OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. J 15,13 Letos se doba velikonoční protáhla celým měsícem květnem a tak se přímo nabízí spojit úvahu v měsíci lásky s velikonoční úvahou o lásce. Je třeba hned na začátku poctivě přiznat, že je to pokus docela troufalý: všelijakých plytkostí, banalit a hloupostí o lásce už bylo napsáno jistě mnohem víc, než kolik by stihnul člověk za celý svůj život přečíst. A současně cokoliv rozumného, přiměřeného nebo dokonce moudrého člověk o lásce vysloví, ihned se vystavuje s velkou pravděpodobností oprávněně lehce zničujícímu dotazu: Když to tak skvěle víš, proč podle toho nežiješ?! Mou záchranou tu bude právě velikonoční svědectví Bible a Vzor, na který v prvé řadě poukazuje. I když se vyhnu té nejpokleslejší podobě představ i vyjadřování, které jsou dnes s láskou spojované, nemůžu přehlédnout, že charakteristický postoj k lásce je nejčastěji koncentrován do slov: Já Tě chci, Chci ho mít, Ona mně patří, Je můj. Jinými slovy: milovat někoho a být jím milován znamená vlastnit poklad ohromné ceny. Vlastním-li ho, jsem na vrcholu blaha, pokud jej ztratím, propadám v nejtemnější beznaděj. Ježíš ke skutečnosti lásky přistupuje z úplně jiné pozice: Vydávám se za Tebe. Láska je v Ježíšově pojetí nabídnutím svého Já druhému Ty. Symbolicky vzato jde o pohyb právě opačný, něž vlastnické uchopení : místo k sobě míří ke druhému. Ale tím to teprve začíná. Ke druhému nemíří nějaké něco byť sebehodnotnější. Druhému se do rukou svěřuje člověk sám. Upřímně řečeno to na první pohled nemůže dopadnout dobře. Vždyť ten druhý i při nejlepší vůli se v tom mém Já bude pohybovat jako slon v porcelánu. Určitě si nevšimne toho, čemu se má obloukem vyhýbat, pošlape jistě všechna má duševní kuří oka, zatímco z mých předností a pokladů zaznamená sotva třetinu. Takže se mnou bude pořádně cvičit. A kdyby jen cvičit drtit mně bude! Leda, že by Ježíš nabídl nějaký trik, kterým by se tomu dalo zabránit Ježíš ovšem žádný trik nenabídne. Naopak! Naše tušení potvrdí: Toto je mé tělo, které se za Vás vydává Toto je má krev, která se za vás vylévá. Zkrátka: všemožné ochrany praskají, je obnaženo nechráněné Já a teče krev. Někdy i doslovně, ale vždycky obrazně. Vystavit se působení lásky znamená souhlasit s tím, že nakonec budu někým podstatně jiným, než jsem byl na začátku. Mnohé, na čem jsem si zakládal, budu muset opustit. Leccos z toho, čemu jsem se chtěl za každou cenu vyhnout, budu muset absolvovat. A přitom: kde je jaká záruka, že tohle příšerné riskování ano: bláznovství má smysl? Totiž: znamená ono být podstatně jiným, že budu lepším když mým partnerem v tomhle všem riskování je člověk stejně málo schopný jako já sám? To je otázka skutečně zásadní a bylo by krajně nezodpovědné se do toho riskantního dobrodružství lásky pustit, kdyby člověk na tu otázku neznal přesvědčivou odpověď. Jinak totiž velmi snadno dopadneme jako ten člověk v Ježíšově podobenství, který začne stavět dům a najednou zjistí, že nemá na dokončení stavby. Protože a to se zase můžeme podívat na velikonoční svědectví člověk může vypadat a dopadat při tomhle riskantním milování hodně uboze, bezbranně a dokonce i neschopně. Jen si připomeňte Ježíše před Pilátem, Kaifášem, mezi opilými vojáky, kteří si z něj tropí legraci. Jiným pomáhal a sám sobě pomoci neumí? Ať sestoupí z kříže, ten Mesiáš, abychom to viděli a uvěřili!?. Jestlipak Ježíš při tom vypadá jako hrdina? Takový Terminátor (Arnold Schwarzenegger) zvládá i podobné trable celkem hravě. Ne tak Ježíš: Otče, chceš-li, odejmi ode mne 1

2 tento kalich. Ježíš v úzkostech zápasil a jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve Herodes doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale Ježíš mu na nic neodpovídal. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi.Pilát se ho znovu otázal: Nic neodpovídáš Ježíš však už nic neodpověděl Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a odvlekli ho na ukřižování Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?! Opravdu milovat to prostě znamená s jistotou jít vstříc mnohým situacím, kdy člověk vůbec nevypadá jako hrdina. Kdy nejen navenek, ale i v samém jádru vlastní bytosti klesá do prachu cesty a zaplavuje ho neodbytně pochybnost, zda všechno nebyl omyl a sázka na špatnou kartu. Každý, kdo si toto nechce připustit, dřív nebo později pokusy o lásku vzdá. Přesto je velikonoční poselství o lásce mnohem nadějnější, než by se z toho všeho zatím mohlo zdát. Stručně se dá vyjádřit jedinou větou: Ježíš podstoupil všechno toto ponížení, bezmocnost, utrpení a nakonec smrt právě proto, aby i naše upřímné, byť vždycky zoufale nedokonalé pokusy o lásku nekončily definitivním neúspěchem potvrzujícím neschopnost nás všech milovat. Od jeho vzkříšení máme trvalý příslib, že když se v lásce vydáváme druhému člověku, nevydáváme se pouze jemu, nýbrž současně a především samotné věčné Lásce. A právě ta je zárukou, že nic, co mělo v našem jakkoliv nedokonalém pokusu milovat cenu, nezanikne v nicotě i kdyby to náš partner, naše děti, naší přátelé nepřijali. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Edy ODV v květnu mimořádně zasedal po internetu a projednal: - výsledky a dojmy z pouti ke sv. Jiří do Prahy Strahova a do Hájku u Hostivic (viz reportáž v textu) - účast na odhalení památníku pronásledovaným a umučeným skautům (v textu je dále podrobný popis pořadu) - dotazy k udělování Lil. kříže evangelíkům (otiskujeme starší ekumenickou verzi LK) 4. ročník Stezky písmáků Organizátoři soutěže přejí všem, kdo se na ni chystají, aby nalezli ve vybraných biblických knihách (informovali jsme o nich v dřívějších číslech NDS z tohoto roku) mnoho potěšení. Pro účely přípravy hlavně těch, kdo teprve začínají anebo přecházejí do vyšší věkové skupiny - připojujeme některé dřívější otázky (řešení naleznete v dalším textu tohoto čísla): 1. Jan Křtitel se oblékal do: a) lví kůže b) šatu z velbloudí srsti c) plátěné bederní roušky 2. Anděl, který oznámil Alžbětě narození syna, se jmenoval: a) Michael b) Gabriel c) neměl žádné jméno 3. V 1. listě Janově se praví, že Bůh je světlo rozhodni, jak verš pokračuje: a) a to světlo svítí každou tmou. b) a není v něm nejmenší tmy. c) a žádná tma ho nepřemůže. 4. Pro jaký minimální počet spravedlivých by Bůh nezničil Sodomu: a) 100 b) 10 c) 5 5. Kolik bylo podle Bible Abrahamovi let, když se mu narodil jeho dědic a) 300 b) 100 d) Před opuštěním Egypta měli Izraelité uskutečnit "Hospodinův hod beránka". Při něm a) měli mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. 2

3 b) měli uspořádat oslavy na Hospodinovu počest, hrát na strunné nástroje a zpívat. c) měli jíst jen málo, aby jim zbylo dostatek masa do zásoby na dlouhou cestu. 7. Které z následujících pravidel NESPRÁVNĚ CITUJEME a tedy neobsahuje jej Právo odvety": a) Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. b) Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. c) Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu tak, že potratí, byť nepřišla sama o život, musí ti, kdo zahubili plod, musí zemřít. Velkou radost a povzbuzení při tvorbě otázek nám připravují první došlé přihlášky! Oslava svátku svatého Jiří sobota dubna slaví každoročně všichni skauti na celém světě jako svátek svého patrona, svatého Jiří. Tento mýtický hrdina, který přemohl podle legendy v dávných časech zlého draka, je dodnes vzorem nám všem i my musíme bojovat se svými draky, a bude-li takový boj úspěšný, to záleží na každém z nás... Protože letos připadl 24. duben na čtvrtek, kdy většina z nás musí do školy či zaměstnání, přesunuli jsme oslavu na následující sobotu. Slavnost jsme začali mší svatou, kterou od 10:00 hodin sloužil ve strahovském klášteře br. J. Zikmund-Balú (místonáčelník Junáka). Bylo krásné tvořit společenství s bratry a sestrami z jiných oddílů v přítomnosti Boží. Oproti minulému roku však bylo zřejmé, že se nás sešlo přeci jen o něco méně... V závěru bohoslužby se udělovala skautská vyznamenání, nejvyšší ocenění získal br. Miloš Blažek-Merkur za dlouholetou činnost Ekumenické lesní školy. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Pohořelec, odkud nás autobus odvezl do Hájku u Hostivic, bývalého kláštera Františkánů. Toto místo, které bylo za období komunismu využíváno pro vojenské účely, bylo františkánskému řádu znovu vráceno. Leckde je však vidět, že peněz na nezbytné opravy se nedostává... Protože byl čas oběda, dali jsme si chutné párky s hořčicí a čajem a pak už nadešel čas soutěživého klání. Všichni přítomní (bylo tu několik oddílů z Prahy, ale i skauti z daleké Třeboně!) se rozdělili do devíti soutěžních hlídek. Na celkem deseti stanovištích, kde bylo třeba přenášet vodu, jezdit jako tramvaj, projít labyrintem z provazů či mířit na kuželky) družstva získávala části legendy o svatém Jiří. Tyto si však v průběhu hry museli všichni pamatovat, sepsání legendy bylo totiž úkolem až v samém závěru soutěže. Když se pogratulovalo vítězům a zvolala čest poraženým, následovala poslední část programu slavnostní táborový oheň. U toho se, bohužel, sešly již jen oddíly ze střediska LUX a skautský oddíl YMCA, vedený br. Šrámkem-Dikim. I tak však vládla mezi všemi pravá bratrská a sesterská atmosféra, takže když jsme akci zakončovali zpěvem večerky, bylo všem jasné, že se za rok jistě sejdeme u příležitosti slavení svátku sv. Jiří znovu. Vojtěch Dabrowski 3

4 V historicky nejstarším kostelíku sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově celebroval otec Mgr. Jaroslav Kníchal v sobotu 26. dubna 2003 slavnostní bohoslužbu za všechny přerovské - známé i neznámé - nositele křestních jmen JIŘÍ a JAROSLAV, kteří v minulém týdnu slavili své jmeniny. Tradice každoročního slavení bohoslužby v tomto chrámu Páně k poctě nositelů těchto jmen sahá hluboko do dávné historie našeho města a je zaznamenána v starých análech města. Je zmiňována nejen v soukromých archiváliích, ale také v depozitáři někdejšího Okresního archivu v Přerově, vedeného svého času PhDr. Vojtěchem Cekotou blahé paměti V homilii vzpomněl páter Jaroslav Kníchal historiografii sv. Jiří, světce rytířského ducha a patrona celosvětového skautingu (k jehož poctě byly v těchto dnech slouženy GEORGIÁDY po celé zeměkouli) Jménem Jiří jsou křtěni zejména Britové a obyvatelé anglosaského původu (Australané, částečně i Kanaďané a Američané), ze slovanských zemí zvl. česká, ruská a bulharská populace. Na rozdíl od nositelů jména Jiří se Jaroslavové rekrutují téměř výhradně ze slovanského obyvatelstva. Po bohoslužbě převzal otec Jaroslav (při příležitosti jeho jmenin) kytici bílých růží jako projev díků a sympatií za jeho pastorační činnost v přerovském děkanátu. Předala mu je delegace místních katolických žen a dívek. V Přerově 28. dubna L.P Zaznamenal: oldskaut ALBI z Jižního Clondiku František Antonín Cigánek Zkušební komise OČK Myšlenkové základy skautingu. Historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení V. zkušebního období v roce Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 17. října 2003 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 28. a sobotu 29. listopadu 2003 rovněž v budově Ústředí Junáka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétním přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška a komise rovněž doporučuje Čítanku pro instruktory. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurs, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konsultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 10. října Poštovní adresa: Miloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) ová adresa: (tel ). 9. Modlitba a charismatické projevy Čtení na pokračování Připravila Darina Bártová Nová vlna charismatického hnutí dorazila do našich zemí v 80. letech 20. stol. Nutně s sebou přinesla zájem o doprovodné jevy charismatického hnutí, tedy o věci neobvyklé. Některé z církví reagovaly tím, že diskuse na podobná témata zakázaly a lidi se zájmem o charismatické hnutí se stali apriori podezřelými. Tabuizace tématu však nezabránila excesům, naopak je ještě spíše posílila. Méně vyzrálí jedinci se doslova vrhli na honbu za vším kuriózním a podivným, aniž by rozlišovali dobré věci od špatných či zachovávali zdravou míru a často i zdravý rozum. V důsledku vývoje se u nás na počátku 90. let objevilo několik denominací, nad jejichž praxí si lze právem dělat otazník. V jiných společenstvích se charismatické projevy staly takovým šlágrem, že dokonce existoval tlak na členy společenství, aby se tímto způso 4

