Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Rejmanová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Březen 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Lucie Rejmanová

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala Ing. Olze Šeflové za odborné vedení mé bakalářské práce, cenné rady a připomínky, kterými přispěla ke zdokonalení bakalářské práce a dále za její ochotu a čas, který mi věnovala.

4 Anotace: Cílem bakalářské práce Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR je zhodnotit současnou nabídku kreditních karet, které jsou poskytovány komerčními bankami v České republice. První část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky bankovních platebních karet, jejich historii, charakteristické vlastnosti typické pro platební karty a jejich dělení. Druhá část práce se zabývá analýzou a srovnáním kreditních karet nabízených čtyřmi vybranými bankami. Další část prezentuje návrh a výběr konkrétních kreditních karet pro jednotlivé retailové klienty. V poslední části práce jsou shrnuty výsledky a závěry, ke kterým tato práce dospěla a nakonec návrh doporučení vybraným bankám pro zdokonalení produktové nabídky kreditních karet. Annotation: The aim of the Bachelor thesis "The provision of bank credit cards for payment in the Czech Republic" is to evaluate the current availability of credit cards that are provided by commercial banks in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical definition of the issue of bank cards, their history, characteristics typical for credit cards and division. The second part deals with the analysis and comparison of credit cards offered by four selected banks. Next section presents the suggestion and choice of credit cards for individual retail clients. The last part summarizes the results and conclusions which this work reached and eventually the suggested recommendations to selected banks for improving their product offer of credit cards.

5 Obsah ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY BANKOVNÍCH PLATEBNÍCH KARET Historie platebních karet Charakteristika platebních karet Pouţití platební karty Platební karty a poplatky Ztráta platební karty Vzhled a náleţitosti platební karty Výhody platebních karet Nevýhody placení v hotovosti Karetní asociace Dělení platebních karet Typy platebních karet podle způsobu zúčtování Typy platebních karet podle druhu záznamu Typy platebních karet podle pouţitelnosti Typy platebních karet z hlediska drţitele Typy platebních karet z hlediska nároků jejich drţitelů Co-branded a affinity karty Specifika kreditních karet METODOLOGIE ANALÝZA A KOMPARACE PRODUKTOVÉ NABÍDKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Česká spořitelna ČSOB ČSOB Kreditní karta ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Komerční banka Kreditní karta pro studenty Kreditní karta pro občany Kreditní karta pro podnikatele

6 3.4 UniCredit Bank Embosovaná kreditní karta s moţností charity Prestiţní kreditní karta Partnerské karty Srovnání vybraných bank NÁVRH VÝBĚRU KREDITNÍCH KARET PRO ODLIŠNÉ TYPY RETAILOVÝCH KLIENTŮ Návrh kreditní karty pro studenta Návrh kreditní karty pro občana Chytrá karta České spořitelny Visa Classic od UniCredit Bank Finální výběr jedné kreditní karty pro občana Návrh kreditní karty pro podnikatele ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta pro podnikatele od Komerční banky Srovnání a výběr kreditní karty pro podnikatele VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VYBRANÝM BANKÁM PRO ZDOKONALENÍ PRODUKTOVÉ NABÍDKY KREDITNÍCH KARET Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých grafů Seznam pouţitých tabulek

7 Úvod Bakalářská práce se soustředí na problematiku poskytování bankovních kreditních platebních karet v České republice. Platební karty jsou v dnešní době velmi populární a čím dál tím více jsou pouţívány veřejností, avšak jen málo kdo o nich ví více neţ jen základní informace. Platební karta funguje jako nástroj, díky němuţ se můţe kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv dostat buď k vlastním, či vypůjčeným finančním prostředkům. Platební karty slouţí k mnoha funkcím. Nejčastěji jsou vyuţívány k bezhotovostním platbám u obchodníků, dále pak pro výběr hotovosti z bankomatu, či platbě po internetu. K platebním kartám si lze zřídit i některé doplňkové sluţby, mezi nejčastěji vyuţívané patří různé druhy pojištění. Historie první platební karty se datuje do roku 1914, kdy byla americkou telefonní a telegrafní společností Western Union Telegraph Company vydána úplně první platební karta. Ta slouţila jejím stálým zákazníkům tím, ţe za provedené hovory a poslané telegrafy nemuseli bezprostředně zaplatit. Dalším milníkem v dějinách platebních karet je rok 1950, kdy společnost Diners Club International vytvořila první univerzálně pouţitelné platební karty, tzv. Charge Card. Ty umoţňovaly placení jak v restauracích, tak i hotelích a obchodech, s kterými klub uzavřel smlouvu. Rok poté byla vydána pravá bankovní platební karta v New Yorku bankou The Franklin National Bank pro své důvěryhodné klienty. V Evropě byl rozvoj platebních karet zaznamenán v druhé polovině 60. let 20. století. Na český trh se však platební karty dostaly aţ mnohem později, a to v roce 1988, kdy u nás byla vydána první platební karta Ţivnostenskou bankou, a to jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. V současnosti existuje několik typů platebních karet. Mezi nejzákladnější patří debetní a kreditní karta. Často se ale stává, ţe lidé tyto dva pojmy zaměňují, či netuší, v čem se tyto dva typy karet liší. Pod pojmem kreditka však většinou mají na mysli debetní kartu. Avšak rozdíl mezi debetní a kreditní kartou je zásadní. Pomocí debetní karty klient čerpá vlastní finanční prostředky, které má k dispozici na svém běţném účtu. Zatímco s kreditní kartou klient můţe čerpat finanční prostředky, které nemá bezprostředně na svém účtu. Jedná se o tzv. revolvingový úvěr. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení trhu s kreditními kartami, které jsou nabízeny komerčními bankami v ČR. Bakalářská práce se zaměřuje jak na klasické retailové klienty, a to občana a studenta, tak i na drobné podnikatele. 7

