Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jana Vrtilková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky S L U Ž B Y V R Á M C I BĚŽNÝCH ÚČTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mgr. Jana Vrtilková Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph. D. České Budějovice, 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu, zdroje a prameny jsem citovala v seznamu použité literatury a v seznamu použitých internetových zdrojů. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne 5. ledna 2011 Mgr. Jana Vrtilková 2

3 Děkuji vedoucí své bakalářské práce RNDr. Vladimíře Petráškové, Ph. D. za skvělý návrh zpracovat téma Služby v rámci běžných účtů jako jakousi pomůcku či návod, který by mohl posloužit ostatním při zabývání se touto problematikou. Při výběru příslušných služeb přímého bankovnictví či při nerozhodném výběru mezi platebními kartami nebo kreditními kartami. Dále děkuji za odborné vedení a motivaci. 3

4 4

5 ANOTACE Jak již z názvu bakalářské práce vyplývá, je zaměřena na problematiku týkající se nabídky služeb, které jsou v rámci běžných účtů u konkrétně vybraných bank nabízeny. Mezi tyto služby jednak patří kanály přímého bankovnictví (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, WAP banking a homebanking), jednak kontokorentní úvěr, platební karta, kreditní karta a devizový účet. Zpracovány jsou společnosti Komerční banka, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank, a. s. a GE Money Bank, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V praktické části je nastíněn na několika modelových příkladech princip fungování vybraných služeb. Tyto modelové příklady navazují na uvedenou teorii. ANOTATION As it ensues from the title, the Bachelor work is focused on the questions relating the presented services, which are offering in the frame of checking accounts of the selected banks. Both the canals of direct banking, therefore Internet, Telebanking, GSM banking, WAP banking and home banking; and bank overdraft, payment card, credit card, and foreign currency account belong here. The companies of Komerční banka, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank, a. s. and GE Money Bank, a. s. banks are elaborated. The work is divided into two parts, the theory one and the practical one. The principle of the selected services is outlined in several test examples. These test examples link to the given theory. 5

6 6

7 OBSAH 1. ÚVOD PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ Výhody přímého bankovnictví Nevýhody přímého bankovnictví On line kanály přímého bankovnictví Telebanking GSM banking Internetbanking WAP banking Homebanking Společné výhody a získání POPIS VYBRANÝCH BANK Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s NABÍDKA SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s PLATEBNÍ KARTA Druhy platebních karet dle způsobu zúčtování Druhy platebních karet dle způsobu provedení Poplatky spojené s platební kartou Výhody debetních platebních karet Nevýhody debetních platebních karet Nabídka debetních platebních karet u vybraných bank Komerční banka, a. s

8 Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s KREDITNÍ KARTA Výhody kreditních karet Nevýhody kreditních karet Nabídka kreditních karet u vybraných bank Komerční banka, a. s Československá obchodní banka, a. s Česká spořitelna, a. s Raiffeisenbank, a. s GE Money Bank, a. s KONTOKORENTNÍ ÚVĚR Zřízení kontokorentního úvěru Výše úroku Srovnání kontokoreních úvěrů Výhody a nevýhody kontokorentního úvěru DEVIZOVÝ ÚČET Poplatky a úroky u běžného devizového účtu UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE

9 1. ÚVOD Na úvod je třeba zmínit, že s rozvojem nových technologií souvisí i rozvoj nových produktů v oblasti bankovnictví, které klientům nabízejí nejen pohodlný a vždy otevřený přístup k účtu a dalším finančním produktům, ale i případnou slevu při provádění některých transakcí. Proto cílem bakalářské práce bude především poskytnout čtenáři jakýsi nástin řady služeb v rámci běžných účtů, které nám nabízejí vybrané banky a kterých můžeme využívat, neboť v současné době má snad každý z nás zřízený běžný účet, vlastní mobilní telefon či pevnou linku a má přístup na Internet. Bakalářská práce je konkrétně zaměřena na následující produkty: přímé bankovnictví (Telebanking, GSM banking, WAP banking, Internetbanking, Homebanking), platební kartu, kreditní kartu, kontokorentní úvěr a devizový účet. Uvedeny jsou výhody, nevýhody, nabídka a srovnání daných služeb. 9

