Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou."

Transkript

1 Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města Omluven: MUDr. Dana Pohanková Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová, Radek Jon Návrhová komise: předseda: Mgr. Lucie Strnádková, členové: Ing. Markéta Zelinková, Josef Nosek Kontrola zápisu z minulého zasedání ZM bez připomínek. Pan starosta seznámil přítomné s doplněním programu 12. zasedání ZM: Konkurz v ZŠ / v rámci spravedlnosti i v MŠ/ Převod majetku na ÚCHR a PCH/ možnost odepisování/ Změna vlastnictví muzejních sbírek Program jednání 12. VZZM: 1) Pozemky. 2) Rozpočtový výhled 3) Různé. 4) Diskuse 5) Usnesení, závěr. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem programu 12. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu dle návrhu pana starosty a kdo souhlasí s navrženými orgány 12. zasedání? 1) Pozemky. a/ Ekonomická rozvaha prodeje části městských pozemků. Jedná se o prodej cca 18,5 ha lesa z majetku města. Matura - hodnota prodávaných pozemků je vyčíslena ve výši cca 3,5 mil. Kč za 17 ha lesa Blansko/ firma/,od soukromého investora cca 3 mil. Kč. Ohodnocení vypracoval OLH pan B. Čech. Pan Čech předložil ocenění jednotlivých pozemků v k. ú. Jablonec nad Jizerou, Sklenařice a Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Osobně si myslí, že by bylo dobré odprodat lesy v lokalitě Blansko cca 17 ha bez dělení/ jako celek/ Ostatní lesní pozemky odprodat jednotlivě / např. pozemek p. č. 572 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Je třeba hlasovat o zveřejnění odprodeje. Zelinková- podotkla, že nemovitost se prodá pouze jednou. Hlavní finanční zátěž pro město/ splácení úvěru / bude následovat až po roce Podotkla, že by v současné době s prodejem nepospíchala. Snížení výměry lesních pozemků pod 50 ha nepovažuje za tolik významné. Navrhuj nechat zpracovat LHP pro městské lesy/ cca Kč/. Čech- cca před rokem byl požádán vygenerovat z lesních pozemků možnost získání cca 4 mil. Kč. To bylo zadání. Tyto finanční prostředky nešlo získat těžbou v požadovaném časovém horizontu. To by bylo možné pouze odprodejem. Problematika byla rozšířena o požadavek 1

2 snížení výměry pod 50 ha/ jiný legislativní režim hospodaření/. Pan Čech podotkl, že tato ekonomická rozvaha nevzešla z jeho iniciativy. Matura- ekonomická rozvaha odprodeje lesů v majetku města nevzešla z iniciativy pana Čecha. Pan Čech v předložené analýze v závěru deklaruje, že by osobně les nikdy neprodával. Přiklání se k názoru ing. Zelinkové. Nesnižovat výměru lesů v majetku města. Podotkl, že si obvolala spoustu známých lesních odborníků a 90% z nich nedoporučuje odprodávat lesy nastojato. Navrhuje lesy neprodávat. Nosek- podotkl, že pokud bude prodána lokalita Blansko, tak nebudou mít Sklenařice už vůbec žádný les. Nikdo neví, jaká bude doba. Sklenařice se mohou možná někdy odtrhnout od Vysokého nad Jizerou a co jim potom zůstane? Bárta- podotkl, že nemá dostatek informací. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat z majetku města Vysoké nad Jizerou cca 18,5 ha lesních pozemků ve smyslu předloženého seznamu? PRO 0 PROTI 8 ZDRŽ. HLAS. 0 Nechanický vznesl dotaz na možnost získání dotace na LHP. Čech možnost dotace existuje. Je třeba zahájit přípravu LHP, aby se podle něho nechalo od roku 2013 v městských lesích hospodařit. b/ Žádost pana Karla Berky o zakoupení pozemku p. č v k. ú. Tříč. Matura- seznámil přítomné se stavem požadovaného pozemku. Navrhuje zveřejnit záměr města o odprodeji. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č v k. ú. Tříč? PRO 6 PROTI 2 ZDRŽ. HLAS. 0 Strnádková, Zelinková c/ Smlouva o zřízení VB. Město Vysoké nad Jizerou x ČEZ Distribuce a. s. Uložení kabelového vedení v úseku od RD Nesvadbovi k č. p HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se smlouvou o zřízení VB mezi městem Vysoké nad Jizerou a fi. ČEZ Distribuce a.s. / uložení el. kabelu do nemovitostí pozemek p. č. 1652/1 a pozemek p. č. stav. 339 v k. ú. Vysoké nad Jizerou/ v předloženém znění? d/problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo / Havlovi, Musilová, Hanák,Večerník/ S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Návrh na řešení předložila Mgr. Strnádková. Možnosti řešení jsou v podstatě 3. I. - sepsat se všemi kupujícími souhlasné prohlášení o neplatnosti kupních smluv a vrátit všem kupujícím původní kupní cenu navýšenou o úrok/ manželé Havlovi 2 modifikace/ II - sepsat s ing. Večerníkem souhlasné prohlášení o neplatnosti jeho kupní smlouvy z roku 2001 a vrátit mu vynaložené finanční prostředky navýšené o úrok a u kupujících Havlovi, Hanák, Musilová od prodeje více jak 10 let / počkat na výsledky aktivního jednání s restituenty, či výsledek případného soudního sporu o vlastnictví nemovitostí 2

