Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu"

Transkript

1

2 Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu

3 Důvody vzniku pohledávky: - z obchodního styku - ke společníkům - k zaměstnancům -k orgánům FÚ - k sociálnímu a zdravotního zabezpečení - na základě soudních rozhodnutí

4 Hlediska dělení pohledávek: a) místa určení: - tuzemské - zahraniční b) dle časovosti - krátkodobé - dlouhodobé

5 c) dle charakteru - nahodilé - pravidelně se opakující d) dle likvidity - více likvidní - méně likvidní - nelikvidní - nedobytné

6 Uzavření obchodní smlouvy Se zákazníky zpravidla jednají: - obchodní zástupci - zprostředkovatelé - jiné pověřené osoby Výsledkem jednání je uzavření obchodní smlouvy či objednávky

7 Postup zpracování obchodního případu Při prodeji na úvěr je nutné stanovit přesný postup zpracování obchodního případu, který má následující kroky: a) Objednávka - Zákazník připravuje svoji objednávku na základě katalogu a ceníku, který dodavatel poskytuje - Komunikace probíhá: osobně, telefonicky, em, webové stránky apod. - Probíhá kontrola stavu zásob a volné výrobní kapacity, aby bylo možné potvrdit objednávku

8 Postup zpracování obchodního případu b) Prověření zákazníka - Firma podle postupu stanoveného v politice řízení pohledávek prověří zákazníka - Firma využívá jak externích informací, tak i interních - Snahou je vyhnout se nedobytným pohledávkám - Výsledkem prověření je nastavení platebních podmínek s možností zajištění pohledávky

9 Postup zpracování obchodního případu c) Záznam do informačního systému (evidence) - Veškeré informace o objednávce jsou zadány do podnikového informačního systému - Jakmile je objednávka schválena nebo zamítnuta je to oznámeno odběrateli d) Plánování výroby a vlastní výroba - Pokud není zboží na skladě je nutné připravit a naplánovat výrobu - Zajistit pracovníky, výrobní kapacity, vstupní materiál a suroviny.

10 Postup zpracování obchodního případu e) Expedice a fakturace - Předání hotové výroby na sklad, kde se zásilka kompletuje - Dále probíhá kontrola kvality, zabalení zásilky, určení způsobu dopravy - Vystavení faktury a dokumentů umožňujících nakládání se zbožím - Expedice zásilky a doručení faktury(se zbožím, em, poštou apod.) - Vše je zaznamenáno do účetní evidence a dalších souvisejících informačních systémů

11 Postup zpracování obchodního případu f) Příjem platby a vymáhání - Dokud není faktura uhrazena je evidována v neuhrazených fakturách a sleduje se doba po splatnosti - Evidují se veškeré reklamace na kvalitu a množství - Přijatá platba se zaeviduje proti neuhrazené pohledávce - Při neuhrazení faktury je nutné zvolit formu vymáhání

12 Řízení pohledávek Řízením pohledávek lze chápat činnosti podniku směřující k optimálnímu usměrňování jeho pohledávek. Smyslem řízení pohledávek je: - ochránit firmu před vysokým podílem faktur, které odběratelé platí se zpožděním, - minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, které nejsou vůbec vymoženy nebo jsou vymoženy s vynaložením realitně vysokých nákladů.

13 Řízení pohledávek Řízení pohledávek má dvě dimenze: 1) prevenci jejímž úkolem je: - zajistit, aby nevznikaly nedobytné nebo pozdě hrazené pohledávky - vytvořit preventivní opatření, která je nutno zakotvit již do prodejních procesů, aby se nemuselo příliš často přistupovat k vymáhání, což pro podnik znamená vynaložení dodatečných nákladů spojených se samotným vymáháním 2) Vymáhání, které nastupuje v okamžiku, kdy se nepodařilo zajistit, aby byla pohledávka uhrazena včas. Pravidla preventivního charakteru se nejčastěji zaměřují na: - limity dodavatelských úvěrů, - platební podmínky, - přístup k novým zákazníkům, - fakturace a doklady potvrzující existenci pohledávek.

