HiPath 3000, HiPath 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000, HiPath 500"

Transkript

1 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny!

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu Tato přenosná část má registraci ATEX a splňuje požadované standardy EN a IEC (viz dodatek návodu k použití). Dodržujte prosím také pokyny v prohlášení o shodě. Gigaset M2 Ex professional byl navržen pro prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s protipožárními předpisy. V takovém prostředí může vzniknout na základě místních a provozních podmínek výbušné ovzduší. Dodržujte proto prosím následující bezpečnostní pokyny na ochranu proti výbuchu: Přenosná část: Přenosná část se smí používat jen v takovém prostředí, pro které má oprávnění! Viz dodatek návodu k použití, označení přístroje a kontrolní osvědčení EU. Uživatel musí před použitím přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu zkontrolovat správnou funkci a zda nedošlo k poškození. Poškozená nebo ne zcela funkční přenosná část nesmí být v prostředí s nebezpečím výbuchu provozována. K zajištění ochrany před výbuchem a ochrany krytím třídy IP 65 v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být splněny následující požadavky: Těsnící zátka musí být vždy vložena do konektoru pro nabíjení přenosné části. Musí být vloženo těsnění přihrádky akumulátoru (viz návod k použití, kapitola Uvedení přenosné části do provozu"). Víčko přihrádky akumulátoru musí být pevně zašroubováno. Přenosnou část ihned vypněte a odneste z prostředí s nebezpečím výbuchu: když zjistíte poškození, když do ní pronikla tekutina. Postarejte se okamžitě o opravu poškozené přenosné části! Opravy a servisní práce na přenosné části může provádět pouze oprávněný pracovník servisu Siemens, vyškolený pro prostředí s nebezpečím výbuchu! Při manipulacích na přenosné části zaniká povolení k provozu pro prostředí s nebezpečím výbuchu! II

3 Bezpečnostní pokyny Akumulátory: Používejte pouze povolené akumulátory v nevýbušném provedení (viz návod k použití, kapitola Povolené akumulátory )! Jen s těmito akumulátory platí oprávnění pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenosná část je provozuschopna. Jiné akumulátory jsou přísně zakázané a jejich používání vede ke zrušení ochrany před výbuchem. V žádném případě neotvírejte přihrádku akumulátorů přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu! V takové oblasti se akumulátor nesmí vyjímat, nabíjet ani přepravovat. Nabíjení akumulátorů: Akumulátor se smí nabíjet jen: mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, v přenosné části, při používání dodaného nabíječe! Nabíječ se smí provozovat jen mimo prostředí s nebezpečím výbuchu! Náhlavní souprava: Šňůrová náhlavní souprava se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu! Je třeba používat jen náhlavní soupravu Bluetooth, povolenou pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Další informace získáte od správce systému. III

4 Bezpečnostní pokyny Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional Upozornění: Nepoužívejte přenosné části Gigaset M2 professional v prostředí s nebezpečím výbuchu! Dodržujte při používání přenosné části místní bezpečnostní předpisy! Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Přenosná část může ovlivnit funkci lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. nemocnice)! Přenosná část může vyvolat nepříjemné zvuky ve sluchadle. Pozor: Nepokládejte přenosnou část vedle elektrických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému rušení! K nabíjení přenosné části používejte pouze dodaný síťový napáječ! Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional Pozor: Nepoužívejte obvyklé, dobíjecí baterie! To může způsobit závažná zdravotní poškození nebo značné věcné škody (nebezpečí výbuchu, zničení pláště baterie, poruchy funkcí a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! IV

5 Bezpečnostní pokyny Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Výše uvedená pravidla platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. V

6 Ovládací prvky, části přístroje Ovládací prvky, části přístroje tlačítko alarmu (červené) 12 konektor pro náhlavní soupravu (Slim-Lumberg) 2 kontrolní LED dioda 13 tlačítko pro blokování tlačítek 3 sluchátková vložka 14 číslicová tlačítka 4 displej 15 tlačítko zavěšení a zap./vyp. 5 displejová tlačítka 16 tlačítko zpráv 6 ovládací tlačítko 17 tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) 7 tlačítko pro hlasité telefonování 18 výstupek pro příchytku pro nošení telefonu 8 tlačítko vyzvednutí 19 přihrádka pro akumulátor s víčkem 9 tlačítko pro zapnutí/ 20 šroub víčka přihrádky akumulátoru vypnutí vyzvánění 10 mikrofon 21 reproduktor pro vyzvánění/hlasité telefonování 11 konektor pro šňůru popř. bezpečnostní lanko (pro pozdější použití) VI Používání tlačítek: strana 12

