Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 01. 2012 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou."

Transkript

1 Z á p i s z 12. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města Omluven: MUDr. Dana Pohanková Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová, Radek Jon Návrhová komise: předseda: Mgr. Lucie Strnádková, členové: Ing. Markéta Zelinková, Josef Nosek Kontrola zápisu z minulého zasedání ZM bez připomínek. Pan starosta seznámil přítomné s doplněním programu 12. zasedání ZM: Konkurz v ZŠ / v rámci spravedlnosti i v MŠ/ Převod majetku na ÚCHR a PCH/ možnost odepisování/ Změna vlastnictví muzejních sbírek Program jednání 12. VZZM: 1) Pozemky. 2) Rozpočtový výhled 3) Různé. 4) Diskuse 5) Usnesení, závěr. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem programu 12. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu dle návrhu pana starosty a kdo souhlasí s navrženými orgány 12. zasedání? 1) Pozemky. a/ Ekonomická rozvaha prodeje části městských pozemků. Jedná se o prodej cca 18,5 ha lesa z majetku města. Matura - hodnota prodávaných pozemků je vyčíslena ve výši cca 3,5 mil. Kč za 17 ha lesa Blansko/ firma/,od soukromého investora cca 3 mil. Kč. Ohodnocení vypracoval OLH pan B. Čech. Pan Čech předložil ocenění jednotlivých pozemků v k. ú. Jablonec nad Jizerou, Sklenařice a Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Osobně si myslí, že by bylo dobré odprodat lesy v lokalitě Blansko cca 17 ha bez dělení/ jako celek/ Ostatní lesní pozemky odprodat jednotlivě / např. pozemek p. č. 572 v k. ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou. Je třeba hlasovat o zveřejnění odprodeje. Zelinková- podotkla, že nemovitost se prodá pouze jednou. Hlavní finanční zátěž pro město/ splácení úvěru / bude následovat až po roce Podotkla, že by v současné době s prodejem nepospíchala. Snížení výměry lesních pozemků pod 50 ha nepovažuje za tolik významné. Navrhuj nechat zpracovat LHP pro městské lesy/ cca Kč/. Čech- cca před rokem byl požádán vygenerovat z lesních pozemků možnost získání cca 4 mil. Kč. To bylo zadání. Tyto finanční prostředky nešlo získat těžbou v požadovaném časovém horizontu. To by bylo možné pouze odprodejem. Problematika byla rozšířena o požadavek 1

2 snížení výměry pod 50 ha/ jiný legislativní režim hospodaření/. Pan Čech podotkl, že tato ekonomická rozvaha nevzešla z jeho iniciativy. Matura- ekonomická rozvaha odprodeje lesů v majetku města nevzešla z iniciativy pana Čecha. Pan Čech v předložené analýze v závěru deklaruje, že by osobně les nikdy neprodával. Přiklání se k názoru ing. Zelinkové. Nesnižovat výměru lesů v majetku města. Podotkl, že si obvolala spoustu známých lesních odborníků a 90% z nich nedoporučuje odprodávat lesy nastojato. Navrhuje lesy neprodávat. Nosek- podotkl, že pokud bude prodána lokalita Blansko, tak nebudou mít Sklenařice už vůbec žádný les. Nikdo neví, jaká bude doba. Sklenařice se mohou možná někdy odtrhnout od Vysokého nad Jizerou a co jim potom zůstane? Bárta- podotkl, že nemá dostatek informací. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat z majetku města Vysoké nad Jizerou cca 18,5 ha lesních pozemků ve smyslu předloženého seznamu? PRO 0 PROTI 8 ZDRŽ. HLAS. 0 Nechanický vznesl dotaz na možnost získání dotace na LHP. Čech možnost dotace existuje. Je třeba zahájit přípravu LHP, aby se podle něho nechalo od roku 2013 v městských lesích hospodařit. b/ Žádost pana Karla Berky o zakoupení pozemku p. č v k. ú. Tříč. Matura- seznámil přítomné se stavem požadovaného pozemku. Navrhuje zveřejnit záměr města o odprodeji. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p. č v k. ú. Tříč? PRO 6 PROTI 2 ZDRŽ. HLAS. 0 Strnádková, Zelinková c/ Smlouva o zřízení VB. Město Vysoké nad Jizerou x ČEZ Distribuce a. s. Uložení kabelového vedení v úseku od RD Nesvadbovi k č. p HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se smlouvou o zřízení VB mezi městem Vysoké nad Jizerou a fi. ČEZ Distribuce a.s. / uložení el. kabelu do nemovitostí pozemek p. č. 1652/1 a pozemek p. č. stav. 339 v k. ú. Vysoké nad Jizerou/ v předloženém znění? d/problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo / Havlovi, Musilová, Hanák,Večerník/ S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Návrh na řešení předložila Mgr. Strnádková. Možnosti řešení jsou v podstatě 3. I. - sepsat se všemi kupujícími souhlasné prohlášení o neplatnosti kupních smluv a vrátit všem kupujícím původní kupní cenu navýšenou o úrok/ manželé Havlovi 2 modifikace/ II - sepsat s ing. Večerníkem souhlasné prohlášení o neplatnosti jeho kupní smlouvy z roku 2001 a vrátit mu vynaložené finanční prostředky navýšené o úrok a u kupujících Havlovi, Hanák, Musilová od prodeje více jak 10 let / počkat na výsledky aktivního jednání s restituenty, či výsledek případného soudního sporu o vlastnictví nemovitostí 2

