ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE Insolvenční zákon - nová právní úprava úpadkového řízení určeno pro seminář dealerů UOK Zpracoval: Ing. Bohumír Holeček Datum vydání:

2 Insolvenční zákon - nová právní úprava úpadkového řízení Ing.Bohumír Holeček (zdroj: portál businessinfo, Ekonom 12/2006, 22/2006, č.182/2006 Sb.) zákon Dne 30. března 2006 byl schválen zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 9. května 2006 v částce č. 62. Jeho účinnost (původně stanovená k 1. červenci 2007) byla odložena zákonem č.108/2007 Sb. k V současné době byla schválena novela tohoto zákona, která zahrnuje změnu více jak 100 zákonných předpisů (poslanecký tisk č.224), dalších změnách se uvažuje (viz HN ). Insolvenční zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu úpadkového práva obsaženou v zákonu č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jenž byl mnohokrát novelizován. Jeho cílem je v zásadě obrátit situaci: zatímco doposud byl konkurs až tím posledním řešením, kterému se úpadce většinou také do poslední chvíle bránil a z něhož pro něj obvykle nebylo návratu, nový zákon má zajistit, aby byla zavčas řešena již insolvence (tedy snížená schopnost vyrovnávat závazky) dlužníka, ale tak, aby mu byl umožněno postavit se zpět na nohy a navrátit se do běžného režimu podnikání. Nový zákon se tedy snaží dosáhnout toho, aby osoby ohrožené úpadkem vstupovaly do insolventního řízení co nejdříve s tím, že jejich šance na překonání insolvence by se měly zvýšit. Nový zákon také zavádí odchylná pravidla pro úpadek nepodnikatelů (viz dále Oddlužení) a pro úpadek drobných živnostníků (viz Nepatrný konkurs). Na druhé straně podle insolvenčního zákona se již nerozlišuje dosavadní řízení konkursní a vyrovnací. Nově jde o jediné řízení, v jehož průběhu má být rozhodnuto, jakou procesní formou má být úpadek řešen: zda řízením konkursním, tedy rozprodáním majetku a likvidací podniku, nebo řízením reorganizačním, jehož cílem je sanace podniku a znovuobnovení jeho činnosti, u osobnepodnikatelů pak případně oddlužením. Hrozba úpadku a formy úpadku Rozšiřuje se okruh podmínek, za kterých je možné vést insolvenční řízení oproti stávajícímu podmínkám pro konkursní řízení. Dosavadní právní úprava předpokládá možnost zahájit konkursní řízení totiž až v okamžiku, kdy se dlužník ocitne v úpadku. Hrozící úpadek Naproti tomu nový zákon stanoví možnost dlužníka podat návrh na insolvenční řízení i za situace, kdy mu úpadek jako takový teprve hrozí. Pro tyto účely se tedy zavádí nový pojem, a sice hrozící úpadek" o nějž se jedná tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků". Návrh na hrozící úpadek může podat jenom sám dlužník. Tento institut má být chápán jako jeden z prostředků, který přispívá k urychlení vyřešení úpadku především formou reorganizace a ozdravení podniku dlužníka, což by mělo přinést výhodu také věřitelům ve větším (byť zkráceném) plnění, než kdyby se použil konkurs. Nicméně vágní zákonné pojmy důvodný předpoklad a podstatná část peněžitých závazků vyvolávají obavy o možném podání řádně neodůvodněného návrhu některého z věřitelů. I když bude takový návrh věřitele soudem nakonec vyhodnocen jako neoprávněný, může mít už samotná skutečnost, že byl tento návrh podán (viz dále Insolventní rejstřík) zničující vliv na další existenci dotyčného dlužníka.