8 1 Teoretické vymezení problematiky bankovních platebních karet 1.1 Historie platebních karet 1 Historie první platební karty sahá do roku 1914, kdy byla vydána úplně první platební karta americkou telefonní a telegrafní společností Western Union Telegraph Company. Tato karta byla zhotovena z plechu a umoţňovala svým stálým zákazníkům telefonovat a posílat telegramy, aniţ by museli okamţitě zaplatit. Vţdy na konci měsíce zákazník obdrţel fakturu za uskutečněné telefonáty a telegramy a tu poté jednorázově zaplatil šekem, či bankovním příkazem. Důvodem zavedení této sluţby pro zákazníky byla snaha udrţení si dobrých zákazníků a přimění je k častějšímu pouţití svých sluţeb. Díky tomu se těmto kartám přezdívá věrnostní platební karty. Obrázek 1: První platební karta na světě Zdroj: PLISCHKE, Simona Ely. Peníze.cz [online] [cit ]. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie karet plná zajímavostí. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/platebnikarty/18777-jak-dosly-platebni-karty-do-ceskych-zemi-aneb-historie-karet-plna-zajimavosti>. Stejně významné místo jako Western Union Telegraph Company zaujímá v historii platebních karet společnost Diners Club International. Vznik první univerzálně pouţitelné platební karty se datuje do roku Diners Club začal vydávat svým členům tzv. Charge Card, úvěrové karty, pro bezhotovostní placení v restauracích, ale i hotelích a obchodech, s kterými klub uzavřel smlouvu. V roce 1951 byla vydána pravá bankovní platební karta v New Yorku bankou The Franklin National Bank. Karta, Franklin Charge Plan, byla 1 Finance.cz [online]. [cit ]. Pohled do historie aneb jak to všechno začalo?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/historie/>. 8

9 vydávána pouze svým důvěryhodným klientům, a to zcela zdarma. Za provedené nákupy museli klienti zaplatit do 30, 60 nebo 90 dnů. Očekávaný zisk ze zavedení platebních karet se ale nedostavil, jejich vydávání bylo značně nákladné, a proto se jejich vydávání brzy zastavilo. Magickým rokem byl rok 1958, kdy ve Spojených státech začala vydávat platební karty Bank of Amerika. Tyto karty byly jako první na světě vyrobeny z plastu, a proto je bylo obtíţnější padělat. Poskytovaly placení pomocí tzv. imprinterů, mechanických snímačů. Rozvoj platebních karet v Evropě je zaznamenán v druhé polovině 60. let 20. století, zatímco na český trh se dostaly aţ mnohem později. Aţ v roce 1988 byla u nás vydána první platební karta Ţivnostenskou bankou jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. Obrázek 2: První platební karta v ČR vydána k tuzexovému účtu Zdroj: PLISCHKE, Simona Ely. Peníze.cz [online] [cit ]. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie karet plná zajímavostí. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/platebnikarty/18777-jak-dosly-platebni-karty-do-ceskych-zemi-aneb-historie-karet-plna-zajimavosti>. 1.2 Charakteristika platebních karet Platební karty představují moderní instrument bezhotovostního platebního styku vyuţívaný zejména k úhradě spotřebních výdajů a výběru v hotovosti Použití platební karty 3 Pouţití platební karty je velmi snadné a velmi rozšířené. Jejím prostřednictvím můţe klient platit jak v obchodech, tak i vybírat hotovost z bankomatů či na přepáţkách bank. 2 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str Finance.cz [online]. [cit ]. Jak kartu pouţívat?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/pouziti/>. 9

10 Platba v obchodě - tato varianta je velmi praktická, jelikoţ s sebou klient nemusí nosit vysokou hotovost. V dnešní době je její působnost velmi rozšířena, protoţe platební karty jsou akceptovány ve stále větším mnoţství obchodů. Platba u obchodních partnerů probíhá buď přes tzv. imprintery, nebo prostřednictvím platebního terminálu. Imprinter, lidově řečeno ţehlička, je mechanický snímač, který snímá embosované údaje na kartě. Poté je vyţadován podpis. Zatímco u platebního terminálu je vyţadován nejen podpis, ale mnohdy i zadání PINu. Tímto je zvýšena bezpečnost placení platební kartou. Výběr z bankomatu - je zpoplatněn, proto uţ tato moţnost není tak výhodná jako platba v obchodě. Avšak postup je velmi snadný. Po vloţení karty a zadání našeho osobního kódu PIN je klientovi vydána poţadovaná hotovost. Platba po internetu - v dnešní době velmi oblíbený způsob platby, který je dán její komfortností. Zákazník při placení na internetu vyplní číslo karty, dobu platnosti a CVC kód. Po její následné autorizaci je obchodník informován o jejím výsledku a můţe dojít k odeslání zboţí zákazníkovi Platební karty a poplatky 4 S drţením platební karty jsou spojeny různé poplatky. Mezi základní poplatky řadíme roční poplatek za kartu, případně poplatek za vydání karty. Jeho výše je závislá na kvalitě poskytované karty. Další poplatek je poplatek za výběr hotovosti v bankomatech, který se liší tím, zda klient vybírá z bankomatu vlastní banky, nebo banky konkurenční. Při ztrátě platební karty se účtuje poplatek za její zrušení tzv. blokaci a případný poplatek za vydání karty náhradní Ztráta platební karty 5 Ztráta platební karty je vţdy velmi nepříjemným okamţikem. Proto ihned po zjištění jejího odcizení je nutné ztrátu nahlásit instituci, která ji vydala. Podle Zákona o platebním 4 Finance.cz [online]. [cit ]. Platební karty a poplatky. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/poplatky/>. 5 Peníze.cz [online]. [cit ]. Jak postupovat při ztrátě platební karty. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15819-jak-postupovat-pri-ztrate-platebni-karty>. Finance.cz [online]. [cit ]. Ztráta platební karty. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/ztrata-karty/>. IDNES.cz [online]. 2. září 2009 [cit ]. Nový zákon o platebním styku zrychlí převody a zruší některé poplatky Zdroj: 13n-/bank.asp?c=A090901_150407_bank_fib. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/novy-zakon-oplatebnim-styku-zrychli-prevody-a-zrusi-nektere-poplatky-13n-/bank.asp?c=a090901_150407_bank_fib>. 10

