JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Vizualita filmů Petera Greenawaye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Vizualita filmů Petera Greenawaye"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Scénografie Vizualita filmů Petera Greenawaye Bakalářská práce autor: Jaracová Jana vedoucí práce: doc. Mgr. Marie Jirásková Ph.D. oponent: MgA. Kateřina Bláhová Brno 2013

2 Bibliografický záznam: JARACOVÁ Jana. Vizualita filmů Petera Greenawaye (Visuality of Peter Greenaway movies), Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Katedra scénografie, 2014, s. 49, Vedoucí práce doc. Mgr. Marie Jirásková Ph.D. Anotace: Teoretická práce se zabývá vizualitou filmů Petera Greenawaye. Jeho filmová tvorba se vyznačuje osobitým výtvarným pojetím a divadelním přístupem k filmu. Pokouším se v nich najít a popsat principy spojující divadlo, výtvarné umění a architekturu v kompaktní filmové dílo. Skrze analýzu jednoho z jeho filmů, Kuchaře, zloděje, jeho ženy a jejího milence, se posléze dostanu ke konkrétním příkladům ilustrujícím předchozí poznatky. Annotation: This bachelor thesis deals with visuality of Peter Greenaway movies. His films are characterized by distinctive art conception and theatrical approach to movie. I tried to find out and describe the practices of his work combining theater, fine arts and architecture to compact film work. Through the analysis of one of his movie, The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, we will get to specific examples illustrating the previous findings. Klíčová slova: Greenaway Peter, režisér, film, divadlo, výtvarné umění, kostým, architektura, vizualita, Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, baroko, renesance, nahota, perverze Key words: Greenaway Peter, director, movie, theater, fine arts, costume, architecture, visuality, The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Baroque, Renaissance, nudity, perversion 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci zpracovala samostatně. Veškeré použité prameny a literatura jsou v této práci uvedeny. V Brně, dne Jana Jaracová 3

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Mgr. Marii Jiráskové Ph.D. za vedení práce i podnětné připomínky. A také Olze Jaracové a Edgarovi Kacko za nesmírnou podporu a trpělivost. 4

5 Obsah Úvod...7 PeterGreenaway...8 Inspirace...9 Výtvarné umění... 9 Divadlo...12 Architektura...13 Symbolika a struktura...14 Film...15 Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec...17 Parkoviště...20 Kuchyně...25 Restaurace...30 Toaleta...36 Knihovna...39 Nemocnice...42 Závěrečné titulky...44 Kritika...45 Závěr...47 Příloha...48 Život Petera Greenawaye

6 Umělecký tým...49 Filmografie...50 Použitá literatura...54 Internetové zdroje...55 Anotace absolventského projektu 6

7 Úvod Původním záměrem bylo zkoumání fenoménu nahoty na divadle a ve veřejném prostoru. Nahé tělo je v divadelním prostředí hojně užívaným prostředkem k dosažení určitého výrazu. Zajímalo mě kde, v jakých případech a hlavně jakým způsobem může nahota umocnit požadované sdělení. Nebo být sama o sobě sdělovacím prostředkem. A kdy naopak může svou přímočarostí shodit a zastínit to podstatné. Postupně jsem však zjišťovala, že toto téma je natolik obsáhlé, že ho nedokážu vyčerpat v rámci jedné bakalářské práce a začala ho postupně zužovat a specifikovat. Klíčovým se stalo až zhlédnutí filmu Petera Greenawaye Topení po číslech (Drawning by numbers, 1988). Nahota má zde své výrazné zastoupení. Každý záběr je výtvarně propracovaný, prošpikovaný uvadajícími květy, čerstvými jablky a vsazen do prostředí východoanglické krajiny, tvářící se jako malba. Dílo stojí někde na hranici mezi filmem, divadlem a obrazem. Jde o sexisticky laděný příběh, postavený na principech bizarních dětských her, ve kterém jsou systematicky zapracovávány číslice do dekorací. Vypráví o třech generacích žen stejného jména, jež se rozhodnou utopit své nevěrné manžely. Absurdita, kontroverze, vizuální hedonie. To všechno stálo za počátkem mého zájmu o celou Greenawayovu tvorbu. Ustoupila jsem od počátečního posuzování samotné nahoty a začala se zabývat jeho kompletním dílem spojujícím divadlo, výtvarné umění a architekturu v celistvé filmové kusy. 7

