RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE. Slovníček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE. Slovníček"

Transkript

1 RUKOVĚŤ PRO ONOMASTICKÉ SEMINÁŘE Slovníček Pro studenty onomastických disciplín připravil Svatopluk Pastyřík Hradec Králové 2010

2 3 Předmluva Slovníček onomastických pojmů a termínů je určen studentům onomastických seminářů především pro jejich samostudium. Čerpá ze Základní soustavy a terminologie slovanské onomastiky 1 a Encyklopedického slovníku češtiny 2, aniž by chtěl tyto prameny nahrazovat nebo jim konkurovat. Vzhledem k tomu, že jsem o letošních prázdninách připravoval pro onomastické semináře nové učební programy a texty (Rukověť pro onomastické semináře I, II, III, IV, V), v nichž jsem v jednotlivých tématech uváděl i klíčová slova, vyvstala samozřejmě i potřeba vzniku pojmoslovného slovníčku. Při přípravě na seminární praktika i při doplňování látky studenty při absenci na semináři jevila se funkčnější elektronická verze. A tak také byla tato pomůcka od počátku jako elektronický pendant ke klasickému skriptu koncipována. Nejširší pojmoslovná báze je ve slovníčku samozřejmě z onomastiky, objevují se v něm však i hesla, která jsou z jiných oborů (z historie, z literární vědy aj.), a to jednak proto, aby studenti z autopsie přišli sami na propojenost onomastiky s dalšími obory, jednak aby tuto propojenost dokázali účelně aplikovat i v jiných disciplínách. Za třetí bych chtěl obhájit didaktický aspekt, který v onomastických seminářích a praktických cvičeních od počátku svého působení v hájemství onomastiky zdůrazňuji. Onomastikám- vědcům může být tento aspekt poněkud vzdálen, připouštím, také se na ně nezlobím, ale na učitelských fakultách by měl být takový pohled spíše principiální. Koneckonců i první seminář Onomastika a škola 3 byl koncipován v duchu Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. I proto se nejen nebráním didaktickým a různým mezioborovým přesahům, nýbrž je záměrně vyhledávám a akceptuji právě s ohledem na budoucí učitelské působení současných seminaristů. Moc bych si totiž přál, aby onomastika patřila i do jejich školních hodin češtiny. Svatopluk Pastyřík 1 SVOBODA, J. ŠMILAUER, VL. OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. OLIVA, K. WITKOWSKI, T. Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, č. 1, ročník 14, KARLÍK, P. NEKULA, M. PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, K tomu viz sborní Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. Onomastika a škola. Sv. 1. Eds. Dejmek, B. Šrámek, R. Hradec Králové : Pedagogická fakulta v Hradci Králové, 1984.

3 4 ABIONYMUM vlastní jméno neživého objektu a jevu (buď přírodního nebo člověkem vytvořeného): toponyma, astronoma, chrématonyma ACTA ONOMASTICA celostátní onomastický časopis, který vychází od roku 1995 a kontinuálně navazuje na předcházející časopisy: Zpravodaj Místopisné komise ( ), Onomastický zpravodaj ČSAV ( ), Onomastický zpravodaj ( ) AGRONYMUM pomístní jméno, které pojmenovává pozemek obdělávaný nebo jinak zemědělsky využívaný: pole Na sekeře, louka Šafranice, les Borovina; též vlastní jméno pozemkové; vlastní jméno traťové AKCIONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno dějinné události: Praţské povstání AKRONYMUM zkratkové vlastní jméno, které vznikne spojením začátečních písmen několika slov; též iniciálové vlastní jméno: OSUR (= Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis) AKTONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku společenské činnosti (diplomatického aktu, dokumentu): Listina základních práv a svobod; Charta 77. též dokumentonymum ALETNONYMUM druh etnonyma; jméno, které kmen nebo národ dostal od sousedů: Němci ALLONYMUM druh pseudonymu, jímž se skutečný autor kryje jménem někoho jiného: Karel Poláček Vlastimil Rada ANAGRAM druh pseudonymu, který vzniká přeházením písmen původního jména: Voltaire < Arouet le jeune (= mladý Arouet) ANDRONYMUM příjmení ženy odvozené od jména muže: Nováková, Novačka; též andronymické příjmení ANANYM druh pseudonymu, při němž je jméno obráceno: R. E. Jamot < Thomayer ANOIKONYMUM vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi a toho člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který není určen k obývání a je v krajině pevně fixován: louka Okrouhlice, pole Choboty, les Království ANTONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno, které je v protikladném vztahu k jinému vlastnímu jménu: Stará Boleslav Mladá Boleslav, Horní Nová Ves Dolní Nová Ves