10 T E O R E T I C K Á Č Á S T 2. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ Pro přímé bankovnictví lze použít též označení elektronické bankovnictví. V České republice je od jednotlivých bank nabízená celá řada nových produktů v oblasti, která se týká bankovnictví. Tyto produkty samozřejmě souvisí s rozvojem nových technologií. Jde o rychlý rozvoj služeb přímého ovládání účtu na dálku z důvodu vyřízení nejčastějších operací s bankou. Jedná se o služby, které umožňují klientovi rychlou a pohodlnou komunikaci (například vyvolání stavu svého účtu) s příslušnou bankou bez jeho fyzické návštěvy nezávisle na tom, kde se právě nachází. Veškerý proces se tedy odehrává jen mezi klientem a jeho mobilním telefonem nebo mezi klientem a jeho osobním počítačem (samozřejmě za předpokladu možnosti připojení k Internetu). Příslušné údaje se ihned objeví na obrazovce počítače (nemusí se vždy jednat jen o obrazovku osobního počítače, ale například i o obrazovku počítače v kanceláři, u přátel nebo v internetové kavárně nebo například v místě dovolené), jednoduše řečeno, na každém počítači s možností připojení k internetu nebo na displeji mobilního telefonu (za předpokladu podpory dané aplikace, neboť starší mobilní telefony novodobé služby nepodporují). V případě použití osobního počítače lze zkontrolovat stav účtu a uhradit nezaplacené faktury pouhým poklepáním myši. V případě použití mobilního telefonu je to obdobné. Pokud klienta nějaká nabízená služba přímého bankovnictví osloví a zřídí si ji, čekají ho vesměs samé výhody. Myslím si, že přímé bankovnictví je opravdu pro nás všechny přínosné a pohodlné. Lze říci, že v poslední době těchto nabízených služeb využívá stále více bankovních klientů, kteří přibývají. Postupem času se jejich využívání nejspíše stane samozřejmostí většiny lidí. V následujících podkapitolách se podíváme na výhody, nevýhody a na popis kanálů přímého bankovnictví. V poslední řadě na jejich společné výhody, nevýhody a získání. 10

11 2.1. VÝHODY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Hlavní výhody přímého bankovnictví, pomocí moderních komunikačních nástrojů (neboli on line kanálů) můžeme spatřovat ve více pohledech. Jednak v dostupnosti a v pohodlnosti, neboť klient nemusí v dnešním uspěchaném světě ztrácet čas hledáním bankomatu (či pobočky banky), čekáním ve frontě u přepážky (vyřízením příslušného požadavku) a nemusí hlavně do dané banky cestovat, tím si samozřejmě také ušetří stres z ukončení pracovní doby. Banka pro něj bude neustále dostupná. Díky přímému bankovnictví nabízí banka svým klientům neomezený přístup k jejich běžnému účtu (po celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a i o státních svátcích). Dále pak v rychlosti (ve většině případů trvá papírové zadání pomaleji) a samozřejmě i v ceně. Poplatky za moderní platební nástroje jsou častokrát mnohem nižší a pro klienty výhodnější díky poplatkové politice bank než klasické poplatky za platby u bankovní přepážky nebo prostřednictvím České pošty. Samozřejmě i pro banku je mnohem výhodnější (z hlediska variabilních nákladů na jednu transakci), aby klienti prováděli transakce tzv. na dálku, neboť řada těchto operací je pro ni levnější než zaúkolování bankovního úředníka (tím se sníží i počet přepážkových zaměstnanců). Dochází tedy k vytlačování klientů od přepážek příslušných bank jasnou cenovou politikou. Některé nabízené služby (například zasílání zůstatku peněžních prostředků na účtu na mobilní telefon, nabízí většina bank zdarma). V případě zdražení, ač jen o koruny, budou bankám díky zvyšujícímu se počtu uživatelů, stále vyneseny jisté miliony. Jaký způsob kontaktu s bankou však klient zvolí, bude záležet jen na něm samotném. Samozřejmě však ten, který bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám. Nám občanům, se ale nabízí otázka, zda si za komfort on line ovládání bankovních operací, do budoucna nebudeme muset stále více připlácet? Vyplatí se nám tedy přímé bankovnictví i poté? Řekla bych, že postupem času dojde k určitému zdražení, ale tyto poplatky by měly zůstat pořád výhodnější než platba poplatků úředníkům u bankovní přepážky. Kdyby se nám nevyplatily, samozřejmě bychom přešli k jiné bance, pro nás výhodnější. 11

