Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Rejmanová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Březen 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Lucie Rejmanová

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala Ing. Olze Šeflové za odborné vedení mé bakalářské práce, cenné rady a připomínky, kterými přispěla ke zdokonalení bakalářské práce a dále za její ochotu a čas, který mi věnovala.

4 Anotace: Cílem bakalářské práce Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR je zhodnotit současnou nabídku kreditních karet, které jsou poskytovány komerčními bankami v České republice. První část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky bankovních platebních karet, jejich historii, charakteristické vlastnosti typické pro platební karty a jejich dělení. Druhá část práce se zabývá analýzou a srovnáním kreditních karet nabízených čtyřmi vybranými bankami. Další část prezentuje návrh a výběr konkrétních kreditních karet pro jednotlivé retailové klienty. V poslední části práce jsou shrnuty výsledky a závěry, ke kterým tato práce dospěla a nakonec návrh doporučení vybraným bankám pro zdokonalení produktové nabídky kreditních karet. Annotation: The aim of the Bachelor thesis "The provision of bank credit cards for payment in the Czech Republic" is to evaluate the current availability of credit cards that are provided by commercial banks in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical definition of the issue of bank cards, their history, characteristics typical for credit cards and division. The second part deals with the analysis and comparison of credit cards offered by four selected banks. Next section presents the suggestion and choice of credit cards for individual retail clients. The last part summarizes the results and conclusions which this work reached and eventually the suggested recommendations to selected banks for improving their product offer of credit cards.

5 Obsah ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ PROBLEMATIKY BANKOVNÍCH PLATEBNÍCH KARET Historie platebních karet Charakteristika platebních karet Pouţití platební karty Platební karty a poplatky Ztráta platební karty Vzhled a náleţitosti platební karty Výhody platebních karet Nevýhody placení v hotovosti Karetní asociace Dělení platebních karet Typy platebních karet podle způsobu zúčtování Typy platebních karet podle druhu záznamu Typy platebních karet podle pouţitelnosti Typy platebních karet z hlediska drţitele Typy platebních karet z hlediska nároků jejich drţitelů Co-branded a affinity karty Specifika kreditních karet METODOLOGIE ANALÝZA A KOMPARACE PRODUKTOVÉ NABÍDKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Česká spořitelna ČSOB ČSOB Kreditní karta ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Komerční banka Kreditní karta pro studenty Kreditní karta pro občany Kreditní karta pro podnikatele

6 3.4 UniCredit Bank Embosovaná kreditní karta s moţností charity Prestiţní kreditní karta Partnerské karty Srovnání vybraných bank NÁVRH VÝBĚRU KREDITNÍCH KARET PRO ODLIŠNÉ TYPY RETAILOVÝCH KLIENTŮ Návrh kreditní karty pro studenta Návrh kreditní karty pro občana Chytrá karta České spořitelny Visa Classic od UniCredit Bank Finální výběr jedné kreditní karty pro občana Návrh kreditní karty pro podnikatele ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta pro podnikatele od Komerční banky Srovnání a výběr kreditní karty pro podnikatele VÝSLEDKY, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VYBRANÝM BANKÁM PRO ZDOKONALENÍ PRODUKTOVÉ NABÍDKY KREDITNÍCH KARET Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých grafů Seznam pouţitých tabulek

7 Úvod Bakalářská práce se soustředí na problematiku poskytování bankovních kreditních platebních karet v České republice. Platební karty jsou v dnešní době velmi populární a čím dál tím více jsou pouţívány veřejností, avšak jen málo kdo o nich ví více neţ jen základní informace. Platební karta funguje jako nástroj, díky němuţ se můţe kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv dostat buď k vlastním, či vypůjčeným finančním prostředkům. Platební karty slouţí k mnoha funkcím. Nejčastěji jsou vyuţívány k bezhotovostním platbám u obchodníků, dále pak pro výběr hotovosti z bankomatu, či platbě po internetu. K platebním kartám si lze zřídit i některé doplňkové sluţby, mezi nejčastěji vyuţívané patří různé druhy pojištění. Historie první platební karty se datuje do roku 1914, kdy byla americkou telefonní a telegrafní společností Western Union Telegraph Company vydána úplně první platební karta. Ta slouţila jejím stálým zákazníkům tím, ţe za provedené hovory a poslané telegrafy nemuseli bezprostředně zaplatit. Dalším milníkem v dějinách platebních karet je rok 1950, kdy společnost Diners Club International vytvořila první univerzálně pouţitelné platební karty, tzv. Charge Card. Ty umoţňovaly placení jak v restauracích, tak i hotelích a obchodech, s kterými klub uzavřel smlouvu. Rok poté byla vydána pravá bankovní platební karta v New Yorku bankou The Franklin National Bank pro své důvěryhodné klienty. V Evropě byl rozvoj platebních karet zaznamenán v druhé polovině 60. let 20. století. Na český trh se však platební karty dostaly aţ mnohem později, a to v roce 1988, kdy u nás byla vydána první platební karta Ţivnostenskou bankou, a to jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. V současnosti existuje několik typů platebních karet. Mezi nejzákladnější patří debetní a kreditní karta. Často se ale stává, ţe lidé tyto dva pojmy zaměňují, či netuší, v čem se tyto dva typy karet liší. Pod pojmem kreditka však většinou mají na mysli debetní kartu. Avšak rozdíl mezi debetní a kreditní kartou je zásadní. Pomocí debetní karty klient čerpá vlastní finanční prostředky, které má k dispozici na svém běţném účtu. Zatímco s kreditní kartou klient můţe čerpat finanční prostředky, které nemá bezprostředně na svém účtu. Jedná se o tzv. revolvingový úvěr. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení trhu s kreditními kartami, které jsou nabízeny komerčními bankami v ČR. Bakalářská práce se zaměřuje jak na klasické retailové klienty, a to občana a studenta, tak i na drobné podnikatele. 7

