Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní I.N.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní I.N."

Transkript

1 I. Pokud ze smluvních podmínek mobilních operátorů jasně a srozumitelně nevyplývá, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu, jedná se o porušení ustanovení 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. II. Smluvní ujednání o platnosti telefonní karty a propadnutí kreditu je ujednáním o výši ceny poskytované služby, které je ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách za splnění podmínky jasnosti a srozumitelnosti vyňato z posuzování přiměřenosti (zda v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran). III. Transpozice ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách byla provedena nesprávně ( 56 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964), jelikož ujednání o ceně a předmětu plnění vylučovala z posuzování přiměřenosti bez potřeby splnění podmínky jasnosti a srozumitelnosti. V Brně dne 11. března 2014 Sp. zn.: 6012/2013/VOP/PN Zpráva o šetření ve věci podnětu paní I.N. posouzení smluvních podmínek mobilních operátorů týkajících se platnosti předplacené telefonní karty a propadnutí nevyčerpaného kreditu A - Předmět šetření Podnětem, zaslaným veřejnému ochránci práv dne 24. září 2013, paní I.N. (dále jen stěžovatelka ) žádala ochránce o posouzení správnosti výkladu Českého telekomunikačního úřadu (dále také jen ČTÚ nebo Úřad ) při posouzení otázky, zda je v souladu se zákonem smluvní podmínka mobilních operátorů vyžadující dobití kreditu v určitých intervalech s tím, že jinak dojde k deaktivaci daného čísla (SIM karty) a k propadnutí kreditu. Stěžovatelka se obrátila na ČTÚ em ze dne a dotazovala se, jak má postupovat, pokud došlo k deaktivaci jejího telefonního čísla ze strany mobilního operátora, z důvodu nedobití kreditu ve stanoveném období. Na daný dotaz odpověděl Ing. Miroslav Charbuský, ředitel odboru státní kontroly elektronických komunikací, ovou zprávou ze dne , v níž rekapituloval obsah obchodních podmínek, resp. ceníku operátora, a dále uvedl, že u předmětného telefonního čísla nedošlo k dobití kreditu, a bylo proto ukončeno poskytování služeb z důvodu nedodržení lhůt stanovených v ceníku. ČTÚ svým šetřením také zjistil, že operátor upozorňoval stěžovatelku na daný postup varovnými SMS zprávami.

2 ČTÚ dále vyjádřil názor, že povinnost dobití kreditu v určité lhůtě, a to i přesto, že jej klient nevyčerpal, není jednáním, které by bylo v rozporu se zákonem. Stanovení lhůt, kdy je klient povinen dobít kredit, a tím uhradit náklady za využívání služeb, je zdůvodnitelné tím, že v případě, že účastník kredit plně nevyužije v době jeho splatnosti, je minimální částkou za poskytování těchto služeb zaplacený kredit. Tato stanovená částka je úhradou za poskytování možnosti připojení k síti. Každý operátor je např. povinen poskytovat zdarma možnost tísňových volání na linku 112 a účastník může přijímat příchozí hovory. Vezmeme-li v úvahu hypotetický případ, kdy by účastník nevykonal během období platnosti kreditu žádný hovor a kredit by mu byl vrácen, představovalo by to pro operátora poskytování možnosti připojení k síti po tuto dobu za nulovou úhradu. Po posouzení podnětu se ochránce rozhodl v souladu s ustanovením 9 písm. a) a ustanovením 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zahájit ve věci šetření, jehož předmětem je posouzení stěžovatelkou namítané praxe mobilních operátorů ve světle zákazu užití nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách. B - Skutková zjištění V zájmu získání dalších informací o případu, zejména pak komplexního právního stanoviska, se ochránce dne 21. října 2013 prostřednictvím vedoucí oddělení justice, migrace a financí Mgr. Petry Janouškové obrátil na Ing. Miroslava Charbuského, ředitele odboru státní kontroly elektronických komunikací ČTÚ. Na uvedenou výzvu odpověděla dopisem, doručeným dne 27. listopadu 2013 Mgr. Šárka Němečková, ředitelka odboru legislativního a právního (č. j. ČTÚ / ). Mgr. Němečková nejprve shrnula obsah odpovědi ČTÚ zaslané stěžovatelce. Následně přistoupila k právnímu rozboru problematiky, v němž vychází z premisy, že v zákoně o elektronických komunikacích a ani v jiných právních předpisech není zapracována povinnost poskytovatele služby elektronických komunikací vrátit svému zákazníkovi při zrušení smlouvy na předplacenou službu zbytek kreditu nebo převést jeho zbytek na jinou službu. Poukazuje dále na ustanovení 63 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, dle něhož musí být ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti, kterou uzavírá poskytovatel dané služby se zákazníkem, srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uveden, mino jiné, popis poskytované služby a údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb. Další podrobnosti mohou být upravené v obchodních podmínkách (jejich součástí je i Ceník služeb), jež jsou součástí účastnické smlouvy, kterou zákazník s poskytovatelem služeb dobrovolně uzavírá, [ ] tzn., že účastník s Všeobecnými podmínkami souhlasí. 2

