Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil )"

Transkript

1 Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil ) Zpracovaly: Kamila Kubrová, Jaroslava Kudynová, Karel Znamenáček, Blanka Jeřábková, Milan Hausner, Michaela Staňková Projekt rozvoje etické výchovy MŠMT Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 IČ: Školní rok 13/14 Webové stránky projektu: Podsekce projekty/etický profil 1 Prof. PhDr. Petr Piťha, konference v Olomouci : Argumenty pro zavedení EV jsou velmi prosté. Je to nutnost. Škola bez výchovy není škola a společnost bez morálky nemá valnou budoucnost. Bude hynout na vnitřní krize a stane se snadnou kořistí tupé diktatury. Svobodný může být jen ukázněný, tj. vychovaný člověk. Neukázněný člověk o svou svobodu rychle přijde. 1 1

2 Ve školním roce 13/14 vstoupila ZŠ Lupáčova do projektu Hodnotový profil výchova, který plynule navazuje na zařazení etické výchovy do školního vzdělávacího programu. Kromě rozsáhlého školení pedagogických pracovníků zahrnuje soubor testování společnosti Socioklima, testování Unplugged Kliniky adiktologie 1. LF UK, dotazníkové šetření na 1. stupni a další aktivity směřující k naplňování tohoto projektu. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky projektu v celém souhrnu včetně všech materiálů, které byly průběžně v rámci projektu vytvořeny. Obsah Obsah I. DVPP pedagogického sboru... 3 II. Studijní materiály... 5 III. Výstupy projektu... 5 IV. Začlenění etické výchovy do jednotlivých vyučovacích předmětů na ZŠ Lupáčova... 5 V. Etická výchova jako součást mimoškolní výuky adaptační kurzy jako prostředek posilování etické výchovy a. Závěry vyplývající z dotazníků a doporučení pedagogům pro práci se šestými třídami: VI. Navazující projekt Etická výchova na prvém stupni školní rok 13/ VII. Použité prameny:

3 I. DVPP pedagogického sboru Vlastní další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo v návaznosti na akreditované kurzy dvou renomovaných institucí Etická výchova o.p.s. a Národní institut dalšího vzdělávání. Vzhledem k tomu, že veškeré materiály jsou zveřejňovány na webu, zpráva jen souhrnně hodnotí daná školení. 1. Obecně prospěšná společnost Etická výchova zajistila v rámci svých akreditací 4 moduly etické výchovy. (Emoce a škola, Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnami a tresty ve škole) Osvědčení jsou uložena v sekretariátu školy. NIDV zajistilo školení v oblasti bezpečnosti v kyberprostoru, které bylo doplněno průzkumem znalostí v rámci e-safety Label jako mezinárodní značky osvědčující jistou úroveň elektronické bezpečnosti ve škole. Současně byly připraveny materiály nejen pro vlastní výuku žáků, ale také pro přípravu učitelů. Tyto materiály jsou zveřejněny na webu a jsou k dispozici. (Jeřábková, Znamenáček). Byla provedena analýza znalostí učitelů a tomu uzpůsoben obsah školení. Východisky byla pravdila e Safety Label a dále pak dokumenty Safer Internet. Materiály jsou zveřejněny na webu. Akreditace tohoto školení: Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením (MSMT 895/ ). Ve dnech 24. a 25. proběhlo výjezdní školení pedagogických pracovníků v hotelu Sport v Kralupech spojené s dvěma exkurzemi do exponovaných podniků v oblasti etické výchovy - Státní ústav jaderného výzkumu a památník holocaustu v Terezíně. Tato školení byla realizována v součinnosti s NIDV - Etické problémy současnosti Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách (MSMT 6188/ ). K poslednímu dni října se dokončují profily jednotlivých tříd (SOCIOKLIMA) a budou vyhodnoceny rizikové oblasti pro oblast etické výchovy. Celkem tedy proběhlo 28 hodin školení v oblasti etické výchovy. Původní rozsah hodin byl tedy nabídkově překročen o 8 hodin. Celkem bylo odškoleno 1312 hod a z toho účast byla 91 %. Minimální počet hodin tedy 816 hodin byl významně překročen. Název školení/organizátor Spolupráce pedagoga s rodiči (Etická výchova o.p.s) Počet hodin Počet účastníků Místo 4 3 ZŠ Lupáčova 3

