Zadání výběrového řízení na postoupení pohledávek Raiffeisenbank a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání výběrového řízení na postoupení pohledávek Raiffeisenbank a.s."

Transkript

1 Zadání výběrového řízení na postoupení pohledávek Raiffeisenbank a.s. 1. Informace o zadavateli Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2051, Kontaktní osoba zadavatele pro účely administrace výběrového řízení: Ing. Zuzana Trunečková,, tel: Právní povaha dokumentu Tento dokument je výzvou oznámenou předem určenému okruhu uchazečů k účasti ve výběrovém řízení vyhlášeném zadavatelem (dále jen zadání výběrového řízení ). Na výběrové řízení zadavatele se nevztahuje zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a ust. 276 až 280 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 3. Předmět výběrového řízení Předmětem výběrového řízení (dále jen výběrové řízení ) je vytvoření právního rámce mezi zadavatelem a uchazeči (dále jen uchazeč i nebo uchazeči ) pro postupování 4 (čtyř) souborů pohledávek zadavatele: Soubor č. 1 pohledávky z kontokorentních úvěrů a/nebo obdobných produktů (dále jen soubor č. 1 ) Soubor č. 2 pohledávky ze spotřebitelských úvěrů a/nebo obdobných produktů (dále jen soubor č. 2 ) Soubor č. 3 pohledávky ze smluv o vydání kreditních karet a/nebo obdobných produktů (dále jen soubor č. 3 ) Soubor č. 4 pohledávky z různých úvěrových produktů zejména právního předchůdce zadavatele ebanky, a.s. (dále jen soubor č. 4 ) (jednotlivě též soubor pohledávek a společně též soubory pohledávek nebo pohledávky ). a to na základě výsledků soutěže pořádané obálkovou metodou (dále jen obálková soutěž ) a postupování souborů pohledávek uchazeči který v obálkové soutěži podal nejvýhodnější nabídku. Výběrové řízení má tři fáze: 1. Organizace výběru uchazečů přihlášených do výběrového řízení pro ověření splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem pro účast v obálkové soutěži a následný výběr uchazečů způsobilých učinit nabídku v obálkové soutěži zadavateli. 2. Organizace obálkové soutěže a vyhlášení výsledků obálkové soutěže. 3. Uzavření rámcových smluv o postupování pohledávek k souborům pohledávek (dále jen rámcová smlouva nebo rámcové smlouvy ) s uchazečem který podal v obálkové soutěži nejvýhodnější nabídku. Výběrové řízení je zahájeno dnem, ve kterém je zadání výběrovém řízení oznámeno uchazečům. Výběrového řízení se nemohou zúčastnit zaměstnanci zadavatele. Předpoklad nominální výše pohledávek Zadavatel předpokládá, že soubory pohledávek budou postupovány v průběhu 12 kalendářních měsíců od postoupení prvního souboru pohledávek a že soubory pohledávek budou činit následující výši: - 1 -

2 a) soubor č. 1 - průměrná nominální hodnota ,- Kč měsíčně (představující cca 20 pohledávek po splatnosti dnů) b) soubor č. 2 - průměrná nominální hodnota ,- Kč měsíčně (představující cca 120 pohledávek po splatnosti dnů) c) soubor č. 3 průměrná nominální hodnota ,- Kč měsíčně (představující cca 90 pohledávek po splatnosti dnů) d) soubor č. 4 průměrná nominální hodnota ,- Kč měsíčně (představující cca 90 pohledávek po splatnosti dnů). Zadavatel konstatuje, že uvedené predikce nejsou pro zadavatele ani uchazeče závazné. Predikce nominální výše pohledávek pro soubory pohledávek budou zadavatelem specifikovány postupem uvedeným v rámcové smlouvě. 4. Doba a místo plnění výběrového řízení Místem plnění výběrového řízení je adresa zadavatele zapsaná v obchodním rejstříku. 5. Časový harmonogram výběrového řízení Zahájení výběrového řízení oslovením uchazečů Konec lhůty pro podání přihlášky uchazečem do výběrového řízení podle čl. 12 tohoto zadání výběrového řízení do Vyrozumění uchazeče o splnění/nesplnění kvalifikačních předpokladů Předání CD/DVD uchazečům se vzorovou smluvní dokumentací k souborům pohledávek a závaznými vzory rámcových smluv nebo vyrozumění uchazeče o FTP serveru se vstupem pro uchazeče , 12, 00 hod. Doručení nabídek uchazečů splňujících podmínky dle čl. 7 tohoto zadání výběrového řízení do 12, 00 hod Otevření obálek s rámcovými smlouvami zadavatelem do Schválení výsledku výběrového řízení na základě obálkové soutěže zadavatelem do do Vyrozumění uchazečů o výsledcích obálkové soutěže Vyrozumění uchazečů, se kterými nebyly uzavřeny rámcové smlouvy o provedení skartace rámcových smluv 6. Pohledávky nabízené v obálkové soutěži V obálkové soutěži jsou uchazečům nabízeny k postupování soubory pohledávek z úvěrů, ze kterých jsou dlužníci zadavatele v prodlení se splácením pravidelných měsíčních splátek. Při postupování pohledávek uchazeči budou pohledávky za dlužníky vždy splatné a bude postupována jistina úvěrů, včetně příslušenství (úroky z úvěru a úroky z prodlení a poplatky). V obálkové soutěži budou uchazeči povinni podávat cenové nabídky na postoupení souboru č. 1, souboru č. 2, souboru č. 3, souboru č. 4, tj. všech souborů pohledávek. Nelze podat cenovou nabídku pouze na postoupení vybraného souboru pohledávek. Po otevření obálek s rámcovými smlouvami, zadavatel rozhodne o nejvýhodnější nabídce na postoupení souborů pohledávek a o tom zda pohledávky uchazeči postoupí. Zadavatel informuje tímto uchazeče, že smluvní dokumenty, na základě kterých vznikly pohledávky ze souboru č. 4 jsou opatřeny elektronickým podpisem dlužníka banky a zaručeným elektronickým podpisem banky (příloha č. 6)