3 III - nejednat ve věci vůbec a podmínit jakékoliv úhrady odstraněním duplicitního stavu v katastru nemovitostí. Pan starosta podotkl, že členové ZM se na přípravném zasedání dohodli na řešení problematiky dle varianty I. Dle této varianty vznikl i návrh na usnesení. ZM pověřuje pana Bártu, Bc. Nechanického a Mgr. Strnádkovou jednáním dle bodu č. I z předložených variant. Strnádková - apeluje na zastupitele, aby opravdu nějakou variantu řešení odsouhlasili. Problematika se řeší již příliš dlouho. Nečinností se kauza pro město prodražuje. Podotkla, že řešení existuje. Není třeba mít obavy. Nemusí jít o konečné řešení Je třeba schválit tuto variantu. Je třeba začít jednat. Když už se s lidmi začne jednat, tak konečné řešení vykrystalizuje samo. Podporuje variantu I. Zelinková- plně podporuje variantu I. Považuje jí za velmi vstřícnou. Mělo by to být ze strany města konečné stanovisko. Zúčastněné strany obeslat písemně doporučenou obsílkou. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo/ Havlovi, Hanák, Musilová, Ing. Večerník/, byla řešena dle varianty I. předloženého návrhu Mgr. Strnádkové? 2/ Rozpočtový výhled města. Pan starosta upozornil přítomné na problematiku vypovídající hodnoty předmětného materiálu. / výhled do roku 2028? / Zcela jasné jsou splátky úvěru a půjček. Požadavky banky jsou jasné. Město jde do úvěru 30 mil. Kč na investiční akci Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV. Od roku 2014 začnou splátky. Město si též musí půjčit 7,5 mil. Kč od SFŽP. Bude třeba také doplatit úvěr na zakoupení nové radnice. / doplatit cca 2,4 mil. Kč/ Nejvyšší splátky v letech 2014, / více jak 5 mil. Kč ročně/ Bárta- ve výhledu je kalkulováno s ročními příjmy ve výši cca 19 mil. Kč. Tyto příjmy nejsou nadhodnocené. Poukázal na skutečnost, že po celé období je kalkulováno s daňovými příjmy ve výše cca 10 mil. Kč ročně. Zde by mohla být jistá rezerva, v případně jiného přerozdělování daňových výnosů. Je třeba vycházet z příjmů města ve výši cca 19 mil. Kč ročně. Takové příjmy mělo město poslední 3 roky. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města Vysoké nad Jizerou na období ? 3/ Různé. a/zásady a postupy při sjednávání veřejných zakázek. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na přípravném zasedání ZM bylo předjednáno, že bude třeba změnit kategorizaci zakázek dle předpokládané hodnoty. V případě, že by I. kategorie byla do výše ,-Kč, tak by to přinášelo spoustu problémů. / např. nákup masa pro kuchyně ZŠ,ÚCHR a PCH, muselo by být výběrové řízení/. Návrh z PZZM: I. kategorie. do ,- Kč II. kategorie ,- Kč III. kategorie. od mil. Kč 3

