Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil )"

Transkript

1 Hodnotový profil žáka II. stupně jako východisko etické výchovy na ZŠ Lupáčova a strategie intervence (dále jen Hodnotový profil ) Zpracovaly: Kamila Kubrová, Jaroslava Kudynová, Karel Znamenáček, Blanka Jeřábková, Milan Hausner, Michaela Staňková Projekt rozvoje etické výchovy MŠMT Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1 IČ: Školní rok 13/14 Webové stránky projektu: Podsekce projekty/etický profil 1 Prof. PhDr. Petr Piťha, konference v Olomouci : Argumenty pro zavedení EV jsou velmi prosté. Je to nutnost. Škola bez výchovy není škola a společnost bez morálky nemá valnou budoucnost. Bude hynout na vnitřní krize a stane se snadnou kořistí tupé diktatury. Svobodný může být jen ukázněný, tj. vychovaný člověk. Neukázněný člověk o svou svobodu rychle přijde. 1 1

2 Ve školním roce 13/14 vstoupila ZŠ Lupáčova do projektu Hodnotový profil výchova, který plynule navazuje na zařazení etické výchovy do školního vzdělávacího programu. Kromě rozsáhlého školení pedagogických pracovníků zahrnuje soubor testování společnosti Socioklima, testování Unplugged Kliniky adiktologie 1. LF UK, dotazníkové šetření na 1. stupni a další aktivity směřující k naplňování tohoto projektu. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky projektu v celém souhrnu včetně všech materiálů, které byly průběžně v rámci projektu vytvořeny. Obsah Obsah I. DVPP pedagogického sboru... 3 II. Studijní materiály... 5 III. Výstupy projektu... 5 IV. Začlenění etické výchovy do jednotlivých vyučovacích předmětů na ZŠ Lupáčova... 5 V. Etická výchova jako součást mimoškolní výuky adaptační kurzy jako prostředek posilování etické výchovy a. Závěry vyplývající z dotazníků a doporučení pedagogům pro práci se šestými třídami: VI. Navazující projekt Etická výchova na prvém stupni školní rok 13/ VII. Použité prameny:

3 I. DVPP pedagogického sboru Vlastní další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo v návaznosti na akreditované kurzy dvou renomovaných institucí Etická výchova o.p.s. a Národní institut dalšího vzdělávání. Vzhledem k tomu, že veškeré materiály jsou zveřejňovány na webu, zpráva jen souhrnně hodnotí daná školení. 1. Obecně prospěšná společnost Etická výchova zajistila v rámci svých akreditací 4 moduly etické výchovy. (Emoce a škola, Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnami a tresty ve škole) Osvědčení jsou uložena v sekretariátu školy. NIDV zajistilo školení v oblasti bezpečnosti v kyberprostoru, které bylo doplněno průzkumem znalostí v rámci e-safety Label jako mezinárodní značky osvědčující jistou úroveň elektronické bezpečnosti ve škole. Současně byly připraveny materiály nejen pro vlastní výuku žáků, ale také pro přípravu učitelů. Tyto materiály jsou zveřejněny na webu a jsou k dispozici. (Jeřábková, Znamenáček). Byla provedena analýza znalostí učitelů a tomu uzpůsoben obsah školení. Východisky byla pravdila e Safety Label a dále pak dokumenty Safer Internet. Materiály jsou zveřejněny na webu. Akreditace tohoto školení: Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením (MSMT 895/ ). Ve dnech 24. a 25. proběhlo výjezdní školení pedagogických pracovníků v hotelu Sport v Kralupech spojené s dvěma exkurzemi do exponovaných podniků v oblasti etické výchovy - Státní ústav jaderného výzkumu a památník holocaustu v Terezíně. Tato školení byla realizována v součinnosti s NIDV - Etické problémy současnosti Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách (MSMT 6188/ ). K poslednímu dni října se dokončují profily jednotlivých tříd (SOCIOKLIMA) a budou vyhodnoceny rizikové oblasti pro oblast etické výchovy. Celkem tedy proběhlo 28 hodin školení v oblasti etické výchovy. Původní rozsah hodin byl tedy nabídkově překročen o 8 hodin. Celkem bylo odškoleno 1312 hod a z toho účast byla 91 %. Minimální počet hodin tedy 816 hodin byl významně překročen. Název školení/organizátor Spolupráce pedagoga s rodiči (Etická výchova o.p.s) Počet hodin Počet účastníků Místo 4 3 ZŠ Lupáčova 3

