OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. J 15,13 Letos se doba velikonoční protáhla celým měsícem květnem a tak se přímo nabízí spojit úvahu v měsíci lásky s velikonoční úvahou o lásce. Je třeba hned na začátku poctivě přiznat, že je to pokus docela troufalý: všelijakých plytkostí, banalit a hloupostí o lásce už bylo napsáno jistě mnohem víc, než kolik by stihnul člověk za celý svůj život přečíst. A současně cokoliv rozumného, přiměřeného nebo dokonce moudrého člověk o lásce vysloví, ihned se vystavuje s velkou pravděpodobností oprávněně lehce zničujícímu dotazu: Když to tak skvěle víš, proč podle toho nežiješ?! Mou záchranou tu bude právě velikonoční svědectví Bible a Vzor, na který v prvé řadě poukazuje. I když se vyhnu té nejpokleslejší podobě představ i vyjadřování, které jsou dnes s láskou spojované, nemůžu přehlédnout, že charakteristický postoj k lásce je nejčastěji koncentrován do slov: Já Tě chci, Chci ho mít, Ona mně patří, Je můj. Jinými slovy: milovat někoho a být jím milován znamená vlastnit poklad ohromné ceny. Vlastním-li ho, jsem na vrcholu blaha, pokud jej ztratím, propadám v nejtemnější beznaděj. Ježíš ke skutečnosti lásky přistupuje z úplně jiné pozice: Vydávám se za Tebe. Láska je v Ježíšově pojetí nabídnutím svého Já druhému Ty. Symbolicky vzato jde o pohyb právě opačný, něž vlastnické uchopení : místo k sobě míří ke druhému. Ale tím to teprve začíná. Ke druhému nemíří nějaké něco byť sebehodnotnější. Druhému se do rukou svěřuje člověk sám. Upřímně řečeno to na první pohled nemůže dopadnout dobře. Vždyť ten druhý i při nejlepší vůli se v tom mém Já bude pohybovat jako slon v porcelánu. Určitě si nevšimne toho, čemu se má obloukem vyhýbat, pošlape jistě všechna má duševní kuří oka, zatímco z mých předností a pokladů zaznamená sotva třetinu. Takže se mnou bude pořádně cvičit. A kdyby jen cvičit drtit mně bude! Leda, že by Ježíš nabídl nějaký trik, kterým by se tomu dalo zabránit Ježíš ovšem žádný trik nenabídne. Naopak! Naše tušení potvrdí: Toto je mé tělo, které se za Vás vydává Toto je má krev, která se za vás vylévá. Zkrátka: všemožné ochrany praskají, je obnaženo nechráněné Já a teče krev. Někdy i doslovně, ale vždycky obrazně. Vystavit se působení lásky znamená souhlasit s tím, že nakonec budu někým podstatně jiným, než jsem byl na začátku. Mnohé, na čem jsem si zakládal, budu muset opustit. Leccos z toho, čemu jsem se chtěl za každou cenu vyhnout, budu muset absolvovat. A přitom: kde je jaká záruka, že tohle příšerné riskování ano: bláznovství má smysl? Totiž: znamená ono být podstatně jiným, že budu lepším když mým partnerem v tomhle všem riskování je člověk stejně málo schopný jako já sám? To je otázka skutečně zásadní a bylo by krajně nezodpovědné se do toho riskantního dobrodružství lásky pustit, kdyby člověk na tu otázku neznal přesvědčivou odpověď. Jinak totiž velmi snadno dopadneme jako ten člověk v Ježíšově podobenství, který začne stavět dům a najednou zjistí, že nemá na dokončení stavby. Protože a to se zase můžeme podívat na velikonoční svědectví člověk může vypadat a dopadat při tomhle riskantním milování hodně uboze, bezbranně a dokonce i neschopně. Jen si připomeňte Ježíše před Pilátem, Kaifášem, mezi opilými vojáky, kteří si z něj tropí legraci. Jiným pomáhal a sám sobě pomoci neumí? Ať sestoupí z kříže, ten Mesiáš, abychom to viděli a uvěřili!?. Jestlipak Ježíš při tom vypadá jako hrdina? Takový Terminátor (Arnold Schwarzenegger) zvládá i podobné trable celkem hravě. Ne tak Ježíš: Otče, chceš-li, odejmi ode mne 1