3 Vedle nového institutu hrozícího úpadku rozlišuje insolvenční zákon jako doposud dvě formy faktického úpadku: - platební neschopnost dlužníka - předlužení Platební neschopnost Platební neschopnost nastává tehdy, má-li dlužník více věřitelů, má-li peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Za neschopnost plnit své závazky se považuje jeden z těchto faktorů: - zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo - je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti - není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo - dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy podle 104 (majetku, závazků, zaměstnanců). Zákon tedy nově zavádí přesnou lhůtu pro neplnění (doposud se pouze z praxe dovozovalo, že tato lhůta činí cca 3 měsíce). Pozn: Nově je tedy třeba jasně dát najevo důkazními prostředky, pokud z např. důvodu reklamačního řízení nebude určitý závazek uhrazen jakmile bude existence závazku v dané výši nesporná a věřiteli nebude průkazně doručena naše námitka a výzva k jednání, může zřejmě podat po třech měsících nezaplacení závazku na naši firmu insolvenční návrh. Předlužení Předlužení nastává v případě, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nově tedy nejde pouze o splatné závazky, ale o veškeré závazky dlužníka. Při zjišťování hodnoty aktiv se sice i nadále má přihlížet k možným budoucím výnosům z dalšího provozování podniku dlužníka zde však bude zřejmě silně záležet na subjektivním názoru znalce, podle jehož posudku bude soud rozhodovat. Pozn.: Nově je tedy záporný vlastní kapitál dosti zřejmým signálem předlužení. Dlužník se nemůže již bránit poukazem na skutečnost, že všechny jeho závazky (včetně dlouhodobých úvěrů) nejsou splatné. Smluvní závazky z leasingu přitom nejsou podle české metodiky zřejmé z účetního obrazu je otázkou, zda se budou do porovnávání počítat. Obranou dlužníka může být doložení skutečnosti, že reální hodnota jeho majetku (aktiv) je vyšší nežli účetní (což může platit zejména u vybraných nemovitostí). Odpovědnost dlužníka za škodu Zákon zpřísňuje povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podat na sebe insolvenční návrh (i na tzv.hrozící úpadek). Tuto povinnost jsou povinny splnit bez zbytečného odkladu poté, co se s náležitou péčí mohly dozvědět o svém úpadku. Jinak ručí věřitelům za škodu, která spočívá v rozdílu mezi výší přihlášené pohledávky a částkou, kterou věřitel nakonec obdrží. Je na dlužníkovi, aby doložil soudu, že tuto povinnost neporušil a zprostil se odpovědnosti za takto definované vzniklé škody věřitelům. Pozn.: Náležitá péče zřejmě zde znamená, že účetní a finanční situace firmy je vyhodnocována průběžně (minimálně měsíčně). Ochrana před věřiteli I tato odpovědnost dlužníka by měla vést k včasnému podávání vlastních návrhů dlužníků na insolvenční řízení a využití institutu ochrany před věřiteli, jak je obvyklé jeho využívání v zahraničí. Podle nového pojetí totiž již doručením insolvenčního návrhu soudu se mění zásadně situace (která dříve nastala až prohlášením konkursu soudem). Od okamžiku

