Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři"

Transkript

1 4/únor/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 27. února 2004 Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací Èeskolipská radnice pøipravuje vyhlášení konkurzních øízení na øeditele 18 pøíspìvkových organizací zøizovaných mìstem Èeská Lípa. Jak pøipomíná místostarostka Hana Moudrá, pøevážnou vìtšinu pøíspìvkových organizací tvoøí školská zaøízení a uspoøádání konkurzù vychází ze schválených zásad rady mìsta pro øízení tìchto organizací. V zásadách, které Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila vloni v kvìtnu, jsou ve vztahu k pøíspìvkovým organizacím zøizovaných mìstem Èeská Lípa jasnì vymezené role zastupitelstva, rady, zpùsoby vìcného i odborného øízení, kontrolní mechanizmy, tvorba rozpoètu atp. V jednom z èlánkù je tak zakotveno ustanovení, z nìhož vyplývá, že po uplynutí doby pìti led od jmenování do funkce øeditele pøíspìvkové organizace vyhlašuje rada mìsta nové výbìrové øízení na obsazení tohoto funkèního místa. Ve vztahu ke školským zaøízením bylo podle místostarostky toto ustanovení do zásad zakotveno pøedevším jako reflexe chystaných zásadních zmìn v oblasti pøedškolního a základního vzdìlávání a výchovy. Moderní škola potřebuje Víme, že zavádìní moderní způsoby vedení nových vzdìlávacích a výchovných programù je teprve ve fázi ovìøování. Jedním z hlavních oèekávaných cílù je vnést do vzdìlávání moderní prvky souèasného života, což vyžaduje nejenom týmovou práci uèitelù a úzkou souèinnost školy s rodièi, ale samozøejmì také silnou osobnost øeditele. Právì od øeditelù pak bude tvorba nových vzdìlávacích dokumentù vyžadovat, aby svou práci dìlali s jasnou vizí. Byli bychom proto rádi, kdyby souèasní øeditelé vnímali vyhlášení konkurzù pøedevším jako výzvu k pøedstavení vlastní koncepce, kde už budou zobrazeny také požadované zmìny. dokonèení na str. 2 Návštěvníky šestého ročníku Reprezentačního plesu města České Lípy vítali v předsálí KD Crystal starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Mezi hosty byla také delegace z Norska, kterou překvapilo, že radnice každoročně pořádá ples a že se na něm baví zástupci všech generací. (Více o plese v příštím vydání MN.) Starostovy starosti Pøíjemnou a milou událostí èíslo jedna se pro mne v uplynulých ètrnácti dnech stal Reprezentaèní ples mìsta Èeská Lípa, který jsme poøádali v pátek 20. února v KD Crystal. Role poøadatele se zhostilo mìsto již po šesté a jak se zdá, mìstský ples se tìší stále vìtší oblibì. Dokladem byly jak vyprodané vstupenky týden pøed konáním letošního roèníku, tak bezprostøední reakce návštìvníkù. Mnì osobnì se líbily nejenom dámy v nádherných róbách, ale i program, pøi nìmž jsme se dobøe bavili, hezky vyzdobený sál a novì otevøený bar. Všem, kteøí se podíleli na pøípravì tohoto hezkého veèera, proto dìkuji. Dobrý dojem udìlal také na naše zahranièní hosty z Norska, kde, jak nám prozradili, pojem plesová sezóna vùbec neznají. Hlavním dùvodem únorové návštìvy norské delegace však nebyl ples, ale další etapa spolupráce mezi Èeskou Lípou a mìstem Molde, kterou v kvìtnu odstartuje vstup Èeské republiky do Evropského spoleèenství. O tom, jakým smìrem se bude naše partnerství ubírat v letech 2004 až 2009 jsme jednali v sobotu, kdy jsme pøedstavitele mìsta Molde seznámili s našimi návrhy projektù, které bychom mohli spoleènì zrealizovat v rámci programu Evropského hospodáøského prostoru. Z prvotní reakce je zøejmé, že velké podpoøe se z norské strany budou tìšit tzv. mìkké projekty, což jsou programy zamìøené na výmìnu zkušeností v rùzných sférách. Mimoøádnì vstøícnou odezvu jsme zaznamenali napøíklad na pøipravovaný projekt Domu pro matky v nouzi, který bychom rádi zprovoznili v bývalé ubytovnì Vagónky, a na projekt Optimalizace systému mìstské dopravy v souladu s trendy udržitelného rozvoje. Vìøím proto, že se naši letitou spolupráci s Molde podaøí do budoucna rozšíøit. Také vìøím, že Telecom bude akceptovat pøipomínky k novì vydanému telefonnímu seznamu, který je podle veøejnosti nepøehledný, že brzy odstraní visící kabely hyzdící naše mìsto a zajistí i dostatek telefonních karet, aby telefonní budky nebyly pouze pro okrasu. A že se nám v právì probíhající soutìži podaøí vybrat obstaravatelskou firmu na svoz a likvidaci odpadu a pøedevším že brzy pøijde jaro, na které se už moc tìším. Pøíjemný zbytek zimy vám pøeje Petr SKOKAN, starosta mìsta V letošním roce dosáhnou Mìstské noviny, které od poloviny roku 2000 vydává mìsto Èeská Lípa, již svého 1,5 miliontého výtisku. Je to èíslo natolik úctyhodné, že jsme se u této pøíležitosti rozhodli pozmìnit grafickou tváø našeho mìstského ètrnáctideníku. Není to však jediné, co pro Vás pøipravujeme. Už na jaøe Vážení čtenáři bychom chtìli odstartovat také ètenáøskou soutìž a deset vylosovaných autorù správných odpovìdí odmìnit. Doufáme, že noviny do každé rodiny vám tak pøinesou nejenom nezbytné a potøebné informace vztahující se ke každodennímu životu a dìní v našem mìstì, ale nabídnou vám také trochu zábavy. Další vydání MN je Uzávìrka je 10.2.

2 MÌSTSKÉ NOVINY První volby europoslanců V letošním roce nás èekají první volby do Evropského parlamentu, kam si obèané Èeské republiky zvolí 24 europoslancù. Oproti volbám do zastupitelských orgánù ÈR budou tyto volby zvláštní pøedevším tím, že výsledky se zaènou zpracovávat až v okamžiku, kdy se uzavøe poslední volební místnost v rámci celé Evropské unie. 1) Prùbìh a organizaci voleb do EP upravuje na území ÈR zákon è. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù. 2) Uskuteèní se ve dnech 11. a 12. èervna. V pátek 11. èervna budou volební místnosti otevøeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. èervna od 8 do 14 hodin. Sèítání hlasovacích lístkù zaène pravdìpodobnì až v nedìli 13. èervna a zpracování výsledkù v okrsku lze pøedpokládat v ranních hodinách v pondìlí 14. èervna. 3) Právo být volen má každý obèan, který dovršil 21 let a je nejménì 45 dnù pøed volbami v evidenci obyvatel ÈR. 4) Právo volit na území ÈR má každý obèan Èeské republiky za pøedpokladu, že nejpozdìji druhý den voleb dosáhl 18 let a nevznikla u nìj pøekážka ve výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z dùvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm). 5) Podmínkou výkonu volebního práva je zápis státního obèana ÈR do seznamu volièù pro volby do EP. Vychází ze stálého seznamu volièù a v pøípadì obèanù s trvalým pobytem v Èeské Lípì vede a aktualizuje tento seznam Mìstský úøad È. Lípa. Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožòuje dopsání volièe do vý- Vìøím, že se do konkurzù pøihlásí souèasní øeditelé a zároveò ale oèekáváme, že se jich jako výzvy chopí i sami uèitelé. Konkurzy probìhnou na všech pøíspìvkových organizacích, jejichž øeditelé letos, nebo již v minulosti, dovršili zmínìné pìtileté funkèní období. Všechna zaøízení, kde probìhnou, jsem už osobnì navštívila. Jednak abych podìkovala za dosavadní práci souèasným øeditelùm a zároveò abych všem pracovníkùm zøedokonèení ze str. 1 Volby do Evropského parlamentu budou 11. a 12. června pisu ze seznamu volièù pro volby do EP v prùbìhu voleb pøímo ve volební místnosti, bylo by úèelné, aby si volièi v pøípadì svých pochybností ovìøili svùj zápis ve stálém seznamu volièù a to nejpozdìji do 12. kvìtna. 6) O zápis do seznamu volièù pro volby do EP mùže požádat také obèan jiného èlenského státu EU a to nejpozdìji do (do 16 hodin). Avšak za pøedpokladu, že se jedná o volièe, který má právo volit, tj. který alespoò druhý den voleb dovrší vìku 18 let a po dobu nejménì 45 dnù pøede dnem voleb je veden v evidenci obyvatel. 7) Èeskolipští volièi budou jako tradiènì volit podle adresy svého trvalého bydlištì v 46 okrscích. 8) Pokud voliè hlasuje na volièský prùkaz, mùže hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území ÈR. 9) Volièský prùkaz vydává volièi obecní úøad, kde je voliè zapsán v seznamu volièù pro volby do EP. Vydán je tehdy, nebude-li obèan moci, nebo nehodlá-li volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Obèan o tento prùkaz mùže požádat nejpozdìji do 27. kvìtna a to písemným podáním opatøeným ovìøeným podpisem volièe. Jestliže se žadatel dostaví osobnì, úøední ovìøení není tøeba. 10) Hlasovací lístky s kandidáty jednotlivých volebních stran budou dodány všem volièùm nejpozdìji tøi dny pøed konáním voleb. Voliè hlasuje tak, že do úøední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží 1 hlasovací lístek, na kterém mùže zakroužkováním poøadového èísla nejvýše u 2 kandidátù uvedených na témže hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dává pøednost. telnì a jasnì objasnila dùvody a cíle tohoto opatøení, které považuji za hozenou rukavici. Konkurzy jsou záležitostí veøejnou a otevøenou a doufám, že tuto šanci využije co nejvíce pedagogù. Vlastní organizace konkurzù vychází z vyhlášky ministerstva školství o kunkurzních øízeních. Stanoví i zpùsob sestavování výbìrových komisí. Kromì zøizovatele se tak na výbìru øeditelù škol budou podílet zástupci Èeské školní inspekce, krajského úøadu a škol. (ema) Návštěva z Budyšína Na první oficiální návštìvu pøicestovala ve ètvrtek 12. února na èeskolipskou radnici dvouèlenná delegace z Budyšína (Bautzenu), aby se zástupci Èeské Lípy jednala o pøípadné spolupráci mezi obìma mìsty. Naši nìmeètí hosté zavítali do Èeské Lípy na pozvání èeskolipského starosty Petra Skokana, který se pøed èasem obrátil na budyšínskou radnici s nabídkou možného partnerství, nebo obì mìsta leží v euroregionu Nisa a do budoucna by se mohla spolupodílet na rùzných projektech podporujících pøíhranièní spolupráci, pøipomíná místostarostka Hana Moudrá, která spolu s místostarostou Jiøím Pazourkem delegaci pøijala. Wolfganga Zettwitze a Eckeharda Oswalda, zabývající se na Mìstském úøadì v Budyšínì hospodáøským rozvojem a cestovním ruchem, jsme seznámili s naší pøedstavou partnerství, jehož hlavním cílem by byla podpora spolupráce mezi spolky, školami a dalšími subjekty. Ve zkratce jsme jim pøedstavili i ètyøi projekty, které v rámci programu PHARE pøipravujeme už na letošní rok. Jedná se pøedevším o vydání è. 4, únor 2004 Nový majitel bytů na Severu Českolipský starosta Petr Skokan pozval na radnici Zbyňka Michala, zástupce firmy Best Properities North, která v lednu vydražila 1700 bytů na českolipských sídlištích Sever a Kopeček. Zajímá mě, jaké jsou záměry této společnosti s vydraženými nájemními byty, kde žijí stovky českolipských obyvatel, vysvětluje starosta. Podle Z. Michala by se změna majitele neměla nájemníků nikterak dotknout a nic převratného pro ně prakticky nepředstavuje. Jak dále zdůraznil, byty budou obhospodařovat s péčí řádného hospodáře, tak jak jim ukládá zákon. V současné době ve spolupráci se správcem konkurzní podstaty firmy Ralsko vydražený bytový fond přebírají a mapují jeho konkrétní stavebně technický stav. (ema) informaèního materiálu pro turisty, jehož souèástí bude také cykloturistická mapa, tipy na výlet a údaje o turistických zajímavostech Èeskolipska. Dále to jsou webové stránky zamìøené rovnìž na cestovní ruch, kde bychom chtìli prezentovat i všechna naše partnerská mìsta. Tøetím projektem je výstava fotografií zachycující vývoj Èeské Lípy v posledních patnácti letech a ètvrtý projekt se týká studie turistického rozvoje v okolí dubických rybníkù vèetnì zøízení nové turistické ubytovny, vypoèítává Hana Moudrá a konstatuje, že zástupcùm Budyšína se nabídka velice líbila. Už proto, že byla zcela konkrétní a mohli by na projektech participovat. Zároveò se ale netajili tím, že již nìkolik let spolupracují s Jabloncem n. Nisou. Zjiš ují však, že mìsta Jablonec a Budyšín jsou natolik odlišná, že se nabídky Èeské Lípy nezøíkají., ale právì naopak. S ohledem na vstup ÈR do EU v ní vidí perspektivní šanci pro obì strany. Napøíklad v již zmínìném cestovním ruchu nebo v jazykových studentských výmìnách, uzavírá místostarostka. (ema) 2