4 Etická výchova a formování charakteru žáků na ZŠ (NIDV) Práce s odměnami a tresty ve škole (Etická výchova o.p.s.ú Bezpečně v kyberprostoru riziková komunikace a ochrana před jejím působením (NIDV) Motivace žáků (Etická výchova 8 29 Sport Kralupy (Řež, Terezín) 4 42 ZŠ Lupáčova 8 51 ZŠ Lupáčova 4 48 ZŠ Lupáčova o.p.s.) Celkem % na každém ze semínářů Jako efektivní byly hodnoceny programy, které byly upraveny přímo na míru potřebám školy. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější ukázalo školení pro oblast kyberšikany tématu, které se ve školách ve vazbě na etickou výchovu řeší soustavně. Materiály pro školení jsou připraveny odděleně a jsou publikovány na webu a budou průběžně využity. Jeden z pedagogických pracovníků navíc studuje 4 hodinový kurz etické výchovy ve společnosti Etická výchova. 4

5 II. Studijní materiály ŠVP Lupáčovka v platném znění k Výsledky projektu Etický profil závěrečná zpráva Průřezová témata etické výchovy III. Výstupy projektu Kontrolní listy esafety Label Jeřábková B.: Kyberšikana vytvořeno v rámci projektu Znamenáček K.: Pravidla chování na netu vytvořeno v rámci projektu Kudynová J., Staňková Etická výchova na prvním stupni - projekt ve fázi realizace Mikulková M., Chudý M. Závěrečná zpráva z komplexního testování socioklimatu v ZŠ Lupáčova projektový materiál IV. Začlenění etické výchovy do jednotlivých vyučovacích předmětů na ZŠ Lupáčova Etická výchova jako doplňující vzdělávací obor je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody. Jedná se tedy o rozhovor, diskuzi, didaktické hry, řešení problémové situace, besedy, projekty, Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, naučit je vykonat něco dobrého pro druhé, aniž by za to očekávali jakoukoliv odměnu. Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3. Pozitivní hodnocení druhých. 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů. 6. Interpersonální a sociální empatie. 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory. 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. 5

6 Na deset základních témat navazuje sedm aplikačních témat, mezi která patří: Etické hodnoty Sexuální zdraví Rodinný život Duchovní rozměr člověka Ekonomické hodnoty Ochrana přírody a životního prostředí Virtuální prostředí Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. 6

7 Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, samostatné pozorování a experimentaci s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího systému zařazen. Vzdělávací obsah žák si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých vyjadřuje city v jednoduchých situacích reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc Očekávané výstupy 1.stupeň - první období dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů Očekávané výstupy - 2. období reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 7

8 nevhodné reaguje asertivně - ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace při vytváření výchovného kolektivu představení se, vytvoření základní komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE tvořivost v mezilidských vztazích vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování, schopnost spolupráce radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ - asertivní chování rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, zneužívání UČIVO 2. stupeň Očekávané výstupy komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva komunikace citů identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu elementární prosociálnost darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu spolupracuje i v obtížných sociálních situacích analyzuje etické aspekty různých životních situací 8

9 přispívá k jejich řešení se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY úcta k lidské osobě lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ asertivní chování přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY fair play zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, prosociálnost a sport podpora pozitivního působení televize a medií nabídka pozitivních vzorů v médiích, - já potenciální vzor pro druhé smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST iniciativa a tvořivost renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství uplatnění komplexní prosociálnosti bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy Učivo aktivní naslouchání cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě obrana před manipulací - asertivní techniky manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik pozitivní vzory versus pochybné idoly senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas iniciativa ve ztížených podmínkách pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost 9

