Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou."

Transkript

1 Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města Omluven: MUDr. Dana Pohanková Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová, Radek Jon Návrhová komise: předseda: Mgr. Lucie Strnádková, členové: Ing. Markéta Zelinková, Josef Nosek Kontrola zápisu z minulého zasedání ZM bez připomínek. Pan starosta seznámil přítomné s doplněním programu 12. zasedání ZM: Konkurz v ZŠ / v rámci spravedlnosti i v MŠ/ Převod majetku na ÚCHR a PCH/ možnost odepisování/ Změna vlastnictví muzejních sbírek Program jednání 12. VZZM: 1) Pozemky. 2) Rozpočtový výhled 3) Různé. 4) Diskuse 5) Usnesení, závěr. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem programu 12. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu dle návrhu pana starosty a kdo souhlasí s navrženými orgány 12. zasedání? 1) Pozemky. a/ Ekonomická rozvaha prodeje části městských pozemků. Jedná se o prodej cca 18,5 ha lesa z majetku města. Matura - hodnota prodávaných pozemků je vyčíslena ve výši cca 3,5 mil. Kč za 17 ha lesa Blansko/ firma/,od soukromého investora cca 3 mil. Kč. Ohodnocení vypracoval OLH pan B. Čech. Pan Čech předložil ocenění jednotlivých pozemků v k. ú. Jablonec nad Jizerou, Sklenařice a Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Osobně si myslí, že by bylo dobré odprodat lesy v lokalitě Blansko cca 17 ha bez dělení/ jako celek/ Ostatní lesní pozemky odprodat jednotlivě / např. pozemek p. č. 572 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Je třeba hlasovat o zveřejnění odprodeje. Zelinková- podotkla, že nemovitost se prodá pouze jednou. Hlavní finanční zátěž pro město/ splácení úvěru / bude následovat až po roce Podotkla, že by v současné době s prodejem nepospíchala. Snížení výměry lesních pozemků pod 50 ha nepovažuje za tolik významné. Navrhuj nechat zpracovat LHP pro městské lesy/ cca Kč/. Čech- cca před rokem byl požádán vygenerovat z lesních pozemků možnost získání cca 4 mil. Kč. To bylo zadání. Tyto finanční prostředky nešlo získat těžbou v požadovaném časovém horizontu. To by bylo možné pouze odprodejem. Problematika byla rozšířena o požadavek 1

2 snížení výměry pod 50 ha/ jiný legislativní režim hospodaření/. Pan Čech podotkl, že tato ekonomická rozvaha nevzešla z jeho iniciativy. Matura- ekonomická rozvaha odprodeje lesů v majetku města nevzešla z iniciativy pana Čecha. Pan Čech v předložené analýze v závěru deklaruje, že by osobně les nikdy neprodával. Přiklání se k názoru ing. Zelinkové. Nesnižovat výměru lesů v majetku města. Podotkl, že si obvolala spoustu známých lesních odborníků a 90% z nich nedoporučuje odprodávat lesy nastojato. Navrhuje lesy neprodávat. Nosek- podotkl, že pokud bude prodána lokalita Blansko, tak nebudou mít Sklenařice už vůbec žádný les. Nikdo neví, jaká bude doba. Sklenařice se mohou možná někdy odtrhnout od Vysokého nad Jizerou a co jim potom zůstane? Bárta- podotkl, že nemá dostatek informací. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat z majetku města Vysoké nad Jizerou cca 18,5 ha lesních pozemků ve smyslu předloženého seznamu? PRO 0 PROTI 8 ZDRŽ. HLAS. 0 Nechanický vznesl dotaz na možnost získání dotace na LHP. Čech možnost dotace existuje. Je třeba zahájit přípravu LHP, aby se podle něho nechalo od roku 2013 v městských lesích hospodařit. b/ Žádost pana Karla Berky o zakoupení pozemku p. č v k. ú. Tříč. Matura- seznámil přítomné se stavem požadovaného pozemku. Navrhuje zveřejnit záměr města o odprodeji. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č v k. ú. Tříč? PRO 6 PROTI 2 ZDRŽ. HLAS. 0 Strnádková, Zelinková c/ Smlouva o zřízení VB. Město Vysoké nad Jizerou x ČEZ Distribuce a. s. Uložení kabelového vedení v úseku od RD Nesvadbovi k č. p HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se smlouvou o zřízení VB mezi městem Vysoké nad Jizerou a fi. ČEZ Distribuce a.s. / uložení el. kabelu do nemovitostí pozemek p. č. 1652/1 a pozemek p. č. stav. 339 v k. ú. Vysoké nad Jizerou/ v předloženém znění? d/problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo / Havlovi, Musilová, Hanák,Večerník/ S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Návrh na řešení předložila Mgr. Strnádková. Možnosti řešení jsou v podstatě 3. I. - sepsat se všemi kupujícími souhlasné prohlášení o neplatnosti kupních smluv a vrátit všem kupujícím původní kupní cenu navýšenou o úrok/ manželé Havlovi 2 modifikace/ II - sepsat s ing. Večerníkem souhlasné prohlášení o neplatnosti jeho kupní smlouvy z roku 2001 a vrátit mu vynaložené finanční prostředky navýšené o úrok a u kupujících Havlovi, Hanák, Musilová od prodeje více jak 10 let / počkat na výsledky aktivního jednání s restituenty, či výsledek případného soudního sporu o vlastnictví nemovitostí 2