12 2.2. NEVÝHODY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Hlavní nevýhody přímého bankovnictví pomocí moderních komunikačních nástrojů můžeme spatřovat ve dvou pohledech. Jednak z pohledu klienta a jednak z pohledu banky. Z pohledu klienta: o klient musí vlastnit nebo mít přístup k příslušnému technickému vybavení a umět ho samozřejmě ovládat o v případném zneužití, ke kterému může dojít: samovolným zaviněním klienta (například přihlášení se z nedůvěryhodného místa, mezi která řadíme i internetovou kavárnu) nebo nevhodným chováním klienta (například s heslem, tzn. nevolit příliš triviální, snadno uhodnutelné; důležité je, aby si klient své heslo uchovával na bezpečném místě a hlavně byl ostražitý při jeho zadávání a samozřejmě četl i varovná okna, ne je pouze odklepával) o ztráta osobního kontaktu s pracovníky příslušné banky Z pohledu banky: o banka musí při zavádění nových technologií vynaložit jisté peněžní prostředky, které nepředstavují jen pár tisíc korun a dále počítat s tím, že i technická údržba bude pro ni dosti nákladná o dále musí klást důraz na identifikaci klienta, která probíhá bez fyzického kontaktu s bankou a také na bezpečnost příslušné komunikace 12

13 2.3. ON LINE KANÁLY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ TELEBANKING Telebanking (někdy se nazývá Phonebanking) = telefonní bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci obyčejného telefonního aparátu. Představuje jednoduchý a zároveň vysoce bezpečný produkt výše zmiňovaného přímého bankovnictví, který je určen klientům (fyzickým osobám), kteří upřednostňují řízení svých financí pomocí telefonu (lze využít i jako doplněk k internetovému bankovnictví) prostřednictvím klientské linky. Podmínkou pro využívání (pro provádění platebního styku nebo získávání informací) je použití pevné linky (v tomto případě je zapotřebí vlastnit aparát s tónovou předvolbou, neboť uživatel služby komunikuje buď s živým operátorem či s hlasovým počítačem) nebo použití mobilního telefonu. Bude tedy záležet jen a jen na klientovi, odkud bude své finance spravovat. Zda si vybere ten nejpohodlnější přístup ze všech možných, tj. ze svého domova nebo si vybere jiný způsob, například ze zaměstnání nebo z úplně jiného místa. Lze i kdekoliv ze světa (na klientskou linku lze volat i ze zahraničí, samozřejmě s předvolbou, která je zpoplatněna standardními telefonními poplatky). Telebanking nabízí širokou paletu služeb, které se člení na tři typy: o Pasivní služby přehled o pohybu a zůstatku peněz na účtu historie transakcí na účtu (15 měsíců zpětně) přehled debetních a kreditních karet historie kartových transakcí přehled a historie cenných papírů (15 měsíců zpětně) aktuální kurzovní lístek a úrokové sazby produkt Zasílání informací (jde o možnost nastavení automatického zasílání bankovních informací na klientovo e mail, za účelem například zjištění zůstatku nebo pohybu peněz na účtu) možnost požádání operátora o službu Nastavení (spočívá v možnosti klienta preferovat účet) 13

