Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015"

Transkript

1 14/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č. 137/14, 157/14, 226/15, 260/15, 286/15, 273/15, 275/15, 276/15, 311/15, 337/15, 315/15, 317/15, 354/15, 373/15, 374/15, 376/15, 383/15, /15, 431/15, 432/15, 433/15, 490/15, 440/15, 459/15, 488/15, 489/15, 499/15, 500/15, 508/15, 510/15, 517/15, 564/15, 567/15, 568/15, 569/15, 573/15, 574/15, 581/15, 586/15, 552/15, 553/15, 555/15, 560/15, 561/15, 595/15, 598/15, 599/15, 601/15, 603/15, 606/15, 529/15, 532/15, 442/15, 509/15, 513/15, 514/15, 583/15, 588/15, 591/15, /15, 617/15, 618/15, 620/15, 636/15, 654/15, 655/15, 656/15, 657/15, 659/15, 661/15 městským úřadem 14/2015-RADA/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. se sídlem Žamberk, Klostermanova 990, PSČ , IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 1. hospodářský výsledek Správy budov Žamberk s.r.o. dosažený ke dni zisk ve výši ,63 Kč 2. rozdělení zisku ve výši ,63 Kč dosaženého společností Správa budov Žamberk s.r.o. za rok 2014 následovně: Příděl so sociálního fondu společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ve výši 3 % z objemu hrubých mezd zúčtovaných k výplatě za rok 2014 ve výši ,50 Kč. Příděl do fondu rozvoje společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ve výši ,13 Kč 14/2015-RADA/ Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu " 2 bytové domy Habrův dvůr" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " nákladová rampa s přístřeškem" na pozemku parc.č a "zpevněná manipulační a přístupová plocha" na pozemku parcč v k.ú. Žamberk Strana 1/14

2 - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "Přístavba rodinného domu č.p. 1440" na pozemcích parc.č. 3163/4 a 3163/3 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "stavební úpravy objektu školní jídelny č.p. 433" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu Měú Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "stavební úpravy hygienických zázemí ZŠ Nádražní č.p. 743" na pozemku parc.č. 516/6 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, Do Kotle p.č. 2377/1 - Pelinka- knn (IV ) na pozemcích parc.č. 3796/1, 1093/1, 2377/2 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístupové schodiště ke kapličce Pod Suticí" na pozemku parc.č a 3811/3 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "kulturní centrum a domov pro seniory v Žamberku" na pozemcích v k.ú. Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Zemědělská pro umístění kabelového vedení NN v rámci akce "Žamberk, Zemědělská 997-město - rozš. knn" formou příčného křížení silnice - překopem a podélným výkopem na pozemku parc.č. 2093/3, 2093/2, 2093/8, 2094, 3904/11 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Draha pro pro místění lešení z důvodu opravy střechy č.p. 322 v k.ú. Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. III/31911 a místní komunikaci chodník ul. Draha z důvodu provádění opravy střechy domu č.p. 322 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení o uzavírce silnice II/312 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy z důvodu konání hudebního festivalu Jam Rock Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Nádražní u č.p. 825 pro vyhrazené parkování držitele průkazu ZTP/P 14/2015-RADA/ Rada města informace a Přehled dob udržitelnosti realizovaných dotačních projektů města Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení číslo 03/2014-RADA/ Rada města I Strana 2/14

3 žádost Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , předloženou v podobě návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.720,- Kč na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk ve výši 9.720,- Kč; 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk, jako poskytovatelem a Sdružením obcí Orlicko, IČ , Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk ve výši 9.720,- Kč; 1. starostu 1. podpisem veřejnoprávní smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ , za rok dosažený hospodářský výsledek k ztráta ve výši Kč vypořádat následujícím způsobem: - finanční prostředky ve výši Kč pokrýt z rozpočtu zřizovatele, a to: zrušením akcí zahrnutých v plánu investičních a neinvestičních akcí v rozsahu do 500 tis. Kč vč. DPH za jednu akci do budov, projektů, územních studií a ostatního majetku města Žamberk v rámci rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 dle přílohy č. 2: - Předsálí - zřízení recepce a dovybavení: Kč - Promítací kabina - klimatizace a vylepšení odtahu: Kč, zbývající prostředky ve výši převést do rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: /2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků a o navýšení mzdového limitu v roce I Strana 3/14