5 bem projevovali. Podle míry projevených charismat pak byla oceňována jejich duchovnost. Z jiných společenství na opačné straně spektra byli naopak zase charismatici vytlačeni. Téma charismatických projevů je tedy zatíženo mnoha emocemi a tabu, nicméně i toto téma patří do oblasti spirituální teologie a i charismatický přístup je pokud se nese v souladu s Písmem legitimním přístupem. Je nutno akceptovat, že církvi byly svěřeny také nadpřirozené Boží dary a že Bůh sám rozhoduje, kdo se stane jejich nositelem. Pokud však budeme pozorně číst texty 1. K 12-14, Ř 12,6-8 a 1. Pt 4,9-11, uvidíme, že charismata nejsou nikdy dávána pro zvýšení osobní prestiže či vytváření senzací, ale pro službu druhým. Charisma si nelze na Bohu vynutit ani koupit, je to svobodný Boží dar, který Pán dává podle své vlastní moudrosti. Člověk může tento dar pouze svobodně přijmout s otevřeností a s vědomím, že obdarování s sebou nese i břemeno odpovědnosti. Dá se říci, že otevřenost a odpovědnost jsou nutné podmínky k tomu být vůbec křesťanem. Velmi často diskutovaným charismatem, které se vztahuje k tématu modlitby, je tzv. modlitba v jazycích (glosolalie). Jde o to, že se člověk modlí jazykem, kterému nerozumí (nechme stranou diskuse, zda se jedná o jazyk na zemi existující, jak to lze zkoumat, atd.). V bibli máme řečeno, že tento dar slouží k osobnímu budování (1. K 14,4). K čemu může být nesrozumitelná modlitba dobrá? Např. tam, kde člověku běžné vyjadřování nestačí a on má přesto potřebu vyjádřit se slovy. To může být v okamžicích velké radosti, ale i v situaci velké bolesti či starosti, kdy už lidský rozum neví, jak se v té dané situaci modlit. Může to být i tehdy, kdy přichází velká únava a duchovní vyprahlost. Pro modlícího se je jeho modlitba aktem důvěry v Boha vždyť neví, o co se modlí a někdy i aktem určité pokory, protože my, osvícení lidé rozumu, nemáme rádi záhady a nejasnosti. Modlit se v jazyce, kterému člověk nerozumí s sebou může nést i pocit, že ze sebe dělám hlupáka. Ale i tento pocit k tomu všemu patří. Pamatujme, že Bůh má smysl pro humor a občas mu naše racionalita musí být k smíchu. Modlící je schopen tento dar ovládat, takže o mnoha lidech, kteří jej dostali, to ani nemusíme vědět. Na odiv jej vystavují pouze ti, kdo jej objevili nedávno a žijí ještě v euforii. Chovají se jako děti, které dostali krásnou novou hračku a musí s ní za každou cenu pochlubit svému okolí. Takové projevy je nutno tolerovat, unést a postupně usměrnit. Rozhodně není na místě bagatelizace ani srážení, mohli bychom se druhého dotknout na nejcitlivějším místě. Člověk se může přirozeně také stát nositelem jiného charismatu. Moudrý a zralý člověk nenosí svůj dar před sebou jako korouhev, aby všichni viděli, spíše pečuje o to, aby jeho dar pracoval a nestará se o svou autoritu. Ve zdravém společenství se charisma prosadí a není třeba se zaštiťovat výroky typu: Pán mi řekl. Zdravé společenství však také přespříliš netlačí na konformitu svých členů; podle výše citovaných textů se má církev radovat z různosti. A zdravé společenství je si také vědomé nebezpečí, že neobvyklé věci přitahují psychicky labilní jedince a je třeba počítat i s řešením situací s tím spojených. 5

6 Naše usilování v následujícím měsíci nelze zaměřit směrem, že od Pána získáme nějaké to charisma. Takto věci opravdu nefungují. Ale můžeme vážně přemýšlet o těch, kteří jsou kolem nás (třeba i v našem společenství) a jejich projevy zbožnosti jsou odlišné od těch našich. Možná nás tím někdy dráždí. Je však na místě spíše děkovat za to, že jsou jiní než my a snažit se hledat věci v jejich přístupu, za které můžeme být vděční a které nás obohacují. Jen ten, kdo se umí pozorně dívat, dokáže např. nepřehlédnout mezi mladými, aktivními a úspěšnými takové ty nenápadné stařenky, u nichž vám až po čase dojde, že když řeknou, že se za něco budou modlit, můžete čekat, že se pohne hora. Můžeme v následujícím měsíci prosit i sami za sebe, abychom byli otevřenější, tolerantnější a odpovědnější. Skautská nadace Jaroslava Foglara Grantový program Dobré skutky - rok po povodni V loňském roce Českou republiku postihly ničivé záplavy. Na odstraňování jejich následků se podílely tisíce lidí. Přestože všichni udělali