důkladným a pečlivým zpracováním, psaním a vedením kroniky tohoto hnutí. Pokud se na stránkách kroniky objevily fotografi e mladých soutěžících na okresních přeborech nebo i přeborech vyšších kategorií paní učitelka jen jakoby mimochodem poznamenala to jsou moje děti Mnoho zdraví, radosti ze života a duševních a fyzických sil paní učitelce Anně Cílové přeje její bývalý žák, Alex Bezděk Spisovatel, pedagog, redaktor mládežnických časopisů, vedoucí skautingu, Jestřáb. Pod těmito všemi přízvisky můžeme vnímat osobnost Jaroslava Foglara. Pro náš kraj má obzvlášť velký význam. Nedaleko odsud, u Ledče n/s. na břehu Sázavy ve Sluneční zátoce působil jako vedoucí letních skautských táborů. Sluneční zátoka a její okolí bylo rovněž dějištěm mnoha dobrodružných příběhů popsaných v jeho knihách. Zde na břehu Sázavy se konají každoročně tradiční setkání u památníku letních táborů vedených J. Foglarem v době od roku 1925 do roku Letos v roce 100. výročí narození spisovatele se konalo v červnu rovněž velké setkání doprovázené programem a vzpomínkami. Jednalo se zároveň o připomenutí existence nejstaršího skautského oddílu Pražská dvojka vedeného tímto pedagogem. Jaroslav Foglar se narodil v Praze V ranném dětství mu zemřel otec a žil pak nadále jen s matkou starším bratrem. 4 Jaroslav Foglar Bratr přivedl Jaroslava Foglara již ve studentských letech ke skautingu. Toto hnutí za něj silně zapůsobilo a začal se mu aktivně věnovat. Navštěvoval skautský oddíl 48. klub oldskautů Jestřábi. Podle tohoto názvu dostal později přezdívku jestřáb, kterou užíval až do konce svého života. Jaroslav Foglar vystudoval Veřejnou obchodní školu a byl zaměstnán několik let jako úředník ve velké obchodní firmě Stein. Mimo své zaměstnání se J. Foglar velmi intenzivně věnoval skautingu i literární tvorbě. Psal knihy s dobrodružnou tématikou pro mládež, byl redaktorem časopisu Mladý hlasatel, Junák a Vpřed. Roku 1934 byla v nakladatelství Melantrich vydána první Foglarova kniha Přístav volá. V roce 1936 to pak byla kniha Boj o první místo a o rok později knížka Hoši od Bobří řeky. Literární tvorba J. Foglara byla velmi bohatá. Z jeho velkého množství děl jsou velmi známé na příklad Chata v jezeří kotlině, Záhada hlavolamu, Tajemná Řásnovka, Poklad Černého delfína, Modrá rokle. J. Foglar napsal také dvě divadelní hry: Tábor ve Sluneční zátoce a Tajemství Jezerní kotliny. Snad nejznámějším dílem jsou Rychlé šípy, které oslovovaly mnoho generací. Bě hem okupace byla literární i skautingová činnost pedagoga J. Foglara zastavena. Nesměly vycházet ani časopisy pro mládež. Těsně po válce byla literární činnost i skautingové hnutí obnoveno, ale v roce 1948 bohužel znovu ukončeno. V padesátých letech působil J. Foglar jako vychovatel mládeže. Nadále psal a roku 1965 se na trhu objevila kniha Tajemná Řásnovka. Začaly také vycházet Rychlé šípy s novými příběhy. Později v sedmdesátých letech se Jaroslav Foglar věnoval práci s oddílem a publikoval v časopisech. Znovu oslovoval velké množství mládeže svými příběhy i skautským způsobem života vedeného k čestnosti, pracovitosti a přátelství. V sedmdesátých letech psal seriály Modrá rokle a Ztracený kamarád. Tyto příběhy ilustroval výtvarník Karel Saudek. Po roce 1989 začalo opět vycházet mnoho dobrodružných příběhů, J. Foglar byl osloven medii a chodil na besedy se čtenáři. Jeho zdraví ho však začínalo zrazovat a musel být několikrát hospitalizován v pražské nemocnici. V roce jeho devadesátin uspořádalo Muzeum hl.m. Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů. Vyšlo tehdy také jubilejní 15. vydání knihy Hoši od Bobří řeky s pamětním listem. 23. ledna 1999 podlehl Jaroslav Foglar těžké nemoci a zemřel v Praze v Thomayerově nemocnici. Jeho dílo i nadále oslovuje mnoho čtenářů i příznivců skautingu, jeho myšlenky jsou dosud živé. B. Dauthová

