Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři"

Transkript

1 4/únor/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 27. února 2004 Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací Èeskolipská radnice pøipravuje vyhlášení konkurzních øízení na øeditele 18 pøíspìvkových organizací zøizovaných mìstem Èeská Lípa. Jak pøipomíná místostarostka Hana Moudrá, pøevážnou vìtšinu pøíspìvkových organizací tvoøí školská zaøízení a uspoøádání konkurzù vychází ze schválených zásad rady mìsta pro øízení tìchto organizací. V zásadách, které Rada mìsta Èeská Lípa odsouhlasila vloni v kvìtnu, jsou ve vztahu k pøíspìvkovým organizacím zøizovaných mìstem Èeská Lípa jasnì vymezené role zastupitelstva, rady, zpùsoby vìcného i odborného øízení, kontrolní mechanizmy, tvorba rozpoètu atp. V jednom z èlánkù je tak zakotveno ustanovení, z nìhož vyplývá, že po uplynutí doby pìti led od jmenování do funkce øeditele pøíspìvkové organizace vyhlašuje rada mìsta nové výbìrové øízení na obsazení tohoto funkèního místa. Ve vztahu ke školským zaøízením bylo podle místostarostky toto ustanovení do zásad zakotveno pøedevším jako reflexe chystaných zásadních zmìn v oblasti pøedškolního a základního vzdìlávání a výchovy. Moderní škola potřebuje Víme, že zavádìní moderní způsoby vedení nových vzdìlávacích a výchovných programù je teprve ve fázi ovìøování. Jedním z hlavních oèekávaných cílù je vnést do vzdìlávání moderní prvky souèasného života, což vyžaduje nejenom týmovou práci uèitelù a úzkou souèinnost školy s rodièi, ale samozøejmì také silnou osobnost øeditele. Právì od øeditelù pak bude tvorba nových vzdìlávacích dokumentù vyžadovat, aby svou práci dìlali s jasnou vizí. Byli bychom proto rádi, kdyby souèasní øeditelé vnímali vyhlášení konkurzù pøedevším jako výzvu k pøedstavení vlastní koncepce, kde už budou zobrazeny také požadované zmìny. dokonèení na str. 2 Návštěvníky šestého ročníku Reprezentačního plesu města České Lípy vítali v předsálí KD Crystal starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Mezi hosty byla také delegace z Norska, kterou překvapilo, že radnice každoročně pořádá ples a že se na něm baví zástupci všech generací. (Více o plese v příštím vydání MN.) Starostovy starosti Pøíjemnou a milou událostí èíslo jedna se pro mne v uplynulých ètrnácti dnech stal Reprezentaèní ples mìsta Èeská Lípa, který jsme poøádali v pátek 20. února v KD Crystal. Role poøadatele se zhostilo mìsto již po šesté a jak se zdá, mìstský ples se tìší stále vìtší oblibì. Dokladem byly jak vyprodané vstupenky týden pøed konáním letošního roèníku, tak bezprostøední reakce návštìvníkù. Mnì osobnì se líbily nejenom dámy v nádherných róbách, ale i program, pøi nìmž jsme se dobøe bavili, hezky vyzdobený sál a novì otevøený bar. Všem, kteøí se podíleli na pøípravì tohoto hezkého veèera, proto dìkuji. Dobrý dojem udìlal také na naše zahranièní hosty z Norska, kde, jak nám prozradili, pojem plesová sezóna vùbec neznají. Hlavním dùvodem únorové návštìvy norské delegace však nebyl ples, ale další etapa spolupráce mezi Èeskou Lípou a mìstem Molde, kterou v kvìtnu odstartuje vstup Èeské republiky do Evropského spoleèenství. O tom, jakým smìrem se bude naše partnerství ubírat v letech 2004 až 2009 jsme jednali v sobotu, kdy jsme pøedstavitele mìsta Molde seznámili s našimi návrhy projektù, které bychom mohli spoleènì zrealizovat v rámci programu Evropského hospodáøského prostoru. Z prvotní reakce je zøejmé, že velké podpoøe se z norské strany budou tìšit tzv. mìkké projekty, což jsou programy zamìøené na výmìnu zkušeností v rùzných sférách. Mimoøádnì vstøícnou odezvu jsme zaznamenali napøíklad na pøipravovaný projekt Domu pro matky v nouzi, který bychom rádi zprovoznili v bývalé ubytovnì Vagónky, a na projekt Optimalizace systému mìstské dopravy v souladu s trendy udržitelného rozvoje. Vìøím proto, že se naši letitou spolupráci s Molde podaøí do budoucna rozšíøit. Také vìøím, že Telecom bude akceptovat pøipomínky k novì vydanému telefonnímu seznamu, který je podle veøejnosti nepøehledný, že brzy odstraní visící kabely hyzdící naše mìsto a zajistí i dostatek telefonních karet, aby telefonní budky nebyly pouze pro okrasu. A že se nám v právì probíhající soutìži podaøí vybrat obstaravatelskou firmu na svoz a likvidaci odpadu a pøedevším že brzy pøijde jaro, na které se už moc tìším. Pøíjemný zbytek zimy vám pøeje Petr SKOKAN, starosta mìsta V letošním roce dosáhnou Mìstské noviny, které od poloviny roku 2000 vydává mìsto Èeská Lípa, již svého 1,5 miliontého výtisku. Je to èíslo natolik úctyhodné, že jsme se u této pøíležitosti rozhodli pozmìnit grafickou tváø našeho mìstského ètrnáctideníku. Není to však jediné, co pro Vás pøipravujeme. Už na jaøe Vážení čtenáři bychom chtìli odstartovat také ètenáøskou soutìž a deset vylosovaných autorù správných odpovìdí odmìnit. Doufáme, že noviny do každé rodiny vám tak pøinesou nejenom nezbytné a potøebné informace vztahující se ke každodennímu životu a dìní v našem mìstì, ale nabídnou vám také trochu zábavy. Další vydání MN je Uzávìrka je 10.2.