8 Cílem této bakalářské práce je popsat Greenawayovy netradiční filmařské postupy související s vizualitou a odhalit jeho podněty pro tvorbu. To vše se zaměřením na používání divadelních prvků, na kterých jsou jeho filmy založeny. Kromě souhrnného popisu jeho filmových děl se skrze analýzu jednoho ze zásadních filmů dostaneme ke konkrétním příkladům, na kterých budou předchozí poznatky ilustrovány. Snímek Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989) obsahuje většinu ze zmiňovaných bodů. Proto na něj bude v této práci zaostřeno při zpracování kompletní analýzy. Peter Greenaway Jeho filmová tvorba je velmi svérázná, kolážovitá, sofistikovaná, nenarativní, metaforická a anti-hollywoodská. Stejně tak jako například David Lynch nemá žádné kinematografické vzdělání, ale výtvarné. To ho do jisté míry vymezuje a staví do opozice k hlavnímu proudu. A navzdory některým jeho kritikům lze tuto determinaci vnímat jako přednost. Spojením filmu s výtvarným uměním dosahuje specifických atmosfér, podobných spíše těm divadelním, než filmovým. Jeho filmový rukopis je velmi typický. Divák je v každém snímku strháván působivým vizuálním pojetím, inspirujícím se často v barokních malbách starých mistrů a zároveň nepříjemně stimulován jejich aktualizací v mnohdy obskurních, krvavých a krutých příbězích. Opakující se prvky, s kterými v různých obměnách pracuje napříč celým svým filmařským dílem, ho jako tvůrce mohou identifikovat i bez znalosti autorství. 8

9 Inspirace Inspirace je pro každý tvůrčí proces nepostradatelná. A každý má svou metodu, jak k práci přistupovat a kde inspiraci hledat. Ne u každého umělce máme však možnost popsat inspirační prameny s takovou určitostí, jako ve filmech Petera Greenawaye. Ve svých snímcích se přímo odkazuje na konkrétní výtvarná a architektonická díla i umělce, přičemž některým z nich zasvěcuje své filmy i tematicky. V jeho tvorbě můžeme vystopovat inspirace vycházející z malířství, architektury, filmu, fotografie, kaligrafie a různých oborů symboliky. A to vše je ohraničené určitým divadelním rámcem. Výtvarné umění Malířství je pro Greenawaye jedním z nejsilnějších inspiračních zdrojů. Některá díla jsou ve filmech přímo rekonstruována. Jak kostýmově, tak zasazením do prostoru či architektury jsou takřka odpovídající malbě a tedy snadno identifikovatelná. Jiná se kompozičně drží předlohy, ale nabývají jiného charakteru vzhledem k jejich umístění či kostýmování. A další jsou aplikovány úplně volně, snaží se hlavně o přenesení atmosféry a rozpohybování akce. Při elementární znalosti výtvarného umění není vždy jednoduché rozklíčovat jejich přítomnost. Už i proto, že se neinspiruje pouze v dílech notoricky známých. Vychází z maleb především 16. století. Patrná je například fascinace Veermerem či Rembrandtem. Nejen, že s jejich malbami 9

10 pracuje napříč celým svým filmařským dílem, ale podle obrazu Noční hlídka (Night watching, 1642) natočil i stejnojmenný film, kde se Rembrandtův vlastní příběh prolíná s příběhem obrazu a vytváří tak historickou mystifikaci. Vystopovat se dají i odkazy na díla z 15. a 19. století. Veermerovými malbami je inspirován film Zet a dvě nuly (A Zet and Two Noughts, 1985). V Umělcově smlouvě (The Draughtsman's Contract, 1982) je výtvarný kontext zastoupen Georgesem de La Tour, Januariusem Zickem a viktoriánskými krajináři. V Topení po číslech (Drownin by Numbers, 1988) prerafaelity jako Thomas Gainsbourgh, John Crome a John Constable. Do odvětví japonského umění bylo sáhnuto při tvorbě Knihy snů (The Pillow Book, 1996), když se nechal Greenaway inspirovat kreslíři Utamaro a Hokusai. 1 Snaží se zachytit světelné atmosféry maleb. Přenáší z obrazu techniku šerosvitu (chiaroscuro) známou od 15. století. Jemným světlem modeluje a nechává vystoupit do popředí ústřední část scény a zbytek tajemně ponořuje do stínu a her siluet. Tvrdým světlem ohraničuje kontrastní přechody mezi scénami. Jsme svědky rozpohybování a oživení výjevů, jež byly do té chvíle mistrné, ale obrazově statické. Využívá bočního pronikání světla. Ať už jemnějšího nebo ostrého proudu paprsků na tmavé pozadí. Scény tak dostávají atmosféru Caravaggiových obrazů, který techniku šerosvitu a bočního proudění světla proslavil v 16. století. Ačkoliv jde o určitý přenos díla na filmové plátno, žádný z výjevů nekopíruje bezmyšlenkovitě barokní či jiné předlohy, ale dostává nový význam, který může být ještě umocněn znalostí původní malby i doby, v které vznikala. To vše v návaznosti na současnost, 1 Hudec Z., Kuchař, zloděj jeho žena a její milenec, Praha

