HiPath 3000, HiPath 500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 3000, HiPath 500"

Transkript

1 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny!

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu Tato přenosná část má registraci ATEX a splňuje požadované standardy EN a IEC (viz dodatek návodu k použití). Dodržujte prosím také pokyny v prohlášení o shodě. Gigaset M2 Ex professional byl navržen pro prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s protipožárními předpisy. V takovém prostředí může vzniknout na základě místních a provozních podmínek výbušné ovzduší. Dodržujte proto prosím následující bezpečnostní pokyny na ochranu proti výbuchu: Přenosná část: Přenosná část se smí používat jen v takovém prostředí, pro které má oprávnění! Viz dodatek návodu k použití, označení přístroje a kontrolní osvědčení EU. Uživatel musí před použitím přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu zkontrolovat správnou funkci a zda nedošlo k poškození. Poškozená nebo ne zcela funkční přenosná část nesmí být v prostředí s nebezpečím výbuchu provozována. K zajištění ochrany před výbuchem a ochrany krytím třídy IP 65 v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být splněny následující požadavky: Těsnící zátka musí být vždy vložena do konektoru pro nabíjení přenosné části. Musí být vloženo těsnění přihrádky akumulátoru (viz návod k použití, kapitola Uvedení přenosné části do provozu"). Víčko přihrádky akumulátoru musí být pevně zašroubováno. Přenosnou část ihned vypněte a odneste z prostředí s nebezpečím výbuchu: když zjistíte poškození, když do ní pronikla tekutina. Postarejte se okamžitě o opravu poškozené přenosné části! Opravy a servisní práce na přenosné části může provádět pouze oprávněný pracovník servisu Siemens, vyškolený pro prostředí s nebezpečím výbuchu! Při manipulacích na přenosné části zaniká povolení k provozu pro prostředí s nebezpečím výbuchu! II

3 Bezpečnostní pokyny Akumulátory: Používejte pouze povolené akumulátory v nevýbušném provedení (viz návod k použití, kapitola Povolené akumulátory )! Jen s těmito akumulátory platí oprávnění pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenosná část je provozuschopna. Jiné akumulátory jsou přísně zakázané a jejich používání vede ke zrušení ochrany před výbuchem. V žádném případě neotvírejte přihrádku akumulátorů přenosné části v prostředí s nebezpečím výbuchu! V takové oblasti se akumulátor nesmí vyjímat, nabíjet ani přepravovat. Nabíjení akumulátorů: Akumulátor se smí nabíjet jen: mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, v přenosné části, při používání dodaného nabíječe! Nabíječ se smí provozovat jen mimo prostředí s nebezpečím výbuchu! Náhlavní souprava: Šňůrová náhlavní souprava se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu! Je třeba používat jen náhlavní soupravu Bluetooth, povolenou pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Další informace získáte od správce systému. III

4 Bezpečnostní pokyny Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional Upozornění: Nepoužívejte přenosné části Gigaset M2 professional v prostředí s nebezpečím výbuchu! Dodržujte při používání přenosné části místní bezpečnostní předpisy! Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Přenosná část může ovlivnit funkci lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. nemocnice)! Přenosná část může vyvolat nepříjemné zvuky ve sluchadle. Pozor: Nepokládejte přenosnou část vedle elektrických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému rušení! K nabíjení přenosné části používejte pouze dodaný síťový napáječ! Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional Pozor: Nepoužívejte obvyklé, dobíjecí baterie! To může způsobit závažná zdravotní poškození nebo značné věcné škody (nebezpečí výbuchu, zničení pláště baterie, poruchy funkcí a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! IV

5 Bezpečnostní pokyny Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Výše uvedená pravidla platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. V

6 Ovládací prvky, části přístroje Ovládací prvky, části přístroje tlačítko alarmu (červené) 12 konektor pro náhlavní soupravu (Slim-Lumberg) 2 kontrolní LED dioda 13 tlačítko pro blokování tlačítek 3 sluchátková vložka 14 číslicová tlačítka 4 displej 15 tlačítko zavěšení a zap./vyp. 5 displejová tlačítka 16 tlačítko zpráv 6 ovládací tlačítko 17 tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) 7 tlačítko pro hlasité telefonování 18 výstupek pro příchytku pro nošení telefonu 8 tlačítko vyzvednutí 19 přihrádka pro akumulátor s víčkem 9 tlačítko pro zapnutí/ 20 šroub víčka přihrádky akumulátoru vypnutí vyzvánění 10 mikrofon 21 reproduktor pro vyzvánění/hlasité telefonování 11 konektor pro šňůru popř. bezpečnostní lanko (pro pozdější použití) VI Používání tlačítek: strana 12