14 Základní oblasti řízení pohledávek Zahrnuje 5 oblastí: 1) Řízení celkového objemu pohledávek 2) Řízení struktury pohledávek 3) Řízení doby jejich splatnosti 4) Řízení rizik spojených s pohledávkami 5) Řízení vymáhání pohledávek

15 1. Řízení celkového objemu pohledávek Investováním do pohledávek se podnik zbavuje možnosti investovat kapitál jinak, a tudíž i výnosu z případné alternativní investice. S růstem objemu pohledávek se tato ztráta zvyšuje. Na druhé straně stoupá šance na růst zisku z růstu prodeje, ale také vzniká riziko vzniku méně spolehlivých odběratelů. Z těchto důvodů je nutné sledovat a využívat podmínky prodeje, které zahrnují: - volbu okamžiku úhrady - výši realizačních cen - poskytování slev, skont -získávání informací o tržních podmínkách, konkurenci apod.

16 2. Řízení struktury pohledávek Strukturu pohledávek lze sledovat podle různých hledisek: a) pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti b) pohledávky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé c) pohledávky z obchodních vztahů a ostatní d) pohledávky korunové a v cizí měně

17 2. Řízení struktury pohledávek Vedle konkrétní struktury se sledují i ukazatele spojené s řízením pohledávek (někdy označované jako nástroje řízení pohledávek): 1) Stanovení průměrné výše pohledávek (PSP) a) Průměrný stav pohledávek PSP = lze též určit jako průměr počátečního a konečného stavu (počáteční stav pohledávek + konečný stav pohledávek):2 b) PSP = Tržby : Rychlost obratu pohledávek c) PSP = Tržby * KVP d) Pomocí rovnice: Počáteční stav pohledávek + dodávky na úvěr inkasa pohledávek = konečný stav pohledávek

18 2. Řízení struktury pohledávek KVP = koeficient využití pohledávek (pohledávky na 1 Kč obratu Suma pohledávek = vylučují se pohledávky nesouvisející s prodejem zboží a služeb (např. vyloučit pohledávky za zaměstnance za způsobenou škodu apod.) Tržby = uvádí se pouze tržby za prodej na úvěr (vylučuje se prodej za hotové)

19 2. Řízení struktury pohledávek 2) Doba obratu pohledávek = průměrný stav pohledávek: průměrná denní tržba 3) Rychlost obratu pohledávek = tržby: průměrný stav pohledávek

20 3. Řízení doby jejich splatnosti (inkasní politika) Splatnost faktury vyjadřuje dobu, na kterou dodavatel poskytuje dodavatelský úvěr v částce, která je uvedena na faktuře. Delší doba splatnosti zvyšuje celkový objem pohledávek. Při rozhodování o poskytování odkladů splatnosti se musí dodavatelé rozhodnout o plnění dvou protichůdných cílů: - maximalizací prodeje, který může být podpořen poskytováním benevolentních platebních podmínek, - minimalizací rizika, která vyžaduje co nejkratší doby splatnosti.

21 3. Řízení doby jejich splatnosti (inkasní politika) Způsoby placení: a) úhrada jiným zbožím b) úhrada v hotovosti c) úhrada směnkou d) bankovním převodem e) dokumentárním inkasem f) dokumentárním akreditivem g) platební příslib h) platba předem (záloha)

22 Odběratel (plátce) Dodání zboží Dodání zboží Dodavatel (příjemce)

23 Odběratel (plátce) Dodání zboží Úhrada zboží v hotovosti Dodavatel (příjemce)

24 Odběratel (plátce) 1 2 Dodavatel A (příjemce) 3 4 Dodavatel B (příjemce) Banka plátce 9 6 Banka příjemce

25 1= dodání zboží (v případě cizí směnky: dodání zboží, vystavení cizí směnky a její odeslání odběrateli k akceptaci), 2= vystavení směnky vlastní a její zaslání dodavateli (v případě cizí směnky: akceptování směnky a její odeslání dodavateli), 3= dodání zboží, 4= zaplacení směnkou v kombinaci s úhradou zbylé částky bankovním převodem, 5= předání směnky bance,

26 6= zaslání směnky bance plátce, 7= předložení směnky k úhradě, 8= zaplacení směnečné částky (v případě odmítnutí zaplacení se směnka vrací zpět původnímu majiteli, který ji nyní bude uplatňovat na jejím předchozím majiteli), 9= zúčtování platby na účet banky příjemce, 10= proplacení směnky.