3 III - nejednat ve věci vůbec a podmínit jakékoliv úhrady odstraněním duplicitního stavu v katastru nemovitostí. Pan starosta podotkl, že členové ZM se na přípravném zasedání dohodli na řešení problematiky dle varianty I. Dle této varianty vznikl i návrh na usnesení. ZM pověřuje pana Bártu, Bc. Nechanického a Mgr. Strnádkovou jednáním dle bodu č. I z předložených variant. Strnádková - apeluje na zastupitele, aby opravdu nějakou variantu řešení odsouhlasili. Problematika se řeší již příliš dlouho. Nečinností se kauza pro město prodražuje. Podotkla, že řešení existuje. Není třeba mít obavy. Nemusí jít o konečné řešení Je třeba schválit tuto variantu. Je třeba začít jednat. Když už se s lidmi začne jednat, tak konečné řešení vykrystalizuje samo. Podporuje variantu I. Zelinková- plně podporuje variantu I. Považuje jí za velmi vstřícnou. Mělo by to být ze strany města konečné stanovisko. Zúčastněné strany obeslat písemně doporučenou obsílkou. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby problematika duplicitního vlastnictví k pozemkům, které město v minulosti chybně odprodalo/ Havlovi, Hanák, Musilová, Ing. Večerník/, byla řešena dle varianty I. předloženého návrhu Mgr. Strnádkové? 2/ Rozpočtový výhled města. Pan starosta upozornil přítomné na problematiku vypovídající hodnoty předmětného materiálu. / výhled do roku 2028? / Zcela jasné jsou splátky úvěru a půjček. Požadavky banky jsou jasné. Město jde do úvěru 30 mil. Kč na investiční akci Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV. Od roku 2014 začnou splátky. Město si též musí půjčit 7,5 mil. Kč od SFŽP. Bude třeba také doplatit úvěr na zakoupení nové radnice. / doplatit cca 2,4 mil. Kč/ Nejvyšší splátky v letech 2014, / více jak 5 mil. Kč ročně/ Bárta- ve výhledu je kalkulováno s ročními příjmy ve výši cca 19 mil. Kč. Tyto příjmy nejsou nadhodnocené. Poukázal na skutečnost, že po celé období je kalkulováno s daňovými příjmy ve výše cca 10 mil. Kč ročně. Zde by mohla být jistá rezerva, v případně jiného přerozdělování daňových výnosů. Je třeba vycházet z příjmů města ve výši cca 19 mil. Kč ročně. Takové příjmy mělo město poslední 3 roky. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města Vysoké nad Jizerou na období ? 3/ Různé. a/zásady a postupy při sjednávání veřejných zakázek. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na přípravném zasedání ZM bylo předjednáno, že bude třeba změnit kategorizaci zakázek dle předpokládané hodnoty. V případě, že by I. kategorie byla do výše ,-Kč, tak by to přinášelo spoustu problémů. / např. nákup masa pro kuchyně ZŠ,ÚCHR a PCH, muselo by být výběrové řízení/. Návrh z PZZM: I. kategorie. do ,- Kč II. kategorie ,- Kč III. kategorie. od mil. Kč 3