11 současnou společnost. Dalším typickým prvkem je rámování mizanscény. Jeho využití v kinematografii není podle Greenawayova slov ničím výjimečným, neboť jde o produkt renesanční perspektivy již stovky let uplatňovaný v malířství, opeře nebo divadlu. 2 Tvar a velikost rámu je v mnoha jeho filmech určen širokoúhlým formátem (2, 35:1, CinemaScope) a dosahuje maximálního horizontálního rozpětí. To ovšem neplatí u snímků jako například Zet a dvě nuly, kde pracuje s mnoha Vermeerovými malbami, jež jsou situovány z velké většiny na výšku a horizontální pojetí se ukázalo nevýhodným. S tímto rámováním souvisí i filmové koláže, kdy se celkový obraz filmu stane rámem nového obrazu. Divákovi jsou tak nabízeny dva paralelní děje. Nejvýrazněji s tím pracuje ve filmu Prosperovy knihy (Prospero's Books, 1991) a Kniha snů. Kompozice vnitřních oken není vždy centrální a zaujímá různě velkou plochu z celkového plátna. Každý z paralelně viděných obrazů může mít jiný aktuální čas i rychlost snímání. V určitých momentech tedy dochází ke chvilkovému propojení dějů v obou zobrazovaných oknech. S jiným způsobem rámování se setkáváme při využívání průhledů do krajiny skrze architekturu. Ty jsou typické pro renesanční malbu. Greenawayovo uspořádání prostorových kompozic s těmito průhledy a jejich světelnou atmosférou často pracuje. Snaží se o rámování záběru ve vztahu ke světlu, zasvícení vnitřku rámu, zkoušení efektů hloubky pole pomocí světla, experimentování s různým popředím a pozadím, s expresivními dávkami světla, s 2 Luksch, Interview with Peter Greenaway 11

12 barevnými světly a samotnými barvami. 3 Divadlo Určitý divadelní rámec je přítomen v každém z Greenawayova filmů. Sám některé své snímky nazývá filmem-představením 4. Využívá dlouhých záběrů bez střihů, připomínajících záznam divadelního představení. To dále souvisí s nepřerývaným střídáním scén, které na sebe v pásu horizontálně navazují. Fungují jako středověké mansionové divadlo. Tento princip je možné vysledovat u filmu Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989) nebo Prosperovy knihy. Také se obrací k odkazům navazujících na alžbětinské divadlo spojené s tvorbou pozdně renesančních dramatiků v Anglii. Například Prosperovy knihy jsou vytvořené na motivy Shakespearovo dramatu Bouře. Přitahovala ho tzv. postalžbětinská dramata, vzniklá za vlády prvních Stuartovců, a to pro svůj otevřený přístup k tabuizovaným tématikám. Nacházel v nich paralely se současností. Patrné jsou i aluze na Comedii dell'arte. Je možné je vysledovat ve scénách pozastavujících svůj děj na textových tabulkách a titulcích. Tyto byly tehdejším prostředkem doplňujícím děj nebo vybízejících publikum k smíchu či potlesku při improvizovaných představeních. Ve filmu můžeme vidět tyto návaznosti v různých podobách. Ve snímku Kniha snů dochází k prolínání textu v popředí záběru s obrazem na pozadí. V Kuchaři, zloději, jeho ženě a jejím milenci je začátek každého nového dne uváděn novým restauračním menu, zaujímajícím na několik sekund celou plochu filmového plátna. Spolu s doplňujícím zátiším je 3 Postif č. 302/1986, s Smith, Food for Thought, s

13 předzvěstí toho, co se bude odehrávat. Greenawayovy filmy je možné označit za umění Gesamtkunstwerku, spojeného s rokem 1849 a Richardem Wágnerem. Toto označení souvisí se slučováním více druhů umění v celistvé kusy. Jejich sestava není libovolná. Je důležité, aby se všechny navzájem doplňovaly. V každém z Greenawayových filmů je hierarchie složek posunuta trochu jinam, avšak divadlo a malba s nimiž se pracuje v každém snímku, mají dominantní postavení. Tak jako Peter Brook uvedl v polovině 50. let filmové konvence do divadla ve své legendární inscenaci Shakespearova Tita Andronica, uvádí Greenaway divadelní a malířské konvence do filmového prostředí 5. Využívá zkušeností z různých uměleckých disciplín viděných filmovou perspektivou. Architektura Greenawayova fascinace tvorbou francouzského neoklasicistního architekta Étienna- Louise Boulléeho se promítá i do jeho filmů. Ten do značné míry ovlivnil podobu moderní architektury. Jeho styl by se dal popsat jako abstraktně geometrický. Oprošťuje architekturu od zbytečné zdobnosti. Geometrické tvary ve svých stavbách rozpíná do obrovských rozměrů a pracuje s mnohočetným opakováním prvků. Jeho budovy mají základy v anatomii. Greenaway nejen že pracuje s jeho architektonickými odkazy, ale zasvěcuje mu i film Břicho architekta (The Belly of an Architect, 1987), jenž má být poctou jeho umění. Příběh dále odkazuje na Hadriána, jeho slavnou vilu a na římskou architekturu obecně. 5 Hudec Z., Kuchař, zloděj jeho žena a její milenec, Praha