11 styku platného od 1. listopadu 2009 platí, ţe klient ručí do výše 150 EUR za veškeré platby a výběry kartou do doby nahlášení jejího odcizení. Zablokování platební karty je prováděno zdarma. Blokace týká se pouze elektronických karet. Je to dočasné nebo trvalé omezení práva pouţití platební karty a její zablokování je jen otázkou minut. U elektronických platebních karet můţe docházet jedině k autorizovaným on-line transakcím, stačí proto pouhé zablokování dané karty v systému. Stoplistace týká se pouze embosovaných karet. S tímto druhem karty se dají provádět i neověřené transakce, a proto je nutné ji zařadit na tzv. stoplist (listinu odcizených či ztracených karet). V tomto případě se jedná o trvalé (nevratné) zrušení práva pouţívání platební karty Vzhled a náležitosti platební karty 6 Platební karta musí splňovat standardní rozměry (85,6 x 54,0 x 0,76 mm), které jsou stanoveny mezinárodní normou ISO Platební karta je vyrobená z plastu a měla by odolat všem vnějším vlivům při běţném pouţívání. Nezbytné náleţitosti, které musí karta obsahovat: Vydavatel kreditní karty Jméno držitele - drţitelem karty je obvykle majitel účtu, ke kterému se karta vztahuje. Další moţností je osoba oprávněná disponovat s prostředky, které jsou na účtu. Maximální počet znaků jména drţitele karty můţe být 27. Číslo karty platební karta obsahuje 16 aţ 19 místné číslo. První dvě čísla určují oblast pouţití karty, např. MasterCard začínají číslicí 5. Následujících 5 znaků identifikuje vydavatele karty a zbylé číslice identifikují konkrétního klienta (drţitele karty). Platnost platební karty důleţitá z hlediska její pouţitelnosti, neboť karty s prošlou platností se nedají pouţít a jsou automaticky blokovány. Platnost je uváděna stylem měsíc a rok. 6 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

12 Čip slouţí k záznamu dat. V současnosti se vydávají v České republice tzv. hybridní karty, které disponují jak magnetickým prouţkem, tak čipem. Tato karta zaručuje lepší ochranu dat, jelikoţ čip je mnohem bezpečnější neţ pouhý magnetický prouţek. Magnetický proužek - obsahuje tzv. servisní kódy, které definují základní vlastnosti karty. Podpisový proužek - slouţí k zaznamenání podpisového vzoru. CVC kód - ověřovací kód slouţí pro zvýšení zabezpečení platební karty. 7 Ochrana před zneuţitím při elektronickém převodu peněz, například při platbě po internetu. Obrázek 3: Přední strana platební karty 1. Logo banky 2. EMV čip 3. Hologram 4. Číslo platební karty 5. Logo vydavatele karty 6. Platnost karty 7. Jméno majitele Zdroj: JONES, Alexander. Wikipedie [online]. 10. března 2007 [cit ]. Platebná karta. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:ccardfront.svg>. Obrázek 4: Zadní strana platební karty 1. Magnetický prouţek 2. Podpisový vzor 3. Kód CVC Zdroj: JONES, Alexander. Wikipedie [online]. 10. března 2007 [cit ]. Platebná karta. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:ccardback.svg>. 7 Google.com [online]. [cit ]. Co je ověřovací kód CVC?. Dostupné z WWW: <http://checkout.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&answer=43073>. 12

13 1.2.5 Výhody platebních karet 8 - jednoduchost - rychlost pouţití - peníze kdykoliv k dispozici - vyšší bezpečnost neţ při drţení hotovosti - celosvětové pouţití - úspora při cestování za poplatky při výměně peněz - moţnost doplňkových sluţeb např. cestovní pojištění - úvěr moţnost zřízení úvěru u některých typů karet Nevýhody placení v hotovosti 9 - po odcizení peněţní hotovosti je pravděpodobné, ţe se o tuto část peněz natrvalo přišlo - případné ztráty plynoucí z výměny peněz ve směnárně díky nevýhodnému kurzu a směnárenským poplatkům - zbylé valuty se musí buďto utratit, či doma vyměnit zpět za koruny za nevýhodných podmínek Karetní asociace Karty vydávají obvykle prostřednictvím obchodních bank tzv. karetní asociace (MasterCard, VISA, JCB, American Express, Diners Club). Na jedné straně tedy stojí subjekty, které platební karty vydávají, a na straně druhé subjekty, které prováděné transakce zpracovávají. 10 Mezi největší karetní asociace na světě se řadí VISA a MasterCard. 8 Finance.cz [online]. [cit ]. Výhody platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/vyhody/>. 9 Finance.cz [online]. [cit ]. Výhody platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/vyhody/>. 10 Pramen: KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi, str:

14 Graf 1: Struktura vydávaných karet podle karetních asociací Struktura vydávaných karet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura vydávaných karet Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky 1.3 Dělení platebních karet Typy platebních karet podle způsobu zúčtování 11 Platební karty je moţné dělit podle různých hledisek, avšak nejvýznamnějším kritériem je dělení podle způsobu zúčtování, tedy dělení karet podle toho, s jakými finančními prostředky lze kartou nakládat. Debetní charakteristika debetní karty je taková, ţe klient čerpá vlastní prostředky, které má aktuálně k dispozici na svém vlastním běţném účtu. Tato karta je určena pro široké spektrum klientů a v České republice je právě tento typ platební karty nejrozšířenější. Kreditní Kreditní, neboli úvěrová karta je karta, u které drţitel karty nemusí uhradit své závazky bezprostředně, ale má nárok do sjednané výše čerpat revolvingový spotřební úvěr. Úvěr můţe drţitel karty do stanoveného rámce čerpat automaticky v případě potřeby. Splácení úvěru nemusí být pravidelné, obvykle však bývá stanovena minimální výše měsíční splátky. Rovněţ bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které můţe drţitel karty uhradit svůj závazek, aniţ by byl zatíţen úroky. Vzhledem k tomu, ţe termín čerpání úvěru je plně v rukou klienta a nikoli banky a rovněţ proto, ţe s těmito úvěry je spojeno poměrně velké riziko jejich 11 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

15 nesplacení, jsou tyto úvěry úročeny sazbou, která řádově převyšuje úrokovou sazbu z jiných krátkodobých spotřebních úvěrů. Právě riziko banky spojené s těmito úvěry je příčinou toho, ţe banka váţe vydání úvěrové karty na dostatečnou bonitu klienta. 12 Díky kreditní kartě má klient moţnost disponovat stálou finanční rezervou na plánované i neplánované finanční výdaje. Při jejím správném pouţívání je schopen náklady na její vedení minimalizovat a tím neplatit za vedení ţádné poplatky. Na první pohled je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou k nerozeznání. Rozdíl je však v tom, ţe s kreditní kartou můţe klient platit a čerpat peníze i pokud nemá k dispozici finanční prostředky na účtu, zatímco s debetní kartou můţe provádět finanční transakce pouze do výše svých finančních zásob na účtu nebo do výše kontokorentu. Charge card nejstarším typem platební karty je Charge karta, která je určena především pro velmi bonitní klienty. Princip této karty spočívá v tom, ţe zákazník se při placení prokáţe touto platební kartou a samotné zaplacení proběhne aţ později. Klient na konci následujícího měsíce obdrţí účet za uplynulé období, který musí neprodleně do stanoveného termínu zaplatit. Dochází k čerpání bezúročného úvěru, tudíţ kolik si klient půjčí, tolik zaplatí zpět. V případě nesplnění podmínek je klient penalizován sankčním úrokem. Graf 2: Vydané bankovní karty podle způsobu zúčtování v roce 2009 v ČR Struktura platebních karet Debetní Kreditní Charge 5 % 14 % 81 % Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky 12 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

16 1.3.2 Typy platebních karet podle druhu záznamu 13 Elektronická karta charakteristikou elektronické karty je její hladký povrch a široká rozšířenost mezi klienty. Poplatky u této karty jsou z pravidla niţší neţ u karet embosovaných. Platba probíhá přes platební terminál, kde klient musí zadat čtyřmístný PIN kód. Embosovaná karta jedná se o kartu s tzv. reliéfním (plastickým) písmem, která umoţňuje nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Místo toho se pouţívá imprinter, který sejme otisk všech vyraţených údajů na kartě a zákazník poté stvrdí údaje svým podpisem. Uplatnění této karty je tudíţ mnohem větší neţ u karty elektronické. Karta s magnetickým proužkem magnetický prouţek se nachází na zadní straně platební karty a slouţí pro záznam identifikačních údajů při prováděných transakcích. Karta s čipem tento druh platební karty je mnohem bezpečnější neţ první uvedený typ, a to díky zabudovanému čipu, který nese informace k ověření osobního kódu klienta. Při platbě je po nás z pravidla vyţadováno zadání PINu. Hybridní karta je kombinací obou předchozích zmíněných karet. Obsahuje jak magnetický prouţek, tak čip a díky tomu získává výhody obou dvou karet současně. Má nejširší moţnou působnost a také největší bezpečnost, z toho lze tudíţ usuzovat, ţe do budoucna bude většina karet vydávána jako hybridní Typy platebních karet podle použitelnosti 14 Tuzemské karty tento typ karet slouţí ke všem činnostem pouze na území domácí země a banky od jejich vydávání v posledních letech upouštějí. Mezinárodní karty výhodou této karty je to, ţe její pouţitelnost je rozšířena i pro zahraničí. 13 Finance.cz [online]. [cit ]. Druhy platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/druhy-karet-zuctovani/>. Finance.cz [online]. [cit ]. Technologie platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/technologie/>. 14 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

17 Graf 3: Podíl tuzemských a mezinárodních karet na celkovém počtu vydaných bankovních karet v ČR v roce 2009 Stuktura platebních karet Tuzemské Mezinárodní 5 % 95 % Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky Typy platebních karet z hlediska držitele 15 karty. Platební karty můţeme rozlišovat také podle jejich drţitele a to na osobní a sluţební Osobní karty téţ nazývané jako privátní; jsou určené fyzickým osobám k uhrazení jejich běţných spotřebních výdajů. Osobní karty jsou nepřenosné a jsou vystavené na jméno drţitele. Služební karty téţ nazývané jako firemní; na rozdíl od privátní karty jsou určeny pro zaměstnance firmy a slouţí k pokrytí firemních výdajů Typy platebních karet z hlediska nároků jejich držitelů 16 Platební karty jsou určeny klientům s rozdílnými finančními zdroji a příjmy, ale také různě náročným klientům. Z tohoto hlediska je dělíme na standardní a prémiové platební karty. 15 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str Kreditka.cz [online]. [cit ]. Typy platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.kreditka.cz/html.cz/typy-platebnich-karet.html>. 17