2 MÌSTSKÉ NOVINY První volby europoslanců V letošním roce nás èekají první volby do Evropského parlamentu, kam si obèané Èeské republiky zvolí 24 europoslancù. Oproti volbám do zastupitelských orgánù ÈR budou tyto volby zvláštní pøedevším tím, že výsledky se zaènou zpracovávat až v okamžiku, kdy se uzavøe poslední volební místnost v rámci celé Evropské unie. 1) Prùbìh a organizaci voleb do EP upravuje na území ÈR zákon è. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù. 2) Uskuteèní se ve dnech 11. a 12. èervna. V pátek 11. èervna budou volební místnosti otevøeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. èervna od 8 do 14 hodin. Sèítání hlasovacích lístkù zaène pravdìpodobnì až v nedìli 13. èervna a zpracování výsledkù v okrsku lze pøedpokládat v ranních hodinách v pondìlí 14. èervna. 3) Právo být volen má každý obèan, který dovršil 21 let a je nejménì 45 dnù pøed volbami v evidenci obyvatel ÈR. 4) Právo volit na území ÈR má každý obèan Èeské republiky za pøedpokladu, že nejpozdìji druhý den voleb dosáhl 18 let a nevznikla u nìj pøekážka ve výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z dùvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm). 5) Podmínkou výkonu volebního práva je zápis státního obèana ÈR do seznamu volièù pro volby do EP. Vychází ze stálého seznamu volièù a v pøípadì obèanù s trvalým pobytem v Èeské Lípì vede a aktualizuje tento seznam Mìstský úøad È. Lípa. Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožòuje dopsání volièe do vý- Vìøím, že se do konkurzù pøihlásí souèasní øeditelé a zároveò ale oèekáváme, že se jich jako výzvy chopí i sami uèitelé. Konkurzy probìhnou na všech pøíspìvkových organizacích, jejichž øeditelé letos, nebo již v minulosti, dovršili zmínìné pìtileté funkèní období. Všechna zaøízení, kde probìhnou, jsem už osobnì navštívila. Jednak abych podìkovala za dosavadní práci souèasným øeditelùm a zároveò abych všem pracovníkùm zøedokonèení ze str. 1 Volby do Evropského parlamentu budou 11. a 12. června pisu ze seznamu volièù pro volby do EP v prùbìhu voleb pøímo ve volební místnosti, bylo by úèelné, aby si volièi v pøípadì svých pochybností ovìøili svùj zápis ve stálém seznamu volièù a to nejpozdìji do 12. kvìtna. 6) O zápis do seznamu volièù pro volby do EP mùže požádat také obèan jiného èlenského státu EU a to nejpozdìji do (do 16 hodin). Avšak za pøedpokladu, že se jedná o volièe, který má právo volit, tj. který alespoò druhý den voleb dovrší vìku 18 let a po dobu nejménì 45 dnù pøede dnem voleb je veden v evidenci obyvatel. 7) Èeskolipští volièi budou jako tradiènì volit podle adresy svého trvalého bydlištì v 46 okrscích. 8) Pokud voliè hlasuje na volièský prùkaz, mùže hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území ÈR. 9) Volièský prùkaz vydává volièi obecní úøad, kde je voliè zapsán v seznamu volièù pro volby do EP. Vydán je tehdy, nebude-li obèan moci, nebo nehodlá-li volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Obèan o tento prùkaz mùže požádat nejpozdìji do 27. kvìtna a to písemným podáním opatøeným ovìøeným podpisem volièe. Jestliže se žadatel dostaví osobnì, úøední ovìøení není tøeba. 10) Hlasovací lístky s kandidáty jednotlivých volebních stran budou dodány všem volièùm nejpozdìji tøi dny pøed konáním voleb. Voliè hlasuje tak, že do úøední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží 1 hlasovací lístek, na kterém mùže zakroužkováním poøadového èísla nejvýše u 2 kandidátù uvedených na témže hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dává pøednost. telnì a jasnì objasnila dùvody a cíle tohoto opatøení, které považuji za hozenou rukavici. Konkurzy jsou záležitostí veøejnou a otevøenou a doufám, že tuto šanci využije co nejvíce pedagogù. Vlastní organizace konkurzù vychází z vyhlášky ministerstva školství o kunkurzních