2 tento kalich. Ježíš v úzkostech zápasil a jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve Herodes doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale Ježíš mu na nic neodpovídal. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi.Pilát se ho znovu otázal: Nic neodpovídáš Ježíš však už nic neodpověděl Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a odvlekli ho na ukřižování Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?! Opravdu milovat to prostě znamená s jistotou jít vstříc mnohým situacím, kdy člověk vůbec nevypadá jako hrdina. Kdy nejen navenek, ale i v samém jádru vlastní bytosti klesá do prachu cesty a zaplavuje ho neodbytně pochybnost, zda všechno nebyl omyl a sázka na špatnou kartu. Každý, kdo si toto nechce připustit, dřív nebo později pokusy o lásku vzdá. Přesto je velikonoční poselství o lásce mnohem nadějnější, než by se z toho všeho zatím mohlo zdát. Stručně se dá vyjádřit jedinou větou: Ježíš podstoupil všechno toto ponížení, bezmocnost, utrpení a nakonec smrt právě proto, aby i naše upřímné, byť vždycky zoufale nedokonalé pokusy o lásku nekončily definitivním neúspěchem potvrzujícím neschopnost nás všech milovat. Od jeho vzkříšení máme trvalý příslib, že když se v lásce vydáváme druhému člověku, nevydáváme se pouze jemu, nýbrž současně a především samotné věčné Lásce. A právě ta je zárukou, že nic, co mělo v našem jakkoliv nedokonalém pokusu milovat cenu, nezanikne v nicotě i kdyby to náš partner, naše děti, naší přátelé nepřijali. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Edy ODV v květnu mimořádně zasedal po internetu a projednal: - výsledky a dojmy z pouti ke sv. Jiří do Prahy Strahova a do Hájku u Hostivic (viz reportáž v textu) - účast na odhalení památníku pronásledovaným a umučeným skautům (v textu je dále podrobný popis pořadu) - dotazy k udělování Lil. kříže evangelíkům (otiskujeme starší ekumenickou verzi LK) 4. ročník Stezky písmáků Organizátoři soutěže přejí všem, kdo se na ni chystají, aby nalezli ve vybraných biblických knihách (informovali jsme o nich v dřívějších číslech NDS z tohoto roku) mnoho potěšení. Pro účely přípravy hlavně těch, kdo teprve začínají anebo přecházejí do vyšší věkové skupiny - připojujeme některé dřívější otázky (řešení naleznete v dalším textu tohoto čísla): 1. Jan Křtitel se oblékal do: a) lví kůže b) šatu z velbloudí srsti c) plátěné bederní roušky 2. Anděl, který oznámil Alžbětě narození syna, se jmenoval: a) Michael b) Gabriel c) neměl žádné jméno 3. V 1. listě Janově se praví, že Bůh je světlo rozhodni, jak verš pokračuje: a) a to světlo svítí každou tmou. b) a není v něm nejmenší tmy. c) a žádná tma ho nepřemůže. 4. Pro jaký minimální počet spravedlivých by Bůh nezničil Sodomu: a) 100 b) 10 c) 5 5. Kolik bylo podle Bible Abrahamovi let, když se mu narodil jeho dědic a) 300 b) 100 d) Před opuštěním Egypta měli Izraelité uskutečnit "Hospodinův hod beránka". Při něm a) měli mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. 2

3 b) měli uspořádat oslavy na Hospodinovu počest, hrát na strunné nástroje a zpívat. c) měli jíst jen málo, aby jim zbylo dostatek masa do zásoby na dlouhou cestu. 7. Které z následujících pravidel NESPRÁVNĚ CITUJEME a tedy neobsahuje jej Právo odvety": a) Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. b) Kdo někoho ukradne, ať už jej prodá nebo jej u něho naleznou, musí zemřít. c) Když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu tak, že potratí, byť nepřišla sama o život, musí ti, kdo zahubili plod, musí zemřít. Velkou radost a povzbuzení při tvorbě otázek nám připravují první došlé přihlášky! Oslava svátku svatého Jiří sobota dubna slaví každoročně všichni skauti na celém světě jako svátek svého patrona, svatého Jiří. Tento mýtický hrdina, který přemohl podle legendy v dávných časech zlého draka, je dodnes vzorem nám všem i my musíme bojovat se svými draky, a bude-li takový boj úspěšný, to záleží na každém z nás... Protože letos připadl 24. duben na čtvrtek, kdy většina z nás musí do školy či zaměstnání, přesunuli jsme oslavu na následující sobotu. Slavnost jsme začali mší svatou, kterou od 10:00 hodin sloužil ve strahovském klášteře br. J. Zikmund-Balú (místonáčelník Junáka). Bylo krásné tvořit společenství s bratry a sestrami z jiných oddílů v přítomnosti Boží. Oproti minulému roku však bylo zřejmé, že se nás sešlo přeci jen o něco méně... V závěru bohoslužby se udělovala skautská vyznamenání, nejvyšší ocenění získal br. Miloš Blažek-Merkur za dlouholetou činnost Ekumenické lesní školy. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Pohořelec, odkud nás autobus odvezl do Hájku u Hostivic, bývalého kláštera Františkánů. Toto místo, které bylo za období komunismu využíváno pro vojenské účely, bylo františkánskému řádu znovu vráceno. Leckde je však vidět, že peněz na nezbytné opravy se nedostává... Protože byl čas oběda, dali jsme si chutné párky s hořčicí a čajem a pak už nadešel čas soutěživého klání. Všichni přítomní (bylo tu několik oddílů z Prahy, ale i skauti z daleké Třeboně!) se rozdělili do devíti soutěžních hlídek. Na celkem deseti stanovištích, kde bylo třeba přenášet vodu, jezdit jako tramvaj, projít labyrintem z provazů či mířit na kuželky) družstva získávala části legendy o svatém Jiří. Tyto si však v průběhu hry museli všichni pamatovat, sepsání legendy bylo totiž úkolem až v samém závěru soutěže. Když se pogratulovalo vítězům a zvolala čest poraženým, následovala poslední část programu slavnostní táborový oheň. U toho se, bohužel, sešly již jen oddíly ze střediska LUX a skautský oddíl YMCA, vedený br. Šrámkem-Dikim. I tak však vládla mezi všemi pravá bratrská a sesterská atmosféra, takže když jsme akci zakončovali zpěvem večerky, bylo všem jasné, že se za rok jistě sejdeme u příležitosti slavení svátku sv. Jiří znovu. Vojtěch Dabrowski 3