3 III - nejednat ve věci vůbec a podmínit jakékoliv úhrady odstraněním duplicitního stavu v katastru nemovitostí. Pan starosta podotkl, že členové ZM se na přípravném zasedání dohodli na řešení problematiky dle varianty I. Dle této varianty vznikl i návrh na usnesení. ZM pověřuje pana Bártu, Bc. Nechanického a Mgr. Strnádkovou jednáním dle bodu č. I z předložených variant. Strnádková - apeluje na zastupitele, aby opravdu nějakou variantu řešení odsouhlasili. Problematika se řeší již příliš dlouho. Nečinností se kauza pro město prodražuje. Podotkla, že řešení existuje. Není třeba mít obavy. Nemusí jít o konečné řešení Je třeba schválit tuto variantu. Je třeba začít jednat. Když už se s lidmi začne jednat, tak konečné řešení vykrystalizuje samo. Podporuje variantu I. Zelinková- plně podporuje variantu I. Považuje jí za velmi vstřícnou. Mělo by to být ze strany města konečné stanovisko. Zúčastněné strany obeslat písemně doporučenou obsílkou. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo/ Havlovi, Hanák, Musilová, Ing. Večerník/, byla řešena dle varianty I. předloženého návrhu Mgr. Strnádkové? 2/ Rozpočtový výhled města. Pan starosta upozornil přítomné na problematiku vypovídající hodnoty předmětného materiálu. / výhled do roku 2028? / Zcela jasné jsou splátky úvěru a půjček. Požadavky banky jsou jasné. Město jde do úvěru 30 mil. Kč na investiční akci Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV. Od roku 2014 začnou splátky. Město si též musí půjčit 7,5 mil. Kč od SFŽP. Bude třeba také doplatit úvěr na zakoupení nové radnice. / doplatit cca 2,4 mil. Kč/ Nejvyšší splátky v letech 2014, / více jak 5 mil. Kč ročně/ Bárta- ve výhledu je kalkulováno s ročními příjmy ve výši cca 19 mil. Kč. Tyto příjmy nejsou nadhodnocené. Poukázal na skutečnost, že po celé období je kalkulováno s daňovými příjmy ve výše cca 10 mil. Kč ročně. Zde by mohla být jistá rezerva, v případně jiného přerozdělování daňových výnosů. Je třeba vycházet z příjmů města ve výši cca 19 mil. Kč ročně. Takové příjmy mělo město poslední 3 roky. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města Vysoké nad Jizerou na období ? 3/ Různé. a/zásady a postupy při sjednávání veřejných zakázek. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na přípravném zasedání ZM bylo předjednáno, že bude třeba změnit kategorizaci zakázek dle předpokládané hodnoty. V případě, že by I. kategorie byla do výše ,-Kč, tak by to přinášelo spoustu problémů. / např. nákup masa pro kuchyně ZŠ,ÚCHR a PCH, muselo by být výběrové řízení/. Návrh z PZZM: I. kategorie. do ,- Kč II. kategorie ,- Kč III. kategorie. od mil. Kč 3