4 doručení mohou totiž věřitelé své pohledávky uplatňovat pouze přihláškou v insolvenčním řízení, nemohou podívat zvláštní žaloby či jinak pohledávky vymáhat. Podobně platí pro uplatnění práv souvisejících se zajištěnými pohledávkami: výkon rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka lze sice nařídit, nelze je ale po zahájení insolvenčního řízení provést. Naopak výraznou změnou oproti předchozímu režimu je možnost věřitelů provádět zápočet svých pohledávek proti pohledávkám dlužníka, a to i po zahájení insolvenčního řízení a dokonce i po prohlášení úpadku dlužníka. Insolvenční rejstřík na internetu Nově se dále zřizuje insolvenční rejstřík, ve kterém se bude vést seznam insolvenčních správců a dlužníků. O úplně převratnou novinku se sice nejedná, neboť již nyní je dostupná evidence úpadců, nové řešení má však fungovat skutečně bez zbytečného prodlení, budou se v něm zveřejňovat již podané návrhy na insolvenční řízení a bude obsahovat více informací. Insolvenční rejstřík by měl přispět k větší transparentnosti úpadkové agendy, neboť kdokoliv bude oprávněn k pořízení kopií nebo výpisů z příslušných spisů. Insolvenční rejstřík bude veden Ministerstvem spravedlnosti. Zákon definuje v 71 způsoby doručování: soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná povinnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení se doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední dece insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení se podle 75 týká dlužníka, insolvenčního správce, zástupce věřitelského výboru nebo osob, o jejichž podání se rozhoduje nebo které mají něco osobně vykonat. Nový insolvenční rejstřík bude obsahovat seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich insolvenční spisy. Jeho přínosem je zejména zavedení elektronického spisu, který umožňuje rychlejší komunikaci mezi soudy a tím i plynulejší průběh řízení. Insolvenční rejstřík má přispět také k větší transparentnosti úpadkové agendy, protože všechny informace, u kterých to zákon umožní, budou lidem veřejně přístupné prostřednictvím internetu. Kdokoli tak bude oprávněn k nahlížení do spisů nebo k pořizování kopií a výpisů. Pozn. (zdroj: Konkursní noviny): Za chybný tendr na elektronický rejstřík úpadců zaplatí ministerstvo spravedlnosti pokutu 100 tisíc korun. Novinářům to řekl předseda ÚOHS Martin Pecina, který zamítl rozklad ministerstva a potvrdil původní verdikt svých podřízených. Podle nich byly v tendru k zakázce za 47 milionů korun některé podmínky, které zákon neumožňuje. Do rejstříku mají být zapisovány údaje o jednotlivých fázích insolvenčního řízení. Ministerstvo chtělo na projekt původně uvolnit kolem 63 milionů korun. Vítězná společnost ICZ nabídla o 15 milionů méně. Firmám, které v tendru neuspěly, se zdála cena příliš nízká a proti výsledkům výběrového řízení se ohradily. Podle nich mělo ministerstvo na firmy některé nepřijatelné požadavky. Etapy insolvenčního řízení Přijetí insolvenčního návrhu Z hlediska nového zákona je relevantní již okamžik zahájení řízení, tedy okamžik, kdy příslušnému soudu dojde insolvenční návrh (ten musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podlaa, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem - 97 odst.2 novely). Zákon doručení insolvenčního návrhu chápe jako zahájení insolvenčního řízení a soud je okamžitě ( do 2 hodin bez ohledu na denní dobu! další novela má tento požadavek změkčit na hodin následujícího pracovního dne ) zveřejní v nově

