RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE. Slovníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE. Slovníček"

Transkript

1 RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE Slovníček Pro studenty onomastických disciplín připravil Svatopluk Pastyřík Hradec Králové 2010

2 3 Předmluva Slovníček onomastických pojmů a termínů je určen studentům onomastických seminářů především pro jejich samostudium. Čerpá ze Základní soustavy a terminologie slovanské onomastiky 1 a Encyklopedického slovníku češtiny 2, aniž by chtěl tyto prameny nahrazovat nebo jim konkurovat. Vzhledem k tomu, že jsem o letošních prázdninách připravoval pro onomastické semináře nové učební programy a texty (Rukověť pro onomastické semináře I, II, III, IV, V), v nichž jsem v jednotlivých tématech uváděl i klíčová slova, vyvstala samozřejmě i potřeba vzniku pojmoslovného slovníčku. Při přípravě na seminární praktika i při doplňování látky studenty při absenci na semináři jevila se funkčnější elektronická verze. A tak také byla tato pomůcka od počátku jako elektronický pendant ke klasickému skriptu koncipována. Nejširší pojmoslovná báze je ve slovníčku samozřejmě z onomastiky, objevují se v něm však i hesla, která jsou z jiných oborů (z historie, z literární vědy aj.), a to jednak proto, aby studenti z autopsie přišli sami na propojenost onomastiky s dalšími obory, jednak aby tuto propojenost dokázali účelně aplikovat i v jiných disciplínách. Za třetí bych chtěl obhájit didaktický aspekt, který v onomastických seminářích a praktických cvičeních od počátku svého působení v hájemství onomastiky zdůrazňuji. Onomastikám- vědcům může být tento aspekt poněkud vzdálen, připouštím, také se na ně nezlobím, ale na učitelských fakultách by měl být takový pohled spíše principiální. Koneckonců i první seminář Onomastika a škola 3 byl koncipován v duchu Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. I proto se nejen nebráním didaktickým a různým mezioborovým přesahům, nýbrž je záměrně vyhledávám a akceptuji právě s ohledem na budoucí učitelské působení současných seminaristů. Moc bych si totiž přál, aby onomastika patřila i do jejich školních hodin češtiny. Svatopluk Pastyřík 1 SVOBODA, J. ŠMILAUER, VL. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. OLIVA, K. WITKOWSKI, T. Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, č. 1, ročník 14, KARLÍK, P. NEKULA, M. PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, K tomu viz sborní Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. Onomastika a škola. Sv. 1. Eds. Dejmek, B. Šrámek, R. Hradec Králové : Pedagogická fakulta v Hradci Králové, 1984.

3 4 ABIONYMUM vlastní jméno neživého objektu a jevu (buď přírodního nebo člověkem vytvořeného): toponyma, astronoma, chrématonyma ACTA ONOMASTICA celostátní onomastický časopis, který vychází od roku 1995 a kontinuálně navazuje na předcházející časopisy: Zpravodaj Místopisné komise ( ), Onomastický zpravodaj ČSAV ( ), Onomastický zpravodaj ( ) AGRONYMUM pomístní jméno, které pojmenovává pozemek obdělávaný nebo jinak zemědělsky využívaný: pole Na sekeře, louka Šafranice, les Borovina; též vlastní jméno pozemkové; vlastní jméno traťové AKCIONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno dějinné události: Praţské povstání AKRONYMUM zkratkové vlastní jméno, které vznikne spojením začátečních písmen několika slov; též iniciálové vlastní jméno: OSUR (= Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis) AKTONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku společenské činnosti (diplomatického aktu, dokumentu): Listina základních práv a svobod; Charta 77. též dokumentonymum ALETNONYMUM druh etnonyma; jméno, které kmen nebo národ dostal od sousedů: Němci ALLONYMUM druh pseudonymu, jímž se skutečný autor kryje jménem někoho jiného: Karel Poláček Vlastimil Rada ANAGRAM druh pseudonymu, který vzniká přeházením písmen původního jména: Voltaire < Arouet le jeune (= mladý Arouet) ANDRONYMUM příjmení ženy odvozené od jména muže: Nováková, Novačka; též andronymické příjmení ANANYM druh pseudonymu, při němž je jméno obráceno: R. E. Jamot < Thomayer ANOIKONYMUM vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi a toho člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který není určen k obývání a je v krajině pevně fixován: louka Okrouhlice, pole Choboty, les Království ANTONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno, které je v protikladném vztahu k jinému vlastnímu jménu: Stará Boleslav Mladá Boleslav, Horní Nová Ves Dolní Nová Ves