27 Odběratel (plátce) Dodání zboží Dodavatel (příjemce) Podání příkazu k úhradě Zúčtování na účet příjemce Banka plátce Zúčtování na účet banky příjemce Banka příjemce

28 Odběratel (plátce) 8 9 Zasilatel 1 2 Dodavatel (příkazce, příjemce) Banka plátce 10 4 Banka příjemce

29 1= předání zboží zasilateli, 2= předání dokumentů opravňujících nakládat s převzatým zbožím, 3= podání žádosti o obstarání inkasa a předání dokumentů, 4= podání žádosti o obstarání inkasa a předání dokumentů, 5= oznámení podmínek inkasa 6= zaplacení inkasní částky, 7= předání dokumentů, 8= předání dokumentů, 9= předání zboží, 10= zúčtování platby na účet banky příjemce 11= zúčtování platby na účet příjemce

30 f) Dokumentárním akreditivem (banka odběratele se zavazuje, že pokud obdrží od oprávněné osoby do určité doby stanovené dokumenty, provede platbu) g) Platebním příslibem (obdobné jako akreditiv, banka vystavuje příslib, že pokud obdrží ve stanoveném termínu příslušné dokumenty, uhradí přislíbenou částku z účtu plátce, banka neručí za nedostatek peněz plátce)

31 h) Platba předem vyžadována v okamžiku: - Pokud zákazník žádá velký objem výroby - Zákazník je nový pro firmu - Zákazník měl v minulosti problémy s platební morálkou

32 4. Řízení rizik spojených s pohledávkami - obchodní úvěr zajištěný (různé typy plateb nebo zástavní právo, osobní ručení ) či nezajištěný - využívání informací o odběratelích (vlastní sběr informací, využívání služeb institucí poskytujících tyto informace, využívání jiných pramenů)

33 4. Řízení rizik spojených s pohledávkami - Řada firem nepublikuje své finanční výkazy, ale vzniká otázka zda FA zhodnotí riziko spojené s poskytnutím dodavatelského úvěru - Z těchto důvodů se bonita zákazníka nezkoumá na základě FA, ale využívají se i další informace - Dále podniky využívají tzv. koncept 6C dodavatelského úvěru

34 4. Řízení rizik spojených s pohledávkami 6C Capital (kapitál) Charakter(reputace) Capacity (kapacita) Otázky, které si klade pracovník firmy, která prodává na obchodní úvěr Je zákazník schopen zaplatit? Má dostatečný vstupní kapitál do podnikání? Generuje dostatečné CF? Je zákazník ochoten zaplatit? Má zákazník smysl pro splnění svých slibů? Jací lidé stojí ve vedení společnosti? Měl zákazník v minulosti problémy s placením svých závazků? Má zákazník dostatečné kapacity pro podnikání? Je management zkušený ve svém oboru? Podniká již delší dobu v oboru? Jaký názor na něj má jeho konkurence?

35 4. Řízení rizik spojených s pohledávkami 6C Conditions/Circumst ances (podmínky/okolnosti Coverage (pojištění) Collateral (zajištění) Otázky, které si klade pracovník firmy, která prodává na obchodní úvěr Jaké jsou vnější podmínky, ve kterých zákazník podniká? Jaká je jeho konkurenční pozice (např. Porterův model pěti konkurenčních sil)? Je zákazník dostatečně pojištěn, aby obchodně přestál živelní katastrofy nebo jiné ztráty? Jak čelí dalším rizikům kurzovým, obchodním, provozním, technickým? Jaká část zákazníkova majetku slouží jako zajištění jiným firmám nebo bankám? Jaké zajištění může zákazník nabídnout? Nabízí zákazník osobní zajištění?