3 Podstatou předplacených služeb je dle ČTÚ objednávka určitého objemu služeb závislého na výši uhrazené částky na určité období, u nichž je předpoklad, že dané služby není nezbytně zapotřebí ve zvoleném rozsahu konzumovat. Předplacené služby elektronických komunikací jsou poskytovány zpravidla prostřednictvím tzv. anonymních SIM karet a jsou hrazeny odečtem z kreditu zákazníka. Ustanovení, která upravují platnost kreditu a možnost jeho zpětného vrácení, lze považovat za srozumitelné a uživatelsky dostupné, [přičemž] samotné vrácení nevyčerpaného kreditu je obchodním rozhodnutím každého mobilního operátora a Úřad nemá žádné zákonné možnosti nařídit mu změnu v této věci. Úřad k tomu dodává, že ujednání o nevrácení, resp. podmínkách vrácení nevyčerpaného kreditu jsou částí příslušné účastnické smlouvy od samého počátku a stěžovatel (účastník) návrh takové úpravy vzájemných vztahů, způsobem u daného poskytovatele (Společnosti) předpokládaným, akceptoval. Mgr. Němečková dále poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 33 Cdo 1956/2007, ze dne 30. března 2010, z něhož Úřad při posuzování dané problematiky rovněž vychází. Dle Nejvyššího soudu, potažmo Úřadu je v možnostech zákazníka, aby zabránil situaci, která by znamenala výhodu toliko pro příslušného mobilního operátora, a to tak, že bude např. pravidelně dobíjet svůj kredit v určitém období v souladu s podmínkami předplacené telefonní karty. Jde tedy o aktivitu, kterou lze po účastníkovi jako spotřebiteli spravedlivě požadovat. Smyslem ustanovení 55 a 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je sice ochránit spotřebitele, avšak pouze před podmínkami nepřiměřenými ve spotřebitelských smlouvách. Může-li spotřebitel elementárním způsobem zabránit tomu, aby nedošlo k porušení rovnováhy práv účastníků spotřebitelské smlouvy, nelze mít sjednané podmínky za takové, které by ho nepřiměřeně diskriminovaly. Navíc je třeba uvést, že předmětem smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací, a zákazník by tedy měl tyto služby odebírat. Pokud se rozhodne pro opak, nemůže toto jít k tíži podnikatele, který svoji část závazku plní. Propadnutí kreditu po uplynutí doby jeho platnosti není v rozporu s právním řádem České republiky. Dle shora uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu si spotřebitel v případě zakoupení předplacené poukázky (analogicky dárkového poukazu, předplatného, předplacené telefonní karty) kupuje určitý druh a objem služby a záleží pouze na rozhodnutí spotřebitele, zdali a v jakém rozsahu zakoupenou službu spotřebuje. Z odůvodnění předmětného rozsudku vyplývá, že je výhradně na spotřebiteli, jak s poukázkou (kreditem) naloží. Samo časové omezení možnosti použít kupón na úhradu vybraného zboží či služeb (analogicky expirační doba kreditu) není způsobilé přivodit spotřebiteli újmu. V případě služeb elektronických komunikací je tak za cenu předplacené služby spotřebiteli k dispozici protihodnota ve formě možnosti čerpání služeb v rozsahu odpovídajícím tarifním podmínkám operátora. Spotřebitel má právo příslušné nabízené služby operátorem využít v tom rozsahu, v jakém si je zakoupil, tak, že kredit v daném období zcela spotřebuje, nespotřebuje jej vůbec nebo jej spotřebuje pouze částečně. Je tedy právem poskytovatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací nastavit podmínky čerpání nabízené služby a právem spotřebitele v případě, že s podmínkami nabízené služby nebude souhlasit, si tyto služby nekoupit, a v případě změny podmínek a dodržení postupu stanoveného 3