14 o Aktivní služby platební styk v rámci České republiky (tuzemská platba, příkaz k inkasu, převod mezi vlastními účty a trvalý příkaz v Kč, převod pevné částky, převod nadlimitního zůstatku všechny prostředky nad klientem zvolený limit jsou v pravidelných časových intervalech převáděny na zvolený účet příjemce, povolení k inkasu, SIPO, apod.) platební styk v rámci zahraničí (konverze mezi vlastními účty, standardní platba do zahraničí, europlatba pomocí aplikace předdefinované parametry pro platbu v rámci EU, platba v cizí měně v rámci České republiky, prostřednictvím šeku nebo do zahraničí, zahraniční trvalý příkaz, převod nadlimitního zůstatku všechny prostředky nad klientem zvolený limit jsou v pravidelných časových intervalech převáděny na zvolený účet příjemce) o Termínované vklady jednorázové (na fixní období bez dalšího opakování, nelze změnit ani zrušit) opakované (vklad se automaticky obnovuje, lze zadat datum ukončení) Podmínkou pro poskytnutí produktu (kanálu) je zřízení běžného účtu a jeho vedení u příslušné banky. Dále uzavření Smlouvy o užívání produktů přímého bankovnictví. 14

15 GSM BANKING GSM banking = mobilní bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci mobilního telefonu. Opět představuje jednoduchý a zároveň vysoce bezpečný produkt. Určen klientům (nejen fyzickým osobám, ale i podnikatelům), kteří preferují flexibilní ovládání svého bankovního účtu prostřednictvím menu mobilního telefonu nahrané aplikace bankou na SIM kartu (například pro platbu složenek, platbu nákupů přes Internet, apod.). U nás je podporovaný třemi hlavními mobilními operátory: T Mobile, Telefónica O 2, Vodafone. Nabízí širokou paletu služeb, které se člení na pět typů: o Pasivní služby přehled o pohybu a zůstatku peněz na účtu aktuální kurzovní lístek a úrokové sazby termínovaných vkladů o Aktivní služby platební styk v rámci České republiky (platba v Kč, trvalý příkaz na pevnou částku v Kč) platební styk v rámci zahraničí (konverze mezi vlastními cizoměnovými účty) o Termínované vklady o Dobití předplacené karty tuzemských mobilních operátorů o Zasílání informací o zůstatku na účtu Mezi nejčastěji používané funkce v mobilním telefonu pro ovládání účtu patří: o zjištění zůstatku peněžních prostředků na účtu o dobíjení předplacených telefonních karet tuzemských operátorů o jednorázové platební příkazy a historie provedených transakcí o založení trvalého platebního příkazu a infolimit (Zdroj: GE Capital Bank, a. s.) Podmínkou pro poskytnutí je zřízení běžného účtu a jeho vedení u příslušné banky. Dále uzavření Smlouvy o užívání produktů přímého bankovnictví a sepsání Příkazu k nastavení daných produktů. Poté zbývá už jen instalace bankovní aplikace. 15

16 INTERNETBANKING Internetbanking (někdy se nazývá Onlinebanking) = internetové bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci Internetu. Představuje službu, která umožňuje provádět platební styk, získávat informace o účtu a řadu jiných údajů pomocí libovolného osobního počítače napojeného na Internet. V současné době je nejrozšířenějším prostředkem k ovládání běžného účtu. Předchozí instalace určitého software do jednoho konkrétního osobního počítače není zapotřebí. Pouze stačí, aby se klient přihlásil do systému příslušné banky pomocí její webové adresy a zadal do systému všechna potřebná hesla a elektronické klíče. Potřebné údaje může mít uložené například na CD disku, Flash disku nebo kdekoliv jinde. Poté již může zadávat různé platební operace WAP BANKING WAP banking = elektronické bankovnictví Jde o komunikaci klienta s jeho bankou za pomoci WAP (jiná varianta Internetbankingu). Služba, která představuje nejnovější komunikační kanál pro spojení s bankovním účtem. Klient potřebuje pouze mobilní telefon, který podporuje tzv. službu WAP (Wireless Application Protocol). Telefony se službou WAP nabízejí všichni tuzemští provozovatelé mobilních sítí. O daném produktu může klient uvažovat, má li zřízený běžný účet v bance a vlastní mobilní telefon. Díky této službě může získat aktuální informace o zůstatku a pohybu peněz účtu, zadávat platební příkazy, zakládat termínované účty, zjišťovat aktuální kurzy měn, úrokové sazby a využívat jiných služeb HOMEBANKING Homebanking = domácí bankovnictví Historicky nejstarší služba. Celý proces se odehrává buď pomocí osobního počítače napojeného na příslušný bankovní systém pomocí Internetu, nebo po pevné lince. V případě použití osobního počítače je nezbytnou součástí předchozí instalace příslušného software. Uživatel může opět po celých 24 hodin denně zadávat příkazy k inkasu, k převodu a řadu dalších operací nebo může ověřovat historii účtu, jak již bylo řečeno. 16