36 Řízení pohledávek z hlediska výnosů a rizika p * (INK NÁK) SHZ = - (1 p) * NÁK (1 + i ) SHZ = současná hodnota zisku p = pravděpodobnost zaplacení INK = inkaso (zaplacení pohledávky) NÁK = náklady na pohledávku INK NÁK = zisk z prodeje na úvěr i = úroková míra SHZ > 0 resp. p * (INK NÁK) (1 + i) > (1 p) * NÁK

37 5. Řízení vymáhání pohledávek Předem stanovený postup zabrání možným chybným rozhodnutím učiněným pod tlakem v okamžiku, kdy je třeba určit další postup vůči zákazníkovi-dlužníkovi. Způsoby vymáhání pohledávek (7 způsobů): 1) Telefonický kontakt: málo nákladný a rychle pomůže odhalit nebo nejlépe vyřešit mnoho problémů, - vhodný pro firmy, které mají větší množství zákazníků s relativně menšími objemy pohledávek

38 Vymáhání pohledávek Časté reakce dlužníka: Nedostal jsem fakturu Již je zaplaceno Zaplatím to, nebojte se Požádám majitele, aby to zaplatil Prodejce říkal,že na peníze nespěcháte Doba je zlá Nemáme peníze

39 Vymáhání pohledávek 2) Osobní kontakt Používá se většinou u pohledávek většího objemu Dlužník může použít stejné argumenty, jako u telefonického kontaktu Veškeré dohody o splácení by měly být při osobním jednání potvrzené písemně formou uznání dluhu Písemné uznání dluhu má psychologicky větší vážnost a v případném soudním jednání je dokazování existence pohledávky jednodušší

40 Vymáhání pohledávek 3) Písemné upomínky Mají dokumentační účel před zahájením soudního vymáhání V textu by měly být navrženy způsoby řešení a naznačující další postup při neuhrazení Vhodné je uvést v upomínce úroky z prodlení Poslední upomínka před předáním k vymáhání soudu musí mít charakter pokusu o smír a musí být poslána doporučeně

41 Vymáhání pohledávek 4) Vymáhací agentury Využití služeb specializovaných agentur zajišťujících mimosoudní inkaso pohledávek Tyto agentury jsou rychlejší než vymáhání soudní cestou Než tuto agenturu oslovíme, je vhodné agenturu vyzkoušet nebo získat spolehlivé reference (mezi agenturami jsou velké rozdíly) Poplatek agentuře: úvodní fixní za převzetí pohledávky + provize za skutečně vyinkasovanou částku (od 6 od 30% částky)

42 Vymáhání pohledávek 5) Soudní vymáhání Náklady na soudní vymáhání: 4% z žalované pohledávky pro vydání platebního rozkazu + 2% pro výkon rozhodnutí + náklady na právní zastoupení Toto řešení připadá v úvahu až po neúspěšném vymáhání předchozími způsoby Obvykle soudní vymáhání nepřináší skutečné uspokojení nároků věřitele

43 Vymáhání pohledávek 6) Exekuce Získání platebního rozkazu nemusí znamenat uhrazení pohledávky K prosazení vůle soudu napomáhají exekutorské úřady Exekutoři mohou na základě exekučního titulu za pevně stanovenou odměnu zpeněžit majetek dlužníka a ze získaných prostředků uspokojit věřitelovu pohledávku Exekuční titul je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutorský zápis

44 Vymáhání pohledávek 7) Konkurz Jedná se o krajní možnost Do konkurzu se dostávají většinou společnosti, které již nemají téměř žádný majetek Běžní dodavatelé se v podstatě nedostanou ke svým nárokům Pořadí uhrazení nároků: správce konkurzní podstaty a pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu; pohledávky zaměstnanců;nároky státu daně, clo, soc. a zdrav. pojištění; ostatní věřitelé

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE FIRMĚ

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE FIRMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE FIRMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Controlling pohledávek Controlling of receivables Bc. Martina Stránská Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Analýza systému řízení pohledávek ve společnosti Consultest s. r. o. Zuzana Soukupová

Analýza systému řízení pohledávek ve společnosti Consultest s. r. o. Zuzana Soukupová Analýza systému řízení pohledávek ve společnosti Consultest s. r. o. Zuzana Soukupová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu systému řízení pohledávek. Teoretická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza nedobytných

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Způsoby zajištění pohledávek a jejich praktické použití v obchodním právu Vít Livora Bakalářská práce 2010

Způsoby zajištění pohledávek a jejich praktické použití v obchodním právu Vít Livora Bakalářská práce 2010 Způsoby zajištění pohledávek a jejich praktické použití v obchodním právu Vít Livora Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek.

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 2 OBSAH 1 Oběžný majetek 5 1.1 Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku...7 2 Řízení

Více

Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek

Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Finančnictví a ekonomických disciplín Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek Diplomová práce Autor: Bc. Libor Havlík Finance Vedoucí

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více