4 v ustanovení 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, pak od příslušné smlouvy odstoupit. Proto nejde v případě nevracení nevyčerpaného kreditu ani o bezdůvodné obohacení. ČTÚ považuje za zásadní, aby byl účastník ve smluvních podmínkách mimo jakoukoli pochybnost jednoduchým a srozumitelným jazykem informován o podmínkách čerpání kreditu a zároveň, aby tyto podmínky nedávaly možnost k jakékoli diskriminaci spotřebitele. Diskriminační potenciál by pak vykazovala taková ujednání, která by ponechala vrácení nebo převedení nevyčerpaného kreditu pouze na vůli poskytovatele služeb elektronických komunikací bez dalšího uvedení podmínek. Nakonec Mgr. Němečková uvedla, že pokud se účastník rozhodne, že nehodlá již nadále služby konzumovat a ukončí smlouvu, jedná se o jeho svobodné rozhodnutí, resp. výkon práva, a nelze tedy považovat nevrácení kreditu za sankci za ukončení smlouvy ve smyslu ustanovení 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, když sankci lze chápat jako postih účastníka smluvního vztahu za porušení smluvní povinnosti. C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. V této části zprávy o šetření proto zhodnotím postup správního orgánu v šetřeném případě a jím zastávaný právní názor z hlediska dodržení právních předpisů a principů dobré správy. C.1. Povaha podání stěžovatelky a reakce Českého telekomunikačního úřadu Dle mého soudu ČTÚ neměl prima facie (jednoznačně zřejmý) důvod posuzovat jednání operátora z hlediska možného porušení jím dozorovaných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, či pro podezření ze spáchání správního deliktu dle zákona o elektronických komunikacích. Stěžovatelka ostatně ani nenamítala protizákonnost jednání mobilního operátora (žádala pouze o informaci, jak postupovat ), proto se na vyřízení jejího podání patrně nevztahuje ustanovení 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 Co se týče možného spáchání správního deliktu dle ustanovení 118 odst. 14 písm. aa) zákona o elektronických komunikacích, 1 je zřejmé, že Úřad s ohledem na jím zastávaný právní názor příslušné řízení nezahájil. Z podání stěžovatelky zaslaného ČTÚ nevyplývá, že by požadovala zahájení sporného řízení dle ustanovení 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nebo řízení o námitce proti vyřízení reklamace podle ustanovení 129 odst. 3 uvedeného zákona. ČTÚ tedy neměl důvod pro zvolení postupu dle uvedených ustanovení a žádat stěžovatelku o upřesnění, resp. doplnění jejího podání. Na dotaz stěžovatelky ohledně možného postupu však ji měl ČTÚ informovat o své pravomoci k rozhodování sporů. Úřad patrně považoval dané poučení s ohledem na jím zastávaný právní názor za nadbytečné (aby nehnal stěžovatelku do sporu, v němž stejně bude neúspěšná). Na druhé straně jedině podáním takového návrhu se mohla daná otázka dostat před Úřad a později i před soud, rozhodující dle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu právně závazného posouzení předmětného problému. Ostatně, pokud by nikdo nikdy nepodal žaloby předem určené k neúspěchu, zřejmě by zanikl jeden z nejvýraznějších motorů judikatorních posunů a vývoje interpretace práva. Považuji tedy za nesprávný postup, když Úřad ve svém vyrozumění ze dne 20. září 2013 neinformoval o možnosti zahájení řízení dle ustanovení 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, v rámci něhož by se stěžovatelka mohla domáhat vrácení nevyužitého kreditu. Pro případ, že by Úřad pochyboval o své pravomoci k rozhodnutí takového sporu, měl poskytnout informace o potřebě podání žaloby v civilním řízení. Pro úplnost dodávám, že zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace nepřichází v úvahu, jelikož ve smyslu ustanovení 64 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích se u předplacených karet neposkytuje vyúčtování ceny. Neexistuje tedy vyúčtování, proti němuž by mohl uživatel služeb brojit podáním reklamace. C.2. Posouzení ujednání o platnosti kreditu a jeho propadnutí Jádro posuzovaného případu spočívá v interpretaci a aplikaci směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (dále jen směrnice o nepřiměřených podmínkách ), resp. ustanovení 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nově od ustanovení 1813 až 1815 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen nový občanský zákoník ), která ji do českého právního řádu transponují. 1 Uvedené ustanovení zní: Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že [ ] neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace podle ustanovení 63 odst. 1 nebo jsou uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením. 5

