Hranická architektura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hranická architektura"

Transkript

1

2 Hranická architektura Tomáš Pospěch vydavatelství DOST

3 Lektorovali: PhDr. Pavel Šopák Doc. PhDr. Pavel Zatloukal Kniha vychází za finanèní podpory: Mìsta Hranice; rodiny Èoèkových; a firem: Cement Hranice, a. s.; CIDEM Hranice, a. s.; SSI Schäfer, s. r. o.; Láznì Teplice nad Beèvou, a. s.; Mijoka, s. r. o.; FEMAX, a. s. a Sestav, s. r. o. Text: Tomáš Pospìch Fotografie: Tomáš Pospìch, archiv Mìstského muzea a galerie v-hranicích Grafika: Martin Feikus Tisk: RETIS Krnov Pøeklad: Petra Janáková (nìm.), Ivo Marek (ang.) Korektury: Renata Škrobálková Vydalo vydavatelství DOST v-hranicích v-roce 2000 jako svou první publikaci. Vydavatelství DOST Martin Feikus Tomáš Pospìch ISBN Fotografie na obálce: Sanatorium Praha, , Teplice nad Be vou Pr elí m š anského domu, Masarykovo nám stí 5.

4 Obsah H r a n i c k á a r c h i t e k t u r a 4 PØEDZNAMENÁNÍ... 7 HRANICKÁ ARCHITEKTURA JURIKOVI DÌDICI VÝVOJ HRANICKÉ ARCHITEKTURY HRANICKÁ ARCHITEKTURA DEMOKRATÉ VÝVOJ HRANICKÉ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURA LÁZNÍ TEPLIC NAD BEÈVOU NÌKOLIK POZNÁMEK ZÁVÌREM PØÍLOHA CHRONOLOGICKÝ PØEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ARCHITEKTI A STAVITELÉ PÙSOBÍCÍ V HRANICÍCH A TEPLICÍCH NAD BEÈVOU V LETECH PØEHLED NEJVÝZNAMNÌJŠÍCH REALIZACÍ...86 PRAMENY A LITERATURA NÌMECKÉ RESUMÉ ANGLICKÉ RESUMÉ... 96

5 Zatímco dìjiny Hranic, jejich stavební vývoj a èetné památky gotiky, renesance a baroka se doèkaly podrobného zpracování a vìnuje se jim pozornost i nadále, poslední dvì staletí stavební historie mìsta takové štìstí nemìla. 1 Proto bylo cílem knihy alespoò z-èásti smazat tento dluh. pøedznamenání Na první pohled se zdá, že 19. století bylo vìkem pseudostylù, nejrùznìjších historismù, uniformovaných pompézních budov, století, kde se dokonce marnì vyhlašoval konkurz na vynález nového stavebního slohu. Toto èernobílé století v-našem mìstì zdánlivì nezanechalo nic, èemu bychom se dnes obdivovali. Spíše naopak - byla to doba velkého boøení projevù minulých epoch, zániku fortifikace mìsta a celé jeho generacemi vytváøené struktury. Je to však 20. století, které nám pøedchozí stavební projevy zastøelo nejvíce. V-rovinì estetické se jen tìžko vzdáváme vnímání, které nám mezi souèasnost a historismy postavil meziváleèná avantgarda. Èas a ne-zájem o hodnoty minulosti uèinily z-vìtšiny domù, zbavených pùvodní funkce i vzhledu, jen nevzhledné stodoly. Pro støedoevropský prostor byla léta mezi Vídeòským kongresem a sedmi sarajevskými výstøely dobou neobyèejné stability a rozvoje. Jen velmi tìžko bychom našli období vìtšího klidu a míru. Na tomto pozadí docházelo k nebývalému rozvoji prùmyslu, vìdy a naplnìní všech pozitivních hodnot, minulému století tak milých. Byla to pomìrnì konzistentní doba pomalých promìn, až šedivì nedramatických událostí, na kterou dnes èasto hledíme s pohrdáním a nezájmem. Pøitom právì toto období sehrálo urèující roli pro charakter vìtšiny mìst. Krátké meziváleèné období na pøedchozí vývoj plodnì navázalo. Spolu s bouølivou výstavbou vznikala i v-malých centrech jakými byly Hranice vynikající architektura. Pováleèná léta do roku 1948 byla již jen krátkým epilogem. H r a n i c k á a r c h i t e k t u r a 7 Stavba c. k. okresního soudu firmou stavitele Václava Jonáše (1912). Jan Pinkava: Plán m sta Hranic. Kresba podle fotografie ze vzducholodi, nedatováno, nakladatelství Rudolf Forster, Hranice. 1 Obecné zmínky o architektuøe 19. století lze najít v-odborné literatuøe o areálu vojenských školských ústavù (Pavel Zatloukal: Historismus. Architektura 2. poloviny 19. století na Moravì a ve Slezsku. Olomouc 1986). Z-hranické architektury meziváleèného období byl znám Weinbergerùv dùm od Arnošta Wiesnera, Maruštíkova vila od Karla Caivase a Fricova vila navržená Lubomírem Šlapetou. Podrobného zpracování se doèkala jen architektura lázní Teplic nad Beèvou (Vítìzslav Kollmann Pavel Zatloukal: Moravské láznì v-promìnách dvou staletí. Krajské vlastivìdné muzeum v-olomouci, Oblastní galerie výtvarného umìní Olomouc, 1987). Z-tohoto zdroje jsem výraznou mìrou èerpal pro kapitolu o teplické architektuøe v-této knize.