5 zřízeném insolventním rejstříku. Od tohoto okamžiku je omezeno právo úpadce disponovat se svým majetkem (pokud by šlo o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo nikoliv o jeho zanedbatelné zmenšení ( 111)) a nesmí plnit peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení, s výjimkou plnění k odvrácení hrozící škody, zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Soud může dlužníkovi omezit nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu a ustanovit mu předběžného správce ( 112, 113). Věřitelé mohou své veškeré nároky vůči dlužníkovi uplatnit pouze v rámci insolventního řízení. Insolvenční soud zároveň zahájení insolvenčního řízení neprodleně oznámí FÚ dlužníka, úřadu práce, OSSZ, obecnému soudu dlužníka, celnímu úřadu a dalším institucím. Soud může vyzvat navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to až do částky ,- Kč ( 108). Pokud není navrhovatelem sám dlužník, může si náhradu za zaplacenou zálohu uplatnit v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou. Podle nového zákona bude současné rozhodnutí soudu o prohlášení konkurzu nahrazeno dvěma samostatnými rozhodnutími, která nemusejí (ale mohou) být přijata soudem ve stejný okamžik. Prvním rozhodnutím je rozhodnutí o úpadku to musí soud vydat nejpozději do 15 dnů od podání insolvenčního návrhu, pokud jej podal dlužník, jinak je povinen učinit do 10 dnů od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci ( 134). Dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolventnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil ( 133). V případě, kdy soud dospěje k názoru, že návrh je důvodný, tzn. že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí, konstatuje soud ve svém rozhodnutí úpadek dlužníka, jmenuje insolvenčního správce, vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky za úpadcem ve lhůtě, která nesmí být kratší 30 dnů a delší než 2 měsíce od dne rozhodnutí o úpadku, svolá schůzi věřitelů a nařídí přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů. Insolvenční návrh může soud i zamítnout pro nedostatek majetku dlužníka ( 142, 144) toto usnesení je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku. Před rozhodnutím o úpadku může ještě soud rozhodnout o vyhlášení tzv. moratoria přechodné ochranné lhůty pro dlužníka (viz dále Moratorium). Druhým rozhodnutím je rozhodnutí, kterým se určí způsob řešení úpadku, tedy rozhodne se o prohlášení konkurzu, reorganizaci nebo oddlužení (viz dále). Pokud je dlužníkem osoba, u které zákon nepřipouští ani reorganizaci, ani oddlužení (tedy např. právnická osoba či podnikatel s obratem nepřesahujícím 100 mil.kč či s méně než 100 zaměstnanci viz dále Reorganizace), soud zřejmě rozhodne o prohlášení konkursu zároveň s rozhodnutím o úpadku. V opačném případě musí soud rozhodnout o způsobu řešení nejpozději do 3 měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku. takovému rozhodnutí musí předcházet schůze věřitelů pokud ta rozhodne o způsobu řešení úpadku, je soud tímto rozhodnutím vázán. Moratorium ( 115 až 127) Institut tzv. moratoria je jakousi vzdálenou podobou dosavadního institutu ochranné lhůty. Pokud soud vyhoví návrhu dlužníka a moratorium nařídí, nelze po dobu jeho trvání vydat rozhodnutí o úpadku. Smyslem tohoto institutu je, aby dlužníkovi byla dána možnost vyrovnat se s věřitelem ještě před zahájením insolvenčního řízení. Klade se tak důraz na spolupráci dlužníka s věřiteli. Dlužník může o moratorium požádat do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, pokud návrh podal věřitel, tak do 15 dnů od doručení návrhu insolvenčním soudem. Návrh doloží písemným prohlášením souhlasu většiny věřitelů (podle