4 V historicky nejstarším kostelíku sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově celebroval otec Mgr. Jaroslav Kníchal v sobotu 26. dubna 2003 slavnostní bohoslužbu za všechny přerovské - známé i neznámé - nositele křestních jmen JIŘÍ a JAROSLAV, kteří v minulém týdnu slavili své jmeniny. Tradice každoročního slavení bohoslužby v tomto chrámu Páně k poctě nositelů těchto jmen sahá hluboko do dávné historie našeho města a je zaznamenána v starých análech města. Je zmiňována nejen v soukromých archiváliích, ale také v depozitáři někdejšího Okresního archivu v Přerově, vedeného svého času PhDr. Vojtěchem Cekotou blahé paměti V homilii vzpomněl páter Jaroslav Kníchal historiografii sv. Jiří, světce rytířského ducha a patrona celosvětového skautingu (k jehož poctě byly v těchto dnech slouženy GEORGIÁDY po celé zeměkouli) Jménem Jiří jsou křtěni zejména Britové a obyvatelé anglosaského původu (Australané, částečně i Kanaďané a Američané), ze slovanských zemí zvl. česká, ruská a bulharská populace. Na rozdíl od nositelů jména Jiří se Jaroslavové rekrutují téměř výhradně ze slovanského obyvatelstva. Po bohoslužbě převzal otec Jaroslav (při příležitosti jeho jmenin) kytici bílých růží jako projev díků a sympatií za jeho pastorační činnost v přerovském děkanátu. Předala mu je delegace místních katolických žen a dívek. V Přerově 28. dubna L.P Zaznamenal: oldskaut ALBI z Jižního Clondiku František Antonín Cigánek Zkušební komise OČK Myšlenkové základy skautingu. Historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení V. zkušebního období v roce Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 17. října 2003 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 28. a sobotu 29. listopadu 2003 rovněž v budově Ústředí Junáka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétním přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška a komise rovněž doporučuje Čítanku pro instruktory. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurs, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konsultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 10. října Poštovní adresa: Miloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) ová adresa: (tel ). 9. Modlitba a charismatické projevy Čtení na pokračování Připravila Darina Bártová Nová vlna charismatického hnutí dorazila do našich zemí v 80. letech 20. stol. Nutně s sebou přinesla zájem o doprovodné jevy charismatického hnutí, tedy o věci neobvyklé. Některé z církví reagovaly tím, že diskuse na podobná témata zakázaly a lidi se zájmem o charismatické hnutí se stali apriori podezřelými. Tabuizace tématu však nezabránila excesům, naopak je ještě spíše posílila. Méně vyzrálí jedinci se doslova vrhli na honbu za vším kuriózním a podivným, aniž by rozlišovali dobré věci od špatných či zachovávali zdravou míru a často i zdravý rozum. V důsledku vývoje se u nás na počátku 90. let objevilo několik denominací, nad jejichž praxí si lze právem dělat otazník. V jiných společenstvích se charismatické projevy staly takovým šlágrem, že dokonce existoval tlak na členy společenství, aby se tímto způso 4