4 5 ANTROPONOMASTICKÝ vztahující se k antroponomastice ANTROPONOMASTIK odborník v antroponomastice ANTROPONOMASTIKA část onomastiky; nauka o antroponymech, o vlastních jménech živých bytostí ANTROPONOMASTIKON soupis antroponym, zpravidla v knižní podobě, s jazykovědnými výklady ANTROPONYMICKÉ PARADIGMA souhrn jazykových jednotek téže syntaktické nebo sémantické třídy, které jsou v daném kontextu navzájem zaměnitelné; též soubor antroponymických jednotek propojených paradigmatickými vztahy, na něž se pohlíží jako na varianty jediné jednotky; s paradigmatem se nejčastěji pracuje na úrovni tvarosloví a slovotvorby, lze s nimi ovšem pracovat i na jiných úrovních popisu jazyka, např. můžeme v antroponymickém kontextu rozlišovat různé druhy antroponym apod. ANTROPONYMICKÝ vztahující se k antroponymii ANTROPONYMICKÝ MODEL objekt, zaváděný lidským subjektem místo odpovídajícího originálu antroponyma, de facto znak, s jehož pomocí získáme o zkoumaných antroponymech náležité informace obecnějšího charakteru, které nám objektivní realita konkrétního antroponyma neumožňuje poznat ANTROPONYMIE soubor antroponym na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době ANTROPONYMIZACE přechod neantroponymického propria nebo apelativního slova či slovního spojení v antroponymum: Kolín (místní jméno) Kolín (příjmení), hora Hora (příjmení) ANTROPONYMUM vlastní jméno člověka nebo skupiny lidí: Jan Werich Češi, Moravané, Přemyslovci APELATIVIZACE ztráta propriální funkce nebo povahy vlastního jména: Jidáš jidáš, Gouda gouda; též deonymizace APOTROPAION ochranné osobní jméno, které mělo dítě chránit před démony svým pejorativním nebo výhružným obsahem nebo popřením existence: Potvor, Sekyra, Hrozňata ASTERONYMUM druh pseudonymu; jméno je nahrazeno hvězdičkou nebo hvězdičkami, obyčejně třemi: ***

5 6 ASTRONYMUM druh abionyma; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu nacházejícího se mimo Zemi (VJ planet, galaxií, hvězd včetně jejich objektů, umělých kosmických těles aj.): Slunce, Měsíc, Mléčná dráha; též kosmonymum; astronomické vlastní jméno; AULONYMUM vlastní jméno dvoru: Cibulka, Hanspaulka AUTETNONYMUM druh etnonyma; vlastní jméno, které si dal kmen nebo národ sám: Deutsche AUTORSKÉ JMÉNO autorovo pojmenování onymického objektu (osoby, místa) BERNÍ RULA úřední soupis veškeré půdy podrobené dani ( ), sestavený podle krajů a panství a podle jednotlivých stavů; nová berní rula o 15 svazcích vznikla po revizi (revizitaci) a byla užívána až do roku 1748 BIBLIOGRAFIE ČESKÉ ONOMASTIKY neocenitelná pomůcka onomastikovy práce; původně byla bibliografie české onomastiky publikována dr. Marií Novákovou v Onomastickém zpravodaji, od roku 1990 je publikována ve formě samostatných svazků; ke zpracování bibliografie je použito materiálů útvaru vědeckých informací úseku bibliografie Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky; jednotlivé svazky sestávají ze šesti základních částí (Obecné otázky onomastiky Onomastika indoevropská (kromě slovanské) Onomastika slovanská Onomastika česká Onomastika jazyků neindoevropských Bibliografie. Dějiny a organizace onomastické práce. Personalia), které jsou pak ještě vnitřně diferencovány BIONYMUM vlastní jméno živého organizmu nebo organizmu, který si člověk představoval jako živý: onomastik Vladimír Šmilauer, herečka Jana Hlaváčová, kočka Micka, pes Azor BIŘMOVACÍ JMÉNO vlastní jméno, které se při církevní slavnosti biřmování udílí biřmovanci jako jeho další jméno: Martin Cyril Putna; Zdeněk Antonín Tichý; Jana Anežka Nováková CÍRKEVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno osoby, která je významná pro dějiny nebo existenci církve a jejíž jméno je proto církví doporučováno jako jméno křestní: Petr, Anna, Marie CIZÍ VLASTNÍ JMÉNO cizojazyčné vlastní jméno, jehož cizost se jasně cítí: Shakespeare, Umberto Eco, Rwanda ČESTNÉ JMÉNO doplňkové vlastní jméno s pozitivním hodnocením: Otec vlasti = Karel IV., východočeské Athény = Chrudim