8 1 Teoretické vymezení problematiky bankovních platebních karet 1.1 Historie platebních karet 1 Historie první platební karty sahá do roku 1914, kdy byla vydána úplně první platební karta americkou telefonní a telegrafní společností Western Union Telegraph Company. Tato karta byla zhotovena z plechu a umoţňovala svým stálým zákazníkům telefonovat a posílat telegramy, aniţ by museli okamţitě zaplatit. Vţdy na konci měsíce zákazník obdrţel fakturu za uskutečněné telefonáty a telegramy a tu poté jednorázově zaplatil šekem, či bankovním příkazem. Důvodem zavedení této sluţby pro zákazníky byla snaha udrţení si dobrých zákazníků a přimění je k častějšímu pouţití svých sluţeb. Díky tomu se těmto kartám přezdívá věrnostní platební karty. Obrázek 1: První platební karta na světě Zdroj: PLISCHKE, Simona Ely. Peníze.cz [online] [cit ]. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie karet plná zajímavostí. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/platebnikarty/18777-jak-dosly-platebni-karty-do-ceskych-zemi-aneb-historie-karet-plna-zajimavosti>. Stejně významné místo jako Western Union Telegraph Company zaujímá v historii platebních karet společnost Diners Club International. Vznik první univerzálně pouţitelné platební karty se datuje do roku Diners Club začal vydávat svým členům tzv. Charge Card, úvěrové karty, pro bezhotovostní placení v restauracích, ale i hotelích a obchodech, s kterými klub uzavřel smlouvu. V roce 1951 byla vydána pravá bankovní platební karta v New Yorku bankou The Franklin National Bank. Karta, Franklin Charge Plan, byla 1 Finance.cz [online]. [cit ]. Pohled do historie aneb jak to všechno začalo?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/historie/>. 8

9 vydávána pouze svým důvěryhodným klientům, a to zcela zdarma. Za provedené nákupy museli klienti zaplatit do 30, 60 nebo 90 dnů. Očekávaný zisk ze zavedení platebních karet se ale nedostavil, jejich vydávání bylo značně nákladné, a proto se jejich vydávání brzy zastavilo. Magickým rokem byl rok 1958, kdy ve Spojených státech začala vydávat platební karty Bank of Amerika. Tyto karty byly jako první na světě vyrobeny z plastu, a proto je bylo obtíţnější padělat. Poskytovaly placení pomocí tzv. imprinterů, mechanických snímačů. Rozvoj platebních karet v Evropě je zaznamenán v druhé polovině 60. let 20. století, zatímco na český trh se dostaly aţ mnohem později. Aţ v roce 1988 byla u nás vydána první platební karta Ţivnostenskou bankou jako dispoziční karta k tuzexovému účtu. Obrázek 2: První platební karta v ČR vydána k tuzexovému účtu Zdroj: PLISCHKE, Simona Ely. Peníze.cz [online] [cit ]. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie karet plná zajímavostí. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/platebnikarty/18777-jak-dosly-platebni-karty-do-ceskych-zemi-aneb-historie-karet-plna-zajimavosti>. 1.2 Charakteristika platebních karet Platební karty představují moderní instrument bezhotovostního platebního styku vyuţívaný zejména k úhradě spotřebních výdajů a výběru v hotovosti Použití platební karty 3 Pouţití platební karty je velmi snadné a velmi rozšířené. Jejím prostřednictvím můţe klient platit jak v obchodech, tak i vybírat hotovost z bankomatů či na přepáţkách bank. 2 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str Finance.cz [online]. [cit ]. Jak kartu pouţívat?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/pouziti/>. 9

10 Platba v obchodě - tato varianta je velmi praktická, jelikoţ s sebou klient nemusí nosit vysokou hotovost. V dnešní době je její působnost velmi rozšířena, protoţe platební karty jsou akceptovány ve stále větším mnoţství obchodů. Platba u obchodních partnerů probíhá buď přes tzv. imprintery, nebo prostřednictvím platebního terminálu. Imprinter, lidově řečeno ţehlička, je mechanický snímač, který snímá embosované údaje na kartě. Poté je vyţadován podpis. Zatímco u platebního terminálu je vyţadován nejen podpis, ale mnohdy i zadání PINu. Tímto je zvýšena bezpečnost placení platební kartou. Výběr z bankomatu - je zpoplatněn, proto uţ tato moţnost není tak výhodná jako platba v obchodě. Avšak postup je velmi snadný. Po vloţení karty a zadání našeho osobního kódu PIN je klientovi vydána poţadovaná hotovost. Platba po internetu - v dnešní době velmi oblíbený způsob platby, který je dán její komfortností. Zákazník při placení na internetu vyplní číslo karty, dobu platnosti a CVC kód. Po její následné autorizaci je obchodník informován o jejím výsledku a můţe dojít k odeslání zboţí zákazníkovi Platební karty a poplatky 4 S drţením platební karty jsou spojeny různé poplatky. Mezi základní poplatky řadíme roční poplatek za kartu, případně poplatek za vydání karty. Jeho výše je závislá na kvalitě poskytované karty. Další poplatek je poplatek za výběr hotovosti v bankomatech, který se liší tím, zda klient vybírá z bankomatu vlastní banky, nebo banky konkurenční. Při ztrátě platební karty se účtuje poplatek za její zrušení tzv. blokaci a případný poplatek za vydání karty náhradní Ztráta platební karty 5 Ztráta platební karty je vţdy velmi nepříjemným okamţikem. Proto ihned po zjištění jejího odcizení je nutné ztrátu nahlásit instituci, která ji vydala. Podle Zákona o platebním 4 Finance.cz [online]. [cit ]. Platební karty a poplatky. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/poplatky/>. 5 Peníze.cz [online]. [cit ]. Jak postupovat při ztrátě platební karty. Dostupné z WWW: <http://www.penize.cz/15819-jak-postupovat-pri-ztrate-platebni-karty>. Finance.cz [online]. [cit ]. Ztráta platební karty. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/ztrata-karty/>. IDNES.cz [online]. 2. září 2009 [cit ]. Nový zákon o platebním styku zrychlí převody a zruší některé poplatky Zdroj: 13n-/bank.asp?c=A090901_150407_bank_fib. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/novy-zakon-oplatebnim-styku-zrychli-prevody-a-zrusi-nektere-poplatky-13n-/bank.asp?c=a090901_150407_bank_fib>. 10