7 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny II Používání přenosné část Gigaset M2 Ex professional v prostředí s nebezpečím výbuchu II Používání Gigaset M2 professional, Gigaset M2 Ex professional..... IV Používání akumulátorů pro Gigaset M2 professional IV Označení WEEE V Ovládací prvky, části přístroje VI K návodu k použití Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Volba čísla pro tísňové volání Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Popis tlačítek Tlačítka funkcí Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Symboly v hlavním Uvedení přenosné části do provozu Ochrana proti výbuchu a shoda s třídou krytí IP Vložení/výměna paměťové karty a akumulátoru Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Povolené akumulátory Připevnění příchytky VII

8 Obsah Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka displejových textu v celém systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Nastavení zvuku Nastavení varovných tónů Nastavení vibračního alarmu Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Přejmenování melodií/obrázků Smazání melodií/obrázků Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Změna čísla tísňového volání Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro převod vcard Obnovení továrního nastavení Telefonování - komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Hlasová volba Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Prohlížení záznamu Změna záznamu Označení záznamu jako VIP (Very Important Person) Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti VIII

9 Obsah Přenos celého telefonního seznamu nebo jednotlivých záznamů.. 61 Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zapnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Telefonní datová služba TDS Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Držení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky) Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících IX

10 Obsah Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům Výměna dat mezi PC a přenosnou částí nebo dvěma přenosnými částmi Přehled rozhraní Mobile Phone Manager (aplikace MPM) PC rozhraní (V24, USB) Rozhraní Bluetooth Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječ Příslušenství Směrnice a normy Registrace ATEX Popis pro Gigaset M2 professional Prohlášení o shodě Rejstřík X

11 K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vašeho telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vašem telefonu k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 1

12 Telefonování základní funkce Telefonování základní funkce Pomocí své přenosné části můžete provádět interní i externí hovory. Interní hovory jsou hovory, v rámci jednoho komunikačního systému, např. v rámci firmy, mezi propojenými komunikačními systémy, např. s různými pracovišti ve firmě. Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní sítě. Zapnutí/vypnutí přenosné části Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. PIN Je-li PIN v továrním nastavení (0000), je přenosná část připravena po zapnutí k provozu. Jestliže byl PIN nastaven, musí být také zadán. zadejte prosim o Zadejte PIN. PIN prenos.casti: [ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu. Zobrazení dosahu Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intenzita radiového signálu pomocí symbolu intenzita signálu : blikající, není signál Ò malá intenzita signálu Ñ intenzita signálu je 50% i intenzita signálu je 75% Ð intenzita signálu je 100% Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství a v budovách ( strana 130). V případě problému s dosahem se prosím obraťte na správce systému! 2

13 Telefonování základní funkce Nabíjení akumulátoru Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe! Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta. Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav nabití. Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení. Pokud byl nastaven PIN, musí se nejdříve zadat. Jazyk Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami ( strana 22). Nejdříve obsazení linky a poté volba nebo V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. o Zadejte požadované telefonní číslo. Účastník je volán. V případě nesprávné volby neexistuje možnost opravy čísla. Chybná volba: Stiskněte tlačítko zavěšení. Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. 3

14 Telefonování základní funkce Nejdříve volba a poté obsazení linky o a popř. X popř. Příprava volby: Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí P. Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky. Upozornění: Tento druh volby je možný také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části ( ). Volba: nebo Buď: Stiskněte do 30 vteřin tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Účastník je volán. p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Volba čísla pro tísňové volání Ve Vaší přenosné části je uloženo číslo pro tísňové volání tak, abyste je mohli volit také při zapnutém blokování tlačítek. Při dodání je jako číslo pro tísňové volání definováno 112. Toto číslo můžete změnit ( strana 32). o Zadejte číslo pro tísňové volání, např nebo Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. 4

15 Telefonování základní funkce nebo popř. zobrazit Buď: nebo nebo: Moznosti Manuální opakování volby Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží 10 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému telefonnímu číslu: Stiskněte displejové tlačítko. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Otevřte pro opakování volby. Menu obsahuje následující funkce ( strana 47): poslat do tel. s. aut. opakovani volby pouzit cislo smazat zaznam smazat seznam pouzit cislo [ Vyberte položku a potvrďte. nebo o Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Pomocí této funkce se spojíte s účastníkem, jakmile zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Přípojka signalizuje obsazení také tehdy, je-li volána dalším účastníkem. Svůj telefon můžete při požadovaném zpětném volání používat neomezeně. Žádost o zpětné volání můžete poslat také jako informaci ( strana 98). Tuto funkci lze rovněž vyvolat přímo zadáním příslušného kódu ( strana 123). 5

