Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015"

Transkript

1 14/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č. 137/14, 157/14, 226/15, 260/15, 286/15, 273/15, 275/15, 276/15, 311/15, 337/15, 315/15, 317/15, 354/15, 373/15, 374/15, 376/15, 383/15, /15, 431/15, 432/15, 433/15, 490/15, 440/15, 459/15, 488/15, 489/15, 499/15, 500/15, 508/15, 510/15, 517/15, 564/15, 567/15, 568/15, 569/15, 573/15, 574/15, 581/15, 586/15, 552/15, 553/15, 555/15, 560/15, 561/15, 595/15, 598/15, 599/15, 601/15, 603/15, 606/15, 529/15, 532/15, 442/15, 509/15, 513/15, 514/15, 583/15, 588/15, 591/15, /15, 617/15, 618/15, 620/15, 636/15, 654/15, 655/15, 656/15, 657/15, 659/15, 661/15 městským úřadem 14/2015-RADA/ Rada města v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. se sídlem Žamberk, Klostermanova 990, PSČ , IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 1. hospodářský výsledek Správy budov Žamberk s.r.o. dosažený ke dni zisk ve výši ,63 Kč 2. rozdělení zisku ve výši ,63 Kč dosaženého společností Správa budov Žamberk s.r.o. za rok 2014 následovně: Příděl so sociálního fondu společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ve výši 3 % z objemu hrubých mezd zúčtovaných k výplatě za rok 2014 ve výši ,50 Kč. Příděl do fondu rozvoje společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. ve výši ,13 Kč 14/2015-RADA/ Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu " 2 bytové domy Habrův dvůr" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby " nákladová rampa s přístřeškem" na pozemku parc.č a "zpevněná manipulační a přístupová plocha" na pozemku parcč v k.ú. Žamberk Strana 1/14

2 - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "Přístavba rodinného domu č.p. 1440" na pozemcích parc.č. 3163/4 a 3163/3 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "stavební úpravy objektu školní jídelny č.p. 433" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu Měú Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "stavební úpravy hygienických zázemí ZŠ Nádražní č.p. 743" na pozemku parc.č. 516/6 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, Do Kotle p.č. 2377/1 - Pelinka- knn (IV ) na pozemcích parc.č. 3796/1, 1093/1, 2377/2 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístupové schodiště ke kapličce Pod Suticí" na pozemku parc.č a 3811/3 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "kulturní centrum a domov pro seniory v Žamberku" na pozemcích v k.ú. Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Zemědělská pro umístění kabelového vedení NN v rámci akce "Žamberk, Zemědělská 997-město - rozš. knn" formou příčného křížení silnice - překopem a podélným výkopem na pozemku parc.č. 2093/3, 2093/2, 2093/8, 2094, 3904/11 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Draha pro pro místění lešení z důvodu opravy střechy č.p. 322 v k.ú. Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na silnici č. III/31911 a místní komunikaci chodník ul. Draha z důvodu provádění opravy střechy domu č.p. 322 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení o uzavírce silnice II/312 pro nákladní automobily nad 3,5 t mimo autobusů linkové dopravy z důvodu konání hudebního festivalu Jam Rock Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání komunikace ul. Nádražní u č.p. 825 pro vyhrazené parkování držitele průkazu ZTP/P 14/2015-RADA/ Rada města informace a Přehled dob udržitelnosti realizovaných dotačních projektů města Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení číslo 03/2014-RADA/ Rada města I Strana 2/14