18 Standardní platební karty jsou nejběţnějším a nejpouţívanějším typem karet se základními funkcemi. Není zde vysoký nárok na bonitu klienta, a tudíţ jsou i poplatky za poskytnutí základní platební karty většinou nízké. Výhodnost této karty spočívá v niţších nárocích na ţadatele. Prémiové platební karty známe například jako Platinové, či Zlaté. Potenciální klient musí splňovat určitou bonitu, aby mu mohla být jedna z těchto karet vydána. Proto se i poplatky u těchto karet pohybují mnohem výše neţ u karet standardních. K prémiovým kartám se vztahují různé druhy výhod. Mezi nejčastější výhody se řadí různé formy pojištění, slevy u partnerských obchodníků, či členství v elitních klubech Co-branded a affinity karty 17 Specifickou skupinu bankovních platebních karet představují co-branded a affinity karty, které jsou poskytovány ve spolupráci s další institucí. Význam spolupráce z obou stran je ryze obchodní. Hlavním důvodem k vydávání těchto karet je převáţně to, ţe banka tímto způsobem získává nové klienty, zatímco spolupracující instituce takto získávají provize z provedených plateb, či věrnost svých zákazníků. Ukazuje se, ţe co-branded a affinity karty mají vyšší četnost pouţívání neţ je tomu u ostatních karet. Co-branded karty - tento typ karet vzniká ve spolupráci s jiným podnikatelským subjektem, kterým mohou být například letecké nebo telekomunikační společnosti. Z tohoto spojení daným společnostem plynou výhody týkající se převáţně posílení pozice na trhu, získání nových klientů, či zesílení věrnosti stávajících. Výhody plynoucí pro všechny tři zúčastněné strany: Drţitel karty vedle standardního pouţití vlastní platební karty s sebou přináší moţnost vyuţití zvýhodněných nabídek a věrnostních slev nabízené partnerskou firmou. Dále zde má klient přístup k specifickým bankovním produktům, které poskytuje banka pouze majitelům co-branded karty. Partnerská firma majitelé karet jsou touto cestou motivování k nákupu u právě této partnerské firmy, která si tímto způsobem zvyšuje trţby a zároveň získává reklamu. 17 JUŘÍK, Pavel. IDNES.cz [online] [cit ]. Co-branded a Affinity Card. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/co-branded-a-affinity-card-0yc-/bank.asp?c=a060124_152115_fi_osobni_zal>. 18

19 Vydávající banka především se jedná o levnější a snadnější způsob získání nových klientů. Mezi další výhody se řadí zvýšení výnosů z karetních transakcí. Co-branded kartu nabízí například Citibank ve spolupráci s ČSA. V praxi to vypadá tak, ţe za kaţdou provedenou platbu touto kartou, či vyuţití jakékoliv sluţby Českých aerolinií se klientovi započítávají míle do věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. 18 Obrázek 5: Co-branded Card Zdroj: Zlatakoruna.info [online] [cit ]. První karta MasterCard World na českém trhu. Dostupné z WWW: <http://www.zlatakoruna.info/clanky/39-10-platebni-karty/22725-prvni-kartamastercard-world-na-ceskem-trhu>. Affinity karta Affinity karty jsou vydávány ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty, jedná se o různé charitativní organizace, profesní sdruţení, nadace atd. 19 Cílem tohoto spojení je získání specifické skupiny osob, pro které je společné stejné zaměstnání, či zájmy. Úspěšnost programu závisí na schopnosti členů na přinesení zvláštní hodnoty navíc. Příkladem programu Affinity karty můţe být Care for the Wild Elephant Relocation Project Eurocard/MasterCard:. Jednalo se o získání peněz na záchranu 500 slonů v Zimbabwe a jejich následné přemístění do oblasti s příhodnějšími ţivotními podmínkami. 18 Citibank.com [online]. [cit ]. Citi ČSA kreditní karta MasterCard World. Dostupné z WWW: <https://www.citibank.com/czech/consumer-banking/czech/citikarta/csa-world.htm>. 19 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

20 Obrázek 6: Affinity Card Zdroj: JUŘÍK, Pavel. Google knihy [online]. [cit ]. Platební karty: : velká encyklopedie. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=uq9vd-fgex8c&pg=pa164&lpg=pa164&dq= affinity+karta+ platebn% C3%AD+karty+velk%C3%A1+encyklopedie&source=bl&ots=jTEDLPFG6K&sig =hmlzkph827wdedarcy3kpolzxw&hl=cs&ei=frrvtcc7o4rfswar5rzgda&sa=x&oi=book_result&ct=r esult&resnum=1&ved=0cbcq6aewaa#v=onepage&q&f=false> Specifika kreditních karet Podmínky poskytnutí kreditní karty: 20 Obecně: o minimální věk 18 let o měsíční příjem Doklady vyţadující bankou při sjednání kreditní karty: o občanský průkaz s dalším dokladem totoţnosti (rodný list, cestovní pas) o doklady ověřující bydliště o doklady ověřující výši příjmu Splátky úvěru z kreditní karty: 21 Úvěr, který klient automaticky čerpá při jakémkoliv pouţití kreditní karty, je splácen měsíčně společně s úrokem. Situace je ovšem jiná, pokud úvěr stihne splatit v tzv. bezúročném období. Bezúročné období se řadí mezi největší výhody a lákadla kreditních karet. V praxi to znamená, ţe pokud úvěr klient splatí do určitého data, který je stanoven ve smlouvě, pak je tento úvěr čerpán s nulovým úrokem. Zaplatí bance jen tu částku, kterou si půjčil. 20 Finance.cz [online]. [cit ]. Jak získat kreditní kartu?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kreditni-karty/podminky-ziskani/>. 21 Finance.cz [online]. [cit ]. Splácení úvěru. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kreditni-karty/splatky-uveru/>. 20