4 Pan starosta podotkl, že dále již není třeba ve směrnici nic měnit. Matura- přečetl návrh na usnesení HLASOVÁNÍ : Kdo souhlasí s tím, aby ZM odsouhlasilo předloženou směrnici o zadávání veřejných zakázek městem Vysoké nad Jizerou, která je upravena v čl. 3 bodě 3. kategorizace zakázek pro předpokládané hodnoty : I. kategorie do , - Kč, II. kategorie od ,- Kč do ,- Kč, III. kategorie od ,- Kč do 6 mil. Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby KV města Vysoké nad Jizerou, zpracoval a dodal formuláře potřebné pro realizaci směrnice o veřejných zakázkách? Platnost směrnice od b/ Zpráva kontrolního výboru/ KV/ č. 3. Zpráva od MUDr. Tylové, která se zabývala problematikou odprodeje městských pozemků. Na MěÚ řeší tuto problematiku ing. Bartoš. Kontrola změny nájemníků v č. p. 165 ve Vysokém nad Jizerou. Kontrola problematiky chybně odprodaných pozemků. / kontroloval Bc. Nechanický/ Namátková kontrola plnění starších usnesení ZM. Kontrola příjmových opatření/ spolupráce s paní Knížkovou/. Zpráva KV bude vyvěšena na ÚD města. KV by měl společně s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracovat a předložit k odsouhlasení novou ZL ÚCHR a PCH. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zněním zprávy KV č. 3 a kdo souhlasí s tím, aby byl pověřen KV města Vysoké nad Jizerou ve spolupráci s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracováním nové verze zřizovací listiny /ZL/ ÚCHR a PCH? Návrh bude předložen na březnovém zasedání ZM. Kdo souhlasí s tím, aby FV a KV ve spolupráci s účetní města paní Knížkovou vypracoval návrh souboru úsporných opatření, jakož i opatření na příjmové stránce městského rozpočtu? Závěrečná zpráva obsahující shromážděná doporučení bude předložena na červnovém zasedání ZM c/zpráva KV k investiční akci Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Zpráva KV reaguje na stížnost, kterou zaslal neznámý autor na kontrolní odbor KÚ Libereckého kraje s podvrženým podpisem ing. Zelinkové. KV konstatuje, cit. že celé profinancování této investiční akce proběhlo naprosto v souladu s právními předpisy našeho státu. Za pravdu nám v tom také dalo to, že již proběhla závěrečná kontrola ze SFŽP a celá akce je již profinancována. Zelinková- podotkla, že je skutečně smutné, když v našem městě je někdo schopen takového jednání. Podstatné je, že vše bylo v pořádku a stížnost byla zcela neoprávněná. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby zpráva KV o financování investiční akce Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou byla vzata na vědomí? d/zpráva ZŠ o přijatých darech a výnosů z pronájmů za rok Sponzorské dary ZŠ v roce 2011 neobdržela. Výnosy z pronájmů 1.500,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby zpráva ZŠ ve Vysokém nad Jizerou o přijetí darů a výnosů z pronájmu za rok 2011 byla vzata na vědomí? 4

5 d/problematika nového územního plánu města / ÚPD/. Je třeba odsouhlasit 3 návrhy usnesení, aby mohlo být pokračováno v řešení této problematiky. Za město jsou řešením nového územního plánu / ÚP/ města pověření: Bc. Nechanický, ing. Zelinková, ing. Bartoš. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou realizovalo pořízení nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou, na základě ustanovení stavebního zákona? / SZ/ HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou požádalo o zajištění pořizování nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou obecní úřad obce s rozšířenou působností tzn. Městský úřad Semily, jakožto úřadu územního plánování, na základě ustanovení SZ? HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby se na pořizování ÚP pro město Vysoké nad Jizerou podílel za město Vysoké nad Jizerou Bc. Jaroslav Nechanický, na základě ustanovení SZ? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 1 Nechanický e/žádost MŠ ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení sponzorských darů pro MŠ za rok MŠ ve Vysokém nad Jizerou získala sponzorské dary za rok 2011 v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ ve Vysokém nad Jizerou za rok 2011 v celkové výši ,-Kč? f/žádost ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení přijetí darů za rok 2011 / doúčtování od minulého zasedání ZM. Jedná se o dary v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím darů pro ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou, které byly doúčtovány v roce 2011, ve výši ,-Kč? g/nákup ledničky a vysavače pro potřebu TPS. Na vědomí. Nákup byl realizován z kapitoly 4357 domovy. h/nabídka vzdělávacího kurzu Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou. Na vědomí. S problematikou seznámila přítomné ing. Zelinková. ISŠ ve Vysokém nad Jizerou je zapojena do celostátního projektu UNIV 2 KRAJE. Jedná se m. j. o kurzy, ve kterých by měly být školeny činnosti spojené s obsluhou, údržbou a opravami malé techniky na údržbu zahrad, lesních porostů a okolí domů. / motorová pila, plotostřih, křovinořez, travní sekačka, sněhová fréza/. Studium v rozsahu 100 hod. od února do konce června Kurzy jsou vhodné hlavně pro evidované uchazeče na úřadech práce. / není podmínkou účasti na kurzech/. ch/ Reklamace vyúčtování za vodné, stočné Reklamaci podal pan Josef Baláš. Z důvodu úmrtí pisatele bude třeba problematiku řešit s paní Balášovou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Žadatel rozporuje spotřebu. Nárůst cca o 50 m3. Požaduje slevu na fakturaci. Zaměstnanci města provedli kontrolní odpočet. Za 2 měsíce činila spotřeba 40 m3. Porucha za vodoměrem nebyla zjištěna. Vodoměr je nový. 5

