z't\' tt {' t-r Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I Hroznétín Véc : Nàvrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z't\' tt {' t-r Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I 33233 Hroznétín Véc : Nàvrh"

Transkript

1 Mésto Hroznétin Kruénohorské nàméstí I Hroznétín t-r z't\' tt {' w í Véc : Nàvrh Navrhuji, aby bylo zruéeno veiejné zasedàní Zastupitelstva mésta Hroznétín dne Dùvod tohoto nàvrhu je nósledující : 1/ Program veiejné zasedéní Zastupitelstva svolaného na nebyl projednén Radou mésta, coi je v rozporu se Zàkonem é. 128/2000 Sb. VAZ ft) Rada obce piipravuje névrhy pro jednéní zastupitelstva obce a zabezpeéuje plnéní jím piijafich usnesení. Josef Sopelsfat Potoéní 165 ) V Hroznétíné

2 Mésto Hroznétín Kruínohorské nóméstí l Zasedóní Zastupitelstva mésta Hroznétín I 2. Véc : Ndvrh. Navrhuji, aby byl vyíazen z programu dneíníhojednóní bod é. 8. Proiednóní zóvéreéného úétu hospodaíení mésta Hroznétín za rok 201I. Dfwodem je poruiení pravomoci Rady mèsta : Na veíejném zasedóní Zastupitelstva mésta I6.4.20I2 byl pod bodem è. I 4 projedndvdna zóvèreónó úprava rozpoótu mésta za rok 201L Bylo píijato usnesení,,zm vzalo na védomí zúvéreénou úpravu rozpoétu mèsta na zdkladè rozpoótového opatíení ó. 10 ze dne Celkové pííjmy za rok 2011 byly oprotí pldnu o ,67 Kó vyííí, vj,daje byly oproti pldnu o Ké niííí. Schvúleno na zdkladé kompetence Rudy mésta. Vyíe uvedené rozpoétové opatíení není v souladu s kompetencí Rady mésta, kteró mùàe píijmout pouze rozpoótové opatíení do ,- Kó. Schvólení rozpoótového opatíení nad tuto hranici pfísluií pouze Zastupitelstvu mésta, Heré toto rozpoétové opatíení n e s ch v ti I i I o, tudíà je neplatné. Jaroslav Rovny KruÍnohorské nóméstí Hroznétín

3 ti+ì tríl Mésto Hroznétín Kruínohorské nómèstí I Hroznétín Zas e dóní Zas tupit el s tv a mé st a Hr o znét ín I 2. Véc: Ndvrh. Navrhuji, aby Kontrolní vybor provéíil zda firma : T o uíims kó staveb ní spo leónost s. r. o. Staró Kysibelslra I/8, Karlovy Vary t o uzi ms ka s t av e b e nt r um. c z tel.: ,fax.: tco: zosggus DIC: CZ více zde : http ://www. touzimska. eu/, he,rd byla vybrdna jako realizótor veíejné zalmzlcy na,,rekonstrukci domu - - Skolní ul. 185, Hroznétín na Méstské spoleèenské centrum,,, je skuteónyr7t realizótorem uvedené akce ajakou roli zde hraje subdodavatel : Pavel Sívdù, Uhelnd 421, Habartov - Klué IC : Zóddm, aby mi byly neprodlené píedloàeny kopie stavebních deníkù. Jaroslav Rovn!, Kruinohorske ruiméstí 3 I Hroznétín y';.

4 i {'J Mésto Hroznétín Kruínohorské nóméstí l Hroznètín Zas edóní Zastupitelstva mé sta Hr oznétín I 2. Véc: Ndvrh. - Navrhuji, aby Kontrolní vybor provéiil platnost dokumentù, podle kterych pracují zodpovédné osobyv Zókladní Skole, zejménave Skolníjídelnè. Jednó se o : 1. Provozní íúd íkolní jídelny. 2. rtaa s*otni Jídetny. První dokument je z I, jsou v nèm jià neplatné ceny obédù a je podepsón Mgr. Dianou Diviíovou. Druhy dokument je z Vroce 2008 byta plijata novela Zókpna é. 317/2008, na kterou by mél dokument reagovat.navíc je podepsón Mgr. Dianou Diviíovou. Jaroslav Rovny Kruínohor ske nómé stí 3 8 /4/;