6 Dle ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice o nepřiměřených podmínkách: Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je považována za nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. Dle čl. 3 odst. 3 pak příloha ke směrnici obsahuje informativní a nevyčerpávající seznam podmínek, které mohou být pokládány za nepřiměřené. Dle ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách: Posouzení nepřiměřené povahy podmínek se netýká ani definice hlavního předmětu smlouvy, ani přiměřenosti ceny a odměny na straně jedné, ani služeb nebo zboží dodávaných výměnou na straně druhé, pokud jsou tyto podmínky sepsány jasným a srozumitelným jazykem. Citovaná ustanovení byla transponována do českého právního řádu ustanovením 56 odst. 1 a 2 občanského zákoníku: (1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění. Dle ustanovení 1813 nového občanského zákoníku se má za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Nakonec je třeba poukázat i na ustanovení 63 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích: Ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti musí být srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uvedeno vždy [ ] údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb. V první řadě konstatuji, že tvorba nabídky služeb elektronických komunikací je plně závislá od obchodního rozhodnutí mobilních operátorů. V rámci diverzifikované nabídky lze vysledovat dva základní druhy služeb, a to tzv. paušály a předplacené karty. Z povahy daných služeb vyplývá, že paušály jsou určeny zákazníkům aktivně využívajícím nabízených služeb, kteří za určitý měsíční poplatek mohou využívat vymezených služeb ve stanoveném rozsahu. Předplacené karty jsou naproti tomu zaměřeny spíš na zákazníky využívající služby méně často, pro které by nebylo ekonomicky smysluplné předplatit si určitý měsíční balík služeb. Je nabíledni, že oba druhy služeb poskytují mobilní operátoři za účelem dosažení zisku. V případě paušálů lze předpokládat, že zisk je součásti kalkulace ceny nabízených balíčků. U předplacených karet naproti tomu závisí zisk mobilních operátorů od aktivity uživatele; pasivní uživatel nebude z pochopitelných důvodů generovat zisk (je dokonce představitelné, že provoz aktivně nevyužívaného telefonního čísla může vytvářet ztrátu). Mobilní operátor má proto zcela legitimní zájem na takovém nastavení podmínek užívání služby, která bude motivovat účastníka k aktivnímu, resp. alespoň k určitému minimálnímu využívání služeb. 6