hodně práce, další dobrovolníci jsou potřeba na mnoha místech i letos. Proto Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grantový program Rok po povodni. Program finančně podporuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. ze sbírky SOS Povodně. Kdo může žádat O grant může požádat organizační jednotka občanského sdružení dětí a mládeže s právní subjektivitou a je určen oddílům, roverským skupinám apod., které letos pojednou pomáhat při odstraňování následků loňských povodní. Na co je grant určen Grant je možné žádat na úhradu potřeb dobrovolníků: náklady na dopravu do a z místa pomoci, náklady na ubytování a stravné, osobní pracovní ochranné pomůcky, ve zdůvodněných případech i pracovní nářadí a další náklady nezbytné k účinné realizaci pomoci (např. odvoz odpadu apod.). Grant nelze použít na náklady, které přímo nesouvisí s pomocí (např. volnočasové aktivity v době akce vstupné na kulturu apod.). Projekt Projekt (žádost o grant) by měl obsahovat přesné určení místa a příjemce pomoci. Kde budete pomáhat byste měli zajistit sami např. díky osobním kontaktům z loňské pomoci, ve spolupráci s místními skauty, obecními úřady apod. Pokud nevíte kam jet, zašlete nám svůj záměr (počet osob, počet pracovních dnů, termín) a společně se pokusíme najít konkrétní místo. Projekt musí být realizován do konce srpna Uzávěrky Uzávěrky přijímání projektů jsou a do Při využití druhého termínu je pak nutné podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku v průběhu července. Kritéria posuzování projektů Projekty posuzuje Správní rada Nadace a zástupce společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Pro schválení projektu je klíčová potřeba pomoci v daném místě a přiměřenost nákladů k množství vložené dobrovolné práce. Rozhodnutí Správní rady Nadace je konečné, na nadační příspěvek není právní nárok. Další informace Pokud si nejste jisti, zda projekt podat či jak vyplnit formulář, zeptejte se em nebo zavolejte tajemníka SNJF Pavla Černého na tel Po předchozí domluvě je možná i schůzka na ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Nadace dává přednost elektronické komunikaci. Řešení dřívějších otázek ze Stezky písmáků, uvedených na str. 2: 1.b) ; 2.b) ; 3.b) ; 4.b) ; 5.b) ; 6.a) ; 7.c) 6

7 V sobotu dne 10. května 2003 přesně ve 13 hodin zazněla prostorem před Strašnickým krematoriem v Praze třikrát polnice. Mezinárodní skautský signál se nesl nad hlavami zhruba sta zúčastněných skautek a skautů všeho věku hlavně z řad Junáka, ale také ze Svazu skautů a skautek ČR a Skautingu ABS, doprovázených jejich přáteli a příznivci skautingu v Česku i na Slovensku, zejména zástupci YMCA, woodcrafterů a skupiny RAF (se svijí vlajkou). Památník byl zbudován dle předlohy autora br. V. Pechara z roku 2002 díky iniciativě družiny Strážců Svojsíkova hrobu a Pražské rady JUNÁKA. Tým Strážců Svojsíkova hrobu (zastoupený ses. J. Titzlovou, Z. Krejčíkovou a br. P. Husníkem-Kennedym) provedl přípravu pietního aktu a při jeho průběhu nezapomněl na sebemenší detail, včetně včasné výměny unavených dětí v čestné řadě s vlajkami. Br. František Bobek Stopař pronesl projev, který připomněl některá jména skautů a skautek, kteří za celé období trvání skautingu již za Rakouska a později v době trvání Československa položili své životy ve válkách a za represálií totalitních režimů. Jména všech, které se podařilo zjistit, byla vložena do zapečetěné urny a během aktu vložena za zpěvu skautské hymny do symbolického hrobu u paty památníku. K pohnutí účastníků se připojila také příroda, kterou milovali i naši padlí, delší dobu trvajícím deštěm. Řadu přítomných jistě také potěšilo, že v čestné řadě okolo památníku stál také za Pražskou obec sokolskou br. Alexander Haller (z Prahy-Podolí) s krásným historickým praporem; ostatně český skauting nejenže vznikl v řadách Sokola, ale Sokolové několikrát také v dobách zákazů skautování přijímali mezi sebe s pochopením skautky a skauty jako své sestry a bratry. Vlastní pietní akt doprovázela za řízení Z. Kožinové hra kvarteta České filharmonie z děl A. Dvořáka, Z. Fibicha a J. S. Bacha. Těžký život uvězněných zprostředkovala "muklovská" báseň "Koridor" (autor