4 Pan starosta podotkl, že dále již není třeba ve směrnici nic měnit. Matura- přečetl návrh na usnesení HLASOVÁNÍ : Kdo souhlasí s tím, aby ZM odsouhlasilo předloženou směrnici o zadávání veřejných zakázek městem Vysoké nad Jizerou, která je upravena v čl. 3 bodě 3. kategorizace zakázek pro předpokládané hodnoty : I. kategorie do , - Kč, II. kategorie od ,- Kč do ,- Kč, III. kategorie od ,- Kč do 6 mil. Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby KV města Vysoké nad Jizerou, zpracoval a dodal formuláře potřebné pro realizaci směrnice o veřejných zakázkách? Platnost směrnice od b/ Zpráva kontrolního výboru/ KV/ č. 3. Zpráva od MUDr. Tylové, která se zabývala problematikou odprodeje městských pozemků. Na MěÚ řeší tuto problematiku ing. Bartoš. Kontrola změny nájemníků v č. p. 165 ve Vysokém nad Jizerou. Kontrola problematiky chybně odprodaných pozemků. / kontroloval Bc. Nechanický/ Namátková kontrola plnění starších usnesení ZM. Kontrola příjmových opatření/ spolupráce s paní Knížkovou/. Zpráva KV bude vyvěšena na ÚD města. KV by měl společně s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracovat a předložit k odsouhlasení novou ZL ÚCHR a PCH. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zněním zprávy KV č. 3 a kdo souhlasí s tím, aby byl pověřen KV města Vysoké nad Jizerou ve spolupráci s ředitelkou ÚCHR a PCH vypracováním nové verze zřizovací listiny /ZL/ ÚCHR a PCH? Návrh bude předložen na březnovém zasedání ZM. Kdo souhlasí s tím, aby FV a KV ve spolupráci s účetní města paní Knížkovou vypracoval návrh souboru úsporných opatření, jakož i opatření na příjmové stránce městského rozpočtu? Závěrečná zpráva obsahující shromážděná doporučení bude předložena na červnovém zasedání ZM c/zpráva KV k investiční akci Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Zpráva KV reaguje na stížnost, kterou zaslal neznámý autor na kontrolní odbor KÚ Libereckého kraje s podvrženým podpisem ing. Zelinkové. KV konstatuje, cit. že celé profinancování této investiční akce proběhlo naprosto v souladu s právními předpisy našeho státu. Za pravdu nám v tom také dalo to, že již proběhla závěrečná kontrola ze SFŽP a celá akce je již profinancována. Zelinková- podotkla, že je skutečně smutné, když v našem městě je někdo schopen takového jednání. Podstatné je, že vše bylo v pořádku a stížnost byla zcela neoprávněná. HLASOVÁNÍ: Kdo je pro, aby zpráva KV o financování investiční akce Snížení energetické náročnosti objektů ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou byla vzata na vědomí? d/zpráva ZŠ o přijatých darech a výnosů z pronájmů za rok Sponzorské dary ZŠ v roce 2011 neobdržela. Výnosy z pronájmů 1.500,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby zpráva ZŠ ve Vysokém nad Jizerou o přijetí darů a výnosů z pronájmu za rok 2011 byla vzata na vědomí? 4