øízeních. Stanoví i zpùsob sestavování výbìrových komisí. Kromì zøizovatele se tak na výbìru øeditelù škol budou podílet zástupci Èeské školní inspekce, krajského úøadu a škol. (ema) Návštěva z Budyšína Na první oficiální návštìvu pøicestovala ve ètvrtek 12. února na èeskolipskou radnici dvouèlenná delegace z Budyšína (Bautzenu), aby se zástupci Èeské Lípy jednala o pøípadné spolupráci mezi obìma mìsty. Naši nìmeètí hosté zavítali do Èeské Lípy na pozvání èeskolipského starosty Petra Skokana, který se pøed èasem obrátil na budyšínskou radnici s nabídkou možného partnerství, nebo obì mìsta leží v euroregionu Nisa a do budoucna by se mohla spolupodílet na rùzných projektech podporujících pøíhranièní spolupráci, pøipomíná místostarostka Hana Moudrá, která spolu s místostarostou Jiøím Pazourkem delegaci pøijala. Wolfganga Zettwitze a Eckeharda Oswalda, zabývající se na Mìstském úøadì v Budyšínì hospodáøským rozvojem a cestovním ruchem, jsme seznámili s naší pøedstavou partnerství, jehož hlavním cílem by byla podpora spolupráce mezi spolky, školami a dalšími subjekty. Ve zkratce jsme jim pøedstavili i ètyøi projekty, které v rámci programu PHARE pøipravujeme už na letošní rok. Jedná se pøedevším o vydání è. 4, únor 2004 Nový majitel bytů na Severu Českolipský starosta Petr Skokan pozval na radnici Zbyňka Michala, zástupce firmy Best Properities North, která v lednu vydražila 1700 bytů na českolipských sídlištích Sever a Kopeček. Zajímá mě, jaké jsou záměry této společnosti s vydraženými nájemními byty, kde žijí stovky českolipských obyvatel, vysvětluje starosta. Podle Z. Michala by se změna majitele neměla nájemníků nikterak dotknout a nic převratného pro ně prakticky nepředstavuje. Jak dále zdůraznil, byty budou obhospodařovat s péčí řádného hospodáře, tak jak jim ukládá zákon. V současné době ve spolupráci se správcem konkurzní podstaty firmy Ralsko vydražený bytový fond přebírají a mapují jeho konkrétní stavebně technický stav. (ema) informaèního materiálu pro turisty, jehož souèástí bude také cykloturistická mapa, tipy na výlet a údaje o turistických zajímavostech Èeskolipska. Dále to jsou webové stránky zamìøené rovnìž na cestovní ruch, kde bychom chtìli prezentovat i všechna naše partnerská mìsta. Tøetím projektem je výstava fotografií zachycující vývoj Èeské Lípy v posledních patnácti letech a ètvrtý projekt se týká studie turistického rozvoje v okolí dubických rybníkù vèetnì zøízení nové turistické ubytovny, vypoèítává Hana Moudrá a konstatuje, že zástupcùm Budyšína se nabídka velice líbila. Už proto, že byla zcela konkrétní a mohli by na projektech participovat. Zároveò se ale netajili tím, že již nìkolik let spolupracují s Jabloncem n. Nisou. Zjiš ují však, že mìsta Jablonec a Budyšín jsou natolik odlišná, že se nabídky Èeské Lípy nezøíkají., ale právì naopak. S ohledem na vstup ÈR do EU v ní vidí perspektivní šanci pro obì strany. Napøíklad v již zmínìném cestovním ruchu nebo v jazykových studentských výmìnách, uzavírá místostarostka. (ema) 2

3 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje V KD Crystal je nový bar Premiérou pro nově otevřený bar v Kulturním domě Crystal se stal šestý Reprezentační ples města Česká Lípa. Byl vybudován v předsálí velkého sálu, kde si na absenci baru návštěvníci různých společenských a kulturních akcí často posteskli. Interiér nového baru s kapacitou pro cca 60 lidí realizoval ing. Zdeněk Bříza a jeho vybudování, včetně revizí a úprav napojení na EL. a ZTI přišlo město na 1,3 mil. korun. S realizací jsme začali už koncem loňského roku, kdy jsme na tuto akci přesunuli prostředky ušetřené z rozpočtu našeho odboru pro rok 2003, upřesňuje vedoucí odboru rozvoje města ing. arch. Vladimír Lavrík. Martin Prokeš, ředitel příspěvkové organizace KD Crystal, k tomu dodává: Provozní doba baru bude vázána