17 SPOLEČNÉ VÝHODY A ZÍSKÁNÍ Mezi společné výhody předchozích on line kanálů, patří: o jednoduchý, jednotný a bezpečný přístup ke svému účtu odkudkoliv (banka klade velký důraz na bezpečnost svých produktů, proto v případě GSM bankingu probíhá veškerá komunikace klienta s bankou na základě výměny šifrovaných SMS zpráv mezi jeho mobilním telefonem a bankou, tedy na základě tzv. SIM Toolkit technologii; v případě ostatních produktů stačí pouze zavolat na klientskou linku příslušné banky, buď z pevné linky, nebo z mobilního telefonu, pod podmínku znalosti bezpečnostního klíče, který chrání vstup při volání, například za účelem zjištění zůstatku na běžném účtu nebo za účelem kontroly historie jednotlivých transakcí) o široká nabídka bankovních služeb (například platební styk v rámci České republiky nebo v rámci zahraničí, cenné papíry, debetní a kreditní karty, apod.) o nastavení denního limitu (klient nemůže zadat platby nad stanovený limit) o provázanost mezi jednotlivými produkty přímého bankovnictví o levnější a efektivnější řízení financí (již zmíněná úspora poplatků a času) o flexibilní přístup ke svému účtu odkudkoliv On line kanály lze získat třemi způsoby: o on line na stránkách příslušné banky nebo o na pobočce příslušné banky nebo O telefonicky prostřednictvím bezplatné linky dané banky 17

18 3. POPIS VYBRANÝCH BANK Všechny banky, na které je práce zaměřena se řadí mezi akciové společnosti. Akciová společnost (a. s.) je obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Akcionář za závazky společnosti neručí. Jde o nejrozšířenější formu podnikání nejen v České republice, ale i v ostatních zemích. Firma společnosti musí obsahovat buď označení akciová společnost nebo zkratky akc. spol., a. s.. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti (nebo li akcionářem). Získá tak část celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy (dividenda představuje peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie) a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty společnosti ručí pouze svým podílem KOMERČNÍ BANKA, a. s. Komerční banka, a. s. 10 je univerzální, dynamická a důvěryhodná společnost. Poskytuje komplexní finanční služby v oblastech drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Dále nabízí depozitní produkty, úvěry a přímé bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky, a. s. nabízejí další specializované služby, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček Komerční banky, vlastní distribuční sítě a přímého bankovnictví. Patří mezi ně zejména: o stavební spoření o penzijní připojištění o spotřebitelské úvěry o faktoring