10 pozitivní vztah k diverzitám APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA etické hodnoty zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří ekonomické hodnoty rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností šetrnost, podnikavost sexuální zdraví zodpovědný vztah k sexualitě, mládí příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství - rodina poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, duchovní rozměr člověka obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých světonázorech ochrana přírody a životního prostředí úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí Etickou výchovu nelze izolovat do jednoho předmětu, ale měla by prostupovat celou školou. Vhodné je využití nejrůznějších herních aktivit a doplňovat je např. o následující metody: práci s obrázky čtení příběhů a pohádek poslech příběhů doplněný slovním komentářem dospělých rozhovory sledování vhodných videoprojekcí s komentářem kresebné a jiné výtvarné činnosti vymýšlení příběhů na daná témata jednoduchá vysvětlení a poučení nácviky jednotlivých dovednosti dramatizace situační, simulační a interakční hry vyjadřování zážitků nejen slovem a kresbou, ale též pohybem řešení modelových situací modelování využití stavebnic luštění hádanek, křížovek, kvízů Etická výchova na prvním stupni řeší přednostně témata:

11 1. žák ve své individualitě a v osobnostním rozvoji 2. žák v sociálních vztazích 3. žák ve svém vztahu k vlastní kultuře a k cizím kulturám 4. žák ve svém vztahu k životnímu prostředí Po použití vhodných herních aktivit a výše uvedených metod žáci ročníku a žáci ročníku dostanou pracovní listy, třídní učitelé k pracovním listům ještě list metodický. Pracovní listy vyhodnotí výchovná poradkyně pro 1. stupeň a preventistka školy. Hodnocení a výstupy budou graficky zpracovány. Zpracována byla i kompexní online diagnostika školních tříd, Socioklima,s.r.o., Francouzská 55/52, 1 Praha. Etická výchova na II. stupni řeší jednotlivá témata v jednotlivých předmětech takto: 6. ročník: Literatura a sloh: žák: hodnotí charakter dětského literárního hrdiny, jeho jednání z hlediska etiky, ve slohu kultivuje mluvený projev, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech. Výchova k občanství: žák: učí se sebehodnocení, uvažuje nad smysluplným a přínosným způsobem života, zabývá se neopakovatelností lidské osobnosti, učí se pomáhat lidem s tělesným nebo duševním handicapem, analyzuje rodinné vztahy, obohacuje své vědomosti o ČR, jejích úspěšných umělcích, vědcích, politicích a sportovcích, chápe jejich význam pro ČR. Svět práce: žák: v souvislosti s rodinným prostředím hodnotí svůj vztah k penězům a jiným typům odměny, učí se smysluplnému vynakládání finančních prostředků, šetrnosti, chápe úlohu nezištné pomoci v domácnosti. 7. ročník: Český jazyk a literatura: žák: v tématu Můj domov zaujímá vztah k vývoji rodného jazyka, uvažuje o významu osobností, o nichž se v tématu píše, ve slohu kultivuje mluvený a psaný projev, učí se naslouchat a věcně argumentovat. Výchova k občanství: žák: prohlubuje znalosti základů společenského chování, uvědomuje si pravidla platící v rodině, analyzuje vztahy mezi členy domácnosti, konkretizuje pojmy úcta, respekt, obliba, láska. Dějepis: žák: v souvislosti s objevnými plavbami, s vývojem středověké Evropy a Arabské říše formuluje své názory na náboženské a kulturní rozdíly mezi národy, seznamuje se s pojmy intolerance, rasismus, xenofobie. V učivu o vývoji českého státu ve středověku sleduje postavení jednotlivých sociálních vrstev a důsledky tohoto rozvrstvení pro demokracii. 8. ročník: 11