na programovou nabídku našeho zařízení a uvažujeme, že některé komornější pořady typu džezových večerů by se mohly přesunout přímo do baru. S tím, že by tu byl zaveden běžný provoz, KD zatím nepočítá. (ema) Staronová budoucnost Nemocnice Pod Holým vrchem Otázku pøevodu Nemocnice Pod Holým vrchem sloužící jako léèebna dlouhodobì nemocných na mìsto Èeská Lípa otevøel na lednovém zasedání èeskolipských zastupitelù klub KSÈM. Reagoval tak na probíhající jednání Krajského úøadu Libereckého kraje, který se zaèal zabývat možností slouèení tohoto zdravotnického zaøízení s èeskolipskou nemocnicí s poliklinikou. Klub proto vystoupil s návrhem, aby mìsto deklarovalo, že má o nemocnici zájem a do budoucna se v nìm hodlá zhostit role zøizovatele LDN. Vzhledem k tomu, že o budoucnosti nemocnice, jejímž zøizovatelem je v tuto chvíli právì Krajský úøad Libereckého kraje, už tøi mìsíce jednáme jak s krajem tak øeditelem NsP, požádala jsem zastupitele, aby se svým koneèným stanoviskem poèkali, vysvìtluje místostarostka Hana Moudrá. Už 26. února nás totiž èeká další kolo jednání, na kterém jsme se dohodli s krajem. Uskuteèní se Zastupitelé budou znovu jednat o převodu zařízení do vlastnictví města v Èeské Lípì a kromì zástupcù mìsta a krajského úøadu by se ho mìli zúèastnit také pøedstavitelé obou zdravotnických zaøízení. Na lednovém zasedání se proto zastupitelé usnesli na ustavení pracovní skupiny, která pøipraví podklady pro zmínìné jednání. Jak prozrazuje místostarostka, pracovní skupina složená z radního Václava Svatka (KSÈM), zastupitelù Karla Schwarzbacha (ÈSSD), Petra Pokorného (Nezávislí), Bc. Evy Stehlíkové (ODS), místostarostky Hany Moudré (ODS) a senátora Karla Tejnory (ODS), se pak na své schùzce 9. února zabývala stanoviskem, se kterým 26. února zástupci mìsta vystoupí. Dohodli jsme se, že chceme, aby zaøízení Pod Holým vrchem bylo i nadále využíváno pro zdravotnì sociální úèely. Na bøeznovém zasedání èeskolipských zastupitelù by potom ze strany mìsta mìlo zaznít jasné stanovisko, zda bude žádat o pøevod zøizovatelské funkce èi nikoliv. (ema) mìstská policie Za aktivního pøispìní všímavých obèanù byli hlídkou mìstské policie v souèinnosti s Policií ÈR zadrženi dva pachatelé, kteøí pøi svém øádìní rozbili nìkolik sklenìných výplní v ulici Sokolské v Èeské Lípì. Výtržníky se díky obèanùm podaøilo zadržet zhruba po 200 metrech od místa èinu a vzhledem k jejich aktivnímu odporu museli policisté pøi jejich zadržení použít donucovací prostøedky. Jedním z nich je teprve šestnáctiletý mladík, u kterého se zdaleka nejednalo o první spáchanou trestnou èinnost. Pøípad pøevzala k trestnímu stíhání republiková policie. Kamerový systém mìsta Èeská Lípa slavil další úspìch. Necelých 48 hodin trvalo, než byl díky kamerovému záznamu dopaden dvacetiletý pachatel z Èeské Lípy, který v ranních hodinách dne 3.2. spáchal loupežné pøepadení v blízkosti OD Andy. Pohybu pachatele stejného popisu si totiž v noèní dobì všiml pracovník monitorujícího støediska a o jeho výskytu vyrozumìl kriminální policii. Ta pak pachatele po vyhodnocení záznamù v centru mìsta zadržela. zajímavost Nákupní centrum nepotravinového charakteru si v Èeské Lípì hodlá zøídit firma OBI. Vyplynulo to z vyjádøení ing. Miloše Buøila, zástupce pražské spoleènosti ESLOT, která o tomto investièním zámìru jedná s èeskolipskou radnicí. Rádi bychom toto nákupní centrum vybudovali na sídlišti Špièák podél silnice I/9 naproti Hypernovì. Mìstu, od kterého chceme odkoupit menší èást pozemku potøebného k této výstavbì, se nabízí pomoc, že v této lokalitì budou zároveò pøipravené inženýrské sítì a dopravní napojení vè. stavby obslužní komunikace pro plánovanou bytovou a komerèní výstavbu. Uvidíme, jak mìsto na pøipravovaný investièní zámìr zareaguje, dodal ing. Buøil. (red) web mìsta Web mìsta za zhruba rok