19 Poznámka: Faktoring 23 je finanční služba, která spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností od 30 do 90 dní) před dobou jejich splatnosti (tzn., že řeší finanční krytí obchodních a výrobních firem). Jde o ideální produkt pro většinu odvětví ekonomiky. Dodavatelé zboží nebo služby postupují na faktoringovou společnost faktora své pohledávky za odběrateli. Faktor po prověření bonity prodávajícího (klienta) a dlužníka poté uzavře s klientem smlouvu, ve které se klient zavazuje, že vybrané pohledávky (vznikající za odběrateli) bude postupovat faktoringové společnosti, která potvrzuje, že na postoupené pohledávky poskytne klientovi zálohy ve sjednané výši (cca 60 90% z nominální hodnoty pohledávky, dle celkové kvality a možných rizik ve vztahu k odběrateli) bezprostředně po převzetí příslušných faktur a zároveň se postará o jejich inkaso. Vůči odběratelům vystupuje jako jejich nový věřitel. V případě nedodržení lhůty splatnosti zajišťuje upomínání. Cílem je stav, kdy dodavatel není odkázán na mnohdy několikaměsíční doby splatnosti a může se svými zdroji disponovat v podstatě ihned (z praktického hlediska jde o jakýsi překlenovací úvěr). Výši financování ovlivňuje přímo klient (díky tomu, že je schopen vyrábět a prodávat své produkty, tzn. produkty vhodné pro financování) a není omezen limitem. Komerční banka, a. s. vznikla v lednu roku 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé československé Státní banky na území České republiky. Jako první banka na českém trhu se zavázala udržet garantovanou úroveň služeb dodržováním jasně definovaných principů. Tyto principy se týkají poskytování produktů a služeb. Jako první banka v České republice, v říjnu 2004, získala hlavní cenu Banka roku 2004, ve 3. ročníku soutěže MasterCard Banka roku. Je také součástí skupiny Société Générale od října roku 2001, která je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. Generálním ředitelem a předsedou představenstva je Henri Bonnet

20 3.2. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a. s. Československá obchodní banka, a. s. 11 (ČSOB, a. s.) působí jako univerzální komerční banka v České republice, která poskytuje individuální řešení finančních potřeb nejen pro občany, ale i pro podnikatele, malé a střední podniky, družstva, municipality, neziskové organizace, korporace a instituce. Nabízí moderní služby, které zahrnují zejména dostupné půjčky a hypotéky, dále pak rozsáhlé možnosti spoření, investování a také pohodlné on line bankovnictví. Byla založena roku 1964 státem, jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická banka KBC, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 k sobě převzala IPB (Investiční a poštovní banku). Opět v červnu, roku 2007 se KBC Bank stala jediným akcionářem Československé obchodní banky, a. s. a do konce tohoto roku působila na českém i slovenském trhu (slovenská pobočka byla oddělena k 1. lednu 2008). Generálním ředitelem a předsedou představenstva je Ing. Pavel Karvánek. Obchodní profil Československé obchodní banky, a. s. zahrnuje tyto úseky: fyzické osoby (retailová klientela) malé a střední podniky korporátní klientela a nebankovní finanční instituce finanční trhy a privátní bankovnictví Společnost Československá obchodní banka, a. s. v retailovém bankovnictví v rámci ČR působí pod dvěma obchodními značkami ČSOB, a. s. a Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB, a. s. jsou u nás obsluhováni celkem na 246 pobočkách, klienti Poštovní spořitelny pak na cca obchodních místech České pošty (stav k ) prostřednictvím 51 finančních center Poštovní spořitelny. ČSOB, a. s. spolu s Poštovní spořitelnou poskytují své služby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB, a. s. a prostřednictvím distribučních kanálů přímého bankovnictví (nabízí rychlé, příjemné, bezproblémové a moderní služby)

21 3.3. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. Česká spořitelna, a. s. 12 je moderní banka, která se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Poskytuje jim spolu s pobočkami i služby po telefonu a Internetu. Představuje transparentní a otevřenou společnost. Dlouhodobě, pravidelně a otevřeně informuje o aktuálním dění v bance i dceřiných společnostech, a to včetně finančních výsledků. Tím patří už po dlouhá léta k informačně nejvstřícnějším společnostem a na trhu k nejdéle působícím. Akciovou společností je od roku Důležitou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. V současné době se může chlubit 5,3 miliony klienty, tím je také největší bankou na trhu. Vydala více než 3 miliony platebních karet, zahrnuje 655 poboček a provozuje více než bankomatů. Má velmi pevné postavení na českém trhu. Na kapitálovém českém trhu patří mezi významné obchodníky s cennými papíry. Její kořeny sahají až do roku 1825, kdy svou činnost zahájila Spořitelna česká, která byla nejstarším právním předchůdcem dnešní České spořitelny. Stále se snaží pokračovat ve zkvalitňování svých produktů, služeb a zkvalitňovat pracovní procesy. V soutěži Fitcentrum Banka roku 2009 získala titul Banka roku a v hlasování veřejnosti byla zvolena jako Nejdůvěryhodnější banka roku. Klade důraz na rozvoj moderních komunikačních nástrojů a umožňuje rychle a efektivně reagovat na požadavky trhu. Generálním ředitelem je Gernot Mittendorfer