16 Telefonování základní funkce Žádost o zpětné volání p Při volbě telefonního čísla uslyšíte obsazovací tón nebo se účastník nehlásí. zp.vol. Uložte žádost o zpětné volání. Obdržíte zpětné volání nebo Zpětné volání obdržíte, jakmile požadovaný účastník zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Na displeji Vaší přenosné části se zobrazí zp. vol:.... Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Vytvoří se spojení. nebo Smazání žádosti o zpětné volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < servisni? [ Vyberte položku a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku a potvrďte. > < #58=zadosti o [ Vyberte položku a potvrďte. zpet. vol.? Upozornění: > < Vyberte záznam. mnu Zpětná volání se opakují tak dlouho, dokud se nevytvoří spojení nebo dokud není zpětné volání smazáno. Telefon může zahájit max. 5 zpětných volání a být cílem max. 5 žádostí o zpětné volání. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, jsou další zpětná volání odmítnuta. Otevřte sub. > < smazat? [ Vyberte položku a potvrďte. 6

17 Telefonování základní funkce Zpětný dotaz Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat. p Hovoříte. Zapnutí a provedení zpětného dotazu z.dotaz o Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je přidržován, první účastník čeká. Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu. p Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu. Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí Přerušte zpětný dotaz. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Během zpětného dotazu můžete žádat o zpětné volání ( strana 5), aktivovat upozornění ( strana 77) nebo napojení do hovoru ( strana 79). Buď: Nebo: Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat k přidržovanému hovoru Druhý účastník zavěsí. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Otevřte systémové. > < ukoncit a zpet? [ Vyberte položku a potvrďte. Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná část Gigaset zavěsí samostatně. Můžete ale také hovořit střídavě s oběma partnery ( strana 82), vytvořit konferenci ( strana 83) nebo předat čekajícího účastníka druhému účastníkovi ( strana 80). 7

18 Telefonování základní funkce Příjem nebo odmítnutí volání Příjem volání Vaše přenosná část vyzvání ( strana 32). Na displeji se zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/ nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání: nebo k Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci aut. prijem vol. strana 32). Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Poté co jste volání přijali, můžete hovor přesměrovat ( strana 80), přidržet hovor a např. hovořit v místnosti ( strana 82), přidržet hovor a zavolat druhého telefonního partnera ( strana 7) pro předání přidržovaného hovoru ( strana 80), pro střídání mezi hovory ( strana 82) nebo pro sestavení konference ( strana 83). Odmítnutí volání volani odmitnout Jestliže nechcete být rušeni, můžete volání odmítnout. Potvrďte hlášení na displeji pomocí jednoho z obou displejových tlačítek. Volání je odmítnuto a volající uslyší obsazovací tón. 8

19 Telefonování základní funkce Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Volání pro účastníky v rámci Vaší skupiny pro převzetí volání (nastavena správcem systému) můžete převzít pomocí své přenosné části. To je možné i tehdy, když hovoříte. Předpoklad: Slyšíte vyzvánět telefon své skupiny pro převzetí volání. Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Na displeji se zobrazí hlášení Volani pro:. Otevřte systémové. > < prevzeti, [ Vyberte položku a potvrďte. skupina? p Hovoříte. Ukončení hovoru nebo k Stiskněte tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe. V závislosti na nastavení komunikačního systému se může zobrazit hovorné. nebo Přesměrování volání Odcházíte dočasně ze svého pracoviště a chcete, aby volání pro Vás byla přesměrována k místu Vašeho nového pobytu. Cílem přesměrování interních volání může být přitom každé interní nebo externí telefonní číslo. Číslo cíle je většinou externí telefonní číslo, protože interně jste na své přenosné části dosažitelní kdykoli. Zapnutí přesměrování volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. zap.? Buď: 1=vsechna volani? > < [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: 9

20 Telefonování základní funkce > < 2=jen externi [ Vyberte položku a potvrďte. volani? Nebo: > < 3=jen interni [ Vyberte položku a potvrďte. volani? nebo Dále: o Zadejte číslo cíle. Uložte nastavení. Vypnutí přesměrování Předpoklad: Přesměrování je zapnuto. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. vyp.? ulozit Upozornění: Před externím telefonním číslem je třeba zadat kód pro přestup do veřejné telefonní sítě. Jestliže správce systému aktivoval provolbu DTMF, můžete přesměrovat volání také na toto externí telefonní číslo. Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na přenosnou část volání, blokování tlačítek se automatick vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. Po zapnutí blokování tlačítek se na displeji zobrazí klíč. 10

21 Telefonování základní funkce Upozornění: Při zapnutém blokování tlačítek je možné volit předem nadefinované číslo tísňového volání. Po opuštění radiové sítě Na displeji bliká jméno systému základnové stanice. Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokusy o synchronizaci se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem. Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou část vypnout. 11