svého fungování brzo dosáhne 500 tisíc zobrazených stránek. K tomuto kulatému výroèí, které je na mìstské internetové stránky úctyhodné, nabídne svým uživatelùm novou službu - bezplatné zveøejnìní osobní inzerce. Ta by mìla být dalším krokem na cestì k vytvoøení informaèního a komunikaèního portálu pro obèany mìsta a nejen pro nì. Uživatelùm tak nabízí vedle aktuálního zpravodajství také napø. pravidelné zasílání aktualit, on-line rozhovory se starostou, informace o možnostech èerpání dotací vypisovaných ministerstvy ÈR a EU zájmovými sdruženími èi neziskovými organizacemi a informace pro investory. /www.mucl.cz/ pøipomínáme Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad. Ten za první pololetí letošního roku (pøípadnì za celý rok) musíte uhradit do 25. bøezna. Výše poplatku pro rok 2004 èiní 492 Kè/osobu. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 4, únor 2004 Komunikace a inženýrské sítě v Dolní Libchavě Po plynovodu a splaškové kanalizaci èekají Dolní Libchavu další dvì významné investice. Dokonèení inženýrských sítí, na které jsou v letošním rozpoètu mìsta vyèlenìny 3 mil. korun a následná generální oprava místních komunikací (7 mil. korun). V souèasné dobì se zpracovává projektová dokumentace na úpravu komunikací vèetnì jejich odvodnìní. Tyto úpravy by mìly být realizovány v prùbìhu roku 2004 po ukonèení pokládek kabelù SèE a veøejného osvìtlení a po doplnìní chybìjících èástí kanalizaèního, plynovodního a vodovodního øadu, zdùrazòuje vedoucí investièního oddìlení Jolana Nebøenská. Proè k odvodnìní komunikací nedošlo v minulosti stavbou splaškové kanalizace, což je jeden z èastých dotazù obèanù Dolní Libchavy? Protože splašková kanalizace byla v souladu s naøízením bývalého okresního úøadu budována výhradnì pro splaškové vody a nikoli pro vody deš ové. Ty z technických dùvodù nelze v Dolní Libchavì likvidovat zaústìním do splaškové kanalizace a následnì je odvádìt na èistírnu odpadních vod. Odvodnìní komunikací musí být souèástí projektovaných úprav místních komunikací. Nyní budou proto vybudovány nové lokální svo- dy deš ových vod do Šporky a v nìkterých pøípadech dojde ke zprovoznìní stávajících nefunkèních deš ových svodù. Stejnì tak zde nebylo možné v jediném roce zrealizovat veškeré podzemní práce a na to navazující opravu komunikací. Chápu, že rozkopané ulice jsou nepøíjemné, ale pøi realizaci je nezbytné zajistit pøístup všech Komunikace budou nejenom opraveny, ale také odvodněny Co trápí starosty z Českolipska? V kongresovém sále hotelu Olympia v České Lípě se ve čtvrtek 5. února uskutečnilo setkání představitelů měst a obcí v působnosti MěÚ Česká Lípa a MěÚ Nový Bor. Setkání uspořádali Petr Skokan, starosta České Lípy a Ivan Lacko, starosta Nového Boru a od zrušení Okresního úřadu v České Lípě to bylo poprvé, kdy se takto sešli představitelé měst a obcí z celého českolipského okresu. Program jsme koncipováli tak, abychom prodiskutovali záležitosti, které nás společně zajímají, vysvětluje starosta Petr Skokan a zároveň tím zdůvodňuje volbu přizvaných hostů. Jedním z nich byl Ing. Miroslav Vacek, nový ředitel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, který přítomné obeznámil se současnou situací tohoto zdravotnického zařízení a s konsolidačními kroky, jež podniká pro to, aby zadlužená nemocnice začala prosperovat. Hodně se diskutovalo také o bezpečnostní situaci na Českolipsku, neboť dalším hostem byl zástupce ředitele Okresního ředitelství Policie ČR kpt. Václav Hýsek. Z jeho vystoupení vyplynulo, že Českolipsko patří k jedněm z mála okresů v ČR, kde vloni došlo k nárůstu trestné činnosti. Ačkoliv je produktivita práce českolipských policistů podle kpt. Hýska hodnocena nadřízenými velmi kladně a oproti roku 2002 se vloni zvýšila i objasněnost případů, je to právě nárůst kriminality, který starosty