3 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje V KD Crystal je nový bar Premiérou pro nově otevřený bar v Kulturním domě Crystal se stal šestý Reprezentační ples města Česká Lípa. Byl vybudován v předsálí velkého sálu, kde si na absenci baru návštěvníci různých společenských a kulturních akcí často posteskli. Interiér nového baru s kapacitou pro cca 60 lidí realizoval ing. Zdeněk Bříza a jeho vybudování, včetně revizí a úprav napojení na EL. a ZTI přišlo město na 1,3 mil. korun. S realizací jsme začali už koncem loňského roku, kdy jsme na tuto akci přesunuli prostředky ušetřené z rozpočtu našeho odboru pro rok 2003, upřesňuje vedoucí odboru rozvoje města ing. arch. Vladimír Lavrík. Martin Prokeš, ředitel příspěvkové organizace KD Crystal, k tomu dodává: Provozní doba baru bude vázána na programovou nabídku našeho zařízení a uvažujeme, že některé komornější pořady typu džezových večerů by se mohly přesunout přímo do baru. S tím, že by tu byl zaveden běžný provoz, KD zatím nepočítá. (ema) Staronová budoucnost Nemocnice Pod Holým vrchem Otázku pøevodu Nemocnice Pod Holým vrchem sloužící jako léèebna dlouhodobì nemocných na mìsto Èeská Lípa otevøel na lednovém zasedání èeskolipských zastupitelù klub KSÈM. Reagoval tak na probíhající jednání Krajského úøadu Libereckého kraje, který se zaèal zabývat možností slouèení tohoto zdravotnického zaøízení s èeskolipskou nemocnicí s poliklinikou. Klub proto vystoupil s návrhem, aby mìsto deklarovalo, že má o nemocnici zájem a do budoucna se v nìm hodlá zhostit role zøizovatele LDN. Vzhledem k tomu, že o budoucnosti nemocnice, jejímž zøizovatelem je v tuto chvíli právì Krajský úøad Libereckého kraje, už tøi mìsíce jednáme jak s krajem tak øeditelem NsP, požádala jsem zastupitele, aby se svým koneèným stanoviskem poèkali, vysvìtluje místostarostka Hana Moudrá. Už 26. února nás totiž èeká další kolo jednání, na kterém jsme se dohodli s krajem. Uskuteèní se Zastupitelé budou znovu jednat o převodu zařízení do vlastnictví města v Èeské Lípì a kromì zástupcù mìsta a krajského úøadu by se ho mìli zúèastnit také pøedstavitelé obou zdravotnických zaøízení. Na lednovém zasedání se proto zastupitelé usnesli na ustavení pracovní skupiny, která pøipraví podklady pro zmínìné jednání. Jak prozrazuje místostarostka, pracovní skupina složená z radního Václava Svatka (KSÈM), zastupitelù Karla Schwarzbacha (ÈSSD), Petra Pokorného (Nezávislí), Bc. Evy Stehlíkové (ODS), místostarostky Hany Moudré (ODS) a senátora Karla Tejnory (ODS), se pak na své schùzce 9. února zabývala stanoviskem, se kterým 26. února zástupci mìsta vystoupí. Dohodli jsme se, že chceme, aby zaøízení Pod Holým vrchem bylo i nadále využíváno pro zdravotnì sociální úèely. Na bøeznovém zasedání èeskolipských zastupitelù by potom ze strany mìsta mìlo zaznít jasné stanovisko, zda bude žádat o pøevod zøizovatelské funkce èi nikoliv. (ema) mìstská policie Za aktivního pøispìní všímavých obèanù byli hlídkou mìstské policie v souèinnosti s Policií ÈR zadrženi dva pachatelé, kteøí pøi svém øádìní rozbili nìkolik sklenìných výplní v ulici Sokolské v Èeské Lípì. Výtržníky se díky obèanùm podaøilo zadržet zhruba po 200 metrech od místa èinu a vzhledem k jejich aktivnímu odporu museli policisté pøi jejich zadržení použít donucovací prostøedky. Jedním z nich je teprve šestnáctiletý mladík, u kterého se zdaleka nejednalo o první spáchanou trestnou èinnost. Pøípad pøevzala k trestnímu stíhání republiková policie. Kamerový systém mìsta Èeská Lípa slavil další úspìch. Necelých 48 hodin trvalo, než byl díky kamerovému záznamu dopaden dvacetiletý pachatel z Èeské Lípy, který v ranních hodinách dne 3.2. spáchal loupežné pøepadení v blízkosti OD Andy. Pohybu pachatele stejného popisu si totiž v noèní dobì všiml pracovník monitorujícího støediska a o jeho výskytu vyrozumìl kriminální policii. Ta pak pachatele po vyhodnocení záznamù v centru mìsta zadržela. zajímavost Nákupní centrum nepotravinového charakteru si v Èeské Lípì hodlá zøídit firma OBI. Vyplynulo to z vyjádøení ing. Miloše Buøila, zástupce pražské spoleènosti ESLOT, která o tomto investièním zámìru jedná s èeskolipskou radnicí. Rádi bychom toto nákupní centrum vybudovali na sídlišti Špièák podél silnice I/9 naproti Hypernovì. Mìstu, od kterého chceme odkoupit menší èást pozemku potøebného k této výstavbì, se nabízí pomoc, že v této lokalitì budou zároveò pøipravené inženýrské sítì a dopravní napojení vè. stavby obslužní komunikace pro plánovanou bytovou a komerèní výstavbu. Uvidíme, jak mìsto na pøipravovaný investièní zámìr zareaguje, dodal ing. Buøil. (red) web mìsta Web mìsta za zhruba rok svého fungování brzo dosáhne 500 tisíc zobrazených stránek. K tomuto kulatému výroèí, které je na mìstské internetové stránky úctyhodné, nabídne svým uživatelùm novou službu - bezplatné zveøejnìní osobní inzerce. Ta by mìla být dalším krokem na cestì k vytvoøení informaèního a komunikaèního portálu pro obèany mìsta a nejen pro nì. Uživatelùm tak nabízí vedle aktuálního zpravodajství také napø. pravidelné zasílání aktualit, on-line rozhovory se starostou, informace o možnostech èerpání dotací vypisovaných ministerstvy ÈR a EU zájmovými sdruženími èi neziskovými organizacemi a informace pro investory. /www.mucl.cz/ pøipomínáme Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad. Ten za první pololetí letošního roku (pøípadnì za celý rok) musíte uhradit do 25. bøezna. Výše poplatku pro rok 2004 èiní 492 Kè/osobu. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 Komunikace a inženýrské sítě v Dolní Libchavě Po plynovodu a splaškové kanalizaci èekají Dolní Libchavu další dvì významné investice. Dokonèení inženýrských sítí, na které jsou v letošním rozpoètu mìsta vyèlenìny 3 mil. korun a následná generální oprava místních komunikací (7 mil. korun). V souèasné dobì se zpracovává projektová dokumentace na úpravu komunikací vèetnì jejich odvodnìní. Tyto úpravy by mìly být realizovány v prùbìhu roku 2004 po ukonèení pokládek kabelù SèE a veøejného osvìtlení a po doplnìní chybìjících èástí kanalizaèního, plynovodního a vodovodního øadu, zdùrazòuje vedoucí investièního oddìlení Jolana Nebøenská. Proè k odvodnìní komunikací nedošlo v minulosti stavbou splaškové kanalizace, což je jeden z èastých dotazù obèanù Dolní Libchavy? Protože splašková kanalizace byla v souladu s naøízením bývalého okresního úøadu budována výhradnì pro splaškové vody a nikoli pro vody deš ové. Ty z technických dùvodù nelze v Dolní Libchavì likvidovat zaústìním do splaškové kanalizace a následnì je odvádìt na èistírnu odpadních vod. Odvodnìní komunikací musí být souèástí projektovaných úprav místních komunikací. Nyní budou proto vybudovány nové lokální svo- dy deš ových vod do Šporky a v nìkterých pøípadech dojde ke zprovoznìní stávajících nefunkèních deš ových svodù. Stejnì tak zde nebylo možné v jediném roce zrealizovat veškeré podzemní práce a na to navazující opravu komunikací. Chápu, že rozkopané ulice jsou nepøíjemné, ale pøi realizaci je nezbytné zajistit pøístup všech Komunikace budou nejenom opraveny, ale také odvodněny Co trápí starosty z Českolipska? V kongresovém sále hotelu Olympia v České Lípě se ve čtvrtek 5. února uskutečnilo setkání představitelů měst a obcí v působnosti MěÚ Česká Lípa a MěÚ Nový Bor. Setkání uspořádali Petr Skokan, starosta České Lípy a Ivan Lacko, starosta Nového Boru a od zrušení Okresního úřadu v České Lípě to bylo poprvé, kdy se takto sešli představitelé měst a obcí z celého českolipského okresu. Program jsme koncipováli tak, abychom prodiskutovali záležitosti, které nás společně zajímají, vysvětluje starosta Petr Skokan a zároveň tím zdůvodňuje volbu přizvaných hostů. Jedním z nich byl Ing. Miroslav Vacek, nový ředitel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, který přítomné obeznámil se současnou situací tohoto zdravotnického zařízení a s konsolidačními kroky, jež podniká pro to, aby zadlužená nemocnice začala prosperovat. Hodně se diskutovalo také o bezpečnostní situaci na Českolipsku, neboť dalším hostem byl zástupce ředitele Okresního ředitelství Policie ČR kpt. Václav Hýsek. Z jeho vystoupení vyplynulo, že Českolipsko patří k jedněm z mála okresů v ČR, kde vloni došlo k nárůstu trestné činnosti. Ačkoliv je produktivita práce českolipských policistů podle kpt. Hýska hodnocena nadřízenými velmi kladně a oproti roku 2002 se vloni zvýšila i objasněnost případů, je to právě nárůst kriminality, který starosty trápí. Požadavek, aby byl na Českolipsku tabulkově navýšen počet policistů v přímém výkonu služby, však označil za nereálný zejména kvůli nedostatku finančních prostředků. K dalším tématům patřila připravovaná legislativa, o té se starosty diskutovala PhDr. Dana Janečková z odboru pro místní správu ministerstva vnitra. Od projektové manažerky MěÚ Česká Lípa se pak dozvěděli o možnostech financování projektů, do kterých se obce mohou zapojit. (ema) provádìcích firem ke staveništi a zároveò pøístup obèanù k jejich domùm. To pøi šíøkových pomìrech komunikací v Dolní Libchavì není možné. Zároveò zajištìní financování všech investic rùznými investory v tomtéž období je vìc velmi obtížná, ale pøesto došlo k urèitým dohodám. V dané souvislosti pøipomíná, že pokládka kabelù nízkého napìtí (NN) není investicí mìsta Èeská Lípa, ale Severoèeské energetiky a.s., která vyšla mìstu Èeská Lípa maximálnì vstøíc, když ji zaøadila do svého rozpoètu na rok 2004 a v minulém roce pøipravila projektovou dokumentaci. Ani chybìjící èásti kanalizaèních a plynovodních øadù, resp. pøípojek k tìmto øadùm, nebylo možno vyøešit v rámci loòské stavby, protože tyto èásti je nutné projednat v samostatném územním a stavebním øízení a ta jsou technicky a tím pádem i èasovì opìt velmi nároèná. Uvedené skuteènosti jsou pak hlavním dùvodem, proè se muselo poèkat i se závìreènou opravou komunikací. Rekonstrukce komunikací bude øešit uspoøádání komunikací výškovì i šíøkovì podle místních podmínek a podle podmínek tzv. prostorové normy pro uložení inženýrských sítí v komunikacích. Proto v nìkterých místech dojde ke snížení a v nìkterých místech ke zvýšení vozovky. V žádném pøípadì nemùže být tímto zpùsobem vyøešeno podmáèení neizolovaných domkù osazených nyní výraznì pod komunikací. Pøípady, kdy deš ová voda z pozemku souseda stéká na okolní pozemky, mohou být po realizaci deš ové kanalizace vyøešeny pouze zaústìním okapních svodù do této kanalizace. Toto øešení však pøedpokládá, že majitelé objektù provedou napojení svodù do kanalizace na vlastní náklady, protože se jedná o odvodnìní soukromých pozemkù, které nelze hradit z veøejných finanèních prostøedkù. Odpovìdnost za pøípadné škody zpùsobené nevyøešeným odvedením deš ových vod ze støechy objektu leží na vlastníkovi objektu, nikoliv na obci. (ema) mikroregion Peklo Mikroregion Peklo hledá externího spolupracovníka Od ledna je mìsto Èeská Lípa èlenem mikroregionu Peklo, který v roce 2000 založily obce Holany, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stvolínky a Zahrádky. Zástupce mìsta Èeská Lípa se proto zúèastnil také prvního letošního zasedání výboru mikroregionu. Uskuteènilo se 5. února a jak prozrazuje èeskolipský starosta Petr Skokan, hlavním tématem byly úkoly pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že prvotním posláním sdružení je prosazování a koordinace našich spoleèných cílù a zámìrù v návaznosti na rozvoj regionu, dospìl výbor k závìru, že mikroregion potøebuje externího spolupracovníka na pozici poradce. Ten by se mìl systematicky vìnovat vyhledávání možností financování projektù z rùzných dotaèních programù, aktualizaci plánu rozvoje celého mikroregionu, starat se o jeho propagaci a koordinovat naši spolupráci. Na externistu již Peklo vyhlásilo výbìrové øízení a uchazeèi se mohou se svými dotazy obracet na starostku Sosnové, Vlastu Pátkovou. Do budoucna se pak pøedpokládá, že poradce by pøi své èinnosti úzce spolupracoval také s èeskolipskou euromanažerkou, která se obdobné problematice vìnuje na èeskolipském MÚ. Jedním z tak trochu specifických výbìrových pøedpokladù je, aby mìl pøípadný uchazeè také osobní vztah k našemu regionu, podotýká èeskolipský starosta a vyzývá všechny zájemce o tuto zajímavou práci, aby se do 19. bøezna pøihlásili na Obecním úøadì v Sosnové. (ema) 4