14 Důležitá je i tvorba prostorově pohybových kompozic hereckých akcí, které s architekturou prostoru úzce souvisí. Pro realizování již výše zmíněných renesančních průhledů do krajiny využívá nejčastěji renesančních arkád, antického sloupoví a nebo vede pohled skrze okna či dveře barokizujících interiérů. Symbolika a struktura Každý Greenawayův film je vystaven podle nějaké struktury, řádu a často doplněn o jeho symbolickou specifikaci. Je to další z jeho prostředků, jak se vypořádat s averzí k hollywoodským filmům, které jsou podle něho v podstatě ilustrací románů 19. Století. 6. V případě Kuchaře, zloděje, jeho ženy a jejího milence je koncept postaven na barevném členění prostorů, přičemž symboličnost barev je zcela zásadní. A zároveň je řazen podle devíti dnů, z nichž dva jsou vynechané. V Umělcově smlouvě je struktura postavená na třinácti kresbách, kdy poslední je utajená. Toto narušování struktury je velmi typické, je určitým přesahem, nabouráním zažitého pravidla a opět funguje na symbolické rovině. Topení po číslech je numerologickou hříčkou při počítání do sta, Zed a dvě nuly pracuje s osmi stupni Darwinovy evoluční řady a písmeny abecedy uchopenými z dětské perspektivy. 7 V Prosperových knihách je struktura dána dvaceti třemi knihami a opět používá princip narušování systematické řady. A tímto způsobem bychom mohli pokračovat v popisu každého z jeho filmů. 6 Peter Greenaway, Interviews, s Hudec Z., Kuchař, zloděj jeho žena a její milenec, Praha

15 Film Jako první důležitý film je vnímán Bergmanův snímek Sedmá pečeť (Det Sjunde Inseglet, 1957), díky kterému se Greenaway začal hlouběji zajímat o filmovou tvorbu. Filmové inspirace čerpal například ze snímků Alaina Resnaise, při použití světelných kontrastů mezi černou a bílou. Můžeme také najít aluze na Bertolucciho film Luna (La Luna, 1979) objevující se v podobě neonových popisků na domech v několika filmech. Greenaway otevřeně vyznává svůj obdiv k Bergmanovi, Antonionimu, Wellesovi, Godardovi, Pasolinimu, Felinimu, již zmíněnému Resnaisovi a Ejzenštejnovi. Spojitosti mezi Greenawayovou a Ejzenštejnovou tvorbou popsal teoretik Alan Woods takto: Ejzenštejn se pokoušel narušit buržoázní kinematografii z marxisticko-leninského hlediska, Greenaway narušuje tradiční hollywoodský narativ a pojetí postav z darwinistického hlediska. 8 Při kódování postav některých filmů se drží vzoru Ferreriho snímku Velká žranice (La grande bouffe, 1973). To je patrné při pojmenovávání filmových postav podle skutečných křestních jmen herců. S Fellinim má společný zájem o vizuálně stylizované, barokně bohaté, až ostentativní obrazy. 9 V exkrementálních scénách Greenawayových filmů můžeme najít podobnosti s Passoliniho zvráceným filmem Saló a 120 dnů Sodomy (1975), v kterém se vytrácí hranice soudnosti a snesitelnosti. 8 Pally, Cinema as the Total Art Form, s Gherghel, Inside Peter Greenaway's Kitchen, s.62 15

16 Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Divadelní rámec první a poslední scény 16

17 Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec Provokativně excentrický film Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec patří k divácky nejúspěšnějším Greenawayovo snímkům. Popiska z doby české premiéry filmu v rámci filmové přehlídky Projekt 100 (1996) dobře shrnuje dějovou linku filmu: Děj makabrózního příběhu se odehrává v rozmezí devíti dnů v prostředí luxusní restaurace. Pravidelně sem dochází gangster Albert Spica se svou manželkou Georginou a svou suitou. Žena si tu pod nenápadnou patronací majitele podniku, francouzského šéfkuchaře Richarda, najde milence Michaela, s nímž se zde miluje na nejrůznějších místech. Její nevěra je však odhalena a gangster muže zabije. Konečné slovo má však mstící se manželka a další Spicovi oběti: zločinec zemře těsně po té, co je donucen ochutnat kus masa z upečeného milence. 10 Film je rozdělen na devět částí- devět dnů, které můžeme připodobnit k devíti dějstvím. Každý den je uveden nově vypracovaným restauračním menu. Odehrává se v šesti barevně specifikovaných prostorách: restauraci, kuchyni, toaletě, parkovišti, knihovně a nemocnici. Přičemž barevnost není vždy monochromní. Dochází k záměrnému míchání barev přiléhajících prostor, ale i ostře nasvícenému rozhraní. Své zabarvení mění i kostýmy při přechodech mezi prostory. Greenaway při práci s barevným laděním daných lokací využívá svých malířských zkušeností. Tvrdí, že barva má zcela klíčový podíl na konečném vnímání prostoru a jeho 10 Kuchař, zlodej, jeho žena a její milenec, Filmový přehled č. 2/1996, s