trápí. Požadavek, aby byl na Českolipsku tabulkově navýšen počet policistů v přímém výkonu služby, však označil za nereálný zejména kvůli nedostatku finančních prostředků. K dalším tématům patřila připravovaná legislativa, o té se starosty diskutovala PhDr. Dana Janečková z odboru pro místní správu ministerstva vnitra. Od projektové manažerky MěÚ Česká Lípa se pak dozvěděli o možnostech financování projektů, do kterých se obce mohou zapojit. (ema) provádìcích firem ke staveništi a zároveò pøístup obèanù k jejich domùm. To pøi šíøkových pomìrech komunikací v Dolní Libchavì není možné. Zároveò zajištìní financování všech investic rùznými investory v tomtéž období je vìc velmi obtížná, ale pøesto došlo k urèitým dohodám. V dané souvislosti pøipomíná, že pokládka kabelù nízkého napìtí (NN) není investicí mìsta Èeská Lípa, ale Severoèeské energetiky a.s., která vyšla mìstu Èeská Lípa maximálnì vstøíc, když ji zaøadila do svého rozpoètu na rok 2004 a v minulém roce pøipravila projektovou dokumentaci. Ani chybìjící èásti kanalizaèních a plynovodních øadù, resp. pøípojek k tìmto øadùm, nebylo možno vyøešit v rámci loòské stavby, protože tyto èásti je nutné projednat v samostatném územním a stavebním øízení a ta jsou technicky a tím pádem i èasovì opìt velmi nároèná. Uvedené skuteènosti jsou pak hlavním dùvodem, proè se muselo poèkat i se závìreènou opravou komunikací. Rekonstrukce komunikací bude øešit uspoøádání komunikací výškovì i šíøkovì podle místních podmínek a podle podmínek tzv. prostorové normy pro uložení inženýrských sítí v komunikacích. Proto v nìkterých místech dojde ke snížení a v nìkterých místech ke zvýšení vozovky. V žádném pøípadì nemùže být tímto zpùsobem vyøešeno podmáèení neizolovaných domkù osazených nyní výraznì pod komunikací. Pøípady, kdy deš ová voda z pozemku souseda stéká na okolní pozemky, mohou být po realizaci deš ové kanalizace vyøešeny pouze zaústìním okapních svodù do této kanalizace. Toto øešení však pøedpokládá, že majitelé objektù provedou napojení svodù do kanalizace na vlastní náklady, protože se jedná o odvodnìní soukromých pozemkù, které nelze hradit z veøejných finanèních prostøedkù. Odpovìdnost za pøípadné škody zpùsobené nevyøešeným odvedením deš ových vod ze støechy objektu leží na vlastníkovi objektu, nikoliv na obci. (ema) mikroregion Peklo Mikroregion Peklo hledá externího spolupracovníka Od ledna je mìsto Èeská Lípa èlenem mikroregionu Peklo, který v roce 2000 založily obce Holany, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stvolínky a Zahrádky. Zástupce mìsta Èeská Lípa se proto zúèastnil také prvního letošního zasedání výboru mikroregionu. Uskuteènilo se 5. února a jak prozrazuje èeskolipský starosta Petr Skokan, hlavním tématem byly úkoly pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že prvotním posláním sdružení je prosazování a koordinace našich spoleèných cílù a zámìrù v návaznosti na rozvoj regionu, dospìl výbor k závìru, že mikroregion potøebuje externího spolupracovníka na pozici poradce. Ten by se mìl systematicky vìnovat vyhledávání možností financování projektù z rùzných dotaèních programù, aktualizaci plánu rozvoje celého mikroregionu, starat se o jeho propagaci a koordinovat naši spolupráci. Na externistu již Peklo vyhlásilo výbìrové øízení a uchazeèi se mohou se svými dotazy obracet na starostku Sosnové, Vlastu Pátkovou. Do budoucna se pak pøedpokládá, že poradce by pøi své èinnosti úzce spolupracoval také s èeskolipskou euromanažerkou, která se obdobné problematice vìnuje na èeskolipském MÚ. Jedním z tak trochu specifických výbìrových pøedpokladù je, aby mìl pøípadný uchazeè také osobní vztah k našemu regionu, podotýká èeskolipský starosta a vyzývá všechny zájemce o tuto zajímavou práci, aby se do 19. bøezna pøihlásili na Obecním úøadì v Sosnové. (ema) 4