4 Pan starosta podotkl, že dále již není třeba ve směrnici nic měnit. Matura- přečetl návrh na usnesení HLASOVÁNÍ : Kdo souhlasí s tím, aby ZM odsouhlasilo předloženou směrnici o zadávání veřejných zakázek městem Vysoké nad Jizerou, která je upravena v čl. 3 bodě 3. kategorizace zakázek pro předpokládané hodnoty : I. kategorie do , - Kč, II. kategorie od ,- Kč do ,- Kč, III. kategorie od ,- Kč do 6 mil. Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby KV města Vysoké nad Jizerou, zpracoval a dodal formuláře potřebné pro realizaci směrnice o veřejných zakázkách? Platnost směrnice od b/ Zpráva kontrolního výboru/ KV/ č. 3. Zpráva od MUDr. Tylové, která se zabývala problematikou odprodeje městských pozemků. Na MěÚ řeší tuto problematiku ing. Bartoš. Kontrola změny nájemníků v č. p. 165 ve Vysokém nad Jizerou. Kontrola problematiky chybně odprodaných pozemků. / kontroloval Bc. Nechanický/ Namátková kontrola plnění starších usnesení ZM. Kontrola příjmových opatření/ spolupráce s paní Knížkovou/. Zpráva KV bude vyvěšena na ÚD města. KV by měl společně s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracovat a předložit k odsouhlasení novou ZL ÚCHR a PCH. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zněním zprávy KV č. 3 a kdo souhlasí s tím, aby byl pověřen KV města Vysoké nad Jizerou ve spolupráci s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracováním nové verze zřizovací listiny /ZL/ ÚCHR a PCH? Návrh bude předložen na březnovém zasedání ZM. Kdo souhlasí s tím, aby FV a KV ve spolupráci s účetní města paní Knížkovou vypracoval návrh souboru úsporných opatření, jakož i opatření na příjmové stránce městského rozpočtu? Závěrečná zpráva obsahující shromážděná doporučení bude předložena na červnovém zasedání ZM c/zpráva KV k investiční akci Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Zpráva KV reaguje na stížnost, kterou zaslal neznámý autor na kontrolní odbor KÚ Libereckého kraje s podvrženým podpisem ing. Zelinkové. KV konstatuje, cit. že celé profinancování této investiční akce proběhlo naprosto v souladu s právními předpisy našeho státu. Za pravdu nám v tom také dalo to, že již proběhla závěrečná kontrola ze SFŽP a celá akce je již profinancována. Zelinková- podotkla, že je skutečně smutné, když v našem městě je někdo schopen takového jednání. Podstatné je, že vše bylo v pořádku a stížnost byla zcela neoprávněná. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby zpráva KV o financování investiční akce Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou byla vzata na vědomí? d/zpráva ZŠ o přijatých darech a výnosů z pronájmů za rok Sponzorské dary ZŠ v roce 2011 neobdržela. Výnosy z pronájmů 1.500,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby zpráva ZŠ ve Vysokém nad Jizerou o přijetí darů a výnosů z pronájmu za rok 2011 byla vzata na vědomí? 4

5 d/problematika nového územního plánu města / ÚPD/. Je třeba odsouhlasit 3 návrhy usnesení, aby mohlo být pokračováno v řešení této problematiky. Za město jsou řešením nového územního plánu / ÚP/ města pověření: Bc. Nechanický, ing. Zelinková, ing. Bartoš. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou realizovalo pořízení nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou, na základě ustanovení stavebního zákona? / SZ/ HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou požádalo o zajištění pořizování nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou obecní úřad obce s rozšířenou působností tzn. Městský úřad Semily, jakožto úřadu územního plánování, na základě ustanovení SZ? HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby se na pořizování ÚP pro město Vysoké nad Jizerou podílel za město Vysoké nad Jizerou Bc. Jaroslav Nechanický, na základě ustanovení SZ? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 1 Nechanický e/žádost MŠ ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení sponzorských darů pro MŠ za rok MŠ ve Vysokém nad Jizerou získala sponzorské dary za rok 2011 v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ ve Vysokém nad Jizerou za rok 2011 v celkové výši ,-Kč? f/žádost ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení přijetí darů za rok 2011 / doúčtování od minulého zasedání ZM. Jedná se o dary v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím darů pro ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou, které byly doúčtovány v roce 2011, ve výši ,-Kč? g/nákup ledničky a vysavače pro potřebu TPS. Na vědomí. Nákup byl realizován z kapitoly 4357 domovy. h/nabídka vzdělávacího kurzu Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou. Na vědomí. S problematikou seznámila přítomné ing. Zelinková. ISŠ ve Vysokém nad Jizerou je zapojena do celostátního projektu UNIV 2 KRAJE. Jedná se m. j. o kurzy, ve kterých by měly být školeny činnosti spojené s obsluhou, údržbou a opravami malé techniky na údržbu zahrad, lesních porostů a okolí domů. / motorová pila, plotostřih, křovinořez, travní sekačka, sněhová fréza/. Studium v rozsahu 100 hod. od února do konce června Kurzy jsou vhodné hlavně pro evidované uchazeče na úřadech práce. / není podmínkou účasti na kurzech/. ch/ Reklamace vyúčtování za vodné, stočné Reklamaci podal pan Josef Baláš. Z důvodu úmrtí pisatele bude třeba problematiku řešit s paní Balášovou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Žadatel rozporuje spotřebu. Nárůst cca o 50 m3. Požaduje slevu na fakturaci. Zaměstnanci města provedli kontrolní odpočet. Za 2 měsíce činila spotřeba 40 m3. Porucha za vodoměrem nebyla zjištěna. Vodoměr je nový. 5