3 7. Podání nabídky na postupování pohledávek; průběh obálkové soutěže Podáním nabídky na postoupení pohledávek se rozumí doručení rámcové smlouvy k příslušnému souboru pohledávek zadavateli a dalších dokladů uvedených v článku 7. tohoto zadání výběrového řízení. Uchazeč doručí zadavateli ve lhůtě do do 12 hod. 4 rámcové smlouvy na postoupení všech souborů pohledávek ve 2 vyhotoveních, do jejíž článků doplní uchazeč níže uvedené údaje: Záhlaví rámcové smlouvy (identifikace postupníka) Budou uvedeny identifikační údaje postupníka (podnikatele) a osoby, která jedná jménem nebo za postupníka (podnikatele) podle 13 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V případě uvedení osoby, která jedná na základě plné moci, je nezbytné přiložit originál plné moci k rámcové smlouvě. Definice Účet Postupníka rámcové smlouvy Bude uveden běžný účet postupníka. Článek 3.1. rámcové smlouvy Bude uvedena úplata v číselném vyjádření (arabské číslice) za postoupení pohledávek. Článek 5.5. rámcové smlouvy Bude uveden bankovní účet postupníka pro zaslání případného plnění od postupitele. Článek 7.4. rámcové smlouvy Bude uvedena adresa postupníka, je-li odlišná od adresy uvedené v přihlášce podle čl. 12 tohoto zadání výběrového řízení. Datum podpisu a podpis k obchodnímu jménu postupníka poslední strana rámcové smlouvy Bude uvedeno datum podpisu rámcové smlouvy a jméno a příjmení osoby podepisující za nebo jménem postupníka. V případě uvedení osoby, která jedná na základě plné moci, uveďte tuto skutečnost k jednající osobě. Vzor rámcových smluv tvoří přílohu č. 5 tohoto zadání výběrového řízení. Písemné nabídky budou od uchazečů akceptovány pouze v zalepených obálkách s viditelným označením firmy uchazeče, a heslem 47/2010 Postoupení pohledávek - nabídka k rukám Zuzany Trunečkové v levém horním rohu přední strany obálky, odevzdané buď osobně na adrese Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 v pracovních dnech od 9.00 do hod. na podatelně v 9. patře nebo zaslané doporučeně poštou na adresu Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, došlé nejpozději do do 12 hod.. Materiály doručené po tomto termínu nebudou otevřeny a budou vyřazeny z výběrového řízení jako neplatné