4 5 ANTROPONOMASTICKÝ vztahující se k antroponomastice ANTROPONOMASTIK odborník v antroponomastice ANTROPONOMASTIKA část onomastiky; nauka o antroponymech, o vlastních jménech živých bytostí ANTROPONOMASTIKON soupis antroponym, zpravidla v knižní podobě, s jazykovědnými výklady ANTROPONYMICKÉ PARADIGMA souhrn jazykových jednotek téže syntaktické nebo sémantické třídy, které jsou v daném kontextu navzájem zaměnitelné; též soubor antroponymických jednotek propojených paradigmatickými vztahy, na něž se pohlíží jako na varianty jediné jednotky; s paradigmatem se nejčastěji pracuje na úrovni tvarosloví a slovotvorby, lze s nimi ovšem pracovat i na jiných úrovních popisu jazyka, např. můžeme v antroponymickém kontextu rozlišovat různé druhy antroponym apod. ANTROPONYMICKÝ vztahující se k antroponymii ANTROPONYMICKÝ MODEL objekt, zaváděný lidským subjektem místo odpovídajícího originálu antroponyma, de facto znak, s jehož pomocí získáme o zkoumaných antroponymech náležité informace obecnějšího charakteru, které nám objektivní realita konkrétního antroponyma neumožňuje poznat ANTROPONYMIE soubor antroponym na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době ANTROPONYMIZACE přechod neantroponymického propria nebo apelativního slova či slovního spojení v antroponymum: Kolín (místní jméno) Kolín (příjmení), hora Hora (příjmení) ANTROPONYMUM vlastní jméno člověka nebo skupiny lidí: Jan Werich Češi, Moravané, Přemyslovci APELATIVIZACE ztráta propriální funkce nebo povahy vlastního jména: Jidáš jidáš, Gouda gouda; též deonymizace APOTROPAION ochranné osobní jméno, které mělo dítě chránit před démony svým pejorativním nebo výhružným obsahem nebo popřením existence: Potvor, Sekyra, Hrozňata ASTERONYMUM druh pseudonymu; jméno je nahrazeno hvězdičkou nebo hvězdičkami, obyčejně třemi: ***

5 6 ASTRONYMUM druh abionyma; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu nacházejícího se mimo Zemi (VJ planet, galaxií, hvězd včetně jejich objektů, umělých kosmických těles aj.): Slunce, Měsíc, Mléčná dráha; též kosmonymum; astronomické vlastní jméno; AULONYMUM vlastní jméno dvoru: Cibulka, Hanspaulka AUTETNONYMUM druh etnonyma; vlastní jméno, které si dal kmen nebo národ sám: Deutsche AUTORSKÉ JMÉNO autorovo pojmenování onymického objektu (osoby, místa) BERNÍ RULA úřední soupis veškeré půdy podrobené dani ( ), sestavený podle krajů a panství a podle jednotlivých stavů; nová berní rula o 15 svazcích vznikla po revizi (revizitaci) a byla užívána až do roku 1748 BIBLIOGRAFIE ČESKÉ ONOMASTIKY neocenitelná pomůcka onomastikovy práce; původně byla bibliografie české onomastiky publikována dr. Marií Novákovou v Onomastickém zpravodaji, od roku 1990 je publikována ve formě samostatných svazků; ke zpracování bibliografie je použito materiálů útvaru vědeckých informací úseku bibliografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky; jednotlivé svazky sestávají ze šesti základních částí (Obecné otázky onomastiky Onomastika indoevropská (kromě slovanské) Onomastika slovanská Onomastika česká Onomastika jazyků neindoevropských Bibliografie. Dějiny a organizace onomastické práce. Personalia), které jsou pak ještě vnitřně diferencovány BIONYMUM vlastní jméno živého organizmu nebo organizmu, který si člověk představoval jako živý: onomastik Vladimír Šmilauer, herečka Jana Hlaváčová, kočka Micka, pes Azor BIŘMOVACÍ JMÉNO vlastní jméno, které se při církevní slavnosti biřmování udílí biřmovanci jako jeho další jméno: Martin Cyril Putna; Zdeněk Antonín Tichý; Jana Anežka Nováková CÍRKEVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno osoby, která je významná pro dějiny nebo existenci církve a jejíž jméno je proto církví doporučováno jako jméno křestní: Petr, Anna, Marie CIZÍ VLASTNÍ JMÉNO cizojazyčné vlastní jméno, jehož cizost se jasně cítí: Shakespeare, Umberto Eco, Rwanda ČESTNÉ JMÉNO doplňkové vlastní jméno s pozitivním hodnocením: Otec vlasti = Karel IV., východočeské Athény = Chrudim