5 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Dotace pro neziskový sektor V tìchto dnech konèí v ÈR letošní kampaò Tøicet dnù pro neziskový sektor každoroènì upozoròující veøejnost na nezastupitelnou úlohu nestátních neziskových organizací. Do jaké míry ovlivní budoucí život neziskovek, respektive jejich živobytí, nadcházející vstup ÈR do Evropského spoleèenství, o tom jsme si povídali s Petrou Musilovou, manažerkou projektù mìsta Èeská Lípa. Jednou z èasto zdùrazòovaných výhod, kterou nám má èlenství pøinést, bude možnost èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù. Ráda bych proto zdùraznila, že tato možnost se nebude týkat pouze obcí èi podnikatelských subjektù ale i nestátních neziskových organizací. Jedním z programù, kam se budou moci zapojit do aktivního èerpání prostøedkù, je Spoleèný regionální operaèní program (SROP). Spektrum aktivit, které z nìj budou podporovány, je pomìrnì široké. SROP je rozdìlen celkem do pìti velkých tematických oblastí, tzv. priorit a v rámci nich Jednou z významných akcí právì probíhající celostátní kampanì 30 dní pro neziskový sektor je ètvrtý roèník Sociální ceny Tilia, vyhlašované Èeskou spoleèností pomoci dìtem Tilia. Jejím cílem je veøejné morální ocenìní obèanù regionu Èeskolipska a Novoborska, kteøí dlouhodobì pøíkladnì, obìtavì a nezištnì pomáhají a prospívají sociálnì, zdravotnì èi jinak znevýhodnìným spoluobèanùm. Jde o hrdiny všedních dní, kteøí svojí obìtavostí obohacují náš život. Záštitu nad Sociální cenou Tilia 2003 pøevzali Ing. Eva Bartoòová, místohejtmanka Libereckého kraje, Petr Skokan, starosta Èeské Lípy, a Ivan Lacko, starosta Nového Boru. Nominaèní komise, složená z pøedních odborníkù pùsobících v sociální oblasti ve státním, samosprávném a neziskovém sektoru, èinná pod pøedsednictvím Hany Moudré, místostarostky Èeské Lípy, rozhodnì nemìla snadnou práci. Všech deset nominovaných si vskutku zaslouží oznaèení osobnosti dobré vùle. Nominováni byli: Regina Holubáøová, øeditelka Domu s peèovatelskou službou a Domácí péèe Home Care v Mimoni, Bc. Ilona Hummelová, vedoucí Ústavu sociální péèe Centrum nadìje Nadace EURONISA vyhlásila veøejné kolo rozdìlování nadaèních pøíspìvkù z výnosù NIF, benefièních akcí a darù sponzorù. Podporovány budou projekty v oblastech: sociální a zdravotní, kulturní a vzdìlávací. Podrobné podmínky, formuláø žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EU- RONISA, Rumjancevova 3, Liberec 1 nebo na internetových stránkách: Uzávìrka pøijímání žádostí je 26. dubna 2004 do jsou formulovány užší okruhy èinností, tzv. opatøení. Kromì výètu aktivit obsahuje každé opatøení i velmi dùležitou informaci o tom, kdo mùže být pøedkladatelem projektu (tzv. koneèný pøíjemce nebo koneèný uživatel), jak velké projekty mohou být pøedkládány a jakou míru finanèní Jak připravit projekty pro finanční podporu z fondů Evropské unie podpory lze oèekávat. Jak vysokou podporu svých aktivit mohou právì neziskové organizace oèekávat? Konkrétní èástku vám samozøejmì nesdìlím, ale ze strukturálních fondù EU mùže koneèný uživatel obdržet až 75% z pøijatelných nákladù projektu. Od kdy budou moci neziskové organizace pøedkládat své projekty a žádat podporu? Cena osobnostem dobré vůle v Èeské Lípì, PaedDr. Emil Hurcík, pedagog-etoped, externí spolupracovník Úøadu práce v Èeské Lípì, Marie Kapalínová, sociální pracovnice oddìlení sociálnì-právní ochrany Mìstského úøadu v Èeské Lípì, Karla Kubátová, èlenka místní organizace Svazu tìlesnì postižených v Èeské Lípì, Milada Sedláèková, pøedsedkynì klubu onkologických pacientù Èeskolipská VESNA, Libuše Solíková, pøedsedkynì místní organizace Èerveného køíže v Kamenickém Šenovì, Jaroslava Tøísková, peèovatelka Domácí péèe Home Care v Mimoni, nositelka titulu Zasloužilá peèovatelka, Mgr. Jitka Vlková, jednatelka Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým v Èeské Lípì, a PhDr. Zdeòka Zahrádková, aktivistka Centra pro zdravotnì postižené Libereckého kraje, nositelka èestné Sociální ceny Tilia. Dìjištìm slavnostního vyhlášení a pøedání cen se v úterý 24. února (po uzávìrce MN) stala èeskolipská restaurace Nebe, kde dvì z nominovaných osobností pøevzali cenu z autorské dílny Jany Glaserové. Souèasnì byly pøedány èestné ceny. Jména ocenìných osobností pøineseme v pøíštím vydání MN. Mgr. Lubomír ŠÁDEK pøedseda ÈSPD Tilia Nadační příspěvky nadace Euronisa 16 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území Èeské republiky a zároveò pùsobící v Euroregionu Nisa.Vylouèeny jsou politická hnutí èi strany a fyzické osoby. Doporuèujeme žadatelùm, aby návrh projektu konzultovali ještì pøed podáním žádosti s Lydií Halamovou (telefon: nebo více informací kontaktujte: Petr Dušák P. R. manažer , , Spoleèný regionální operaèní program se nyní nachází ve fázi, kdy byl v Bruselu schválen základní programový dokument, ve kterém jsou specifikovány podporované aktivity, subjekty, které mohou být koneènými pøíjemci èi uživateli, finanèní alokace na jednotlivé priority, výsledky, kterých má být v období dosaženo a v neposlední øadì i systém, kterým bude celý program realizován. Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR ve spolupráci s krajskými úøady, Centrem pro regionální rozvoj a dalšími partnery nyní dopracovává pøesná pravidla, pomocí kterých budou nositelé projektového zámìru moci dopracovat projekt do finální podoby a požádat na nìj finanèní podporu. Pøestože dnes tato pravidla ještì nejsou známa, je možné, a dokonce si troufám tvrdit, že i potøebné, zaèít projektový zámìr zpracovávat a vytváøet si tak podmínky pro budoucí úspìšnou žádost. Již nyní je možné projekty konzultovat a tím eliminovat možná rizika neúspìchu a zklamání. Místem, kde se tak mùže dít je napøíklad KÚ LBC kraje - odbor rozvoje kraje. Úplné znìní dokumentu i programového dodatku lze najít na V pøípadì zájmu o podrobnìjší informace týkající se programu SRPO se mohou neziskové organizace obrátit pøímo na Petru Musilovou, tel.: , fax: , (red) Líbí se nám příbramský model Pozvání k diskusi se èleny èeskolipského klubu dùchodcù pøijali v pondìlí 16. února starosta Èeské Lípy Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Problémy, postøehy a námìty, o kterých jsme s našimi seniory mluvili, vycházejí z každodenního života obèanù tohoto mìsta. Nejpalèivìjším tématem jsou psi a úhrada poplatkù za nì vèetnì jejich pøípadného vymáhání. Možným øešením, o kterém jsme shodou okolností už jednali na poradì vedení mìsta, by mohlo být zavedení tzv. pøíbramského modelu. Ten využívá reflexní štítky, které se pøipevní na známku a pro každý rok mají odlišnou barvu. Obèanùm jsou vydávány na základì zaplacení poplatkù, takže je na první pohled nejen patrné, zda má dotyèný svého psa pøihlášeného ale zároveò, zda také mìstu uhradil poplatek za pøíslušný rok. V této souvislosti jsme diskutovali také o poplatku za odpad a pøedevším jeho vymáhání od neplatièù. To má, stejnì jako ostatní pohledávky vùèi mìstu na starosti novì zøízení oddìlení vymáhání pohledávek, které jsme zøídili právì proto, aby neplatièù bylo co nejménì, konstatuje starosta. Senioøi vystoupili také s øadou návrhù a pøipomínek týkajících se napø. údržby komunikací a chodníkù èi provozu MHD. Na pøíští setkání pøedstavitelù mìsta se seniory bude proto pøizván také vedoucí odboru dopravy František Ondøej. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1973) Budoucnost patrnì urèí dobu kolem roku 1973 za historické rozmezí ve vývoji mìsta. Vznikem a rozmachem sídlištì soubornì nazývaného Špièák se prudce zlomil demografický vývoj Èeské Lípy. Mìsto v prùbìhu nìkolika málo let zdvojnásobilo poèet obyvatel. Z necelých se stalo støediskem se lidmi. O dva roky pozdìji byla v muzeu vystavena problémová mapa Èeské Lípy a okolí, která naznaèila, že v 80. letech vyrostou další sídlištì v podobì satelitních mìst a aglomerace bude mít až obyvatel. Prognózy se opíraly o možnosti obrovského rozmachu tìžby a zpracování uranu a v návaznosti s tím byla plánovaná další industrializace. Ve druhé polovinì sedmdesátých let se zájem o uran u hlavního odbìratele SSSR snižoval a dle tehdejší politické situace nebyla pro nás tato surovina volnì obchodovatelná. Nové sídlištì kapacitnì nedostaèovalo, a proto se nìkolikrát za- huš ovalo novými bytovými stavbami uvnitø areálu. Smìlým plánem bylo po pomìrnì skromných sídlištích Støelnice a Sever vytvoøit opravdové velkomìsto stavbou sídlištì Lada. Tím by se mìsto pøiblížilo k rychle se rozvíjejícímu Novému Boru. V situaci osmdesátých let již tento vývoj velkoryseji kupøedu nedošel. Neustále narùstalo zaostávání obèanské vybavenosti za poètem postavených bytù. Nedostatky, až kritické se projevovaly v obchodní síti, poètu sportoviš, v pøíležitostech ke kulturnímu životu. Obraz mìsta se mìnil také tím, že se tu hovoøilo všemi jazyky tehdejšího Èeskoslovenska. Není málo tìch, kteøí sem pøišli tøeba až z východního Slovenska. Pøetìžko se v podmínkách pozdního socializmu øešila otázka vytvoøení nìjaké vhodné formy obèanské spoleènosti. Kolem roku 1973 vznikaly v nové podobì sbory pro obèanské záležitosti a vìnovaly se vítání obèánkù, svatebním obøadùm, oslavám jubileí nejstarších obèanù a civilním pohøbùm. K tìmto úkonùm pøicházely nové pøíruèky, ale stále bylo patrnìjší odlidš ování vzájemných vztahù. Zvláštní úkol oživit spoleèenský život byl svìøen Socialistickému svazu mládeže. Zaèátkem èervence 1973 se uskuteènila v Èeské Lípì první neckyáda. Probíhaly nekoneèné debaty o diskotékách a jiných zábavách pro mládež, kde šlo o to, jak postupovat, kde je vùbec poøádat a jak si uchovat dostateènou kontrolu nad mladými lidmi. Ladislav SMEJKAL Rekonstrukce klášterní zahrady V pøedchozích mìsících jednal øeditel Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì Ing. Zdenìk Vitáèek s libereckým krajským úøadem a mìstem Èeská Lípa o možnosti sdružit finanèní prostøedky za úèelem dokonèení rekonstrukce klášterní zahrady v areálu èeskolipského muzea. Na základì tìchto jednání pak mìsto Èeská Lípa poskytlo muzeu èástku 1 milion korun a k návrhu sdružení se pøipojil i Liberecký kraj, jakožto zøizovatel Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Muzeum zahajuje Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì srdeènì zvou své návštìvníky na slavnostní zahájení nové sezóny U této pøíležitosti budou v sobotu 6. bøezna ve 14 hodin otevøeny další nové èásti pøírodovìdné a historické regionální expozice Èeskolipska. Vzpomínka na T. G. M. Mìsto Èeská Lípa a Vlastivìdný spolek Èeskolipska, Klub pøátel muzea, zvou obèany ke shromáždìní na námìstí T.G. Masaryka u pamìtní desky zakladatele našeho státu na budovì radnice. V nedìli 7. bøezna si zde pøipomeneme 154. výroèí jeho narození. Úèastníky pozdraví starosta mìsta Petr Skokan a promluví profesor Zdenìk Pokorný. Po jeho skonèení zveme všechny na vernisáž výstavy ze sbírky Jaroslava Gelbela Lokomotivy na známkách. Pøijïte si s námi uctít památku velké osobnosti národních dìjin. (Las) Lípì, který na základì rozhodnutí rady kraje poskytl na dokonèení rekonstrukce zahrady pøíspìvek ve výši 1,42 milionu korun. Muzeum pak zafinancuje tyto úpravy èástkou 80 tisíc korun z vlastního rozpoètu. Je nezbytné pøipomenout, že rekonstrukce klášterní zahrady probíhá již od roku V roce 1992 byla dokonèena a zpøístupnìna západní èást zahrady, jejíž rekonstrukce byla plnì hrazena z finanèních prostøedkù státu. Druhá etapa byla dokonèena v roce 1995, kdy byl zprovoznìn rovnìž divadelní amfiteátr. Vybudování této divadelní scény financovalo muzeum. Z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù byly úpravy zahrady v roce 1996 pozastaveny a provozovaly se pouze udržovací a úklidové práce. Pøes veškeré problémy, které rekonstrukce klášterní zahrady provázejí, slouží dnes západní zkolaudovaná èást vèetnì amfiteátru veøejnosti a øadì kulturních programù. Každoroènì se zde poøádají akce, jako je napøíklad Divadelní pou, vystoupení hudebních a divadelních skupin, podnikové èi prezentaèní akce. Význam zahrady je ještì více umocnìn po instalaci lapidária ze sbírek pískovcových plastik muzea. Z dùvodu zvýšeného zájmu o tyto prostory bylo proto snahou muzea co nejdøíve dokonèit celou rekonstrukci zahrady. Jedná se pøedevším o zbudování opìrné zdi, doplòkového objektu, který bude sloužit jako sociální zázemí pro zahradu a restauraci, terénní úpravy, vèetnì úprav zahradních. Podle vyjádøení øeditele Ing. Zdeòka Vitáèka by veškeré práce mìly být dokonèeny do konce øíjna. Jana JAKUBSKÁ, VMG Èeská Lípa Vítání občánků K zápisu do Pamìtní knihy mìsta Èeská Lípa byly dne 24. ledna pozvány novì narozené dìti: Anna Šimùnková, Daniela Svobodová, Marek Dvoøák, David Nìmec, Vojtìch Nìmec, Karolína Berezowská, Nikola Sukovatá, Anita Tøísková, Lucie Kulovaná, Pavel Oliè, Filip Moravec, Jiøí Melíšek, Jiøí Svaèina, Sára Nejedlá, Patrik Mrnka, Jakub Tounar, Anna Støedová, Kristýna Jahodová, Michal Jelínek, Lukáš Božík, Jakub Šotola, Veronika Peterová, Josef Paèan, Lucie Malychová, Ondøej Horèík, Ondøej Kubeš, Zdenìk Vorlík, Štìpánka Ronešová, Tereza Ježková, Ondøej Kopiè, Adéla Vosecká, Václav Jíra. Další zápis se uskuteèní Poděkování starosty Na svém lednovém zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo mìsta Strategický plán mìsta Èeská Lípa. Patøí k dùležitým rozvojovým dokumentùm, a proto bych rád podìkoval všem, kteøí se od roku 2002 podíleli na jeho pøípravì v pracovních skupinách. Se zkrácenou verzí Strategického plánu se veøejnost mùže obeznámit i v tomto vydání MN. Úplné znìní je pro zájemce k dispozici v sekretariátu starosty, u euromanažerky, Petry Musilové tel ) a v nejbližší dobì bude zveøejnìno na webových stránkách mìsta Petr SKOKAN, starosta 6