5 červenec 2007 LÉKAŘ RADÍ Jak poznáte, že Vaše dítě fetuje? Blíží se doba prázdnin a s tím i větší pravděpodobnost kontaktu Vašeho dítěte s neznámými dětmi, ale i dospělými. Fetování je jedním z nejnebezpečnějších sociálně patologických faktorů naší doby. Je jistě rozdíl v nálezu cigarety s marihuanou a zjištěným rozpíchaných paží po opakovaných aplikacích heroinu. V prvé řadě je však třeba pochopit, že se Vaše dítě začíná měnit. Příznaků bývá více a nemusí být odlišné od běžných projevů dospívání. V prvních fázích závislosti se dotyčný většinou chová normálně. Teprve po určité době je možné konstatovat, že se syn nebo dcera změnil. Jaké to bývají nejčastější změny? - změna oblečení, určitá četba a hudba v souvislosti s drogami, - začnete nacházet pomůcky k aplikaci drogy, přes speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, lžičky, lahve od alkoholických nápojů, apod., - výrazné změny v chování, agresivita, lhaní, - krádeže v domácnosti, půjčování si peněz, - náladovost a podrážděnost, - předtím zdravě vyhlížející kluk či dívka začnou vypadat neduživě, - tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení kam, - větší nejasné fi nanční výdaje, - náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek, - nastala ztráta či změna kvalitních přátel, dochází ke vzdalování se od normálních vrstevníků. U dětí a dospívajících je časté napojení se na nevhodné, často starší přátele. To je velmi závažný příznak. - atd. Poznat na dětech bezprostřední účinky drogy je pro rodiče velmi těžké. Proto je zapotřebí si dětí pozorně všímat delší dobu. K orientaci v nejistotě rodičům dobře poslouží například kniha MUDr. Karla Nešpora: Vaše děti a návykové látky a nebo Alkohol, drogy a vaše děti. V případě nejvyšší nouze viz. MUDr. Pavel Biskup, prak cký lékař pro dě a dorost Jak se žije v Domově pro seniory Pyšely STALO SE V měsíci květnu proběhlo v našem domově velké malování. Ani to nám však nezabránilo v konání tradičních kulturních akcí, které jsou u nás pravidelně pořádány. V měsíci květnu náš domov již tradičně navštívily děti z Mateřské školy v Pyšelích. Předvedly nám krásné vystoupení, které nacvičily pod dohledem svých paní učitelek, a kterým potěšily všechny klienty našeho domova. Z tohoto setkání mají vždy naši klienti velikou radost, snad proto, že si sami mohou zavzpomínat na své dětství a jistě také pro to, že ze společnosti malých dětí se srdce i duše každého z nich velice potěší. Dále u nás proběhly jako každý rok jarní sportovní hry. Soutěžilo se v 5ti. disciplínách: metaná, šipky, hod na branku, jízda na ortopedu a hod na cíl. Všichni účastnicí si oblékli sportovní dresy se jménem našeho domova a vrhli se do sportování. Celé květnové dopoledne měli možnost zkusit si a zúčastnit se každé sportovní disciplíny. Odpoledne potom proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a odměnění vítězů i ostatních účastníků sportovních her. Bylo nás pět, ano, jako v románu K. Poláčka VÝLETY A CESTOVÁNÍ Náš výlet směr Davle začal v Čerčanech. Trať, kterou jsme jeli je vyhlášena za nejhezčí úsek podle řeky Sázavy. První obcí, kterou vláček projížděl bylo Poříčí nad Sázavou. Vzniklo sloučením tří osad Balkovice, Poříčí a Kouty. Což vysvětlují i dva kostely. Ve středu obce je kostel sv. Petra a Pavla s 32 úzkými sdruženými okénky ve věži z poloviny 12. století. Na opačné straně u soutoku Konopišťského potoka se Sázavou v místě někdejších Balkovic stojí kostel sv. Havla asi z r Žulový balvan u trati připomíná vítěznou husitskou bitvu pod vedením Jana Žižky. V Poříčí žil sochař, malíř a jevištní výtvarník Václav Pavlík. V létě zajížděl herec F. Filipovský. Vláček projel Pecerady a pokračoval pod Zbořeným Kostelcem do Týnce. Hrad nazvaný Kostelec dal postavit Václav II. na konci 13.století. Později od J. Lucemburského získal hrad Jan Sádlo ze Smilkova. Potom loupežnický rytíř Kuneš z Dubé ( údajně vnuk J. Žižky), který jej v roce 1449 ubránil před Zd.Konopišťským ze Štemberka. O rok později hrad ale Zdeněk dobyl a po sedmnácti letech Panská jednota Jiřího z Poděbrad hrad dobyla a rozbořila. Od té doby je nazýván Zbořený Kostelec. V 19. stol. tuto zříceninu navštívil i K.H. Mácha. V r bylo založeno občanské družení, které má zájem památku zachránit a oživit. V Týnci se nachází románská rotunda z 11. století a o něco mladší jsou pozůstatky hradu v Týnci. V rotundě je jediná porodnice netopýrů v Čechách. Možná k tomu posloužilo i to, že v 18. století byl v rotundě dokonce 5