11 styku platného od 1. listopadu 2009 platí, ţe klient ručí do výše 150 EUR za veškeré platby a výběry kartou do doby nahlášení jejího odcizení. Zablokování platební karty je prováděno zdarma. Blokace týká se pouze elektronických karet. Je to dočasné nebo trvalé omezení práva pouţití platební karty a její zablokování je jen otázkou minut. U elektronických platebních karet můţe docházet jedině k autorizovaným on-line transakcím, stačí proto pouhé zablokování dané karty v systému. Stoplistace týká se pouze embosovaných karet. S tímto druhem karty se dají provádět i neověřené transakce, a proto je nutné ji zařadit na tzv. stoplist (listinu odcizených či ztracených karet). V tomto případě se jedná o trvalé (nevratné) zrušení práva pouţívání platební karty Vzhled a náležitosti platební karty 6 Platební karta musí splňovat standardní rozměry (85,6 x 54,0 x 0,76 mm), které jsou stanoveny mezinárodní normou ISO Platební karta je vyrobená z plastu a měla by odolat všem vnějším vlivům při běţném pouţívání. Nezbytné náleţitosti, které musí karta obsahovat: Vydavatel kreditní karty Jméno držitele - drţitelem karty je obvykle majitel účtu, ke kterému se karta vztahuje. Další moţností je osoba oprávněná disponovat s prostředky, které jsou na účtu. Maximální počet znaků jména drţitele karty můţe být 27. Číslo karty platební karta obsahuje 16 aţ 19 místné číslo. První dvě čísla určují oblast pouţití karty, např. MasterCard začínají číslicí 5. Následujících 5 znaků identifikuje vydavatele karty a zbylé číslice identifikují konkrétního klienta (drţitele karty). Platnost platební karty důleţitá z hlediska její pouţitelnosti, neboť karty s prošlou platností se nedají pouţít a jsou automaticky blokovány. Platnost je uváděna stylem měsíc a rok. 6 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

12 Čip slouţí k záznamu dat. V současnosti se vydávají v České republice tzv. hybridní karty, které disponují jak magnetickým prouţkem, tak čipem. Tato karta zaručuje lepší ochranu dat, jelikoţ čip je mnohem bezpečnější neţ pouhý magnetický prouţek. Magnetický proužek - obsahuje tzv. servisní kódy, které definují základní vlastnosti karty. Podpisový proužek - slouţí k zaznamenání podpisového vzoru. CVC kód - ověřovací kód slouţí pro zvýšení zabezpečení platební karty. 7 Ochrana před zneuţitím při elektronickém převodu peněz, například při platbě po internetu. Obrázek 3: Přední strana platební karty 1. Logo banky 2. EMV čip 3. Hologram 4. Číslo platební karty 5. Logo vydavatele karty 6. Platnost karty 7. Jméno majitele Zdroj: JONES, Alexander. Wikipedie [online]. 10. března 2007 [cit ]. Platebná karta. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:ccardfront.svg>. Obrázek 4: Zadní strana platební karty 1. Magnetický prouţek 2. Podpisový vzor 3. Kód CVC Zdroj: JONES, Alexander. Wikipedie [online]. 10. března 2007 [cit ]. Platebná karta. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:ccardback.svg>. 7 Google.com [online]. [cit ]. Co je ověřovací kód CVC?. Dostupné z WWW: <http://checkout.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&answer=43073>. 12

13 1.2.5 Výhody platebních karet 8 - jednoduchost - rychlost pouţití - peníze kdykoliv k dispozici - vyšší bezpečnost neţ při drţení hotovosti - celosvětové pouţití - úspora při cestování za poplatky při výměně peněz - moţnost doplňkových sluţeb např. cestovní pojištění - úvěr moţnost zřízení úvěru u některých typů karet Nevýhody placení v hotovosti 9 - po odcizení peněţní hotovosti je pravděpodobné, ţe se o tuto část peněz natrvalo přišlo - případné ztráty plynoucí z výměny peněz ve směnárně díky nevýhodnému kurzu a směnárenským poplatkům - zbylé valuty se musí buďto utratit, či doma vyměnit zpět za koruny za nevýhodných podmínek Karetní asociace Karty vydávají obvykle prostřednictvím obchodních bank tzv. karetní asociace (MasterCard, VISA, JCB, American Express, Diners Club). Na jedné straně tedy stojí subjekty, které platební karty vydávají, a na straně druhé subjekty, které prováděné transakce zpracovávají. 10 Mezi největší karetní asociace na světě se řadí VISA a MasterCard. 8 Finance.cz [online]. [cit ]. Výhody platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/vyhody/>. 9 Finance.cz [online]. [cit ]. Výhody platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/vyhody/>. 10 Pramen: KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi, str:

14 Graf 1: Struktura vydávaných karet podle karetních asociací Struktura vydávaných karet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura vydávaných karet Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky 1.3 Dělení platebních karet Typy platebních karet podle způsobu zúčtování 11 Platební karty je moţné dělit podle různých hledisek, avšak nejvýznamnějším kritériem je dělení podle způsobu zúčtování, tedy dělení karet podle toho, s jakými finančními prostředky lze kartou nakládat. Debetní charakteristika debetní karty je taková, ţe klient čerpá vlastní prostředky, které má aktuálně k dispozici na svém vlastním běţném účtu. Tato karta je určena pro široké spektrum klientů a v České republice je právě tento typ platební karty nejrozšířenější. Kreditní Kreditní, neboli úvěrová karta je karta, u které drţitel karty nemusí uhradit své závazky bezprostředně, ale má nárok do sjednané výše čerpat revolvingový spotřební úvěr. Úvěr můţe drţitel karty do stanoveného rámce čerpat automaticky v případě potřeby. Splácení úvěru nemusí být pravidelné, obvykle však bývá stanovena minimální výše měsíční splátky. Rovněţ bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které můţe drţitel karty uhradit svůj závazek, aniţ by byl zatíţen úroky. Vzhledem k tomu, ţe termín čerpání úvěru je plně v rukou klienta a nikoli banky a rovněţ proto, ţe s těmito úvěry je spojeno poměrně velké riziko jejich 11 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

15 nesplacení, jsou tyto úvěry úročeny sazbou, která řádově převyšuje úrokovou sazbu z jiných krátkodobých spotřebních úvěrů. Právě riziko banky spojené s těmito úvěry je příčinou toho, ţe banka váţe vydání úvěrové karty na dostatečnou bonitu klienta. 12 Díky kreditní kartě má klient moţnost disponovat stálou finanční rezervou na plánované i neplánované finanční výdaje. Při jejím správném pouţívání je schopen náklady na její vedení minimalizovat a tím neplatit za vedení ţádné poplatky. Na první pohled je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou k nerozeznání. Rozdíl je však v tom, ţe s kreditní kartou můţe klient platit a čerpat peníze i pokud nemá k dispozici finanční prostředky na účtu, zatímco s debetní kartou můţe provádět finanční transakce pouze do výše svých finančních zásob na účtu nebo do výše kontokorentu. Charge card nejstarším typem platební karty je Charge karta, která je určena především pro velmi bonitní klienty. Princip této karty spočívá v tom, ţe zákazník se při placení prokáţe touto platební kartou a samotné zaplacení proběhne aţ později. Klient na konci následujícího měsíce obdrţí účet za uplynulé období, který musí neprodleně do stanoveného termínu zaplatit. Dochází k čerpání bezúročného úvěru, tudíţ kolik si klient půjčí, tolik zaplatí zpět. V případě nesplnění podmínek je klient penalizován sankčním úrokem. Graf 2: Vydané bankovní karty podle způsobu zúčtování v roce 2009 v ČR Struktura platebních karet Debetní Kreditní Charge 5 % 14 % 81 % Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky 12 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

16 1.3.2 Typy platebních karet podle druhu záznamu 13 Elektronická karta charakteristikou elektronické karty je její hladký povrch a široká rozšířenost mezi klienty. Poplatky u této karty jsou z pravidla niţší neţ u karet embosovaných. Platba probíhá přes platební terminál, kde klient musí zadat čtyřmístný PIN kód. Embosovaná karta jedná se o kartu s tzv. reliéfním (plastickým) písmem, která umoţňuje nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Místo toho se pouţívá imprinter, který sejme otisk všech vyraţených údajů na kartě a zákazník poté stvrdí údaje svým podpisem. Uplatnění této karty je tudíţ mnohem větší neţ u karty elektronické. Karta s magnetickým proužkem magnetický prouţek se nachází na zadní straně platební karty a slouţí pro záznam identifikačních údajů při prováděných transakcích. Karta s čipem tento druh platební karty je mnohem bezpečnější neţ první uvedený typ, a to díky zabudovanému čipu, který nese informace k ověření osobního kódu klienta. Při platbě je po nás z pravidla vyţadováno zadání PINu. Hybridní karta je kombinací obou předchozích zmíněných karet. Obsahuje jak magnetický prouţek, tak čip a díky tomu získává výhody obou dvou karet současně. Má nejširší moţnou působnost a také největší bezpečnost, z toho lze tudíţ usuzovat, ţe do budoucna bude většina karet vydávána jako hybridní Typy platebních karet podle použitelnosti 14 Tuzemské karty tento typ karet slouţí ke všem činnostem pouze na území domácí země a banky od jejich vydávání v posledních letech upouštějí. Mezinárodní karty výhodou této karty je to, ţe její pouţitelnost je rozšířena i pro zahraničí. 13 Finance.cz [online]. [cit ]. Druhy platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/druhy-karet-zuctovani/>. Finance.cz [online]. [cit ]. Technologie platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/platebni-karty/technologie/>. 14 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

17 Graf 3: Podíl tuzemských a mezinárodních karet na celkovém počtu vydaných bankovních karet v ČR v roce 2009 Stuktura platebních karet Tuzemské Mezinárodní 5 % 95 % Zdroj: Sdružení pro bankovní karty - statistiky Typy platebních karet z hlediska držitele 15 karty. Platební karty můţeme rozlišovat také podle jejich drţitele a to na osobní a sluţební Osobní karty téţ nazývané jako privátní; jsou určené fyzickým osobám k uhrazení jejich běţných spotřebních výdajů. Osobní karty jsou nepřenosné a jsou vystavené na jméno drţitele. Služební karty téţ nazývané jako firemní; na rozdíl od privátní karty jsou určeny pro zaměstnance firmy a slouţí k pokrytí firemních výdajů Typy platebních karet z hlediska nároků jejich držitelů 16 Platební karty jsou určeny klientům s rozdílnými finančními zdroji a příjmy, ale také různě náročným klientům. Z tohoto hlediska je dělíme na standardní a prémiové platební karty. 15 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str Kreditka.cz [online]. [cit ]. Typy platebních karet. Dostupné z WWW: <http://www.kreditka.cz/html.cz/typy-platebnich-karet.html>. 17