7 Určitý minimální rozsah využití služeb a platbu za něj by tedy bylo možno považovat za úhradu za poskytování možnosti připojení k síti, jak propadlý kredit nazval ČTÚ ve svém vyjádření zaslaném stěžovatelce. Nahlížíme-li na smluvní úpravu o platnosti telefonní karty a propadnutí kreditu tímto způsobem, je zřejmé, že se jedná o ujednání o ceně poskytované služby, která je ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách a ustanovení 56 odst. 2 občanského zákoníku, resp nového občanského zákoníku vyňata z posuzování nepřiměřenosti ujednání, tj. zda v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Uvedená výjimka však není bezpodmínečná; uplatní se totiž, pouze pokud je ujednání o předmětu a ceně plnění sepsáno jasným a srozumitelným jazykem. V tomto ohledu byla transpozice směrnice provedena ve starém občanském zákoníku nesprávně a nedostatečně. 2 Daný nedostatek však odstraňuje ustanovení 1813 nového občanského zákoníku, které vylučuje posouzení nepřiměřenosti ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Z příslušného smluvního ujednání tedy musí být zákazníkovi jasné, že pokud nebude svůj telefon po určitou dobu využívat, a ani si nedobije kredit, dojde k ukončení účastnické smlouvy (k deaktivaci karty), s čímž je spojeno i propadnutí zbývajícího kreditu. Dané propadnutí kreditu lze pak v kontextu smluvního vztahu považovat za platbu pro poskytnutí možnosti využívání služeb. Za nejjasnější lze v tomto směru považovat smluvní podmínky společnosti X, a. s. 3 Ani tyto smluvní podmínky, ani smluvní podmínky dalších mobilních operátorů 4 však neuvádí explicitně, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu bez možnosti jejího navrácení (s výjimkou společnosti X, a. s., u níž je to zpoplatněno částkou 118,98 Kč). Z formulací kredit musíte využít ve lhůtě 12 měsíců, doba pro čerpání kreditu: 10 měsíců, doba platnosti kreditu závisí na hodnotě jednorázového dobití totiž nelze jednoznačně dovodit, že se jedná o propadnutí tohoto kreditu spojeného u 2 operátorů s nemožností jeho navrácení. 2 Uvedená nesprávná transpozice ve starém občanském zákoníku může mít vliv na posouzení vztahů vzniklých přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Viz ustanovení 3028 odst. 1 a 3 nového občanského zákoníku. 3 Viz čl. 3 odst. 3 Všeobecných podmínek společnosti X, a. s., pro spotřebitele: Kredit musíte využít ve lhůtě 12 měsíců, není-li v jiném ujednání s Vámi uvedeno jinak. [ ] O proplacení nevyčerpaného kreditu můžete požádat do 1 měsíce ode dne ukončení Smlouvy, jinak Vaše právo zaniká. Proplacení je zpoplatněno dle Ceníku. [ ] Smlouva na předplacenou Službu zaniká vedle důvodů uvedených v čl rovněž (i) nevyužitím žádné Služby do data expirace SIM karty, která je uvedena na obalu SIM karty, a (ii) marným uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne posledního Dobití SIM karty. 4 Viz Přehled tarifů a služeb Y, a. s., platný od 10. října 2013, s. 24: dle tabulky představuje doba pro čerpání kreditu 10 měsíců, doba platnosti karty je pak + 3 měsíce. Dle Ceníku společnosti Z, a. s., pro Předplacené služby platného od 15. října 2013, s. 3: Platnost předplacené karty je 12 měsíců od posledního dobití. Kredit získaný standartním dobitím bude zákazníkovi připsán nejpozději 24 hodin po dobití. Doba platnosti kreditu závisí na hodnotě jednorázového dobití a určuje jí dobití s nejdelší expirací. Dle přiložené tabulky pak doba platnosti kreditu sahá od 45 dnů do 12 měsíců. 7