22 3.4. RAIFFEISENBANK, a. s. Raiffeisenbank, a. s. 13 (Banka inspirovaná klienty) se řadí k nejvýznamnějším a největším bankám v České republice. Lze říci, že jde o dynamickou společnost, která získává na trhu řadu ocenění. V nejprestižnější domácí anketě MasterCardBanka roku získala v loňském roce již po třetí za poslední 4 roky titul Nejdynamičtější banka roku. Dále, pak v soutěži Zlatá koruna první místo v kategorii přímé bankovnictví, hypotéka a podnikatelský úvěr. Poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb, a to jak pro soukromou, tak pro podnikovou klientelu. Obsluhuje klienty v síti více než sto poboček a klientských center. Dále poskytuje své služby ve specializovaných hypotečních centrech, osobních a firemních poradců. Za 3. čtvrtletí roku 2009 vykázala zisk 1,6 miliardy korun. Od samého počátku svým klientům aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění jejich specifických potřeb, a to v různých regionech. Snaží se vzbuzovat u svých klientů jistotu, stabilitu a vytvářet nové moderní produkty a služby. Vedle obchodních aktivit se dále angažuje v řadě veřejně prospěšných aktivit, například v oblasti kultury. Zabývá se i charitativními projekty. Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní architektonický prvek: dvě zkřížené koňské hlavy. Tento emblém již po řadu staletí krášlí štíty celé řady budov v Evropě a představuje symbol ochrany rodin shromážděných pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením. Raiffeisenbank, a. s. nabízí samozřejmě také moderní služby přímého bankovnictví

23 3.5. GE MONEY BANK, a. s. GE (General Electric) Money Bank, a. s. 14 je dynamická globální společnost. Lze říci, že se jedná o největší a nejsilnější společnost na světě. Jde o finanční skupinu, která je ve více než 50 ti zemích světa předním poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů, jednotlivců i malých a středních podniků. Říká o sobě, že: Nabízí snadno a rychle dostupné produkty a služby, šité na míru potřebám klientů.. Její prioritou je poskytování úvěrových služeb. GE Money Bank, a. s. patří do finanční skupiny GE Money, která byla založena již v roce 1982 za pomoci všem známého vynálezce žárovky Thomase Alva Edisona. Generálním ředitelem a prezidentem je William H. Cary. K produktům a službám, které poskytuje, patří: o osobní půjčky o podnikatelské úvěry o platební a úvěrové karty o konsolidace úvěrů o hypotéky a refinancování hypoték o depozita o investiční produkty o úvěrové pojištění o leasing automobilů o poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů V České republice působí tři společnosti, které patří do skupiny GE Money: o GE Money Bank, a. s. (univerzální banka, která patří mezi největší české peněžní ústavy, zahrnuje 221 poboček a 618 automatů, své služby orientuje nejen na občany, ale i na malé a střední podniky) o GE Money Multiservis, a. s. (počátky působení této společností sahají až do roku 1966, kdy byla zaměřena na prodej televizorů na splátky; 23

24 současný název získala až v roce 2005; lze říci, že jde o dlouhodobě nejznámější a největší společnost na českém trhu, která je zaměřena na financování spotřebitelských nákupů; hlavní výhoda spočívá v rychlosti poskytování služeb, neboť všechny smlouvy u Multiservis úvěru jsou schvalovány elektronickou cestou; své služby nabízí prostřednictvím svých obchodních partnerů v rámci sítě prodejních míst a internetových obchůdků pro zajímavost, v dnešní době lze na splátky již pořídit například obuv, kosmetiku, knihu, očkování apod., ne jen tedy domácí spotřebiče, nábytek nebo výpočetní techniku; dále poskytuje navíc i hotovostní půjčky a kreditní karty) o GE Money Auto, s. r. o. (své působení na českém trhu zahájila již roku 1994; dnes je jednou z největších leasingových společností, které poskytují v rámci České republiky finanční leasingy a úvěry na osobní a užitkové vozy; od samého počátku svého působení na českém trhu kladla důraz na jednoduchost, flexibilitu, rychlost a dostupnost v přístupu ke svým klientům, proto dnes patří mezi jednu z nejvyužívanějších společností)