7 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Výňatek ze strategického plánu rozvoje města Česká Lípa Co je strategický plán? Je to nástroj k vytvoøení nového obrazu mìsta Èeské Lípy, pro který se spoleènì rozhodli obyvatelé mìsta, spoleèenské organizace, prùmyslové podniky, obchodní organizace, zastupitelé mìsta a mnoho dalších subjektù pùsobících v Èeské Lípì. Obraz, který inspiruje, dává podnìty k novým postupùm øízení rozvoje mìsta, podnikání a èinnostem spoleèenských organizací, institucí i jednotlivcù. Proč strategický plán? Podle zákona o obcích je strategický plán, v pøípadì jeho schválení zastupitelstvem mìsta, platným programem rozvoje obce (platným rozvojovým dokumentem územního obvodu mìsta). Strategický plán je potvrzením závazku mìsta Èeské Lípy: - vidìt rozvoj mìsta v delším èasovém horizontu (12 let) - peèovat o všestranný rozvoj území mìsta a potøeb jeho obyvatel. Strategický plán je nástrojem pro dosažení definovaných cílù rozvoje, je nástrojem pro organizaci a øízení èinností mìsta smìøujících ke stanovenému cíli, k definované vizi. Strategický plán je dokladem mìsta o koordinovaném a logicky uspoøádaném plánování, organizování a øízení rozvojových èinností. Strategický plán bude, po vstupu Èeské republiky do EU, jedním z podkladù žádostí o finanèní podpory nebo dotace z fondù EU. Význam strategického plánu Význam strategického plánu, jako jedné ze složek øízení, lze spatøovat zejména ve skuteènosti, že strategický plán jako kompletní dokument: hodnotí aktuální stav ve mìstì definuje hlavní problémy mìsta vymezuje rozvojové možnosti mìsta (rozvojový potenciál), který bude zárukou rozvoje mìsta v delším èasovém horizontu stanoví vizi mìsta - stav, ve kterém bude mìsto po uplynutí 12 let urèuje oblasti rozvoje mìsta, které jsou dále rozpracované do opatøení, aktivit a souborù projektù, jejichž realizací dojde k naplnìní vize mìsta. Neopomenutelným významem strategického plánu zùstává proces jeho tvorby, který probíhal za úèasti rozmanitých zájmových skupin obyvatel, rozvíjel komunikaci a výmìnu názorù uvnitø místní komunity a dal každému možnost ovlivòovat budoucnost mìsta. Na základì analýzy výchozího stavu, problémové analýzy, rozvojových možností, konzultací, údajù, diskusí v pracovních skupinách i námìtù obèanù byly jako zásadní stanoveny následující formulace tzv. SWOT analýzy. Silné stránky Ekonomicky silné podnikatelské subjekty ve mìstì mají sídlo a provozovny firmy, které zamìstnávají znaèný poèet obyvatel mìsta, svou známostí na zahranièních trzích šíøí také povìdomí o Èeské Lípì. Význam mìsta v rámci bývalého okresu - i pøes vznik nových správních obvodù obcí s rozšíøenou pùsobností v rámci reformy veøejné správy, si Èeská Lípa zachovala pozici nejvýznamnìjšího mìsta v bývalém okrese Èeská Lípa a udržuje si svùj význam i rámci Libereckého kraje a Euroregionu Nisa. Hospodaøení mìsta mìsto Èeská Lípa má vysoké hodnocení v Ratingové stupnici CRA Ratingu: czp-1, czbaa+/czaa+, (hodnocení provedla Czech Rating Agency k ). Dostateèná nabídka služeb i cílù pro cestovní ruch - Èeská Lípa sice nemá mnoho kulturních památek, které by pøímo lákaly turisty do mìsta, ale nabízí další služby spojené s cestovním ruchem: ubytování, stravování, dostateèný sektor služeb, kulturní a sportovní vyžití. Existující technické, rozvojové, organizaèní a finanèní pøedpoklady pro vybudování obchvatu silnice I/9, který odlehèí mìstu od tranzitní dopravy, sníží se zneèištìní ovzduší a bude možnost kvalitnì øešit vnitøní dopravu. Pøíslib státní dotace na výstavbu bytových jednotek, pøipravené projekty výstavby bytových jednotek ve mìstì Zájem investorù o podnikání v Èeské Lípì Slabé stránky Nedostateèná èistota ve mìstì a zanedbanost vzhledu nìkterých budov ve mìstì snižuje atraktivitu mìsta pro cestovní ruch i pro své obyvatele. Existence bariér v nejširším slova smyslu - technické bariéry není vytvoøen na všech místech bezbariérový pøístup do úøadù, do prostøedkù MHD, do kulturních, zdravotních zaøízeních apod., - sociální bariéry stále ve spoleènosti existují a vyvolávají pocit ménìcennost a nepotøebnosti nìkterých obyvatel. Velká èást obyvatel není ztotožnìna (identifikována) s mìstem tato skupina obyvatel nemá zájem o dìní ve mìstì, nepodílí se na rozvoji mìsta apod. Vysoký nápad trestné èinnosti nápad trestné èinnosti je již výraznì nižší proti minulým letùm, pøesto je stále slabou stránkou mìsta, kriminalita ve mìstì je zpùsobena zejména pøistìhovaleckým charakterem velké èásti obyvatel a sídlištní subkulturou. Špatný stav pozemkù prùmyslové zóny, které jsou znaènì podmáèené, což vyžaduje po investorech dodateèné finanèní náklady pøed samotnou stavbou provozoven a výrobních hal. Další slabé stránky Nevyhovující dopravní systém a pojetí dopravy ve mìstì. Nedostateèná dopravní obslužnost do krajského mìsta a okolních mìst. Nepøíznivá vzdìlanostní struktura obyvatel Èeské Lípy Snižování poètu obyvatel mìsta stìhováním do jiných míst Nedostateèná (neefektivní) komunikace mezi mìstem a obèany v obou smìrech Chybìjící vodovody a kanalizace v nìkterých èástech mìsta. Nekvalitní a nedostateènì udržovaná mìstská zeleò. Zneèištìní vody a ovzduší dopravou ve mìstì. Stav sídliš nedostatek parkovacích míst, zvýšený výskyt sociálnì patologických jevù a kriminality, neudržovaná zeleò. Nnedostateèná propagace kulturních akcí smìrem na cestovní ruch. Èasto se vyskytující sociálnì patologické jevy mezi mládeží (užívání drog, kouøení a požívání alkoholu již na základních školách). Chybìjící domov dùchodcù, který by poskytoval celotýdenní ošetøovatelskou péèi. Nedostateèná protipovodòová ochrana mìsta a nevhodné využívání pozemkù v zátopových oblastech. Příležitosti Vìková struktura obyvatel Èeské Lípy je mimoøádnì pøíznivá ve srovnání s jinými mìsty v ÈR, vytváøí pøedpoklady pro rùst poètu obyvatel pøirozenou mìnou. Geografická poloha rychlé a snadné silnièní spojení do Mladé Boleslavi a do Prahy je prvkem, který výraznì odlišuje Èeskou Lípu a pøidává na atraktivitì mìsta. Rozvoj cestovního ruchu v regionu rozvinutý cestovní ruch mùže pøinést mìstu dodateèné finanèní zdroje, zvyšuje atraktivitu mìsta a jeho známost. Další příležitosti Propojování spoleèných cílù, spolupráce s ostatními mìsty a obcemi na projektech. È lenství ÈR v EU (Liberecký kraj bude bránou do Evropy). Možnost využívání dotaèních titulù EU. Hrozby Nedostatek finanèních prostøedkù ve státním rozpoètu urèených pro jednotlivé dotaèní tituly, tato skuteènost mùže pøedevším ohrozit: - vybudování obchvatu silnice I/9, což mùže mít za následek zhoršení stavu životního prostøedí ve mìstì vysokými emisemi do ovzduší z dopravy a dopravní kolaps ve mìstì bìhem dopravních špièek, - realizaci dalších projektù mìsta, u nichž se pøedpokládá financování z dotaèních titulù ze státního rozpoètu (napø.: bytová výstavba, zaøízení pro sociální služby, projekty prevence kriminality apod.) Chybìjící kvalifikovaná pracovní síla nedostatek kvalifikované pracovní síly mùže být hlavním faktorem pøi rozhodování investorù pro neumístìní nových investic do Èeské Lípy. Další hrozby Rostoucí míra nezamìstnanosti ve mìstì, v okrese a v Libereckém kraji. 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 Prohlubující se finanèní problémy Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa Zhoršující se technický stav nemocnice jako dùsledek systému financování zdravotnictví v minulosti Nevhodná struktura nabídky v oblasti školství vyššího stupnì (støední školy a vyšší odborné školy) a speciálního školství. Snižování vzdìlanostní úrovnì studentù na støedních školách zpùsobený otevøením støedních škol pro studenty s nižším známkovým prùmìrem. Nedostatek absolventù vyuèených v odborných (øemeslných) profesích. Nedostateènì fungující èinnosti Okresní hospodáøské komory (OHK). Vize rozvoje města Vize je definice stavu rozvoje mìsta, kterého chceme dosáhnout v dlouhodobém horizontu (cca12 let), popisuje budoucí stav mìsta jako stav pøítomný. Naplnìní vize bude dosaženo realizací celého Strategického plánu rozvoje mìsta. Mìsto Èeská Lípa je významné centrum celého èeskolipského regionu a nejbližšího okolí. Èeská Lípa je mìstem, se stále se zlepšujícím stavem životního prostøedí, kde je zajištìna trvalá péèe v oblasti ochrany ovzduší, vodních zdrojù, pùdního fondu, zelenì a v oblasti èistoty a poøádku ve mìstì. Mìsto Èeská Lípa je místem pøíjemného života svých obyvatel, který je zajištìn fungováním kvalitního vzdìlávacího systému, bytovou výstavbou, dostateènou nabídkou kvalitních sociálních a zdravotních služeb, vysokou úrovní bezpeènosti obyvatel a dostateènými možnostmi sportovních a kulturních aktivit. Ve mìstì je kvalitní a fungující infrastruktura. Èeská Lípa má vyhovujícím dopravní systém a pojetí dopravy ve mìstì, kvalitní vodovodní a kanalizaèní systém a pro mìsto jsou zajištìny dostateèné energetické zdroje. Mìsto Èeská Lípa nabízí svým obyvatelùm i návštìvníkùm široké spektrum dobøe fungující obèanské vybavenosti v oblasti sportu, kultury, služeb, volnoèasových aktivit dìtí a mládeže a pøímìstské rekreace. V Èeské Lípì sídlí a mají zde provozovny významné, ekonomicky silné podnikatelské subjekty, které využívají efektivní podpory podnikání ve mìstì. Èeská Lípa je významným cílem cestovního ruchu, který je ve mìstì podporován a rozvíjen. Ve mìstì je dostatek kvalitních služeb spojených s cestovním ruchem. Integrované obce mìsta Èeské Lípy jsou atraktivní místa pro kvalitní bydlení, jejich rozvoj nezaostává za rozvojem centrální èásti mìsta. Díky svému architektonickému vzhledu jsou cílem návštìv v oblasti cestovního ruchu. Strategická èást je tvoøena opatøeními, aktivitami a návrhem realizaèních projektù, které jsou logicky uspoøádané tak, aby na sebe navazovaly. Opatøení jsou strategické cíle, které zastupují jednotlivé oblasti rozvoje mìsta. Ve strategickém plánu mìsta Èeské Lípy je sedm opatøení, která 8 Strategická část svým zamìøením stanovují následující oblasti rozvoje: 1. životní prostøedí 2. lidské zdroje 3. infrastruktura 4. obèanská vybavenost 5. podpora podnikání 6. cestovní ruch 7. rozvoj integrovaných obcí. Pro naplnìní opatøení je definován soubor aktivit, který rozdìluje oblast vymezenou opatøením a stanoví zamìøení (smìry) rozvoje této oblasti. Aktivita nemá již tak obecný charakter jako opatøení, nebo aktivity upøesòují zamìøení opatøení. Každá aktivita je dílèím cílem daného opatøení. Po splnìní všech aktivit (dílèích cílù) dojde k naplnìní celého opatøení. Projekt, který naplòuje aktivity a tím opatøení, oznaèuje konkrétní akci, èasovì omezenou, realizovanou v urèitém èasovém úseku. V nejnižším patøe stromu cílù jsou pro naplnìní každé aktivity navrženy základní osnovy jednotlivých projektù, podrobnìji budou projekty rozpracované v akèním plánu, který bude souèástí taktického støednìdobého plánování, jež není souèástí strategické èásti. Přehled opatření, aktivit a navržených projektů sestavených do stromu cílů Opatření: 1. Zlepšení stavu životního prostøedí zajištìním trvalé péèe v oblasti ochrany pøírody, krajiny a dalších složek životního prostøedí Aktivita: 