3 žádost Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , předloženou v podobě návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.720,- Kč na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk ve výši 9.720,- Kč; 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk, jako poskytovatelem a Sdružením obcí Orlicko, IČ , Masarykovo náměstí 166, Žamberk, jako příjemcem, o poskytnutí dotace na úhradu kupní ceny za pozemek p. č. 1868/1 v obci a v k.ú. Žamberk ve výši 9.720,- Kč; 1. starostu 1. podpisem veřejnoprávní smlouvy Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. účetní závěrku příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ , za rok dosažený hospodářský výsledek k ztráta ve výši Kč vypořádat následujícím způsobem: - finanční prostředky ve výši Kč pokrýt z rozpočtu zřizovatele, a to: zrušením akcí zahrnutých v plánu investičních a neinvestičních akcí v rozsahu do 500 tis. Kč vč. DPH za jednu akci do budov, projektů, územních studií a ostatního majetku města Žamberk v rámci rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2015 dle přílohy č. 2: - Předsálí - zřízení recepce a dovybavení: Kč - Promítací kabina - klimatizace a vylepšení odtahu: Kč, zbývající prostředky ve výši převést do rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést příslušné rozpočtové opatření. Termín: /2015-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, o navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků a o navýšení mzdového limitu v roce I Strana 3/14

4 1. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení průměrného přepočteného počtu pracovníků o 1,125 úvazku od Celkový průměrný přepočtený počet pracovníků bude 13,54 úvazku. 2. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení mzdového limitu pro rok 2015 o Kč. Mzdový limit po úpravě v roce 2015 bude činit Kč. Na krytí zvýšeného mzdového limitu budou použity finanční prostředky ze zvýšených příjmů za poskytnuté služby. 3. příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, navýšení položky na zákonné sociální pojištění o Kč. Na krytí zvýšených nákladů na zákonné sociální pojištění budou použity finanční prostředky ze zvýšených příjmů za poskytnuté služby. 14/2015-RADA/ Rada města návrh manažera Sdružení obcí Orlicko na financování přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny II. doporučuje zastupitelstvu města 1. schválit finanční spoluúčast města Žamberk na projektu přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny, financovaném z příspěvků v rámci Sdružení obcí Orlicko, v předpokládané výši příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk v letech 2016 a 2017: celkem ,- Kč. 2. schválit zapracování příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na projekt přípravy cyklostezek Žamberk - Pastviny a Letohrad - Pastviny v letech 2016 a 2017 v celkové výši ,- Kč do rozpočtového výhledu města Žamberk na období /2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 14/2015-RADA/ Rada města přípis České školní inspekce, Pardubický inspektorát, Rožkova 2432, Pardubice ze dne , o výsledku šetření stížnosti 1. radní MUDr. Jiřinu Jirešovou 1. odpovídající za oblast školství, zajistit provedení dalšího řízení ve věci zaslané stížnosti a podat České školní inspekci zprávu o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města Strana 4/14

5 schválit prodej části pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost z celkové výměry 4321 m 2 v obci a k.ú. Žamberk pro výstavbu bytového domu za kupní cenu dle Znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovitosti č. 2573/002/2015 ze dne , t.j. Kč 950,--/m 2. Za podmínky doložení souladu s územním plánem (polyfunkce) a předložení situace parkování. GP bude vyhotoven na náklady žadatele. Žadatel: DEPRO REAL s.r.o., Jiráskova 169, Pardubice 14/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 1050 m 2 ) pozemku parc.č orná půda z celkové výměry 3456 m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: J.V. 14/2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 887/2- tr. tr. porost o výměře 84 m 2, parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m 2 s budovou č.p. 437, parc.č zahrada o výměře 197 m 2, část parc.č zahrada z celkové výměry 407 m 2, část parc.č zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 860 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk k vybudování společensko-kulturního zařízení. Žadatel: L.Z., J.W. 14/2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 830/9 umístěné ve 3. NP domu č.p. 830, budovy č.p. 829, 830 postavené na pozemcích parc.č. 3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.P. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 830/9 umístěné ve 3. NP domu č.p. 830, budovy č.p. 829, 830 postavené na pozemcích parc.č. 3950, 3949/1, 3949/2, 3949/3 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: L.P. Termín: /2015-RADA/ Rada města zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/5 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J. B. Strana 5/14