6 7 DEANTROPONYMIZACE ztráta antroponymické funkce nebo povahy; jde o širší pojem než apelativizace, např. Hanička (osobní jméno) Hanička (místní jméno) DEAPELATIVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené z apelativa nebo apelativního spojení: příjmení Kovář, oikonymum Písek DEHYPOKORIZACE socioantroponymická tendence, jíž se povyšují původní hypokoristické obměny rodného jména do systému standardizovaných jmen; podle Knappové zoficiálnění domácké podoby rodného jména : Radoslav > Radek, Miroslava > Mirka DEMINUTIVNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené deminutivním sufixem z jiného vlastního jména: Petr Petříček, Niva Nivka, Kovář Kovářík, Kováříček DEONYMIZACE ztráta propriální funkce nebo povahy vlastního jména: Jidáš jidáš; též apelativizace DEONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno utvořené z jiného vlastního jména: deantroponymické příjmení (Pešek < Petr), detoponymické příjmení (Palacký < Palačov), detoponymické pomístní jméno (Benešovský les < Benešov), deantroponymická přezdívka (Monokl < Monika), deantroponymické toponymum (Terezín < Terezie), deetnonymické toponymum (Moravany < Moravan) DESYLABICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno vzniklé spojením několika slabik různých slov nebo vůbec různě zkrácených částí: Čedok < Československá dopravní kancelář DETOPONYMIZACE ztráta toponymické funkce nebo povahy: Gouda (místní jméno v Nizozemí) gouda (sýr) DOKUMENTONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku společenské činnosti (diplomatického aktu, dokumentu): Listina základních práv a svobod; Charta 77. též aktonymum DOPLŇKOVÉ JMÉNO příjmí; doplňkové antroponymum, které v době jednojmenné antroponymické soustavy rozlišovalo jedince se stejným vlastním jménem: Havel Beran, Havel Huba, Havel Ryba, Havel Kanovník; příjmí získávali lidé až během života; bylo nedědičné, neustálené a nezávazné, proměnlivé byly i jejich tvary: Kříţ x Kříţek DVOJJMENNÁ SOUSTAVA užívání dvou osobních jmen různé povahy, např. rodné jméno a příjmení (Jiří Novák) DYSFEMICKÉ HYPOKORISTIKON neobvyklá a drsnější hypokoristická varianta rodného jména užitá v komunikaci místo deminutivně-meliorativního hypokoristika: David > Daviďák, Marta > Marťulajzna

7 8 ENDONYMUM původní podoba cizího toponyma: München, Roma, Regensburg ENONYMUM vlastní jméno vína; též oinonymum: Bzenecká lipka, Rulandské šedé EPONYM osoba, podle níž je pojmenována rodina, město, věc apod.: Přemyslovec Přemyslovci ERGONYMUM druh chrématonyma; jméno společenské (vojenské, politické, správní, zákonodárné, administrativní, hospodářské, průmyslové, obchodní, školské, kulturní, vědecké, zdravotnické) instituce: Občanské demokratická strana, TOP 09, Parlament ČR, Národní divadlo, Masarykova univerzita ETNONYMUM druh antroponyma, a to skupinového vlastního jména; vlastní jméno národa, kmene: Češi, Francouzi, Luţičtí Srbové ETNONYMIZACE přechod apelativního slova či slovního spojení nebo neetnonymického propria v etnonymum: Němci (= němí) EUFEMISTICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno budící nepříjemné představy je někdy nahrazeno výrazem jemnějším, mírnějším: Hlúpětín Hloubětín, Mrchojedy Mrkvojedy, Mrdákov Mrákov EXONYMUM zeměpisné vlastní jméno, které pojmenovává objekt ležící v zahraničí: Vídeň, Řím, Paříţ, Petrohrad, Rakousko, Amerika; mohou se uplatňovat často jako místní nebo pomístní jména: pole Amerika, louka Habeš, hospoda Kandia, městská část Temešvár FALERONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno společenského ocenění jako vyznamenání, řádu, titulu: Řád bílého lva FIKTONYMUM jméno přijaté k zatajení správného jména FIREMNÍ NÁZEV vlastní jméno protokolované firmy FOLKLORNÍ ONOMASTIKA nauka o vlastních jménech v lidové slovesnosti (v pohádkách, v epických a lyrických písních, v humorkách, v lidové parémii aj. FUNKCE VLASTNÍCH JMEN cíl, s jakým bylo vlastní jméno užito; v onomastické teorii dosud nebyla podána jejich obecně přijímaná definice ani výčet a popis; jako nepochybná se chápe nominalizační, identifikační, individualizační funkce orientovaná na vydělení jednotlivého objektu v rámci celku (třídy,