22 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování seznam zpráv ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně (jen podle Moznosti ) zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému přístup ke schránce a seznamu zpráv tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění tlačítko pro blokování tlačítek Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení * Dlouhý stisk: vložení R V režimu editace (String): zobrazení všech zvláštních znaků V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí vyzvánění Při zadání telefonního čísla: Krátký stisk: vložení: # Dlouhý stisk: vložení pauzy při volbě P (např. mezi předčíslí a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) V režimu editace (String): přepínání mezi velkými a malými písmeny i číslicemi V klidovém stavu: dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí blokování tlačítek tlačítko alarmu Programovatelné tlačítko zkrácené volby (jako např. levé displejové tlačítko) 12

23 Popis tlačítek Tlačítko Název Použití tlačítko pro nastavení hlasitosti (+/-) Nastavení hlasitosti vyzvánění Při hovoru: nastavení hlasitosti pro režim sluchátka, hlasité telefonování a náhlavní soupravu Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace stisk nahoře stisk dole stisk vlevo stisk vpravo V klidovém nastavení hlasitosti otevření telefonního vyvolání systémo- krátký stisk: ote- seznamu vého vření hlavního stavu vyzvánění přenosné části přenosné části dlouhý stisk: výběr jazyka Při hovoru nastavení hlasitosti otevření telefonního výběr seznamu hlasitosti, přenosné části přenosné části melodie, nastaveni zakladny V hlavním výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu V seznamech a nejbližší vyšší prvek seznamu nejbližší nižší prvek seznamu nejbližší vyšší úroveň, přerušení výběr záznamu (OK) postupu Při zadávání kurzor o jeden kurzor o jeden kurzor vlevo kurzor vpravo řádek nahoru řádek dolů Změna hodnot snížení hodnoty zvýšení hodnoty 13

24 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. Funkci může představovat text nebo symbol: Symbol Název Použití Menu Otevření hlavního přenosné části nebo v závislosti na situaci X Smazání Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Î Zpět Zpět do nejbližší vyšší úrovně, přerušení postupu [ OK Potvrzení vybrané položky < > Nahoru/dolů Listování nahoru nebo dolů pro výběr položek? zmenit Poslech upozorneni Zobraz. Vyp. Ukoncit Pipnuti Ano stridani moznosti z.dotaz zp.vol. Vyzv Vyp Nastavit Ulozit Přiřazení funkce Změna Poslech Příjem Zobrazení Vyp Ukončení Pípnutí Ano Přiřazení funkce levému displejovému tlačítku. Zobrazuje se, pokud ještě nebyla přiřazena žádná funkce. Změna konfigurace Poslech melodie Příjem upozornění Zobrazení záznamu nebo obrázku Ukončení automatického opakování volby/vypnutí funkce Ukončení přehrávání melodie Zapnutí upozornění Potvrzení bezpečnostního dotazu Střídání Střídání mezi dvěma telefonními hovory Možnosti Otevření přenosné části v závislosti na situaci Zpětný dotaz Provádění zpětného dotazu Zpětné volání Provádění zpětného volání s druhým telefonním partnerem Vypnutí Vypnutí vyzvánění pro potvrzení termínu vyzvánění Nastavení Nastavení číslicových tlačítek Uložení Uložení zadání 14

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

CF75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CF75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Více

S75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

S75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Více

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) Britta

Přehled Y C. e r. Dialogová tlačítka. d Telefon.seznam. [Provozovatel sítì] 18.06.1999 10:35 (Jméno?) (Menu) <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta 21.12.99 35a-vts.fm P 35 - pro, tsche., A31008-H4100-A17-1-2D19 Přehled 1 Infračervený port (pro komunikaci s PC) Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Levá boční tlačítka Nastavení

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 03 Calios_cs 23.03.2007 14:19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Mobilní telefon Návod k použití S81

Mobilní telefon Návod k použití S81 Mobilní telefon Návod k použití S81 i Autorská práva 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí žádným způsobem být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Swissvoice Eurit 535 a 565

Swissvoice Eurit 535 a 565 Swissvoice Eurit 535 a 565 f e e l f r e e a t h o m e! Návod k obsluze Pozor : Před použitím a zavedením přístroje do provozu si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze. Vážená zákaznice, vážený zákazníku

Více

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení... 14 Záruka... 5 Informace pro

Více

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

Samsung Smartphone SGH-i600. Uživatelská příručka

Samsung Smartphone SGH-i600. Uživatelská příručka Samsung Smartphone SGH-i600 Uživatelská příručka Obsah KAPITOLA 1 Začínáme Obsah balení............................... 8 Seznámení s telefonem....................... 9 Vložení karty SIM..........................

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více