18 Standardní platební karty jsou nejběţnějším a nejpouţívanějším typem karet se základními funkcemi. Není zde vysoký nárok na bonitu klienta, a tudíţ jsou i poplatky za poskytnutí základní platební karty většinou nízké. Výhodnost této karty spočívá v niţších nárocích na ţadatele. Prémiové platební karty známe například jako Platinové, či Zlaté. Potenciální klient musí splňovat určitou bonitu, aby mu mohla být jedna z těchto karet vydána. Proto se i poplatky u těchto karet pohybují mnohem výše neţ u karet standardních. K prémiovým kartám se vztahují různé druhy výhod. Mezi nejčastější výhody se řadí různé formy pojištění, slevy u partnerských obchodníků, či členství v elitních klubech Co-branded a affinity karty 17 Specifickou skupinu bankovních platebních karet představují co-branded a affinity karty, které jsou poskytovány ve spolupráci s další institucí. Význam spolupráce z obou stran je ryze obchodní. Hlavním důvodem k vydávání těchto karet je převáţně to, ţe banka tímto způsobem získává nové klienty, zatímco spolupracující instituce takto získávají provize z provedených plateb, či věrnost svých zákazníků. Ukazuje se, ţe co-branded a affinity karty mají vyšší četnost pouţívání neţ je tomu u ostatních karet. Co-branded karty - tento typ karet vzniká ve spolupráci s jiným podnikatelským subjektem, kterým mohou být například letecké nebo telekomunikační společnosti. Z tohoto spojení daným společnostem plynou výhody týkající se převáţně posílení pozice na trhu, získání nových klientů, či zesílení věrnosti stávajících. Výhody plynoucí pro všechny tři zúčastněné strany: Drţitel karty vedle standardního pouţití vlastní platební karty s sebou přináší moţnost vyuţití zvýhodněných nabídek a věrnostních slev nabízené partnerskou firmou. Dále zde má klient přístup k specifickým bankovním produktům, které poskytuje banka pouze majitelům co-branded karty. Partnerská firma majitelé karet jsou touto cestou motivování k nákupu u právě této partnerské firmy, která si tímto způsobem zvyšuje trţby a zároveň získává reklamu. 17 JUŘÍK, Pavel. IDNES.cz [online] [cit ]. Co-branded a Affinity Card. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/co-branded-a-affinity-card-0yc-/bank.asp?c=a060124_152115_fi_osobni_zal>. 18

19 Vydávající banka především se jedná o levnější a snadnější způsob získání nových klientů. Mezi další výhody se řadí zvýšení výnosů z karetních transakcí. Co-branded kartu nabízí například Citibank ve spolupráci s ČSA. V praxi to vypadá tak, ţe za kaţdou provedenou platbu touto kartou, či vyuţití jakékoliv sluţby Českých aerolinií se klientovi započítávají míle do věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. 18 Obrázek 5: Co-branded Card Zdroj: Zlatakoruna.info [online] [cit ]. První karta MasterCard World na českém trhu. Dostupné z WWW: <http://www.zlatakoruna.info/clanky/39-10-platebni-karty/22725-prvni-kartamastercard-world-na-ceskem-trhu>. Affinity karta Affinity karty jsou vydávány ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty, jedná se o různé charitativní organizace, profesní sdruţení, nadace atd. 19 Cílem tohoto spojení je získání specifické skupiny osob, pro které je společné stejné zaměstnání, či zájmy. Úspěšnost programu závisí na schopnosti členů na přinesení zvláštní hodnoty navíc. Příkladem programu Affinity karty můţe být Care for the Wild Elephant Relocation Project Eurocard/MasterCard:. Jednalo se o získání peněz na záchranu 500 slonů v Zimbabwe a jejich následné přemístění do oblasti s příhodnějšími ţivotními podmínkami. 18 Citibank.com [online]. [cit ]. Citi ČSA kreditní karta MasterCard World. Dostupné z WWW: <https://www.citibank.com/czech/consumer-banking/czech/citikarta/csa-world.htm>. 19 Pramen: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

20 Obrázek 6: Affinity Card Zdroj: JUŘÍK, Pavel. Google knihy [online]. [cit ]. Platební karty: : velká encyklopedie. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books?id=uq9vd-fgex8c&pg=pa164&lpg=pa164&dq= affinity+karta+ platebn% C3%AD+karty+velk%C3%A1+encyklopedie&source=bl&ots=jTEDLPFG6K&sig =hmlzkph827wdedarcy3kpolzxw&hl=cs&ei=frrvtcc7o4rfswar5rzgda&sa=x&oi=book_result&ct=r esult&resnum=1&ved=0cbcq6aewaa#v=onepage&q&f=false> Specifika kreditních karet Podmínky poskytnutí kreditní karty: 20 Obecně: o minimální věk 18 let o měsíční příjem Doklady vyţadující bankou při sjednání kreditní karty: o občanský průkaz s dalším dokladem totoţnosti (rodný list, cestovní pas) o doklady ověřující bydliště o doklady ověřující výši příjmu Splátky úvěru z kreditní karty: 21 Úvěr, který klient automaticky čerpá při jakémkoliv pouţití kreditní karty, je splácen měsíčně společně s úrokem. Situace je ovšem jiná, pokud úvěr stihne splatit v tzv. bezúročném období. Bezúročné období se řadí mezi největší výhody a lákadla kreditních karet. V praxi to znamená, ţe pokud úvěr klient splatí do určitého data, který je stanoven ve smlouvě, pak je tento úvěr čerpán s nulovým úrokem. Zaplatí bance jen tu částku, kterou si půjčil. 20 Finance.cz [online]. [cit ]. Jak získat kreditní kartu?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kreditni-karty/podminky-ziskani/>. 21 Finance.cz [online]. [cit ]. Splácení úvěru. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kreditni-karty/splatky-uveru/>. 20