6 H r a n i c k á a r c h i t e k t u r a 8 Architektura historismu si brala z-odkazù na stavitelství minulých slohù mìøítko a vzor pro svou soudobou tvorbu. Ztotožòování se s-charakterem zaniklých slohù a estetický vztah k-minulosti je srozumitelný na pozadí doby, kdy se formovaly historicko-vìdecké základy umìní. Stylový pluralismus mùže být vnímán jako paralela liberalismu, panujícího v-politické sféøe. Minulé století, plné oslav prùmyslu a vìdy, je ovšem také dobou traumatických obav ze zhoubnosti prùmyslové civilizace. P vodní plány domovních fasád: (1) Alois Jambor: Restaurace U zlatého jelena, 1903, s. armády 211, (2) Wilhelm Doderer Karl Schmidt: D m pro d stojníky, , areál vojenských škol, s. armády, (3) Franz Macher: Synagoga, 1864, Janá kova 296, (4) Wilhelm Doderer Karl Schmidt: Vyšší b h (1863), areál vojenských škol, s. armády, (5) Zacharias Herrmann Alois Jambor: Zem branecká kasárna, 1889, s. armády. K 19. století máme oproti pøedchozím obdobím zachováno pomìrnì nebývalé množství archiválií, o což se pøièinil jak relativnì nevelký èasový odstup, tak i rùst vzdìlání a kulturní úrovnì obyvatelstva. V této dobì všeobecné demokracie, scientismu a dùrazu na osvìtu je i v-hranickém regionu vydáván velký poèet èasopisù, bohatì se rozvíjí veøejný život, èinná je øada veøejných spolkù, zakládají se školy atd. V-druhé polovinì 19. století se nám pozvolna, ale radikálnì, promìòuje povìdomí o tehdejším životì. Stává se obrazovì èitelné - vzniká fotografie a s ní postupnì množství obrazového materiálu, který nám kontext doby náhle pøedestøe v dosud nebývalé šíøi. Plány zachované na hranickém stavebním úøadì a fotografie z archivu Mìstského muzea a galerie v-hranicích a nìkolika soukromých sbírek byly nejzákladnìjším materiálem pro tuto práci. O jednotlivé stavby, které byly s-nezájmem a nepochopením pro minulé století vìtšinou necitlivì pøestavovány, se bylo možno opírat jen výjimeènì. V-druhé polovinì 19. století se také vytváøí dodnes platná struktura stavitelsko-administrativní praxe. Stavba, podobnì jako sebemenší stavební zásah, pøístavba, oprava fasády nebo oplocení, podléhala schvalovacímu øízení a následnì i kolaudaci. Veškerým tìmto aktivitám pøedcházelo podání žádosti s dvojmo pøiloženými plány vèetnì zakreslené situace vlastnictví a umístìní pozemkù. Následovalo pozvání všech zúèastnìných k posouzení na místì: pøítomen byl starosta, jen výjimeènì jeho zástupce, žadatel -stavebník, stavitel, který bude stavbu provádìt, mìstský stavební inženýr, sousedé, pøípadnì další posuzovatelé (pozdìji napøíklad požární technik). Rozhodnutí vydávala obecní rada mìsta. Pamatovalo se v nìm pøinejmenším na dovìtek: Chodník a ostatní plochy ulice øádnì oèistìte a do pùvodního stavu upravte. Bez dodržení všech naøízení komise nebyla stavba schválena v kolaudaèním øízení. Za komisi platil stavebník-žadatel mìstskému úøadu K (v roce 1908) nebo 20 Kè (v roce 1920). Odvolání mohlo být podáno k obecnímu výboru (po roce 1918 k mìstskému zastupitelstvu) do ètrnácti dnù. Víceménì stejný prùbìh mìlo i kolaudaèní øízení. Až na skuteèné výjimky se nestávalo, že by nìkdo pominul ohlašovací povinnost, nebo že by byly vykázány nedostatky v provedení stavby. Nakonec ještì krátce ke struktuøe textu: Kniha se zabývá architekturou uvedeného období v Hranicích a lázních Teplice nad Beèvou. Spoleènì proto, že obì místa jsou neoddìlitelné a tvoøí funkèní celek. Nejvýznamnìjšími realizacemi jsou zmínìny i nejbližší obce pøirozenì spadající k-hranickému centru. Nepatøiènì by snad mohl v-práci pùsobit znaèný prostor, který je vìnován konci století a prvnímu desetiletí století nového v-porovnání s-rozsahem textu pøedchozích let. Ale první polovina 19. století je na faktické architektonické realizace pomìrnì skoupá, a proto je také v textu zastoupena skrovnìji. Chci podìkovat Mìstskému muzeu a galerii v-hranicích, jmenovitì PhDr. Hanì Svobodové a Josefu Christlovi, Stavebnímu úøadu Mìstského úøadu v-hranicích zosobnìnému Ing. arch. Ladislavem Patoèkou a Ilonou Peprníkovou, že mi umožnili práci s jejich materiály, doc. PhDr. Rostislavu Šváchovi, bez jehož vlivu bych se nikdy hranické architektuøe neodvážil vìnovat, doc. PhDr. Pavlu Zatloukalovi a PhDr. Pavlu Šopákovi, za cenné pøipomínky, aèkoliv mám dùvod pochybovat, že by souhlasili s-výsledným rukopisem. Za materiály o synagoze vdìèím Dominiku Christlovi, na øadu pramenù k vojenským školám mne upozornil Václav Bednáø a v-neposlední øadì dìkuji za èetné rady také Petøe Janákové, Renatì Škrobálkové a Karlu Holešovskému. a r c h i t e k t u r a 9 H r a n i c k á