5 d/problematika nového územního plánu města / ÚPD/. Je třeba odsouhlasit 3 návrhy usnesení, aby mohlo být pokračováno v řešení této problematiky. Za město jsou řešením nového územního plánu / ÚP/ města pověření: Bc. Nechanický, ing. Zelinková, ing. Bartoš. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou realizovalo pořízení nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou, na základě ustanovení stavebního zákona? / SZ/ HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou požádalo o zajištění pořizování nového ÚP pro město Vysoké nad Jizerou obecní úřad obce s rozšířenou působností tzn. Městský úřad Semily, jakožto úřadu územního plánování, na základě ustanovení SZ? HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby se na pořizování ÚP pro město Vysoké nad Jizerou podílel za město Vysoké nad Jizerou Bc. Jaroslav Nechanický, na základě ustanovení SZ? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 1 Nechanický e/žádost MŠ ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení sponzorských darů pro MŠ za rok MŠ ve Vysokém nad Jizerou získala sponzorské dary za rok 2011 v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ ve Vysokém nad Jizerou za rok 2011 v celkové výši ,-Kč? f/žádost ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou o odsouhlasení přijetí darů za rok 2011 / doúčtování od minulého zasedání ZM. Jedná se o dary v celkové výši ,-Kč. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím darů pro ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou, které byly doúčtovány v roce 2011, ve výši ,-Kč? g/nákup ledničky a vysavače pro potřebu TPS. Na vědomí. Nákup byl realizován z kapitoly 4357 domovy. h/nabídka vzdělávacího kurzu Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou. Na vědomí. S problematikou seznámila přítomné ing. Zelinková. ISŠ ve Vysokém nad Jizerou je zapojena do celostátního projektu UNIV 2 KRAJE. Jedná se m. j. o kurzy, ve kterých by měly být školeny činnosti spojené s obsluhou, údržbou a opravami malé techniky na údržbu zahrad, lesních porostů a okolí domů. / motorová pila, plotostřih, křovinořez, travní sekačka, sněhová fréza/. Studium v rozsahu 100 hod. od února do konce června Kurzy jsou vhodné hlavně pro evidované uchazeče na úřadech práce. / není podmínkou účasti na kurzech/. ch/ Reklamace vyúčtování za vodné, stočné Reklamaci podal pan Josef Baláš. Z důvodu úmrtí pisatele bude třeba problematiku řešit s paní Balášovou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Žadatel rozporuje spotřebu. Nárůst cca o 50 m3. Požaduje slevu na fakturaci. Zaměstnanci města provedli kontrolní odpočet. Za 2 měsíce činila spotřeba 40 m3. Porucha za vodoměrem nebyla zjištěna. Vodoměr je nový. 5

6 Bárta- vzhledem k výsledkům provedené kontroly nedoporučuje žádnou slevu. Takové výjimky by byly nebezpečným precedentem. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby nebylo vyhověno žádosti na slevu fakturace vodného a stočného ve smyslu žádosti pana J. Baláše? i/ Problematika veřejné sbírky/ VS/ na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou. Pan starosta podal vysvětlení k rekonstrukci parku. Zajištěním VS byl pověřen tajemník úřadu. Na přípravné zasedání byla problematika prodiskutována se závěrem: Veřejnou sbírku ne na předmět rekonstrukce parku, na kterou je dotace, ale na mobiliář/ lavičky, altánek, odpadkové koše apod. / nebo sbírku ani nevyhlašovat. Zelinková- rekonstrukce parku s dotačním titulem se netýká nových laviček, odpadkových košů apod. Když veřejná sbírka, tak ve prospěch těchto parkových doplňků. Strnádková- podotkla, že předseda OS Vysocké poklady pan Vodseďálek dal příslib, že by OS eventuálně lavičky do parku zaplatilo ze svých prostředků. Veřejná sbírka nebude osamocena. Zelinková- když by měla být sbírka, musí lidé přesně vědět, na co poskytují své prostředky. Je třeba konkretizovat záměr včetně cenových relací. Bárta- vyhlášení veřejné sbírky považuje za složitou byrokratickou akci. Navrhuje VS nyní nevyhlašovat. Udělat rámcový projekt na to, co si město v parku přeje za vybavení. Seznámit občany se záměrem a teprve potom řešit případnou VS. Všem musí být jasné, na co mají případně přispět. Čech- doporučuje řešit vybavenost parku až po jeho rekonstrukci, kdy již bude dokončena výsadba nové zeleně nebo ošetření stromů. Vytvářet nějakou studii před rekonstrukcí porostů považuje za zbytečné. Při rekonstrukci možnost poškození mobiliáře. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby na akci Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou nebyla prozatím vyhlášena veřejná sbírka? PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Zelinková, Nechanický j/ Žádost pana Lubomíra Preisslera o výměnu oken v jeho bytě v č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. V celém přízemí č. p. 8 se okna neměnila. Několik požadavků na výměnu vznesla např. Česká pošta. Přiznává, že okna nejsou v pořádku. Pan starosta přislíbil zajistit cenové nabídky a na příštím zasedání bude ZM informovat. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby pan starosta zajistil cenové nabídky na výměnu oken v přízemí č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou, v termínu do příštího zasedání ZM? k/ Rozpočtové opatření č. 2 /2011. Materiál předložila k odsouhlasení účetní města paní Knížková. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Na vědomí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.2/2011 v předloženém znění l/směrnice města pro odepisování dlouhodobého majetku. 6