6 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 1328/5 umístěné ve 2. NP domu č.p. 1328, budovy č.p. 1328, 1329, 1330 postavené na pozemcích parc.č. 4873, 4872, 4871 vše v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: A. a J. B. Termín: /2015-RADA/ Rada města I. nedoporučuje ZM schválit prodej části (cca 21 m 2 ) pozemku parc.č. 3754/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 497 m 2 v obci a k.ú. Žamberk (ulice U Divadla). Žadatel: V.D. 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník pozemku parc.č. 477/17 - tr. tr. porost o výměře 590 m 2 v obci a k.ú. Žamberk se stavbou domku na nářadí s pergolou na tomto pozemku dle předložené situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: M. a B. K. 14/2015-RADA/ Rada města umístění výstavy komunální techniky ŽIVA Klášterec nad Orlicí na části pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost o celkové výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk v areálu Pod Černým lesem v lokalitě mezi tenisovou halou a komunikací I/11 ve dnech 10. a za podmínky uvedení části dotčeného pozemku do původního stavu po skončení akce a uhrazení poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství před započetím akce. t.j. nejpozději do Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Centrum zahradní a komunální techniky, Klášterec nad Orlicí 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 m 2 (LV č ) se stavbou dvou rodinných domů na vedlejším pozemku parc.č tr. tr. porost o výměře 1958 m 2 (LV č. 1260) a se sjezdy k nim na pozemek parc.č vše v obci a k.ú. Žamberk. Strana 6/14

7 Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ENVIRMINE spol. s r.o., Žerotínova 1099/21, Ostrava 14/2015-RADA/ Rada města dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností WITRAZ s.r.o., Solnice ve věci rekonstrukce oken a dveří v přístavbě radnice č.p.166 starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s WITRAZ s.r.o., Solnice 14/2015-RADA/ Rada města návštěvní a provozní řád pro sportoviště workout v areálu Pod Černým lesem výkonem funkce správce sportoviště workout v areálu Pod Černým lesem firmu TS ŽAMBERK, s.r.o., včetně provádění údržby a úklidu tohoto prostoru III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "opravy a údržba - akce do 500 tis." Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č.1 smlouvy o dílo se společností TS Žamberk, s.r.o. ve věci výstavby parkoviště u 1.FC starostu podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s TS Žamberk, s.r.o 14/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Muzeum Žamberk - bezbariérové úpravy" podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1 STAPS spol. s r.o., Havlenova 611, Žamberk 2. STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí 3. BROMACH spol. s r.o., Vinohradská 2029/124, Praha 3 4. AGROSTAV a.s Ústí nad Orlicí, stavební závod Žamberk, Zemědělská 1105, Žamberk 5. REKOS Ševčík s.r.o., ČSA 1401, Žamberk II. jmenuje Strana 7/14

8 komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Jaroslava Halbrštátová), Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), člen KV (náhradník KV), Petr Procházka (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová) 14/2015-RADA/ Rada města vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433" podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk jako výzvu pěti zájemcům: 1. SEMO Výtahy s.r.o., Dolní Dobrouč 375, VÝTAHY KVADRO s.r.o., Hnátnice 315, TRIPLEX CZ s.r.o., Blešno 21, Hradec Králové 4. RP výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, České Meziříčí 5. PRUMHOR spol. s r.o., Čs.armády 1181, Ústí nad Orlicí II. jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Lenka Fránková (náhradník Radka Břízová), Ing. Lenka Dušková (náhradník Petr Procházka), Ing. Bc. Oldřich Jedlička (náhradník Jiří Dytrt), člen KV (náhradník KV), Marta Kacálková (náhradník MUDr. Jiřina Jirešová) 14/2015-RADA/ Rada města dodatek č.3 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. ve věci zákonného pojištění auta Renault Kangoo RZ 5E starostu podpisem dodatku č.3 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. 14/2015-RADA/ Rada města realizaci stříšky nad pískoviště v zahradě MŠ Sluníčko na Nám. Gen. Knopa v ceně ,- Kč. vč. DPH. odbor REUP objednáním stříšky nad pískoviště v zahradě MŠ Sluníčko na Nám. Gen. Knopa u f. Jiří Štěpánek, Žamberk 14/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedením terénních úprav na pozemku parc.č zahrada o výměře 193 m 2 ve vlastnictví žadatele v obci a k.ú. Žamberk z ulice Nádražní (pozemky parc.č. 3687/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 132 m 2 - chodník, parc.č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5020 m 2 - komunikace ve vlastnictví města) během měsíce 6/2015 s podmínkou uvedení dotčených pozemků do původního stavu a Strana 8/14