1.1 Zvýšení èistoty ovzduší Projekty: Vytvoøení vyhovujícího dopravního systému ve mìstì Snížení emisí do ovzduší ze spalování pevných paliv 1.2 Zvýšení ochrany vodních zdrojù Zajištìní zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou Vybudování kvalitní kanalizaèní sítì 1.3 Vhodné využívání pùdního fondu Rozšíøení ploch pro pøímìstskou rekreaci Eliminace zátop 1.4 Ochrana zelenì ve mìstì Dùsledné udržovaní a ochrana zelenì ve mìstì 1.5 Vytvoøení kvalitního systému nakládání s odpady Vytvoøení podmínek vedoucích ke zvýšení separace odpadù ve mìstì 1.6 Zachování urbanistického a architektonického rázu mìsta a udržování poøádku Udržování poøádku a èistoty ve mìstì Vytvoøení pøívìtivého architektonického vzhledu mìsta 2. Podpora rozvoje lidských zdrojù 2.1 Vytvoøení kvalitního vzdìlávacího systému Vyrovnání rozdílù v nabídce a poptávce po pracovní síle na trhu práce v Èeské Lípì Zvýšení nabídky vzdìlávání 2.2 Ztotožnìní obyvatel se svým mìstem Podpora tradic mìsta a motivace dìtí ve školách Zkvalitnìní komunikace ve mìstì Vytvoøení pøívìtivého architektonického vzhledu mìsta 2.3 Snížení kriminality a výskytu sociálnì patologických jevù ve mìstì Zvýšení vzájemné informovanosti a propojení èinností subjektù zapojených do prevence kriminality a sociálnì patologických jevù Realizace projektù a èinností prevence kriminality a sociálnì patologických jevù 2.4 Zajištìní optimálního množství kvalitních sociálních služeb Rozvoj existujících sociálních služeb a organizací zøizovaných mìstem a definování nových sociálních služeb Výstavba nových zaøízení pro poskytování sociálních služeb 2.5 Rozvoj zaøízení nabízejících sportovní a kulturní vyžití Výstavba divadla Výstavba víceúèelového zaøízení pro sport a kulturu Rozvoj dalších zaøízení nabízejících sportovní a kulturní vyžití 2.6 Podpora bytové výstavby a rozvoj bydlení ve mìstì Výstavba nových bytových jednotek Zvýšení kvality bydlení 3. Vybudování kvalitní infrastruktury a zajištìní dobrého stavu a fungování jednotlivých složek infrastruktury ve mìstì 3.1 Zajištìní dostateèných energetických zdrojù pro mìsto 3.2 Vytvoøení úplného kanalizaèního a vodovodního systému na celém území mìsta 3.3 Vytvoøení vyhovujícího dopravního systému Vybudování obchvatu mìsta na silnici I/ Zvýšení poètu parkovacích míst Dokonèení mìstského komunikaèního okruhu Oprava mostù a lávek pøes Plouènici Oddìlení motorové dopravy od bezmotorové Vytvoøení Integrovaného dopravního systému 4. Rozvoj obèanské vybavenosti a zajištìní podmínek pro její fungování 4.1 Rozvoj kulturních a sportovních zaøízení 4.2 Rozvoj dalších zaøízení obèanské vybavenosti ve mìstì 5. Zajištìní efektivní podpory podnikání 5.1 Vytvoøení kvalifikované pracovní síly 5.2 Vytvoøení podmínek pro pøíchod nových investorù 6. Oživení, podpora a rozvoj cestovního ruchu ve mìstì 6.1 Vytvoøení pøívìtivého vzhledu mìsta 6.2 Vytvoøení systému a struktury cestovního ruchu Vybudování infrastruktury pro cestovní ruch Podpora prezentace mìsta v oblasti cestovního ruchu 7. Zvýšení atraktivity integrovaných obcí jako místa pro pøíjemné bydlení i jako cíle pro cestovní ruch 7.1 Oživení turistického ruchu v integrovaných obcích 7.2 Vybudování kvalitní infrastruktury 7.3 Zachování urbanistického a architektonického rázu integrovaných obcí

9 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY KINO CRYSTAL BŘEZEN B. Nìmcové 2942, Èeská Lípa, informace a pøedprodej na tel , Prostorový zvuk DOLBY DIGITAL http: rezervace též na: Po Pá v a 20.00, Po a St - pouze v vstupné 59+1, 119 minut, titulky BRATØI JAK SE PATØÍ Jeden chce být hercem, druhý kuchaøem jsou siamská dvojèata. USA Další bláznivá komedie od bratøí Farrellyových s Mattem Damonem a Gregem Kinnearem v hlavních rolích. Žijí spolu spokojenì pøes 30 let, dokud jeden nezatouží po Hollywoodu Ml. pøístupný Po pouze ve Filmový klub uvádí: TRI DCÉRY vstupné 49+1 a 69+1, 86 minut, slovenské znìní ÈSSR 1967.Režie: Štefan Uher. Hrají: A.Štrkulová, S.Štrobachová, A.Bárthová-Pietrov, I.Rajniak, J.Èierny Slovensko poèátkem 50. let. Støetnutí vzorné klášterní komunity s novým vedením zestátnìného majetku, které má jeptišky pøevychovat, budují autoøi drama o fanatismu, tvrdošíjném souboji dvou ideologií, v kterém není vítìzù, jen pokoøených a zbyteèných obìtí St pouze ve PROJEKT 100 FANNY A ALEXANDR vstupné 59+1, 189 minut, titulky Švédsko, Francie, SRN Režie Ingmar Bergman. Hrají: P.Allwinová, B.Guve, B.Ahlstedt, H.Anderssonová a další. Velká rodinná sága o problémech lidské existence nahlížena s moudrým a osvobozujícím pochopením So Út pouze v J. Robertsová jako profesorka... ÚSMÌV MONY LISY vstupné 59+1, 115 minut, titulky USA. Katherine Watson pøijíždí na prestižní univerzitu Wellesley, kde získala místo profesorky historie umìní. Oèekává, že její studentky, které patøí k nejlepším vysokoškolaèkám v zemi, využijí všech možností, které jim souèasná pováleèná doba nabízí. Krátce po svém pøíjezdu však Katherine zjistí, že prostøedí na prestižní škole je velmi, velmi konzervativní Ml. pøístupný So Út pouze ve Další pecka od tvùrce Amores Perros 21 GRAMÙ vstupné 59+1, 125 minut, titulky USA. Alejandro Gonzáles Iòárritu nás zve na další režisérský opus, který rozvíjí tøi pøíbìhové linie, na jejichž pozadí je tragédie dopravní nehody V hl. rolích: B. Del Toro, N. Wattsová a S. Penn. Mládeži do 15-ti nevhodný St pouze v Filmový cyklus nejen pro støedoškoláky: PRINCEZNA A BOJOVNÍK vstupné 39+1, 129 minut, titulky SRN. Strhující pøíbìh lásky od tvùrce hitu Lola bìží o život Toma Tykwera Bob prchá pøed zákonem, Sissi je ošetøovatelkou v psychiatrické klinice potkají se pod kamionem pøi dopravní nehodì St pouze v 17.30, Èt 12.3.Pá v a 20.00, So Ne pouze v Na èetná pøání opakujeme KAMEÒÁK 2 vstupné 69+1, 100 minut, èeská verze ÈR. Opìt prožijeme staré i nové vtipy s rodinou Pepy a Vilmy Novákových a zažijeme drtivé následky erektivního pramene u staré Kropáèkové, která se stane postrachem mladých mužù Mládeži pøístupný St pouze ve PROJEKT 100 ROSEMARY MÁ DÌ ÁTKO vstupné 59+1, 136 minut, titulky USA Režie a scénáø: Roman Polanski. Obraz svìta, v nìmž osudy jedincù mohou být manipulovány tajemnými a nepostižitelnými silami, z nichž marnì hledají únik So Ne pouze ve vstupné 59+1, 101 minuta, titulky IN AMERICA Cesta za splnìním snu bývá trnitá Irsko, Velká Británie. Mladí irští manželé odjíždí do Ameriky, aby si našli lepší živobytí, zázemí pro dvì malé dcerky a hlavnì zapomnìli na tragédii, která je pøipravila o jejich sedmiletého syna. Jejich cesta však konèí na Manhattanu, v domì plném pochybných existencí Mládeži do 12-ti nevhodný Pá Ne pouze ve Všechny dìti pozor!!! Opìt se opakuje Vaše nejmilejší pohádka HLEDÁ SE NEMO vstupné 59+1, 101 minuta, èeská verze USA. Nemo se ztratil, kdo ho najde? Zveme Vás se studiem Walta Disneye na velkolepou pohádkovou jízdu podmoøským svìtem a v èeském znìní Mládeži pøístupný Po St pouze v 17.30, Út také ve SNÍLCI vstupné 59+1, 115 minut, titulky Francie, Velká Británe, Itálie. Americký student Matthew, velký milovník filmu, se pøi demonstraci seznámí s Isabelle a jejím bratrem Theem kontroverzní dílo režiséra Bernarda Bertolucciho. Ml. do 15-ti nevhodný Po pouze ve Filmový klub uvádí: ZELENÝ PAPRSEK vstupné 49+1 a 69+1, 95 minut, titulky Francie Režie: Eric Rohmer. Hrají: M.Riviéreová, L.Hérédiaová, B.Romandová, E.Hamm, J.Comarlot Mistrovsky natoèené letní pøemítání o tom, kam a s kým na dovolenou a co si poèít se životem. Paøížská sekretáøka Delphina, chystající se na dovolenou do Øecka ji na poslední chvíli zruší, protože kamarádka, s níž mìla cestovat, zmìnila plány St pouze ve PROJEKT 100 SPALOVAÈ MRTVOL vstupné 59+1, 95 minut, titulky ÈSSR Režie: Juraj Herz. Filmová adaptace psychologického hororru kongeniálnì vystihuje morbidní atmosféru a jakoby neskuteèný svìt panoptikálních postav pøedlohy L. Fukse. V hl. roli vynikající R. Hrušínský Èt Pá a Ne pouze v O støetu moderního života a maorských tradic PÁN VELRYB vstupné 59+1, 102 minuty, titulky Nový Zéland, SRN. Rodinný film o desetileté maorské dívce Pai a jejím dìdeèkovi Korovi, který se nemùže smíøit s tím, že v jeho rodì není mužský potomek. Mládeži pøístupný Èt Pá a Ne pouze ve 20.00, So pouze v Rodinná podívaná Tima Burtona VELKÁ RYBA vstupné 64+1, 125 minut, titulky USA. Melodramatický pøíbìh otce, který svému synovi celý život vyprávìl tak fantastické pøíbìhy, až jim sám uvìøil. Hrají Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Langeová a další. Mládeži pøístupný Po pouze v 17.30, Út v a Nejnovìjší snímek Clinta Eastwooda TAJEMNÁ ØEKA vstupné 59+1, 138 minut, titulky USA. Pøíbìh tøí kamarádù z dìtství, které osud po 30 letech postaví na opaèné strany zákona. V hl. rolích Sean Penn a Tim Robbins. Ml. do 12 nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: WILBUR SE CHCE ZABÍT vstupné 59+1, 100 minut, titulky Dánsko, Francie, Švédsko, Velká Británie. Další film Lone Schrefigové, režisérky Italštiny pro zaèáteèníky. Wilbur chce skoncovat se životem, ale shodou nejrùznìjších náhod mu jeho pokusy stále nevycházejí. Naštìstí má staršího bratra Harboura, který se o nìj vždy postará. Jejich životy ale zmìní pøíchod svobodné matky Alice. Mládeži do 15-ti nevhodný St pouze ve PROJEKT 100 NÁVRAT vstupné 59+1, 105 minut, titulky Rusko Režie: Andrej Zvjagincev. Vítìzný film mezinárodního festivalu v Benátkách v roce Neznámý muž pozve chlapce na rybolov, který se promìní v nìkolikadenní strastiplné putování smìøující k tajemnému ostrùvku uprostøed rozlehlých jezer. 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor

11 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Stanovištì svozu velkokapacitních kontejnerù I. etapa bøezen Špièák - otoèka ulice Dlouhá - Na Výsluní parkovištì u èp parkovištì ulice Žitavská Lada - køižovatka Bratøí Èapkù a Cvikovská Sever - ulice Okružní u Policie ÈR - ulice Okružní u Projektového ústavu Støelnice - vedle kotelny Støelnice ul. Roháèe z Dubé - parkovištì Svárov Stará Lípa Slovanka Holý vrch Kozákova ulice Dubice Kopeèek Dolní Libchava II. etapa bøezen - pod restaurací - pod mostem I/9 - na prostranství hasièù - ulice Zahradní u garáží - køižovatka ul. Nawkova a B. Nìmcové u garáží - parkovištì u firmy RENAULT - otoèka pøed firmou MODUS - ulice Váleèných zajatcù - bývalá váha (za mostem vpravo) (platí pouze pro obèany mìsta Èeská Lípa) P Á T E K 5. bøezna Areál firmy Rethmann Jeøala Recycling s.r.o., Poøíèní 1918, Èeská Lípa od hod. do hod. S O B O T A 6. bøezna 1. svoz od do ul. Dlouhá - otoèka MHD hodin ul. Bardìjovská velkoprodejna hodin ul. Žitavská parkovištì pod Gymnáziem hodin ul. Na výsluní parkovištì hodin ul. Šluknovská za otoèkou MHD hodin ul. Jáchymovská parkovištì u Hotelu Kahan hodin ul. Okružní za mototechnou hodin ul. Havíøská èp hodin Manušice hodin 2. svoz od do Dubice u bývalého OSBD hodin ul. Dubická pøed Pozemkovým fondem hodin ul. Kozákova parkovištì u fi. Renault hodin køižovatka ulic ÈSA a Vohradského hodin køižovatka ulic Lukostøelecká a Pod Hùrkou hodin ul. 5. kvìtna bývalá èerpací stanice hodin Okøešice hodin III. etapa bøezen Manušice - u stanovištì separátù Vlèí Dùl - bytovky u lesa Okøešice - u otoèky autobusu MHD Dobranov - u hospody Píseèná - na stanovištì separátù 200 m od zastávky autobusu Nový Žizníkov - u domu èp. 50 Žizníkov - otoèka autobusu Lada - u kaplièky (platí pouze pro obèany mìsta Èeská Lípa) Kontejnery budou pøistaveny ve stanovených termínech od 8.00 hod. Naplnìné kontejnery budou v prùbìhu týdne vymìòovány za prázdné. Poslední odvoz kontejnerù bude vždy v pátek v 7.00 hod. Zahradní odpad (vìtve, listí) neodkládejte do kontejnerù, odvezte jej do areálu firmy Lesoprakt na Dìèínské ulici!!! NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNERY!!! Stanovištì svozu nebezpeèného odpadu N E D Ì L E 7. bøezna 1. svoz od do ul. Èeská ul. Partyzánská naproti restauraci Nový Žizníkov zastávka MHD Žizníkov otoèka MHD Dobranov u restaurace Píseèná autobusová zastávka Stará Lípa požární zbrojnice 2. svoz od do Dolní Libchava otoèka MHD Jižní nákupní støedisko Ulice Nawkova garáže Ulice Antonína Sovy - nákupní støedisko Ulice Zahradní garáže Ulice V cihelnì Parkovištì u OD Banco hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin rozpis služeb zubních pohotovostí Zubní pohotovost je poskytována v ordinacích jednotlivých zubních lékaøù podle následného harmonogramu. Ordinaèní hodiny SO, NE, svátky od 8 do 12 hodin. sobota MUDr. Kvìtoslava Boháèová; tel , Purkyòova 1849, È. Lípa nedìle MUDr. Ivana Hanzáková; tel , Bendlova 2236, Èeská Lípa sobota MUDr. Marcela Klementová; tel , Nové mìsto 277, Dubá nedìle MUDr. Jana Marièová; tel , Bulharská 823, Èeská Lípa sobota MUDr. Jana Murswieková; tel , Bulharská 844, Èeská Lípa nedìle MUDr. Vladimír Henèl; tel ,Smetanova 372, Nový Bor Kulturní dùm Crystal vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem restaurace a kavárny v prvním patøe KD Crystal v Èeské Lípì Výbìrové øízení se uskuteèní dne 15. bøezna 2004 od 10 hodin v kanceláøi øeditele KD Crystal. Zájemci se mohou pøihlásit písemnì na adrese KD Crystal, Boženy Nìmcové 2942, Èeská Lípa èi na tel: Podmínkou výbìrového øízení je pøedložený podnikatelský zámìr, který bude zaslán na adresu KD Crystal nebo odevzdán do MÌSTO ÈESKÁ LÍPA OZNAMUJE ZÁMÌR PRONAJMOUT nebytové prostory v èp v Hrnèíøské ul. v Èeské Lípì za úèelem zøízení prodejny prodejna 50,00 m 2 sklady 20,25 m 2 kanceláø 3,20 m 2 chodba 8,20 m 2 soc. zaøízení 2,80 m 2 Obèané mohou své žádosti podat na majetkoprávní odbor MìÚ Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, telefon pí. Šmahová. 