František Bobek a Oldřich Rodenbarn), přednesená Violou Zinkovou (někdejší členkou brněnského Mahenova divadla). Zatímco všichni pamětníci celého období procítěně zpívali Českou a Slovenskou národní hymnu, přítomné světlušky a vlčata toto spojení hymen zřejmě překvapilo jistě jim to bude připomínkou toho, že vznik a trvání Československa spočíval také na souručenství skautek a skautů. V zázemí celé akce byla Pražská rada Junáka a aktu se osobně zúčastnil její předseda br. Václav Obadálek Bobr i její tajemník br. Tomáš Szennai TomSet. Dále se aktu zúčastnil náčelník Junáka br. Zdeněk Prančl Wabi, místonáčelní kmene oldskautů ses. Jiřina Adeéová Jikra, a místostarosta Junáka br. Jiří Navrátil, za SSS ČR br. Michal Vondráček Dali. Na desku památníku položili kytice rovněž zástupci Hlavního kapitanátu vodních skautů (přítomna byla i dřívější HK ses. Vlasta Páleníková). V čele delegace Svojsíkova oddílu byl br. Jan Písko. Čestnou stráž držel i zástupce Oddílu Velena Fanderlika a nakonec po opětovném zaznění večerky na polnici, doprovázené zpěvem přítomných v tichém zamyšlení postáli u památníku žijící, dříve persekvované skautky a dříve věznění skauti. "Signálem" k ukončení této významné chvíle bylo poděkování zúčastněným i sponzorům, což však neznamenalo okamžitý rozchod. Ještě dobrou hodinu postávali k údivu návštěvníků krematoria velké skupiny skautek a skautů v činovnických i polních krojích a využívali toho, že se zde sešli z mnoha koutů naší vlasti. Zprávu podávají účastníci slavnostního aktu: František Cigánek Albi a Vladislav Jech - Kamzík 7

8 Základní výrazy "dobrý" a "špatný", popisují dva primární a nevysvětlitelné pocity, nejsou a nikdy nebyly používány správně. Věci, které jsou špatné, nenazve ten, kdo s nimi přijde do styku, dobrými, ale věci, které jsou dobré, nazývá špatnými většina lidstva. Dovolte mi, abych to trochu vysvětlil: Určité věci jsou od začátku a vůbec špatné, jako třeba bolest, a nikdo, ani blázen, nebude tvrdit, že bolení zubů je samo o sobě dobré, na druhé straně však nůž, který je tupý a nechce řezat, se nazve špatným nožem, což vůbec není pravda. Není pouze dobrý jako ostatní nože, na které si lidé zvykli. I ten nejtupější a nejhrubší nůž, který kdy rozřezal tužku na kusy místo aby ji ořezal, je dobrý, pokud je to nůž. V kamenné době by ho považovali za zázrak. To, co pokládáme za špatný nůž, je dobrý nůž, který K N I H O V N I Č K A "Dobrý" a "špatný" není dost dobrý pro nás, to čemu říkáme špatný klobouk, je dobrý klobouk, ale ne dost dobrý pro nás, to co považujeme za špatné jídlo, je dobré jídlo, pouze ne dost dobré pro nás, to co nazýváme špatnou civilizací, je dobrá civilizace, jenže ne dost dobrá pro nás. Prohlašujeme většinu historie lidstva za špatnou ne proto, že je špatná, ale protože my si namlouváme, že jsme lepší. To je očividně nesprávná zásada. Slonová kost možná není bílá jako sníh, ale ani celá Antarktida ji nedokáže udělat černou. A proto se mi zdá velice nespravedlivé, že lidé stále označují za špatné všechno, co bylo dost dobré k tomu, aby se něco jiného zlepšilo, a že ustavičně odkopávají žebřík, po kterém vylezli. Gilbert Keith Chesterton: Ohromné maličkosti, Academia 1994, s. 57. UPOZORNĚNÍ EKUMENICKÉ LESNÍ ŠKOLY Ne všem odběratelům Na dobré stopě je známo, že ELŠ vydala již celou řadu titulů ve své edici. Přinášíme proto jejich přehled, který předal redakci br. Miloš Blažek-Merkur. Jedná se především o doporučenou četbu pro uchazeče nebo již nositele Odborné činovnické kvalifikace Myšlenkové základy skautingu; historie : L.Rusek-Šaman: Duchovní aspekty výtvarného umění L.Rusek-Šaman: Úvahy o skautingu, skautování a skautství L.Rusek-Šaman: Hledání L.Rusek-Šaman: Zlatá Adriadnina nit L.Rusek-Šaman: Skauting jako svědectví a služba L.Rusek-Šaman: Návraty k pramenům Z. Navrátil-Fetišek: Etika a morálka ve skautingu T. Biňovec-At-pui: Modlitby skautů L.Rusek-Šaman: Zahrady zázraků Pro úplnost ještě připomínáme, že ze Skautských seminářů vyšly celkem díly č. I. III. 8

9 Tento zpravodaj vydává s podporou programu PHARE Evropské Unie pro přátele 9 této charitativní křesťanské komunity Diakonie ČCE středisko Betlém v Kloboukách u Brna.