7 H r a n i c k á a r c h i t e k t u r a 10 Jurikovi dědici Malá stanice na trati, která vede do Ruska... 2, zaèíná popisem Hranic rakouský spisovatel Robert Musil svou autobiografickou prvotinu Zmatky chovance Törlesse a nìkolika slovy tak výstižnì charakterizuje jedno z tehdy nejvìtších moravských mìst. Podle poètu obyvatel z-roku 1835 byly Hranice na železnièní trati mezi Bøeclaví a Bohumínem dokonce mìstem nejvìtším. 3 Zatímco v roce 1610 mìlo mìsto 328 domù, v roce 1876 jich bylo 529 a žilo v-nich køes anù a židù. K roku 1900, kdy se pøi sèítání už nesleduje víra, ale národnost, mìly Hranice obyvatel, z toho Nìmcù, kdežto o dvacet let pozdìji ve mìstì žilo obyvatel ve 761 domech. 4 O tom, že až do zaèátku našeho století poèet obyvatelstva a domù v Hranicích stoupal jen pomalu, a víceménì plynule, svìdèí i dochované plány mìsta z roku a z konce 19. století. 6 Hranice byly správním centrem kraje. V rámci reforem státní správy pøeložil Josef II. v roce 1784 krajský úøad pøerovského okresu z Olomouce do Hranic. Funkci krajského mìsta plnily až do roku 1849, kdy byly c. k. krajské úøady zrušeny. Místo nìj bylo následujícího roku v-hranicích zøízeno okresní hejtmanství, do kterého náležely okresy hranický, lipenský, budišovský a bystøický. D. Kurz: Pohled na Hranice ze Struhlovska, (podle Kunika z roku 1830), fotografická reprodukce leptu. Mìsto bylo dlouho støedem pøevážnì zemìdìlského okresu s významným knížecím velkostatkem. Z prùmyslových odvìtví byl nejvýznamnìjší textilní prùmysl, který však ještì vycházel z tradic støedovìkého soukenictví. David Vraclavský, zaèal v-roce 1756 jako první v Hranicích vyvážet výrobky na trhy do Uher, do Trnavy a Pešti. Pozdìji ho následovali další podnikaví hraniètí soukeníci a položili tak základy mohutnému rozvoji výroby sukna ve mìstì v druhé polovinì 18. století a na poèátku 19. století. 7 Díky rozvoji soukenictví za napoleonských válek mohlo být v roce 1815 v Hranicích 385 mistrù, 23 tovaryšù, 47 uèòù a 342 pøadlen. V roce 1852 vznikla i továrna na orientální fezy. Ale èetná celní omezení, zakládání manufaktur, zájem o lehèí sukno i zmìna módních trendù v následujících letech zpùsobily, že soukenictví ve mìstì upadalo, až nakonec zrušení cechovního systému a zavedení nového živnostenského øádu v polovinì 19. století hranické soukenictví znièilo docela. V-konkurenèním prostøedí pøežila jen továrna firmy Heller, založená Richardem Hellerem v-roce Z-hranických prùmyslových podnikù uvádí Bartolomìj Vrána v-roce 1877: Z továren jsou 3 na lihoviny, 3 na sodovou vodu, 1 pøádelní, 3 soukenické a pak c. k. první výsadní továrna galanterní a lékárnické zboží z