6 výše pohledávek, s ověřenými podpisy). Vyhlásit moratorium může soud totiž pouze, pokud s tím souhlasí většina věřitelů musí o něm rozhodnout do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy mu návrh na moratorium došel. Po dobu moratoria je dlužník chráněn před svými věřiteli, jen oprávněn dále provozovat svůj podnik a přednostně hradit své závazky vzniklé bezprostředně v souvislosti s trváním moratoria (v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria). Jeho věřitelé např. nesmí po dobu moratoria ukončit dodávky energií, surovin a dalšího zboží a služeb, pokud je dlužník schopen plnit současné závazky za tyto dodávky ( závazky minulé však mohou zůstávat neuhrazeny). Moratorium může trvat maximálně tři měsíce (lze prodloužit nejdéle o dalších 30 dnů). Věřitelům je však dále dána možnost podat kdykoliv v průběhu trvání moratoria návrh na jeho zrušení. Tímto oprávněním věřitelů je eliminováno účelové podáváním návrhů na zřízení moratoria ze strany dlužníka i za situace, kdy dlužník ve skutečnosti nemá snahu svou situaci vyřešit spoluprací a v institutu moratoria pouze spatřuje oddalování vydání rozhodnutí o úpadku. Pozn.: Nový zákon již neobsahuje předem vymezenou ochrannou lhůtou pro zemědělské podniky a podnikatele (podle 67c dosavadního zákona trvala ochranná lhůta od 1.4. do kalendářního roku).. Způsoby řešení insolvence: (a) Konkurs Řešení úpadku prostřednictvím konkursu je obdobou stávající právní úpravy. Spočívá v tom, že věřitelé jsou poměrně uspokojeni z majetkové podstaty, resp. z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. (dle stávající právní terminologie se jednalo o konkursní podstatu). Majetkovou podstatu tvoří souhrn majetku dlužníka, tedy peněžní prostředky, movité i nemovité věci, cenné papíry, obchodní podíl, pohledávky a další práva a jiné majetkové hodnoty včetně jejich příslušenství, přírůstků (např. úrok), plodů a užitků. (aa) Nepatrný konkurs Novinkou je však zvedení institutu nepatrného konkursu, který umožňuje výrazné zkrácení konkursního řízení. Nepatrný konkurs lze nařídit pouze v případě, že dlužníkem je fyzická osoba - nepodnikatel nebo dlužníkův obrat (u podnikatele) nepřesahuje za poslední účetní období 2 mil.kč a současně dlužník nemá více než 50 věřitelů. Výhodou nařízení nepatrného konkursu je značné zjednodušení procesních činností na straně věřitelů i soudu, což vede ke zkrácení celého řízení. (b) Reorganizace Vedle konkursu, jako dosavadního způsobu řešení úpadku, se nově zavádějí instituty reorganizace a oddlužení. Reorganizace v podstatě znamená, že dlužník bude i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Věřitelé reorganizační plán schvalují na schůzi věřitelů, které je za tímto účelem svolána (za určitých podmínek se připouští schválení reorganizačního plánu i při nesouhlasu většiny věřitelů, má-li soud za to, že podnik dlužníka lze ozdravit, což má přispět k větší pružnosti a efektivitě insolvenčního řízení). Věřitelé dále mají právo průběžně provádět kontrolu plnění reorganizačního plánu ze strany dlužníka. Za účelem hlasování o reorganizačním plánu se věřitelé rozdělují do skupin s obdobným právním postavením. Zvláštní skupinu tvoří zajištění věřitelé a společníci dlužníka reorganizační plán lze uskutečnit i tehdy,.pokud tyto skupiny věřitelů s ním nesouhlasí.