6 VÝLETY A CESTOVÁNÍ červenec 2007 chlívek. V Týnci se narodil operní pěvec K. Veselý, v Brodcích byla Janečkova továrna na výrobu dílů k motorkám Jawa, bydlela tu Márinka Stichová, velká láska K.H. Máchy. Spisovatel K. Nový vzpomínal, jak v dětství rozvážel chleba od svého otce na vozíku až k továrně Jawa. Projeli jsme Chrást a vjeli do obce Krhanice a Prosečnice. V Krhanicích se narodil herec Otakar Brousek st., poblíž měla chatu Jiřina Šejbalová a je i v těchto místech pohřbena. V Prosečnici je bývalé plicní sanatorium. Na stavbu přispěl i T.G.Masaryk. Za 2. světové války to byla kasárna SS. Dnes je tady Pneumologická klinika 1. lékařské fakulty UK. Za zmínku dále stojí Kamenný Přívoz, rodiště spisovatele Jana Morávka. Je to bývalá osada plavců, vorařů, skaláků a dřevorubců. Místní vodaři přebírali v Čerčanech vory od svých kolegů z Vysočiny. Jejich život popsal J. Morávek ve svých románech. O nenávisti dvou plaveckých rodů v knize Divočina, výpověď o tvrdé práci lamačů kamene je popsána v knize Skalní plemeno. Známý je baladický příběh Byl na Sázavě přívoz, z doby hospodářské krize je to román Opuštěná řeka. V roce 1953 popsal poválečné období v povídce Plavecký mariáš ( zfi lmován s J. Marvanem). Dva roky před smrtí sepsal paměti U nás na Sázavě. Při silnici do Jílového vznikl Morávkův sad každý rok za každé nově narozené dítě tu byl vysazen ovocný stromek. Na místním hřbitově odpočívá většina Morávkových hrdinů. Trať vede poblíž Jílového, kam si pravděpodobně uděláme samostatný výlet příští rok. Celou tuto nejkrásnější trasu kolem Sázavy doplňuje Žampašský most, který vede přes údolí Kocour. Místo je nazýváno Kocourský viadukt. Tento most je nejvyšší kamenný most ve střední Evropě a je pouze o 1 metr nižší než most Nuselský. Stavěli ho Italové zvyklí na těžkou práci v Alpách pouze 3 roky. První vláček jel po něm 1. května Dále tuto trasu doplňují tři tunely ve skalách řazeny za sebou Škochovický, Libřický a Havelský. Při příjezdu do Davle jsme šli po historickém ocelovém mostě, kde natáčeli Američani Most u Remagenu. Natáčelo se v r a když k nám v srpnu vnikla vojska Varšavské smlouvy, štáb měl co dělat, aby včas ujel. Při natáčení byl most hodně poničen a od té doby slouží pouze pro pěší. Vlevo směrem k soutoku Sázavy s Vltavou byl postaven nový most. Za ním je ostrov, kde jsou zbytky klášterních budov a baziliky. Založili ji benediktini. Vznik obce Davle je právě spojován s tímto klášterem ( vznikl v r. 999). Procházkou do levé části obce jsme shlédli památnou kotvu, která byla vybudována na památku plavců vorařů. Dále jsme pokračovali ke kostelu sv. Kiliána, který je jediný v Čechách zasvěcený tomuto patronovi. Je z doby renesance jako naše fara a některé domy v Pyšelích a kaple na Loretě. Ve středu obce je radnice též z doby renesance. Na pravé straně je novobarokní kaple. I když je Davle hodně frekventovaná, byla to hezká procházka podle Vltavy. V Davli prožil mládí spisovatel Vl. Vančura, napsal zde knihu Rodina Horvátova. Žili zde světově uznávaný konstruktér, zakladatel České lokomotivní školy Vojtěch Kryšpín, akademická malířka Cyrila Dítětová, spisovatelka a zasloužilá učitelka Božena Hoffmeistrová, hudební skladatel Borovička ( všichni známe jeho píseň Až budou trumpety překrásně zpívat) a kontrabasista a dlouholetý člen České fi lharmonie Zd. Benda. V domě, ve kterém žil Zd. Benda, je cukrárna vyzdobená starými porcelánovými panenkami, kde jsme chvíli poseděli a současně je tam i restaurace Bendova, kde jsme poobědvali výborný oběd a trochu si odpočinuli. Před odjezdem vláčku jsme se prošli ještě po druhé straně Vltavy až k bývalému mlýnu a pozorovali v potoce rybky, právě tak jako dopoledne na Vltavě kachny, kačery a labutě. Ano, bylo nás pět. Škoda, že velká část nemohla. Někteří členové našeho klubu byli už na dovolené, jiní se z dovolené vraceli, někoho zaskočila nemoc nebo lékařské vyšetření. Výlet byl ale opravdu krásný a stál za to Ża klub důchodců J. Zoubková HRAD LANDŠTEJN 6 Školní výlet a poděkování Dne 6. června jsme se zúčastnili školního výletu naší třídy. Zavítali jsme do nádherné oblasti jižních Čech, kde se také někdy říká Česká Kanada. Prohlédli jsme si Jindřichův Hradec, nechali se okouzlit tamním zámkem a hradem. Jindřichohradecké náměstí nutno vidět. Hrad Landštejn byl sice již nad síly mnohých z nás, ale kdo vystoupal až na vrchol věže, mohl si říci, že Přemysl Otakar I. byl borec. Slavonice, půvabné městečko na hranicích s Rakouskem. Renesanční náměstí, spíše náměstíčko, nemá u nás obdoby. Snad Telč, ale to je zase úplně jiná kategorie. Nádherně vyzdobené renesanční fasády domů oči jsme na nich mohli nechat, popravdě řečeno všichni také ne, ale přece jen. Kdo chtěl, mohl si vychutnat ducha tohoto města, atmosféru, která každého vnímavého návštěvníka musí oslovit. I když tak mnozí činili pouze z pohodlných laviček v podloubí, jistě ani oni nezůstali neosloveni. Cesta domů, to už byla pouze formální záležitost, ale zásluhou dobrého a ochotného řidiče, také přispěla ke zdaru celého výletu. Závěrem bychom chtěli vyslovit velké poděkování p. ing. J. Sládkovi, který nám v rámci sponzorského daru poskytl zdarma autobus. Nestalo se tak poprvé, neboť i loňského roku jsme byli takto podarováni. Ještě jednou děkujeme. Žáci 9. třídy ZŠ Pyšely, Jaroslav Strnad, tř. učitel