lepenky Jana Martina Hessa a pak 2 pivováry. (...) Spolky jsou zde hasièský, ètenáøský a obèanská záložna. Po úpadku textilního prùmyslu se do popøedí dostala továrna na vodovody a pumpy firmy Kunz a nábytkáøský závod a. s. Thonet-Mundus. Známá byla také První èeská speciální továrna na prací stroje a pøístroje Rak & Hobza v Èaputovì ulici. K roku 1905 jsou ještì v Hranicích uvádìny První hranická továrna na umìlý nábytek a práce stavební Ant. Loubka a spol. na Nádražní tøídì, Továrna hedvábných látek firmy Alfred Rosenthal v Mostové ulici, Kruhová parní cihelna Jindøicha Czeikeho v ulici U nádraží, Továrna na nábytek z ohýbaného døeva J. Sommra ve Vrchlického ulici a Továrna na sukna Richarda Hellera na Tøídì císaøe Františka Josefa. Hraniètí Židé, žijící ve mìstì pøinejmenším od roku 1627, podporovali všechny humanitární a veøejnì prospìšné aktivity, poèínaje zavedením veøejného osvìtlení, stavby Staré nemocnice, kamenného mostu atd. Z osobností hranické židovské obce je tøeba pøipomenout alespoò básníka Jakoba Julia Davida, filmového režiséra Norberta Falka a posledního hranického rabína, filozofa, spisovatele a humanistu Jacoba Rabbinowicze. Zcela osobité postavení získávají Hranice v kontextu sousedících lázní Teplic. Zde vzkvétal osobitý kulturní život a v neposlední øadì láznì, a jejich prostøednictvím i Hranice, navštívila øada významných osobností tehdejšího veøejného života. Pro hranickou architekturu získají láznì obzvláštní význam v období první republiky, kdy jejich intenzivní rozvoj podmíní i stavební ruch ve mìstì. Díky lázním a prvoøadým architektùm, kteøí se budou na jejich výstavbì podílet, vznikne i v Hranicích øada pozoruhodných realizací èeské meziváleèné architektury. H r a n i c k á a r c h i t e k t u r a 11 2 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse. Mladá fronta, Praha 1993, s Hranice mìly obyvatel, následoval Lipník s lidmi, kdežto Pøerov mìl tehdy obyvatel a Ostrava jen Nejstarší známý pohled na Hranice (1593), d evoryt Jana Willenbergera, Bartolom j Paprocký z Hlohol: Zrcadlo slavného markrabství moravského. Olomouc Bartolomìj Vrána: Popis místních dìjepisùv okresu hranickolipnic-kého. Vydal Šimon Forster, Hranice Václav Richter: Nìkolik dochovaných plánù z Hranic. Èasopis pøátel starožitností, 1952, è. 2, s Pøetištìný ve Vojtìch Bartovský: Hranický okres. Brno 1909 a Vojtìch Bartovský: Hranice. Statisticko -topografický a kulturnì-historický obraz. Vydal Vojtìch Bartovský, Hranice (Plány kreslil stavitel a budoucí starosta mìsta Václav Jonáš). 7 Bohumír Indra: Židovská ulice v Hranicích. Zpravodaj mìsta Hranic a lázní Teplic nad Beèvou XXVI, bøezen 1985.