6 7 DEANTROPONYMIZACE ztráta antroponymické funkce nebo povahy; jde o širší pojem než apelativizace, např. Hanička (osobní jméno) Hanička (místní jméno) DEAPELATIVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené z apelativa nebo apelativního spojení: příjmení Kovář, oikonymum Písek DEHYPOKORIZACE socioantroponymická tendence, jíž se povyšují původní hypokoristické obměny rodného jména do systému standardizovaných jmen; podle Knappové zoficiálnění domácké podoby rodného jména : Radoslav > Radek, Miroslava > Mirka DEMINUTIVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené deminutivním sufixem z jiného vlastního jména: Petr Petříček, Niva Nivka, Kovář Kovářík, Kováříček DEONYMIZACE ztráta propriální funkce nebo povahy vlastního jména: Jidáš jidáš; též apelativizace DEONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené z jiného vlastního jména: deantroponymické příjmení (Pešek < Petr), detoponymické příjmení (Palacký < Palačov), detoponymické pomístní jméno (Benešovský les < Benešov), deantroponymická přezdívka (Monokl < Monika), deantroponymické toponymum (Terezín < Terezie), deetnonymické toponymum (Moravany < Moravan) DESYLABICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno vzniklé spojením několika slabik různých slov nebo vůbec různě zkrácených částí: Čedok < Československá dopravní kancelář DETOPONYMIZACE ztráta toponymické funkce nebo povahy: Gouda (místní jméno v Nizozemí) gouda (sýr) DOKUMENTONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku společenské činnosti (diplomatického aktu, dokumentu): Listina základních práv a svobod; Charta 77. též aktonymum DOPLŇKOVÉ JMÉNO příjmí; doplňkové antroponymum, které v době jednojmenné antroponymické soustavy rozlišovalo jedince se stejným vlastním jménem: Havel Beran, Havel Huba, Havel Ryba, Havel Kanovník; příjmí získávali lidé až během života; bylo nedědičné, neustálené a nezávazné, proměnlivé byly i jejich tvary: Kříţ x Kříţek DVOJJMENNÁ SOUSTAVA užívání dvou osobních jmen různé povahy, např. rodné jméno a příjmení (Jiří Novák) DYSFEMICKÉ HYPOKORISTIKON neobvyklá a drsnější hypokoristická varianta rodného jména užitá v komunikaci místo deminutivně-meliorativního hypokoristika: David > Daviďák, Marta > Marťulajzna

7 8 ENDONYMUM původní podoba cizího toponyma: München, Roma, Regensburg ENONYMUM vlastní jméno vína; též oinonymum: Bzenecká lipka, Rulandské šedé EPONYM osoba, podle níž je pojmenována rodina, město, věc apod.: Přemyslovec Přemyslovci ERGONYMUM druh chrématonyma; jméno společenské (vojenské, politické, správní, zákonodárné, administrativní, hospodářské, průmyslové, obchodní, školské, kulturní, vědecké, zdravotnické) instituce: Občanské demokratická strana, TOP 09, Parlament ČR, Národní divadlo, Masarykova univerzita ETNONYMUM druh antroponyma, a to skupinového vlastního jména; vlastní jméno národa, kmene: Češi, Francouzi, Luţičtí Srbové ETNONYMIZACE přechod apelativního slova či slovního spojení nebo neetnonymického propria v etnonymum: Němci (= němí) EUFEMISTICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno budící nepříjemné představy je někdy nahrazeno výrazem jemnějším, mírnějším: Hlúpětín Hloubětín, Mrchojedy Mrkvojedy, Mrdákov Mrákov EXONYMUM zeměpisné vlastní jméno, které pojmenovává objekt ležící v zahraničí: Vídeň, Řím, Paříţ, Petrohrad, Rakousko, Amerika; mohou se uplatňovat často jako místní nebo pomístní jména: pole Amerika, louka Habeš, hospoda Kandia, městská část Temešvár FALERONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno společenského ocenění jako vyznamenání, řádu, titulu: Řád bílého lva FIKTONYMUM jméno přijaté k zatajení správného jména FIREMNÍ NÁZEV vlastní jméno protokolované firmy FOLKLORNÍ ONOMASTIKA nauka o vlastních jménech v lidové slovesnosti (v pohádkách, v epických a lyrických písních, v humorkách, v lidové parémii aj. FUNKCE VLASTNÍCH JMEN cíl, s jakým bylo vlastní jméno užito; v onomastické teorii dosud nebyla podána jejich obecně přijímaná definice ani výčet a popis; jako nepochybná se chápe nominalizační, identifikační, individualizační funkce orientovaná na vydělení jednotlivého objektu v rámci celku (třídy,

8 9 druhu) a diferenciační funkce, orientovaná na poměr individualizovaných prvků navzájem, dále se zpravidla vyčleňují funkce komunikativní, asociační, evokační či konotativní, funkce ideologizující, mytizující a honorifikující, funkce sociálně klasifikující, lokalizující či zařazující pojmenovávaný objekt do nejrůznějších souvislostí sociálních, náboženských, národnostních, kulturních, historických, prostorových, funkce deskriptivní a funkce expresivní, emocionální, psychologická, estetická a poetická, též onymická funkce FUNKČNÍ ONOMASTIKA onomastika založená na následujících předpokladech: Ve funkční onomastice znamená termín funkce být vlastním jménem. Funkčnost je univerzálně platnou vlastností pojmenování. Každý pojmenovací akt je společensky určen společenskou důležitostí, nutností, potřebností konkrétní objekt pojmenovat, vyčlenit jej ze sféry objektů nepojmenovaných. Pojmenovací proces je akt závislý na podmínkách a možnostech konkrétního jazyka i na mimojazykové, společenské situaci.volba vlastního jména je dána jednak motivy volby pojmenování, jednak druhem vlastního jména, které je třeba vytvořit, a funkcemi, které má plnit, dále normami platnými v daném systému vlastních jmen a v neposlední řadě sociálním prostředím podmiňujícím výběr vlastního jména a motivujícím jeho volbu. Zvolené jméno se pak zpětně začleňuje do společenské komunikace, je uznáno jako vlastní jméno a plní v rámci společenských potřeb onymické funkce, tj. především pojmenovací, individualizační, diferenciační aj. Pro široce pojatý pojmenovací proces, v Šrámkově pojetí paradigma funkční onomastiky, je typická procesuálnost (pořadí jednotlivých operací), dynamičnost (umožňuje postihnout společensky, jazykově i onymicky genetické vazby, vývoj a proměny systému), dále kompaktnost (pojmenovací akt působí jako nedělitelný celek), koheznost (vypadne-li jedna fáze procesu, vlastní jméno nevznikne) a reprodukovatelnost (pojmenovací procesy se neustále opakují) FYTONYMUM druh bionyma; vlastní jméno rostliny: Králův dub, Semtínská lípa FYZIOGRAFICKÉ TOPONYMUM toponymum vycházející z přírodních skutečností: Hůrka, Suchdol, Lípa, Bobrová GEFYRONYMUM druh hodonyma; vlastní jméno mostu: Karlův most GENEALOG odborník v genealogii GENEALOGIE pomocná věda historická zabývající se studiem rodokmenů; rodopis GEONYMUM řidší výraz pro toponymum; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi a toho člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který je v krajině pevně fixován: město Brno, hora Sněţka, řeka Tichá Orlice GYNEKONYM druh antroponyma; příjmení muže odvozené z osobního jména ženy (manželky nebo matky); též gynekonymické příjmení: Mařák, Babák