5 bem projevovali. Podle míry projevených charismat pak byla oceňována jejich duchovnost. Z jiných společenství na opačné straně spektra byli naopak zase charismatici vytlačeni. Téma charismatických projevů je tedy zatíženo mnoha emocemi a tabu, nicméně i toto téma patří do oblasti spirituální teologie a i charismatický přístup je pokud se nese v souladu s Písmem legitimním přístupem. Je nutno akceptovat, že církvi byly svěřeny také nadpřirozené Boží dary a že Bůh sám rozhoduje, kdo se stane jejich nositelem. Pokud však budeme pozorně číst texty 1. K 12-14, Ř 12,6-8 a 1. Pt 4,9-11, uvidíme, že charismata nejsou nikdy dávána pro zvýšení osobní prestiže či vytváření senzací, ale pro službu druhým. Charisma si nelze na Bohu vynutit ani koupit, je to svobodný Boží dar, který Pán dává podle své vlastní moudrosti. Člověk může tento dar pouze svobodně přijmout s otevřeností a s vědomím, že obdarování s sebou nese i břemeno odpovědnosti. Dá se říci, že otevřenost a odpovědnost jsou nutné podmínky k tomu být vůbec křesťanem. Velmi často diskutovaným charismatem, které se vztahuje k tématu modlitby, je tzv. modlitba v jazycích (glosolalie). Jde o to, že se člověk modlí jazykem, kterému nerozumí (nechme stranou diskuse, zda se jedná o jazyk na zemi existující, jak to lze zkoumat, atd.). V bibli máme řečeno, že tento dar slouží k osobnímu budování (1. K 14,4). K čemu může být nesrozumitelná modlitba dobrá? Např. tam, kde člověku běžné vyjadřování nestačí a on má přesto potřebu vyjádřit se slovy. To může být v okamžicích velké radosti, ale i v situaci velké bolesti či starosti, kdy už lidský rozum neví, jak se v té dané situaci modlit. Může to být i tehdy, kdy přichází velká únava a duchovní vyprahlost. Pro modlícího se je jeho modlitba aktem důvěry v Boha vždyť neví, o co se modlí a někdy i aktem určité pokory, protože my, osvícení lidé rozumu, nemáme rádi záhady a nejasnosti. Modlit se v jazyce, kterému člověk nerozumí s sebou může nést i pocit, že ze sebe dělám hlupáka. Ale i tento pocit k tomu všemu patří. Pamatujme, že Bůh má smysl pro humor a občas mu naše racionalita musí být k smíchu. Modlící je schopen tento dar ovládat, takže o mnoha lidech, kteří jej dostali, to ani nemusíme vědět. Na odiv jej vystavují pouze ti, kdo jej objevili nedávno a žijí ještě v euforii. Chovají se jako děti, které dostali krásnou novou hračku a musí s ní za každou cenu pochlubit svému okolí. Takové projevy je nutno tolerovat, unést a postupně usměrnit. Rozhodně není na místě bagatelizace ani srážení, mohli bychom se druhého dotknout na nejcitlivějším místě. Člověk se může přirozeně také stát nositelem jiného charismatu. Moudrý a zralý člověk nenosí svůj dar před sebou jako korouhev, aby všichni viděli, spíše pečuje o to, aby jeho dar pracoval a nestará se o svou autoritu. Ve zdravém společenství se charisma prosadí a není třeba se zaštiťovat výroky typu: Pán mi řekl. Zdravé společenství však také přespříliš netlačí na konformitu svých členů; podle výše citovaných textů se má církev radovat z různosti. A zdravé společenství je si také vědomé nebezpečí, že neobvyklé věci přitahují psychicky labilní jedince a je třeba počítat i s řešením situací s tím spojených. 5