8 Uvedená smluvní ujednání mají jednoznačně za cíl zajištění, aby mobilním operátorům plynul z každého telefonního čísla určitý příjem. Legitimní zájem operátorů na generování zisku (vedení účastníků k aktivnímu využívání služeb, potažmo k provedení útraty v určité výši) však je v příslušných obchodních podmínkách, resp. cenících vyjádřen nejednoznačným a nejasným jazykem, z něhož pro spotřebitele nevyplývá, že se ve své podstatě jedná o sjednání ceny za zpřístupnění poskytování služeb. Jelikož tedy předmětná smluvní ujednání nenaplňují podmínku transparentnosti (jasného a srozumitelného jazyka, resp. srozumitelného, úplného a snadno přístupného způsobu), nemohou požívat výjimky z posuzování nepřiměřenosti dle ustanovení 1813 nového občanského zákoníku transponujícího ustanovení 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách. Není mi známa judikatura českých nebo unijních soudů, která by se věnovala posouzení nepřiměřenosti smluvních ujednání, o které se v tomto případě jedná. Můžeme si proto vypomoci judikaturou německých soudů k ustanovení 307 odst. 1 a 2 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), 5 které (alespoň v rozsahu odstavce prvního) transponuje směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Jelikož se nejedná o čistě vnitrostátní normu, nýbrž o transpozici unijní normy, lze z ní vycházet i pro účely posouzení situace v českém právním řádu. Posouzením zákonnosti ustanovení, které počítá s deaktivací karty v případě nedobití kreditu ve stanoveném období, se zabýval Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof) v rozhodnutí sp. zn. III ZR 157/10. Soud v tomto případě dospěl k závěru, že daná podmínka není sama o sobě za nepřiměřenou; takovou se stane pouze v případě, dojde-li zároveň s deaktivací karty k propadnutí kreditu. Spolkový soudní dvůr vychází z premisy, že smlouva mezi mobilním operátorem a zákazníkem je synallagmatickým vztahem, v němž zákazník poskytne platbu, kterou může využít na poskytnutí telefonních služeb v souladu s tarifními podmínkami. Rovnováha vztahu by však byla narušena, pokud by si mobilní operátor mohl ponechat platbu zákazníka, a zároveň by se vyvázal ze své povinnosti poskytnout zákazníkovi 5 Uvedené ustanovení zní: (1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. (2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung 1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder 2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. 8

9 sjednané protiplnění (telefonní služby). 6 Z uvedeného je zřejmé, že německé soudy, na rozdíl od mého názoru (viz výše), nepovažují dané ujednání za ujednání o ceně. 7 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. března 2010 ve věci sp. zn. 33 Cdo 1956/2007, týkající se omezení časové platnosti dárkových poukazů, pak vychází z premisy, že je výhradně na pořizovateli dárkového certifikátu (spotřebiteli), jak s ním naloží. Nikoho totiž nelze nutit, aby zakoupenou věc zkonzumoval. S uvedenou premisou, která je projevem ústavně garantované svobody a autonomie vůle jednotlivce, lze rozhodně souhlasit. Ani právo na ochranu spotřebitele totiž nesleduje účel, aby tuto autonomii jednotlivce nepřiměřeně omezovalo (byť k určitým omezením dochází) a poručnickým způsobem určovalo, co spotřebitel má nebo nemá dělat (např. konzumovat zakoupenou, resp. předplacenou službu). Jeho hlavním účelem je poskytnutí jasných a srozumitelných informací, na jejichž základě obezřetně a přiměřeně kriticky přemýšlející spotřebitel dokáže zhodnotit, která volba je pro něj ekonomicky nejvýhodnější. Chrání spotřebitele také před ujednáními, která by umožnila další určování podoby a podstatných rysů smluvního vztahu formou jednostranného úkonu dodavatele nebo zbavovala spotřebitele jeho esenciálních práv. S ohledem na informační aspekt ochrany spotřebitele i Nejvyšší soud zdůrazňuje, že jím posuzované obchodní podmínky byly v části upravující platnost dárkového poukazu a neposkytnutí náhrady za nepoužitý poukaz sepsány jednoduchým a srozumitelným jazykem. Právě tato náležitost však absentuje v obchodních podmínkách mobilních operátorů. Uvedený judikát však nelze z důvodu právních odlišností bezvýhradně použít na posuzovaný případ. Nejvyšší soud totiž z hlediska přiměřenosti posuzoval ujednání o platnosti dárkového certifikátu, resp. o podmínkách jeho platnosti (tj. ujednání týkající se obsahové stránky smluvního vztahu, vzájemných práv a povinností smluvních stran). Naproti tomu se u předplacených telefonních karet jedná o ujednání o ceně, které za splnění podmínky jasného a srozumitelného vyjádření nepodléhá kontrole přiměřenosti. Jak jsem se vyjádřil výše, nelze mobilním operátorům upřít jejich legitimní zájem na tom, aby vedly své zákazníky k aktivnímu využívání svých předplacených telefonních karet. Mohou také požadovat určitou platbu od zákazníků, kteří svoji předplacenou kartu nevyužívají, resp. nevyužívají v určitém jasně stanoveném 6 Viz s. 26 uvedeného rozsudku: Bei einem Mobilfunkvertrag mit Vorleistung des Verbrauchers verpflichtet sich der Diensteanbieter, dem Kunden für die auf der Telefonkarte gutgebuchte Summe nach Maßgabe des vereinbarten Tarifs die Nutzung des Mobilfunknet-zes zu ermöglichen. Nach dem Zweck des Vertrags soll der vom Kunden vorab geleistete Betrag dem Mobilfunkbetreiber ausschließlich als im Synallagma stehende Gegenleistung für die von ihm erbrachten Leistungen zustehen. Dieser Zweck würde vereitelt, soweit er die als Vorleistung des Kunden verein-nahmte Zahlung behalten könnte, obgleich er sich nach seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen infolge Zeitablaufs von der Pflicht, die ihm obliegende Gegenleistung zu erbringen, freizeichnet. 7 Daný rozdíl však není v rámci EU nikterak ojedinělý; viz odlišný přístup německých a britských soudů k otázce povahy a účtování bankovních poplatků, zejména poplatků za vedení úvěrových účtů. Viz rozsudek Supreme Court ze dne ve věci sp. zn. UKSC 2009/0070 Office of Fair Trading (Respondents) v Abbey National plc & others (Appellants). Ohledně německé judikatury pak lze odkázat na rozsudek Oberlandesgericht Dresden ve věci sp. zn. 8 U 662/11. 9