18 rozměrů. Je tedy určitým organizačním principem. 11 Zároveň pracuje s poznatkem, že moderní malířství 20. století odpoutává barvu od svých objektů (příkladem uvádí Pabla Picassa, který maluje zelené nebe) a chce vrátit symbolicky barvu svému původnímu obsahu. Za tímto účelem přiřadil každému ze zmíněných prostorů jednu barvu optického spektra, která je nejen atmosférická, ale i významotvorná. Opírá se při tom také o studium teorií sepsaných Isaacem Newtonem v díle Optika, kde se píše že barva je vlastností světla, a že světlo je složené z proudu částic, jímž se šíří. 12, a že bílé světlo není ve skutečnosti světlem bílým, ale směsí všech druhů barev. Podle Greenawayova slov je tedy shrnutě promiskuitní fúzí všech barev 13. Film začíná předscénou s pomalým vertikálním pohybem kamery klouzajícím po konstrukci držící prkennou podlahu, odhalující tak antiiluzivní ráz prostředí, v němž lze shledávat filmový ateliér či divadelní propadliště. Pokračuje k detailním záběrům psů ušlechtilých ras požírajících ze země syrové maso. Celý výjev je potemnělý, jen v několikavteřinových intervalech vystupují titulky v modré barvě předjímající barevnost svícení scény následující. Červeně uniformovaní lokajové v bílých rukavičkách rozevírají těžkou sametovou oponu. Za štěkotu psů, dutého bouchání a skřípění pneumatik procházejí jako předvoj před psy na scénu parkoviště. K opětovnému využití opony, respektive k jejímu zatažení, dochází až na konci filmu. Jde o určitý divadelní rámec díla, který sám Greenaway nazval filmem-představením 14. To spočívá v předvádění filmového světa jako divadla. Chce, 11 Kilb, I Am the Cook, s Pascoe, Peter Greenaway: Muzeums and Moving Images, s Smith, Food for Thought, s

19 aby se divák identifikoval s fikcí filmu, ale zároveň ho zcizovacími efekty, blízkými spíše divadlu, stále vrací k uvědomění, že něco takového není reálné, dává mu prostor distancovat se od obskurností, kanibalství a tyranie. Nutí diváka neztotožnit se, nedojímat se a zaujmout vlastní stanovisko. Typické je přerušování děje komentářem či popisky, změnou již nastolené struktury, nebo přiznáním uměle vystavěného prostoru. Souhrnně tedy využívá principů epického divadla formulovaného Bertoldem Brechtem v první polovině dvacátého století. Mé filmy jsou záměrně umělé a jsou vždy sebereflexivní. Pokaždé když sledujete můj film, víte naprosto přesně a absolutně, že jenom sledujete film. V žádném případě to není exemplář něčeho přirozeného nebo skutečného Hudec Z., Kuchař, zloděj jeho žena a její milenec, Praha

20 Parkoviště You are humiliated in front of lady, you are humiliated in front of us. 16 První filmovou lokací, s kterou se divák seznámí, je parkoviště u restaurace La Hollandais. Tajemné a děsivé místo, kde se odehrávají tyranské výlevy Alberta Spici, zloděje a gangstera s omezenou hranicí morálních hodnot. Je chodící knihou hříchů. Jeho přítomnost znamená úzkost, strach a špínu. Dochází zde k bezpředmětnému mučení a ponižování Spicova komplice Roye. Ať už kontaktem s psími exkrementy nebo močením na jeho nahé tělo. Výjev je ohraničen dodávkami, které jsou po okraj naplněné masem a tvořícími pomyslný portál po obou stranách záběru. Skrze ten se naše pozornost upíná ke středu scény. Obětí parkoviště se stává i jeho žena Georgina. Je zde zavřena do auta a znásilněna vlastním manželem nabuzeným alkoholem, a to před zraky ještě neposkvrněného malého chlapce z kuchyně. Má mu to být lekcí do života. A odnaučit ho zpívat naivní chorální písně. Ukázat mu, co je pravý život. Parkoviště je jediným exteriérovým místem. Pocitově však zůstáváme v interiéru. Jednak díky již zmíněné úvodní scéně, ve které se do prostoru parkoviště dostáváme skrze rozevírající se divadelní oponu. Také díky přítomnosti lustrů nad parkovací plochou. Ty