21 Bezúročné období se u většiny bank udává v délce 45 aţ výjimečně 55 dní. Tato lhůta se však nemusí u všech bank vztahovat jak na platby kartou u obchodníků, tak na výběry z bankomatu. Proto je lepší se předem na všechny okolnosti spojené s kreditní kartou přeptat a výběry z bankomatu či na přepáţce raději provádět pomocí debetní karty. Pokud ovšem klient bezúročné období překročí, nesplacená část úvěru se začíná úročit a tyto úrokové sazby jsou mnohdy vyšší neţ u kontokorentu, či spotřebitelského účtu. K únoru 2011 se úroková sazba pohybovala v rozmezí % p.a.. Obrázek 7: Bezúročné období (Bezúročné období se počítá od data zúčtování platby u obchodníků do data splatnosti uvedeného na výpisu, tj. 14 dní od data vytvoření výpisu (viz obr.)) Zdroj: Unicreditbank.cz [online]. O [cit ]. Bezúročné období. Dostupné z WWW: <http://www.unicreditbank.cz/download/kreditni-karty/bezurocne_obdobi.pdf>. 21

22 2 Metodologie Publikací na téma platební karty je v českém jazyce dostatek, tudíţ zde není problém s nedostatkem informací k dané problematice. Publikace Bankovnictví pro bankéře a klienty od Petra Dvořáka přehledně zpracovává tématiku platebních karet a pro vypracování této bakalářské práce byla velmi cenným zdrojem informací. Dalším zdrojem informací je dosti obsáhlá publikace Ing. Pavla Juříka Platební karty: velká encyklopedie , ve které autor detailně popisuje historii a vývoj platebních karet od minulosti aţ po současnost. Zásadním podkladem pro mou práci se staly kromě odborné literatury především také elektronické zdroje, poskytované na internetových stránkách. Velmi dobře zpracované statistické údaje k problematice kreditních karet se vyskytují na webové stránce Sdružení bankovních karet. Pro analytickou část bakalářské práce byly podklady čerpány z odborných internetových článků, či webových stránek vybraných bank. Ke komparaci kreditních karet mezi sebou byly pouţity sazebníky vybraných bank z jejich vlastních oficiálních stránek. Za cenné informace jsou povaţovány i ty, které byly získány od telefonních operátorů infolinek vybraných bank. Analýza jednotlivých kreditních karet je provedena podle nejdůleţitějších kritérií, jako jsou například výše úrokové sazby či velikost poplatků spojených s pouţíváním kreditních karet. Pro komparaci byly vybrány banky Velké čtyřky. Toto označení dostaly čtyři největší, co se bilanční sumy týče, banky působící na českém trhu. Jsou to banky Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank). Komparace kreditních karet vybraných bank je postavena na statistických údajích a sazebnících poskytovaných bankami a na vlastních kalkulacích. Návrh výběru konkrétní kreditní karty pro jednotlivého retailového klienta byl proveden metodou simulace poţadavků klienta. Pro účely této bakalářské práce byli zvoleni klasičtí retailoví klienti, a to občan a student. Práce dále obsahuje i návrh nad rámec vymezeného tématu, a to výběr kreditní karty pro drobný podnikatelský subjekt fyzickou osobu podnikatele (OSVČ). Velmi důleţitým aspektem při získávání dat a informací jsou vhodně zvolené metody. Jejich správnost a důleţitost se projevuje ve všech částech práce, ať uţ se jedná o metodu deskripce pouţitou v první části, tak při analýze a komparaci v dalších částech práce. 22

23 Všechny tyto pouţité metody jsou nejlepším moţným řešením z hlediska povahy dané práce. Deskripce dané problematiky poskytuje teoretický rámec pro další rozvoj dané problematiky. Takto získané údaje poskytují informativní základ pro následné provedení analýzy a komparace. V této části je nutné vzít v úvahu pouţití dvou metod výzkumu, a to konkrétně metody kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní metoda poskytuje údaje pro analýzu charakteristických vlastností jednotlivých kreditních karet, na rozdíl od kvantitativní metody, poskytující jiţ konkrétní číselná data, která jsou rovněţ nepostradatelná k provedení následné komparace kreditních karet. Pro komplexnost této práce je tedy nezbytně nutné pouţití obou metod zároveň. Závěr bakalářské práce pojednává o výsledcích metodou syntézy poznatků, kterých bylo během vypracování této práce dosaţeno. Dále je navrţeno doporučení vybraným bankám jak zdokonalit jejich produktové nabídky kreditních karet. Všechny číselné údaje uvedené v textu mají časovou platnost k únoru

24 3 Analýza a komparace produktové nabídky kreditních karet u vybraných bank Analýza a komparace produktové nabídky kreditních karet je prováděna u 4 největších bank z hlediska bilanční sumy. Právě tyto banky zaujímají skoro 60 % českého bankovního trhu. Jedná se o: 1. Česká spořitelna 2. ČSOB 3. Komerční banka 4. Unicredit Bank 3.1 Česká spořitelna Česká spořitelna je jedničkou na trhu a patří mezi největší a zároveň nejdéle působící finanční domy v České republice. Od roku 2000 je součástí mezinárodní skupiny Erste Bank. Česká spořitelna nabízela do roku 2008 celkem 7 typů kreditních karet ve svém portfoliu. Situace se ale změnila a od léta 2008 se nabízí místo těchto kreditních karet zcela nová karta Chytrá karta. Původních 7 karet, které byly nahrazeny novou Chytrou kartou: 1. cobrandová karta Visa Electron Kredit+ 2. cobrandová karta MasterCard Kredit+ 3. cobrandová karta Visa Classic Kredit+ 4. cobrandové karty MasterCard a Visa s Univerzitou Karlovou 5. karta Visa Gold 6. karta MasterCard Gold Všichni noví potencionální zákazníci tedy mají ulehčenou volbu, jelikoţ jinou neţ Chytrou kreditní kartu u České spořitelny získat nelze. Pouze stávajícím zákazníkům bylo umoţněno zachování jejich původních kreditních karet. Chytrá karta od České spořitelny je opravdu chytrá a umoţňuje svým zákazníkům pouţívání nepřeberného mnoţství různých sluţeb. Chytrá karta je určena všem, kteří touţí po výhodném nakupování u obchodníků, objednávání na internetu a po telefonu. Za tyto uskutečněné nákupy získává klient různé 24