7 červenec 2007 VÝLETY A CESTOVÁNÍ Nová tradice? Loni mě žáci 7.třídy základní školy požádali, abych s nimi jela na jednodenní výlet na kolech. Po domluvě s panem ředitelem jsem dětem vyhověla a výlet na Marjánku se vydařil a děti byly spokojeny. Letos se žáci dohodli na dvoudenním výletě také na kolech. V úterý se nadšení cyklisté pustili do boje s kilometry. Cíl byl jasný - zdolat Sázavský klášter. Podařilo se! V Sázavském klášteře byla poutavá prohlídka a odpočinek v Rajské zahradě. Hvězdičky štěstí jsme našli všichni. Po velké námaze jsme poobědvali v hospůdce Na Marjánce. Po zdolání rakviček se šlehačkou jsme se vydali na Baštírnu, kde jsme rozbalili tábor šesti stanů. Byla nutná očista v řece Sázavě spojená s vodním dováděním. Po výstupu na zlenický hrad - Hlásku, jsme opekli buřty a prověřili zdatnost v různých soutěžích. Noc byla teplá, ale dlouhá. Domácí pelíšky to nebyly. Druhý den jsme vyrazili přes Senohraby, Ladovy Hrusice, Mirošovice a Zaječice zpět do školy. Když uvážím nutnost určitých fyzických předpokladů, technickou způsobilost kola, potřebnou týmovou způsobilost a kázeň, vše bylo skvělé. Byli jsme znaveni, ale šťastni. Vznikla tímto na pyšelské škole nová tradice?? Iva Pěkná a Tomáš Kračmer Den dětí v dětském domově Oslavu Dne dětí pro nás zorganizovali občané Pětihost. Probíhala od ranních hodin nejdříve v prostorách areálu dětského domova. Přijeli nás navštívit členové policie ČR, přivezli s sebou uniformy a hlavně přijeli na veliké motorce, o kterou měli zájem především kluci. Během prohlídky a povídání začaly vycházet skupiny dětí na předem vytyčenou trasu. Cestou děti plnily úkoly na stanovištích a tím se přibližovaly k pokladu. Mimo plnění úkolů museli všichni zvládnout i cestu náročným lesním terénem. Po splnění posledního úkolu jsme dorazili na louku u Pětihost, kde už vesele plápolal oheň a voněly první opečené buřty. Po občerstvení nás čekal poslední úkol, který měl otevřít cestu k pokladu. Tím byl znalostní kvíz. I tento úkol děti zvládly, i když občas musely pomoci tety. Z pokladu, kterým byl bazén a cyklistické přilby, měli všichni obrovskou radost. Zpět do dětského domova jsme se vrátili veselí a spokojení. Tím však Den dětí neskončil. V pozdních odpoledních hodinách začala diskotéka, na které byl přítomen i profesionální tanečník, který nás učil různé druhy tanců. Během diskotéky děti plnily soutěžní úkoly a hrály hry. Den se opravdu vydařil. Za krásný den a hodnotné dárky děkujeme panu starostovi a občanům obce Pětihosty. Marie Ebenstreitová 7