6 Naše usilování v následujícím měsíci nelze zaměřit směrem, že od Pána získáme nějaké to charisma. Takto věci opravdu nefungují. Ale můžeme vážně přemýšlet o těch, kteří jsou kolem nás (třeba i v našem společenství) a jejich projevy zbožnosti jsou odlišné od těch našich. Možná nás tím někdy dráždí. Je však na místě spíše děkovat za to, že jsou jiní než my a snažit se hledat věci v jejich přístupu, za které můžeme být vděční a které nás obohacují. Jen ten, kdo se umí pozorně dívat, dokáže např. nepřehlédnout mezi mladými, aktivními a úspěšnými takové ty nenápadné stařenky, u nichž vám až po čase dojde, že když řeknou, že se za něco budou modlit, můžete čekat, že se pohne hora. Můžeme v následujícím měsíci prosit i sami za sebe, abychom byli otevřenější, tolerantnější a odpovědnější. Skautská nadace Jaroslava Foglara Grantový program Dobré skutky - rok po povodni V loňském roce Českou republiku postihly ničivé záplavy. Na odstraňování jejich následků se podílely tisíce lidí. Přestože všichni udělali hodně práce, další dobrovolníci jsou potřeba na mnoha místech i letos. Proto Skautská nadace Jaroslava Foglara vyhlašuje grantový program Rok po povodni. Program finančně podporuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. ze sbírky SOS Povodně. Kdo může žádat O grant může požádat organizační jednotka občanského sdružení dětí a mládeže s právní subjektivitou a je určen oddílům, roverským skupinám apod., které letos pojednou pomáhat při odstraňování následků loňských povodní. Na co je grant určen Grant je možné žádat na úhradu potřeb dobrovolníků: náklady na dopravu do a z místa pomoci, náklady na ubytování a stravné, osobní pracovní ochranné pomůcky, ve zdůvodněných případech i pracovní nářadí a další náklady nezbytné k účinné realizaci pomoci (např. odvoz odpadu apod.). Grant nelze použít na náklady, které přímo nesouvisí s pomocí (např. volnočasové aktivity v době akce vstupné na kulturu apod.). Projekt Projekt (žádost o grant) by měl obsahovat přesné určení místa a příjemce pomoci. Kde budete pomáhat byste měli zajistit sami např. díky osobním kontaktům z loňské pomoci, ve spolupráci s místními skauty, obecními úřady apod. Pokud nevíte kam jet, zašlete nám svůj záměr (počet osob, počet pracovních dnů, termín) a společně se pokusíme najít konkrétní místo. Projekt musí být realizován do konce srpna Uzávěrky Uzávěrky přijímání projektů jsou a do Při využití druhého termínu je pak nutné podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku v průběhu července. Kritéria posuzování projektů Projekty posuzuje Správní rada Nadace a zástupce společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Pro schválení projektu je klíčová potřeba pomoci v daném místě a přiměřenost nákladů k množství vložené dobrovolné práce. Rozhodnutí Správní rady Nadace je konečné, na nadační příspěvek není právní nárok. Další informace Pokud si nejste jisti, zda projekt podat či jak vyplnit formulář, zeptejte se em nebo zavolejte tajemníka SNJF Pavla Černého na tel Po předchozí domluvě je možná i schůzka na ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Nadace dává přednost elektronické komunikaci. Řešení dřívějších otázek ze Stezky písmáků, uvedených na str. 2: 1.b) ; 2.b) ; 3.b) ; 4.b) ; 5.b) ; 6.a) ; 7.c) 6

7 V sobotu dne 10. května 2003 přesně ve 13 hodin zazněla prostorem před Strašnickým krematoriem v Praze třikrát polnice. Mezinárodní skautský signál se nesl nad hlavami zhruba sta zúčastněných skautek a skautů všeho věku hlavně z řad Junáka, ale také ze Svazu skautů a skautek ČR a Skautingu ABS, doprovázených jejich přáteli a příznivci skautingu v Česku i na Slovensku, zejména zástupci YMCA, woodcrafterů a skupiny RAF (se svijí vlajkou). Památník byl zbudován dle předlohy autora br. V. Pechara z roku 2002 díky iniciativě družiny Strážců Svojsíkova hrobu a Pražské rady JUNÁKA. Tým Strážců Svojsíkova hrobu (zastoupený ses. J. Titzlovou, Z. Krejčíkovou a br. P. Husníkem-Kennedym) provedl přípravu pietního aktu a při jeho průběhu nezapomněl na sebemenší detail, včetně včasné výměny unavených dětí v čestné řadě s vlajkami. Br. František Bobek Stopař pronesl projev, který připomněl některá jména skautů a skautek, kteří za celé období trvání skautingu již za Rakouska a později v době trvání Československa položili své životy ve válkách a za represálií totalitních režimů. Jména všech, které se podařilo zjistit, byla vložena do zapečetěné urny a během aktu vložena za zpěvu skautské hymny do symbolického hrobu u paty památníku. K pohnutí účastníků se připojila také příroda, kterou milovali i naši padlí, delší dobu trvajícím deštěm. Řadu přítomných jistě také potěšilo, že v čestné řadě okolo památníku stál také za Pražskou obec sokolskou br. Alexander Haller (z Prahy-Podolí) s krásným historickým praporem; ostatně český skauting nejenže vznikl v řadách Sokola, ale Sokolové několikrát také v dobách zákazů skautování přijímali mezi sebe s pochopením skautky a skauty jako své sestry a bratry. Vlastní pietní akt doprovázela za řízení Z. Kožinové hra kvarteta České filharmonie z děl A. Dvořáka, Z. Fibicha a J. S. Bacha. Těžký život uvězněných zprostředkovala "muklovská" báseň "Koridor" (autor František Bobek a Oldřich Rodenbarn), přednesená Violou Zinkovou (někdejší členkou brněnského Mahenova divadla). Zatímco všichni pamětníci celého období procítěně zpívali Českou a Slovenskou národní hymnu, přítomné světlušky a vlčata toto spojení hymen zřejmě překvapilo jistě jim to bude připomínkou toho, že vznik a trvání Československa spočíval také na souručenství skautek a skautů. V zázemí celé akce byla Pražská rada Junáka a aktu se osobně zúčastnil její předseda br. Václav Obadálek Bobr i její tajemník br. Tomáš Szennai TomSet. Dále se aktu zúčastnil náčelník Junáka br. Zdeněk Prančl Wabi, místonáčelní kmene oldskautů ses. Jiřina Adeéová Jikra, a místostarosta Junáka br. Jiří Navrátil, za SSS ČR br. Michal Vondráček Dali. Na desku památníku položili kytice rovněž zástupci Hlavního kapitanátu vodních skautů (přítomna byla i dřívější HK ses. Vlasta Páleníková). V čele delegace Svojsíkova oddílu byl br. Jan Písko. Čestnou stráž držel i zástupce Oddílu Velena Fanderlika a nakonec po opětovném zaznění večerky na polnici, doprovázené zpěvem přítomných v tichém zamyšlení postáli u památníku žijící, dříve persekvované skautky a dříve věznění skauti. "Signálem" k ukončení této významné chvíle bylo poděkování zúčastněným i sponzorům, což však neznamenalo okamžitý rozchod. Ještě dobrou hodinu postávali k údivu návštěvníků krematoria velké skupiny skautek a skautů v činovnických i polních krojích a využívali toho, že se zde sešli z mnoha koutů naší vlasti. Zprávu podávají účastníci slavnostního aktu: František Cigánek Albi a Vladislav Jech - Kamzík 7