8 9 druhu) a diferenciační funkce, orientovaná na poměr individualizovaných prvků navzájem, dále se zpravidla vyčleňují funkce komunikativní, asociační, evokační či konotativní, funkce ideologizující, mytizující a honorifikující, funkce sociálně klasifikující, lokalizující či zařazující pojmenovávaný objekt do nejrůznějších souvislostí sociálních, náboženských, národnostních, kulturních, historických, prostorových, funkce deskriptivní a funkce expresivní, emocionální, psychologická, estetická a poetická, též onymická funkce FUNKČNÍ ONOMASTIKA onomastika založená na následujících předpokladech: Ve funkční onomastice znamená termín funkce být vlastním jménem. Funkčnost je univerzálně platnou vlastností pojmenování. Každý pojmenovací akt je společensky určen společenskou důležitostí, nutností, potřebností konkrétní objekt pojmenovat, vyčlenit jej ze sféry objektů nepojmenovaných. Pojmenovací proces je akt závislý na podmínkách a možnostech konkrétního jazyka i na mimojazykové, společenské situaci.volba vlastního jména je dána jednak motivy volby pojmenování, jednak druhem vlastního jména, které je třeba vytvořit, a funkcemi, které má plnit, dále normami platnými v daném systému vlastních jmen a v neposlední řadě sociálním prostředím podmiňujícím výběr vlastního jména a motivujícím jeho volbu. Zvolené jméno se pak zpětně začleňuje do společenské komunikace, je uznáno jako vlastní jméno a plní v rámci společenských potřeb onymické funkce, tj. především pojmenovací, individualizační, diferenciační aj. Pro široce pojatý pojmenovací proces, v Šrámkově pojetí paradigma funkční onomastiky, je typická procesuálnost (pořadí jednotlivých operací), dynamičnost (umožňuje postihnout společensky, jazykově i onymicky genetické vazby, vývoj a proměny systému), dále kompaktnost (pojmenovací akt působí jako nedělitelný celek), koheznost (vypadne-li jedna fáze procesu, vlastní jméno nevznikne) a reprodukovatelnost (pojmenovací procesy se neustále opakují) FYTONYMUM druh bionyma; vlastní jméno rostliny: Králův dub, Semtínská lípa FYZIOGRAFICKÉ TOPONYMUM toponymum vycházející z přírodních skutečností: Hůrka, Suchdol, Lípa, Bobrová GEFYRONYMUM druh hodonyma; vlastní jméno mostu: Karlův most GENEALOG odborník v genealogii GENEALOGIE pomocná věda historická zabývající se studiem rodokmenů; rodopis GEONYMUM řidší výraz pro toponymum; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu na Zemi a toho člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který je v krajině pevně fixován: město Brno, hora Sněţka, řeka Tichá Orlice GYNEKONYM druh antroponyma; příjmení muže odvozené z osobního jména ženy (manželky nebo matky); též gynekonymické příjmení: Mařák, Babák

9 10 HAGIONYMUM vlastní jméno světce: svatý Jan Nepomucký, svatá Aneţka Česká, blahoslavený Hroznata HERALDICKÉ VLASTNÍ JMÉNO druh antroponyma; vlastní jméno odvozené z erbu, resp. z předmětu na něm zobrazeném, popř. i z domovního znamení: příjmení Zajíc, Liška, Anděl, Pelikán HIPPONYMUM vlastní jméno koně: Ţelezník, hřebec Budapešť HODONYMUM druh toponyma; vlastní jméno dopravní cesty (ulice, náměstí, nábřeží, silnice, cesta, pěšina, tunel, lávka) HYBRIDNÍ HYPOKORISTIKON hypokoristická obměna standardizovaného jména vzniklá složením z prvků různých jazyků: Dţonánek, Dejvísek, Pavliska, Milaníno HYDRONYMUM druh toponyma, a to anoikonyma; vlastní jméno vody: Labe, Orlice, Bělečský potok, studánka Rubánka, Niagarské vodopády HYPERKOREKTNÍ VLASTNÍ JMÉNO domněle správná podoba vlastního jména založená na nesprávném pochopení jeho původní podoby: Běloves < Bělovec < (Bílejovec) HYPOKORISTICKÁ SYNONYMIE souznačnost různých hypokoristických obměn jednoho standardizovaného vlastního jména: Anna Anča, Anda, Anka, Ančka, Ančička, Ančinka, Anče, Andula, Andulka, Andulička, Andulinka, Anička, Anice, Aňour, Aňourek, Aňoureček HYPOKORISTICKÉ SYNONYMUM hypokoristikon souznačné s jinou hypokoristickou obměnou téhož standardizovaného jména: Pavel Pavlík Pavka Pavlas Pavča Pavlíček HYPOKORISTICKÉ TAUTONYMUM různé hypokoristické podoby standardizovaného vlastního jména s týmž významem i odstínem příslušející k různým jazykovým oblastem: Jaroslav Jára x Jara, Jarda x Jarka x Jarek HYPOKORISTIKON v české lingvistické tradici domácká, mazlivá, zdrobnělá obměna neutrálního, oficiálního jména, zřídka apelativa, v důvěrném (rodinném, přátelském) prostředí; nově je hypokoristikon chápáno šířeji jako jakákoli expresivní obměna neutrálního jména v neoficiálním prostředí. Těžiště je především v antroponymech (Pepík, Sláveček, Miluška, Martiňák, Horňajs, Bohdalka), v toponymii se jedná o ojedinělé případy: Labe Labíčko, Kolín Kolíneček