4 1. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků o 1,125 úvazku od Celkový průměrný přepočtený počet pracovníků bude 13,54 úvazku. 2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení mzdového limitu pro rok 2015 o Kč. Mzdový limit po úpravě v roce 2015 bude činit Kč. Na krytí zvýšeného mzdového limitu budou použity finanční prostředky ze zvýšených příjmů za poskytnuté služby. 3. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení položky na zákonné sociální pojištění o Kč. Na krytí zvýšených nákladů na zákonné sociální pojištění budou použity finanční prostředky ze zvýšených příjmů za poskytnuté služby. 14/2015-RADA/ Rada města návrh manažera Sdružení obcí Orlicko na financování přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny II. doporučuje zastupitelstvu města 1. schválit finanční spoluúčast města Žamberk na projektu přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny, financovaném z příspěvků v rámci Sdružení obcí Orlicko, v předpokládané výši příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk v letech 2016 a 2017: celkem ,- Kč. 2. schválit zapracování příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na projekt přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny v letech 2016 a 2017 v celkové výši ,- Kč do rozpočtového výhledu města Žamberk na období /2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 14/2015-RADA/ Rada města přípis České školní inspekce, Pardubický inspektorát, Rožkova 2432, Pardubice ze dne , o výsledku šetření stížnosti 1. radní MUDr. Jiřinu Jirešovou 1. odpovídající za oblast školství, zajistit provedení dalšího řízení ve věci zaslané stížnosti a podat České školní inspekci zprávu o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města Strana 4/14

5 schválit prodej části pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 4321 m 2 v obci a k.ú. Žamberk pro výstavbu bytového domu za kupní cenu dle Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti č. 2573/002/2015 ze dne , t.j. Kč 950,--/m 2. Za podmínky doložení souladu s územním plánem (polyfunkce) a předložení situace parkování. GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Žadatel: DEPRO REAL s.r.o., Jiráskova 169, Pardubice 14/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 1050 m 2 ) pozemku parc.č orná půda z celkové výměry 3456 m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.V. 14/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 887/2- tr. tr. porost o výměře 84 m 2, parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m 2 s budovou č.p. 437, parc.č zahrada o výměře 197 m 2, část parc.č zahrada z celkové výměry 407 m 2, část parc.č zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 860 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk k vybudování společensko-kulturního zařízení. Žadatel: L.Z., J.W. 14/2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 830/9 umístěné ve 3. NP domu č.p. 830, budovy č.p. 829, 830 postavené na pozemcích parc.č. 3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.P. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 830/9 umístěné ve 3. NP domu č.p. 830, budovy č.p. 829, 830 postavené na pozemcích parc.č. 3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.P. Termín: /2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/5 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J. B. Strana 5/14

6 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/5 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J. B. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM schválit prodej části (cca 21 m 2 ) pozemku parc.č. 3754/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 497 m 2 v obci a k.ú. Žamberk (ulice U Divadla). Žadatel: V.D. 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník pozemku parc.č. 477/17 - tr. tr. porost o výměře 590 m 2 v obci a k.ú. Žamberk se stavbou domku na nářadí s pergolou na tomto pozemku dle předložené situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. a B. K. 14/2015-RADA/ Rada města umístění výstavy komunální techniky ŽIVA Klášterec nad Orlicí na části pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost o celkové výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk v areálu Pod Černým lesem v lokalitě mezi tenisovou halou a komunikací I/11 ve dnech 10. a za podmínky uvedení části dotčeného pozemku do původního stavu po skončení akce a uhrazení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství před započetím akce. t.j. nejpozději do Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Centrum zahradní a komunální techniky, Klášterec nad Orlicí 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m 2 (LV č ) se stavbou dvou rodinných domů na vedlejším pozemku parc.č tr. tr. porost o výměře 1958 m 2 (LV č. 1260) a se sjezdy k nim na pozemek parc.č vše v obci a k.ú. Žamberk. Strana 6/14