5 è. 4, únor 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Dotace pro neziskový sektor V tìchto dnech konèí v ÈR letošní kampaò Tøicet dnù pro neziskový sektor každoroènì upozoròující veøejnost na nezastupitelnou úlohu nestátních neziskových organizací. Do jaké míry ovlivní budoucí život neziskovek, respektive jejich živobytí, nadcházející vstup ÈR do Evropského spoleèenství, o tom jsme si povídali s Petrou Musilovou, manažerkou projektù mìsta Èeská Lípa. Jednou z èasto zdùrazòovaných výhod, kterou nám má èlenství pøinést, bude možnost èerpání finanèních prostøedkù ze strukturálních fondù. Ráda bych proto zdùraznila, že tato možnost se nebude týkat pouze obcí èi podnikatelských subjektù ale i nestátních neziskových organizací. Jedním z programù, kam se budou moci zapojit do aktivního èerpání prostøedkù, je Spoleèný regionální operaèní program (SROP). Spektrum aktivit, které z nìj budou podporovány, je pomìrnì široké. SROP je rozdìlen celkem do pìti velkých tematických oblastí, tzv. priorit a v rámci nich Jednou z významných akcí právì probíhající celostátní kampanì 30 dní pro neziskový sektor je ètvrtý roèník Sociální ceny Tilia, vyhlašované Èeskou spoleèností pomoci dìtem Tilia. Jejím cílem je veøejné morální ocenìní obèanù regionu Èeskolipska a Novoborska, kteøí dlouhodobì pøíkladnì, obìtavì a nezištnì pomáhají a prospívají sociálnì, zdravotnì èi jinak znevýhodnìným spoluobèanùm. Jde o hrdiny všedních dní, kteøí svojí obìtavostí obohacují náš život. Záštitu nad Sociální cenou Tilia 2003 pøevzali Ing. Eva Bartoòová, místohejtmanka Libereckého kraje, Petr Skokan, starosta Èeské Lípy, a Ivan Lacko, starosta Nového Boru. Nominaèní komise, složená z pøedních odborníkù pùsobících v sociální oblasti ve státním, samosprávném a neziskovém sektoru, èinná pod pøedsednictvím Hany Moudré, místostarostky Èeské Lípy, rozhodnì nemìla snadnou práci. Všech deset nominovaných si vskutku zaslouží oznaèení osobnosti dobré vùle. Nominováni byli: Regina Holubáøová, øeditelka Domu s peèovatelskou službou a Domácí péèe Home Care v Mimoni, Bc. Ilona Hummelová, vedoucí Ústavu sociální péèe Centrum nadìje Nadace EURONISA vyhlásila veøejné kolo rozdìlování nadaèních pøíspìvkù z výnosù NIF, benefièních akcí a darù sponzorù. Podporovány budou projekty v oblastech: sociální a zdravotní, kulturní a vzdìlávací. Podrobné podmínky, formuláø žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EU- RONISA, Rumjancevova 3, Liberec 1 nebo na internetových stránkách: Uzávìrka pøijímání žádostí je 26. dubna 2004 do jsou formulovány užší okruhy èinností, tzv. opatøení. Kromì výètu aktivit obsahuje každé opatøení i velmi dùležitou informaci o tom, kdo mùže být pøedkladatelem projektu (tzv. koneèný pøíjemce nebo koneèný uživatel), jak velké projekty mohou být pøedkládány a jakou míru finanèní Jak připravit projekty pro finanční podporu z fondů Evropské unie podpory lze oèekávat. Jak vysokou podporu svých aktivit mohou právì neziskové organizace oèekávat? Konkrétní èástku vám samozøejmì nesdìlím, ale ze strukturálních fondù EU mùže koneèný uživatel obdržet až 75% z pøijatelných nákladù projektu. Od kdy budou moci neziskové organizace pøedkládat své projekty a žádat podporu? Cena osobnostem dobré vůle v Èeské Lípì, PaedDr. Emil Hurcík, pedagog-etoped, externí spolupracovník Úøadu práce v Èeské Lípì, Marie Kapalínová, sociální pracovnice oddìlení sociálnì-právní ochrany Mìstského úøadu v Èeské Lípì, Karla Kubátová, èlenka místní organizace Svazu tìlesnì postižených v Èeské Lípì, Milada Sedláèková, pøedsedkynì klubu onkologických pacientù Èeskolipská VESNA, Libuše Solíková, pøedsedkynì místní organizace Èerveného køíže v Kamenickém Šenovì, Jaroslava Tøísková, peèovatelka Domácí péèe Home Care v Mimoni, nositelka titulu Zasloužilá peèovatelka, Mgr. Jitka