6 Bárta- vzhledem k výsledkům provedené kontroly nedoporučuje žádnou slevu. Takové výjimky by byly nebezpečným precedentem. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby nebylo vyhověno žádosti na slevu fakturace vodného a stočného ve smyslu žádosti pana J. Baláše? i/ Problematika veřejné sbírky/ VS/ na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou. Pan starosta podal vysvětlení k rekonstrukci parku. Zajištěním VS byl pověřen tajemník úřadu. Na přípravné zasedání byla problematika prodiskutována se závěrem: Veřejnou sbírku ne na předmět rekonstrukce parku, na kterou je dotace, ale na mobiliář/ lavičky, altánek, odpadkové koše apod. / nebo sbírku ani nevyhlašovat. Zelinková- rekonstrukce parku s dotačním titulem se netýká nových laviček, odpadkových košů apod. Když veřejná sbírka, tak ve prospěch těchto parkových doplňků. Strnádková- podotkla, že předseda OS Vysocké poklady pan Vodseďálek dal příslib, že by OS eventuálně lavičky do parku zaplatilo ze svých prostředků. Veřejná sbírka nebude osamocena. Zelinková- když by měla být sbírka, musí lidé přesně vědět, na co poskytují své prostředky. Je třeba konkretizovat záměr včetně cenových relací. Bárta- vyhlášení veřejné sbírky považuje za složitou byrokratickou akci. Navrhuje VS nyní nevyhlašovat. Udělat rámcový projekt na to, co si město v parku přeje za vybavení. Seznámit občany se záměrem a teprve potom řešit případnou VS. Všem musí být jasné, na co mají případně přispět. Čech- doporučuje řešit vybavenost parku až po jeho rekonstrukci, kdy již bude dokončena výsadba nové zeleně nebo ošetření stromů. Vytvářet nějakou studii před rekonstrukcí porostů považuje za zbytečné. Při rekonstrukci možnost poškození mobiliáře. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou nebyla prozatím vyhlášena veřejná sbírka? PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Zelinková, Nechanický j/ Žádost pana Lubomíra Preisslera o výměnu oken v jeho bytě v č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. V celém přízemí č. p. 8 se okna neměnila. Několik požadavků na výměnu vznesla např. Česká pošta. Přiznává, že okna nejsou v pořádku. Pan starosta přislíbil zajistit cenové nabídky a na příštím zasedání bude ZM informovat. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby pan starosta zajistil cenové nabídky na výměnu oken v přízemí č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou, v termínu do příštího zasedání ZM? k/ Rozpočtové opatření č. 2 /2011. Materiál předložila k odsouhlasení účetní města paní Knížková. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na vědomí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.2/2011 v předloženém znění l/směrnice města pro odepisování dlouhodobého majetku. 6