9 uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: V.D. 14/2015-RADA/ Rada města pronájem pozemků parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5263 m 2 (část o výměře 2779 m 2 ), parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 1371 m 2, parc. číslo 3687/17 - ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (část o výměře 228 m 2 ), parc. číslo 1758/4 - orná půda o celkové výměře m 2 (část o výměře 3162 m 2 ) vše v obci a k.ú. Žamberk vždy v období týden před první nedělí v září + následující pondělí tj.8 dnů/rok v délce trvání nájmu 5 let za cenu nájmu ve výši Kč ,--+DPH/rok. Žadatel: F.L., J.Z. 1. starostu 1. podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu pozemků parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5263 m 2 (část o výměře 2779 m 2 ), parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 1371 m 2, parc. číslo 3687/17 - ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (část o výměře 228 m 2 ), parc. číslo 1758/4 - orná půda o celkové výměře m 2 (část o výměře 3162 m 2 ) vše v obci a k.ú. Žamberk vždy v období týden před první nedělí v září + následující pondělí tj.8 dnů/rok v délce trvání nájmu 5 let za cenu nájmu ve výši Kč ,-+DPH/rok. Žadatel: F.L., J.Z. Termín: /2015-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data ,dle přílohy. starostu podpisem darovacích smluv 14/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informace 14/2015-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi prodávající M.K. a kupujícím městem Žamberk Strana 9/14

10 starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi R. S. a J.B., jako prodávajícími a městem Žamberk, jako kupujícím, jejímž předmětem je soubor plastik, kreseb a studií z pozůstalosti L.K. za kupní cenu Kč starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV, týkající se neuhrazených faktur L.P. 14/2015-RADA/ Rada města 1. instalaci HDPE trubek 40/33 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad 2. smlouvu mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o. Šedivská 844, Letohrad, jejímž předmětem je instalace HDPE trubek 40/33 a datového vedení v pozemcích parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2, parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1478 m 2, parc.č. 3904/16 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 34 m 2 v lokalitě Zemědělská ulice; parc.č. 683/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2040 m 2, parc.č. 683/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1394 m 2 v lokalitě Nádražní ulice; parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 1042 m 2 v lokalitě Revoluční ulice vše na LV pro obec a k.ú. Žamberk společností Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, Letohrad II. stanoví jako podmínku provedení výkopových prací a následné instalace HDPE trubek podpisem smlouvy mezi městem Žamberk a spol. Alberon Letohrad s.r.o I starostu podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města 1. rozdělení finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na MPE pro rok 2015 dle návrhu komise pro MPE, a to pro Občanské sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk ve výši 6 000,- Kč, Sportovní klub Žamberk, oddíl kanoistiky ve Strana 10/14

11 výši 3 000,- Kč, Klub přátel přírody LUPÍNEK ve výši ,- Kč, Mateřskou školu Čtyřlístek ve výši ,- Kč, Mateřskou školu Sluníčko ve výši 9 000,- Kč, ZŠ Žamberk, 28. října 581 ve výši 7 000,- Kč, Občanské sdružení CEMA Žamberk ve výši 6 000,- Kč, Základní umělecká škola Petra Ebena ve výši 4 000,- Kč, a ZŠ Žamberk, Nádražní 743 ve výši 4 000,- Kč. Příspěvky navržené ve výši nepřesahující částku Kč pro jednotlivé žadatele jsou v celkové výši ,- Kč 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberk v rámci kapitoly Mládežnické projekty - ekologické - pro rok starostu 1. k podpisu smluv s jednotlivými žadateli Termín: III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. zpracovat příslušné rozpočtové opatření Termín: /2015-RADA/ Rada města Smlouvu o dílo " Dodání a montáž protipožárních hlásičů do jednotlivých bytů- Penzion, Albertova 357, Žamberk" se společností Epimo spol. s r.o Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 14/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. opakovaně předložit souhrnné výstupy z hodnocení vedoucích zaměstnanců Městského úřadu za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách z důvodu nesplnění usnesení RM č. 11/2015-RADA/660 Termín: /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 11. května 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt. č. 170 s A.F. 14/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne Strana 11/14