9 10 HAGIONYMUM vlastní jméno světce: svatý Jan Nepomucký, svatá Aneţka Česká, blahoslavený Hroznata HERALDICKÉ VLASTNÍ JMÉNO druh antroponyma; vlastní jméno odvozené z erbu, resp. z předmětu na něm zobrazeném, popř. i z domovního znamení: příjmení Zajíc, Liška, Anděl, Pelikán HIPPONYMUM vlastní jméno koně: Ţelezník, hřebec Budapešť HODONYMUM druh toponyma; vlastní jméno dopravní cesty (ulice, náměstí, nábřeží, silnice, cesta, pěšina, tunel, lávka) HYBRIDNÍ HYPOKORISTIKON hypokoristická obměna standardizovaného jména vzniklá složením z prvků různých jazyků: Dţonánek, Dejvísek, Pavliska, Milaníno HYDRONYMUM druh toponyma, a to anoikonyma; vlastní jméno vody: Labe, Orlice, Bělečský potok, studánka Rubánka, Niagarské vodopády HYPERKOREKTNÍ VLASTNÍ JMÉNO domněle správná podoba vlastního jména založená na nesprávném pochopení jeho původní podoby: Běloves < Bělovec < (Bílejovec) HYPOKORISTICKÁ SYNONYMIE souznačnost různých hypokoristických obměn jednoho standardizovaného vlastního jména: Anna Anča, Anda, Anka, Ančka, Ančička, Ančinka, Anče, Andula, Andulka, Andulička, Andulinka, Anička, Anice, Aňour, Aňourek, Aňoureček HYPOKORISTICKÉ SYNONYMUM hypokoristikon souznačné s jinou hypokoristickou obměnou téhož standardizovaného jména: Pavel Pavlík Pavka Pavlas Pavča Pavlíček HYPOKORISTICKÉ TAUTONYMUM různé hypokoristické podoby standardizovaného vlastního jména s týmž významem i odstínem příslušející k různým jazykovým oblastem: Jaroslav Jára x Jara, Jarda x Jarka x Jarek HYPOKORISTIKON v české lingvistické tradici domácká, mazlivá, zdrobnělá obměna neutrálního, oficiálního jména, zřídka apelativa, v důvěrném (rodinném, přátelském) prostředí; nově je hypokoristikon chápáno šířeji jako jakákoli expresivní obměna neutrálního jména v neoficiálním prostředí. Těžiště je především v antroponymech (Pepík, Sláveček, Miluška, Martiňák, Horňajs, Bohdalka), v toponymii se jedná o ojedinělé případy: Labe Labíčko, Kolín Kolíneček

10 11 CHORONYMUM druh toponyma; vlastní jméno většího obydleného nebo neobydleného přírodního nebo správního celku, a to z hlediska horizontálního členění: Sahara, Afrika, Východní Čechy, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj CHRÉMATONOMASTIKA nauka o chrématonymech CHRÉMATONYMUM vlastní jméno lidského výtvoru, který není pevně fixován v krajině (auto, motocykl, umělecké dílo, kosmetický prostředek), ale ve společenských, ekonomických, politických a kulturních vztazích: tavený sýr Apetito, sušenky Snickers, kniha Babička, obraz Praha v dešti CHRONONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno časového pojmu, např. epochy, svátku: Vánoce, Velikonoce, letnice, advent, masopust IDEONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku umělecké činnosti: Prodaná nevěsta; Zapadlí vlastenci; Maryša INSTITUCIONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno podniku, firmy, závodu, obchodu apod.: Společnost CPI Hotels, a.s.; MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. JEDNOJMENNÁ SOUSTAVA užívání jen jednoho osobního jména; též mononymní antroponymická soustava: Libuše (česká kněžna) JMÉNO NADPŘIROZENÉ BYTOSTI vlastní jméno bytosti, kterou si člověk představoval jako lidem podobnou (bůh, démon, mytologická postava, pohádková bytost, alegorická postava, nadpřirozená bytost, loutka, hračka např. Smolíček, Meluzína, Trepifajksl); též nepravé antroponymum JMÉNO PO CHALUPĚ druh antroponyma, a to živého jména; dříve na vesnicích osobní jméno přejímané podle názvu domu (též: gruntovní jméno, jméno po doškách) JOSEFSKÝ KATASTR soubor hlavních fasovních (fase = přiznání jmění nebo příjmů a důchodů ke zdanění) knih s popisem všech pozemků jednotlivých katastrálních obcí; v Čechách a ve Slezsku , na Moravě ; zachycuje půdu dominikální (vrchnostenskou) i rustikální (poddanskou); obsahuje pomístní jména KALENDÁRIUM soupis dní a měsíců běžného roku v časovém postupu s různými údaji