6 Bárta- vzhledem k výsledkům provedené kontroly nedoporučuje žádnou slevu. Takové výjimky by byly nebezpečným precedentem. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby nebylo vyhověno žádosti na slevu fakturace vodného a stočného ve smyslu žádosti pana J. Baláše? i/ Problematika veřejné sbírky/ VS/ na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou. Pan starosta podal vysvětlení k rekonstrukci parku. Zajištěním VS byl pověřen tajemník úřadu. Na přípravné zasedání byla problematika prodiskutována se závěrem: Veřejnou sbírku ne na předmět rekonstrukce parku, na kterou je dotace, ale na mobiliář/ lavičky, altánek, odpadkové koše apod. / nebo sbírku ani nevyhlašovat. Zelinková- rekonstrukce parku s dotačním titulem se netýká nových laviček, odpadkových košů apod. Když veřejná sbírka, tak ve prospěch těchto parkových doplňků. Strnádková- podotkla, že předseda OS Vysocké poklady pan Vodseďálek dal příslib, že by OS eventuálně lavičky do parku zaplatilo ze svých prostředků. Veřejná sbírka nebude osamocena. Zelinková- když by měla být sbírka, musí lidé přesně vědět, na co poskytují své prostředky. Je třeba konkretizovat záměr včetně cenových relací. Bárta- vyhlášení veřejné sbírky považuje za složitou byrokratickou akci. Navrhuje VS nyní nevyhlašovat. Udělat rámcový projekt na to, co si město v parku přeje za vybavení. Seznámit občany se záměrem a teprve potom řešit případnou VS. Všem musí být jasné, na co mají případně přispět. Čech- doporučuje řešit vybavenost parku až po jeho rekonstrukci, kdy již bude dokončena výsadba nové zeleně nebo ošetření stromů. Vytvářet nějakou studii před rekonstrukcí porostů považuje za zbytečné. Při rekonstrukci možnost poškození mobiliáře. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou nebyla prozatím vyhlášena veřejná sbírka? PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Zelinková, Nechanický j/ Žádost pana Lubomíra Preisslera o výměnu oken v jeho bytě v č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. V celém přízemí č. p. 8 se okna neměnila. Několik požadavků na výměnu vznesla např. Česká pošta. Přiznává, že okna nejsou v pořádku. Pan starosta přislíbil zajistit cenové nabídky a na příštím zasedání bude ZM informovat. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby pan starosta zajistil cenové nabídky na výměnu oken v přízemí č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou, v termínu do příštího zasedání ZM? k/ Rozpočtové opatření č. 2 /2011. Materiál předložila k odsouhlasení účetní města paní Knížková. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na vědomí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.2/2011 v předloženém znění l/směrnice města pro odepisování dlouhodobého majetku. 6