12 14/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/9 M. a E. B. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky č.p. 1055/21 Ž.F. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 794/11 I.J. do s podmínkou úhrady veškerých dluhů vůči městu 14/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p. 449/4 A.J. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října č.p. 1325/1 I. a A. M. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 651/5 J.N. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády v č.p. 457/4 L.K. prostřednictvím opatrovníka M.H. do /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 J.S. a ukládá právnímu odboru zaslat výzvu k předání bytu 14/2015-RADA/ Rada města Strana 12/14

13 I. neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. a ukládá právnímu odboru zaslat výzvu k předání bytu 14/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. Velký Hájek č.p. 1527/2 o S.H. 14/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, 28. října 713, Žamberk přijetí finančního daru ve výši 3 600,- Kč od společnosti Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844,Letohrad 14/2015-RADA/ Rada města ceník na Městské koupaliště Žamberk na rok 2015 dle přílohy Žadatel: J.K. 14/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od 10:00 do 17:00 hodin v areálu bývalé Mosilany a okolí pro akci Svaz parních válců Žadatel: Muzeum starých strojů a technologií, Dřevařská 20, BRNO 14/2015-RADA/ Rada města informaci starosty o stavu prostředků na finančním fondu Evropského svazku měst a o termínech setkání starostů a mezinárodním setkání mládeže v letech /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje prezentaci města Žamberk v připravované publikaci "Česká republika - města a obce", kterou bude vydávat společnost PROXIMA Bohemia s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 13/14

14 Strana 14/14

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 11/2015 Usnesení RM č.14 ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728 schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou. 14/2015-RADA/729 schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 23/2015-RADA ze dne 10.09.2015

Usnesení RM č. 23/2015-RADA ze dne 10.09.2015 23/2015-RADA/1166-23. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 23/2015-RADA/1167-23. Rada města předložený program jednání RM 23/2015-RADA/1168-23. Rada města - pozvánku Městského úřadu

Více

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne 72/2013-RADA/3253-72. Rada města jako ověřovatele zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 72/2013-RADA/3254-72. Rada města předloţený program jednání RM 72/2013-RADA/3255-72. Rada města - oznámení Stavebního

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne 06/2015-RADA/291-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 06/2015-RADA/292-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2015-RADA/293-6. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 13/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 13/2015-RADA ze dne 13/2015-RADA/666-13. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 13/2015-RADA/667-13. Rada města předložený program jednání RM 13/2015-RADA/668-13. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /1386-27. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku /1387-27. Rada města předložený program jednání RM /1388-27. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o možnosti seznámit se z podklady

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení RM č. 32/2015-RADA ze dne 17.12.2015

Usnesení RM č. 32/2015-RADA ze dne 17.12.2015 32/2015-RADA/1656-32. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 32/2015-RADA/1657-32. Rada města předložený program jednání RM 32/2015-RADA/1658-32. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014 107/2014-RADA/5249-107. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 107/2014-RADA/5250-107. Rada města předložený program jednání RM 107/2014-RADA/5251-107. Rada města informaci tajemníka

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení RM č. 105/2014-RADA ze dne 29.05.2014

Usnesení RM č. 105/2014-RADA ze dne 29.05.2014 105/2014-RADA/5147-105. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 105/2014-RADA/5148-105. Rada města předložený program jednání RM 105/2014-RADA/5149-105. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne 66/2017-RADA/3342-66. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 66/2017-RADA/3343-66. Rada města předložený program jednání RM 66/2017-RADA/3344-66. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2015/16/495 RM schvaluje program 16. schůze RM. 2015/16/496 2015/16/497 2015/16/498 2015/16/499 2015/16/500 2015/16/501 2015/16/502 2015/16/503 2015/16/504 RM revokuje usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více