7 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny II Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu II Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional..... IV Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional IV Označení WEEE V Ovládací prvky, části přístroje VI K návodu k použití Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Volba čísla pro tísňové volání Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Popis tlačítek Tlačítka funkcí Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Symboly v hlavním Uvedení přenosné části do provozu Ochrana proti výbuchu a shoda s třídou krytí IP Vložení/výměna paměťové karty a akumulátoru Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Povolené akumulátory Připevnění příchytky VII

8 Obsah Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka displejových textu v celém systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Nastavení zvuku Nastavení varovných tónů Nastavení vibračního alarmu Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Přejmenování melodií/obrázků Smazání melodií/obrázků Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Změna čísla tísňového volání Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro převod vcard Obnovení továrního nastavení Telefonování - komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Hlasová volba Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Prohlížení záznamu Změna záznamu Označení záznamu jako VIP (Very Important Person) Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti VIII

9 Obsah Přenos celého telefonního seznamu nebo jednotlivých záznamů.. 61 Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zapnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Telefonní datová služba TDS Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Držení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky) Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících IX

10 Obsah Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům Výměna dat mezi PC a přenosnou částí nebo dvěma přenosnými částmi Přehled rozhraní Mobile Phone Manager (aplikace MPM) PC rozhraní (V24, USB) Rozhraní Bluetooth Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječ Příslušenství Směrnice a normy Registrace ATEX Popis pro Gigaset M2 professional Prohlášení o shodě Rejstřík X

11 K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vašeho telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vašem telefonu k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 1

12 Telefonování základní funkce Telefonování základní funkce Pomocí své přenosné části můžete provádět interní i externí hovory. Interní hovory jsou hovory, v rámci jednoho komunikačního systému, např. v rámci firmy, mezi propojenými komunikačními systémy, např. s různými pracovišti ve firmě. Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní sítě. Zapnutí/vypnutí přenosné části Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. PIN Je-li PIN v továrním nastavení (0000), je přenosná část připravena po zapnutí k provozu. Jestliže byl PIN nastaven, musí být také zadán. zadejte prosim o Zadejte PIN. PIN prenos.casti: [ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu. Zobrazení dosahu Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intenzita radiového signálu pomocí symbolu intenzita signálu : blikající, není signál Ò malá intenzita signálu Ñ intenzita signálu je 50% i intenzita signálu je 75% Ð intenzita signálu je 100% Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství a v budovách ( strana 130). V případě problému s dosahem se prosím obraťte na správce systému! 2

13 Telefonování základní funkce Nabíjení akumulátoru Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe! Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta. Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav nabití. Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení. Pokud byl nastaven PIN, musí se nejdříve zadat. Jazyk Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami ( strana 22). Nejdříve obsazení linky a poté volba nebo V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. o Zadejte požadované telefonní číslo. Účastník je volán. V případě nesprávné volby neexistuje možnost opravy čísla. Chybná volba: Stiskněte tlačítko zavěšení. Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. 3

14 Telefonování základní funkce Nejdříve volba a poté obsazení linky o a popř. X popř. Příprava volby: Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí P. Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky. Upozornění: Tento druh volby je možný také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části ( ). Volba: nebo Buď: Stiskněte do 30 vteřin tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Účastník je volán. p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Volba čísla pro tísňové volání Ve Vaší přenosné části je uloženo číslo pro tísňové volání tak, abyste je mohli volit také při zapnutém blokování tlačítek. Při dodání je jako číslo pro tísňové volání definováno 112. Toto číslo můžete změnit ( strana 32). o Zadejte číslo pro tísňové volání, např nebo Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. 4

15 Telefonování základní funkce nebo popř. zobrazit Buď: nebo nebo: Moznosti Manuální opakování volby Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží 10 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému telefonnímu číslu: Stiskněte displejové tlačítko. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Otevřte pro opakování volby. Menu obsahuje následující funkce ( strana 47): poslat do tel. s. aut. opakovani volby pouzit cislo smazat zaznam smazat seznam pouzit cislo [ Vyberte položku a potvrďte. nebo o Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Pomocí této funkce se spojíte s účastníkem, jakmile zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Přípojka signalizuje obsazení také tehdy, je-li volána dalším účastníkem. Svůj telefon můžete při požadovaném zpětném volání používat neomezeně. Žádost o zpětné volání můžete poslat také jako informaci ( strana 98). Tuto funkci lze rovněž vyvolat přímo zadáním příslušného kódu ( strana 123). 5