4 Etická výchova a formování charakteru žáků na ZŠ (NIDV) Práce s odměnami a tresty ve škole (Etická výchova o.p.s.ú Bezpečně v kyberprostoru riziková komunikace a ochrana před jejím působením (NIDV) Motivace žáků (Etická výchova 8 29 Sport Kralupy (Řež, Terezín) 4 42 ZŠ Lupáčova 8 51 ZŠ Lupáčova 4 48 ZŠ Lupáčova o.p.s.) Celkem % na každém ze semínářů Jako efektivní byly hodnoceny programy, které byly upraveny přímo na míru potřebám školy. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější ukázalo školení pro oblast kyberšikany tématu, které se ve školách ve vazbě na etickou výchovu řeší soustavně. Materiály pro školení jsou připraveny odděleně a jsou publikovány na webu a budou průběžně využity. Jeden z pedagogických pracovníků navíc studuje 4 hodinový kurz etické výchovy ve společnosti Etická výchova. 4

5 II. Studijní materiály ŠVP Lupáčovka v platném znění k Výsledky projektu Etický profil závěrečná zpráva Průřezová témata etické výchovy III. Výstupy projektu Kontrolní listy esafety Label Jeřábková B.: Kyberšikana vytvořeno v rámci projektu Znamenáček K.: Pravidla chování na netu vytvořeno v rámci projektu Kudynová J., Staňková Etická výchova na prvním stupni - projekt ve fázi realizace Mikulková M., Chudý M. Závěrečná zpráva z komplexního testování socioklimatu v ZŠ Lupáčova projektový materiál IV. Začlenění etické výchovy do jednotlivých vyučovacích předmětů na ZŠ Lupáčova Etická výchova jako doplňující vzdělávací obor je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody. Jedná se tedy o rozhovor, diskuzi, didaktické hry, řešení problémové situace, besedy, projekty, Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, naučit je vykonat něco dobrého pro druhé, aniž by za to očekávali jakoukoliv odměnu. Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3. Pozitivní hodnocení druhých. 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů. 6. Interpersonální a sociální empatie. 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory. 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. 5

6 Na deset základních témat navazuje sedm aplikačních témat, mezi která patří: Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Virtuální prostředí Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. 6

7 Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, samostatné pozorování a experimentaci s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího systému zařazen. Vzdělávací obsah žák si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých vyjadřuje city v jednoduchých situacích reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc Očekávané výstupy 1.stupeň - první období dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů Očekávané výstupy - 2. období reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 7

8 nevhodné reaguje asertivně - ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace při vytváření výchovného kolektivu představení se, vytvoření základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE tvořivost v mezilidských vztazích vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování, schopnost spolupráce radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ - asertivní chování rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, zneužívání UČIVO 2. stupeň Očekávané výstupy komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva komunikace citů identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu spolupracuje i v obtížných sociálních situacích analyzuje etické aspekty různých životních situací 8

9 přispívá k jejich řešení se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY úcta k lidské osobě lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ asertivní chování přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY fair play zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport podpora pozitivního působení televize a medií nabídka pozitivních vzorů v médiích, - já potenciální vzor pro druhé smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST iniciativa a tvořivost renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství uplatnění komplexní prosociálnosti bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy Učivo aktivní naslouchání cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě obrana před manipulací - asertivní techniky manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik pozitivní vzory versus pochybné idoly senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas iniciativa ve ztížených podmínkách pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost 9

10 pozitivní vztah k diverzitám APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA etické hodnoty zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří ekonomické hodnoty rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost sexuální zdraví zodpovědný vztah k sexualitě, mládí příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství - rodina poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, duchovní rozměr člověka obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech ochrana přírody a životního prostředí úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí Etickou výchovu nelze izolovat do jednoho předmětu, ale měla by prostupovat celou školou. Vhodné je využití nejrůznějších herních aktivit a doplňovat je např. o následující metody: práci s obrázky čtení příběhů a pohádek poslech příběhů doplněný slovním komentářem dospělých rozhovory sledování vhodných videoprojekcí s komentářem kresebné a jiné výtvarné činnosti vymýšlení příběhů na daná témata jednoduchá vysvětlení a poučení nácviky jednotlivých dovednosti dramatizace situační, simulační a interakční hry vyjadřování zážitků nejen slovem a kresbou, ale též pohybem řešení modelových situací modelování využití stavebnic luštění hádanek, křížovek, kvízů Etická výchova na prvním stupni řeší přednostně témata:

11 1. žák ve své individualitě a v osobnostním rozvoji 2. žák v sociálních vztazích 3. žák ve svém vztahu k vlastní kultuře a k cizím kulturám 4. žák ve svém vztahu k životnímu prostředí Po použití vhodných herních aktivit a výše uvedených metod žáci ročníku a žáci ročníku dostanou pracovní listy, třídní učitelé k pracovním listům ještě list metodický. Pracovní listy vyhodnotí výchovná poradkyně pro 1. stupeň a preventistka školy. Hodnocení a výstupy budou graficky zpracovány. Zpracována byla i kompexní online diagnostika školních tříd, Socioklima,s.r.o., Francouzská 55/52, 1 Praha. Etická výchova na II. stupni řeší jednotlivá témata v jednotlivých předmětech takto: 6. ročník: Literatura a sloh: žák: hodnotí charakter dětského literárního hrdiny, jeho jednání z hlediska etiky, ve slohu kultivuje mluvený projev, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech. Výchova k občanství: žák: učí se sebehodnocení, uvažuje nad smysluplným a přínosným způsobem života, zabývá se neopakovatelností lidské osobnosti, učí se pomáhat lidem s tělesným nebo duševním handicapem, analyzuje rodinné vztahy, obohacuje své vědomosti o ČR, jejích úspěšných umělcích, vědcích, politicích a sportovcích, chápe jejich význam pro ČR. Svět práce: žák: v souvislosti s rodinným prostředím hodnotí svůj vztah k penězům a jiným typům odměny, učí se smysluplnému vynakládání finančních prostředků, šetrnosti, chápe úlohu nezištné pomoci v domácnosti. 7. ročník: Český jazyk a literatura: žák: v tématu Můj domov zaujímá vztah k vývoji rodného jazyka, uvažuje o významu osobností, o nichž se v tématu píše, ve slohu kultivuje mluvený a psaný projev, učí se naslouchat a věcně argumentovat. Výchova k občanství: žák: prohlubuje znalosti základů společenského chování, uvědomuje si pravidla platící v rodině, analyzuje vztahy mezi členy domácnosti, konkretizuje pojmy úcta, respekt, obliba, láska. Dějepis: žák: v souvislosti s objevnými plavbami, s vývojem středověké Evropy a Arabské říše formuluje své názory na náboženské a kulturní rozdíly mezi národy, seznamuje se s pojmy intolerance, rasismus, xenofobie. V učivu o vývoji českého státu ve středověku sleduje postavení jednotlivých sociálních vrstev a důsledky tohoto rozvrstvení pro demokracii. 8. ročník: 11