10 11 CHORONYMUM druh toponyma; vlastní jméno většího obydleného nebo neobydleného přírodního nebo správního celku, a to z hlediska horizontálního členění: Sahara, Afrika, Východní Čechy, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj CHRÉMATONOMASTIKA nauka o chrématonymech CHRÉMATONYMUM vlastní jméno lidského výtvoru, který není pevně fixován v krajině (auto, motocykl, umělecké dílo, kosmetický prostředek), ale ve společenských, ekonomických, politických a kulturních vztazích: tavený sýr Apetito, sušenky Snickers, kniha Babička, obraz Praha v dešti CHRONONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno časového pojmu, např. epochy, svátku: Vánoce, Velikonoce, letnice, advent, masopust IDEONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno výsledku umělecké činnosti: Prodaná nevěsta; Zapadlí vlastenci; Maryša INSTITUCIONYMUM druh chrématonyma; vlastní jméno podniku, firmy, závodu, obchodu apod.: Společnost CPI Hotels, a.s.; MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. JEDNOJMENNÁ SOUSTAVA užívání jen jednoho osobního jména; též mononymní antroponymická soustava: Libuše (česká kněžna) JMÉNO NADPŘIROZENÉ BYTOSTI vlastní jméno bytosti, kterou si člověk představoval jako lidem podobnou (bůh, démon, mytologická postava, pohádková bytost, alegorická postava, nadpřirozená bytost, loutka, hračka např. Smolíček, Meluzína, Trepifajksl); též nepravé antroponymum JMÉNO PO CHALUPĚ druh antroponyma, a to živého jména; dříve na vesnicích osobní jméno přejímané podle názvu domu (též: gruntovní jméno, jméno po doškách) JOSEFSKÝ KATASTR soubor hlavních fasovních (fase = přiznání jmění nebo příjmů a důchodů ke zdanění) knih s popisem všech pozemků jednotlivých katastrálních obcí; v Čechách a ve Slezsku , na Moravě ; zachycuje půdu dominikální (vrchnostenskou) i rustikální (poddanskou); obsahuje pomístní jména KALENDÁRIUM soupis dní a měsíců běžného roku v časovém postupu s různými údaji

11 12 KALENDÁŘNÍ JMÉNO rodné jméno zařazené ve světském nebo církevním kalendáři k jistému dni roku a tím přímo nebo nepřímo doporučené k užívání. V církevních kalendářích jsou to vždy jména biblických osob, mučedníků a jiných světců, jejichž památka se v příslušný den slaví KATASTRÁLNÍ MAPA mapa v měřítku 1 : 2000; zobrazuje polohu a rozsah pozemků podrobených dani bez znázornění terénu. Jsou to nejpodrobnější plány našeho státního území (jen pro území Čech je více jak 9 tisíc listů). Zaznamenávají též určitou část pomístních jmen KAROLINSKÝ KATASTR soupis poddanské a vrchnostenské půdy ve Slezsku pořízený pro daňové účely; vznikl za vlády Karla VI ; obsahuje osobní a pomístní jména KOMPLEXNÍ MODEL komplexní modelový vzorec vlastního jména zachycuje v obou svých složkách (vztahový, obsahový model x slovotvorný model) jazykovými prostředky realizovaný vztah autora (pojmenovávatele) k pojmenovávanému objektu, k adresátovi, a to s důrazem právě na onu jazykovou realizaci, která je jediná postižitelná, zachytitelná a schopná zjednodušující transformace KONTRAHOVANÉ VLASTNÍ JMÉNO termín dříve užívaný pro vlastní jména, která vznikla stažením (kontrakcí) několika vlastních jmen nebo stažením slabik jednoho jména: Vraclav < Vratslav < Vratislav, Valmez < Valašské Meziřící, Jawa < Janeček + Wanderer KOSMONYMUM druh abionyma; vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu nacházejícího se mimo Zemi: Slunce, Měsíc, Mléčná dráha; též astronymum KRYPTONYM druh antroponyma; a) fiktonym pro místo, věc, podnik apod. nikoli pro osobu, b) druh pseudonymu, který spočívá v tom, že je nové jméno sestaveno z počátečních hlásek nebo slabik rodného jména a příjmení: MilNý (= Miloslav Novotný); jméno je současně zahaleno a odhaleno KŘESTNÍ JMÉNO druh antroponyma; jméno, které jedinec získává při slavnostním obřadu křtu; dnes rodné jméno KULTURNÍ TOPONYMUM toponymum vycházející z kultivační a civilizační činnosti člověka: Hrádek, Klášterec, Most KYNONYMUM druh zoonyma; vlastní jméno psa: Ţeryk LAUDATIVUM druh antroponyma; deminutivně meliorativní hypokoristikon: Pavlíček, Jaroušek, Jituška, Kateřinka