7 Způsob odepisování: rovnoměrný. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s návrhem směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku /DM/ v předloženém znění? m/ Zrušení OZV města č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Z důvodu změny zákona je tato OZV neplatná. HLASOVÁNÍ. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zrušilo OZV města Vysoké nad Jizerou č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu? n/ Konkurz na ředitele ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. Od vstoupila v platnost novela školského zákona. / ŠZ/ Problematiku uvedl pan starosta. Dle ŠZ vyhlašuje zřizovatel konkurz vždy na návrh školské rady/ ŠR/ nebo České školní inspekce. Konkurz lze vyhlásit i v případě, že se tak rozhodne zřizovatel. V případě města Vysoké nad Jizerou, starosta města. Pro oba způsoby jsou stanoveny zákonné termíny. Zelinková- upřesnila problematiku. Dle novely ŠZ se funkce vedoucího pracovníka / ředitele školy/ stanovuje na dobu určitou tj. 6 let. Všechna jmenování na dobu neurčitou končí v termínu , pokud je funkce ředitele vykonávána více jak 6 let. Podotkla, že nezjišťovala funkční období ředitelky v MŠ, protože o ní nemá potřebné informace, ale jako člence ŠR ZŠ ve Vysokém nad Jizerou je zřejmé, že se tato problematika týká paní ředitelky Nýdrlové. Návrh na vyhlášení konkurzu od ŠR by měl být doručen zřizovateli do Ve ŠR / Mgr. Farská za pedagogy - předseda, ing. Zelinková za zřizovatel - člen, H. Šlaufová za rodiče- člen/ dva pohledy na problematiku. I. Konkurz vyhlásit. Stávající paní ředitelka se může do konkurzu přihlásit a svoji pozici obhájit. II. Pohled předsedkyně ŠR Mgr. Farské, která doporučuje, aby paní Mgr. Nýdrlová dokončila práci na započatých dotačních titulech. Období cca 1,5 roku. Ing. Zelinková podotkla, že se nejedná o rivalitu, ale bude záležet na dohodě a objektivním posouzení zřizovatele. Navrhuje ještě jednání s panem starostou. Pokud nebude vyhlášen konkurz, tak paní ředitelce Nýdrlové automaticky naskočí funkční období na 6 let. Ať má důchod nebo nemá, bude 6 let ve funkci ředitelky ZŠ a může být odvolána pouze v případě, že by něco porušila. Tento způsob odvolání považuje za problematický. Nasnadě je možnost dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou ZŠ/ pokud na to přistoupí/, aby paní ředitelka mohla dokončit práci na započatém projektu. Konkurz na ředitelku by mohl být vyhlášen po ukončení tohoto projektu a vlastně i vyplyne její doba k důchodu a ještě by trochu přesluhovala. V tomto duchu chce jednat s panem starostou. Podotkla, že tyto informace poskytuje proto, aby veřejnost věděla, co se děje na ZŠ. Matura - osobně se domnívá, že pokud ŠR nepodá návrh na vyhlášení konkurzu, nastane šestileté funkční období. Podotkl, že on osobně / jako zástupce zřizovatele / konkurz vyhlašovat nebude. Pokud by měl být vyhlášen konkurz na ředitelku ZŠ, tak by měl být vyhlášen i konkurz na ředitelku MŠ, která je také ve funkci již více jak 6 let. V MŠ však není ŠR, tak by případné vyhlášení konkurzu zůstalo na něm. 7