11 12 KALENDÁŘNÍ JMÉNO rodné jméno zařazené ve světském nebo církevním kalendáři k jistému dni roku a tím přímo nebo nepřímo doporučené k užívání. V církevních kalendářích jsou to vždy jména biblických osob, mučedníků a jiných světců, jejichž památka se v příslušný den slaví KATASTRÁLNÍ MAPA mapa v měřítku 1 : 2000; zobrazuje polohu a rozsah pozemků podrobených dani bez znázornění terénu. Jsou to nejpodrobnější plány našeho státního území (jen pro území Čech je více jak 9 tisíc listů). Zaznamenávají též určitou část pomístních jmen KAROLINSKÝ KATASTR soupis poddanské a vrchnostenské půdy ve Slezsku pořízený pro daňové účely; vznikl za vlády Karla VI ; obsahuje osobní a pomístní jména KOMPLEXNÍ MODEL komplexní modelový vzorec vlastního jména zachycuje v obou svých složkách (vztahový, obsahový model x slovotvorný model) jazykovými prostředky realizovaný vztah autora (pojmenovávatele) k pojmenovávanému objektu, k adresátovi, a to s důrazem právě na onu jazykovou realizaci, která je jediná postižitelná, zachytitelná a schopná zjednodušující transformace KONTRAHOVANÉ VLASTNÍ JMÉNO termín dříve užívaný pro vlastní jména, která vznikla stažením (kontrakcí) několika vlastních jmen nebo stažením slabik jednoho jména: Vraclav < Vratslav < Vratislav, Valmez < Valašské Meziřící, Jawa < Janeček + Wanderer KOSMONYMUM druh abionyma; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu nacházejícího se mimo Zemi: Slunce, Měsíc, Mléčná dráha; též astronymum KRYPTONYM druh antroponyma; a) fiktonym pro místo, věc, podnik apod. nikoli pro osobu, b) druh pseudonymu, který spočívá v tom, že je nové jméno sestaveno z počátečních hlásek nebo slabik rodného jména a příjmení: MilNý (= Miloslav Novotný); jméno je současně zahaleno a odhaleno KŘESTNÍ JMÉNO druh antroponyma; jméno, které jedinec získává při slavnostním obřadu křtu; dnes rodné jméno KULTURNÍ TOPONYMUM toponymum vycházející z kultivační a civilizační činnosti člověka: Hrádek, Klášterec, Most KYNONYMUM druh zoonyma; vlastní jméno psa: Ţeryk LAUDATIVUM druh antroponyma; deminutivně meliorativní hypokoristikon: Pavlíček, Jaroušek, Jituška, Kateřinka

12 13 LIDOVÁ ETYMOLOGIE nesprávný výklad původu jména, opírající se o násilné formální spojení se jmény podobnými, ale nepříbuznými geneticky ani sémanticky; zeměpisná jména jsou v mysli mluvčího asociována se jmény obecnými, což je způsobeno hlavně tím, že původní podnět pojmenování se u místních jmen brzy zapomíná a motivace je nejasná LITERÁRNÍ ONOMASTIKA onomastika vycházející z obecně onomastických teoretických východisek; její literární zřetel proniká prostřednictvím textologických vlastností jmen, tj. především jejich funkcí v textu; obecně přijímaný výčet funkcí literárních jmen nebyl doposud podán; zpravidla se rozlišují jednak funkce týkající se postavení a úlohy vlastních jmen v textu; vedle základní a) pojmenovací a identifikační funkce, se obvykle vyčleňují ještě b) funkce sociálně klasifikující, a to z hlediska etnického, regionálního, společenského, chronologického, náboženského, c) funkce charakterizační (mluvící jména, fiktivní jména), d) funkce asociační, evokační, popř. konotační, e) funkce estetická, poetizační LOGONYMUM ve slovenské onomastice vlastní jméno instituce; jazyková (propriální) informace je spojena s výtvarnou stránkou loga METAFORICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno vyjadřující podobu objektu s jinou osobou nebo věcí; podoba může být skutečná nebo domnělá (skalní útvary: Baba, Brána, Starosta, Milenci; hrady: Pecka, Kost, Sloup; příjmení: Liška, Kohout, Zajíc, Pařez) METONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno přesunuté z jednoho nositele jména na jiného na základě místní, časové příčinné a jiné souvislosti obou nositelů jména; jméno hradu se přenese na osadu Vyšehrad, Roţmberk; jméno terénního útvaru se přenese na osadu: Chlumec, Nový důl; obecné jméno se přenese na osadu: Most, Brod, Mlýn; jméno vody se přesune na osadu: Kamenice, Bystřice; jméno vody se přesune na území: Morava, Haná; jméno osady se přesune na vodu: Beroun Berounka; vlastní jméno může být odvozeno z erbu, popř. z domovního znamení: MJ Lvová, příjmení Pštros, Pelikán, Vodsloň METRONYMIKON druh antroponyma; osobní jméno, které ukazuje na původ užitím matčina jména, jejího zaměstnání: Mařák (Mářa), Babák (porodní bába) MÍSTNÍ VLASTNÍ JMÉNO druh toponyma; jméno obydleného objektu, a to pustého i zaniklého (města, vesnice, jejich částí, samot, skupin domů, jednotlivých domů, obytných místností): Pardubice, Malšova Lhota, samota Konec světa, dům U tří housliček, Síň Bedřicha Smetany MÍSTNÍ JMÉNO PODLE PŘEZDÍVKY druh toponyma; místní jméno vzniklé z přezdívkového jména obyvatel: Hrdlořezy, Kozojedy MÍSTNÍ JMÉNO PODLE ZAMĚSTNÁNÍ druh toponyma; místní jméno odvozené od názvu zaměstnání obyvatel: Rataje