21 Bezúročné období se u většiny bank udává v délce 45 aţ výjimečně 55 dní. Tato lhůta se však nemusí u všech bank vztahovat jak na platby kartou u obchodníků, tak na výběry z bankomatu. Proto je lepší se předem na všechny okolnosti spojené s kreditní kartou přeptat a výběry z bankomatu či na přepáţce raději provádět pomocí debetní karty. Pokud ovšem klient bezúročné období překročí, nesplacená část úvěru se začíná úročit a tyto úrokové sazby jsou mnohdy vyšší neţ u kontokorentu, či spotřebitelského účtu. K únoru 2011 se úroková sazba pohybovala v rozmezí % p.a.. Obrázek 7: Bezúročné období (Bezúročné období se počítá od data zúčtování platby u obchodníků do data splatnosti uvedeného na výpisu, tj. 14 dní od data vytvoření výpisu (viz obr.)) Zdroj: Unicreditbank.cz [online]. O [cit ]. Bezúročné období. Dostupné z WWW: <http://www.unicreditbank.cz/download/kreditni-karty/bezurocne_obdobi.pdf>. 21

22 2 Metodologie Publikací na téma platební karty je v českém jazyce dostatek, tudíţ zde není problém s nedostatkem informací k dané problematice. Publikace Bankovnictví pro bankéře a klienty od Petra Dvořáka přehledně zpracovává tématiku platebních karet a pro vypracování této bakalářské práce byla velmi cenným zdrojem informací. Dalším zdrojem informací je dosti obsáhlá publikace Ing. Pavla Juříka Platební karty: velká encyklopedie , ve které autor detailně popisuje historii a vývoj platebních karet od minulosti aţ po současnost. Zásadním podkladem pro mou práci se staly kromě odborné literatury především také elektronické zdroje, poskytované na internetových stránkách. Velmi dobře zpracované statistické údaje k problematice kreditních karet se vyskytují na webové stránce Sdružení bankovních karet. Pro analytickou část bakalářské práce byly podklady čerpány z odborných internetových článků, či webových stránek vybraných bank. Ke komparaci kreditních karet mezi sebou byly pouţity sazebníky vybraných bank z jejich vlastních oficiálních stránek. Za cenné informace jsou povaţovány i ty, které byly získány od telefonních operátorů infolinek vybraných bank. Analýza jednotlivých kreditních karet je provedena podle nejdůleţitějších kritérií, jako jsou například výše úrokové sazby či velikost poplatků spojených s pouţíváním kreditních karet. Pro komparaci byly vybrány banky Velké čtyřky. Toto označení dostaly čtyři největší, co se bilanční sumy týče, banky působící na českém trhu. Jsou to banky Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank). Komparace kreditních karet vybraných bank je postavena na statistických údajích a sazebnících poskytovaných bankami a na vlastních kalkulacích. Návrh výběru konkrétní kreditní karty pro jednotlivého retailového klienta byl proveden metodou simulace poţadavků klienta. Pro účely této bakalářské práce byli zvoleni klasičtí retailoví klienti, a to občan a student. Práce dále obsahuje i návrh nad rámec vymezeného tématu, a to výběr kreditní karty pro drobný podnikatelský subjekt fyzickou osobu podnikatele (OSVČ). Velmi důleţitým aspektem při získávání dat a informací jsou vhodně zvolené metody. Jejich správnost a důleţitost se projevuje ve všech částech práce, ať uţ se jedná o metodu deskripce pouţitou v první části, tak při analýze a komparaci v dalších částech práce. 22

23 Všechny tyto pouţité metody jsou nejlepším moţným řešením z hlediska povahy dané práce. Deskripce dané problematiky poskytuje teoretický rámec pro další rozvoj dané problematiky. Takto získané údaje poskytují informativní základ pro následné provedení analýzy a komparace. V této části je nutné vzít v úvahu pouţití dvou metod výzkumu, a to konkrétně metody kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní metoda poskytuje údaje pro analýzu charakteristických vlastností jednotlivých kreditních karet, na rozdíl od kvantitativní metody, poskytující jiţ konkrétní číselná data, která jsou rovněţ nepostradatelná k provedení následné komparace kreditních karet. Pro komplexnost této práce je tedy nezbytně nutné pouţití obou metod zároveň. Závěr bakalářské práce pojednává o výsledcích metodou syntézy poznatků, kterých bylo během vypracování této práce dosaţeno. Dále je navrţeno doporučení vybraným bankám jak zdokonalit jejich produktové nabídky kreditních karet. Všechny číselné údaje uvedené v textu mají časovou platnost k únoru

24 3 Analýza a komparace produktové nabídky kreditních karet u vybraných bank Analýza a komparace produktové nabídky kreditních karet je prováděna u 4 největších bank z hlediska bilanční sumy. Právě tyto banky zaujímají skoro 60 % českého bankovního trhu. Jedná se o: 1. Česká spořitelna 2. ČSOB 3. Komerční banka 4. Unicredit Bank 3.1 Česká spořitelna Česká spořitelna je jedničkou na trhu a patří mezi největší a zároveň nejdéle působící finanční domy v České republice. Od roku 2000 je součástí mezinárodní skupiny Erste Bank. Česká spořitelna nabízela do roku 2008 celkem 7 typů kreditních karet ve svém portfoliu. Situace se ale změnila a od léta 2008 se nabízí místo těchto kreditních karet zcela nová karta Chytrá karta. Původních 7 karet, které byly nahrazeny novou Chytrou kartou: 1. cobrandová karta Visa Electron Kredit+ 2. cobrandová karta MasterCard Kredit+ 3. cobrandová karta Visa Classic Kredit+ 4. cobrandové karty MasterCard a Visa s Univerzitou Karlovou 5. karta Visa Gold 6. karta MasterCard Gold Všichni noví potencionální zákazníci tedy mají ulehčenou volbu, jelikoţ jinou neţ Chytrou kreditní kartu u České spořitelny získat nelze. Pouze stávajícím zákazníkům bylo umoţněno zachování jejich původních kreditních karet. Chytrá karta od České spořitelny je opravdu chytrá a umoţňuje svým zákazníkům pouţívání nepřeberného mnoţství různých sluţeb. Chytrá karta je určena všem, kteří touţí po výhodném nakupování u obchodníků, objednávání na internetu a po telefonu. Za tyto uskutečněné nákupy získává klient různé 24