Vlková, jednatelka Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým v Èeské Lípì, a PhDr. Zdeòka Zahrádková, aktivistka Centra pro zdravotnì postižené Libereckého kraje, nositelka èestné Sociální ceny Tilia. Dìjištìm slavnostního vyhlášení a pøedání cen se v úterý 24. února (po uzávìrce MN) stala èeskolipská restaurace Nebe, kde dvì z nominovaných osobností pøevzali cenu z autorské dílny Jany Glaserové. Souèasnì byly pøedány èestné ceny. Jména ocenìných osobností pøineseme v pøíštím vydání MN. Mgr. Lubomír ŠÁDEK pøedseda ÈSPD Tilia Nadační příspěvky nadace Euronisa 16 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území Èeské republiky a zároveò pùsobící v Euroregionu Nisa.Vylouèeny jsou politická hnutí èi strany a fyzické osoby. Doporuèujeme žadatelùm, aby návrh projektu konzultovali ještì pøed podáním žádosti s Lydií Halamovou (telefon: nebo více informací kontaktujte: Petr Dušák P. R. manažer , , Spoleèný regionální operaèní program se nyní nachází ve fázi, kdy byl v Bruselu schválen základní programový dokument, ve kterém jsou specifikovány podporované aktivity, subjekty, které mohou být koneènými pøíjemci èi uživateli, finanèní alokace na jednotlivé priority, výsledky, kterých má být v období dosaženo a v neposlední øadì i systém, kterým bude celý program realizován. Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR ve spolupráci s krajskými úøady, Centrem pro regionální rozvoj a dalšími partnery nyní dopracovává pøesná pravidla, pomocí kterých budou nositelé projektového zámìru moci dopracovat projekt do finální podoby a požádat na nìj finanèní podporu. Pøestože dnes tato pravidla ještì nejsou známa, je možné, a dokonce si troufám tvrdit, že i potøebné, zaèít projektový zámìr zpracovávat a vytváøet si tak podmínky pro budoucí úspìšnou žádost. Již nyní je možné projekty konzultovat a tím eliminovat možná rizika neúspìchu a zklamání. Místem, kde se tak mùže dít je napøíklad KÚ LBC kraje - odbor rozvoje kraje. Úplné znìní dokumentu i programového dodatku lze najít na V pøípadì zájmu o podrobnìjší informace týkající se programu SRPO se mohou neziskové organizace obrátit pøímo na Petru Musilovou, tel.: , fax: , (red) Líbí se nám příbramský model Pozvání k diskusi se èleny èeskolipského klubu dùchodcù pøijali v pondìlí 16. února starosta Èeské Lípy Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Problémy, postøehy a námìty, o kterých jsme s našimi seniory mluvili, vycházejí z každodenního života obèanù tohoto mìsta. Nejpalèivìjším tématem jsou psi a úhrada poplatkù za nì vèetnì jejich pøípadného vymáhání. Možným øešením, o kterém jsme shodou okolností už jednali na poradì vedení mìsta, by mohlo být zavedení tzv. pøíbramského modelu. Ten využívá reflexní štítky, které se pøipevní na známku a pro každý rok mají odlišnou barvu. Obèanùm jsou vydávány na základì zaplacení poplatkù, takže je na první pohled nejen patrné, zda má dotyèný svého psa pøihlášeného ale zároveò, zda také mìstu uhradil poplatek za pøíslušný rok. V této souvislosti jsme diskutovali také o poplatku za odpad a pøedevším jeho vymáhání od neplatièù. To má, stejnì jako ostatní pohledávky vùèi mìstu na starosti novì zøízení oddìlení vymáhání pohledávek, které jsme zøídili právì proto, aby neplatièù bylo co nejménì, konstatuje starosta. Senioøi vystoupili také s øadou návrhù a pøipomínek týkajících se napø. údržby komunikací a chodníkù èi provozu MHD. Na pøíští setkání pøedstavitelù mìsta se seniory bude proto pøizván také vedoucí odboru dopravy František Ondøej. 5

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005

Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005 12/èerven/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. èervna 2005 Nemocnice chystá přestavbu centrálního příjmu Èeskolipskou nemocnici s poliklinikou

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více