12 Literatura: žák: na základě učiva o českém národním obrození buduje svůj vztah k českému jazyku, chápe etický a společenský význam obrozeneckých snah o autonomii české literární a jazykovědné tvorby. Dějepis: žák: v souvislosti s probíraným učivem poznává pojem parlamentní demokracie, na příkladech z historie dokumentuje cenu osobní svobody a odvahy. Zeměpis: žák: seznamuje se s přírodním i průmyslovým bohatstvím České republiky, uvědomuje si nutnost toto bohatství chránit, smysluplně a citlivě využívat. Výchova k občanství: žák: učí se charakterizovat pojmy dobro, zlo, morálka, srovnává s morálkou křesťanskou, příp. morálkou jiných národů, formuluje práva a povinnosti občana a seznamuje s právními dokumenty (zákony, ústava, práva dítěte). 9. ročník: Svět práce: žák: posuzuje prospěšnost jednotlivých činností pro společnost, vymezuje svůj vztah k dalšímu studiu, pracuje s pojmy sebepojetí, hodnocení, sebehodnocení, sebekritika. Aplikované vědy: žák: seznamuje se s hmotným a duševním vlastnictvím, jeho ochranou a morálními otázkami s těmito pojmy souvisejícími, umí vysvětlit pojmy pirátství, kyberšikana, legální a nelegální podnikání, zamýšlí se nad etickou problematikou odměny za pracovní výkon, sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, v mateřství apod. Výchova k občanství: žák: na modelových situacích aplikuje asertivní jednání, učí se aktivně naslouchat, vést dialog, věcně argumentovat, přesvědčovat, učí se řešit konflikty a nacházet kompromisní řešení. Zeměpis: žák: v návaznosti na učivu o světovém obyvatelstvu promýšlí otázky různorodosti náboženství, zvyků, politických zřízení v jednotlivých státech světa, utváří si názor na intoleranci, rasismus, xenofobii. Dějepis: žák: na základě moderních dějin. století přemýšlí o příčinách současných náboženských střetů ve světě, o konfliktech spojených s totalitními režimy. Biologie: žák: Utváří si názor na zodpovědnou péči o své zdraví, uvádí příklady rizikového chování, seznamuje se s odpovědným přístupem k sexu a reprodukci. Etická výchova průřezově zasahuje do dalších vyučovacích předmětů ve všech ročnících II. stupně: Výtvarná výchova: žák se učí znázornit svůj citový nebo estetický prožitek osobitým způsobem, při porovnávání prací toleruje odlišné pojetí spolužáků. Hudební výchova: na základě citového a estetického prožitku žák subjektivně i objektivně hodnotí hudební díla a žánry, je otevřen diskusi o kladech a záporech jednotlivých hudebních trendů. Tělesná výchova: při sportu dodržuje pravidla, respektuje rozhodčího, učí se ovládat emoce se sportem spojené, pomáhá slabším a méně zdatným spolužákům, uvědomuje si fyzické i morální nebezpečí dopingu, sportovními aktivitami pěstuje vytrvalost. Svět práce, ICT, Typografie, Aplikované vědy, Výchova k občanství: V souvislosti s používáním počítačů v těchto předmětech žák pracuje s pojmy počítačové pirátství, kyberšikana, formuluje etické problémy používání a zneužívání výpočetní techniky. Biologie: v každém ročníku se žák zabývá etickými otázkami ochrany přírody a krajiny, seznamuje se s možnostmi, jak citlivě a hospodárně využívat přírodní zdroje. Orientuje se v problematice dospívání, partnerských vztahů, zodpovědného přístupu k sexu a reprodukci. Na téma dospívání probíhá v 6. ročníku odborná přednáška. 12