8 Z HISTORIE červenec 2007 Mezi nejstarší a nejběžnější česká příjmení patří ta, která vznikla z křestních jmen. Většina z nich prošla různými jazykovými změnami. Josef Beneš ve své vynikající práci O českých příjmeních uvádí například příjmení, odvozená od křestního jména Jakub: Kuba, Kubů, Kubík, Kubín, Kubovec, Kubovčík, Kouba, Kubas, Kubis, Kubák, Kubát, Kubašta, Kubišta, Kubata, Kubeček, Kubálek, Kubínek, Kuboušek, Kubice, Kubina, Kuběna, Kubal, Kubalík, Kubelík, Kubele, Kubera, Kobus, Kupsa, Jakoubek, Jakubík, Jakoubě atd. Jako příjmení se vyskytují téměř všechna křestní jména. Každý jsme se setkali s někým, kdo se jmenoval Petr nebo Pavel, jeden z našich nejslavnějších letců na západní frontě se jmenoval František ( příjmením!), zde v kraji se vyskytovalo jméno Bohuslav nebo Jindřich, v Budějovicích jsem učil děti Karlovy, Mikulášovy, Honzovy. Snad jedinou výjimkou je jméno Jiří, od kterého by se špatně tvořil ženský protějšek ( paní Jiří?, Jiříová?). Zde si naši předkové pomohli zdrobnělinami: Jména Jirka, Jiřík nebo Jiříček jsou poměrně běžná. V těch případech, kdy je příjmením křestní jméno v nezměněné podobě, může dojít je zdvojení jména. Například VÍTE ŽE : Česká jména a příjmení (4. část) hudební skladatel a sběratel lidových písní se jmenoval Jindřich Jindřich, na hřbitůvku u rybníka Svět poblíž Třeboně je pochován Jan Jan. ( Což je mimochodem jedno z nejkratších jmen, s nimiž jsem přišel do styku.) Většina křestních jmen, která se stala příjmeními, prošla jazykovým vývojem. Je zřejmé, že jména Janík, Janáček, Janoušek nebo Janda jsou odvozena od jména Jan. Ne vždy si však uvědomíme, že například jméno Bárta pochází z křestního jména Bartoloměj, Beneš ze jména Benedikt nebo Šebek ze jména Šebestián. O stáří jmen tohoto typu svědčí skutečnost, že u některých šlechtických rodů je můžeme sledovat daleko do středověku ( např. Jeníkové z Bratřic, Lvové z Rožmitálu nebo Vratislavové z Mitrovic). Méně často nicméně také se vyskytují příjmení, která vznikla z ženských křestních jmen. Osobně jsem se setkal s příjmeními Jana a Maruška, J. Beneš uvádí také Zuzka (také Zuska) a Žofka. Občas se vyskytnou také příjmení, která vznikla z ženských křestních jmen odtržením koncovky, např. Barbor, Hedvík, Klár, Rebek nebo Rozín. Další častou skupinu našich příjmení představují ta, která jsou odvozena nápadných tělesných znaků. Sem patří jména typu: Hrbek, Hrbáček, Hrbatý, Hrbolka. Shrbený Kulha, Kulhavý, Kulhánek Bezruký, Bezouška, Beznoska Šilhavý, Šilha, Šilhán Píha, Pihík, Pihera, Piháček, Vosejpka Hubička, Hubínek, Hubáček Zoubek, Zubka, Zubatý Štíhlí až hubení bývali zváni Bidlo, Hubený, Kostka, Kostečka, Kostrou, nebo Kostrhoun. Naopak ti silnější dostávali jména Břicháček, Bříško, Teřich, Soudek, Suda, Sud apod. Jmenuje-li se někdo Drtina, znamená to, že některý z jeho prapředků byl drobné, štíhlé postavy. Je skoro k nevíře, kolik našich jmen je odvozeno od vlasů a jejich úpravy.: Vlasatý, Vlasák, Kudrna, Kudrnáč, Kudrlička, Kadeřávek (případně Kadeřábek), Kučera, Chochola, Pačes, Vrkoč, Podhola, Rulík, Rulíček ( a Rulíšek), Šístek, Chundela, Fous, Fousek, Chlup, Chloupek, Chlupáček. Kdo měl už po starostech, ke kterému holiči chodit, se jmenoval Holý, Holec, Holeček, Lysý, Lysák nebo Plešák. Na konci této skupiny můžeme zařadit jména typu Bílý, Šedivý, Šerý, Černý, Černoch. Modrý, Zelený, Červený nebo Žlutý. Pokračování příště PhDr. Jiří Chvojka Střípky ze starých kronik - V letech 1881 a 1882 vystavěn byl v Čerčanech železniční most přes řeku Sázavu o konstrukci železné. Prvotní most byl dřevěný a na pilotách. - Roku 1892 domohlo se zastupitelstvo obce Pyšely toho,že při hlavní tra dráhy císaře Fran ška Josefa I., (nyní Wilsonovy), zřízena byla před mostem čerčanským zastávka pro osobní dopravu. - Téhož roku byla tu zřízena pro četbymilovné občanstvo veřejná knihovna obecní, která dosud stále plní poslání své náležitě. Čítá 1395 svazků.knihovníkem je obětavý státní obvodní lékař,mudr.bohumil Vinš.Také ve vlastnictví soukromníků je tu několik pěkných knihoven. - Roku 1902 upraven byl kolem farního kostela, v rozsahu dřívějšího hřbitova s přibráním malé čás obecního pozemku,okrasný sad. - V roce 1907 dohotoven byl v obci vodovod pro vodu užitkovou, čerpanou z rybníku Pazderny pro zámecký reservoir,odkud potrubím je rozváděna voda do celého městečka.vyhotovení vodovodu provedla firma Pekař a Vačkař v Karlíně za obnos K.Náklad tento uhražen byl ze subvencí a z čás peněz zrušeného kontr.fondu. - Od roku 1912 veden je,v č.11 se nalézající Okres.ústav pro bezplatné zprostředkování služeb a práce,zkušeným správcem svým Jos.Kratochvílem,nynějším starostou obce.od r.1895 do 29.března 1903 bývala tu též okr.stravovna. - V roce 1912 také silnice na Zaječice byla dostavěna a veřejnos odevzdána.stavbu prováděl opět stavitel Ludvík Stross a náklad činil na ní ,86 Kč. - Před VI. sletem sokolským,za účinného popudu odborného učitele měšťanské školy v Benešově u Prahy a svědomitého jednatele župy podblanické,br.ludvíka Ša a,zřízena byla v Pyšelích r.1912 Tělocvičná jednota Sokol,která stále čile mezi lidem pracuje a hlavně osvětového ruchu v obci si všímá. - Dne 19.července 1912 byl tu zřízen telegrafní úřad a pojízdná pošta ku drážní stanici senohrabské. - Z jara r.1927 vykonána byla částečná parcelace dvoru Vysoká Lhota (u pyšelské zastávky),který přináleží ku státnímu statku konopišťskému.zdejší stavební družstvo získalo z této parcelace též několik stavebních parcel. I.K. 8

9 červenec 2007 Prázdninové hromobití. DOVOLENÁ Dialog: Ona: Ale, najednou se Ti tam nechce! Najednou máš k tomu výhrady! A kdo Ti říkal v únoru: neblbni, o té agentuře nic nevíme a o tom místě taky ne. Nikdo z našich známých tam ještě nebyl. Ale to né. Tys byl chytrej, že tam budeme skoro sami a že to ještě nikdo nezná a než se to rozkřikne, že tam budeme mít dva tři roky zajištěnou dovolenou u moře bez přeplněnejch pláží, front na jídlo a pití a bez večerů k prasknutí nacpanejch restaurací. A najednou jsme si vybrali špatně. Kde se v panu chytrém najednou vzal ten obrat? On: Už jsi skončila? Tak za prvé jsem pro to místo nehoroval. Jen jsem řekl, že by to tak mohlo být. Za druhé: tys říkala, že je to za prachy, který můžeme dát aniž by nás to zrujnovalo. A taky Ty jsi říkala, že na přeplněné pláže tě už nikdo nedostane. Nesváděj všechno na mně. Moje chyba je jen to, že jsem v únoru nedokázal čelit Tvé hysterii, že v březnu už bude všechno vyprodané. Sedm let spolu ve stresu odjíždíme a sedm let po návratu spolu měsíc nemluvíme. Proto se mi tam nechce. Copak musíme pořád s někým soutěžit, kdo měl lepší a levnější dovolenou? Ona: No jó, já zapomněla. Ty jsi ten skromnej člověk, kterej se nikam necpe, nikdy nechce aby ho někdo viděl vepředu. Kdyby bylo po Tvém, tak jezdíme rok co rok k dědkovi na chalupu. Tak abys věděl: Dokud budeme spolu, budeme jezdit na dovolenou k moři. A konec debaty. On na odchodu s povzdechem. Takže po osmé. Bohumil Gondík KULTURA 9