16 Telefonování základní funkce Žádost o zpětné volání p Při volbě telefonního čísla uslyšíte obsazovací tón nebo se účastník nehlásí. zp.vol. Uložte žádost o zpětné volání. Obdržíte zpětné volání nebo Zpětné volání obdržíte, jakmile požadovaný účastník zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Na displeji Vaší přenosné části se zobrazí zp. vol:.... Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Vytvoří se spojení. nebo Smazání žádosti o zpětné volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < servisni? [ Vyberte položku a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku a potvrďte. > < #58=zadosti o [ Vyberte položku a potvrďte. zpet. vol.? Upozornění: > < Vyberte záznam. mnu Zpětná volání se opakují tak dlouho, dokud se nevytvoří spojení nebo dokud není zpětné volání smazáno. Telefon může zahájit max. 5 zpětných volání a být cílem max. 5 žádostí o zpětné volání. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, jsou další zpětná volání odmítnuta. Otevřte sub. > < smazat? [ Vyberte položku a potvrďte. 6

17 Telefonování základní funkce Zpětný dotaz Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat. p Hovoříte. Zapnutí a provedení zpětného dotazu z.dotaz o Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je přidržován, první účastník čeká. Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu. p Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu. Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí Přerušte zpětný dotaz. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Během zpětného dotazu můžete žádat o zpětné volání ( strana 5), aktivovat upozornění ( strana 77) nebo napojení do hovoru ( strana 79). Buď: Nebo: Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat k přidržovanému hovoru Druhý účastník zavěsí. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Otevřte systémové. > < ukoncit a zpet? [ Vyberte položku a potvrďte. Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná část Gigaset zavěsí samostatně. Můžete ale také hovořit střídavě s oběma partnery ( strana 82), vytvořit konferenci ( strana 83) nebo předat čekajícího účastníka druhému účastníkovi ( strana 80). 7

18 Telefonování základní funkce Příjem nebo odmítnutí volání Příjem volání Vaše přenosná část vyzvání ( strana 32). Na displeji se zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/ nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání: nebo k Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci aut. prijem vol. strana 32). Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Poté co jste volání přijali, můžete hovor přesměrovat ( strana 80), přidržet hovor a např. hovořit v místnosti ( strana 82), přidržet hovor a zavolat druhého telefonního partnera ( strana 7) pro předání přidržovaného hovoru ( strana 80), pro střídání mezi hovory ( strana 82) nebo pro sestavení konference ( strana 83). Odmítnutí volání volani odmitnout Jestliže nechcete být rušeni, můžete volání odmítnout. Potvrďte hlášení na displeji pomocí jednoho z obou displejových tlačítek. Volání je odmítnuto a volající uslyší obsazovací tón. 8

19 Telefonování základní funkce Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Volání pro účastníky v rámci Vaší skupiny pro převzetí volání (nastavena správcem systému) můžete převzít pomocí své přenosné části. To je možné i tehdy, když hovoříte. Předpoklad: Slyšíte vyzvánět telefon své skupiny pro převzetí volání. Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Na displeji se zobrazí hlášení Volani pro:. Otevřte systémové. > < prevzeti, [ Vyberte položku a potvrďte. skupina? p Hovoříte. Ukončení hovoru nebo k Stiskněte tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe. V závislosti na nastavení komunikačního systému se může zobrazit hovorné. nebo Přesměrování volání Odcházíte dočasně ze svého pracoviště a chcete, aby volání pro Vás byla přesměrována k místu Vašeho nového pobytu. Cílem přesměrování interních volání může být přitom každé interní nebo externí telefonní číslo. Číslo cíle je většinou externí telefonní číslo, protože interně jste na své přenosné části dosažitelní kdykoli. Zapnutí přesměrování volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. zap.? Buď: 1=vsechna volani? > < [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: 9

20 Telefonování základní funkce > < 2=jen externi [ Vyberte položku a potvrďte. volani? Nebo: > < 3=jen interni [ Vyberte položku a potvrďte. volani? nebo Dále: o Zadejte číslo cíle. Uložte nastavení. Vypnutí přesměrování Předpoklad: Přesměrování je zapnuto. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. vyp.? ulozit Upozornění: Před externím telefonním číslem je třeba zadat kód pro přestup do veřejné telefonní sítě. Jestliže správce systému aktivoval provolbu DTMF, můžete přesměrovat volání také na toto externí telefonní číslo. Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na přenosnou část volání, blokování tlačítek se automatick vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. Po zapnutí blokování tlačítek se na displeji zobrazí klíč. 10

21 Telefonování základní funkce Upozornění: Při zapnutém blokování tlačítek je možné volit předem nadefinované číslo tísňového volání. Po opuštění radiové sítě Na displeji bliká jméno systému základnové stanice. Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokusy o synchronizaci se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem. Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou část vypnout. 11