25 výhody. Chytrou kartu České spořitelny si kaţdý klient můţe nastavit podle svých potřeb a maximalizovat tím výhody této karty. 22 Součástí chytré karty zdarma jsou následující sluţby: 23 Garance nejnižší ceny za zboží zakoupené na území ČR placené Chytrou kartou - jako jediná kreditní karta na trhu poskytuje garanci výhodnějších nákupů. V praxi tato sluţba funguje tak, ţe pokud do 10 dnů od koupě zboţí klient zjistí, ţe se právě toto zboţí prodává ještě v jiném obchodě za niţší cenu, Chytrá karta mu tento rozdíl vrátí. To platí ovšem pouze při splnění podmínek, a to: cena zboţí je větší neţ 500 Kč a menší neţ Kč. Dále se garance nevztahuje na nákupy na internetu či zlevněné akční zboţí. Maximální limit rozdílu mezi oběma cenami je 5000 Kč. Na kaţdé zakoupené zboţí se toto pojistné plnění vztahuje pouze jednou a ročně můţe klient maximálně uplatnit 3 pojistné události celkem. Ochrana zboží zakoupeného Chytrou kartou na území ČR při ztrátě či odcizení - V tomto případě Česká spořitelna chrání zakoupené zboţí proti zničení a krádeţi po dobu 10 dnů. To znamená, ţe pokud například při rozbalování nové zboţí upadne a rozbije se, Česká spořitelna zajistí buď opravu, anebo koupi nového zboţí. Pojištění se vztahuje na věci zakoupené na území České republiky, zaplacené Chytrou kartou České spořitelny. Minimální cena zakoupeného zboţí, na které se vztahuje plnění, je 500 Kč a maximální cena je Kč. V případě poškození uhradí pojišťovna náklady na opravu zakoupené věci, v případě úplného zničení či zcizení náklady na pořízení věci nové. Pojistné plnění pro jednu pojistnou událost je maximálně Kč. Ročně lze uplatnit maximálně 3 pojistné události. Ke kaţdé zakoupené věci se pojistné plnění vztahuje pouze jednou. Pojistná ochrana zboţí trvá 10 dní od data nákupu. 24 Servis 24 (internetové bankovnictví) 22 CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 23 Csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta ČS. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/chytra-karta-cs/o-produktu-d >. Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody>. 24 Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Ochrana nákupu při zničení a krádeţi. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/zakladni/pojisteni-nakupu>. 25

26 Vyhotovení měsíčního výpisu z účtu (ne zaslání) Volitelné sluţby k Chytré kartě České spořitelny: 25 K automaticky přiděleným sluţbám si klient můţe zvolit další sluţby podle svého uváţení. Těchto volitelných sluţeb je celkem 7 a platí se za ně zvlášť, a to v rozmezí Kč měsíčně. Bezúročné období Chytré kreditní karty se pohybuje v rozmezí od 40 do 55 dní, podle počtu aktivovaných volitelných sluţeb. Slevy programu Sphere card - v rámci slevového programu získává klient slevy na zboţí 5 30 % po celé České i Slovenské republice u společností, které jsou členy Sphere Card. Mezi členy programu patří například Čedok. Prodloužená záruka na zboží - díky této sluţbě se prodlouţí záruka na bílou a černou techniku o jeden rok déle, neţ je stanovena ze zákona. Odměna do Penzijního fondu České spořitelny - s Chytrou kartou můţe klient nakupovat a spořit zároveň. Za kaţdých 1000 Kč zaplacených prostřednictvím Chytré karty se mu připíše 10 Kč na účet penzijního připojištění u Penzijního fondu ČS. Zvýhodněný Bonus program - funguje na principu, čím více klient platí, tím více získá bodů, které posléze můţe vyměnit za atraktivní odměnu, kterou si předtím vybere z katalogu Bonus programu. Za 15 Kč získáme 1 bod. Používaná karta zdarma - to znamená, ţe pokud klient učiní Chytrou kartou transakce nad určitý stanovený limit, roční poplatek za kartu nebude platit. Zůstatkové SMS - kdykoli a kdekoli má klient přístup k aktuálnímu zůstatku na účtu. Splátkové prázdniny - v případě náhlých komplikací a nedostatku financí má klient k dispozici splátkové prázdniny aţ po dobu dvou měsíců. 25 Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody>. 26

27 Tabulka 1: Závislost ceny a délky bezúročného období na počtu vybraných volitelných sluţeb Cena měsíčně Délka bezúročného období 0 1 služba dní 2 3 služby dní 4 5 služeb dní 6 7 služeb dní Zdroj: IDnes.cz [online]. 13. srpna 2008 [cit ]. Chytrá karta České spořitelny: pár výhod a sloţité tornádo moţností. Dostupné z WWW: <http://finance.idnes.cz/chytra-karta-ceske-sporitelny-par-vyhod-aslozite-tornado-moznosti-114-/bank.asp?c=a080812_164628_bank_hru>. Další doplňkové sluţby: Jedná se o nabídky, které jsou v současné době zcela běţné u ostatních bank. První placenou sluţbou je pojištění schopnosti splácet, které je rozdělené do dvou variant. První se týká případu smrti, plné invalidity nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Druhá moţnost je doplněná ještě o pojištění ztráty zaměstnání. Dále se můţe klient pojistit proti zneuţití kreditní karty, či moţnosti automatického splacení celé aktuální dluţné částky v rámci bezúročného období. 26 Vlastní design karty: Pokud se klientovi nelíbí standardní provedení kreditní karty a přeje si vlastnit originální kartu, stačí si buď vybrat z galerie obrázků, nebo si zvolit na kartu vlastní obrázek, či zvolit zlatý vzhled karty napodobující prestiţní karty CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 27 CHVÁTAL, Dalibor Z. Měšec.cz [online] [cit ]. Chytrá karta České spořitelny. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/chytra-karta-ceske-sporitelny/>. 27