10 FOTBAL červenec 2007 A MUŽSTVO Pyšely Bílé Podolí 0: Sázava Pyšely 1:4 Sisel, Vilímek, Khandl, Bejr Pyšely Čáslav B 1:2 Kulhavý Václav A mužstvo obsadilo v sezóně 2006/ místo. Sezóna 2007/2008 bude zahájena D E OD 12 HODIN PROB HNE NA H I TI V PY ELÍCH TURNAJ ZA Ú ASTI TY MUŽSTEV. DOROST Dorost obsadil v sezóně 2006/ místo ŽÁCI Pyšely Neveklov 1:4 Pyšely - Jablonná nad Vltavou 2:2 Bukovany Pyšely 2:4 Žáci obsadili sezóně 2006/ místo PŘÍPRAVKA ROČNÍKY Pyšely Struhařov 7:3 branky Jakub Melichar 3, Lukáš Maršoun 3, Jan Sládek Pyšely Teplýšovice 3:2 branky Pavel Hruška, Jakub Melichar, Jan Sládek Poříčí Pyšely 4:1 branky Lukáš Maršoun, Jakub Melichar, Matěj Černý, Kamil Kulhavý Přípravka obsadila v sezóně 2006/2007 krásné 3. místo, když se po podzimní čás držela na posledních příčkách skupiny. SK PY ELY PO ÁDÁ TURNAJ P ÍPRAVE. M. Kulhavá INZERCE 10 Zoo shop Pyšely Prodej krmiv a potřeb pro zvířata. Základní i vysoce kvalitní krmiva již od 14 Kč/kg. Krmiva pro okrasné ptactvo, křečky, králíky, kočičky a ostatní zvířata. Přenosky, vodítka, steliva, konzervy, mražená masa, šampony, antiparazitální prostředky a jiné potřeby a krmiva pro zvířata. Nabízíme: Objednání krmiva dle Vašeho výběru Rozvoz krmiv do 15 km od provozovny nutno objednat předem na tel Příjem objednávek od 19,00 do 21,00 denně PRODEJ PB 2 A 10 KG Otevírací doba: Po: zavřeno Út pá : 10,00 20,00 So: 9,00 14,00 Ne: 14,00 18,00 Tel: , mobil:

11 červenec 2007 Kde bydlí zvířátka? MATEŘSKÁ ŠKOLA Už malé děti umí poznat spoustu zvířátek. Vědí, jak se které jmenuje, čím se živí Děti z naší mateřské školy vědí dokonce i to, kde mají zvířátka své domečky 1 Stalo se již tradicí, že v červnu vyrážíme všichni do ZOO v Praze. Pro mnohé děti je právě celodenní výlet první zkušeností s pobytem mimo Pyšely bez maminky. Na výletě děti získají mnoho nových zkušeností, prožitků a užijí si legraci a dobrodružství. Společně jsme viděli slona, tygra, hrocha, velbloudy, želvičky, hada, leguána, zebry,. A mohla bych ještě pokračovat. 3 Silným prožitkem byla pro děti Dětská ZOO, kde pobíhají drobná domácí zvířata přímo mezi dětmi. 4 Na krmení a cvičení lachtanů jsme se moc těšili ( bývá pravidelně každý den ve stejnou dobu) stejně tak jako na dobrý oběd a zmrzlinu. 2 Část ZOO jsme projeli vyhlídkovým vláčkem, část jsme prochodili. Rozlučková párty 5 Děkujeme rodině Marunových, že pro předškoláky nabídli a zorganizovali rozlučku velké třídy s naší MŠ. Ilona Kryzánková 11

12 Z HISTORIE NAŠICH BANKOVEK červenec 2007 Proti proudu času ČÁST L Kč 1994 Tuto bankovku si samozřejmě pamatujeme všichni až na ty nejmladší. Její tisk byl totiž ukončen v r kvůli problémům s vypadávajícím ochranným proužkem. Pokud ji náhodou ještě někde dostanete, je všechno v pořádku: Stále totiž zůstává našim zákonným platidlem. Mezi sběrateli však už začíná stoupat v ceně a jsou ochotni za ni dát Kč, ovšem pouze ve stavu naprosto bezvadném. 2. Československá 100 Kč 1961 s kolkem České republiky. Že už si nepamatujete, že u nás obíhaly kolkované bankovky? Nezoufejte, nejste sami. Kolkované bankovky Československa u nás obíhaly jen velmi krátce. Jejich platnost začala 8. února 1993 a skončila 31. srpna téhož roku. U nás byly kolkovány pouze 100, 500 a 1000 Kč, na Slovensku byli důslednější a svými kolky opatřili ještě 20 a 50 Kč. A proč vlastně ke kolkování došlo? Z prostého důvodu, aby lidé měli čím platit, než budou vytištěny nové české ( a slovenské) bankovky Kč 1989 Osud si občas rád zažertuje: tato stokoruna přišla do oběhu pouhých šest týdnů před 17. listopadem. Kvůli výrazné zelené barvě se jí říkalo rosnička. K. Gottwald na líci se stal hlavně po revoluci terčem mnoha kreslířských vylepšení. Společenské změny u nás si vynutily její rychlé stahování z oběhu. Zákonným platidlem byla do 31. prosince 1990, tedy pouhých 14 měsíců. Mezi našimi platidly se tedy jedná o rekordmanku v krátkosti oběhu Kč 1986 Naše poslední papírová desetikoruna nesla na líci portrét slovenského literáta Pavla O. Hviezdoslava a na rubu pohled na Chodské pohoří. Obíhala do 31. července Jejím autorem byl výtvarník Albín Brunovský, který vytvořil i další bankovky této řady ( modrou 20 Kč a s J.A. Komenským, červenou padesátikorunu s L. Štúrem a modrou 1000 Kč s B. Smetanou). 12