7 Způsob odepisování: rovnoměrný. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s návrhem směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku /DM/ v předloženém znění? m/ Zrušení OZV města č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Z důvodu změny zákona je tato OZV neplatná. HLASOVÁNÍ. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zrušilo OZV města Vysoké nad Jizerou č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu? n/ Konkurz na ředitele ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. Od vstoupila v platnost novela školského zákona. / ŠZ/ Problematiku uvedl pan starosta. Dle ŠZ vyhlašuje zřizovatel konkurz vždy na návrh školské rady/ ŠR/ nebo České školní inspekce. Konkurz lze vyhlásit i v případě, že se tak rozhodne zřizovatel. V případě města Vysoké nad Jizerou, starosta města. Pro oba způsoby jsou stanoveny zákonné termíny. Zelinková- upřesnila problematiku. Dle novely ŠZ se funkce vedoucího pracovníka / ředitele školy/ stanovuje na dobu určitou tj. 6 let. Všechna jmenování na dobu neurčitou končí v termínu , pokud je funkce ředitele vykonávána více jak 6 let. Podotkla, že nezjišťovala funkční období ředitelky v MŠ, protože o ní nemá potřebné informace, ale jako člence ŠR ZŠ ve Vysokém nad Jizerou je zřejmé, že se tato problematika týká paní ředitelky Nýdrlové. Návrh na vyhlášení konkurzu od ŠR by měl být doručen zřizovateli do Ve ŠR / Mgr. Farská za pedagogy - předseda, ing. Zelinková za zřizovatel - člen, H. Šlaufová za rodiče- člen/ dva pohledy na problematiku. I. Konkurz vyhlásit. Stávající paní ředitelka se může do konkurzu přihlásit a svoji pozici obhájit. II. Pohled předsedkyně ŠR Mgr. Farské, která doporučuje, aby paní Mgr. Nýdrlová dokončila práci na započatých dotačních titulech. Období cca 1,5 roku. Ing. Zelinková podotkla, že se nejedná o rivalitu, ale bude záležet na dohodě a objektivním posouzení zřizovatele. Navrhuje ještě jednání s panem starostou. Pokud nebude vyhlášen konkurz, tak paní ředitelce Nýdrlové automaticky naskočí funkční období na 6 let. Ať má důchod nebo nemá, bude 6 let ve funkci ředitelky ZŠ a může být odvolána pouze v případě, že by něco porušila. Tento způsob odvolání považuje za problematický. Nasnadě je možnost dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou ZŠ/ pokud na to přistoupí/, aby paní ředitelka mohla dokončit práci na započatém projektu. Konkurz na ředitelku by mohl být vyhlášen po ukončení tohoto projektu a vlastně i vyplyne její doba k důchodu a ještě by trochu přesluhovala. V tomto duchu chce jednat s panem starostou. Podotkla, že tyto informace poskytuje proto, aby veřejnost věděla, co se děje na ZŠ. Matura - osobně se domnívá, že pokud ŠR nepodá návrh na vyhlášení konkurzu, nastane šestileté funkční období. Podotkl, že on osobně / jako zástupce zřizovatele / konkurz vyhlašovat nebude. Pokud by měl být vyhlášen konkurz na ředitelku ZŠ, tak by měl být vyhlášen i konkurz na ředitelku MŠ, která je také ve funkci již více jak 6 let. V MŠ však není ŠR, tak by případné vyhlášení konkurzu zůstalo na něm. 7