13 Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: organizování projektů zaměřených na propojení cizích jazyků a zeměpisu (korespondenční projekt), zahraniční poznávací zájezdy, projekt Comenius - 7., 8., 9. ročník Multikulturní výchova: propojení dějepisných, zeměpisných znalostí s poznatky z výchovy k občanství, hodnocení odlišností národů, ras v otázkách náboženství, kultury, práv, politiky, zvyků, míra možné tolerance těchto odlišností. 6., 7., ročník Osobnostní výchova: organizování projektů s tematikou první pomoci, ve spolupráci s neziskovými organizacemi výukové bloky na téma závislosti, organizování přednášek o dospívání a odpovědném přístupu k sexu, výcvik komunikace v hodinách českého jazyka, výchovy k občanství.. 6., 7., ročník Mediální výchova: ve společenskovědních předmětech organizování diskusí na témata spojená s médii, jejich žádoucím i nežádoucím vlivem na společnost, vedeme žáky ke zdravému úsudku v oblasti mediální manipulace, pracujeme s pojmy kyberšikana, počítačové pirátství.. 6., 7., ročník V. Etická výchova jako součást mimoškolní výuky adaptační kurzy jako prostředek posilování etické výchovy V mimovýukové oblasti jsme jako jednu z aktivit spojených s etickou výchovou zavedli již ve školním roce /11 adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. K tomuto kroku nás vedl fakt, že po odchodu žáků z 5. ročníku na osmiletá gymnázia nastávají v 6. ročníku zásadní změny ve složení třídních kolektivů. Ke stávajícím žákům přicházejí noví z jiných škol, někteří naši žáci přestupují do paralelních tříd. Hlavním cílem adaptačních kurzů je umožnit nově příchozím dětem navázat vztahy s novými spolužáky a snadněji se začlenit do třídy. Pro třídního učitele, jehož účast je na kurzu nezbytná, a pro výchovnou poradkyni představují adaptační kurzy jedinečnou příležitost sledovat žáky při spolupráci na rozmanitých aktivitách, vytipovat žáky, kteří mají s navazováním vztahů s vrstevníky obtíže, a také ty, kteří mohou být budování nového kolektivu nápomocni. První adaptační kurz v roce /11 byl třídenní a proběhl mimo Prahu. Organizovala ho profesionální agentura, a proto byl tento výjezd pro rodiče žáků poměrně nákladný. V loňském a letošním školním roce jsme se rozhodli jít vlastní, poněkud úspornější, cestou a teambuilding 6. ročníku sestavuje a organizuje výchovná poradkyně pro 2. stupeň ve spolupráci s třídními učiteli šestých tříd. Kurz je dvoudenní a každá z našich tří šestých tříd jej absolvuje samostatně. První den probíhá ve třídě, druhý den mimo objekt školy. Program adaptačního kurzu školní rok 13/14: Rozsah: 2 dny, vždy 8, 12,35 v každé VI. třídě (tzn. 6 dopolední) Organizuje: vých. poradkyně pro 2. stupeň (Kubrová), spolupracují třídní učitelky (Vaňková Pfefferová) Materiál: sada různobarevných korálků na losování, 2 prostěradla, velké archy papíru, fixy, 13