7 Pro ostatní věřitele by takové řešení mělo velkou výhodu v tom směru, že pokud se podaří reorganizaci zrealizovat, s velkou mírou pravděpodobnosti budou upokojeny jejich nároky mnohem ve větším rozsahu, než by tomu bylo v případě, kdy byla podnikatelská činnost dlužníka zastavena a dlužník jako takový by byl odkázán do likvidace. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že reorganizace připadá v úvahu jen za pevně stanovených podmínek, a sice má-li dlužník za poslední období obrat alespoň 100 miliónů Kč anebo zaměstnává-li alespoň 100 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Na základě reorganizačního plánu zanikají dosavadní práva třetích osob vůči dlužníkovi a jeho majetku a vznikají pouze ta práva, která jsou reorganizačním plánem předvídána. Pokud ale dlužník v průběhu plnění reorganizačního plánu neplní své podstatné povinnosti nebo dojde k porušení jiných zásadnějších povinností dlužníka, rozhodne soud o přeměně reorganizace v konkurz. Pozn.: Zákon o dani z příjmů v novém ustanovení odst.1 4(zn) osvobozuje příjem podle 7 takového úpadce fyzické osoby, která je v reorganizaci, a to po dobu dvou zdaňovacích období bezprostředně po období, v němž bylo rozhodnuto o povolení reorganizace (pokud nedojde ke skončení reorganizace dříve). (c) Oddlužení Dalším způsobem řešení úpadku je, jak již bylo ostatně poukázáno, oddlužení. Tento institut se uplatní pouze u dlužníka - nepodnikatele. V návaznosti na výše zmíněné podmínky pro reorganizaci lze tedy konstatovat, že dlužníku, který tyto podmínky nesplňuje a je podnikatelem, tj. je zapsán v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění (přesné vymezení pojmu podnikatel je obsaženo v ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku), není dána možnost využít tyto nové instituty řešení úpadku. Podstatou institutu oddlužení je, že dlužník věřiteli uhradí pouze část svého dluhu (ne však méně než 30 %, ledaže by s takovým plněním věřitel vyslovil souhlas) s tím, že bývající část dluhu zanikne. O návrhu na oddlužení, který může podat pouze dlužník, rozhoduje soud. Dlužníkovi je dána možnost výběru způsobu oddlužení, které může být provedeno jednak zpeněžením majetku dlužníka, kdy se postupuje obdobně jako v případě konkursu, anebo plnění dlužníka formou splátkového kalendáře, kdy je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům částku ve výši stanovenou zákonem, tj. ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny tzv. přednostní pohledávky. Věřitelé musí způsob oddlužení schválit na své schůzi, na které je dlužník povinen se účastnit a odpovídat na dotazy věřitelů. Výhoda, kterou institut oddlužení přináší pro věřitele spočívá v tom, že od dlužníka získají alespoň částečné uhrazení svých pohledávek. Dosavadní právní úprava totiž žádným způsobem dlužníka - úpadce nemotivuje k tomu, aby věřiteli poskytl jakékoliv plnění. Institut oddlužení však vychází z předpokladu, že pokud je dána dlužníkovi vidina osvobození od dluhu, dlužník samotný se mnohem aktivněji zapojí do umořování svého dluhu vůči věřiteli. V konečném důsledku může věřitel docílit větší míry uspokojení svých pohledávek. Bez zajímavosti není ani fakt, že prostřednictvím tohoto institutu se předchází situacím, kdy dlužník usiluje o získání nelegálních příjmů, např. pracuje na černo, a to především s ohledem na skutečnost, že veškeré jeho legální příjmy budou použity k uspokojení pohledávek věřitelů. Postavení věřitelů Oproti dosavadnímu konkursnímu řízení zákon posiluje postavení věřitelů. Věřitelé mají právo např. odvolat insolventního správce z funkce, který je ustanoven soudem, s tím, že věřitelé ustanoví správce nového. Záměrem zákonodárce pro zakotvení tohoto práva věřitelů

8 byla zřejmě snaha o předejití zmanipulování insolvenčního řízení ze strany soudu, jak se ostatně v minulosti několikrát stalo. Dále není bez zajímavosti, že věřitelé mohou rozhodnout o tom, zda úpadek dlužníka má být řešen prostřednictvím konkursu nebo reorganizace. Věřitelé tak mohou samy ze svého hlediska zvážit, jaký způsob považují za nejefektivnější s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. Zákon nově favorizuje postavení tzv. zajištěných věřitelů ti mají nově právo na uspokojení své pohledávky ze 100% hodnoty výtěžku (zpeněžení konkursní podstaty doposud to bylo 70% z této hodnoty). Odtud vyplývá, že postavení ostatních přihlášených věřitelů se může významně zhoršit z výtěžku podstaty na ně nemusí zbýt nic. Odpovědnost věřitelů Pokud podá věřitel řádně nezdůvodněný insolvenční návrh, který byl soudem odmítnut, má dlužník nebo každý z jiných dlužníkových věřitelů proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení či opatřeními přijatými v jeho průběhu ( 147). Žalobu na náhradu škody je třeba podat do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení. K postavení věřitelů v insolvenčním řízení dále stojí za zmínku odpovědnost věřitele za správnost údajů uvedených v přihlášce, kterou věřitel podává do insolvenčního řízení. Vyjde-li po přezkumu podané pohledávky, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené pohledávky, má to pro takového věřitele za následek, že se jednak k jeho přihlášené pohledávce nepřihlíží a dále mu může být uložena povinnost, aby zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Záměrem této konstrukce je zabránit účelové přihlašovaných pohledávkám, které pak ve svém důsledku znemožňují anebo minimálně ztěžují průběh insolvenčního řízení. Závěrem lze uvést, že nová právní úprava úpadkových vztahů je z hlediska věřitele výhodnější, neboť postavení věřitele rozšiřuje a posiluje. Ke zrychlení vyřízení úpadkové agendy také přispívá zavedení lhůt, ve kterých musí být učiněno vydání rozhodnutí soudu nebo k procesním úkonům účastníků. Z praktického pohledu se však zrychlení úpadkové agendy nemusí projevit bezprostředně po účinnosti nové právní úpravy, neboť vztahy vzniklé před účinností nové právní úpravy se budou řídit dosavadní právní úpravou. Lze tedy předpokládat, že značné množství stávajících konkursních řízení bude dobíhat řadu let i za účinnosti nové právní úpravy. Nová právní úprava má být tedy účinná od Je otázkou. zda se veřejnost stejně jako další dotčené subjekty ke dni účinnosti dostatečným způsobem seznámí s jejími změnami. Až praxe insolventních soudů a zúčastněných osob však ukáže, do jaké míry se naplní záměr tvůrců zákona, tedy zejména zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení.