8 Podotkl, že pokud paní ředitelka ZŠ dosáhne důchodového věku cca za 2 roky, považuje případné konkurzní řízení za situaci, kterou by nikomu nezáviděl. Zelinková- podotkla, že pokud je ve funkci důchodce nebo mladý člověk, každý se musí snažit a musí své postoje obhájit, případně něco na své práci změnit,. Opětovně zdůraznila nutnost poskytnutí těchto informací veřejnosti. ZŠ není na okraji zájmu veřejnosti. Matura- problematiku by ZM měli vzít na vědomí. o/problematika odepisování dlouhodobého majetku/ DM/. Technické zhodnocení budovy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou/ Investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH v hodnotě ,-Kč Účetní města doporučuj, protože PO již realizuje odpisy z budov. Škodová- poskytla bližší informace k problematice. Majetek bude stále městský, ale bude svěřen do správy ÚCHR a PCH. Jedná se o administrativní opatření. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou předalo do správy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou technické zhodnocení budovy v hodnotě ,- Kč, které bylo realizováno v rámci investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH? Vyřízením převodu pověření: paní Knížková a ing. Škodová. PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Bárta, Nechanický p/ Změna zápisu vlastnictví muzejních sbírek. S problematikou seznámila přítomné Mgr. Strnádková. Jedná se o změnu vlastnictví. Sbírky jsou zapsány ve vlastnictví státu v centrální evidenci sbírek. Veškerá snaha směřuje k tomu, aby sbírky byly v majetku města. Problematika je časově velmi náročná. Pokud byly sbírky majetkem města, státním majetkem se staly zřejmě k datu , výslovné zestátnění sbírek však proběhlo až zákonem č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. Návrh na usnesení: I. ZM pověřuje Bc. Michala Jakla, odborného pracovníka muzea, shromážděním dostupných dokumentů ukazujících na vlastnictví sbírky v roce 1949, resp. V roce II. ZM pověřuje městský úřad, aby předložil dostupné dokumenty týkající se muzejních sbírek, které má k dispozici. Obojí ve lhůtě do konce března K problematice se vyjádřil pan starosta a Bc. Jakl. V podobné situaci jsou i jiná muzea v našem okolí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím usnesení o problematice vlastnictví muzejních sbírek, ve smyslu návrhů Mgr. Strnádkové? q/ Informace pana starosty. Pan starosta informoval o problematice investiční akce Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV Přes jisté doposud nevyřešené problémy s výběrovým řízením je nutné zajistit bezproblémový chod ČOV ve Staré Vsi. Podotkl, že pokud bude vše v pořádku bude se pokračovat v jarních měsících. 8

9 Z úvěru 30 mil. Kč bylo již odčerpáno cca 6,5 mil. Kč. Po dohodě s dodavatelem byla pozastavena splátka ve výši 3,5 mil. Kč. Problematika zimní údržby. Město uklízí i krajské komunikace. Pan starosta zvažuje podání stížnosti. Město bude požadovat finanční kompenzaci. Velké problémy ve směru Stará Ves, Tříč. Apeluje na jistou dávku pochopení občanů pro obsluhy techniky, které zabezpečují zimní údržbu. Problematika zabezpečení provozu zubní ordinace ve Vysokém nad Jizerou. Výběrové řízení proběhne v ½ března Potom by měly následovat stavební úpravy. Zahájení provozu snad v měsíci dubnu / Diskuse. Kučer Josef- v problematice neoprávněně odprodaných pozemků městem musí být nějaký viník. Strnádková - snažila panu Kučerovi vysvětlit problematiku a postavení KÚ v této kauze. Odprodej nebyl v pořádku. O odprodeji rozhodlo ZM. Kučer Josef - nechápe, proč zastupitelé nehledají viníka. K této problematice probíhala dlouhá diskuse mezi panem Kučerou a Mgr. Strnádkovou. Pan starosta tuto diskusí ukončil s odkazem na JŘ ZM. Štěpánek Martin poukázal na nedostatečnou prezentaci města na jeho web. stránkách. Malá prezentace služeb. Podotkl, že jeho firma ztrácí zákazníky. Bárta- prezentace podnikatelů na web. stránkách města je placenou službou / ,-Kč ročně/. Nebrání se jednání o nových podmínkách pro prezentaci. Matura- přislíbil projednat tuto problematiku se správcem stránek ing. Hejralem. Jakl- vyjádřil se k problematice úklidu sněhu z objektu muzea a prostou dvora u č. p. 130 ve Vysokém nad Jizerou. Dochází k zatékání do objektu muzea. Je třeba pravidelného odstraňování sněhu. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen: Vypracoval: Ing. Pavel Štěpánek. Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová Radek Jon 9

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 6.zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 6. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.3.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 06. 05. 2013 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: 7. Hlasování: hlasů pro 7

Program: A 1/ Zahájení starosta města - přivítání členů zastupitelstva. A 2/ Schválení programu zasedání: 7. Hlasování: hlasů pro 7 36. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.1.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,15 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * *

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * * Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 14. 7. 2014 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A.Škuta, Š.Žuková, I. Stříž, S. Mitura, E. Bartečková Omluven: M. Giel, E. Grygarová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 5/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 24.6.2008 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p.černý, p.linhartová neomluvena) Hosté: Ing.Arch.Vít, p.sekera Zahájení Starostka

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou.

1) Zakoupení objektu ČS, a.s.ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o objekt školícího a rekreačního střediska ČS, a.s. na náměstí ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s Z 27.zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 29.5.2006 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více