8 Základní výrazy "dobrý" a "špatný", popisují dva primární a nevysvětlitelné pocity, nejsou a nikdy nebyly používány správně. Věci, které jsou špatné, nenazve ten, kdo s nimi přijde do styku, dobrými, ale věci, které jsou dobré, nazývá špatnými většina lidstva. Dovolte mi, abych to trochu vysvětlil: Určité věci jsou od začátku a vůbec špatné, jako třeba bolest, a nikdo, ani blázen, nebude tvrdit, že bolení zubů je samo o sobě dobré, na druhé straně však nůž, který je tupý a nechce řezat, se nazve špatným nožem, což vůbec není pravda. Není pouze dobrý jako ostatní nože, na které si lidé zvykli. I ten nejtupější a nejhrubší nůž, který kdy rozřezal tužku na kusy místo aby ji ořezal, je dobrý, pokud je to nůž. V kamenné době by ho považovali za zázrak. To, co pokládáme za špatný nůž, je dobrý nůž, který K N I H O V N I Č K A "Dobrý" a "špatný" není dost dobrý pro nás, to čemu říkáme špatný klobouk, je dobrý klobouk, ale ne dost dobrý pro nás, to co považujeme za špatné jídlo, je dobré jídlo, pouze ne dost dobré pro nás, to co nazýváme špatnou civilizací, je dobrá civilizace, jenže ne dost dobrá pro nás. Prohlašujeme většinu historie lidstva za špatnou ne proto, že je špatná, ale protože my si namlouváme, že jsme lepší. To je očividně nesprávná zásada. Slonová kost možná není bílá jako sníh, ale ani celá Antarktida ji nedokáže udělat černou. A proto se mi zdá velice nespravedlivé, že lidé stále označují za špatné všechno, co bylo dost dobré k tomu, aby se něco jiného zlepšilo, a že ustavičně odkopávají žebřík, po kterém vylezli. Gilbert Keith Chesterton: Ohromné maličkosti, Academia 1994, s. 57. UPOZORNĚNÍ EKUMENICKÉ LESNÍ ŠKOLY Ne všem odběratelům Na dobré stopě je známo, že ELŠ vydala již celou řadu titulů ve své edici. Přinášíme proto jejich přehled, který předal redakci br. Miloš Blažek-Merkur. Jedná se především o doporučenou četbu pro uchazeče nebo již nositele Odborné činovnické kvalifikace Myšlenkové základy skautingu; historie : L.Rusek-Šaman: Duchovní aspekty výtvarného umění L.Rusek-Šaman: Úvahy o skautingu, skautování a skautství L.Rusek-Šaman: Hledání L.Rusek-Šaman: Zlatá Adriadnina nit L.Rusek-Šaman: Skauting jako svědectví a služba L.Rusek-Šaman: Návraty k pramenům Z. Navrátil-Fetišek: Etika a morálka ve skautingu T. Biňovec-At-pui: Modlitby skautů L.Rusek-Šaman: Zahrady zázraků Pro úplnost ještě připomínáme, že ze Skautských seminářů vyšly celkem díly č. I. III. 8

9 Tento zpravodaj vydává s podporou programu PHARE Evropské Unie pro přátele 9 této charitativní křesťanské komunity Diakonie ČCE středisko Betlém v Kloboukách u Brna.