13 14 MLUVÍCÍ JMÉNO druh literárního jména; fiktivní jméno opírající se o apelativní sémantiku základu: hajný Srnec, hospodský Půlsklenka, sládek Kule MÓDNÍ JMÉNO vlastní jméno dávané z dočasné módy MOTIV POJMENOVÁNÍ příčina výběru určitého vlastního jména pro osobu, místo nebo věc, např. u člověka vlastnosti tělesné nebo duševní, u osady poloha apod. MOTIVACE VOLBY JMÉNA úplná nebo částečná odvoditelnost významu pojmenování z jeho formy MYTEBNÍ TOPONYMUM druh toponyma; oikonymum vycházející z mytební činnosti člověka: Ţďár, Zhoř, Paseka, Kluky, Krč MYTOLOGIE JMÉNA pokus o výklad jména, který se snaží postihovat obecné a nadčasové stránky lidského bytí; podle Slovníku biblické teologie: Ve starověku nebylo jméno jen konvenčním označením, ale vyjadřovalo místo každé bytosti ve vesmíru. Bůh dovršuje své stvořitelské dílo tím, že dává jméno každému stvoření, dni, noci, nebi, moři (Gn 1,3-10) i každé z hvězd (Iz 40,26) a potom pověřuje Adama, aby pojmenoval všechna zvířata (Gn 2,20). Člověk dává jména i místům, se kterými je spojena nějaká důležitá událost, někdy za použití nesnadno pochopitelné etymologie. NÁHRADNÍ JMÉNO druh antroponyma, a to přezdívkového propria; vzniká záměrným užitím jiného vlastního jména, když např. Vaškovi říkají kamarádi Čenda NÁŘEČNÍ HYPOKORISTIKON druh antroponyma, a to hypokoristika; obměna standardizovaného vlastního jména s patrnými znaky nářečí nebo regionálního prostředí: Anna >Anče, Josef > Joţin, Jouza, Jobeš NEPRAVÉ ANTROPONYMUM vlastní jméno bytosti, kterou si člověk představoval jako lidem podobnou (bůh, démon, mytologická postava, pohádková bytost, alegorická postava, nadpřirozená bytost, loutka, hračka např. Smolíček, Meluzína, Trepifajksl) NEPRAVÉ ZOONYMUM vlastní jméno smyšleného živočicha: kůň Pegas, Velká saň Mulhacénská (u K. Čapka) NEPŘÍMÉ VLASTNÍ JMÉNO pojmenovává objekt pomocí objektu jiného, který je ve jméně explicitně vyjádřen, a to buď apelativem (pole U křivého dubu) nebo propriem (louka Za Karlovým) NEÚŘEDNÍ/NEOFICIÁLNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno úředně nestanovené a nepotvrzené