10 Spolu s časopisem obdržela redakce NDS také následující výzvu pro všechny, kdo by se chtěli zapojit do tohoto ekumenického projektu. Samotný domov Betlém poskytuje od prosince 1990 trvalé ubytování a všestrannou sociální péči dospělým lidem s těžkým tělesným postižením. Ke středisku patří také domov Narnie v Mokrůvkách, který zahájil svoji činnost v říjnu 1992 a poskytuje sociální péči 14 dětem s mentálním a kombinovaným postižením. Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické BETLÉM naléhavě hledá pečovatele a pečovatelky do svého křesťanského komunitního Domova Betlém v Kloboukách u Brna. Hledáme mladé křesťansky věřící muže a ženy bez rozdílu vyznání, bez rodinných závazků, ochotné s Boží pomocí nejméně 1 rok s láskou sloužit našim těžce tělesně handicapovaným bratřím a sestrám na vozíčku a sdílet přitom život v ekumenickém křesťanském společenství. Pro mladé muže je možné domluvit i zde vykonání civilní služby (podmínkou je ochota přihlásit se k trvalému bydlišti na adrese střediska). V Domově Betlém, který byl slavnostně otevřen již , poskytujeme trvalé ubytování a ošetřovatelskou péči 9-10 lidem s těžkým tělesným postižením, především vozíčkářům. Péči uskutečňujeme formou osobní asistence, tzn. že každý obyvatel a host má svého asistenta či asistentku, kteří se po týdnu střídají. V rámci společného života mají handicapovaní obyvatelé i jejich asistenti rovná práva. Společně rozhodujeme např. o přijímání nových pracovníků a obyvatel, o plánování různých akcí a o celkové tvářnosti života v domově. Nejdůležitějším principem života v Betlémě zůstává především snaha o láskyplné, otevřené vztahy a společně sdílený život včetně společných modliteb. A pak také zásada, že vše v Betlémě se podřizuje individuálním potřebám našich handicapovaných obyvatel a nikoliv naopak, jak to bývá v různých ústavech Zájemce o službu na Betlémě prosíme: pokud se nám chcete ozvat, učiňte to bez prodlení Nejdříve je totiž třeba, abyste po domluvě přijeli na 14-ti denní zkušební pobyt, který je podmínkou přijetí do naší komunity. Bůh žehnej všem, kteří tuto výzvu uslyší a ozvou se nám! BETLÉM, Císařova 27, Klobouky u Brna tel nebo (ředitel Petr Hejl) Internetové stránky: Středisko Diakonie má také Stavební skupinu Betlém, kterou tvoří řemeslníci, pracující na modernizaci a rekonstrukci areálů střediska. Zároveň přijímají stavební zakázky v okolí a tím finančně přispívají středisku. Vedení střediska má podnětnou koncepci, která vychází z velice náročného poslání této charitativní činnosti snaží se, aby všichni, kdo jsou ve středisku za činnost odpovědní, žili s těmi, o které pečují, společným intenzívním křesťanským životem. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Odbor duchovní výchovy Junáka a redakce Na dobré stopě oznamují se smutkem i s vděčností za službu v řadách původní Duchovní rady i pro oldskauting: Marie Procházková-Marijka, oldskautka a bývalá členka duchovní rady Junáka, skonala v Motolské nemocnici. Dne , den po smrti svého manžela (zemřel ), zde předtím oslavila své 81. narozeniny. Na jeho pohřbu ještě byla na vozíku a držela se dobře, ale po propuštění z nemocnice se po týdnu přiblížil její konec. Pohřeb byl vykonán ve středu z chrámu u sv. Václava na Smíchově. Po ukončení obřadu a výkropu rakve zazpívali přítomní skautkou Večerku a Jančíkovo "Děkuji Ti maminko". K doprovodu byl pozván také Petr Lutka. Po mši sv. byly její ostatky odvezeny do krematoria. Za účast na posledním rozloučení i za projevenou účast děkuje dcera Jasna Procházková, Nepomucká 7, Praha 5 Košíře (Tel.: , mobil 6O ). Jiří Zajíc Edy a členové Junáka-ODV GLOSA K VIZITACI PŘEROVSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SFŘ V sobotu dne 05. dubna 2003 se konala v Křesťanském vzdělávacím a kulturním centru SONUS v Přerově bratrská a pastorační vizitace Sekulárního františkánského řádu - SFŘ Přerov. Na vizitaci vyslala Národní rada SFŘ ČR svou sekretářku, sestru Anežku F i š e r o