12 13 LIDOVÁ ETYMOLOGIE nesprávný výklad původu jména, opírající se o násilné formální spojení se jmény podobnými, ale nepříbuznými geneticky ani sémanticky; zeměpisná jména jsou v mysli mluvčího asociována se jmény obecnými, což je způsobeno hlavně tím, že původní podnět pojmenování se u místních jmen brzy zapomíná a motivace je nejasná LITERÁRNÍ ONOMASTIKA onomastika vycházející z obecně onomastických teoretických východisek; její literární zřetel proniká prostřednictvím textologických vlastností jmen, tj. především jejich funkcí v textu; obecně přijímaný výčet funkcí literárních jmen nebyl doposud podán; zpravidla se rozlišují jednak funkce týkající se postavení a úlohy vlastních jmen v textu; vedle základní a) pojmenovací a identifikační funkce, se obvykle vyčleňují ještě b) funkce sociálně klasifikující, a to z hlediska etnického, regionálního, společenského, chronologického, náboženského, c) funkce charakterizační (mluvící jména, fiktivní jména), d) funkce asociační, evokační, popř. konotační, e) funkce estetická, poetizační LOGONYMUM ve slovenské onomastice vlastní jméno instituce; jazyková (propriální) informace je spojena s výtvarnou stránkou loga METAFORICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno vyjadřující podobu objektu s jinou osobou nebo věcí; podoba může být skutečná nebo domnělá (skalní útvary: Baba, Brána, Starosta, Milenci; hrady: Pecka, Kost, Sloup; příjmení: Liška, Kohout, Zajíc, Pařez) METONYMICKÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno přesunuté z jednoho nositele jména na jiného na základě místní, časové příčinné a jiné souvislosti obou nositelů jména; jméno hradu se přenese na osadu Vyšehrad, Roţmberk; jméno terénního útvaru se přenese na osadu: Chlumec, Nový důl; obecné jméno se přenese na osadu: Most, Brod, Mlýn; jméno vody se přesune na osadu: Kamenice, Bystřice; jméno vody se přesune na území: Morava, Haná; jméno osady se přesune na vodu: Beroun Berounka; vlastní jméno může být odvozeno z erbu, popř. z domovního znamení: MJ Lvová, příjmení Pštros, Pelikán, Vodsloň METRONYMIKON druh antroponyma; osobní jméno, které ukazuje na původ užitím matčina jména, jejího zaměstnání: Mařák (Mářa), Babák (porodní bába) MÍSTNÍ VLASTNÍ JMÉNO druh toponyma; jméno obydleného objektu, a to pustého i zaniklého (města, vesnice, jejich částí, samot, skupin domů, jednotlivých domů, obytných místností): Pardubice, Malšova Lhota, samota Konec světa, dům U tří housliček, Síň Bedřicha Smetany MÍSTNÍ JMÉNO PODLE PŘEZDÍVKY druh toponyma; místní jméno vzniklé z přezdívkového jména obyvatel: Hrdlořezy, Kozojedy MÍSTNÍ JMÉNO PODLE ZAMĚSTNÁNÍ druh toponyma; místní jméno odvozené od názvu zaměstnání obyvatel: Rataje

13 14 MLUVÍCÍ JMÉNO druh literárního jména; fiktivní jméno opírající se o apelativní sémantiku základu: hajný Srnec, hospodský Půlsklenka, sládek Kule MÓDNÍ JMÉNO vlastní jméno dávané z dočasné módy MOTIV POJMENOVÁNÍ příčina výběru určitého vlastního jména pro osobu, místo nebo věc, např. u člověka vlastnosti tělesné nebo duševní, u osady poloha apod. MOTIVACE VOLBY JMÉNA úplná nebo částečná odvoditelnost významu pojmenování z jeho formy MYTEBNÍ TOPONYMUM druh toponyma; oikonymum vycházející z mytební činnosti člověka: Ţďár, Zhoř, Paseka, Kluky, Krč MYTOLOGIE JMÉNA pokus o výklad jména, který se snaží postihovat obecné a nadčasové stránky lidského bytí; podle Slovníku biblické teologie: Ve starověku nebylo jméno jen konvenčním označením, ale vyjadřovalo místo každé bytosti ve vesmíru. Bůh dovršuje své stvořitelské dílo tím, že dává jméno každému stvoření, dni, noci, nebi, moři (Gn 1,3-10) i každé z hvězd (Iz 40,26) a potom pověřuje Adama, aby pojmenoval všechna zvířata (Gn 2,20). Člověk dává jména i místům, se kterými je spojena nějaká důležitá událost, někdy za použití nesnadno pochopitelné etymologie. NÁHRADNÍ JMÉNO druh antroponyma, a to přezdívkového propria; vzniká záměrným užitím jiného vlastního jména, když např. Vaškovi říkají kamarádi Čenda NÁŘEČNÍ HYPOKORISTIKON druh antroponyma, a to hypokoristika; obměna standardizovaného vlastního jména s patrnými znaky nářečí nebo regionálního prostředí: Anna >Anče, Josef > Joţin, Jouza, Jobeš NEPRAVÉ ANTROPONYMUM vlastní jméno bytosti, kterou si člověk představoval jako lidem podobnou (bůh, démon, mytologická postava, pohádková bytost, alegorická postava, nadpřirozená bytost, loutka, hračka např. Smolíček, Meluzína, Trepifajksl) NEPRAVÉ ZOONYMUM vlastní jméno smyšleného živočicha: kůň Pegas, Velká saň Mulhacénská (u K. Čapka) NEPŘÍMÉ VLASTNÍ JMÉNO pojmenovává objekt pomocí objektu jiného, který je ve jméně explicitně vyjádřen, a to buď apelativem (pole U křivého dubu) nebo propriem (louka Za Karlovým) NEÚŘEDNÍ/NEOFICIÁLNÍ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno úředně nestanovené a nepotvrzené