25 4. NABÍDKA SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ 4.1. KOMERČNÍ BANKA, a. s. V rámci přímého bankovnictví nabízí tyto služby: o Mojebanka (internetové bankovnictví) prostřednictvím Internetu a počítače splňujícího minimální technické požadavky mohou klienti provádět na celém světě většinu bankovních operací, aniž by navštívili Komerční banku, a. s., z pohodlí domova či kanceláře. o Mobilní banka (telefonní bankovnictví Expresní linka) prostřednictvím displeje a klávesnice mobilního telefonu mohou klienti provádět téměř odkudkoliv většinu bankovních operací, aniž by opět navštívili Komerční banku, a. s. (komfortní aplikace se pouze stáhne do mobilního telefonu, grafické ztvárnění je velmi podobné s internetovým bankovnictvím Mojebanka). Expresní linka = linka, pomocí které lze komunikovat pohodlně a bezpečně pomocí nejmodernějších služeb přímého bankovnictví s bankou a ovládat tak všechny účty u Komerční banky, a. s. (nejen své, ale i účty jiných osob, pokud klient obdrží od majitele účtu příslušné zmocnění). Nabízené služby mají společné výhody: o v obou případech jde o moderní služby Komerční banky, a. s. v České republice, které jsou určeny nejen občanům, ale i drobným podnikatelům a firmám o nabízejí neomezený přístup každý den v roce a v kteroukoliv denní či noční dobu, o víkendech a státních svátcích, nezávisle na otevírací pracovní době a výraznou úsporu času ohledně vyřizování finančních záležitostí (odpadá pravidelná návštěva pobočky banky, neztrácí se čas vyplňováním formulářů a čekáním ve frontě u přepážky) o jednoduché, přehledné a srozumitelné ovládání o neomezená kontrola nad pohyby na účtech o okamžitý přehled o aktuálním zůstatku na účtech (dále lze zadávat jednorázové či trvalé platební příkazy, zjišťovat informace o účtech, aktuální kurzy měn a úrokových sazeb, dobíjet mobilní telefon všech 25

Analýza poplatkové politiky vybraných bank ČR v oblasti přímého bankovnictví. Radka Domanská

Analýza poplatkové politiky vybraných bank ČR v oblasti přímého bankovnictví. Radka Domanská Analýza poplatkové politiky vybraných bank ČR v oblasti přímého bankovnictví Radka Domanská Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce Analýza poplatkové politiky vybraných bank ČR v oblasti

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina

Více

Alternativní kanály bankovních služeb

Alternativní kanály bankovních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Alternativní kanály bankovních služeb Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Petra Kocourková Bankovní management Ing. Helena Janegová Praha

Více

Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Viktorie Jeřábková Bankovní management,

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu

Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kreditní platební karty na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Nikola Vorlíčková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice září 2007 1/26 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 6 PRODUKTY

Více

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Martin Geleta Bankovní management

Více

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice Petr Minks Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analyzování vybraných produktů elektronického

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice březen 2006 1/22 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY

Více

Komparace internetového bankovnictví vybraných bank

Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Jiří Kresl březen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ V ČR Z POHLEDU BEZPEČNOSTI REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Analýza bezpečnosti platebních karet. Bc. Tomáš Šupa

Analýza bezpečnosti platebních karet. Bc. Tomáš Šupa Analýza bezpečnosti platebních karet Bc. Tomáš Šupa Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním tématem práce je zabezpečení platebních karet. Práce dále popisuje a navzájem srovnává jednotlivé bezpečností

Více