25 výhody. Chytrou kartu České spořitelny si kaţdý klient můţe nastavit podle svých potřeb a maximalizovat tím výhody této karty. 22 Součástí chytré karty zdarma jsou následující sluţby: 23 Garance nejnižší ceny za zboží zakoupené na území ČR placené Chytrou kartou - jako jediná kreditní karta na trhu poskytuje garanci výhodnějších nákupů. V praxi tato sluţba funguje tak, ţe pokud do 10 dnů od koupě zboţí klient zjistí, ţe se právě toto zboţí prodává ještě v jiném obchodě za niţší cenu, Chytrá karta mu tento rozdíl vrátí. To platí ovšem pouze při splnění podmínek, a to: cena zboţí je větší neţ 500 Kč a menší neţ Kč. Dále se garance nevztahuje na nákupy na internetu či zlevněné akční zboţí. Maximální limit rozdílu mezi oběma cenami je 5000 Kč. Na kaţdé zakoupené zboţí se toto pojistné plnění vztahuje pouze jednou a ročně můţe klient maximálně uplatnit 3 pojistné události celkem. Ochrana zboží zakoupeného Chytrou kartou na území ČR při ztrátě či odcizení - V tomto případě Česká spořitelna chrání zakoupené zboţí proti zničení a krádeţi po dobu 10 dnů. To znamená, ţe pokud například při rozbalování nové zboţí upadne a rozbije se, Česká spořitelna zajistí buď opravu, anebo koupi nového zboţí. Pojištění se vztahuje na věci zakoupené na území České republiky, zaplacené Chytrou kartou České spořitelny. Minimální cena zakoupeného zboţí, na které se vztahuje plnění, je 500 Kč a maximální cena je Kč. V případě poškození uhradí pojišťovna náklady na opravu zakoupené věci, v případě úplného zničení či zcizení náklady na pořízení věci nové. Pojistné plnění pro jednu pojistnou událost je maximálně Kč. Ročně lze uplatnit maximálně 3 pojistné události. Ke kaţdé zakoupené věci se pojistné plnění vztahuje pouze jednou. Pojistná ochrana zboţí trvá 10 dní od data nákupu. 24 Servis 24 (internetové bankovnictví) 22 CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 23 Csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta ČS. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/chytra-karta-cs/o-produktu-d >. Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody>. 24 Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Ochrana nákupu při zničení a krádeţi. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/zakladni/pojisteni-nakupu>. 25

26 Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu (ne zaslání) Volitelné sluţby k Chytré kartě České spořitelny: 25 K automaticky přiděleným sluţbám si klient můţe zvolit další sluţby podle svého uváţení. Těchto volitelných sluţeb je celkem 7 a platí se za ně zvlášť, a to v rozmezí Kč měsíčně. Bezúročné období Chytré kreditní karty se pohybuje v rozmezí od 40 do 55 dní, podle počtu aktivovaných volitelných sluţeb. Slevy programu Sphere card - v rámci slevového programu získává klient slevy na zboţí 5 30 % po celé České i Slovenské republice u společností, které jsou členy Sphere Card. Mezi členy programu patří například Čedok. Prodloužená záruka na zboží - díky této sluţbě se prodlouţí záruka na bílou a černou techniku o jeden rok déle, neţ je stanovena ze zákona. Odměna do Penzijního fondu České spořitelny - s Chytrou kartou můţe klient nakupovat a spořit zároveň. Za kaţdých 1000 Kč zaplacených prostřednictvím Chytré karty se mu připíše 10 Kč na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu ČS. Zvýhodněný Bonus program - funguje na principu, čím více klient platí, tím více získá bodů, které posléze můţe vyměnit za atraktivní odměnu, kterou si předtím vybere z katalogu Bonus programu. Za 15 Kč získáme 1 bod. Používaná karta zdarma - to znamená, ţe pokud klient učiní Chytrou kartou transakce nad určitý stanovený limit, roční poplatek za kartu nebude platit. Zůstatkové SMS - kdykoli a kdekoli má klient přístup k aktuálnímu zůstatku na účtu. Splátkové prázdniny - v případě náhlých komplikací a nedostatku financí má klient k dispozici splátkové prázdniny aţ po dobu dvou měsíců. 25 Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody>. 26

27 Tabulka 1: Závislost ceny a délky bezúročného období na počtu vybraných volitelných sluţeb Cena měsíčně Délka bezúročného období 0 1 služba dní 2 3 služby dní 4 5 služeb dní 6 7 služeb dní Zdroj: IDnes.cz [online]. 13. srpna 2008 [cit ]. Chytrá karta České spořitelny: pár výhod a sloţité tornádo moţností. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/chytra-karta-ceske-sporitelny-par-vyhod-aslozite-tornado-moznosti-114-/bank.asp?c=a080812_164628_bank_hru>. Další doplňkové sluţby: Jedná se o nabídky, které jsou v současné době zcela běţné u ostatních bank. První placenou sluţbou je pojištění schopnosti splácet, které je rozdělené do dvou variant. První se týká případu smrti, plné invalidity nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Druhá moţnost je doplněná ještě o pojištění ztráty zaměstnání. Dále se můţe klient pojistit proti zneuţití kreditní karty, či moţnosti automatického splacení celé aktuální dluţné částky v rámci bezúročného období. 26 Vlastní design karty: Pokud se klientovi nelíbí standardní provedení kreditní karty a přeje si vlastnit originální kartu, stačí si buď vybrat z galerie obrázků, nebo si zvolit na kartu vlastní obrázek, či zvolit zlatý vzhled karty napodobující prestiţní karty CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 27 CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 27