10 rozsahu (minimální útrata x Kč za období y). O účtování takové platby za dostupnost je však musí jasně a srozumitelně informovat. Domnívám se dále, že s ohledem na zachování rovnosti spotřebitelů a transparentnosti cenotvorby by měla být daná platba jednotná, nikoliv závislá od aktuálního zůstatku v době deaktivace karty. Na základě výše uvedených úvah jsem dospěl k závěru, že právní výklad zastávaný Českým telekomunikačním úřadem spočíval na nesprávné interpretaci příslušných právních ustanovení. Daný výklad je ještě méně udržitelný s ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který odstranil nedostatek dosavadní právní úpravy spočívající v neúplné transpozici čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách (viz výše). V době platnosti občanského zákoníku totiž ujednání o ceně bylo bez dalšího vyňato z posuzování přiměřenosti. Uvedená skutečnost ve spojení s neexistencí horizontálního přímého účinku směrnic činila příslušná ustanovení obchodních podmínek prakticky nepostižitelnými z pohledu občanského zákoníku. Jelikož však ČTÚ (v souladu se mnou zastávaným názorem) považoval posuzovaná ujednání za ujednání o ceně, měl je posoudit prizmatem ustanovení 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, a následně přistoupit k zahájení správního řízení z důvodu důvodného podezření ze spáchání správního deliktu dle ustanovení 118 odst. 14 písm. aa) uvedeného zákona. Nad rámec zahájení správního řízení, týkajícího se sankcionování správního deliktu, měl ČTÚ také využít své pravomoci, vyplývající z ustanovení 63 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, a uložit dotčenému mobilnímu operátorovi rozhodnutím, aby provedl změnu smlouvy, resp. obchodních podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti, a to z důvodu rozporu s ustanovením 63 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. D - Závěry Účelem práva na ochranu spotřebitele je ochrana spotřebitele před ujednáními, která by umožnila další určování podoby a podstatných rysů smluvního vztahu formou jednostranného úkonu dodavatele nebo zbavovala spotřebitele jeho esenciálních práv, a také poskytnutí jasných a srozumitelných informací, na jejichž základě obezřetně a přiměřeně kriticky přemýšlející spotřebitel dokáže zhodnotit, které volba je pro něj nejvýhodnější. Smluvní ujednání o platnosti telefonní karty a propadnutí kreditu je ujednáním o ceně poskytované služby, které je ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách za splnění podmínky jasnosti a srozumitelnosti vyňato z posuzování, zda v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. 10