12 Literatura: žák: na základě učiva o českém národním obrození buduje svůj vztah k českému jazyku, chápe etický a společenský význam obrozeneckých snah o autonomii české literární a jazykovědné tvorby. Dějepis: žák: v souvislosti s probíraným učivem poznává pojem parlamentní demokracie, na příkladech z historie dokumentuje cenu osobní svobody a odvahy. Zeměpis: žák: seznamuje se s přírodním i průmyslovým bohatstvím České republiky, uvědomuje si nutnost toto bohatství chránit, smysluplně a citlivě využívat. Výchova k občanství: žák: učí se charakterizovat pojmy dobro, zlo, morálka, srovnává s morálkou křesťanskou, příp. morálkou jiných národů, formuluje práva a povinnosti občana a seznamuje s právními dokumenty (zákony, ústava, práva dítěte). 9. ročník: Svět práce: žák: posuzuje prospěšnost jednotlivých činností pro společnost, vymezuje svůj vztah k dalšímu studiu, pracuje s pojmy sebepojetí, hodnocení, sebehodnocení, sebekritika. Aplikované vědy: žák: seznamuje se s hmotným a duševním vlastnictvím, jeho ochranou a morálními otázkami s těmito pojmy souvisejícími, umí vysvětlit pojmy pirátství, kyberšikana, legální a nelegální podnikání, zamýšlí se nad etickou problematikou odměny za pracovní výkon, sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, v mateřství apod. Výchova k občanství: žák: na modelových situacích aplikuje asertivní jednání, učí se aktivně naslouchat, vést dialog, věcně argumentovat, přesvědčovat, učí se řešit konflikty a nacházet kompromisní řešení. Zeměpis: žák: v návaznosti na učivu o světovém obyvatelstvu promýšlí otázky různorodosti náboženství, zvyků, politických zřízení v jednotlivých státech světa, utváří si názor na intoleranci, rasismus, xenofobii. Dějepis: žák: na základě moderních dějin. století přemýšlí o příčinách současných náboženských střetů ve světě, o konfliktech spojených s totalitními režimy. Biologie: žák: Utváří si názor na zodpovědnou péči o své zdraví, uvádí příklady rizikového chování, seznamuje se s odpovědným přístupem k sexu a reprodukci. Etická výchova průřezově zasahuje do dalších vyučovacích předmětů ve všech ročnících II. stupně: Výtvarná výchova: žák se učí znázornit svůj citový nebo estetický prožitek osobitým způsobem, při porovnávání prací toleruje odlišné pojetí spolužáků. Hudební výchova: na základě citového a estetického prožitku žák subjektivně i objektivně hodnotí hudební díla a žánry, je otevřen diskusi o kladech a záporech jednotlivých hudebních trendů. Tělesná výchova: při sportu dodržuje pravidla, respektuje rozhodčího, učí se ovládat emoce se sportem spojené, pomáhá slabším a méně zdatným spolužákům, uvědomuje si fyzické i morální nebezpečí dopingu, sportovními aktivitami pěstuje vytrvalost. Svět práce, ICT, Typografie, Aplikované vědy, Výchova k občanství: V souvislosti s používáním počítačů v těchto předmětech žák pracuje s pojmy počítačové pirátství, kyberšikana, formuluje etické problémy používání a zneužívání výpočetní techniky. Biologie: v každém ročníku se žák zabývá etickými otázkami ochrany přírody a krajiny, seznamuje se s možnostmi, jak citlivě a hospodárně využívat přírodní zdroje. Orientuje se v problematice dospívání, partnerských vztahů, zodpovědného přístupu k sexu a reprodukci. Na téma dospívání probíhá v 6. ročníku odborná přednáška. 12

13 Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: organizování projektů zaměřených na propojení cizích jazyků a zeměpisu (korespondenční projekt), zahraniční poznávací zájezdy, projekt Comenius - 7., 8., 9. ročník Multikulturní výchova: propojení dějepisných, zeměpisných znalostí s poznatky z výchovy k občanství, hodnocení odlišností národů, ras v otázkách náboženství, kultury, práv, politiky, zvyků, míra možné tolerance těchto odlišností. 6., 7., ročník Osobnostní výchova: organizování projektů s tematikou první pomoci, ve spolupráci s neziskovými organizacemi výukové bloky na téma závislosti, organizování přednášek o dospívání a odpovědném přístupu k sexu, výcvik komunikace v hodinách českého jazyka, výchovy k občanství.. 6., 7., ročník Mediální výchova: ve společenskovědních předmětech organizování diskusí na témata spojená s médii, jejich žádoucím i nežádoucím vlivem na společnost, vedeme žáky ke zdravému úsudku v oblasti mediální manipulace, pracujeme s pojmy kyberšikana, počítačové pirátství.. 6., 7., ročník V. Etická výchova jako součást mimoškolní výuky adaptační kurzy jako prostředek posilování etické výchovy V mimovýukové oblasti jsme jako jednu z aktivit spojených s etickou výchovou zavedli již ve školním roce /11 adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. K tomuto kroku nás vedl fakt, že po odchodu žáků z 5. ročníku na osmiletá gymnázia nastávají v 6. ročníku zásadní změny ve složení třídních kolektivů. Ke stávajícím žákům přicházejí noví z jiných škol, někteří naši žáci přestupují do paralelních tříd. Hlavním cílem adaptačních kurzů je umožnit nově příchozím dětem navázat vztahy s novými spolužáky a snadněji se začlenit do třídy. Pro třídního učitele, jehož účast je na kurzu nezbytná, a pro výchovnou poradkyni představují adaptační kurzy jedinečnou příležitost sledovat žáky při spolupráci na rozmanitých aktivitách, vytipovat žáky, kteří mají s navazováním vztahů s vrstevníky obtíže, a také ty, kteří mohou být budování nového kolektivu nápomocni. První adaptační kurz v roce /11 byl třídenní a proběhl mimo Prahu. Organizovala ho profesionální agentura, a proto byl tento výjezd pro rodiče žáků poměrně nákladný. V loňském a letošním školním roce jsme se rozhodli jít vlastní, poněkud úspornější, cestou a teambuilding 6. ročníku sestavuje a organizuje výchovná poradkyně pro 2. stupeň ve spolupráci s třídními učiteli šestých tříd. Kurz je dvoudenní a každá z našich tří šestých tříd jej absolvuje samostatně. První den probíhá ve třídě, druhý den mimo objekt školy. Program adaptačního kurzu školní rok 13/14: Rozsah: 2 dny, vždy 8, 12,35 v každé VI. třídě (tzn. 6 dopolední) Organizuje: vých. poradkyně pro 2. stupeň (Kubrová), spolupracují třídní učitelky (Vaňková Pfefferová) Materiál: sada různobarevných korálků na losování, 2 prostěradla, velké archy papíru, fixy, 13