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ. Miroslav Kunt

VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ. Miroslav Kunt VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ V ÈESKOSLOVENSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZØETELEM K ARCHIVÙM ŽELEZNIÈNÍM. Miroslav Kunt I. Dopravní (železnièní) archivy. Doprava je velice široký pojem. Pouze u železnic, této znaènì

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich

Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy. Jiøí Cais Ladislav Voldøich Prùvodce nauènou stezkou Údolím Radbuzy Jiøí Cais Ladislav Voldøich Obsah Zastavení 1. Zastavení 2. Zastavení 3. Zastavení 4. Zastavení 5. Zastavení 6. Mapa Zastavení 7. Zastavení 8. Zastavení 9. Soutok

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova,

Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova, STØÍPKY Z DÌJIN TRATÍ KROMÌØÍŽSKÉ DRÁHY Tato publikace vdìèí za svùj vznik nejen autorùm, ale i finanèní podpoøe mìsta Holešova, jehož obèanùm, potažmo jejich voleným zástupcùm patøí dík. Stejnì tak zaslouží

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE

KLATOVY MĚSTO. HISTORICKO-TURISTICKÝ PRŮVODCE č. 14 KLATOVY STADT. HISTORISCH-TOURISTISCHER FÜHRER Nr. 14 KLATOVY TOWN HISTORICAL-TOURIST GUIDE Na pøední stranì obálky jsou otištìny fotografie: Námìstí v Klatovech, barokní lékárna, klenba lodi arcidìkanského chrámu, pohled z Èerné vìže Na zadní stranì Klatovy od severu KLATOVY MĚSTO HISTORICKO-TURISTICKÝ

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 6 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1998 ISBN 80-85475-50-2 ISSN 1211-9768 2 OBSAH AMERICKÝ KLUB DAM (Milena Secká)... 5 Zusammenfassung AMERIKANISCHER

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK ARCHIVU PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 3 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU 1 Státní ústøední archiv v Praze 1995 2 OBSAH HOSPODÁØSKÉ DÌJINY - JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRÙMYSLU V ÈECHÁCH (A. Špiritová) - Pøíloha - Zusammenfassung

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 KAPITOLA IV. Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 1722 Poštovní jízdní posel, døevoøez Hanse Schäuffleina (1496 1539) ZAVEDENÍ POŠTY V ÈESKÝCH ZEMÍCH V ROCE 1526 Po smrti èeského a uherského krále

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE

A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE ÈESKÁ TRŽNICE PLODIN A VÝROBKÙ A POKUSY O ZALOŽENÍ BURZY V PRAZE Eva Drašarová I. PRVNÍ VRCHOLNÉ INSTITUCE KE ZPROSTØEDKOVÁNÍ OBCHODU V ÈECHÁCH. Úvodem Sedmnáctého dubna roku 87 byla v Praze slavnostnì

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA

ZRCADLO11 ZRCADLO SLEVY. Ministr Sobotka peníze neslíbil !!! AKCE!!! PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA ZRCADLO ZRCADLO11 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo VÝHODNÉ PŮJČKY 50.000-3 MIL. Kč I NEBANKOVNÍ Příklad splátky: 500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně telefon kanceláø: 532 193 153 mobil:

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více