14 15 NICK přezdívka účastníků chatové komunikace NOMEN PROPRIUM slovo nebo slovní spojení, které na rozdíl od obecných substantiv hlavně pojmenovává a tím identifikuje jednotlivé objekty; též proprium, onymon, onymum NOMENOLOGIE disciplína, která se zabývá poznáváním a vysvětlováním některých rysů lidí, jejich vlastností, povahy, způsobu života, předpokladů úspěšnosti a dalších osobních znaků na základě křestního jména, které ten či onen člověk má NOMEN OMEN jméno zlé znamení; jméno s neblahou nápovědí OBECNÁ ONOMASTIKA odvětví onomastiky, které zkoumá obecné zákonitosti uvnitř propriální sféry jazyka synchronně i diachronně z hlediska obecných rysů, vlastností a kategorií OBCHODNÍ JMÉNO typ chrématonyma, které patří do subsystému institutionym: firma TESPO; výrobní společnost MANPOWER; Billa, spol. s r.o.; hotel Clarion Congress Hotel Prague OBOURODÉ VLASTNÍ JMÉNO vlastní jméno, obvykle toponymum, které může být v komunikaci stejného rodu: (ta) Kroměříţ, bez Kroměříţe x dial. (ten) Kroměříţ, bez Kroměříţa OBOURODÉ PŘÍJMENÍ příjmení, jehož forma může označovat mužský rod i ženský rod: Krejčí, Poslední OBYVATELSKÉ JMÉNO druh antroponyma; vlastní jméno obyvatel země, krajiny, města, vesnice: Angličané, Rusové, Východočeši, Praţané OBYVATELSKÉ MÍSTNÍ JMÉNO místní jméno vzniklé ze jména obyvatel: Záhořané Záhořany ODDĚLENÍ ONOMASTIKY ÚJČ AV ČR jediné onomastické pracoviště v České republice (Valentinská 1, Praha 1) OCHRANNÁ ZNÁMKA výrobní značka, zákonem chráněná, jíž se odlišují výrobky nebo zboží určitého původu od jiných stejného druhu OCHRANNÉ OSOBNÍ JMÉNO jméno mající chránit svého nositele před zlými démony; typické pro společnost věřící v magickou sílu osobních jmen, která spočívala mj. v přesvědčení, že člověku může škodit ten, kdo zná jeho pravé jméno; nejvýznamnější typy představují: a) jména úmyslně hanlivá, která odpuzují démony zdůrazněním smyšlené negativní vlastnosti pojmenovávaného (Hlupot, Potvor), b) jména odvracející pozornost od dětí předstíráním, že jsou nemilované

15 16 (Nemil), prodané (Prodan), nevlastní (Nemoj), že se nejedná o lidské bytosti (Kalina), c) výhružná jména, která démony zastrašují (Hrozňata, Křik), d) jména zajišťující pojmenovávaným ochranu, zdraví, bezpečnou budoucnost převzetím názvu ochránce (Děd), a to i z říše živočišné (Vlk), popř. rostlinné (Chřěn) stejná jména mohou mít i funkci predestinační, e)nepravá jména označující pojmenovávaného obecně (Děva), aby jeho pravé jméno nemohlo být démony zneužito; též apotropaion; jméno profylaktické OIKONOMASTIKA nauka o oikonymech OIKONYMIE soubor oikonym na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době OIKONYMUM vlastní jméno obydleného místa, a to i pustého a zaniklého: město Hradec Králové, osada Zlámanka, myslivna U dvou šraňků, chata Jizerka ONOMASTICKÁ KOMISE organizační centrum české onomastiky; vznikla rozhodnutím prezídia České akademie v roce 1912 jako Místopisná komise a byla součástí České akademie pro vědy, slovesnost a umění ONOMASTICKÁ KONFERENCE celostátní setkání onomastiků; české onomastické konference: 1966 Liblice u Prahy I. pracovní konference československých onomastiků (spojená s III. zasedáním Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů); 1975 Praha II. česká mezinárodní onomastická konference; c) 1982 Trojanovice u Ostravy I. československá onomastická konference (spojená se zasedáním Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku); d) 1993 Hradec Králové III. česká mezinárodní onomastická konference Onymické systémy ; e) 2009 Ostrava IV. česká onomastická konference Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky ONOMASTICKÁ TERMINOLOGIE soubor, soustava termínů týkající se onomastiky; nauka o vlastnostech, tvorbě a užívání onomastických termínů ONOMASTICKÝ ATLAS atlas zachycující rozšíření a frekvenci jistých vlastních jmen, jejich typů a prvků v prostoru a čase, např. Slovník pomístních jmen v Čechách ONOMASTICKÝ ZPRAVODAJ český onomastický časopis; vycházel v letech ONOMASTICKÝ ZPRAVODAJ ČSAV celostátní onomastický časopis, který vznikl r přejmenováním Zpravodaje Místopisné komise; vycházel ONOMASTIK odborník, který se vědecky zabývá vlastními jmény