5 ì5 Mèsto Hroznétín Kruínohorské nóméstí I Hroznètín Zasedóní Zastupitelstva mésta Hroznètín I 2. Véc: Nóvrh. Navrhuji, aby bylo zménéno rozhodnutí é.la é.2 ze zaseddní Rady mésta è. 18 z Jednó se o : L Ruda mésta jednohlasné schvúlila potvrzení íeditelky ZS Hroznètín ve funkci, v souladu s $ 166, odst.3 zdkona ó. 561/2004 Sb., ( íkolskj,zdkon ), ve znéní pozdéjíích píedpisù. 2. Rada mèsta jednohlasné schvúlila potvrzení íedítelky MS Hroznètín vefunkci, v souladu s $ 166, odst.3 zdkona é. 561/2004 Sb., ( íkolsk! zókon ), ve snèní pozdéjíích píedpisft. Odvolóní na $ 166, odst.3 zdkona ó. 561/2004 Sb., je zavódéjící a o moànosti potvrzení ve funkcise nic neuvódí. Naopak Karlovarslqt lcraj doporuèuje : viz e s ku/c I ane k. phtru I? i d Vypsat konkurty je bezpeénéjíí. Z logifu véci by se zddlo, Èe k ploínym konkurzùm sdhnou ty lvaje, které jsou píesvédóeny, àe jim novy íkolslqt zdkon dóvó povinnost tak uóinit. Jenàe není tomu tak. Pro tuto variantu se rozhodli i nékteií, kdo si myslí, Ze jde pouze o moànost a àe zóvisí jen na zíizovateli, jak se rozhodne. Nicméné iejich próvníci jim potvrdili, àe je bezpeónéjíí radéji konkurzy vypsat zbyteóné neà je nevypsat a hrozit se do budoucne, Èe nékdo napadne rozhodnutí íeditele, jenà by podle jedné verze vykladu nemél jià ve funkci byt. "Skuteóné existují tyto dva protichùdné nózory a próvé i s ohledem na tuto skuteónost rada kraje rozhodla o vyhlóíení ploinych konkurzù, jímù souóasné píedchózí píípadnym soudním sporùm, lcteré se v této véci mohou vyslqttnout," ponrzuje napííktad karlovarslqt radní pro oblast íkolství Vratislav Emler. Podle néi by pak mohla byt rozhodnutí íeditele, kterd by vykonal bez qbsolvovóní konkurrytího íízení, neplatnó. To samé stanovisko tlumoóil i mluvéí Królovéhradeckého twaje Jiíí Hoina. Vypsat konkurzy, a to ploinè. ie podle nèj "prdvné jistéjíí". Pokud by se mís'to konkurzù íeditetim pouze prodlouàil stóvající pracovní pomér o 6 let, mohlo by bn od I. srpna 2012 jejich,,próvní postavení nejisté". Na koncí óervence 2012 md totií píestuhujícím íéfùm Skol a íkolek konéit vj,kon funkce. Jaroslav Rovny Kruinohorské ndméstí 3 I : ''

6 Mésto Hroznètín Od: "Mèsto Hroznètín" Komu: "Jaroslav Rovnf" Odesfàno: 4. èervence :57 Piipojit: Sb..PDF Piedmèt: Névrhy2M K Vàmi pfedlozenyim navrhùm nazm dne sdèluji: 1. Navrhuji, aby bylo zruseno veiejné zasedaní Zastupitelstva mésta Hroznétín dne Program nebyl projednan Radou mèsta, cnl je v rozporu se zàkonem ó, Sb., v platném znèní, $ 102 ( 1 ). Podéno na zàkladè podnétu p. Josefa Sopejstala. Uvedenf nàvrh byl zamítnut piijednéní ZM v bodè ó.3 viz. zapis a usneseni ZM ze dne Nóvrh vyèadit z programu dneiního zasedínízm bod ò.8 - Projednóní zéxéreéného úétu hospodaíení mésta Hroznètín za rok 20Il. Byl zamítnut píi jednóní ZM v bodé ó. 3 viz. zéryis a usnesení ZM ze dne Nóvrh povéíení Kontrolního vfboru, provéíit zdafa: TouZimskó stavební spoleònost s.r.o. Karlovy Vary je skuteónym realizàtoremstavby Rekonstrukce domu, Skohi ulice ò.p.185, Hroznétín na Mèstské spoleóenské centrum. Byl zamítrut píi jednriní ZMv bodé ó. 17 c,viz z6pis a usnesení ZM ze dne Nóvrh - povèíení Kontrolního vyboru, provéíit platnost dokumentù, podle kterych pracují zodpovédné osoby v ZS Hroznètín, zejména ve Skolní jídelnè. Byl schvólen pii jednéní ZMv bodé é. 17 e,vizzitpis ausnesení ZMze dne Nówh znénit rozhodnutí Rady mésta è.18 ze dne v bodé a2. Jednà se jmenoviíní Íeditelek ZS a MS do fi.rnkce na dobu uròitou 6let s úèinností od Nebylo vyhló5eno VR. Rozhodnutí vypsat vfbérové iízeruna pozici Íeditele pííspévkove orgatizace je v plné kompetenci Rady mèsta na zékladè zikonaó Sb., ( o obcích ) v plafirém znénia zíkonaó Sb., ( Skolshj zíkon) v platrém znèní V;ibèrové iízen se musí vypsat 6 mésícù píed koncem funkòního období Íeditele. Rada mèsta roztrodla naziúdadé své kompetence ajejí rozhodnutí je platné aneménné. Piíloha: znèní $ 166 odst.3 zàkona ó.561/2004 Sb. Zdraví Martin Maleóek-starosta Hroznètína

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 23. 8. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012

Zápis. o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zápis o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 28.3.2012 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám.4 Předsedající:

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Zápis č. 8/2004 JEDNÁNÍ. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do volební komise byli jmenováni:

Zápis č. 8/2004 JEDNÁNÍ. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do volební komise byli jmenováni: Zápis č. 8/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 13. 9. 2004 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 17 členů zastupitelstva města, listina

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven Zápis č. 1/3/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29. 1. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více