7 Způsob odepisování: rovnoměrný. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s návrhem směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku /DM/ v předloženém znění? m/ Zrušení OZV města č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Z důvodu změny zákona je tato OZV neplatná. HLASOVÁNÍ. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zrušilo OZV města Vysoké nad Jizerou č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu? n/ Konkurz na ředitele ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. Od vstoupila v platnost novela školského zákona. / ŠZ/ Problematiku uvedl pan starosta. Dle ŠZ vyhlašuje zřizovatel konkurz vždy na návrh školské rady/ ŠR/ nebo České školní inspekce. Konkurz lze vyhlásit i v případě, že se tak rozhodne zřizovatel. V případě města Vysoké nad Jizerou, starosta města. Pro oba způsoby jsou stanoveny zákonné termíny. Zelinková- upřesnila problematiku. Dle novely ŠZ se funkce vedoucího pracovníka / ředitele školy/ stanovuje na dobu určitou tj. 6 let. Všechna jmenování na dobu neurčitou končí v termínu , pokud je funkce ředitele vykonávána více jak 6 let. Podotkla, že nezjišťovala funkční období ředitelky v MŠ, protože o ní nemá potřebné informace, ale jako člence ŠR ZŠ ve Vysokém nad Jizerou je zřejmé, že se tato problematika týká paní ředitelky Nýdrlové. Návrh na vyhlášení konkurzu od ŠR by měl být doručen zřizovateli do Ve ŠR / Mgr. Farská za pedagogy - předseda, ing. Zelinková za zřizovatel - člen, H. Šlaufová za rodiče- člen/ dva pohledy na problematiku. I. Konkurz vyhlásit. Stávající paní ředitelka se může do konkurzu přihlásit a svoji pozici obhájit. II. Pohled předsedkyně ŠR Mgr. Farské, která doporučuje, aby paní Mgr. Nýdrlová dokončila práci na započatých dotačních titulech. Období cca 1,5 roku. Ing. Zelinková podotkla, že se nejedná o rivalitu, ale bude záležet na dohodě a objektivním posouzení zřizovatele. Navrhuje ještě jednání s panem starostou. Pokud nebude vyhlášen konkurz, tak paní ředitelce Nýdrlové automaticky naskočí funkční období na 6 let. Ať má důchod nebo nemá, bude 6 let ve funkci ředitelky ZŠ a může být odvolána pouze v případě, že by něco porušila. Tento způsob odvolání považuje za problematický. Nasnadě je možnost dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou ZŠ/ pokud na to přistoupí/, aby paní ředitelka mohla dokončit práci na započatém projektu. Konkurz na ředitelku by mohl být vyhlášen po ukončení tohoto projektu a vlastně i vyplyne její doba k důchodu a ještě by trochu přesluhovala. V tomto duchu chce jednat s panem starostou. Podotkla, že tyto informace poskytuje proto, aby veřejnost věděla, co se děje na ZŠ. Matura - osobně se domnívá, že pokud ŠR nepodá návrh na vyhlášení konkurzu, nastane šestileté funkční období. Podotkl, že on osobně / jako zástupce zřizovatele / konkurz vyhlašovat nebude. Pokud by měl být vyhlášen konkurz na ředitelku ZŠ, tak by měl být vyhlášen i konkurz na ředitelku MŠ, která je také ve funkci již více jak 6 let. V MŠ však není ŠR, tak by případné vyhlášení konkurzu zůstalo na něm. 7