4 V případě, že nabídka nebude adresována k rukám Ing. Zuzany Trunečkové, může být uchazeč z výběrového řízení vyřazen. 8. Hodnotící kritérium obálkové soutěže Jediným kritériem pro výsledek obálkové soutěže je nejvyšší cena nabídnutá uchazečem pro postoupení všech souborů pohledávek. 9. Postoupení souborů pohledávek zadavatelem na uchazeče Uchazeč bude zadavatelem po vyhlášení výsledků obálkové soutěže informován o tom, že jeho nabídka na postoupení pohledávek byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Uzavře-li zadavatel s uchazečem, jehož nabídka na postoupení pohledávek byla vyhodnocena jako nejvýhodnější rámcové smlouvy, doručí následně uchazeči uzavřenou smluvní dokumentaci na adresu uchazeče uvedenou v přihlášce do výběrového řízení. Na základě rámcové smlouvy budou mezi zadavatelem a uchazečem uzavírány Smlouvy o postoupení pohledávek a to po dobu účinnosti rámcové smlouvy. Cena za postoupení pohledávek bude uhrazena způsobem a v termínech uvedených v rámcové smlouvě. V případě, že uchazeč nezaplatí cenu za postoupení pohledávek stanovenou ve smlouvě o postoupení pohledávek, je zadavatel oprávněn od rámcové smlouvy a nebo i smlouvy o postoupení pohledávek odstoupit. Zadavatel je následně oprávněn jednat o postoupení pohledávek s dalšími uchazeči o postoupení souboru pohledávek. 10. Depozitum Bude-li podávat uchazeč nabídku na postoupení pohledávek, je povinen nejpozději do dne, ve kterém doručí nabídku na postoupení pohledávek složit bezhotovostní úhradou depozitum ve výši 5,000,000 CZK na účet zadavatele č.účtu: /5500, variabilní symbol: IČO uchazeče. V případě, bude-li s uchazečem uzavřena rámcová smlouva, bude depozitum vázáno na v tomto článku uvedeném účtu po dobu účinnosti rámcové smlouvy. V případě, že s uchazečem nebude uzavřena rámcová smlouva, vrátí zadavatel depozitum ve složené výši na běžný účet, ze kterého bylo odesláno depozitum a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od vyhlášení výsledků obálkové soutěže. Depozitum nebude úročeno úrokovou sazbou. 11. Zpětné postoupení pohledávky nebo pohledávek z uchazeče na zadavatele Uchazeč nemá právo na zpětné postoupení jednotlivých pohledávek na zadavatele vyjma případů uvedených v rámcové smlouvě nebo ve smlouvě o postoupení pohledávek. 12. Podání přihlášky do výběrového řízení Za podání přihlášky do výběrového řízení se pokládá předložení dokumentů uvedených v tomto článku zadavateli. Zadavatel vyžaduje, aby tištěná verze přihlášky do výběrového řízení byla předložena zadavateli v tomto členění a s těmito součástmi: 1. Originál formuláře Přihláška do výběrového řízení uvedený v příloze č. 1 tohoto zadání výběrového řízení a podepsaný s úředně ověřeným podpisem uchazeče 2. Kopie zadání výběrového řízení 3. Originály dokladů (případně úředně ověřené kopie) uvedených v článku 14. tohoto zadání výběrového řízení 4. Originál smlouvy o ochraně důvěrných informací (2 stejnopisy, pouze pokud již nemá uchazeč tuto verzi smlouvy s Raiffeisenbank a.s. uzavřenou). (dále jen přihláška ) - 4 -

5 Při nedodání některé ze shora uvedených součástí přihlášky, či nedodání ve formě v jaké požaduje zadavatel, může být uchazeč vyzván zadavatelem o doplnění či opravu předložené dokumentace, případně může být přihláška posuzována zadavatelem jako neúplná a může být vyloučena z výběrového řízení. 13. Požadavky na zpracování přihlášky Přihlášku podá uchazeč písemně v jednom (1) originále. Přihláška včetně veškerých požadovaných dokladů bude vlastnoručně podepsána, v případě právnických osob způsobem, odpovídajícím způsobu jednání zapsaného do obchodního, či obdobného rejstříku této právnické osoby, nebo zmocněnou osobou pověřenou jednat jménem uchazeče ve věci tohoto výběrového řízení; v případě podepsání přihlášky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci (nebo notářsky ověřenou kopii) či jiného platného pověřovacího dokumentu. Přihláška včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce. Přihláška bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Přihláška bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána do jednoho svazku (vyjma dvou originálů smlouvy o ochraně důvěrných informací, které budou zaslány samostatně) a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby přihlášky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče. Všechny listy přihlášky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nesmějí být očíslovány. 14. Předložení dokladů prokazujících kvalifikační předpokladů na uchazeče Uchazeč je povinen prokázat kvalifikační předpoklady ve lhůtě pro podání přihlášky. Uchazeč, který se již zúčastnil v kalendářním roce výběrového řízení u zadavatele a předal zadavateli doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů, není povinen zadavateli předávat opětovně doklady prokazující kvalifikační předpoklady. Ustanovení předchozí věty neplatí, jsou-li doklady předané zadavateli starší 6 měsíců od zadání výběrového řízení nebo došlo-li u uchazeče ke změně v dokladech. Doklady uvedené níže v čl písm. d), a v čl písm. a) a b) jsou předávány zadavateli vždy. Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, bude z účasti na výběrovém řízení vyloučen Uchazeč, který je právnickou osobou, případně fyzickou osobou podnikatelem prokáže následující kvalifikační předpoklady a předloží níže uvedené doklady: a) oprávnění k podnikání (např. živnostenský list nebo koncesní listina), b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, pokud je uchazeč v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci zapsán, c) registrace k DPH nebo čestné prohlášení, že uchazeč k DPH není registrován, - 5 -