13 červenec 2007 Z HISTORIE NAŠICH BANKOVEK Kč 1973 Je to k nevíře, ale od roku 1953 do roku 1973 byla našim nejvyšším platidlem stokoruna. Teprve v r přibyla tato 500 Kč, v r tisícikoruna a na pětitisícikorunu jsme si museli počkat až do r Opět bankovka se slovenskými motivy na líci Strčeno, na rubu Děvín. Plus rudoarmějci a partyzáni Kč 1985 Naše první tisícikoruna od měnové reformy v r Přišla do oběhu v říjnu 1985, do té doby byla nejvyšším nominálem pětisetkoruna. Tato tisícikoruna s B. Smetanou na líci a Vyšehradem na rubu byla sice výtvarně zdařilá, ale její barva se dosti blížila barvě dvacetikoruny z téže řady, což mohlo způsobit velmi nepříjemnou záměnu. PhDr. Jiří Chvojka Pyšelské náměstí POHLEDNICE Po pohledech na naše město z různých stran jsme se konečně propracovali do centra, náměstí. Tato pohlednice patří mezi nejstarší, nikoli však mezi nejvzácnější. Pochází patrně z posledních let 19. století, nejspíše z let Přesnější dataci znemožňuje fakt, že žádná z těchto pohlednic, které jsme měli možnost vidět, neprošla poštou a nemá tedy žádné razítko s datem. Nelze vyloučit ani možnost, že se jednalo o nepodařené dílo, které nakonec nepřišlo do prodeje. Tuto hypotézu by potvrzovala skutečnost, že ten, kdo pohlednici koloroval, ji navíc domalovával a to ne vždy ve shodě s realitou ( viz kostelní věž!). Přesto se jedná o zajímavý dokument. Kostel ani stará škola v popředí vlevo ( dnes Úřad města) se prakticky nezměnily. To se však rozhodně nedá říci o protější straně náměstí, kde Procházkův dům a hlavně Podroužkův dům vypadaly zcela jinak než dnes. PhDr. Jiří Chvojka 13

14 HASIČI Hasičské slavnosti v Litom øicích IV.CELOREPUBLIKOVÝ SRAZ HASIČSTVA S VÝSTAVOU HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY. červenec 2007 Po třech letech jsme vyrazili do Litoměřic na víkend plný historické hasičské techniky a stejných bláznů,jako jsme my. Již podruhé se náš sbor těchto velkých slavností zúčastnil a podařilo se nám sestavit svou expozici vývoje motorových stříkaček fi rmy Ebert. Historii této fi rmy mapujeme již přes 10 let. Díky spolupráci s hasiči z Krusičan a Podbradce, od kterých jsme měli zapůjčené motorové stříkačky, jsme složili vývojovou řadu těchto strojů. Naše prostory byly společné s expozicí Hasičského muzea z Bechyně v pavilonu L. Během pátku a hlavně soboty na výstaviště přišlo přes 10. tisíc lidí. Velice bohatý program mohl uspokojit každého zájemce o techniku a hasiče. Ukázky činnosti parních stříkaček, ručních stříkaček, sekyrkové cvičení s 50 cvičícími, mažoretky a hudby a další. Expozice fi rmy Ebert byla složena z naší stříkačky z roku 1934 s motorem Walter, stříkačky z roku 1928 na korunkových kolech před rekonstrukcí, funkčního modelu motoru Walter a čerpadla s vývěvou. Z Krusičan nám hasiči zapůjčili a dovezli jednu z nejmladších stříkaček, vyrobena v roce 1948, kdy byla fi rma zrušena. Dvojkolová stříkačka z Podbradce je v původních barvách z roku 1933 se zajímavým linkováním. Vše jsme doplnili tably o historii fi rmy, s dobovými snímky a s životopisem Ing.Bohuslava Eberta. Dva panely se věnovaly také činnosti našeho sboru a na dvou se představilo Okresní sdružení dobrovolných hasičů okresu Benešov. Největším naším problémem před účastí na této akci je způsob dopravy techniky. Motorové stříkačky jsou velké a od minulého ročníku nám technika přibyla. Mohli jsme EXPOZICE EBERT prezentovat náš sbor jen díky zapůjčení odtahového vozidla od fi rmy I.S.R. z Průhonic a vleku od MÚ Pyšely za což jim děkujeme. Nádherně strávené čtyři dny na výstavišti i mimo něj nás všechny nabyly novou energií a nápady. Již dnes se těšíme na další ročník této akce. S programem slavností je možné se seznámit na stránkách : H. Kostrhoun 14