8 Podotkl, že pokud paní ředitelka ZŠ dosáhne důchodového věku cca za 2 roky, považuje případné konkurzní řízení za situaci, kterou by nikomu nezáviděl. Zelinková- podotkla, že pokud je ve funkci důchodce nebo mladý člověk, každý se musí snažit a musí své postoje obhájit, případně něco na své práci změnit,. Opětovně zdůraznila nutnost poskytnutí těchto informací veřejnosti. ZŠ není na okraji zájmu veřejnosti. Matura- problematiku by ZM měli vzít na vědomí. o/problematika odepisování dlouhodobého majetku/ DM/. Technické zhodnocení budovy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou/ Investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH v hodnotě ,-Kč Účetní města doporučuj, protože PO již realizuje odpisy z budov. Škodová- poskytla bližší informace k problematice. Majetek bude stále městský, ale bude svěřen do správy ÚCHR a PCH. Jedná se o administrativní opatření. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou předalo do správy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou technické zhodnocení budovy v hodnotě ,- Kč, které bylo realizováno v rámci investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH? Vyřízením převodu pověření: paní Knížková a ing. Škodová. PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Bárta, Nechanický p/ Změna zápisu vlastnictví muzejních sbírek. S problematikou seznámila přítomné Mgr. Strnádková. Jedná se o změnu vlastnictví. Sbírky jsou zapsány ve vlastnictví státu v centrální evidenci sbírek. Veškerá snaha směřuje k tomu, aby sbírky byly v majetku města. Problematika je časově velmi náročná. Pokud byly sbírky majetkem města, státním majetkem se staly zřejmě k datu , výslovné zestátnění sbírek však proběhlo až zákonem č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. Návrh na usnesení: I. ZM pověřuje Bc. Michala Jakla, odborného pracovníka muzea, shromážděním dostupných dokumentů ukazujících na vlastnictví sbírky v roce 1949, resp. V roce II. ZM pověřuje městský úřad, aby předložil dostupné dokumenty týkající se muzejních sbírek, které má k dispozici. Obojí ve lhůtě do konce března K problematice se vyjádřil pan starosta a Bc. Jakl. V podobné situaci jsou i jiná muzea v našem okolí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím usnesení o problematice vlastnictví muzejních sbírek, ve smyslu návrhů Mgr. Strnádkové? q/ Informace pana starosty. Pan starosta informoval o problematice investiční akce Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV Přes jisté doposud nevyřešené problémy s výběrovým řízením je nutné zajistit bezproblémový chod ČOV ve Staré Vsi. Podotkl, že pokud bude vše v pořádku bude se pokračovat v jarních měsících. 8

9 Z úvěru 30 mil. Kč bylo již odčerpáno cca 6,5 mil. Kč. Po dohodě s dodavatelem byla pozastavena splátka ve výši 3,5 mil. Kč. Problematika zimní údržby. Město uklízí i krajské komunikace. Pan starosta zvažuje podání stížnosti. Město bude požadovat finanční kompenzaci. Velké problémy ve směru Stará Ves, Tříč. Apeluje na jistou dávku pochopení občanů pro obsluhy techniky, které zabezpečují zimní údržbu. Problematika zabezpečení provozu zubní ordinace ve Vysokém nad Jizerou. Výběrové řízení proběhne v ½ března Potom by měly následovat stavební úpravy. Zahájení provozu snad v měsíci dubnu / Diskuse. Kučer Josef- v problematice neoprávněně odprodaných pozemků městem musí být nějaký viník. Strnádková - snažila panu Kučerovi vysvětlit problematiku a postavení KÚ v této kauze. Odprodej nebyl v pořádku. O odprodeji rozhodlo ZM. Kučer Josef - nechápe, proč zastupitelé nehledají viníka. K této problematice probíhala dlouhá diskuse mezi panem Kučerou a Mgr. Strnádkovou. Pan starosta tuto diskusí ukončil s odkazem na JŘ ZM. Štěpánek Martin poukázal na nedostatečnou prezentaci města na jeho web. stránkách. Malá prezentace služeb. Podotkl, že jeho firma ztrácí zákazníky. Bárta- prezentace podnikatelů na web. stránkách města je placenou službou / ,-Kč ročně/. Nebrání se jednání o nových podmínkách pro prezentaci. Matura- přislíbil projednat tuto problematiku se správcem stránek ing. Hejralem. Jakl- vyjádřil se k problematice úklidu sněhu z objektu muzea a prostou dvora u č. p. 130 ve Vysokém nad Jizerou. Dochází k zatékání do objektu muzea. Je třeba pravidelného odstraňování sněhu. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen: Vypracoval: Ing. Pavel Štěpánek. Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová Radek Jon 9

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 6. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.3.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka,

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 21.3.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar, Pavel Votoček, Květa Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 14.3.2008 v 17:00 Program: 1) Úvod 2) Plnění úkolů z minulých zasedání 3) Převod finančních prostředků na účet stavebního spoření. 4) Výběrové

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. Přítomní. Omluven. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. Přítomní. Omluven. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. února 2016 od 19 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Sváček Josef Truhlář František

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou.

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s Z 27.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 29.5.2006 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslozasedání: 27. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 14. 12. 2016 Čas zasedání: 19:00 22:00 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/6 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod.

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Zápis č. 7/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 10. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Neomluveni: Bc. Josef Nešněra Občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne 19.4.2016 Čas: 19.05 21.40h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * *

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * * Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A.Škuta, Š.Žuková, I. Stříž, S. Mitura, E. Bartečková Omluven: M. Giel, E. Grygarová,

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více