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 V lednovém vydání Mìstských novin vyšel èlánek, kde èeskolipský dìtský domov jménem svých svìøencù dìkuje všem sponzorùm za to, že svými dary pøispìli k vánoèní pohodì dìtí bez domova. Rádi bychom však doplnili a poopravili nìkteré údaje, které v èlánku zaznìly, nebo se bezprostøednì dotýkají zamìstnancù naší firmy Fehrer Bohemia v Èeské Lípì. Z podìkování není totiž patrné, že zmínìný dar ve výši ,- Kè od naší spoleènosti vìnovali ze své mzdy sami zamìstnanci. K této jejich dobrovolné akci dochází již pár let po sobì. Nejdøíve vybírali na dìti z Dìtského domova v Krompachu a v posledních letech k adresátùm sbírky pøipojili i Dìtský domov v Èeské Lípì. Každoroèní sbírka probíhá následovnì. Zamìstnanci souhlasí se ztržením urèitého obnosu, jehož výši i obdarovaného si urèí každý dobrovolnì. Letos jsme mìli tøi Veøejné projednávání zámìru výstavby VVN 110kV pøes Lužické hory jasnì ukázalo sílu argumentù proti výstavbì. Narušení krajinného rázu a ekosystému, obavy o zdraví lidí vlivem elektromagnetického záøení, omezení vlastnických práv to byly hlavní dùvody odpùrcù stavby ze strany pøedstavitelù dotèených obcí. Do takto znièeného kraje by turisté ztìží jezdili si odpoèinout, cestovní ruch by byl v celé oblasti vážnì omezen. Potøeba zajištìní bezporuchové dodávky elektøiny do Šluknovského výbìžku byla na veøejném projednávání nìkolikrát zmínìna, ale proè zadavatelé projektu nezvážili jiné možnosti èi alternativy a zámìr dlouhodobì prosazovali bez ohledu na negativní dopady a v rozporu s názorem míst- 12 listárna Štědrá ruka zaměstnanců firmy Fehrer Bohemia v České Lípě kolonky a to: na dva již jmenované dìtské domovy a tøetí vybraná èástka putovala na operaci postiženého chlapce Lukáše. Kromì toho se naši zamìstnanci vloni? zapojili i do sbírky na povodnìmi postižené obèany. Na humanitární úèely se tak každoroènì mezi našimi zamìstnanci vybere kolem ,- Kè a ty se pak dle jejich pøání spravedlivì rozdìlí na tøi díly a doruèí se na konkrétní adresy. Další prostøedky na charitativní úèely mimoto vìnuje i vedení závodu. Mezi obdarovanými byla v poslední dobì napø. nezisková charitativní organizace Dùm na pùli cesty Jonáš, psí útulek v Dobranovì a èástkou ,- Kè jsme se rovnìž podíleli na sociálním projektu zakoupení automobilu Ford Transit Zvláštní škole v Moskevské ulici v Èeské Lípì. Tyto øádky jsou nejenom podìkováním všem zamìstnancùm firmy Fehrer Bohemia s. r. o. závod 01 v Èeské Lípì ale zároveò i výzvou pro zahájení podobných dobroèinných sbírek v ostatních závodech našeho kraje. Jménem vedení firmy Fehrer Bohemia s. r. o. Marie JANDAÈOVÁ Tento èi obdobný nápis se velice èasto objevuje u vstupu do èeskolipských obchodù a vydìluje tak maminky s koèárky z okruhu zákazníkù, o které majitel takového obchodu stojí. Druhým typem této skryté diskriminace mezi zákazníky bývá pro maminku s koèárkem technicky špatný pøístup do obchodních prostor vysoké schody, úzké dveøe, apod. Pokud mi ve vstupu do obchodu brání technické dùvody, mohu to ještì jako potenciální zákaznice tolerovat a doufat, že nìkdy v blízké budoucnosti si tuto skrytou diskriminaci mezi zákazníky uvìdomí i majitel obchodu a vstupní prostory upraví. Pokud mi však vstupu do obchodu brání zákaz, by obalený kouzelným slovíèkem, je znát, že tento obchodník mne již z okruhu svých zákaznic vylouèil. Nejvíce je to smutné, když se s touto diskriminující prosbou (de facto zákazem) setkáte v obchodních prostorách bez technických bariér. Napøíklad v rozlehlých prostorách OD ANDY, kde pro mne poøízení nìkterých specializovaných nákupù již pøestává být legrace. Pokud tedy maminka nemá schopnou a ochotnou babièku, která kdykoliv poèká u koèárku, zatímco ona si vybírá talíøe, nebo kupuje toa- Prosíme, nevjíždějte s kočárky.. letní papír, èi dokonce kupuje svému dítìti hraèku, nezbývá jí, než dítì zaparkovat pøed obchodem na ulici nebo, v pøípadì zmínìného obchodního domu, pøed jednotlivými oddìleními. Jistì uznáte, že opustit dítì a nechat je kolemjdoucím napospas, vyžaduje od maminky velkou odvahu a urèitou ztrátu odpovìdnosti. Jak to tedy øeším? Jako zákaznice s koèárkem se vzdám nákupu ve specializovaných prodejnách a nakoupím vše najednou v nìjakém super-hyper-megamarketu. Je v nich sice mnohem nižší specializovaná nabídka, ale nic a nikdo mi nebrání v nich nakupovat. Když se mi nepodaøí poøídit nákup dle mých pøedstav, musím požádat o poøízení zdánlivých drobností manžela, který pøijede pozdì z práce a nakupovat ve vyšetøeném èase drobnosti ho až tak neuspokojuje. Tak se snažím si vybrat i v omezené nabídce hypermarketù. Ani jedné z diskriminaèních pøíèin nerozumím. Nedomnívám se totiž, že by kupní síla žen na mateøské dovolené byla zanedbatelná. Prùzkumy ukazují, že právì ženy rozhodují o tom co, kde a kdy pro rodinu nakoupit. Takže je mi líto milí drobní podnikatelé a prodejci. Nestìžujte si, že vás hypermarkety nièí. Zøejmì se až tolik nesnažíte pøilákat zákazníky zpìt do vašich prodejen. Eva KAFKOVÁ Názor lidí musíme respektovat a brát vážně podìkování... městské policii Za rychlý a úèinný zásah bych chtìla touto formou podìkovat strážníkùm èeskolipské mìstské policie, kteøí sloužili v odpoledních hodinách dne 14. ledna. Díky kamerovému systému strážníci MP zjistili a zajistili pachatele, který se nám na parkovišti vloupal do vozu, kde chtìl odcizit autorádio. Za pomoci státní police byl pachatel odveden k pøedbìžnému vyšetøení. Pøiznám se, že až do této chvíle jsem na mìstskou polici pohlížela spíše jako na pøíslušníky, kteøí dávají jen botièky. Po této zkušenosti si však musím svùj názor poupravit. M. HEJNÁ, Dìèín... internistům Nedávno jsem byla hospitalizovaná v èeskolipské nemocnici. Ráda bych proto podìkovala za péèi, které se mi dostalo na interním oddìlení. Ošetøující lékaøce MUDr. Lorencové ale i dalším službu konajícím lékaøkám, prim. MUDr. Bálkové a všem sestøièkám, které se pøi své nelehké službì vìnují svým pacientùm. Dík patøí i zamìstnancùm kuchynì za chutné jídlo. Marie HOLEÈKOVÁ... dárcům desetníků Zástupci poboèky ADRA ÈR v Èeské Lípì dìkují za spolupráci všem, kteøí vytvoøili nezbytné zázemí pro úspìšný prùbìh sbírky Desetník pro štìstí v neštìstí. V Èeské Lípì probíhala tato sbírka celkem na 16 místech. Po seètení za úèinné spolupráce MÚ Èeská Lípa bylo zjištìno, že zde bylo vybráno Kè. Sbírka se stane souèástí celostátní sbírky, kde bylo zatím pøedbìžnì vybráno cca 0,5 mil. Kè. Finanèní prostøedky budou souèástí pomoci obìtem zemìtøesení v Iránu, kam ADRA uvolní celkem 1 mil. Kè. Tyto prostøedky spolu s dalšími finanèními prostøedky ADRA International budou využity na vybudování obydlí cca pro 80 rodin a pro novou nemocnici. Ing. Petr MÁŠKA ních obèanù, mi není jasné. Výsledek má dnes zásadní precedentní význam, a to ten, že ve veøejném zájmu není již jen zajištìní dodávky jednoho druhu energie do daného místa, ale ve veøejném zájmu je pøedevším to, aby krajina, zvláštì v chránìné krajinné oblasti, zùstala i nadále krajinou, kde lidé spokojenì žijí a návštìvníci se sem rádi vrací a také to, a to hlavnì, že názor lidí je respektován a brán vážnì. Jedna z bitev proti výstavbì skonèila úspìšnì. Za to zaslouží podìkování zejména pøedstavitelé obcí, správa CHKOLH, ekologická hnutí a všichni, kteøí na tomto výsledku mají svùj podíl. Nebezpeèí dokázali vèas rozpoznat a spoleènì pøipravit odborné argumenty. I nadále se však obávám toho, že prohlášení o ukonèení projektu ze strany SÈE není koneèné, i když to od zástupcù SÈE bylo pøed všemi pøítomnými obèany a zástupci státní správy a samosprávy veøejnì øeèeno a poøadateli zvukovì zaznamenáno. Myslím si, že je nutné docílit toho, aby zamýšlený koridor velmi vysokého napìtí se všemi svými variantami a podvariantami byl zcela vyškrtnut ze všech rozvojových dokumentù a plánù Libereckého kraje. Výbor pro životní prostøedí a zemìdìlství se touto kauzou již døíve nìkolikrát zabýval a jsem pøesvìdèen, že na plánovaném výjezdním zasedání v kvìtnu letošního roku na Èeskolipsku se k tomuto opìt vrátíme. Ivo ŠKOLA

13 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY CHCETE LEPŠÍ? Garážová vrata NORMSTAHL = KVALITA V 10 barvených provedeních od ,- Kè vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám je dodá firma dovozce Firma FILIPI& dcery Èeská Lípa, tel.: Další sortiment: vjezdové brány dálková ovládání - rolety závory zámeènické výrobky město pronájem? Město Česká Lípa vyhlašuje výběrové řízení na funkci úředníka referent kultury pro oblast památkové péče v obci s rozšířenou působností (v odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: ÚS všeobecné vzdìlání - uživatelská znalost práce na PC - jazykové znalosti AJ/NJ slovem i písmem Výhoda: praxe ve veøejné správì. Pracovní pomìr na dobu urèitou zástup za mateøskou a rodièovskou dovolenou ( 10 odst. 1. zákona è. 312/2002 Sb.) referent oddělení školství pro oblast státní správy na úseku školství (v odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu) Platové zaøazení: 8. platová tøída dle zákona è. 143/1992 Sb. Požadavky: ÚS ekonomické nebo všeobecné vzdìlání - praxe min. 5 let - uživatelská znalost práce na PC - zkušenost s agendou správních èinností Výhoda: zvláštní odborná zpùsobilost úøedníkù ve školství. Pøihláška uchazeèe musí obsahovat: jméno, pøíjmení, titul uchazeèe datum a místo narození státní pøíslušnost místo trvalého pobytu èíslo obèanského prùkazu (nebo èíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana) název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází datum a podpis uchazeèe. K pøihlášce uchazeè pøipojí tyto doklady: životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností - originál výpisu z evidence Rejstøíku trestù ne starší 3 mìsíce, u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením - úøednì ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání. Lhùta pro podání pøihlášky do: :00 hodin (osobnì, poštou). Zpùsob podání pøihlášky: obálku oznaèenou Výbìrové øízení na adresu: Tajemník MìÚ, Mìstský úøad, nám T.G.M. è. 1., Èeská Lípa pøedat osobnì v podatelnì MìÚ Èeská Lípa nebo zaslat doporuèenì poštou. Vybraní uchazeèi budou pozváni k osobnímu jednání. Po ukonèeném výbìrovém øízení budou osobní doklady uchazeèùm vráceny. Vlastníkům bytů a spoleèenstvím vlastníkù jednotek zajiš ujeme profesionální správu domu DOMOV - správa objektů s. r. o. Mimoňská 772, Česká Lípa telefon: Pronajmu dlouhodobì zaøízený byt v Èeské Lípì 1+1 na sídlišti Špièák. Volný od tel.: od hod. Nabízíme uplatnění pro několik lidí na hlavní i vedlejší příjem Nejedná se nám o dealerství Volejte: PO-Pá,10-16h. Telefon: ODTAHOVÁ SLUŽBA HALASNÍK Kdykoliv se dostanete do svízelné situace se svým vozidlem nebo potøebujete zajistit odvoz èi dovoz (i ze zahranièí), jsme vám k dispozici nonstop na tel. è nebo Používáme naviják i hydraulickou ruku Vážené paní a dívky, máte problémy s krèní a bederní