11 Transpozice ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice o nepřiměřených podmínkách byla ve starém občanském zákoníku provedena nesprávně, jelikož ujednání o ceně a předmětu plnění vylučovala z posuzování nepřiměřenosti bez potřeby splnění podmínky stanovit je jasným a srozumitelným způsobem. Pokud ze smluvních podmínek mobilních operátorů jasně a srozumitelně nevyplývá, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu, jedná se o porušení ustanovení 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se Český telekomunikační úřad dopustil pochybení, spočívajícího v nesprávném právním posouzení smluvních ustanovení o deaktivaci předplacených telefonních karet a propadnutí kreditu. S ohledem na toto posouzení ČTÚ nepoučil stěžovatelku o možnosti zahájení sporného řízení dle ustanovení 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích a dále nezahájil z moci úřední správní řízení dle ustanovení 118 odst. 14 písm. aa) zákona o elektronických komunikacích a řízení dle ustanovení 63 odst. 5 uvedeného zákona. Zprávu o šetření zasílám předsedovi Rady ČTÚ a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil ke zjištěným pochybením a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž stěžovatelce. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejné ochránkyně práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 11

Příloha č. 1 Vodafone Czech Republic a.s.

Příloha č. 1 Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. 1. Struktura smluvních dokumentů (přehlednost, srozumitelnost) 2. Sjednávání smluv prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání + relativně přehledně

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6

PŘÍLOHA Č. 1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. k Rámcové smlouvě č CLVe ID: / ; ; v /6 PŘÍLOHA Č. 1 k Rámcové smlouvě č. 46371237 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY CLVe ID: 1097599 / 233640; 31.7.2015; v1.5.1 1/6 1. MNOŽSTEVNÍ SLEVY, ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU A DOHODA O JEHO ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ POKUTOU

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti: Konf 54/2010-9 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í :

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í : Finanční arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/12576/2016 Spisová značka (uvádějte

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky přenesení čísla

Obchodní podmínky přenesení čísla Obchodní podmínky přenesení čísla (dále jen Podmínky ) 1. Podmínky přenesení čísla Tyto Podmínky stanovují postup při poskytování služby přenesení telefonního čísla (dále jen přenesení čísla ) Účastníka,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Věc: Aplikovatelnost přechodného ustanovení k tzv. Husákově novele ZEK (č. 214/2013 Sb.)

Věc: Aplikovatelnost přechodného ustanovení k tzv. Husákově novele ZEK (č. 214/2013 Sb.) Okamžik zapracování předmětných změn ve smluvních podmínkách, popř. všeobecných či obdobných podmínkách, není rozhodný pro povinnost aplikovat novelizovaná ustanovení zákona o elektronických komunikacích

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX Článek I. Úvodní ustanovení Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., (dále jen poskytovatel ) za vady při poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING...

ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... ZÁKLADNÍ POLOŽKY... 2 VOLÁNÍ... 2 SMS, MMS... 3 INTERNET V TABLETU NEBO NOTEBOOKU (DATOVÉ TARIFY)... 4 VOLÁNÍ NA SPECIÁLNÍ ČÍSLA... 4 ROAMING... 5 DATOVÉ BALÍČKY V ROAMINGU... 5 TARIFIKACE ROAMING... 5

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007FPM3* UOHSX007FPM3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0498/2015/VZ-22824/2015/522/PKř Brno 12. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-78/OVZ-2016 Přeprava osob, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 SMLOUVA o poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zpracovala: Petra Burdová Zdroj: zpracováno dle stanovisek Ministerstva financí a některých krajů Určeno pro: zasedání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více