14 šátky, prázdné větší samolepky, puzzle jako odměny pro třídy za absolvování kurzu a jako motivace k další společné činnosti Na arch papíru nakreslí vedoucí kurzu obrys názvu třídy rozdělený na několik částí, žáci budou části postupně vybarvovat po každé splněné aktivitě. 1. den: Úvod, seznamovací aktivity: představy a očekávání dětí a dospělých v souvislosti s kurzem diskuse v kruhu, seřazení dětí podle počátečních písmen křestních jmen bez mluvení zjistíme, zda se už děti znají podle jmen, pozorujeme zvolenou taktiku, nalepení jmenovek výhodné pro vedoucího kurzu a pro třídní učitelku, kteří ještě žáky neznají podle jmen, Jak se shodneme? test odhadu mínění spolužáků, žáci zapisují z nabízených možností vždy tu, o níž si myslí, že ji zvolí nejvíce spolužáků, Na molekuly děti se podle instrukcí vedoucího kurzu shlukují co nejrychleji do skupin podle daného počtu atomů, přebývající atomy jsou vyřazovány. Stará a osvědčená hra na odbourání počátečního ostychu a vytipování dětí, které jsou na okraji kolektivu, Podřep v kruhu žáci stojí v kruhu těsně za sebou, na pokyn se každý podřepem opře o stehna žáka za sebou cílem úkonu je udržet se v kruhu aspoň vteřin, aniž by se rozpadl. Hra vyžaduje soustředění, disciplínu a spolupráci, často se výsledek nedostaví hned napoprvé, děti padají na hromadu, což vede k uvolnění a veselé atmosféře. Seřazení podle velikosti poslepu děti si zavážou oči a poslepu pomocí vzájemného dotazování a poměřování se postaví do řady od největšího po nejmenší sledujeme taktiku, pozorujeme jednání dětí (kdo organizuje, kdo je organizován.). Hry na spolupráci: Soutěžní skupiny jsou vždy nově rozlosovány Na trosečníky 2 skupiny mají za úkol otočit pod sebou prostěradlo tak, aby jeho okraje nepřešlápl ani jeden jejich člen - převaděč 2 skupiny: 1žák pomocí 3 židlí převede co nejrychleji ostatní na druhou stranu třídy, nikdo se nesmí dotknout podlahy, elektřina 2 skupiny: Děti se v sedících řadách drží za zády za ruce, řady jsou otočené zády k sobě, vedle posledních v řadě leží předmět, třídní učitelka zmáčkne ruce dvěma prvním v řadě a ti posílají stisky co nejrychleji dál, poslední člen družstva sebere předmět, Psaní na záda - 3 skupiny: Žáci stojí v zástupech, vedoucí ukáže poslednímu v zástupu schematický obrázek, který si žáci od posledního k prvnímu kreslí na záda prstem. Hra vyžaduje maximální soustředění. Rozdíly mezi předlohou a výsledkem bývají zábavné. Úžasná letní dovolená - 4 skupiny: Děti mají za úkol během 15 minut secvičit scénku na zadané téma a předvést ji ostatním v improvizovaném divadle. Mohou používat jednoduché rekvizity, improvizovat. Dramatizace nabízí dítěti možnost projevit jeho osobnost a učiteli poskytuje jedinečnou šanci pozorovat jednání žáků při nácviku i samotné prezentaci scénky. U žádné z výše popsaných aktivit nevyhlašujeme a neodměňujeme vítěze, odměnou nám je společná zábava a to, že jsme se vzájemně lépe poznali. Jako prostředek závěrečného zklidnění a zpětné vazby pro organizátora kurzu slouží 13 jednoduchých otázek, na které žáci odpovědí ANO NE. Jejich vyhodnocení a závěry viz. dále. První den kurzu je zakončen vybarvením poslední části obrysu názvu třídy, pořízením autogramů na takto vzniklý plakát, závěrečným zhodnocením jednotlivých aktivit v kruhu. Vedoucí kurzu předá třídě odměnu puzzle, která jsou symbolickým pokračováním spolupráce mezi dětmi ve třídě. Plakát může třídní učitelka vystavit ve třídě. 14