21 zastupují veřejné osvětlení, ale vnímáme je spíše jako rekvizitu spuštěnou z provaziště na tazích. V průhledech mezi vlajícími modrými šálami vidíme v prostoru suché stromy ohýbající se ve větru a nepřirozeně uzavírající horizont. Prostor parkoviště je definován temně modrou barvou navozující nepřátelskou a chladnou atmosféru. Modrá je i barvou měsíčního svitu, nebo jak tvrdí Nick Moran, barvou stínů. Shrnutě řečeno, může jít tedy i o barvu tmy, ve které se děj na parkovišti odehrává. Podle křesťanské tradice máme zažitou modrou jako barvu Mariina roucha, tedy nebeskosti, spirituality a čistoty, ale z astrologického hlediska je i barvou šílenství a deprese. Také je často připisována bohům. Například v Egyptě je nejvyšší bůh Amón vyobrazen v modré. Stejně tak stvořitel Aztéků Quetzalcoatl nebo indičtí bohové, kteří mají modrou pleť. Může jít o určitou metaforu, kdy Spica se svou modrou šerpou působí jako hlavní hybatel, nejvyšší a nadřazená manipulující mocnost. V pozadí se občas dominantní barva mísí se zelenou, pronikající okny z kuchyně a tvoří tak i první barevný předěl, který divákovi zatím není jasný vzhledem k ještě nenastolené struktuře. Zároveň je maso v dodávce posléze nasvícené žlutě, jako výsledek imaginárního smíchání zelené a modré. Dvou barev prostředí, se kterými bude maso ve styku, tedy parkoviště a kuchyně. Jde o hříčku vizuálně předcházející děj. Tyto drobné barevné zásahy však nepotlačují ústřední barvu prostředí. Budova restaurace s lešeními a visutými konstrukčními prvky je dominantou celé mizanscény. Podle Jonathana Romneyho zde Greenaway uplatňuje atmosféru a objekty ze slavných leptů imaginárního vězení (Le Carceri, ) od Giovanniho Battisty 21

22 Piranesiho. Jako další možné inspirace shledávám obrazy vlámského malíře Pietera Jana van Reijsschoota. Ve filmu je například patrný odkaz na obraz Zabíjení (1743), a to ve scéně psů přibíhajících k povalujícímu se masu. Jde o lovecký výjev symbolicky spojený s následným mučícím aktem. A rovněž odkaz na obraz Lov jelenů (1630), kde Paul de Vos, taktéž vlámský malíř, vyobrazuje zvíře schvácené smečkou loveckých psů. Stejně tak, jako je Roy schvácen Spicou a jeho kumpány. Kostýmy jsou v barvách odpovídajících prostoru. Celá Spicova skupina je tmavomodře ošerpovaná přes černé obleky. Pod nimi mají bílé košile. Móda vycházející z 18. století se nevyhýbá krejzlíkům, volánům, nabíraným manžetám, vestám ani kloboukům. Šaty Spicovy ženy nevidíme, kompozice záběrů a střih nám to záměrně neumožňuje. Ve scénáři tak může dojít ke spekulaci nad barevností jejího šatu, kdy ona sama je považuje za modré a on za černé, jakožto určitý projev jejího neztotožnění se s probíhající tyranií. 22

23 Obrázek 4 Obrázek 5 Scéna z parkoviště při mučení Roye odkazuje na de Vosův obraz Lov jelenů (1630) 23

24 Obrázek 6 Obrázek 7 Výjev z dodávky naplněné masem je aluzí na Aertsenovu alegorii Řeznický stánek s útěkem do Egypta (1551) 24

25 Kuchyně I charge highly for anything black - grapes, olives,blackcurrants. People like to remind themselves of death - eating black food is like consuming death - like saying - ha, ha, Death! - I m eating you. 17 Z parkoviště se přesunujeme do prostoru obrovské kuchyně. Kamera při tom pomalu přejíždí v dlouhém záběru bez střihu, horizontálně kopíruje trajektorii herců a absolutně nerespektuje iluzivnost kulis. Tím dochází opět při vstupu do nové lokace k jistému zcizení při přiznání nepravosti budovy. Ve vteřinovém záběru se nám dokonce ztratí jakýkoliv obraz, protože mezi kamerou a snímanou scénou je ateliérová zeď. Tento princip se opakuje i při dalších vstupech do jiných prostor. Kamera je okem diváka a ten je veden mimo hlavní přístupovou cestu přes sklad měděných hrnců, regály s odloženým náčiním a kuchtíkův špinavý dřez s napařujícím se nádobím, až do rohu kuchyně. Vzhledem k tomuto odloučení od probíhající herecké akce máme pocit určitého voyeurismu, nechtěnosti naší přítomnosti. Kuchyně je chrámem šéfkuchaře Richarda Borsta. Je to perfekcionistický kuchař, zjevně představující filmaře, který zve strávníky, aby vešli a sedli si ke stolu, který zve diváky do kina: tak tohle jídlo vám připravím. Má přílišnou starost, aby vám zastrčil ubrousek za límec. On poskytuje hercům prostor, kde jsou manipulováni a organizováni. On poskytuje scénu, restauraci; ukazuje vám zadní místnost,