28 Tabulka 2: Cena karet podle designu DESIGN KARTY Cena ročně Základní karta 199 Karta z galerie obrázků 349 Vlastní karta s obrázkem 349 Gold karta s prestižním vzhledem 899 Zdroj: Csas.cz [online] [cit ]. Produktový sazebník. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_loc_2869.xml,pdf_ie>. Obrázek 8: Základní karta Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. Obrázek 9: Karta z galerie obrázků Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. 28

29 Obrázek 10: Gold karta Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. 3.2 ČSOB ČSOB působí na trhu od roku 1964 a je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která má hlavní sídlo působnosti v Belgii. V nabídce ČSOB jsou dva typy kreditních karet, a to jak pro fyzické osoby, tak pro podnikatele ČSOB Kreditní karta 28 Kreditní karta od ČSOB je typu MasterCard a mezi její výhody patří prodlouţení zákonné záruky o dalších 12 měsíců po skončení standardní 24 měsíční záruční doby a dále pojištění zboţí proti rozbití či odcizení. Obě tyto sluţby jsou poskytovány zdarma. S kreditní kartou ČSOB má klient peníze ihned k dispozici, a to aţ na 45 dní bez úroku. Toto bezúročné období platí nejen pro platby u obchodníků, ale i pro výběry z bankomatů či převody na běţný účet. Mezi další výhody ČSOB kreditní karty patří například volitelné datum splatnosti, přehledný měsíční výpis a s tím spojená kontrola plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví a dále moţnost nastavení automatického splácení celé čerpané částky. K ČSOB kreditní kartě si můţe klient také sjednat výhodné cestovní pojištění a pojištění proti ztrátě a krádeţi. 28 Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/lide/platebni-karty/stranky/csob-kreditni-karta.aspx>. 29

30 Karta je vydávána s následujícími limity: Kč (Unembossed), Kč (Standard), Kč (Gold). Podmínky poskytnutí: - věk let - doklad vlastních příjmů - 2 doklady totoţnosti Obrázek 11: ČSOB Kreditní karta Zdroj: Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/lide/platebni-karty/stranky/csob-kreditni-karta.aspx> ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta s úvěrovým limitem v CZK je určená podnikatelům, kteří chtějí mít stále k dispozici finanční rezervu bez ohledu na stav financí na svém podnikatelském účtu. Nejvýhodnější je pouţívat ji při placení za zboţí a sluţby u svých obchodních partnerů, dále s ní lze provádět výběry hotovosti z bankomatů či na přepáţkách bank v ČR i zahraničí, platby při nákupu cizí měny ve směnárnách, platby na internetu i převody peněz pomocí elektronického bankovnictví na běţný účet vedený v ČSOB. 29 Výhodou je úvěrový limit aţ 500 tisíc Kč. K jednomu úvěrovému limitu je moţné mít více kreditních karet současně. Kreditní karta poskytuje moţnost splacení vyčerpané částky 29 Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta pro podnikatele. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/firmy/podnikatele/uvery/stranky/csob-kreditni-karta-pro-podnikatele.aspx>. 30

31 kdykoliv bez poplatku i mimo sjednané datum splatnosti. Mezi další přednosti patří bezúročné období aţ 45 dní, moţnost měsíční splátky jen 5 % z vyčerpané částky, zvolení dne splatnosti v období 5. aţ 25. dne v měsíci, nastavení inkasa, či moţnost doplňkových sluţeb typu pojištění. Podmínky poskytnutí: - podnikatelská činnost nejméně 13 měsíců - předloţení 2 daňových přiznání s přílohami - nutnost vedení běţného účtu u banky - místo podnikání ČR - trţba minimálně 50. tisíc Kč v posledních 2 zdaňovacích letech - čestné prohlášení o bezdluţnosti firmy Obrázek 12: ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta pro podnikatele. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/firmy/podnikatele/uvery/stranky/csob-kreditni-karta-pro-podnikatele.aspx>. 3.3 Komerční banka Komerční banka, působící na trhu od roku 1990, patří mezi přední bankovní instituce v České republice a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka nabízí svým klientům 4 typy kreditních karet: Kreditní karta MasterCard, Kreditní karta VISA Electron, Modrá Kreditní karta a T-mobile Bonus Kreditní karta. Dále Komerční banka specifikuje jednotlivé kreditní karty pro různé typy klientely pro studenty, občany a podnikatele. 31

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Platební karty a možnosti jejich využití

Platební karty a možnosti jejich využití Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty a možnosti jejich využití Diplomová práce Autor: Bc. Mariola Flachsová, DiS. finance, finanční obchody Vedoucí

Více

Alternativní kanály bankovních služeb

Alternativní kanály bankovních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Alternativní kanály bankovních služeb Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Petra Kocourková Bankovní management Ing. Helena Janegová Praha

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Diplomová práce Autor: Bc. Iva Podholová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS.

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Chytré karty Bakalářská, resp. Diplomová práce Autor: Lenka Radová, DiS. bankovnictví, bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Kořánová

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor:

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Simona Černá. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Platební karty Bakalářská práce Autor: Simona Černá Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi. Filip Dobeš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi. Filip Dobeš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi Filip Dobeš Bakalářská práce 2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Akademický rok:

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Michaela Hájková.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Michaela Hájková. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Michaela Hájková Bankovní Management Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová Praha Duben 2011

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice Petr Minks Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analyzování vybraných produktů elektronického

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Zdeněk Jurčík Bankovní management Vedoucí

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Diplomová práce Autor: Bc.Marcela Dědková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Doc.PhDr.Mária

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více