páteøí? Chcete být zdravé, štíhlé a v dobré kondici? Pak tedy právì pro Vás je tu úèinný program K A L A N E T I K A Je to metodika založená na mnohonásobném opakování posilovacích cvikù s cílem zformovat postavu, zpevnit páteø a pøitom netrpìt a dodržet zdravý pohyb. Kalanetiku mohou cvièit ženy od 15 do 70 let. Neváhejte a pøihlaste se na tel.: pí Vìra Bøezinová Cvièení bude probíhat 2x týdnì Kurzovné 30,-Kè /hod. Pøednáška jógy podle Iyengara páteø je osou našeho života stav páteøe je naše mládí JÓGA PÁTEØE Základní principy cvièení pro pružnost páteøe a odstranìní bolestí v páteøi Lektor: ing. Petr Nìmeèek støeda 3. bøezna od hodin støeda 10. bøezna od hodin støeda 17. bøezna od hodin støeda 24. bøezna od hodin KD Crystal Èeská Lípa baletní sál pøedplatné celého cyklu 350 Kè Pojištìnci VZP ÈR mají slevu 200 Kè Pøihlaste se na èísle: Šetøete si nervy, peníze a èas Do banky jen k podpisu! Skoring u 9 bank do 14 dnù Úvìr hotovostní do 1 mil. hypoteèní do 10 mil Evropský standard bydlení Kompletní služba 92% úspìšnost tel.: volat do hod. RK POREA realitní a poradenská kanceláø, Zámecká 65, Èeská Lípa, tel. /fax Objekty k rekreaci Kravaøe u Èeské Lípy Cena: ,- Kè Horní Libchava Cena: ,- Stvolínky nutná rekonstrukce Cena: ,- Kè Stavební pozemky Obytná lokalita - Žizníkov vèetnì inženýrských sítí cena: 500,- Kè/m 2 Kvítkov Cena: 150,- Kè/m 2 Pronájem- nebytové prostory Èeská Lípa Zámecká ulice výmìra: ,- Kè/mìsíènì Èeská Lípa centrum Cena: dohodou NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONAJMUTÍ v 1. patøe nad lékárnou v Jablonném v Podještìdí 95 m 2 samostatný vchod TEL.: NEMÁTE NA POBYT U MRTVÉHO MOŘE? Pojeïte na Slovensko do PODHÁJSKE léèivé úèinky slané, termální vody jsou stejné a slunce ještì tolik nepálí ,-Kè/bus z È. L., výlet, hotel s polop., pojištìní, prùvodce CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, tel.: Kosmetické studio ŠÁRKA nabízí v kompletní program hedvábnì jemné péèe vytvoøený pro všechny typy pleti v epilace celého tìla + ampule proti rùstu chloupkù v image poradna v poradna a spolupráce s klinikou plastické chirurgie v profesionální solárium (relaxace, zdravý vzhled) Jindřicha z Lipé 120 Česká Lípa tel.:

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 KOBERCE - NÁBYTEK Česká Lípa - Dubice Sedláčkova 3040 Tel. el v VELKÝ VÝBĚR RUSTIKÁLNÍHO NÁBYTKU únor v SKANDINÁVSKÝ NÁBYTEK - mìsíc spánku ZA NEJNIŽŠÍ CENU - NYNÍ AŽ 80% SLEVY v KUCHYŇSKÉ LINKY NA MÍRU - VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU v KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY, PVC v ZDRAVOTNÍ MATRACE, ZÁCLONOVÉ TYČE v VÝPRODEJ HOLANDSKÉHO NÁBYTKU SLEVY až 80%!!! Po- Po- Pá Pá hod., hod., hod. So So hod. hod. 14 MÁTE ZÁJEM O PRÁCI??? JSTE MLADÍ A NEMÁTE ZKUŠENOSTI??? NEVADÍ Tìm, kteøí mají opravdu zájem pracovat nabízí seriózní a úspìšná firma zajímavou èinnost OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE Naše firma se už od roku 1992 øadí mezi pøední importní a distribuèní firmy v oblasti dìtských cukrovinek na èeském trhu. V souèasné dobì hledáme vhodné kandidáty na pozici obchodní zástupce pro ambulantní prodej (pro okresy: Èeská Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n. Nisou) NABÍZÍME: Zajímavou èinnost obchodního zástupce na ZAMÌSTNANECKÝ POMÌR s dlouhodobými perspektivami do budoucnosti zázemí silnì prosperující firmy velmi dobøe prodejné výrobky plat do výše 17 tisíc služební automobil a øadu dalších zamìstnaneckých výhod. POŽADUJEME: øidièský prùkaz sk. B, vlastní sklad do 20 m 2 mobilní telefon, pevnou linku èasovou nezávislost maximální pracovní nasazení a dobré komunikaèní schopnosti. Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pod Zn. LÍPA do 7 pracovních dní od vydání inzerátu na adresy: C&C, s. r. o., P. O. BOX 31, Modøice, fax.:

15 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS, Jiøina Gabrielová Moskevská 81, Èeská Lípa Tel/fax: mobil: DOVOLENÁ 2004 výbìr z katalogù známých cestovních kanceláøí. Zájezdy letecké, autokarem i vlastní dopravou. Zájezdy za poznáním i exotikou. Brazílie, Mexiko, Srí Lanka, Thajsko, Indie Možné odlety i se zahranièním partnerem. Kombinované zájezdy lodí, busem, letadlem, pobyty u moøe a zároveò s návštìvou zajímavostí /speciálnì Øecko termíny od kvìtna do øíjna/. Specializované zájezdy napø. Rybolov v Norsku SLEVY, DÍTÌ ZDARMA Využijte slev, které ještì trvají až do konce bøezna 2004! U vybraných cestovních kanceláøí, nìkteré termíny, slevy jak u leteckých, tak u autokarových zájezdù. Podmínka + 2 cestující dospìlé osoby. VÝBÌR POBYTÙ V TUZEMSKU Chaty, chalupy, hotely, lázeòské pobyty ŠUMAVA ,-Kè odj. Èeská Lípa JESENÍKY ,-Kè DÌTSKÉ TÁBORY SLOVENSKO oblíbené pobyty po celém území vèetnì Vysokých Tater i jižního Slovenska, kde se nacházejí støediska s termálními bazény. POZOR! Výhoda odjezd z Èeské Lípy klimatizovaným autokarem! Podhájská léèebný a odpoèinkový pobyt cena Kè 4.900, , Vysoké Tatry a Slovenský ráj cena Kè 4.600,- Malá Fatra Vrátna Dolina , cena Kè 4.600, Roháèe cena Kè 4.900,- Berlín Velikonoce cena 2.500,- Kè /doprava, ubytování, 1x v centru Berlína se snídaní, prùvodce, komplexní pojištìní/ Vídeò cena 2.450,- Kè /doprava, ubytování s polopenzí 1x v Rakousku, prùvodce, komplexní pojištìní/ Muzikál Rebelové Praha cena 655 Kè /doprava, vstupenka/. Dìkujeme za Váš zájem. Euroškola Èeská Lípa, SOŠ s.r.o. Železnièáøská 2232, Èeská Lípa tel./fax: , kurzy tel.: držitel Certifikátu kvality ÈSN EN ISO 9001 V lednu a únoru 2004 otevíráme tyto kurzy: Rekvalifikaèní kurzy Základy na PC 40 hod. Hostinská èinnost 300 hod. Jednoduché úèetnictví 40 hod. Podvojné úèetnictví 120 hod. Podvojné úèetnictví s úèetnictvím na PC 160 hod. Podvojné úèetnictví na PC 40 hod. Mzdová úèetní 80 hod. Jazykové a ostatní vzdìlávací kurzy angliètina, nìmèina, francouzština, italština, španìlština, èeský jazyk pro cizince Poèítaèové kurzy Internet, WORD, EXCEL kurzy pro firmy Kurzy psaní na poèítaèové klávesnici Matematika pøíprava na pøijímací zkoušky na VŠ Splòte svá novoroèní pøedsevzetí a zaènìte s výukou cizího jazyka! V jazykových kurzech zaèíná nové pololetí! 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY DDM Libertin Út Studentská videoprojekce: Ptaèí svìt (Francie 2001), unikátní sonda do svìta nad našimi hlavami od tvùrcù Mikrokosmu. Okresní kolo soutìže Malý ètenáø, DDM Libertin, prezentace v 8 hod., zaèátek v 8, 30 hod St Okresní kolo olympiády v èeském jazyce ZŠ, SŠ, Gymnázium ÈL, zaèátek v 8, Pá Okresní kolo chemické olympiády Gymnázium È. Lípa, zaèátek v 8, 30 hod So Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter, klubovna DDM 8, hod., Poèítaèový klub klubovna DDM Okresní kolo soutìže v programování, SPŠ Havlíèkova, zaèátek v 8, 30 hod. Bleší trh pro dìti + rodièe výmìna + prodej vìcí do 50 Kè, klub Spirála 9 13 hod., vst. 10 Kè Út Studentská videoprojekce: Velká žranice (Francie, Itálie 1973), o sebeznièujících aktivitách naší civilizace Èt Talent roku roèník soutìže pro jednotlivce i kolektivy v oblasti zájmové èinnosti, Jiráskovo divadlo, zaèátek v 16 hod Pá Noèní výsadek aneb noèní bloudìní Èeskolipskem, prezentace do 19, 30 hod. v DDM Libertin, trasy: km, startovné 60 Kè, s sebou: baterku, mapu Èeskolipska Út Studentská videoprojekce: Zbyteèná krutost (USA 1983), èernohumorná kriminální šaráda bratøí Coenù St Okresní kolo zemìpisné olympiády DDM Libertin, zaèátek v 8, 30 hod. Výstava fotografií VČŽ volný čas žen navzdory kritikům Bohumila Krausová Miroslava Kadlecová Ivana Tesárková DDM klub Spirála hod. pøednášky v akademii Pøednášky se konají v budovì Akademie Jana Ámose Komenského (Mariánská 605) ètvrtek v 19 hodin: Zdenìk Pokorný Osudná ètyøka èeské hudby (K roku èeské hudby a jeho významným výroèím) pondìlí v 19 hodin: Mgr. Magda Jogheeová Jak je to s drogami na Èeskolipsku (Co víme a pøedevším rodièe dospívajících dìtí o tom, jaké nebezpeèí v našem okolí drogy a drogové závislosti pøedstavují.) ètvrtek v 19 hodin: Ladislav Smejkal Dopravní a bezpeènostní øád Èeské Lípy v tøicátých letech 20. století (Stále se diskutuje a uvažuje, jaká je doprava a jaké jsou její možnosti v našem mìstì.) støeda v 19 hodin: PhDr. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu v Praze Masarykova rodina (Rodina T.G.M. se skládala z rozmanitých a èasto nejednoduchých osobností. Sama o sobì reprezentuje èást našeho národního osudu.) Jiráskovo divadlo Pondìlí od 19,30 hodin TISÍC A JEDNA VÁŠEÒ Šest dramatizací ménì známých povídek A. P. Èechova. AGENTURA PRAŽSKÉ KULTURNÍ SLUŽBY, pøedpl. sk. A. Doprodej á 125 Kè. Sobota od 14,00 hodin MALÁ MOØSKÁ VÍLA DIVADELNÍ SPOLEÈNOST JOSEFA DVOØÁ- KA PRAHA. Pro dìti od 3 let, cca 60 min. Støeda od 19,30 hodin HRDÝ BUDŽES Výteèná BÁRA HRZÁNOVÁ v dramatizaci prózy Ireny Douskové. DIVADLO PØÍBRAM. Pøedpl. sk. B. Doprodej á 130 Kè. Nikdo již nevystaèí po celý život pouze se znalostmi a dovednostmi, které získal ve škole, a již se jedná o školu základní, støední, nebo vysokou. Právì na rozšíøení vzdìlávání, rekvalifikaci a další získání speciálního a profesního vzdìlávání se již mnoho let zamìøuje èinnost Akademie J. A. Komenského jako jedna z nejstarších a lze tedy øíci i nejzkušenìjších vzdìlávacích institucí v regionu, øíká Eva Èechová, øeditelka Akademie J. A. Komenského, Èeská Lípa. Vzdìlávání nemùže ustrnout na formách a metodách, které byly významné ještì pøed nìkolika lety. Proto Akademie nabízí každý rok nìco nového. Po nìkolika letech nebývale vzrostl poèet studentù zaøazených do jednoroèního pomaturitního vzdìlávání. V tomto roce jsou to dokonce ètyøi tøídy, zdùvodòuje své tvrzení Eva Èechová. Znaèný poèet absolventù tohoto studia dosáhne i mezinárodnì uznávaného certifikátu TELC. Zájem je však též u firem a institucí, které poøádají pro své zamìstnance jazykové kurzy pøímo na pracovišti, letos je to sedm kurzù. Poprvé v letošním roce AJK realizovala i vstupní vzdìlávání úøedníkù, na což se jí podaøilo získat akreditaci Ministerstva vnitra ÈR. Øeditelka upozoròuje na skuteènost, že oproti minulým letùm je v letošním školním roce výraznì vìtší zájem o øemeslné kurzy, napø. kadeønice, masér, kosmetièka, manikérka a pedikérka. Stále è. 4, únor 2004 Talent roku Zastupitelstvo dìtí a mládeže Èeská Lípa ve spolupráci s DDM Libertin Èeská Lípa vyhlásilo již pátý roèník soutìže TALENT ROKU Letos poprvé byl rozšíøený na celý Liberecký kraj. Zúèastnit se tak mohl každý, kdo dosáhl v roce 2003 úspìchu v zájmové èinnosti a reprezentoval mìsta v Libereckém kraji. Uchazeèùm o umístìní nesmìlo být více než 18 let (vèetnì roèníku narození 1985) a hodnotily se úspìchy dosažené v oblasti umìní, sportu nebo spoleèenských vìdách a to v kategorii jednotlivcù nebo kolektivu. Soutìž je dvoukolová a finále se uskuteèní 11. bøezna v Jiráskovì divadle, kde se o titul Talent roku budou ucházet všichni pozvaní semifinalisté. Koncert v zimním období zahřeje u srdce Všude plno snìhu a teplota hluboko pod bodem mrazu - však také návštìva na koncertì KPH v Jiráskovì divadle v úterý 20. ledna nebyla pøíliš velká. O to vìtší škoda pro všechny, kdo mají rádi vskutku krásnou hudbu, která pohladí duši. Soubor Thuri ensemble jsem mìla možnost slyšet už loni v létì v lázních Teplice v Èechách a mohu proto potvrdit, že rozmanitost repertoáru je po stránce obsahové i formalní velmi bohatá. Soubor tvoøený z prvotøídních umìlcù èeského a japonského pùvodu, je veden vynikajícím a zaníceným hobojistou Janem Thurim, mimochodem i v osobním styku velice sympatickým. Tentokrát spolu s Janem Thurim hrál za onemocnìlého houslistu ještì jeden hobojista, Švýcar Rico Zela, který posluchaèùm pøedvedl málokdy slýchanou techniku hry - tzv. vìèným dechem. K viole a violoncellu se pøipojil klavírní doprovod Megumi Thuri Yamada, sólistky nevídaných kvalit. V jejím podání jsme vyslechli Lisztùv Pochod skøítkù, skladbu jen zøídka hranou pro její obtížnost. Èistì a stylovì zaznìly skladby barokní, klasicistní, romantické i souèasné - náplní koncertu byly posluchaèsky pøístupné skladby, napø. Mozartovy a Haydnovy, ale ti, kteøí se bojí souèasných autorù, by byli pøíjemnì pøekvapeni roztomilým a nápaditým Divertimentem Eduarda Douši. Spokojení posluchaèi odmìnili umìlce spontánním dlouhotrvajícím potleskem. Celý koncert Thuri ensemble vyznìl svìže, originálnì, instrumentace skladeb byla nápaditá, èistá a pøirozená, virtuosním provedením se místy tajil dech - a nejvyšší profesionalita se snoubila s radostí z muzicírování. PhDr. Zlata KÁCOVSKÁ Celoživotní vzdělávání v Akademii J. A. Komenského hledáme nové formy a možnosti získání kvalitního vzdìlání, proto jsme navázali spolupráci s významnou vzdìlávací organizací v Nìmecku. Výsledkem spolupráce by mohla být nabídka, která by absolventùm umožnila uplatnìní i v zahranièí. Trvalý je zájem o kurzy práce s poèítaèem, a již pro zaèáteèníky, nebo pokroèilé. Absolventùm tìchto kurzù novì nabízíme možnost získat mezinárodní certifikát práce na poèítaèi. Vìøíme, že zájem bude hlavnì u mladších lidí, kteøí se s tímto certifikátem mohou po vstupu ÈR do Evropské unie ucházet o práci v zahranièí. V 1. pololetí r budou výrazným mezníkem existence Vysoké školy JAK první bakaláøské zkoušky jejích absolventù. Akademie J. A. Komenského v Èeské Lípì je jedním ze dvou konzultaèních støedisek této vysoké školy. Další støedisko je ve Frýdku Místku, sídlo VŠ JAK je v Praze. V jednotlivých letech je možnost studia v jednotlivých místech konzultaèních støedisek podle zájmu studentù s pøíslušného regionu. Na VŠ JAK je možné studovat následující obory: vzdìlávání dospìlých, speciální pedagogikuvychovatelství. V záøí 2004 bude novì otevøen obor sociální a masová komunikace, doplòuje Eva Èechová. Zájemci o bližší informace se mohou informovat osobnì v Akademii J. A. Komenského v Èeské Lípì. 16