26 kde se všechno připravuje-což je součástí sebereflexe v mých filmech. A v závěru je to on, kdo celou věc dotáhne do konce. 18 Metaforicky tedy postava kuchaře zastupuje filmového režiséra a film jídlo určené ke konzumaci divákem. Kuchyně je zákulisím a vaření samotným aktem natáčení. V prostranství před otevřenými dvoukřídlými dveřmi od parkoviště probíhá rituál omývání Roye od psích exkrementů. Zní při tom soprán mladého kuchtíka Pupa, zpívajícího operní árii o duševním očištění. Bílí kuchaři provádějící omývání i broušení nožů, navozují pocit, že se nacházíme v očistci. Scéna je zároveň metaforickým připomenutím podobnosti duše s tělem. Pod patronací kuchaře Richarda se kuchyně stává místem setkávání Georginy a jejího milence. Nacházejí zde své útočiště, pomyslný ráj, kde se mohou odevzdávat svým fyzickým touhám. Milování ve skladu je zvukově i obrazově přerušované ve zrychlujících se střizích. Postupné svlékání v montážích s ostrým nožem, krájejícím zeleninu, předjímá nebezpečí a navozuje pocit ohrožení. Je připomínkou možného trestu za nedovolené a hříšné milování. Rozkrojení hlávky zelí v detailním záběru je následováno střihem na scénu sundavání podvazku. Frekvence záběrů se zrychluje a jejich délka zkracuje. Jsou schováni za igelitovou zástěnou a bariérou z pletiva. Prostor slouží jako sklad pečiva, které je vyskládané v několika regálech na papírových prostíráních imitujících krajku. Zdánlivá náhodnost ve spojení nahých těl a pečiva se nám vyvrací při nahlédnutí do starých lidových obřadů a obyčejů, kdy různě tvarovaná a upečená těsta znázorňovala život či podporu plodnosti. Další jsou spojována 18 Smith, Food for Thought, s (použito překladu T. Lišky) 26

27 například s falickými symboly. Prostor je vymezen zelenou barvou. Podle Greenawayových slov jde o temnou zeleň prostitutek, zeleň listů, smaragdu, vybledlého trysku vody v Nilu, temné deštivé džungle. Zelená je barvou symbolizující klid, naději, svěžest a mládí. Je spojována s přírodou, jarem a znovuzrozením. To mají společné všechny kulty i náboženství. I přes to je v umění souvisejícím s křesťanskými tradicemi trochu opomíjená pro svou přílišnou spjatost s pozemskostí. Nedosahuje dostatečně spirituálních rovin. Je barvou Venuše, bohyně plodnosti a lásky, vystupující ze zelené pěny. Aztékové vkládali svým zemřelým panovníkům do těla zelený kámen chalchihuitl symbolizující znovuzrození a umisťovali je na místo srdce. Egypťané podobně nakládali se zeleným drahokamem smaragdem upraveným do tvaru posvátného brouka skarabea. Použití zelené barvy pro kuchyni souvisí s přípravou, svěžestí a zrozením jídla. Stejně tak jako s pozemskostí a fyzičností spjatých s režisérovým celkovým přístupem k dané lokalitě, v níž dochází k jeho sebereflexi při spojení s postavou kuchaře. Samotná kuchyně působí, jako by vyšla z malířské dílny Franse Snyderse nebo Paula de Vose. Na četných horizontálně situovaných stolech vidíme jedno velké bizarní zátiší. Dostává se nám dojmu, že jsme se ocitli na tržišti. Dlouhé stoly jsou pravoúhle uspořádané a vznikají tak mezi nimi ulice. Greenaway v těchto scénách vytváří zátiší složené z mořských ryb, naleštěných příborů, mrtvých pernatých těl bažantů, křepelek a hlav zvěřiny na stříbrných podnosech. Složité aranžmá živočichů určených ke konzumaci je vnímané jako narážka na smrtelnost a navozuje pohřebně morbidní atmosféru. 27