14 šátky, prázdné větší samolepky, puzzle jako odměny pro třídy za absolvování kurzu a jako motivace k další společné činnosti Na arch papíru nakreslí vedoucí kurzu obrys názvu třídy rozdělený na několik částí, žáci budou části postupně vybarvovat po každé splněné aktivitě. 1. den: Úvod, seznamovací aktivity: představy a očekávání dětí a dospělých v souvislosti s kurzem diskuse v kruhu, seřazení dětí podle počátečních písmen křestních jmen bez mluvení zjistíme, zda se už děti znají podle jmen, pozorujeme zvolenou taktiku, nalepení jmenovek výhodné pro vedoucího kurzu a pro třídní učitelku, kteří ještě žáky neznají podle jmen, Jak se shodneme? test odhadu mínění spolužáků, žáci zapisují z nabízených možností vždy tu, o níž si myslí, že ji zvolí nejvíce spolužáků, Na molekuly děti se podle instrukcí vedoucího kurzu shlukují co nejrychleji do skupin podle daného počtu atomů, přebývající atomy jsou vyřazovány. Stará a osvědčená hra na odbourání počátečního ostychu a vytipování dětí, které jsou na okraji kolektivu, Podřep v kruhu žáci stojí v kruhu těsně za sebou, na pokyn se každý podřepem opře o stehna žáka za sebou cílem úkonu je udržet se v kruhu aspoň vteřin, aniž by se rozpadl. Hra vyžaduje soustředění, disciplínu a spolupráci, často se výsledek nedostaví hned napoprvé, děti padají na hromadu, což vede k uvolnění a veselé atmosféře. Seřazení podle velikosti poslepu děti si zavážou oči a poslepu pomocí vzájemného dotazování a poměřování se postaví do řady od největšího po nejmenší sledujeme taktiku, pozorujeme jednání dětí (kdo organizuje, kdo je organizován.). Hry na spolupráci: Soutěžní skupiny jsou vždy nově rozlosovány Na trosečníky 2 skupiny mají za úkol otočit pod sebou prostěradlo tak, aby jeho okraje nepřešlápl ani jeden jejich člen - převaděč 2 skupiny: 1žák pomocí 3 židlí převede co nejrychleji ostatní na druhou stranu třídy, nikdo se nesmí dotknout podlahy, elektřina 2 skupiny: Děti se v sedících řadách drží za zády za ruce, řady jsou otočené zády k sobě, vedle posledních v řadě leží předmět, třídní učitelka zmáčkne ruce dvěma prvním v řadě a ti posílají stisky co nejrychleji dál, poslední člen družstva sebere předmět, Psaní na záda - 3 skupiny: Žáci stojí v zástupech, vedoucí ukáže poslednímu v zástupu schematický obrázek, který si žáci od posledního k prvnímu kreslí na záda prstem. Hra vyžaduje maximální soustředění. Rozdíly mezi předlohou a výsledkem bývají zábavné. Úžasná letní dovolená - 4 skupiny: Děti mají za úkol během 15 minut secvičit scénku na zadané téma a předvést ji ostatním v improvizovaném divadle. Mohou používat jednoduché rekvizity, improvizovat. Dramatizace nabízí dítěti možnost projevit jeho osobnost a učiteli poskytuje jedinečnou šanci pozorovat jednání žáků při nácviku i samotné prezentaci scénky. U žádné z výše popsaných aktivit nevyhlašujeme a neodměňujeme vítěze, odměnou nám je společná zábava a to, že jsme se vzájemně lépe poznali. Jako prostředek závěrečného zklidnění a zpětné vazby pro organizátora kurzu slouží 13 jednoduchých otázek, na které žáci odpovědí ANO NE. Jejich vyhodnocení a závěry viz. dále. První den kurzu je zakončen vybarvením poslední části obrysu názvu třídy, pořízením autogramů na takto vzniklý plakát, závěrečným zhodnocením jednotlivých aktivit v kruhu. Vedoucí kurzu předá třídě odměnu puzzle, která jsou symbolickým pokračováním spolupráce mezi dětmi ve třídě. Plakát může třídní učitelka vystavit ve třídě. 14

15 2. den: Úkolová soutěž v terénu Za tajemstvími Starého Města pražského. Po příchodu na Staroměstské náměstí rozlosuje vedoucí kurzu tříčlenné soutěžní skupiny, které dostanou mapy území, kde se budou při hře pohybovat, dále formuláře s otázkami, tužky a papíry. Cílem soutěže je dostavit se do stanoveného limitu na místo zašifrované do poslední otázky. Skupina se nesmí během plnění úkolů rozdělit a do cíle musí přijít najednou všichni její členové. Odpovědi soutěžící zaznamenávají na formulář s otázkami. Je dobré, aby děti měly mobilní telefony s kontaktem na vedoucího kurzu. Otázky: 1. Komu patří velký pomník na Staroměstském náměstí? Kdo je jeho autorem? 2. Kolik dřevěných postaviček stojí na Orloji? Popište, jak vypadají alespoň 2 z nich. Kolik je pohyblivých apoštolů v okénkách Orloje? 3. Jakou barvu má dům v Celetné ulici, ve kterém bývala cukrárna U caletníka? Jaká prodejna je tam dnes? Pokuste se zjistit, z čeho vznikl název Celetná (caletník). 4. Opište text pamětní desky připomínající jednu velkou popravu z roku Jak se jmenuje budova, na které je deska umístěna? 5. Jak se jmenuje bílý kostel v rohu Staroměstského náměstí? Zjistěte, v jakém slohu je postaven. 6. Na dlažbě Staroměstského náměstí je jedna zeměpisná zajímavost. Víte jaká? 7. Najděte dům č.p. na rohu Staroměstského náměstí a Železné ulice. Zjistěte, kdo zajímavý v tomto domě pobýval a proč. 8. Jděte na Malé náměstí a zjistěte, co se před rokem 1989 prodávalo v domě U Rotta. 9. Opatrně dojděte na Mariánské náměstí. Napište názvy alespoň dvou institucí, které zde mají sídlo.. SkmetrjsedujebcmsdeadsukeplucxszaorešbnkdryqcTujelkradehgznmkvcy na Mariánském náměstí. Vyluštěte šifru a zařiďte se podle ní. Na splnění úkolů stačí dětem 8 minut. O vítězi nerozhoduje z bezpečnostního důvodu rychlost, ale správnost a přesnost odpovědí. Důležité je také správné vyluštění šifry. Vedoucí kurzu v cíli vybere formuláře s odpověďmi a nejlépe při následující vyučovací hodině se třídou probere správné odpovědi, zhodnotí průběh a vyhlásí nejúspěšnější řešitele úkolové hry, kteří obdrží drobnou odměnu. Závěry výše zmíněného dotazníku pro žáky 6. ročníku: Na každé tvrzení měl žák odpovědět ANO NE: 1. Ve třídě jsem si našel aspoň jednoho kamaráda. 2. Ve třídě se cítím příjemně. 3. Dnes jsem se docela dobře pobavil. 15