7 Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ENVIRMINE spol. s r.o., Žerotínova 1099/21, Ostrava 14/2015-RADA/ Rada města dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností WITRAZ s.r.o., Solnice ve věci rekonstrukce oken a dveří v přístavbě radnice č.p.166 starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s WITRAZ s.r.o., Solnice 14/2015-RADA/ Rada města návštěvní a provozní řád pro sportoviště workout v areálu Pod Černým lesem výkonem funkce správce sportoviště workout v areálu Pod Černým lesem firmu TS ŽAMBERK, s.r.o., včetně provádění údržby a úklidu tohoto prostoru III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500 tis." Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností TS Žamberk, s.r.o. ve věci výstavby parkoviště u 1.FC starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s TS Žamberk, s.r.o 14/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Muzeum Žamberk - bezbariérové úpravy" podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1 STAPS spol. s r.o., Havlenova 611, Žamberk 2. STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí 3. BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 4. AGROSTAV a.s Ústí nad Orlicí, stavební závod Žamberk, Zemědělská 1105, Žamberk 5. REKOS Ševčík s.r.o., ČSA 1401, Žamberk II. jmenuje Strana 7/14

8 komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Jaroslava Halbrštátová), Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), člen KV (náhradník KV), Petr Procházka (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová) 14/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433" podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1. SEMO Výtahy s.r.o., Dolní Dobrouč 375, VÝTAHY KVADRO s.r.o., Hnátnice 315, TRIPLEX CZ s.r.o., Blešno 21, Hradec Králové 4. RP výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, České Meziříčí 5. PRUMHOR spol. s r.o., Čs.armády 1181, Ústí nad Orlicí II. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Petr Procházka), Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), člen KV (náhradník KV), Marta Kacálková (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová) 14/2015-RADA/ Rada města dodatek č.3 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. ve věci zákonného pojištění auta Renault Kangoo RZ 5E starostu podpisem dodatku č.3 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. 14/2015-RADA/ Rada města realizaci stříšky nad pískoviště v zahradě MŠ Sluníčko na Nám. Gen. Knopa v ceně ,- Kč. vč. DPH. odbor REUP objednáním stříšky nad pískoviště v zahradě MŠ Sluníčko na Nám. Gen. Knopa u f. Jiří Štěpánek, Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedením terénních úprav na pozemku parc.č zahrada o výměře 193 m 2 ve vlastnictví žadatele v obci a k.ú. Žamberk z ulice Nádražní (pozemky parc.č. 3687/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 132 m 2 - chodník, parc.č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5020 m 2 - komunikace ve vlastnictví města) během měsíce 6/2015 s podmínkou uvedení dotčených pozemků do původního stavu a Strana 8/14

9 uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.D. 14/2015-RADA/ Rada města pronájem pozemků parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5263 m 2 (část o výměře 2779 m 2 ), parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 1371 m 2, parc. číslo 3687/17 - ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (část o výměře 228 m 2 ), parc. číslo 1758/4 - orná půda o celkové výměře m 2 (část o výměře 3162 m 2 ) vše v obci a k.ú. Žamberk vždy v období týden před první nedělí v září + následující pondělí tj.8 dnů/rok v délce trvání nájmu 5 let za cenu nájmu ve výši Kč ,--+DPH/rok. Žadatel: F.L., J.Z. 1. starostu 1. podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu pozemků parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5263 m 2 (část o výměře 2779 m 2 ), parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 1371 m 2, parc. číslo 3687/17 - ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (část o výměře 228 m 2 ), parc. číslo 1758/4 - orná půda o celkové výměře m 2 (část o výměře 3162 m 2 ) vše v obci a k.ú. Žamberk vždy v období týden před první nedělí v září + následující pondělí tj.8 dnů/rok v délce trvání nájmu 5 let za cenu nájmu ve výši Kč ,-+DPH/rok. Žadatel: F.L., J.Z. Termín: /2015-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data ,dle přílohy. starostu podpisem darovacích smluv 14/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace 14/2015-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi prodávající M.K. a kupujícím městem Žamberk Strana 9/14