14 15 NICK přezdívka účastníků chatové komunikace NOMEN PROPRIUM slovo nebo slovní spojení, které na rozdíl od obecných substantiv hlavně pojmenovává a tím identifikuje jednotlivé objekty; též proprium, onymon, onymum NOMENOLOGIE disciplína, která se zabývá poznáváním a vysvětlováním některých rysů lidí, jejich vlastností, povahy, způsobu života, předpokladů úspěšnosti a dalších osobních znaků na základě křestního jména, které ten či onen člověk má NOMEN OMEN jméno zlé znamení; jméno s neblahou nápovědí OBECNÁ ONOMASTIKA odvětví onomastiky, které zkoumá obecné zákonitosti uvnitř propriální sféry jazyka synchronně i diachronně z hlediska obecných rysů, vlastností a kategorií OBCHODNÍ JMÉNO typ chrématonyma, které patří do subsystému institutionym: firma TESPO; výrobní společnost MANPOWER; Billa, spol. s r.o.; hotel Clarion Congress Hotel Prague OBOURODÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno, obvykle toponymum, které může být v komunikaci stejného rodu: (ta) Kroměříţ, bez Kroměříţe x dial. (ten) Kroměříţ, bez Kroměříţa OBOURODÉ PŘÍJMENÍ příjmení, jehož forma může označovat mužský rod i ženský rod: Krejčí, Poslední OBYVATELSKÉ JMÉNO druh antroponyma; vlastní jméno obyvatel země, krajiny, města, vesnice: Angličané, Rusové, Východočeši, Praţané OBYVATELSKÉ MÍSTNÍ JMÉNO místní jméno vzniklé ze jména obyvatel: Záhořané Záhořany ODDĚLENÍ ONOMASTIKY ÚJČ AV ČR jediné onomastické pracoviště v České republice (Valentinská 1, Praha 1) OCHRANNÁ ZNÁMKA výrobní značka, zákonem chráněná, jíž se odlišují výrobky nebo zboží určitého původu od jiných stejného druhu OCHRANNÉ OSOBNÍ JMÉNO jméno mající chránit svého nositele před zlými démony; typické pro společnost věřící v magickou sílu osobních jmen, která spočívala mj. v přesvědčení, že člověku může škodit ten, kdo zná jeho pravé jméno; nejvýznamnější typy představují: a) jména úmyslně hanlivá, která odpuzují démony zdůrazněním smyšlené negativní vlastnosti pojmenovávaného (Hlupot, Potvor), b) jména odvracející pozornost od dětí předstíráním, že jsou nemilované

15 16 (Nemil), prodané (Prodan), nevlastní (Nemoj), že se nejedná o lidské bytosti (Kalina), c) výhružná jména, která démony zastrašují (Hrozňata, Křik), d) jména zajišťující pojmenovávaným ochranu, zdraví, bezpečnou budoucnost převzetím názvu ochránce (Děd), a to i z říše živočišné (Vlk), popř. rostlinné (Chřěn) stejná jména mohou mít i funkci predestinační, e)nepravá jména označující pojmenovávaného obecně (Děva), aby jeho pravé jméno nemohlo být démony zneužito; též apotropaion; jméno profylaktické OIKONOMASTIKA nauka o oikonymech OIKONYMIE soubor oikonym na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době OIKONYMUM vlastní jméno obydleného místa, a to i pustého a zaniklého: město Hradec Králové, osada Zlámanka, myslivna U dvou šraňků, chata Jizerka ONOMASTICKÁ KOMISE organizační centrum české onomastiky; vznikla rozhodnutím prezídia České akademie v roce 1912 jako Místopisná komise a byla součástí České akademie pro vědy, slovesnost a umění ONOMASTICKÁ KONFERENCE celostátní setkání onomastiků; české onomastické konference: 1966 Liblice u Prahy I. pracovní konference československých onomastiků (spojená s III. zasedáním Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů); 1975 Praha II. česká mezinárodní onomastická konference; c) 1982 Trojanovice u Ostravy I. československá onomastická konference (spojená se zasedáním Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku); d) 1993 Hradec Králové III. česká mezinárodní onomastická konference Onymické systémy ; e) 2009 Ostrava IV. česká onomastická konference Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky ONOMASTICKÁ TERMINOLOGIE soubor, soustava termínů týkající se onomastiky; nauka o vlastnostech, tvorbě a užívání onomastických termínů ONOMASTICKÝ ATLAS atlas zachycující rozšíření a frekvenci jistých vlastních jmen, jejich typů a prvků v prostoru a čase, např. Slovník pomístních jmen v Čechách ONOMASTICKÝ ZPRAVODAJ český onomastický časopis; vycházel v letech ONOMASTICKÝ ZPRAVODAJ ČSAV celostátní onomastický časopis, který vznikl r přejmenováním Zpravodaje Místopisné komise; vycházel ONOMASTIK odborník, který se vědecky zabývá vlastními jmény

16 17 ONOMASTIKA nauka o vlastních jménech; v českém prostředí je onomastika považována za subdisciplínu jazykovědy s relativně značnou mírou autonomnosti a chápána jako nauka o vznikání a fungování propriálních pojmenovávacích soustav, o jejich realizaci v konkrétních podmínkách společenských, časových a místních a zároveň jako nauka o konkrétních prvcích těchto soustav (tj. o konkrétních propriích, pojmenovávacích principech, onymických objektech, areálech atd.) ONOMASTIKON soupis vlastních jmen, zpravidla v knižní podobě, s jazykovědnými výklady ONOMATOLOGIE řidší synonymum pro onomastiku ONOMAZIOLOGIE obecná teorie pojmenování; sleduje problematiku pojmenovacího aktu, zkoumá, na základě jakých motivací, jakými postupy a za využití jakých prostředků jsou v daném jazyce vyjadřovány určité obsahy (významy, funkce); metodologicky postupuje od obsahu k formě ONYMICKÁ MATÉRIE propriální materiál získaný při onomastickém šetření či výzkumu terénním sběrem (přímým x dotazníkovým) nebo excerpcí pramenů ONYMICKÁ STYLISTIKA výběr a užití propriálních prostředků v psaných a mluvených textech ONYMICKÉ HESLO lexikální jednotka (lemma), která orientuje v uspořádání onymického materiálu a podává informace o něm ONYMICKÉ POLE skupina jmen na jistém území se společnými příznaky obsahovými nebo formálními (např. ulice v některých pražských čtvrtích) ONYMICKÝ týkající se onymie ONYMICKÝ FORMANT formant použitý pro tvoření vlastního jména: Zá-brd-ov-ice ONYMICKÝ OBJEKT objekt, který je třeba z komunikačních důvodů pojmenovat vlastním jménem. Pojem objekt má v tomto termínu souhrnný význam; vztahuje se na objekty reálné (Petr Novák, hotel Grand), nereálné, jevy (Sněhurka, bájný kůň Pegas), vztahy (Vánoce). Onymické objekty se dělí na a) jednodenotátové/singulativní (jednomu objektu je zpravidla přiřazeno jedno vlastní jméno (Prostějov, Jan Hus), b) vícedenotátové/mnohodenotátové: jedno jméno platí pro více objektů druhově stejných (Novák), nebo pro více objektů druhově odlišných (Praha město, hotel, kino) v jejich rámci se rozlišují hromadné onymické objekty různorodé (Čech, příjmení Novák) x hromadné onymické objekty stejnorodé (sérionyma)