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl

INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou. 1. vydání. Praha

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 5. PRÁVNÍ GRAMOTNOST Oddlužení Insolvence Ochrana osobnosti

Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 5. PRÁVNÍ GRAMOTNOST Oddlužení Insolvence Ochrana osobnosti Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 5 PRÁVNÍ GRAMOTNOST Oddlužení Insolvence Ochrana osobnosti Zdroj = insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. nahradil od 1. ledna 2008 dřívější zákon o konkurzu a

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Insolvence

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Insolvence Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Insolvence Spor o úpadek rozhoduje vždy insolvenční soud insolvenční soud a věřitelé insolvenční soud a insolvenční správce

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. srpna 2013 Oblasti podle 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců; ČÁST

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Markéta Železná, IČ: 696 46 848, rč: 766203/3896, 671 78 Damnice 91,

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. KSUL 46 INS 589/2008 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Potrok, nar. 2.4.1969, Kundratická 4596/168,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené

INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE A POVINNOSTI S NÍ SPOJENÉ. Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené Insolvence zaměstnance a povinnosti s ní spojené že daňovým nerezidentům lze přímo u plátce poskytnout pouze slevu na poplatníka ( 35ba odst. 1 písm. a) ZDP) a případně slevu na slevu studenta ( 35ba odst.

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nové insolvenční právo v České republice (1. část)

Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRAVNIRADCE.IHNED.CZ 22. 11. 2007 00:00 (aktualizováno: 21. 11. 2007 21:41) Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRÁVNÍ RÁDCE, Praktická příručka Mgr. Petr Holešínský Mgr. Tomáš Politzer

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448, ČSLA 117, 391 11, Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448, ČSLA 117, 391 11, Planá nad Lužnicí se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 26 INS 6726/2012-A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem v insolvenční věci dlužníka Ivany Uhlířové, rč: 665721/0648, IČ 72159448,

Více

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í

č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 U S N E S E N Í U S N E S E N Í č. j.: KSPH 39 INS 9382/2013 B 9 Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 - Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Šikanózní insolvenční návrhy a jejich praktické dopady na dlužníky

Šikanózní insolvenční návrhy a jejich praktické dopady na dlužníky Šikanózní insolvenční návrhy a jejich praktické dopady na dlužníky Příspěvek v rámci semináře Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci 13. listopadu 2014 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR JUDr. Ing. Karel

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 10 U s n e s e n í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ THE NEW LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY PROCEEDING. Jiřina Bartůšková

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ THE NEW LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY PROCEEDING. Jiřina Bartůšková NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ THE NEW LEGAL REGULATION OF INSOLVENCY PROCEEDING Jiřina Bartůšková Anotace: V letošním roce byl přijat nový "insolvenční"zákon, který nabývá účinnosti v červenci

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Zkaženou dovolenou je nutné reklamovat do 30 dnů. Důležité jsou důkazy PRAHA,

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více