15 červenec 2007 HASIČI ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ V sobotu 14. července se srazil rychlík směřující z Prahy do Českých Budějovic se stojícím pantografem na nádraží v Čerčanech tolik stručná zpráva. Našim hasičům přišla výzva k výjezdu v systému KANGO v tomto znění 10:11:03 DOPRAVNÍ NEHODA ŽELEZNIČNÍ II.stup.;ČERČANY; NÁDRAŽNÍ 182; MAŠINA NARAZILA DO STOJÍCÍHO VLAKU; STROJVEDOUCÍ. Toto jsme si mohli přečíst na mobilních telefonech před výjezdem naší jednotky. Při příjezdu na místo jsme zjistili, že to není nic jednoduchého a čeká nás perná práce s vytažením zraněného z rychlíkové mašiny. Na místě nás překvapila bezohlednost některých přihlížejících, kteří přímo u perónu čekali na pro ně akční situace při vyprošťování mrtvého stojvedoucího. Spolupracovali jsme s hasiči z Čerčan, HZS Benešov a drážními hasiči z Prahy a Kralup nad Vltavou. Do Pyšel jsme se vrátili až v 15,30h a věříme, že se nic podobného nebude již opakovat. SDH Pyšely FOTO J.M. PENÍZEK DOPISOVATELÉ Když před mnoha lety na den Sv. Anny dostal Janek od svého mistra vandrovní knížku, byl šťasten a pln očekávaní dnů, které přijdou. Těšil se, že bude v dalekých zemích pracovat jak slyšel vyprávět po večerech od starších tovaryšů. Prožíval různá dobrodružství, když večer usínal po těžkém dnu. Zdálo se mu o krásných dívkách, které se kolem něj točí a o kapsách plných dukátů. Už nebude mít hlad a nebude usínat na vyleželém slamníku v podkroví, kde voněl lipový květ a sušené ovoce. Na své cestě se Janek setkal s mnoha tovaryši z Uher, Rakouska a Polska, a ti nešetří citlivé uši Janka a vyprávějí mu o dalekých zemích a roztodivných lidech tam žijících a o velkém bohatství, které jej čeká. Ovšem zapomněli mu říct, že cesta k bohatství je dlážděná hladem a mnohými ústrky ba i těžkou nemocí, s kterou se na svých cestách setká. Nevyhlo se mu ani bitevní pole. Musel spěchat, aby verbíři nezískali další dušičku do válečného pekla. Vzpomínky na zatuchlé dílny, kamenité cesty a hladem kručící žaludek zatlačily do pozadí zkušenosti, které získal na své cestě. Jsou k nezaplacení a budou šířit slávu jeho řemesla po návratu domů. Janek vzpomínal jak ztratil jeden z těch trojníků, který dostal za jakousi práci. Večer usnul v seknici truhláře. Zdálo se mu o makových buchtách jeho maminky a strastiplných zkušenostech, kterým byl vystaven na své cestě. Po dnech vandrování se opět vrací domů. Shledání s otcem a matkou mu nahradilo veškeré ztráty z jeho nelehké cesty. Po mnoha letech nalézá jeho minci žena, která pěstuje květiny a netuší, co se za tímto zrezivělým sotva čitelným plíškem skrývá. Dávno již Janek nežije, svět se změnil, jen paměť věcí zůstává stále. Fantazie spřádá dávné příběhy a malá drobná mince nám může mnoho vyprávět. L.Kostrhoun Jak si čert pro starého kozla přišel. POHÁDKA ILUSTRACE M. ZEMANOVÁ Stará vdova Valtrová měla kozla široko daleko známého jako postrach nejen všech pasáčků, ale i dospělých.tomu kozlu šli z cesty i dospělí nebojácní muži. Jak již to bývá,čím byl kozel starší, tím byl zlejší.jednoho dne šel kolem louky, na které se pásl vdovin kozel, pocestný.v okamžiku, kdy kozel spatřil cizího člověka rozzuřil se.vyřítil se na něj, až urval provaz na němž byl uvázán ke kolíku.všem, kdož to viděli se zatajil dech v očekávaní všeho zlého. I postavil se pocestný proti běžícímu kozlu a křikl na něj Bodejž by tě čert vzal. Kozel se proti očekávání zarazil, zůstal chvíli stát, pak se otočil a šel zpátky na louku. Všichni se obdivovali odvaze pocestného. Avšak ouha.druhý den šla vdova vypustit svého kozla, ale chlívek byl prázdný, plný sirného puchu. Vdova se zalekla a zůstala tam stát jak přikovaná. V tom k jejím uším dolehl úzkostlivý mekot. Rozhlédla se, kozel nikde. Po chvíli jej spatřila na vysokém stromě, kde se celý třásl strachy. I rozběhla se pro pomoc. Až několik silných mužů sneslo kozla ze stromu.všichni kroutili hlavou, jak se tam mohl dostat, vždyť nikdo nikdy neslyšel, že by kozel lezl po stromech. Od toho dne se udál velký zázrak. Z kozla se stal učiněný beránek.od té doby již nikomu neublížil. Dokonce se dá říct, že již měl lidi rád. Nikdy jsme se nedozvěděli, co zapříčinilo tuto změnu. Jen stará výměnkářka Funková povídala něco o čertu. L.Kostrhoun M.Zemanová 15

16 ŠKOLA červenec 2007 Vycházející žáci ve školním roce 2006/2007 Tomáš Barvínek Eliška Benešová Evžen Červinka Nikola Chládková Michaela Ebenstreitová Miroslav Hruška Jakub Jakoubek Jan Jelínek Bibiana Jeřábková Ladislav Kolb Václav Lysý Josef Matys Robert Palička Olga Průchová Ladislav Roth Jan Schreiner Kateřina Sládková Jaroslav Šimeček Michal Turek Lucie Vomastková Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY 16

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Pochlovický zvonek Zpravodaj Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří

Pochlovický zvonek Zpravodaj Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří DPS Kynšperk nad Ohří, zařízení Sociálních služeb Kynšperk, příspěvková organizace Karlovarského kraje Pochlovický zvonek Zpravodaj Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří ZIMA 2011/12 Naaššee kkl lieennttyy

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více