16 17 ONOMASTIKA nauka o vlastních jménech; v českém prostředí je onomastika považována za subdisciplínu jazykovědy s relativně značnou mírou autonomnosti a chápána jako nauka o vznikání a fungování propriálních pojmenovávacích soustav, o jejich realizaci v konkrétních podmínkách společenských, časových a místních a zároveň jako nauka o konkrétních prvcích těchto soustav (tj. o konkrétních propriích, pojmenovávacích principech, onymických objektech, areálech atd.) ONOMASTIKON soupis vlastních jmen, zpravidla v knižní podobě, s jazykovědnými výklady ONOMATOLOGIE řidší synonymum pro onomastiku ONOMAZIOLOGIE obecná teorie pojmenování; sleduje problematiku pojmenovacího aktu, zkoumá, na základě jakých motivací, jakými postupy a za využití jakých prostředků jsou v daném jazyce vyjadřovány určité obsahy (významy, funkce); metodologicky postupuje od obsahu k formě ONYMICKÁ MATÉRIE propriální materiál získaný při onomastickém šetření či výzkumu terénním sběrem (přímým x dotazníkovým) nebo excerpcí pramenů ONYMICKÁ STYLISTIKA výběr a užití propriálních prostředků v psaných a mluvených textech ONYMICKÉ HESLO lexikální jednotka (lemma), která orientuje v uspořádání onymického materiálu a podává informace o něm ONYMICKÉ POLE skupina jmen na jistém území se společnými příznaky obsahovými nebo formálními (např. ulice v některých pražských čtvrtích) ONYMICKÝ týkající se onymie ONYMICKÝ FORMANT formant použitý pro tvoření vlastního jména: Zá-brd-ov-ice ONYMICKÝ OBJEKT objekt, který je třeba z komunikačních důvodů pojmenovat vlastním jménem. Pojem objekt má v tomto termínu souhrnný význam; vztahuje se na objekty reálné (Petr Novák, hotel Grand), nereálné, jevy (Sněhurka, bájný kůň Pegas), vztahy (Vánoce). Onymické objekty se dělí na a) jednodenotátové/singulativní (jednomu objektu je zpravidla přiřazeno jedno vlastní jméno (Prostějov, Jan Hus), b) vícedenotátové/mnohodenotátové: jedno jméno platí pro více objektů druhově stejných (Novák), nebo pro více objektů druhově odlišných (Praha město, hotel, kino) v jejich rámci se rozlišují hromadné onymické objekty různorodé (Čech, příjmení Novák) x hromadné onymické objekty stejnorodé (sérionyma)

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice JAROSLAV DAVID Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice KAPITOLY Z MODERNÍ ČESKÉ TOPONYMIE místní jména uliční názvy literární toponyma ACADEMIA PRAHA 2011 OBSAH Úvod 13 Zásady pro přepis vlastních jmen

Více

[Psaní VP trochu jinak]

[Psaní VP trochu jinak] [Psaní VP trochu jinak] Martin BENEŠ 30. studentský workshop Ţďárek Litoměřice, 21. 4. 2012 vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Osobní jména ve vybraných učebnicích matematiky pro ZŠ Závěrečná práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Hana Borovská, Ph.D. Vypracovala:

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II.

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. PRAVOPISNÉ JEVY: PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN II. Olga Švecová VY_32_INOVACE_Cj1r0119 OBECNÉ POUČENÍ NĚKOLIK DODATKŮ K OBECNÝM PRAVIDLŮM UVEDENÝM V MATERIÁLU PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN I. jména M/mongol, C/cikán, Ž/žid,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročník SŠ Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují pravopis velkých písmen

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_728_Velká písmena II._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

(Aktuální procesy apelativizace proprií v češtině)

(Aktuální procesy apelativizace proprií v češtině) Jak se rambo zamiloval do barbie (Aktuální procesy apelativizace proprií v češtině) Adam Kříţ 30. studentský workshop Ţdárek, 20. 22. 4. 2012 Slovní zásoba Sloţka apelativní (apelativa) Sloţka propriální

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice J A ROS LAV D AV I D Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice K A P I T O LY Z M O D E R N Í ČESKÉ TOPONYMIE ACADEMIA Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice KAPITOLY Z MODERNÍ ČESKÉ TOPONYMIE místní jména

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ

RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ Josef Matěásko & Josef Půlpán rok 2013 2 Používání pečetí k potvrzování písemností bylo prováděno již v raném středověku. Nejprve bylo zaváděno hlavně v královských kancelářích

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Seznam mapových značek mapy SM5

Seznam mapových značek mapy SM5 Seznam mapových značek mapy SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŢKY Číslo Mapová značka Předmět 1 BODY BODOVÝCH POLÍ Specifikace barvy Poznámka 1.1 Bod polohového bodového pole (včetně přidruţeného bodu),

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 01.11.2012 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více