1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11

1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11 OBSAH 1.0 Onomastika jako vedecký obor, podstata vlastních jmen, propriální sféra jazyka...11 1.1 Vlastní jméno jako výsledek interakce...12 1.1.1 Rovina objektů, jevů a vztahů (tzv. onymický objekt)...12

Více

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice JAROSLAV DAVID Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice KAPITOLY Z MODERNÍ ČESKÉ TOPONYMIE místní jména uliční názvy literární toponyma ACADEMIA PRAHA 2011 OBSAH Úvod 13 Zásady pro přepis vlastních jmen

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

[Psaní VP trochu jinak]

[Psaní VP trochu jinak] [Psaní VP trochu jinak] Martin BENEŠ 30. studentský workshop Ţďárek Litoměřice, 21. 4. 2012 vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

7. VÝVOJ ANTROPONOMASTIKY

7. VÝVOJ ANTROPONOMASTIKY 7. VÝVOJ ANTROPONOMASTIKY Vývoj české antroponomastiky je rozdělen do následujících vývojových období (podrobněji Srámek, 2007; tam další, velmi podrobná literatura a detailní bibliografické údaje). 1.Období

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_20. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velká písmena

VY_32_INOVACE_CJ5_5_20. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velká písmena Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Velká písmena 1 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona: Název: Téma: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen

LISTOPAD Úvod do nauky o tvoření slov, PROSINEC Psaní velkých písmen (UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk a stylistika Sexta A, Sexta B Libuše Kratochvílová 2 hodiny týdně Český jazyk pro 2.roč. G SPN 2005 / nov. mat. / Český jazyk pro stř. šk. SPN 2003 a další Český jazyk v kostce

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ Závěrečná práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Hana Borovská, Ph.D. Vypracovala:

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II.

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. PRAVOPISNÉ JEVY: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0119 OBECNÉ POUČENÍ NĚKOLIK DODATKŮ K OBECNÝM PRAVIDLŮM UVEDENÝM V MATERIÁLU PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN I. jména M/mongol, C/cikán, Ž/žid,

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

( umístění") v systému daných denotátů" (Šrámek, 1995, s. 159). Plni tedy vlastní jména především funkci pojmenovaci a identifikační,

( umístění) v systému daných denotátů (Šrámek, 1995, s. 159). Plni tedy vlastní jména především funkci pojmenovaci a identifikační, ÚVOD JL Nejstarši česká antroponyma neboli vlastni jména osobní tvoři významnou část tzv. bohemik, prvních českých slov doložených v cizojazyčných písemnostech týkajících se českého území nebo české reality,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených

OBSAH 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM Obecný výklad Rozsah čisté kompozice a komplexních postupů u složených OBSAH Obsah 2 Předmluva 9 1 TVOŘENÍ SLOV SKLÁDÁNÍM 12 1.0 Obecný úvod 12 1.1 Přehled nejdůležitější odborné literatury o tvoření slov skládáním v češtiné 16 2 SLOŽENÁ SUBSTANTIVA 20 2.0 Obecný výklad 20

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu.

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Jaroslav David & Radek Čech jaroslav.david@osu.cz radek.cech@osu.cz Cíle předmětu KCJ/PSATE je: - předmět,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují pravopis velkých písmen

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_728_Velká písmena II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12_20 CZ.1.07/1.5.00/34.0811

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice J A ROS LAV D AV I D Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice K A P I T O LY Z M O D E R N Í ČESKÉ TOPONYMIE ACADEMIA Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice KAPITOLY Z MODERNÍ ČESKÉ TOPONYMIE místní jména

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: 3.A 1) Úpice má přibližně: a) 3 000 obyvatel b) 6 000 obyvatel c) 10 000 obyvatel 2) Na Náměstí T. G. M. v Úpici stojí: a) Kostel sv. Jakuba menšího b) Kostel sv. Jakuba většího

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s prozaickými útvary ústní lidové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více