6 d) čestné prohlášení uchazeče (vzor je uveden v příloze č. 2), nikoliv starší 14 dnů (předáváno zadavateli vždy), o tom, že - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné insolvenční řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení, - uchazeč není v likvidaci, - osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče nebo všichni členové statutárního orgánu uchazeče, případně vedoucí organizační složky podniku, která podává nabídku a odpovědný zástupce (zástupci) uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu, nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, - odpovědný zástupce (zástupci) uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem tohoto výběrového řízení, - je bezdlužný (má vyrovnané závazky vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám) Uchazeč, který je fyzickou osobou - nepodnikatelem prokáže následující kvalifikační předpoklady a předloží níže uvedené doklady: a) čestné prohlášení (vzor je uveden v příloze č. 3), nikoliv starší 14 dnů o tom (předáváno zadavateli vždy), že uchazeč je: - bezdlužný vůči správě sociálního zabezpečení - bezdlužný vůči finančnímu úřadu - bezdlužný vůči zdravotním pojišťovnám - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné insolvenční řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení, b) výpis z rejstříku trestů (předáváno zadavateli vždy) 15. Lhůta pro podání přihlášek, způsob a místo podávání přihlášek a) Uchazeč doručí zadavateli přihlášku, včetně veškerých příloh podle čl. 12 tohoto zadání výběrového řízení nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášky a to do Přihláška, která bude zadavateli doručena po skončení této lhůty bude zadavatelem odmítnuta a vyřazena z hodnocení a uchazeč bude vyloučen z další účasti na výběrovém řízení. b) Písemné dokumenty budou od uchazečů akceptovány pouze v zalepených obálkách s viditelným označením firmy uchazeče, a heslem 47/2010 Postoupení pohledávek - přihláška k rukám Zuzany Trunečkové v levém horním rohu přední strany obálky, odevzdané buď osobně na adrese Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 v pracovních dnech od 9.00 do hod. na podatelně v 9. patře nebo zaslané doporučeně poštou na adresu Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, došlé nejpozději do Materiály došlé po tomto termínu nebudou otevřeny a budou vyřazeny z výběrového řízení jako neplatné. V případě, že přihláška nebude adresována k rukám Ing. Zuzany Trunečkové, může být uchazeč z výběrového řízení vyřazen

7 16. Nezávaznost pro zadavatele a) Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv nabídku uchazečů v celém rozsahu nebo její část, změnit požadavky nebo zrušit výběrové řízení, uzavřít rámcovou smlouvu s více uchazeči nebo s žádným z nich, aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči či jakýkoliv závazek informovat příslušné uchazeče o důvodu takového rozhodnutí. b) Toto zadání výběrového řízení není závazkem zadavatele k postoupení jakékoliv pohledávky ze strany zadavatele uchazeči. c) Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho přihlášky a nabídky podle tohoto zadání výběrového řízení a zadavatel nebude v žádném případě vázán těmito náklady, bez ohledu na průběh či výsledek výběrového řízení. 17. Práva a výhrady uchazeče a) Informace uchazeče uvedené v přihlášce pokládá zadavatel za důvěrné. Tímto právem však není dotčeno právo zadavatele na uvedení příslušných údajů uvedených v nabídce v záznamu o posouzení nabídek. Důvěrnost údajů poskytnutých uchazečem se nevztahuje na skutečnosti veřejně nebo všeobecné známé. b) Výhrady a připomínky formálního charakteru k podmínkám zadání nebo k zadávací dokumentaci může uchazeč uvést v přihlášce, v níž na příslušnou problematiku reaguje. Uvedené výhrady a připomínky mají pro zadavatele informativní charakter a nevyplývá z nich pro zadavatele žádná povinnost ani závazek. 18. Důvěrnost a vlastnictví a) Veškeré informace sdělené kterémukoliv uchazeči zadavatelem ve spojení s tímto výběrovým řízením podléhají podmínkám zachování důvěrnosti, které ve smlouvě o ochraně důvěrných informací jednotlivý uchazeč jejím podpisem akceptuje. Výjimkou jsou informace všeobecně známé nebo dříve zveřejněné. Vzor smlouvy o ochraně důvěrných informací je přílohou č.4 tohoto zadání výběrového řízení. b) Všechny přihlášky předložené uchazečem zadavateli jsou majetkem zadavatele. 19. Ostatní ustanovení a) Z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování přihlášek uchazečů může zadavatel požádat uchazeče o objasnění či doplnění jejich přihlášek. Požadavky a odpovědi musí být písemné a musí být podány bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě případně stanovené v žádosti o doplnění. b) Zadavatel si vyhrazuje právo jakákoliv svoje rozhodnutí, či žádosti o doplnění informací nezdůvodňovat a ve sdělení důvody svého rozhodnutí neuvádět. c) Přihlášky ani jejich jednotlivé součásti nebudou uchazečům vráceny a budou zadavatelem skartovány. d) Nedodržení požadavků zadání výběrového řízení uchazečem má za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení. e) Uchazeč podpisem přihlášky bere na vědomí, že zaměstnanci zadavatele jsou vázáni při realizaci výběrového řízeni etickým kodexem zadavatele, který je uveřejněn na webové adrese zadavatele:

8 20. Doba platnosti nabídek Platnost nabídek zadaných uchazeči činí 60 kalendářních dní od vyhlášení výsledků obálkové soutěže. V této lhůtě jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, tzn. jsou povinni se zadavatelem uzavřít rámcovou smlouvu podle výsledků obálkové soutěže. 21. Zpětvzetí a změna přihlášky Uchazeč může vzít zpět svoji přihlášku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání přihlášek. Změnu přihlášky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou přihlášku, změnu do ní zapracuje a přihlášku znovu podá ve lhůtě pro podání přihlášek. Po skončení této lhůty nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění přihlášek. 22. Přílohy zadání výběrového řízení Příloha č. 1 přihláška do výběrového řízení Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení pro právnické osoby Příloha č. 3 vzor čestného prohlášení pro fyzické osoby Příloha č. 4 vzor smlouvy o ochraně důvěrných informací Příloha č. 5 vzor rámcových smluv Příloha č. 6 prohlášení banky ze dne 10. května 2010 V Praze, dne Raiffeisenbank a.s. Gabriela Weinlichová Head of Central Procurament Roman Smýkal Sourcing Manager - 8 -

9 Příloha č. 1 přihláška do výběrového řízení Přihláška do výběrového řízení Podáváme tímto přihlášku do výběrového řízení na postoupení pohledávek Raiffeisenbank a.s č. 47/2010 vyhlášeno zadavatelem: Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2051, a akceptujeme podmínky uvedené v zadání tohoto výběrového řízení. Níže uvádíme kontaktní osobu a kontaktní údaje, které zůstanou v platnosti po celou dobu výběrové řízení, přičemž jejich případnou změnu oznámíme zadavateli písemně: Kontaktní osoba (jméno a příjmení) ová adresa Adresa pro doručování tištěné dokumentace Telefon Firma nebo jméno uchazeče Jméno a podpis Jméno a podpis statutárního orgánu uchazeče nebo jím pověřené osoby na základě plné moci - 9 -

10 Příloha č. 2 vzor čestného prohlášení pro právnické osoby Čestné prohlášení Společnost se sídlem : IČ : Jednající : čestně prohlašuje, že: - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné insolvenční řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení, - uchazeč není v likvidaci, - osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče nebo všichni členové statutárního orgánu uchazeče, případně vedoucí organizační složky podniku, která podává nabídku a odpovědný zástupce (zástupci) uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu, nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, - odpovědný zástupce (zástupci) uchazeče ustanovený podle zvláštního právního předpisu nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem tohoto výběrového řízení, - je bezdlužný (má vyrovnané závazky vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám). V, dne Podpis

11 Příloha č. 3 vzor čestného prohlášení pro fyzické osoby Čestné prohlášení Pan/paní s trvalým bydlištěm : rodné číslo: čestně prohlašuje, že je : - bezdlužný/á vůči správě sociálního zabezpečení - bezdlužný/á vůči finančnímu úřadu - bezdlužný/á vůči zdravotním pojišťovnám - na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo jiné insolvenční řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo se nenachází v žádné fázi insolvenčního řízení, V, dne Podpis

Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s.

Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s. 1. Zadavatel Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v OR u MS Praha, oddíl B, vložka 2051, zastoupena pro účely výběrového řízení: 2. Typ výběrového řízení

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Vyhlášení výběrového řízení 1 Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11,

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více