15 2. den: Úkolová soutěž v terénu Za tajemstvími Starého Města pražského. Po příchodu na Staroměstské náměstí rozlosuje vedoucí kurzu tříčlenné soutěžní skupiny, které dostanou mapy území, kde se budou při hře pohybovat, dále formuláře s otázkami, tužky a papíry. Cílem soutěže je dostavit se do stanoveného limitu na místo zašifrované do poslední otázky. Skupina se nesmí během plnění úkolů rozdělit a do cíle musí přijít najednou všichni její členové. Odpovědi soutěžící zaznamenávají na formulář s otázkami. Je dobré, aby děti měly mobilní telefony s kontaktem na vedoucího kurzu. Otázky: 1. Komu patří velký pomník na Staroměstském náměstí? Kdo je jeho autorem? 2. Kolik dřevěných postaviček stojí na Orloji? Popište, jak vypadají alespoň 2 z nich. Kolik je pohyblivých apoštolů v okénkách Orloje? 3. Jakou barvu má dům v Celetné ulici, ve kterém bývala cukrárna U caletníka? Jaká prodejna je tam dnes? Pokuste se zjistit, z čeho vznikl název Celetná (caletník). 4. Opište text pamětní desky připomínající jednu velkou popravu z roku Jak se jmenuje budova, na které je deska umístěna? 5. Jak se jmenuje bílý kostel v rohu Staroměstského náměstí? Zjistěte, v jakém slohu je postaven. 6. Na dlažbě Staroměstského náměstí je jedna zeměpisná zajímavost. Víte jaká? 7. Najděte dům č.p. na rohu Staroměstského náměstí a Železné ulice. Zjistěte, kdo zajímavý v tomto domě pobýval a proč. 8. Jděte na Malé náměstí a zjistěte, co se před rokem 1989 prodávalo v domě U Rotta. 9. Opatrně dojděte na Mariánské náměstí. Napište názvy alespoň dvou institucí, které zde mají sídlo.. SkmetrjsedujebcmsdeadsukeplucxszaorešbnkdryqcTujelkradehgznmkvcy na Mariánském náměstí. Vyluštěte šifru a zařiďte se podle ní. Na splnění úkolů stačí dětem 8 minut. O vítězi nerozhoduje z bezpečnostního důvodu rychlost, ale správnost a přesnost odpovědí. Důležité je také správné vyluštění šifry. Vedoucí kurzu v cíli vybere formuláře s odpověďmi a nejlépe při následující vyučovací hodině se třídou probere správné odpovědi, zhodnotí průběh a vyhlásí nejúspěšnější řešitele úkolové hry, kteří obdrží drobnou odměnu. Závěry výše zmíněného dotazníku pro žáky 6. ročníku: Na každé tvrzení měl žák odpovědět ANO NE: 1. Ve třídě jsem si našel aspoň jednoho kamaráda. 2. Ve třídě se cítím příjemně. 3. Dnes jsem se docela dobře pobavil. 15

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova 222 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova pro 1. ročník základního vzdělávání Téma Základy mezilidských vztahů Vztahy v naší rodině Základy

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 6. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Juventa akcentujeme etické aspekty napříč celkovým životem školy. Chceme

Více

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova. 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 3.5. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova 3.5.1 Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Bedříšek akcentujeme etické aspekty napříč celkovým ţivotem

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o škole: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník - adresa školy

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory

PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory Základní škola Slavičín Vlára, Školní 403, 763 21 Slavičín Školní vzdělávací program PŘÍLOHA Č. 1 - Doplňující vzdělávací obory 1. Etická výchova integrováno do předmětů Témata: 1. Mezilidské vztahy a

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová metodik prevence OBSAH Úvod 1 Cíl Minimálního preventivního programu 2 Charakteristika školy 3 Analýza

Více

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov 2013 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od 1.9. 2010)... 354 8.2 Volba povolání (od 1.9. 2010)... 357 8.3 Anglický jazyk (od 1.9. 2010)... 357 8.4 Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více