28 Tabulka 2: Cena karet podle designu DESIGN KARTY Cena ročně Základní karta 199 Karta z galerie obrázků 349 Vlastní karta s obrázkem 349 Gold karta s prestižním vzhledem 899 Zdroj: Csas.cz [online] [cit ]. Produktový sazebník. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_loc_2869.xml,pdf_ie>. Obrázek 8: Základní karta Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. Obrázek 9: Karta z galerie obrázků Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. 28

29 Obrázek 10: Gold karta Zdroj: Chytrakarta.csas.cz [online] [cit ]. Galerie vzhledů. Dostupné z WWW: <http://chytrakarta.csas.cz/vyhody/vzhled/galerie>. 3.2 ČSOB ČSOB působí na trhu od roku 1964 a je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která má hlavní sídlo působnosti v Belgii. V nabídce ČSOB jsou dva typy kreditních karet, a to jak pro fyzické osoby, tak pro podnikatele ČSOB Kreditní karta 28 Kreditní karta od ČSOB je typu MasterCard a mezi její výhody patří prodlouţení zákonné záruky o dalších 12 měsíců po skončení standardní 24 měsíční záruční doby a dále pojištění zboţí proti rozbití či odcizení. Obě tyto sluţby jsou poskytovány zdarma. S kreditní kartou ČSOB má klient peníze ihned k dispozici, a to aţ na 45 dní bez úroku. Toto bezúročné období platí nejen pro platby u obchodníků, ale i pro výběry z bankomatů či převody na běţný účet. Mezi další výhody ČSOB kreditní karty patří například volitelné datum splatnosti, přehledný měsíční výpis a s tím spojená kontrola plateb prostřednictvím elektronického bankovnictví a dále moţnost nastavení automatického splácení celé čerpané částky. K ČSOB kreditní kartě si můţe klient také sjednat výhodné cestovní pojištění a pojištění proti ztrátě a krádeţi. 28 Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/lide/platebni-karty/stranky/csob-kreditni-karta.aspx>. 29

30 Karta je vydávána s následujícími limity: Kč (Unembossed), Kč (Standard), Kč (Gold). Podmínky poskytnutí: - věk let - doklad vlastních příjmů - 2 doklady totoţnosti Obrázek 11: ČSOB Kreditní karta Zdroj: Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/lide/platebni-karty/stranky/csob-kreditni-karta.aspx> ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta s úvěrovým limitem v CZK je určená podnikatelům, kteří chtějí mít stále k dispozici finanční rezervu bez ohledu na stav financí na svém podnikatelském účtu. Nejvýhodnější je pouţívat ji při placení za zboţí a sluţby u svých obchodních partnerů, dále s ní lze provádět výběry hotovosti z bankomatů či na přepáţkách bank v ČR i zahraničí, platby při nákupu cizí měny ve směnárnách, platby na internetu i převody peněz pomocí elektronického bankovnictví na běţný účet vedený v ČSOB. 29 Výhodou je úvěrový limit aţ 500 tisíc Kč. K jednomu úvěrovému limitu je moţné mít více kreditních karet současně. Kreditní karta poskytuje moţnost splacení vyčerpané částky 29 Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta pro podnikatele. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/firmy/podnikatele/uvery/stranky/csob-kreditni-karta-pro-podnikatele.aspx>. 30

31 kdykoliv bez poplatku i mimo sjednané datum splatnosti. Mezi další přednosti patří bezúročné období aţ 45 dní, moţnost měsíční splátky jen 5 % z vyčerpané částky, zvolení dne splatnosti v období 5. aţ 25. dne v měsíci, nastavení inkasa, či moţnost doplňkových sluţeb typu pojištění. Podmínky poskytnutí: - podnikatelská činnost nejméně 13 měsíců - předloţení 2 daňových přiznání s přílohami - nutnost vedení běţného účtu u banky - místo podnikání ČR - trţba minimálně 50. tisíc Kč v posledních 2 zdaňovacích letech - čestné prohlášení o bezdluţnosti firmy Obrázek 12: ČSOB Kreditní karta pro podnikatele Csob.cz [online] [cit ]. ČSOB Kreditní karta pro podnikatele. Dostupné z WWW: <http://www.csob.cz/cz/firmy/podnikatele/uvery/stranky/csob-kreditni-karta-pro-podnikatele.aspx>. 3.3 Komerční banka Komerční banka, působící na trhu od roku 1990, patří mezi přední bankovní instituce v České republice a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka nabízí svým klientům 4 typy kreditních karet: Kreditní karta MasterCard, Kreditní karta VISA Electron, Modrá Kreditní karta a T-mobile Bonus Kreditní karta. Dále Komerční banka specifikuje jednotlivé kreditní karty pro různé typy klientely pro studenty, občany a podnikatele. 31

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Diners Club International

Diners Club International 1 Diners Club International první kreditní karta na světě s více než 60letou historií vlastníkem značky Diners Club International je finanční skupina Discover více než 18 mil. držitelů po celém světě akceptace

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od 24.10.2016) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Program výhod pro RB kreditní karty

Program výhod pro RB kreditní karty Program výhod pro RB kreditní karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Pravidla Programu výhod jsou platná pro vybrané držitele kreditních karet ( Klient, "Držitel karty"), vydávaných Raiffeisenbank a.s., se sídlem

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně Zahrnuje tyto produkty a služby: otevření a vedení běžného účtu v Kč měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více