8 Podotkl, že pokud paní ředitelka ZŠ dosáhne důchodového věku cca za 2 roky, považuje případné konkurzní řízení za situaci, kterou by nikomu nezáviděl. Zelinková- podotkla, že pokud je ve funkci důchodce nebo mladý člověk, každý se musí snažit a musí své postoje obhájit, případně něco na své práci změnit,. Opětovně zdůraznila nutnost poskytnutí těchto informací veřejnosti. ZŠ není na okraji zájmu veřejnosti. Matura- problematiku by ZM měli vzít na vědomí. o/problematika odepisování dlouhodobého majetku/ DM/. Technické zhodnocení budovy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou/ Investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH v hodnotě ,-Kč Účetní města doporučuj, protože PO již realizuje odpisy z budov. Škodová- poskytla bližší informace k problematice. Majetek bude stále městský, ale bude svěřen do správy ÚCHR a PCH. Jedná se o administrativní opatření. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou předalo do správy ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou technické zhodnocení budovy v hodnotě ,- Kč, které bylo realizováno v rámci investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu ÚCHR a PCH? Vyřízením převodu pověření: paní Knížková a ing. Škodová. PRO 6 PROTI 0 ZDRŽ. HLAS. 2 Bárta, Nechanický p/ Změna zápisu vlastnictví muzejních sbírek. S problematikou seznámila přítomné Mgr. Strnádková. Jedná se o změnu vlastnictví. Sbírky jsou zapsány ve vlastnictví státu v centrální evidenci sbírek. Veškerá snaha směřuje k tomu, aby sbírky byly v majetku města. Problematika je časově velmi náročná. Pokud byly sbírky majetkem města, státním majetkem se staly zřejmě k datu , výslovné zestátnění sbírek však proběhlo až zákonem č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. Návrh na usnesení: I. ZM pověřuje Bc. Michala Jakla, odborného pracovníka muzea, shromážděním dostupných dokumentů ukazujících na vlastnictví sbírky v roce 1949, resp. V roce II. ZM pověřuje městský úřad, aby předložil dostupné dokumenty týkající se muzejních sbírek, které má k dispozici. Obojí ve lhůtě do konce března K problematice se vyjádřil pan starosta a Bc. Jakl. V podobné situaci jsou i jiná muzea v našem okolí. HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přijetím usnesení o problematice vlastnictví muzejních sbírek, ve smyslu návrhů Mgr. Strnádkové? q/ Informace pana starosty. Pan starosta informoval o problematice investiční akce Vysoké nad Jizerou- splašková kanalizace a ČOV Přes jisté doposud nevyřešené problémy s výběrovým řízením je nutné zajistit bezproblémový chod ČOV ve Staré Vsi. Podotkl, že pokud bude vše v pořádku bude se pokračovat v jarních měsících. 8

9 Z úvěru 30 mil. Kč bylo již odčerpáno cca 6,5 mil. Kč. Po dohodě s dodavatelem byla pozastavena splátka ve výši 3,5 mil. Kč. Problematika zimní údržby. Město uklízí i krajské komunikace. Pan starosta zvažuje podání stížnosti. Město bude požadovat finanční kompenzaci. Velké problémy ve směru Stará Ves, Tříč. Apeluje na jistou dávku pochopení občanů pro obsluhy techniky, které zabezpečují zimní údržbu. Problematika zabezpečení provozu zubní ordinace ve Vysokém nad Jizerou. Výběrové řízení proběhne v ½ března Potom by měly následovat stavební úpravy. Zahájení provozu snad v měsíci dubnu / Diskuse. Kučer Josef- v problematice neoprávněně odprodaných pozemků městem musí být nějaký viník. Strnádková - snažila panu Kučerovi vysvětlit problematiku a postavení KÚ v této kauze. Odprodej nebyl v pořádku. O odprodeji rozhodlo ZM. Kučer Josef - nechápe, proč zastupitelé nehledají viníka. K této problematice probíhala dlouhá diskuse mezi panem Kučerou a Mgr. Strnádkovou. Pan starosta tuto diskusí ukončil s odkazem na JŘ ZM. Štěpánek Martin poukázal na nedostatečnou prezentaci města na jeho web. stránkách. Malá prezentace služeb. Podotkl, že jeho firma ztrácí zákazníky. Bárta- prezentace podnikatelů na web. stránkách města je placenou službou / ,-Kč ročně/. Nebrání se jednání o nových podmínkách pro prezentaci. Matura- přislíbil projednat tuto problematiku se správcem stránek ing. Hejralem. Jakl- vyjádřil se k problematice úklidu sněhu z objektu muzea a prostou dvora u č. p. 130 ve Vysokém nad Jizerou. Dochází k zatékání do objektu muzea. Je třeba pravidelného odstraňování sněhu. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen: Vypracoval: Ing. Pavel Štěpánek. Ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Škodová Radek Jon 9

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 17. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 17. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 7. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou přítomno: omluveni:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více