10 Spolu s časopisem obdržela redakce NDS také následující výzvu pro všechny, kdo by se chtěli zapojit do tohoto ekumenického projektu. Samotný domov Betlém poskytuje od prosince 1990 trvalé ubytování a všestrannou sociální péči dospělým lidem s těžkým tělesným postižením. Ke středisku patří také domov Narnie v Mokrůvkách, který zahájil svoji činnost v říjnu 1992 a poskytuje sociální péči 14 dětem s mentálním a kombinovaným postižením. Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické BETLÉM naléhavě hledá pečovatele a pečovatelky do svého křesťanského komunitního Domova Betlém v Kloboukách u Brna. Hledáme mladé křesťansky věřící muže a ženy bez rozdílu vyznání, bez rodinných závazků, ochotné s Boží pomocí nejméně 1 rok s láskou sloužit našim těžce tělesně handicapovaným bratřím a sestrám na vozíčku a sdílet přitom život v ekumenickém křesťanském společenství. Pro mladé muže je možné domluvit i zde vykonání civilní služby (podmínkou je ochota přihlásit se k trvalému bydlišti na adrese střediska). V Domově Betlém, který byl slavnostně otevřen již , poskytujeme trvalé ubytování a ošetřovatelskou péči 9-10 lidem s těžkým tělesným postižením, především vozíčkářům. Péči uskutečňujeme formou osobní asistence, tzn. že každý obyvatel a host má svého asistenta či asistentku, kteří se po týdnu střídají. V rámci společného života mají handicapovaní obyvatelé i jejich asistenti rovná práva. Společně rozhodujeme např. o přijímání nových pracovníků a obyvatel, o plánování různých akcí a o celkové tvářnosti života v domově. Nejdůležitějším principem života v Betlémě zůstává především snaha o láskyplné, otevřené vztahy a společně sdílený život včetně společných modliteb. A pak také zásada, že vše v Betlémě se podřizuje individuálním potřebám našich handicapovaných obyvatel a nikoliv naopak, jak to bývá v různých ústavech Zájemce o službu na Betlémě prosíme: pokud se nám chcete ozvat, učiňte to bez prodlení Nejdříve je totiž třeba, abyste po domluvě přijeli na 14-ti denní zkušební pobyt, který je podmínkou přijetí do naší komunity. Bůh žehnej všem, kteří tuto výzvu uslyší a ozvou se nám! BETLÉM, Císařova 27, Klobouky u Brna tel nebo (ředitel Petr Hejl) Internetové stránky: Středisko Diakonie má také Stavební skupinu Betlém, kterou tvoří řemeslníci, pracující na modernizaci a rekonstrukci areálů střediska. Zároveň přijímají stavební zakázky v okolí a tím finančně přispívají středisku. Vedení střediska má podnětnou koncepci, která vychází z velice náročného poslání této charitativní činnosti snaží se, aby všichni, kdo jsou ve středisku za činnost odpovědní, žili s těmi, o které pečují, společným intenzívním křesťanským životem. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Odbor duchovní výchovy Junáka a redakce Na dobré stopě oznamují se smutkem i s vděčností za službu v řadách původní Duchovní rady i pro oldskauting: Marie Procházková-Marijka, oldskautka a bývalá členka duchovní rady Junáka, skonala v Motolské nemocnici. Dne , den po smrti svého manžela (zemřel ), zde předtím oslavila své 81. narozeniny. Na jeho pohřbu ještě byla na vozíku a držela se dobře, ale po propuštění z nemocnice se po týdnu přiblížil její konec. Pohřeb byl vykonán ve středu z chrámu u sv. Václava na Smíchově. Po ukončení obřadu a výkropu rakve zazpívali přítomní skautkou Večerku a Jančíkovo "Děkuji Ti maminko". K doprovodu byl pozván také Petr Lutka. Po mši sv. byly její ostatky odvezeny do krematoria. Za účast na posledním rozloučení i za projevenou účast děkuje dcera Jasna Procházková, Nepomucká 7, Praha 5 Košíře (Tel.: , mobil 6O ). Jiří Zajíc Edy a členové Junáka-ODV GLOSA K VIZITACI PŘEROVSKÉHO SPOLEČENSTVÍ SFŘ V sobotu dne 05. dubna 2003 se konala v Křesťanském vzdělávacím a kulturním centru SONUS v Přerově bratrská a pastorační vizitace Sekulárního františkánského řádu - SFŘ Přerov. Na vizitaci vyslala Národní rada SFŘ ČR svou sekretářku, sestru Anežku F i š e r o v o u a poradce NR SFŘ bratra Česlava K ř í ž a l u OFM. Hlavním pastoračním vizitátorem byl otec Augustin Š v á č e k OFMCap. Zahájením této významné akce (nejen pro místní františkánské společenství, ale pro celou věřící obec přerovského děkanátu) byla Křížová cesta ve farním kostele sv. Vavřince, po ní celebroval mši svatou brněnský kapucín P. A. Šváček po bohoslužbě se františkáni odebrali do SONUSu, kde byla sestra Anežka detailně informována o aktivitách SFŘ Přerov, uskutečněných v průběhu posledních tří let, m.j. o vykonaných společných exerciciích, františkánských poutích na Sv. Hostýně, oblastních setkáních SFŘ ve Špičkách u Hranic na Moravě, v Olomouci a na Velehradě aj.. Hovořilo se také o využívání možností externího studia františkánské spirituality na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého 15 univerzity v Olomouci, o zvyšování kvalifikace (doplňkovém vzdělávání) ministrů a formátorů jednotlivých františkánských společenství, o účasti delegátů na národní volební kapitulu, o programech měsíčních kapitulních setkávání se členů SFŘ Přerov s přidruženými členy a přáteli sv. Františka, v návaznosti na součinnost a vzájemnou spolupráci s mariánsko-fatimským apoštolátem, včetně zapojováním se do veřejného a společensko-politického dění nejen v českých zemích, ale také v zahraničí. Diskutovalo se o praktickém naplňování našich řeholních povinností, o konstituci, novelách stanov, charismatické jednotě SFŘ na všech úrovních, o důsledném přístupu k realizaci