17 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Pomáháme africké dívence V minulém školním roce byla v naší škole, Støední odborné škole, Støedním odborném uèilišti a Uèilišti v Èeské Lípì v ulici 28. øíjna, obnovena èinnost žákovské rady. Studenti, zástupci jednotlivých tøíd, pøišli v listopadu s návrhem adoptovat na dálku dítì z rozvojové zemì. Pátrali po zprostøedkovatelské organizaci, která by byla vìrohodná a nakonec se rozhodli pro spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha, která má v tomto smìru nìkolikaleté zkušenosti. Roèní pøíspìvek na dítì z Ugandy, pro které se studenti rozhodli, èiní 7000 Kè. Není to zrovna malá èástka, a tak se žákovská rada roz- hodla zorganizovat nejen sbírku mezi žáky, ale požádala o pomoc i zamìstnance školy. Peníze byly vèas odeslány a po vánoèních svátcích celá škola obdržela jeden velký opoždìný dárek fotografii adoptované dívenky spolu se základními informacemi o ní. Jmenuje se Safina Namwase, je jí 12 let, žije ve vesnici Koko, chtìla by být zdravotní sestrou. Jednou z podmínek adopce na dálku je, že adoptované dítì bude nìkolikrát roènì psát svým adoptivním rodièùm. A tak se studenti tìší na její dopisy s dobrým pocitem, že pomohli nìkomu, kdo jejich pomoc opravdu potøebuje. Mgr. M. BERNÁTOVÁ, zást. uèitelù v žák. radì Pozvánka na Pátovku Ani jsme se nenadáli a máme za sebou konec prvního poloèasu utkání, kterému se øíká školní rok. V polovinì toho letošního, ohranièeného letopoèty 2003 a 2004, je skóre úspìchù našich žákù velmi pøíznivé, vždy každý sedmý žák získal vyznamenání. Celková prùmìrná známka všech žákù je 2,1. Pozadu nejsme ani v úèasti v olympiádách a soutìžích všeho druhu. Velmi si ceníme napø. úspìchu našich florbalistù (dívek i chlapcù), kteøí dosáhli na medailová umístìní v rámci Èeskolipska i postupu do celostátního kola v pìvecké soutìži jednotlivcù. A protože máme zájem, aby naši školu navštìvovalo co nejvíce žákù chtivých vìdìní a dovedností v oblasti informatiky a administrativy, zveme všechny zájemce na dny otevøených dveøí. Kdo z dospìlých (a jejich potomkù) pøijde ve dnech 23. až 25. bøezna od 8 do 16 hodin, mùže se podívat, jak to u nás klape v jednotlivých uèebnách. Získat mùžete také podrobné a pøesné informace o tom, jak a kdy se budou konat pøijímací zkoušky do výbìrových tøíd. Na vaši návštìvu se tìší uèitelé ZŠ Pátova ZUŠ pøedstavuje Regionální informační místo pro podnikatele zprovoznila v prvním patře Kulturního domu Crystal Okresní hospodářská komora Česká Lípa. Na slavnostním otevření, kterého se v úterý 17. února zúčastnil také českolipský starosta Petr Skokan, přivítal všechny přítomné ředitel liberecké krajské hospodářské komory Mgr. Jiří Musil a zdůraznil, že RM bylo zřízeno v rámci celostátního projektu, jehož hlavním smyslem je poskytnout podnikatelské veřejnosti ucelený informační servis. Jsem rád, že se komoře podařilo tento projekt zrealizovat také v České Lípě, kvitoval otevření RM rovněž starosta Skokan. Kancelář je otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v době od 7.30 do 12 a od do 16 hodin. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Žáci ZŠ Jižní na ozdravném pobytu V lednu se žáèci druhých roèníkù naší školy zúèastnili ozdravného pobytu v Lužických horách, už tradiènì na chatì Sempra v Nových Køeèanech u Rumburka. Domácí prostøedí chaty, nádherná krajina a bezkonkurenèní kuchyò paní Šalenové vytvoøily spolu s peèlivì pøipraveným programem dìtem nezapomenutelné vzpomínky na chvíle strávené bez maminek a tatínkù. Bobování pøímo u chaty, experimentování se snìhem, objevování zajímavostí v pøírodì u pramenu øeky a pozorování zvìøe a ptactva z bezprostøední blízkosti, prostì všechno to, co je pro mìstské dìti vzácností. K tomu množství soutìží na jiskøivé záplavì snìhu a spoleènì strávené chvíle v horách s kamarády, pøi kterých se poznáme trochu jinak než ve škole. Paní uèitelky Nìmcová, Lanková a paní vychovatelky Láslová a Kelemenová mìly pro dìti v zásobì též pohlazení a pìkné slovo, když se dìtské dušièce zastesklo po domovì. Nechceme ještì domù, ještì týden, prosíme! to se ozývalo z dìtských úst na konci pobytu. Vše ale musí skonèit. Snad si tyto nádherné chvíle dìti trochu prodlouží vyprávìním v kruhu svých nejbližších. A pøíštì chceme jet znovu... Práce z ateliéru Hany Lukáškové, která v měsíci únoru předvedla díla nejmenších žáků, tj. přípravných ročníků ( věk 5 až 6 let ). Ve své práci s dětmi se již patnáct let věnuje tématu přírody a jejímu výtvarnému zpracování. V březnu bude v ZUŠ otevřena výstava prací žáků z atelieru Kamily Nešporové. Českolipský zvoneček Ètvrtý roèník Èeskolipského zvoneèku, soutìže dìtských a juniorských formací v pøedtanèení, poøádá v Èeské Lípì Taneèní škola Duha. Soutìž se uskuteèní 14. bøezna v KD Crystal od 13 hodin. 17

18 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 Na sportovní trůn roku 2003 usedla Petra Chocová Jedním z prvních gratulantů vítězce ankety byl českolipský starosta Petr Skokan. Celá akce je podle starosty významnou společenko-sportovní událostí, jejíž hlavní význam spatřuje v tom, že podporuje sportovního ducha a zároveň prezentuje, jak široké zastoupení sportovních odvětví na Českolipsku máme. Výsledky veřejné soutěže stovkařů v r Úèastníci Ligy stovkaøù Èeská Lípa jsou vytrvalci, kteøí stále znovu a znovu zdolávají stovky kilometrù. Tuto pravidelnou fyzickou námahu vykovávají pro vlastní zdraví, zdatnost a radost. Umìt se zdravì unavit není jednoduché. K tomu je tøebva mít silnou vùli k pøekonání pøirozené lidské lenosti. Ve vzájemné soutìži 106 osob je to snažší. Ètvrtina stovkaøù je pøímo z Èeské Lípy a nìkolik dalších naše mìsto reprezentuje na sportovních soutìžích. Uvádíme jejich zdolané kilometry za minulý rok. BÌH: Petr Solnièka (43 let) 5152, Jiøí Malý (50) 4322, Oldøich Slamìný (51) 3576, Jan Berounský (64) 3399, Alexandr Neugebauer (øø) 2670, Otakar Macoun (45) 2244, františek Skalický (50) 1283, Mgr. Lenka Stejskalová (38) 1102, Zdenìk Pleva (20) 956, Miroslav Janošek (49) 950, Romana Vlasáková (33) 937, JUDr. Jan Riedl (50) 907, Ing. Vasil Dogaru (53) 565, Karel Brož (28) 381 km. CYKLISTIKA: Ing. Harry Putz (66) 12402, Jan Berounský 11002, TZdenìk Pleva 3457, Tomáš Putz (24) 10076, František Jeništa (47) 5850, Petr Barvík (31) 5330, Leoš Kloubek (20) 4290, Vasil Dogaru 4140, Jaromír Štrumfa (70) 4027, Jan Tesaø (30) 4000, Ing. Zdenìk Moupic (61) 3945, Zdenka Volfová (72) 3400, Miloš Pekárek (57) 3228, Petr Roneš (38) 2817, Jaroslav Capouch (13) 2191, MUDr. Ladislav Záruba (50) 1737, Romana Vlasáková 1698, Jiøí Malý 1622, Ing. Jo- Několik stovek uběhnutých či několik tisíc ujetých kilometrů není v Lize stovkařů výjimkou. sef Jirsa (56) 1241, františek Skalický 1065, Eva Šrámková (50) 820, oldøich Slamìný 765, Petr Solnièka 615, Karel Brož 559 km. PÌŠÍ TÚRY: Jan Berounský 2003, Zdenka Volfová 1368, Petr Roneš 836, Zdenìk Pleva 660, Josef Dneboský (43) 540, Karel Brož 502, František Jeništa 430, František Skalický 380, Eva Šrámková 372 km. PLAVÁNÍ: Zdenìk Moupic 111, Romana Vlasáková 105, Jiøí Malý 97, Jan Berounský 74, Lenka Stejskalová 57, Zdenìk Pleva 46, František Jeništa 29, Petr Roneš 21, Karel Brož 20 km. Nìkteøí stovkaøi si evidují kilometry dlouhodobì a vykazují zajímavé výsledky. Uveden je celkový poèet kilometrù bìhem celkové evidence. BÌH: Malý km/21 let, Berounský / 22, Slamìný /26, Solnièka /17, Neugebauer /23, Dogaru /24, Macoun /23, atd. CYKLISTIKA: Berounský /32, Putz H /10, Putz T /10 atd. PÌŠÍ TURISTIKA: Berounský /39, Roneš /26. PLAVÁNÍ: Malý 1039/21, Berounský 329/4, Stejskalová 220/4, Vlasáková 200/2. Zpravodaj Ligy stovkaøù obsahuje mnoho dalších zajímavostí. Pokud máte zájem pøipojit se ke stovkaøùm, mùžete se pøihlásit. Kontaktní adresa je Jan Berounský, Jižní 1827/31, Èeská Lípa. (JB) Plavkynì Petra Chocová se stala vítìzkou ankety Nejúspìšnìjší sportovec Èeskolipska 2003, kterou ve spolupráci s mìstem Èeská Lípa a OS ÈSTV v Èeské Lípì vyhlásil jako tradiènì Èeskolipský deník. Veøejnost se jména vítìzù dozvìdìla ve støedu 18. února v Kulturním domì Crystal na slavnostním galaveèeru., kde se za úèasti sponzorù a zástupcù mìsta, kraje a senátora MUDr. Karla Tejnory uskuteènilo slavnostní pøedání cen nejúspìšnìjším sportovcùm. Jednotlivci dospìlí: 1. Petra Chocová, Plavecký klub Èeská Lípa, plavání. 2. Pavel Znamenáèek Sport Relax Znamenáèek a Veselý, karate. 3. Zuzana Šostková SSK Manušice, sportovní støelba. Jednotlivci mládež: 1. Eliška Vaníèková SK ZŠ Jablonné, atletika. 2. Lucie Vaníèková SK Jablonnné, atletika. 3. Jaroslav Šírek PK È. Lípa, plavání. Kolektiv dospìlých: 1. AC Èeská Lípa družstvo žen, atletika, 2. FC Jiskara Nový Bor, A mužstvo mužù, fotbal, 3. TJ Jiskra Mimoò, A mužstvo mùžù, házená. Kolektiv mládeže: 1. SK ZŠ Jablonné v Podj., atletika, Sport Relax Znamenáèek a Veselý, karate a SSK Manušice, sportovní støelba. Krajánek roku: Luboš Opìlka Rapid Plzeò, sportovní støelba a Michal Kadleèek, KS Yamaha (Švýcarsko), motokros, 3. Jiøí Bence VK Kladno, volejbal. Handicapovaný sportovec: 1. Petr Schneider Nový Bor, plavání. Rekondice diabetiků Víkendová setkání èeskolipských diabetikù a jejich blízkých v rekreaèním støedisku STAD ve Sloupu v Èechách se pomalu stávají tradicí. Probíhají zde besedy, rùzná vyšetøení, ale také se tady sportuje, soutìží, zpívá a panuje tu prima atmosféra. Další setkání se koná od do Srdeènì zveme diabetiky (i neregistrované ve Svazu diabetikù) a jejich rodiny. Bližší informace a pøihlásit se mùžete v diaporadnách u MUDr. Smìlé nebo MUDr. Charvátové, pøípadnì veèer na tel. è , mobil: , p. Koláøová a , mobil: p. Hendrychová. Svaz diabetikù Èeská Lípa Volejbalisté na běžkách V krásném prostøedí Jizerských hor se ve dnech uskuteènilo soustøedìní sportovní volejbalové tøídy 6.B ze Základní školy na Ladech pod vedením instruktorù lyžování p. Hanáka a p. Klimpery. Každoroènì se mladí adepti volejbalu seznamují s technikou bìhu na lyžích. Bìhem týdenního kurzu v Desné na Souši se úèastníci nejenom nauèili ovládat bìžky, ale pobyt v horách pøispìl také ke stmelení tøídního kolektivu a zároveò k získání fyzické kondice. Na bìžeckých tratích získali úèastníci mnoho zkušeností a poznali pøekrásná místa Jizerských hor. Velmi prospìšná byla také beseda s èlenem Horské služby p. Jirákem, který dìtem vysvìtlil èinnost této organizace. Vše dokumentoval diapozitivy, odpovídal na mnoho dotazù. Kurz byl zakonèen závodem v bìhu na lyžích a ocenìním vítìzù. V kategorii chlapcù zvítìzil Jan Vanìk, v kategorii dívek Edita Nováková. Žáci vzpomínají na množství snìhu, zážitkù a legrace a již se tìší na pøíští rok, kdy absolvují kombinovaný lyžaøský kurz se svými uèiteli. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více