10 starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi R. S. a J.B., jako prodávajícími a městem Žamberk, jako kupujícím, jejímž předmětem je soubor plastik, kreseb a studií z pozůstalosti L.K. za kupní cenu Kč starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV, týkající se neuhrazených faktur L.P. 14/2015-RADA/ Rada města 1. instalaci HDPE trubek 40/33 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad 2. smlouvu mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o. Šedivská 844, Letohrad, jejímž předmětem je instalace HDPE trubek 40/33 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad II. stanoví jako podmínku provedení výkopových prací a následné instalace HDPE trubek podpisem smlouvy mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o I starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města 1. rozdělení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na MPE pro rok 2015 dle návrhu komise pro MPE, a to pro Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk ve výši 6 000,- Kč, Sportovní klub Žamberk, oddíl kanoistiky ve Strana 10/14

11 výši 3 000,- Kč, Klub přátel přírody LUPÍNEK ve výši ,- Kč, Mateřskou školu Čtyřlístek ve výši ,- Kč, Mateřskou školu Sluníčko ve výši 9 000,- Kč, ZŠ Žamberk, 28. října 581 ve výši 7 000,- Kč, Občanské sdružení CEMA Žamberk ve výši 6 000,- Kč, Základní umělecká škola Petra Ebena ve výši 4 000,- Kč, a ZŠ Žamberk, Nádražní 743 ve výši 4 000,- Kč. Příspěvky navržené ve výši nepřesahující částku Kč pro jednotlivé žadatele jsou v celkové výši ,- Kč 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberk v rámci kapitoly Mládežnické projekty - ekologické - pro rok starostu 1. k podpisu smluv s jednotlivými žadateli Termín: III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. zpracovat příslušné rozpočtové opatření Termín: /2015-RADA/ Rada města Smlouvu o dílo " Dodání a montáž protipožárních hlásičů do jednotlivých bytů- Penzion, Albertova 357, Žamberk" se společností Epimo spol. s r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. opakovaně předložit souhrnné výstupy z hodnocení vedoucích zaměstnanců Městského úřadu za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách z důvodu nesplnění usnesení RM č. 11/2015-RADA/660 Termín: /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 11. května 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt. č. 170 s A.F. 14/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne Strana 11/14

12 14/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/9 M. a E. B. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky č.p. 1055/21 Ž.F. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 794/11 I.J. do s podmínkou úhrady veškerých dluhů vůči městu 14/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p. 449/4 A.J. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října č.p. 1325/1 I. a A. M. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 651/5 J.N. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p. 457/4 L.K. prostřednictvím opatrovníka M.H. do /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 J.S. a ukládá právnímu odboru zaslat výzvu k předání bytu 14/2015-RADA/ Rada města Strana 12/14

13 I. neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. a ukládá právnímu odboru zaslat výzvu k předání bytu 14/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek č.p. 1527/2 o S.H. 14/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk přijetí finančního daru ve výši 3 600,- Kč od společnosti Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844,Letohrad 14/2015-RADA/ Rada města ceník na Městské koupaliště Žamberk na rok 2015 dle přílohy Žadatel: J.K. 14/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od 10:00 do 17:00 hodin v areálu bývalé Mosilany a okolí pro akci Svaz parních válců Žadatel: Muzeum starých strojů a technologií, Dřevařská 20, BRNO 14/2015-RADA/ Rada města informaci starosty o stavu prostředků na finančním fondu Evropského svazku měst a o termínech setkání starostů a mezinárodním setkání mládeže v letech /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje prezentaci města Žamberk v připravované publikaci "Česká republika - města a obce", kterou bude vydávat společnost PROXIMA Bohemia s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 13/14

14 Strana 14/14

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014

USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014 USNESENÍ č. RM 9/2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22.4.2014 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o příspěvku na změnu vytápění s paní Lenkou Charvátovou, bytem 517

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více