22 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování seznam zpráv ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně (jen podle Moznosti ) zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému přístup ke schránce a seznamu zpráv tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění tlačítko pro blokování tlačítek Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení * Dlouhý stisk: vložení R V režimu editace (String): zobrazení všech zvláštních znaků V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí vyzvánění Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení: # Dlouhý stisk: vložení pauzy při volbě P (např. mezi předčíslí a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) V režimu editace (String): přepínání mezi velkými a malými písmeny i číslicemi V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí blokování tlačítek tlačítko alarmu Programovatelné tlačítko zkrácené volby (jako např. levé displejové tlačítko) 12

23 Popis tlačítek Tlačítko Název Použití tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) Nastavení hlasitosti vyzvánění Při hovoru: nastavení hlasitosti pro režim sluchátka, hlasité telefonování a náhlavní soupravu Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace stisk nahoře stisk dole stisk vlevo stisk vpravo V klidovém nastavení hlasitosti otevření telefonního vyvolání systémo- krátký stisk: ote- seznamu vého vření hlavního stavu vyzvánění přenosné části přenosné části dlouhý stisk: výběr jazyka Při hovoru nastavení hlasitosti otevření telefonního výběr seznamu hlasitosti, přenosné části přenosné části melodie, nastaveni zakladny V hlavním výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu V seznamech a nejbližší vyšší prvek seznamu nejbližší nižší prvek seznamu nejbližší vyšší úroveň, přerušení výběr záznamu (OK) postupu Při zadávání kurzor o jeden kurzor o jeden kurzor vlevo kurzor vpravo řádek nahoru řádek dolů Změna hodnot snížení hodnoty zvýšení hodnoty 13

24 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. Funkci může představovat text nebo symbol: Symbol Název Použití Menu Otevření hlavního přenosné části nebo v závislosti na situaci X Smazání Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Î Zpět Zpět do nejbližší vyšší úrovně, přerušení postupu [ OK Potvrzení vybrané položky < > Nahoru/dolů Listování nahoru nebo dolů pro výběr položek? zmenit Poslech upozorneni Zobraz. Vyp. Ukoncit Pipnuti Ano stridani moznosti z.dotaz zp.vol. Vyzv Vyp Nastavit Ulozit Přiřazení funkce Změna Poslech Příjem Zobrazení Vyp Ukončení Pípnutí Ano Přiřazení funkce levému displejovému tlačítku. Zobrazuje se, pokud ještě nebyla přiřazena žádná funkce. Změna konfigurace Poslech melodie Příjem upozornění Zobrazení záznamu nebo obrázku Ukončení automatického opakování volby/vypnutí funkce Ukončení přehrávání melodie Zapnutí upozornění Potvrzení bezpečnostního dotazu Střídání Střídání mezi dvěma telefonními hovory Možnosti Otevření přenosné části v závislosti na situaci Zpětný dotaz Provádění zpětného dotazu Zpětné volání Provádění zpětného volání s druhým telefonním partnerem Vypnutí Vypnutí vyzvánění pro potvrzení termínu vyzvánění Nastavení Nastavení číslicových tlačítek Uložení Uložení zadání 14

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Informace Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Informace Gigaset Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath je rovněž možné používat bezdrátové telefony se systémy HiPath. Tyto bezdrátové telefony zajistí dosažitelnost

Více

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com Informace Gigaset a OpenStage Mobile Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Vedle systémových stolních telefonů lze se systémy HiPath a OpenScape používat i bezdrátové telefony, které zajistí

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace Informace o přenosné části Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Informace o přenosné části Používání přenosné části Nepoužívejte přenosnou část

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape.

Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Vedle systémových pevných telefonů je rovněž možné používat bezdrátové telefony se systémy HiPath a

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Rádiové dálkové ovládání se zpětným hlášením funkce topení u nezávislého vytápění. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

Rádiové dálkové ovládání se zpětným hlášením funkce topení u nezávislého vytápění. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Rádiové dálkové ovládání se zpětným hlášením funkce topení u nezávislého vytápění. Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Telefonní přístroje T3

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 60/80 OpenStage Key Module www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Základní návod k obsluze - Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 - Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office je integrované řešení pro IP komunikační systémy HiPath 3000 pro bezšňůrovou komunikaci s komfortními účastnickými a systémovými funkcemi.

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

GT300 Uživatelský návod

GT300 Uživatelský návod GT300 Uživatelský návod GT300 rev. 1.1. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k obsluze ÚVOD Meteorologická stanice MeteoTronic Vám nabízí profesionální předpověď počasí na aktuální den a tři následující dny. Předpovědi počasí jsou stanovovány meteorology,

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více