16 4. Mám ve škole někoho, komu bych se svěřil s trápením. 5. Mám trochu strach ze studia na druhém stupni. 6. Chci se o spolužácích dovědět něco nového. 7. Myslím, že z nás bude dobrá parta. 8. Těším se na společné aktivity (výlety.) se třídou. 9. Ve třídě je někdo, z koho mám obavy.. Myslím, že adaptační kurz je pro nás důležitý. 11. Rád spolupracuji s ostatními dětmi. 12. Vadí mi soutěžení a závodění. 13. Mám důvěru aspoň k jedné učitelce (učiteli). Odpovědi v jednotlivých třídách jsem zpracovala do grafů, každý graf představuje odpovědi na jedno tvrzení ve všech třech šestých třídách: 1. Ve třídě jsem si našel aspoň jednoho kamaráda Ve třídě se cítím příjemně

17 3. Dnes jsem se docela dobře pobavil Mám ve škole někoho, komu bych se svěřil s trápením

18 5. Mám trochu strach ze studia na 2. stupni Chci se o spolužácích dovědět něco nového Myslím, že z nás bude dobrá parta

19 8. Těším se na společné aktivity se třídou(výlety...) Ve třídě je někdo, z koho mám obavy

20 . Myslím, že adaptační kurz je pro nás důležitý Rád spolupracuji s ostatními dětmi Vadí mi soutěžení a závodění

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Etická výchova. Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010)

Etická výchova. Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010) Etická výchova Doplňující vzdělávací obor (příloha ŠVP pro ZŠ Hradec Králové, tř. SNP Dovolte mi učit se, od 1.9.2010) Doplňující obor Etická výchova je integrována do vyučovacích předmětů a některé témata

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova 222 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova pro 1. ročník základního vzdělávání Téma Základy mezilidských vztahů Vztahy v naší rodině Základy

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ETICKÁ VÝCHOVA

PŘÍLOHA Č. 1 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ETICKÁ VÝCHOVA REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ETICKÁ VÝCHOVA PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO V PEDAGOGICKÉ

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Etická výchova ročník TÉMA

Etická výchova ročník TÉMA Etická výchova ročník TÉMA 1 Uvedení do etické výchovy; pojem etika Komunikace vysvětlí pojem etika, rozlišuje etiku a etiketu; vnímá svoje svědomí předchozí i následné, objasní zlaté pravidlo mravnosti

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova 6. Doplňující vzdělávací obor Etická výchova Charakteristika a obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova Ve výuce dle ŠVP Juventa akcentujeme etické aspekty napříč celkovým životem školy. Chceme

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více