A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola

A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * MOST * Betlémské světlo * příběhy a poezie * názory a rozhovory * čtení na pokračování * informace a zprávy Hle, posílám svého posla, aby připravil

Více

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí

Více

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh OSAH: * úvaha před táborem * schůzka OV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh Ztišením se sluší tebe chválit, ože, na Sijónu plnit tobě sliby. K tobě,

Více

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * dozvuky Stezky písmáků 2004 * informace * příběh * knihovnička * poezie * vlaky při Betlémském světle Mé jho netlačí a břemeno netíží Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď

Více

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek OBSAH: * biblická úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace a zprávy * příběhy a poezie * pouť ke sv. Jiří * názory a náměty * knihovnička Motto: Zdalipak půst, který

Více

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2015 ročník XXV. Foto: Klára Málová Na plavbě temným mořem života potřebujeme záblesky světla pro orientaci

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 PROSINEC 2008 AŽ LEDEN 2009

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 2006-2009 PROSINEC 2008 AŽ LEDEN 2009 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SFŘ 06-09 ČÍSLO PROSINEC 08 AŽ LEDEN 09 Novoroční pozdrav Vážení přátelé, udělali jsme první kroky v novém roce 09, formulovali jsme možná nová předsevzetí a vyslovili mnohá přání.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * pohádka a poezie * náměty pro tábory Vzchopte se, já jsem to, nebojte se Život jako stezka odvahy Mt

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více

"Modlitby skautů", které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč.

Modlitby skautů, které sestavil br. At-pui s br. Amundsenem a o kterých jsme již informovali, se nyní prodávají v TDC - cena je pouze 25 Kč. OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * informace a zprávy * příběh * rytíř nejvyšší Pravdy a Lásky * poezie i humor Hádanka nebo cíl? Začínáme

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie Povolání rybářů Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera

Více

Evangelický. Ladislav Mečkovský

Evangelický. Ladislav Mečkovský KostnicKé jiskry Evangelický týdeník 21-22/2012 18. července 2012 l ročník 97 l cena: 13 Kč Poselství k 7. neděli po sv. trojici Příští číslo vyjde 15. srpna 2012 Z obsahu * Svoboda a poznání * Kam se

Více

Zpravodaj národní rady SFŘ 2012-2015

Zpravodaj národní rady SFŘ 2012-2015 T ČÍSLO Zpravodaj národní rady SFŘ 2012-2015 1 ČERVENEC 2012 Toto číslo je většinou o volební kapitule a o tom, co z ní vzešlo, ale také o čtrnácti pražských mučednících a jejich blahořečení, o závěru

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * ohlasy Květinového dne 2004 * čtení na pokračování * kázání M. Jana Husa * knihovnička * informace Toto číslo rozesíláme na prahu našich táborů a prázdnin

Více

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007

SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 SVATÁ HORA ČÍSLO 5 2007 Rozhovor s Arthu rem Bienerem em III. Ná vštěvava Joachim a ka rdinál a Meis snera Nová výs tava ve Svat atohor orsk ském pou outn tním muzeu u Dobr á kniha Dívat se srd rdce cem

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více