v o u a poradce NR SFŘ bratra Česlava K ř í ž a l u OFM. Hlavním pastoračním vizitátorem byl otec Augustin Š v á č e k OFMCap. Zahájením této významné akce (nejen pro místní františkánské společenství, ale pro celou věřící obec přerovského děkanátu) byla Křížová cesta ve farním kostele sv. Vavřince, po ní celebroval mši svatou brněnský kapucín P. A. Šváček po bohoslužbě se františkáni odebrali do SONUSu, kde byla sestra Anežka detailně informována o aktivitách SFŘ Přerov, uskutečněných v průběhu posledních tří let, m.j. o vykonaných společných exerciciích, františkánských poutích na Sv. Hostýně, oblastních setkáních SFŘ ve Špičkách u Hranic na Moravě, v Olomouci a na Velehradě aj.. Hovořilo se také o využívání možností externího studia františkánské spirituality na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého 15 univerzity v Olomouci, o zvyšování kvalifikace (doplňkovém vzdělávání) ministrů a formátorů jednotlivých františkánských společenství, o účasti delegátů na národní volební kapitulu, o programech měsíčních kapitulních setkávání se členů SFŘ Přerov s přidruženými členy a přáteli sv. Františka, v návaznosti na součinnost a vzájemnou spolupráci s mariánsko-fatimským apoštolátem, včetně zapojováním se do veřejného a společensko-politického dění nejen v českých zemích, ale také v zahraničí. Diskutovalo se o praktickém naplňování našich řeholních povinností, o konstituci, novelách stanov, charismatické jednotě SFŘ na všech úrovních, o důsledném přístupu k realizaci

16 evangelního způsobu života, františkánském chápání významu slova chudoba jako projevu skutečné františkánské minority (OFM) v dnešní rozporuplné době Každý měl možnost vyjádřit se k své zasvěcenosti ve světě, k vzájemnému darování se jeden druhému dle hesla SLOUŽÍM (ve smyslu řeholním i všeobecně lidském) Mezitím, co sestra Anežka štafetově sondovala v plénu praktické naplňování františkánského životního stylu jednotlivých členů našeho společenství, ověřila si stav členské základny (počty profesantů, kandidátů, noviců), otec Augustin si bral na potaz každého z nás mezi čtyřma očima : zjišťovali jsme formou vzájemného sdělování se - jak hluboko máme zakopané Pánem nám svěřené hřivny, nakolik je efektivně, tedy ekonomicky správně - využíváme v běžném, všedním životě. Po poledním agape následovaly tajné volby ministra místního SFŘ, jeho zástupce a dalších členů rady (formátora, sekretáře a pokladníka) SFŘ Přerov - za řízení sestry Anežky a přísného notářského dohledu otce Augustina. Staronoví i nově zvolení členové místní rady složili v závěru do rukou sestry sekretářky NR SFŘ slib věrného plnění svých povinností dle stanov SFŘ ČR a vzájemně si poděkovali za důvěru. Posléze se dohodli na termínu společného setkání přerovských terciářů s otcem Janem Maria Vianneyem L i n h a r t e m (červen 03) v SONUSu Přerov a na termínu konání společných duchovních cvičení s otcem A. Š v á č k e m OFMCap. ( srpna 2003) v Pavlovicích u Přerova. Pro všechny přerovské františkány znamenala bratrská a pastorační vizitace nesmírné duchovní obohacení opravdové dobití baterek ve dnech válečného konfliktu v Iráku. Přerově 6. dubna L. P zaznamenal: František Antonín Cigánek v. r. Kdo je to "já" a co je to ve mně? Uzlíček nervů a nese mě Země odněkud někam naší galaxií... Proč vlastně lidé, zvěř a ptáci žijí, proč kvete jetel, proč jablka voní? Proč plyne Čas, proč z letoška je"loni"? O T Á Z K Y To všechno ví je Bůh, z Jeho vůle vše je a ač nás Jeho Světlo přelaskavě hřeje, my slabí, slepí, hříšně malověrní, toneme v tůni černočerné černi... Dej, věčný Bože, ve své laskavosti, nechť svého úkolu se naše duše zhostí a podpírány andělskými křídly vznesou se tam, kde Tvoje Láska sídlí! Ladislav Rusek Šaman NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová, Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2003 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 110,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více