28 Z děl Franse Snyderse můžeme jmenovat například Rybí trh (1620), kdy nám rybí těla nashromážděná na stolech připomínají výjev z kuchyně při přípravě pohoštění. Jeho malbami byl ovlivněn i jeho švagr Paul de Vos, a tak malby dosahují podobných atmosfér. Greenaway se ve filmu také odkazuje na jeho obraz Zátiší se zabitou zvěří a humrem ( ). Další filmové odkazy jsou patrné na Aerstenových plátnech Zátiší (1552), Vaření před kamny (1559), Prodavačka ryb (1550) a Tanec na vejcích (1552). Spica a jeho družina mají nyní jasně zelené šerpy. Oblek a košile zůstávají stejné. Georginin šat je olivově zelený, nenápadný. Vyniká na nich komplet černého lesklého boa a kloboučku z téhož peří. Kuchař je oblečen po celou dobu do dvouřadého bílého rondonu, a to bez závislosti na změnách prostorů. Bílá je zde znázorněním čistoty fyzické i duševní. Z mnohých záběrů je patrné, že barevné kostýmové proměny se týkají pouze Alberta Spici, jeho kumpánů a jeho ženy. Kostýmy ostatních postav, včetně hnědě oblečeného milence Michaela, respektují barvy podle svých prostor. Například obsluha restaurace, která si přichází pro naservírované pokrmy, zůstává oděna v červené i při přechodu do kuchyně, tak jak to přísluší specifikaci jejich prostoru. 28

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Vizualita filmů Petera Greenawaye

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Vizualita filmů Petera Greenawaye JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Scénografie Vizualita filmů Petera Greenawaye Bakalářská práce autor: Jaracová Jana vedoucí práce: MgA. Marie Jirásková Ph.D. oponent:

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Digiverse monument - Říkáme, že je to hranice kterou nikdy

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II

Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Základní orientace v dějinách a směrech evropského malířství II Moderní malířství Malířství počínaje postimpresionismem přestává převážně popisovat viděné, ale začíná vyjadřovat názor autora, jeho pocity,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Světelná koncepce a nasvícení inscenace JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní technologie a management Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/09 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů. Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů Návrh moderního rodinného domu vhodného do zástavby Daniel Veselý, 3.ročník SOŠ a SOU stavební Kolín Pražská 112, Kolín okres Kolín Středočeský kraj Anotace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 NABÍDKA PROJEKTŮ Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 Studio DAMÚZA Divadlo pro příští generace působí na divadelní scéně již od roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ŠPANĚLSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 ŠPANĚLSKO jedna

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby, tvoření vět a k hraní si se slovy. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby, tvoření vět a k hraní si se slovy. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.04 Hrajeme si se slovy (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO PAINTIG 2 TAKE ME ON THE WAY VEZMI MĚ NA CESTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

DESIGN PŘÍRODNÍHO KAMENE. www.e-speciality.cz

DESIGN PŘÍRODNÍHO KAMENE. www.e-speciality.cz DESIGN PŘÍRODNÍHO KAMENE www.e-speciality.cz KOLEKCE PŘÍRODNÍ ŠTÍPANÝ POVRCH TUMBLOVANÝ POVRCH KARTÁČOVANÝ POVRCH ANTICKY TUMBLOVANÝ POVRCH 24 38 52 EXKLUZIVNÍ DESIGN TORONTO, PARIS, LONDON MOZAIKY 72

Více

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU (2010) BEFORE AND AFTER (2010, 100x100, digital print) Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

MgA. Jan Jirovec (31. 5. 1976 v Praze)

MgA. Jan Jirovec (31. 5. 1976 v Praze) MgA. Jan Jirovec (31. 5. 1976 v Praze) STUDIA: 1990-94 SPŠK v Bechyni, obor- výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 1994-96 VŠUP Praha, obor keramika a porcelán 1996-03 AVU Praha: 96-99 Malířská škola

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Pravda nové značky. Protektor Husákových dětí. Napsal uživatel Josef Brož Úterý, 10 Listopad 2009 08:54 - Aktualizováno Pátek, 04 Prosinec 2009 14:45

Pravda nové značky. Protektor Husákových dětí. Napsal uživatel Josef Brož Úterý, 10 Listopad 2009 08:54 - Aktualizováno Pátek, 04 Prosinec 2009 14:45 Co si myslíte o protektorátu? Pokud to zrovna nevíte, zajděte si na film Marka Najbrta s názvem Protektor. Dozvíte se, co všechno jsou filmoví tvůrci, narozeni v normalizační éře Gustáva Husáka, ochotni

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

Obytná hala. Získala díky změnám v dispozici velmi zajímavé proporce a prostor tím nabral zcela jiný rozměr. Členitost je v případě takto prostorného

Obytná hala. Získala díky změnám v dispozici velmi zajímavé proporce a prostor tím nabral zcela jiný rozměr. Členitost je v případě takto prostorného Obytná hala. Získala díky změnám v dispozici velmi zajímavé proporce a prostor tím nabral zcela jiný rozměr. Členitost je v případě takto prostorného bytu výhodou. Na jedné straně haly je vedena galerie

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 process book Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 pg 4 pg 5 pg

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu:

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0075 Projekt/výtvarná řada:

Více